Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 21.01.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD48 DS9 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 15/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 310/2018 a 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 310/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

ČI. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

podmienky ochrany exemplárov1) druhov2) voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín ...

b)

práva a povinnosti osôb pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...

c)

pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov ...

d)

zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.3)

Základné ustanovenia
§ 2
Postup pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite exemplárov
(1)

Pri tranzite5) exemplárov druhov uvedených v prílohe III dohovoru4) sa povolenie na dovoz alebo oznámenie ...

(2)

Dovoz, vývoz, opätovný vývoz a tranzit exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D osobitného ...

(3)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydá povolenie ...

a)
sú splnené podmienky ustanovené osobitným predpisom,7)
b)
sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13 a
c)
sú, ak ide o živé exempláre pôvodných druhov chránených živočíchov,10) exemplármi narodenými ...
(4)

Ministerstvo vydá potvrdenie na opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách A až ...

(5)

Pri dovoze exemplárov v množstve väčšom ako desať exemplárov v jednej zásielke je dovozca povinný ...

(6)

Ak dovozca nesprevádza dovážané exempláre sám, povinnosť podľa odseku 5 a povinnosti ustanovené ...

(7)

Na vývozcu alebo opätovného vývozcu exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C osobitného ...

§ 3
Dovoz, vývoz a opätovný vývoz exemplárov vedcami a vedeckými inštitúciami
(1)

Na dovoz exemplárov vedcami a vedeckými inštitúciami13) na účely výpožičiek, darov a výmen ...

a)
má dovozca kvalifikáciu vo vednom odbore, ktorý sa zaoberá exemplármi dovážanými na vedecké ...
b)
je zásielka označená štítkom,15) ktorého určená vyplnená časť bola zaslaná vývozcom výkonného ...
(2)

Ministerstvo eviduje vedcov a vedecké inštitúcie na osobitnom zozname na základe ich písomnej žiadosti. ...

(3)

Do zoznamu podľa odseku 2 ministerstvo zapíše fyzickú osobu, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej desaťročnú odbornú prax vo vednom odbore, ktorý ...
c)
je bezúhonná; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten,

a)
kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin porušovania ...
b)
komu nebola uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie povinností podľa tohto zákona alebo ...
(5)

Do zoznamu podľa odseku 2 ministerstvo zapíše právnickú osobu, ktorá

a)
má v zriaďovacej listine alebo v štatúte18) uvedenú vedeckú činnosť,
b)
je bezúhonná.
(6)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu podľa odseku 2 fyzickú osobu, ktorá

a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená, ...
b)
bola odsúdená za trestný čin podľa odseku 4 písm. a) alebo jej bola uložená pokuta alebo iná ...
c)
bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch ...
d)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo
e)
požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(7)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu podľa odseku 2 právnickú osobu,

a)
ktorá bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených ...
b)
ktorej bola uložená pokuta alebo iná sankcia podľa odseku 4 písm. b),
c)
ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo
d)
ktorá požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(8)

Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu podľa odseku 2 osobu uvedenú v odsekoch 3 a 5, ktorá

a)
bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov uvedených v žiadosti a v pripojených dokladoch ...
b)
nemôže vykonávať vedeckú činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.
(9)

Na vývoz a opätovný vývoz exemplárov medzi vedcami a vedeckými inštitúciami sa vzťahujú odseky ...

(10)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. b) poskytne fyzická ...

§ 4
Komerčné činnosti na území Európskej únie
(1)

Ministerstvo môže zakázať držbu exemplárov, a to najmä živých živočíchov druhov uvedených ...

a)
živé exempláre daného druhu pravdepodobne neprežijú v zajatí väčšiu časť priemernej dĺžky ...
b)
introdukcia exemplárov daného druhu do prírodného prostredia Európskej únie predstavuje ekologické ...
c)
exempláre majú vysokú úmrtnosť počas prepravy.
(2)

Podnikateľ,20) ktorý predáva21) exempláre, je povinný zverejniť na vhodnom a trvale viditeľnom ...

a)
prevádzkarne podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených ...
b)
prevádzkarne informácie o povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitných predpisov3) ...
c)
chovného zariadenia exemplára umiestneného v prevádzkarni vedecké meno druhu exemplára, jeho zaradenie ...
(3)

Povinnosti podľa odseku 2 sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne, ...

§ 5
Obchod s výrobkami z tuleňov
(1)

Zakazuje sa dovoz, tranzit a preprava výrobkov z tuleňov druhu tuleň grónsky (Pagophilus groenlandicus) ...

(2)

Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 iba ...

§ 5a
Udeľovanie licencie na balenie kaviáru
(1)

Vyrábať, spracovávať, baliť alebo opätovne baliť kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz ...

(2)

Ministerstvo udelí licenciu fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonná [§ 3 ods. 4 písm. a)]; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(3)

Ministerstvo udelí licenciu právnickej osobe,

a)
ktorá spĺňa podmienku podľa § 3 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b),
b)
ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, je bezúhonnou ...
(4)

Platnosť licencie zaniká fyzickej osobe-podnikateľovi, ak

a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená, ...
c)
uplynula doba platnosti licencie.
(5)

Platnosť licencie zaniká právnickej osobe, ak

a)
zanikla,
b)
uplynula doba platnosti licencie.
(6)

Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie, ak fyzická osoba-podnikateľ

a)
získala licenciu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených dokladoch, ...
b)
bola odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin porušovania ochrany ...
c)
požiada o zrušenie licencie.
(7)

Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie, ak právnická osoba

a)
získala licenciu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených dokladoch, ...
b)
prestala spĺňať podmienku uvedenú v odseku 3 písm. b), alebo
c)
požiada o zrušenie licencie.
(8)

Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie aj vtedy, ak právnickej osobe bola uložená pokuta alebo ...

(9)

Ak bola licencia zrušená podľa odseku 6 písm. a) a b), odseku 7 písm. a) a b) alebo odseku 8, možno ...

(10)

Ministerstvo môže zrušiť licenciu, ak fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnická osoba bez ...

(11)

Zariadenia s licenciou sú povinné viesť záznamy o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo ...

(12)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 poskytne fyzická osoba údaje ...

§ 6
Konanie o vydaní povolenia a potvrdenia
(1)

Povolenie na dovoz, povolenie na vývoz a potvrdenie na opätovný vývoz22) sa vydáva na základe ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje o dovozcovi, vývozcovi alebo opätovnom vývozcovi,
b)
názov štátu dovozu, štátu vývozu alebo štátu opätovného vývozu a miesto určenia,
c)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu množstva, hmotnosti a pôvodu exemplára (§ 12) a ...
d)
účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
e)
predpokladaný dátum dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu, opis podmienok prepravy, najmä pre ...
f)
informáciu o zamietnutí žiadosti,24) ak sa týka exemplárov, pre ktoré bola v minulosti obdobná ...
(3)

Prílohou žiadosti sú listinné dôkazy25) preukazujúce splnenie podmienok na vydanie povolenia alebo ...

(4)

Listinný dôkaz25) vydaný výkonným orgánom mimo územia Slovenskej republiky môže byť v anglickom, ...

(5)

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou. ...

(6)

Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
názov dohovoru,4) prípadne aj jeho skratku „CITES“ a údaj o tom, či ide o povolenie na dovoz, ...
b)
identifikačné údaje o dovozcovi, vývozcovi alebo opätovnom vývozcovi,
c)
názov štátu dovozu, štátu vývozu alebo opätovného vývozu a miesto určenia,
d)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu množstva, hmotnosti a pôvodu (§ 12) a pri exemplároch ...
e)
účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
f)
podmienky určené v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,26)
g)
číslo povolenia alebo potvrdenia, dobu jeho platnosti, dátum vydania, názov a odtlačok pečiatky ...
(7)

Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,3) ministerstvo vydá povolenie ...

(8)

Uzavretá kúpna zmluva nemá vplyv na rozhodovanie o udelení povolenia alebo potvrdenia podľa tohto ...

(9)

Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 sa vydáva na úradnom tlačive. Údaje v tomto tlačive ...

(10)

Súčasťou povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 môžu byť aj osobitné prílohy.

(11)

Ministerstvo žiadosť o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 zamietne z dôvodov ustanovených ...

(12)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí vydania povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 nemá odkladný ...

(13)

Žiadateľ o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 je povinný bez zbytočného odkladu ...

(14)

Ak by sa doručovanie žiadateľovi o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 spájalo s ...

(15)

Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 vydané na základe nesprávneho predpokladu splnenia podmienok ...

§ 7
Zmena, zrušenie a zánik povolenia alebo potvrdenia
(1)

Ministerstvo môže na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu ním vydané povolenie ...

a)
dôjde k zmene skutočností rozhodných na jeho vydanie,
b)
to vyžadujú záujmy chránené týmto zákonom alebo osobitným predpisom3) alebo
c)
oprávnený nedodržuje podmienky určené v povolení alebo v potvrdení, alebo závažným spôsobom ...
(2)

Náklady, ktoré vznikli ministerstvu v súvislosti so zmenou alebo zrušením povolenia alebo potvrdenia, ...

(3)

Platnosť povolenia alebo potvrdenia podľa § 6 ods. 1 zaniká

a)
dňom, keď sa ministerstvo dozvedelo od oprávnenej osoby o skončení vykonávania povolenej činnosti, ...
b)
uplynutím doby platnosti povolenia alebo potvrdenia,
c)
smrťou oprávnenej osoby, jej vyhlásením za mŕtvu, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo ...
d)
ak vydávajúci orgán alebo Európska komisia po konzultácii s týmto orgánom ustanoví, že bolo ...
§ 8
Konanie o udelení výnimky a súhlasu
(1)

Ministerstvo udelí výnimku zo zákazu komerčných činností vydaním potvrdenia, ak sú splnené ...

(2)

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 12 a ...
c)
druh a účel komerčnej činnosti,
d)
údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok na udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností ...
(3)

Ministerstvo udelí súhlas na premiestnenie34) živých exemplárov na území Európskej únie vydaním ...

a)
sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise,34)
b)
neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré by bránili vydaniu potvrdenia. ...
(4)

Žiadosť o udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa odseku 3 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 12 a ...
c)
čas a spôsob premiestnenia,
d)
opis pestovného alebo chovného zariadenia, v ktorom budú živé exempláre umiestnené.
(5)

Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.35)

(6)

Ustanovenie § 6 ods. 2 písm. f), odseky 4, 5, 7, 8, 11 až 15 a § 7 platia rovnako aj pri rozhodovaní ...

§ 8a
Konanie o udelení licencie
(1)

Licencia sa udeľuje na základe písomnej žiadosti. Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a ani ...

(2)

Žiadosť o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť") obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich žiadateľ zriadi.
(3)

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou. ...

(4)

Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona, ministerstvo udelí licenciu podľa § 5a ods. 1 a pridelí ...

(5)

Ministerstvo žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak nie sú splnené podmienky na jej udelenie podľa ...

Evidencia, preukázanie pôvodu a nezameniteľné označenie exemplárov
§ 9
Spoločné ustanovenia o evidencii exemplárov
(1)

Ten, kto má v držbe exempláre (ďalej len „držiteľ exemplára“), je povinný viesť o nich ...

(2)

Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú evidenciu o exemplároch rastlín ...

(3)

Za vedenie evidencie v botanických záhradách, arborétach, vysokých školách s prírodovedným ...

(4)

Vedenie evidencie o exemplároch sa považuje za jej vedenie podľa tohto zákona, iba ak sú v nej ...

(5)

Držiteľ exemplárov je povinný

a)
na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d)
1.
preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti,37)
2.
predložiť evidenciu o exemplároch podľa tohto zákona,
3.
umožniť mu vykonať podrobnú identifikáciu a označenie exemplára,
4.
preukázať spôsob nadobudnutia exemplára,
b)
uchovať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu desiatich rokov od vykonania posledného ...
§ 10
Evidencia exemplárov rastlín
(1)

Evidenciu o exemplároch rastlín tvorí

a)
evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“),
b)
písomné vyhlásenie preukazujúce spôsob nadobudnutia exemplárov rastlín, ktoré obsahuje najmä ...
1.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné ...
2.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár rastliny nadobudol, ...
3.
vedecké meno druhu exemplára,
4.
počet nadobudnutých exemplárov,
5.
údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1, ak sú známe,
6.
dátum nadobudnutia exemplára,38)
7.
spôsob nadobudnutia exemplára.
(2)

Evidenciu o exemplároch rastlín podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živých exemplárov rastlín ...

(3)

Evidenciu o exemplároch rastlín podľa odseku 1 písm. b) vedú držitelia exemplárov rastlín neuvedení ...

(4)

Exemplár rastliny zapíše držiteľ exemplára do evidenčného zoznamu v deň jeho nadobudnutia.

(5)

Exemplár rastliny vyradí držiteľ exemplára z evidenčného zoznamu v deň jeho predaja, vývozu, ...

§ 11
Evidencia exemplárov živočíchov
(1)

Evidenciu o živých exemplároch živočíchov tvorí

a)
druhová karta exemplára živočícha (ďalej len „druhová karta“),
b)
kniha chovu a držby exemplára živočícha (ďalej len „kniha chovu“).
(2)

Evidenciu podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov okrem ...

(3)

Exemplár plaza, vtáka a cicavca zapíše držiteľ exemplára do druhovej karty v deň jeho narodenia, ...

(4)

Exemplár plaza, vtáka a cicavca vyradí držiteľ exemplára z druhovej karty v deň jeho predaja, ...

(5)

Podnikateľ,20) ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v druhovej karte ním označenej ...

(6)

Evidenciu podľa odseku 1 písm. b) vedie držiteľ živých exemplárov bezstavovcov, rýb a obojživelníkov ...

(7)

Držiteľ exemplárov živočíchov uvedených v odseku 6 zapisuje do knihy chovu

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára fyzická osoba, ...
b)
novonadobudnuté exempláre živočíchov v deň ich nadobudnutia,
c)
každú zmenu v stave exemplárov živočíchov v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo ...
d)
vyradenie exemplárov v deň ich vyradenia z držby s uvedením dátumu, dôvodu, hmotnosti alebo množstva ...
e)
dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov živočíchov v deň úhynu, straty, úniku alebo odcudzenia, ...
f)
údaj o pôvode exemplára živočícha uvedený v § 12 ods. 1, ak je známy,
g)
iný údaj o chove.
(8)

Podnikateľ,20) ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v knihe chovu ním označenej ...

§ 12
Preukázanie pôvodu exemplára
(1)

Držiteľ exemplára je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až ...

a)
pochádza z voľnej prírody,
b)
je z potomstva prvej generácie,39)
c)
je z potomstva druhej generácie alebo z potomstva ďalších generácií,40)
d)
je prepadnutý alebo zhabaný,
e)
je získaný zo zariadenia odchovávajúceho živočíchy v zajatí alebo umelo pestujúceho rastliny ...
f)
je získaný z farmového zariadenia, ktoré bolo schválené konferenciou členských štátov dohovoru,4) ...
g)
je umelo vypestovaný,41)
h)
bol nadobudnutý pred tým, ako sa naň začal vzťahovať dohovor,4)
i)
nebol chránený pred 1. júlom 2002 a držiteľ exemplára začal viesť evidenciu v zákonom ustanovenej ...

(ďalej len „pôvod“).

(2)

Pôvod uvedený v odseku 1 písm. a) až h) sa označuje kódom v súlade s osobitným predpisom.42) ...

(3)

Držiteľ exemplára podľa § 29 ods. 2 je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy podľa ...

(4)

Pôvod podľa odseku 1 je povinný držiteľ exemplára preukázať

a)
písomným dokladom,43) ak ide o exemplár druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu,9) alebo ...
b)
preukazom o pôvode exemplára živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode“), ak ide o živý exemplár ...
(5)

Ak držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe A osobitného ...

a)
po prinesení exemplára živočícha z iného členského štátu Európskej únie,
b)
po nezameniteľnom označení exemplára živočícha, u ktorého je povinnosť nezameniteľného označenia ...
c)
po určení okresným úradom podľa § 13 ods. 5, že exemplár nie je možné nezameniteľne označiť. ...
(6)

Pôvod exemplára v preukaze o pôvode určuje okresný úrad na základe písomných podkladov predložených ...

a)
po predložení
1.
výnimky ministerstva na odchyt alebo zber daného exemplára z voľnej prírody a označí ho kódom ...
2.
dokladu o tom, že exemplár sa stal vlastníctvom štátu a označí ho kódom „I“, ktorý sa používa ...
b)
zhodný s pôvodom uvedeným v povolení na dovoz vydanom ministerstvom na exemplár druhu uvedeného ...
c)
a označí ho kódom „F“, ak aspoň jeden z rodičov má v preukaze o pôvode vydanom v súlade ...
d)
a označí ho kódom „C“, ak ani jeden z rodičov nemá v preukaze o pôvode vydanom v súlade s ...
e)
v súlade so stanoviskom ministerstva, ak držiteľ exemplára predloží iný písomný doklad, ako ...
(7)

Ak aspoň jeden z rodičov má určený pôvod, označený kódom „O“, ktorý sa používa spolu ...

(8)

Okresný úrad vydá preukaz o pôvode po overení údajov v písomných dokladoch predložených držiteľom ...

(9)

Preukaz o pôvode je neplatný, ak

a)
nie je potvrdený odtlačkom pečiatky okresného úradu a podpisom zodpovedného zamestnanca alebo
b)
sa preukáže, že pôvod exemplára bol určený v rozpore s odsekom 6, alebo bol vydaný na základe ...
(10)

Na písomnú výzvu orgánu štátnej správy je držiteľ neplatného preukazu o pôvode povinný bez ...

(11)

Na akýkoľvek iný doklad, ktorý bol vydaný na základe neplatného preukazu o pôvode, sa neprihliada. ...

(12)

Okresný úrad môže vydať nový preukaz o pôvode na exemplár, ktorého preukaz o pôvode je neplatný ...

(13)

Pri každej zmene držiteľa exemplára je pôvodný držiteľ exemplára povinný odovzdať novému ...

(14)

V prípade, že exemplár živočícha uhynie a držiteľ exemplára si ho nechce ponechať ako dermoplastický ...

(15)

Ak exemplár podľa odseku 5 opustí územie Slovenskej republiky, posledný držiteľ exemplára je ...

(16)

Preukaz o pôvode je verejná listina platná len na území Slovenskej republiky.

§12a
Preukázanie spôsobu nadobudnutia exemplára
(1)

Držiteľ živého exemplára živočícha, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť podľa § 12 ods. ...

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho ...
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby, od ktorej držiteľ ...
c)
vedecké meno druhu exemplára, počet exemplárov a poradové číslo v druhovej karte, ak sa vedie ...
d)
vedecké meno druhu exemplára a počet exemplárov alebo hmotnosť exemplárov, ak sa vedie evidencia ...
e)
dátum nadobudnutia exemplára,
f)
spôsob nadobudnutia exemplára,
g)
číslo a dátum vydania dovozného povolenia alebo iného dokladu vydaného štátnym orgánom členského ...
h)
spôsob a číslo označenia exemplára, ak je označený,
i)
pri vlastnom odchove poradové číslo otca a poradové číslo matky v druhovej karte alebo číslo ...
j)
pri odchove exemplára v členskom štáte Európskej únie údaje o rodičoch, ak sú známe,
k)
pri nadobudnutí z iného členského štátu Európskej únie názov členského štátu.
(2)

Pri každej zmene držiteľa živého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať ...

(3)

Držiteľ neživého exemplára živočícha, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť podľa § 12 ods. ...

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho ...
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby od ktorej držiteľ ...
c)
vedecké meno druhu exemplára,
d)
opis a počet nadobudnutých exemplárov,
e)
údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1, ak sú známe,
f)
dátum nadobudnutia exemplára,
g)
spôsob nadobudnutia exemplára.
(4)

Pri každej zmene držiteľa neživého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať ...

(5)

Držiteľ exemplára a fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 3 písm. b) sú oprávnení ...

(6)

Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia podľa odseku 1 alebo odseku 3 nie je úradným potvrdením ...

§12b
Preukázanie nakladania s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov
(1)

Na držiteľa neživého exemplára živočícha druhov uvedených vo vykonávacom predpise sa vzťahujú ...

(2)

Držiteľ exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný oznámiť písomne alebo elektronicky ...

(3)

Ak si držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov ponechá neživý exemplár vybraného ...

a)
viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a
b)
preukázať nakladanie s neživým exemplárom vybraného druhu živočícha záznamom o nakladaní ...
(4)

Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov oznamuje písomne alebo elektronicky ...

(5)

Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov zapíše držiteľ exemplára do záznamu o nakladaní ...

(6)

Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov vyradí držiteľ exemplára zo záznamu o nakladaní ...

(7)

Schválený prevádzkovateľ,43ac) ktorý spracováva telá živočíchov taxidermiou,43ad) vedie záznam ...

§ 13
Nezameniteľné označenie exemplárov
(1)

Držiteľ živého exemplára živočícha je povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára ...

a)
druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,9)
b)
druhov vtákov uvedených v prílohe B osobitného predpisu.9)
(2)

Držiteľ živého exemplára živočícha podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť nezameniteľné ...

(3)

Pri strate alebo znehodnotení nezameniteľného označenia držiteľ exemplára bez zbytočného odkladu ...

(4)

Nezameniteľné označenie exemplára sa nesmie znovu použiť na označenie exemplára s výnimkou ...

(5)

Ak nezameniteľné označenie podľa osobitného predpisu43b) nie je možné z dôvodov špecifických ...

§ 13a
Licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov
(1)

Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov43c) môže pochádzať len od výrobcov alebo distribútorov, ...

(2)

Ministerstvo udelí licenciu na krúžky a pridelí evidenčný kód podnikateľovi, ak

a)
spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4; ak je žiadateľom právnická osoba, podmienku ...
b)
popis jedinečnosti a nedeliteľnosti krúžkov je v súlade s osobitným predpisom.43c)
(3)

Žiadosť o udelenie licencie na krúžky podáva podnikateľ písomne na ministerstve alebo na okresnom ...

a)
určenie, či ide o výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov,
b)
údaje o druhu krúžkov, spôsobe ich výroby a popis zabezpečenia ich jedinečnosti a nedeliteľnosti ...
c)
obchodné meno, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo podnikateľa; ak je žiadateľom ...
(4)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) poskytne fyzická osoba údaje potrebné ...

(5)

Licencia na krúžky obsahuje evidenčný kód výrobcu krúžkov alebo distribútora krúžkov, dobu ...

(6)

Držiteľ licencie na krúžky je povinný bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zmeny v údajoch ...

(7)

Platnosť licencie na krúžky zaniká

a)
dňom úmrtia, pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenia spôsobilosti na právne ...
b)
uplynutím doby jej platnosti,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o jej zrušení, ak v rozhodnutí o zrušení nie je uvedený ...
(8)

Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie na krúžky, ak

a)
držiteľ získal licenciu na krúžky na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo ...
b)
podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, prestala spĺňať ...
c)
držiteľ licencie na krúžky vykonáva činnosť v rozpore s rozhodnutím o jej udelení,
d)
držiteľ licencie na krúžky požiada o jej zrušenie,
e)
sa v konaní o zmene licencie na krúžky preukáže nesplnenie podmienok pre jej udelenie podľa odseku ...
f)
držiteľovi licencie na krúžky bola uložená pokuta alebo iná sankcia alebo bol exemplár zhabaný ...
(9)

Ministerstvo môže rozhodnúť o zrušení licencie na krúžky, ak si držiteľ licencie na krúžky ...

(10)

Ak bola licencia na krúžky zrušená podľa odseku 8 písm. a) až c) a f), možno ďalšiu licenciu ...

(11)

Držiteľ licencie na krúžky vyrába a distribuuje len krúžky, ktorých súčasťou je kód označenia ...

(12)

Ministerstvo na svojom webovom sídle uverejňuje zoznam výrobcov krúžkov a distribútorov krúžkov, ...

Orgány štátnej správy a vedecký orgán
§ 14
Orgány štátnej správy a ich pôsobnosť

Orgány štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne ...

a)

ministerstvo,

b)

okresný úrad v sídle kraja,

c)

okresný úrad,

d)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).

§ 15
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov.

(2)

Ministerstvo

a)
riadi výkon štátnej správy a vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany exemplárov reguláciou ...
b)
vykonáva funkciu výkonného orgánu Slovenskej republiky podľa dohovoru4) a osobitného predpisu,3) ...
c)
rozhoduje o vydaní povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov, ...
d)
vedie záznamy o úmrtnosti živých živočíchov pri dovoze do Európskej únie,
e)
oznámi výkonnému orgánu členského štátu miesto, kde sa má exemplár umiestniť v prípade vydania ...
f)
rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov komerčných činností a vedie o tom evidenciu v rozsahu ...
g)
môže zakázať držbu exemplárov,
h)
prijíma a eviduje oznámenia o dovoze exemplárov a záznamy podľa §12b,
i)
v súčinnosti s okresným úradom, inšpekciou a colnými úradmi vedie evidenciu fyzických osôb, ...
j)
ustanovuje najmenej jeden vedecký orgán alebo taký počet vedeckých orgánov, ktorý je nevyhnutný ...
k)
určuje záchytné strediská,45)
l)
môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu ...
m)
je správcom exemplárov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu na základe rozhodnutia orgánu štátnej ...
n)
vyhodnocuje údaje o nedovolenom obchode s exemplármi a prijíma potrebné opatrenia,
o)
posudzuje platnosť povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vydaného výkonným ...
p)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov ...
q)
menuje zástupcov do poradných skupín a pomocných výborov Európskej komisie,
r)
oznámi mená a adresy ustanovených výkonných orgánov a vedeckých orgánov, ako aj všetky zmeny ...
s)
monitoruje v spolupráci s inšpekciou, okresným úradom, políciou a colnými orgánmi dodržiavanie ...
t)
informuje Európsku komisiu o zamietnutí žiadostí o vydanie povolenia alebo potvrdenia a uznáva ...
u)
je orgánom príslušným na komunikáciu s Európskou komisiou a Sekretariátom dohovoru,4)
v)
prijíma potrebné kroky na informovanie verejnosti o ustanoveniach dohovoru,4) osobitného predpisu3) ...
w)
zabezpečuje prostredníctvom Poradného zboru pre dohovor4) najmä
1.
spoluprácu pri identifikácii exemplárov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu9) pre ...
2.
vypracúvanie odborných podkladov, analýz, prognóz a informácií o exemplároch pre ministerstvo ...
3.
prípravu materiálov na konferenciu členských štátov dohovoru,4) prípadne na iné zasadnutia členských ...
4.
posudzovanie vhodnosti zaradenia pôvodných druhov rastlín a živočíchov do príloh k dohovoru,4) ...
5.
posudzovanie stavu a vývoja jednotlivých druhov a navrhovanie opatrení na výskum, monitoring, ochranu, ...
x)
vydáva stanovisko pri určovaní pôvodu podľa § 12 ods. 6 písm. e),
y)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v dohovore,4) osobitných predpisoch3) ...
z)
rozhoduje o udelení licencie (§ 8a), zariadeniam prideľuje jedinečný evidenčný kód45a) a vedie ...
za)
overuje osvedčenia podľa osobitného predpisu45b) a rozhoduje o výnimke podľa § 5 ods. 2,
zb)
rozhoduje o udelení licencie na krúžky a prideľuje evidenčný kód výrobcom krúžkov alebo distribútorom ...
zc)
vydáva písomné vyhlásenie, ktorým povoľuje použitie exemplára osobného charakteru alebo rodinného ...
(3)

Evidencia podľa odseku 2 písm. c), f), h) a i) obsahuje najmä

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, obchodné meno podnikateľa a právnickej osoby,
b)
dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
adresu trvalého bydliska fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov ...
d)
adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa a právnickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) ...
e)
adresu miesta povoleného chovu alebo pestovania živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A ...
f)
údaje o druhu, množstve a pôvode exemplárov,
g)
účel dovozu, vývozu a opätovného vývozu exemplárov,
h)
číslo povolenia alebo potvrdenia alebo iného rozhodnutia,
i)
deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie, označenie orgánu štátnej správy vo veciach ...
(4)

Údaje

a)
podľa odseku 3 písm. e) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. h) a i),
b)
podľa odseku 3 písm. i) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. c), f) a h).
(5)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
podrobnosti
1.
o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia ...
2.
o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz, ...
b)
podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné ...
c)
podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu (§ 3),
d)
zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol ...
e)
zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje,
f)
podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, ako aj o preukaze o pôvode, ...
g)
zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6, pre ktoré sa nevydáva ...
h)
podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia ...
i)
podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov,
j)
zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b ods. 1,
k)
podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa §12b. ...
§ 16
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho dozoru, ...

b)

nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

c)

môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu ...

d)

prehlasuje za neplatné preukazy o pôvode podľa § 12 ods. 9 písm. b),

e)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone.

§ 17
Okresný úrad

Okresný úrad

a)

je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho dozoru, ...

b)

nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

c)

môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu ...

d)

rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,

e)

ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona,

f)

bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto ...

g)

uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode, kníh chovu, potvrdení o registrácii ...

h)

plní úlohu výkonného orgánu pri určení vhodnej metódy označenia exemplára,47) a vykonáva ...

i)

podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení osobitného predpisu48) a tohto ...

j)

vydáva preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 8 a určuje pôvod podľa § 12 ods. 6 písm. a) až d),

k)

je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,49)

l)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone.

§ 18
Inšpekcia

Inšpekcia

a)

je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20, prostredníctvom ktorého ministerstvo ...

b)

ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona (§ 22 ...

c)

môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu ...

d)

rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,

e)

bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto ...

f)

je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,49)

g)

je výkonným orgánom podľa osobitného predpisu vo veciach kontroly záznamov vedených zariadeniami ...

h)

kontroluje vydávanie osvedčení podľa osobitného predpisu49b) vo veciach obchodovania s výrobkami ...

i)

komunikuje s kontrolnými orgánmi strán dohovoru4) v rozsahu svojej pôsobnosti.

§ 19
Úlohy ďalších orgánov na úseku ochrany exemplárov
(1)

Colný úrad na úseku ochrany exemplárov50)

a)
kontroluje dodržiavanie podmienok pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite exemplárov v ...
b)
kontroluje, či exempláre prechádzajúce cez hranicu Európskej únie sprevádza platný doklad na ...
c)
pri vstupe po vyplnení kolónky 27 vráti prvú kópiu pre držiteľa povolenia na dovoz dovozcovi ...
d)
pri vstupe po vyplnení kolónky 14 vráti kópiu pre držiteľa oznámenia o dovoze dovozcovi a originál ...
e)
pri výstupe po vyplnení kolónky 27 vráti originál a prvú kópiu pre držiteľa povolenia na vývoz ...
f)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu ostatné doklady, ktoré mu boli predložené v súlade ...
g)
bez zbytočného odkladu písomne informuje ministerstvo o tom, že zistil dovoz, vývoz, opätovný ...
h)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu právoplatné rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo veci ...
i)
je príslušný na odmietnutie zásielky exemplárov, ak sú dopravené do miesta vstupu do Európskej ...
j)
podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu3) ...
k)
zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom a vedeckým orgánom informovanie verejnosti na určených ...
l)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu.49)
(2)

Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj colný kriminálny úrad.51) Colný kriminálny úrad

a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto zákona a osobitného predpisu,3)
b)
je oprávnený vyžadovať preukázanie pôvodu exemplára a spôsobu nadobudnutia exemplára.
(3)

Úlohy na úseku ochrany exemplárov plnia aj veterinárne orgány,46) a to tak, že

a)
miestne príslušný orgán veterinárnej správy po fyzickej obhliadke písomne potvrdí žiadateľovi ...
b)
veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice kontroluje, či sú živé živočíchy prepravované ...
(4)

Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj štátna ochrana prírody, ktorá vykonáva dohľad a ...

§ 20
Výkon štátneho dozoru
(1)

Štátny dozor je zisťovanie, ako fyzické osoby, podnikatelia20) a právnické osoby dodržiavajú ...

(2)

Zamestnanci orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov podľa § 14 a nimi poverené osoby ...

a)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby a jej zamestnancov,
b)
vstupovať na pozemky, do objektov a zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných ...
c)
vykonávať potrebné zisťovania,
d)
požadovať splnenie povinností podľa § 9 ods. 5 písm. a), § 12 ods. 1, 3 a 4, § 12a a 12b,
e)
požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania ...
f)
požadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov predloženie prvopisov dokladov a iných písomností ...
g)
nazerať do príslušných dokladov,
h)
odobrať potrebné vzorky,
i)
vyzvať kontrolovanú osobu, aby odovzdala exempláre, ktoré má v držbe, a prvopisy dokladov a iných ...
j)
po výzve podľa písmena i) prevziať a odniesť aj mimo priestorov kontrolovanej osoby exempláre ...
k)
odňať exempláre a prvopisy dokladov, ak ich kontrolovaný subjekt neodovzdal dobrovoľne,
l)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...
m)
požadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov.
(3)

Kontrolovaná osoba a jej zamestnanci sú povinní

a)
zamestnancom orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov a nimi povereným osobám
1.
preukázať svoju totožnosť,38)
2.
umožniť vykonanie štátneho dozoru,
3.
umožniť vstupovanie na pozemky, do objektov a zariadení, v ktorých sa nakladá s exemplármi, vrátane ...
4.
vytvoriť vhodné materiálne a technické podmienky na výkon štátneho dozoru,
5.
odovzdať na ich výzvu exempláre a prvopisy dokladov a iných písomností,
6.
umožniť odňatie exemplára a prvopisov dokladov a iných písomností, ak ich neodovzdali dobrovoľne, ...
7.
poskytnúť súčinnosť pri identifikácii a kontrole živých exemplárov a manipulovať s nimi,
8.
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie ...
b)
vykonať nariadenia orgánu štátnej správy podľa odseku 5 písm. a) a b) a podať o nich a o ich ...
c)
zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán štátnej správy podľa odseku 5 písm. ...
(4)

Zamestnanci orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov a nimi poverené osoby sú povinní ...

a)
oznámiť najneskôr v deň začatia výkonu štátneho dozoru kontrolovanej osobe alebo jej zamestnancom ...
b)
vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí exemplárov, prvopisov dokladov a iných písomností ...
c)
odovzdať kontrolovanej osobe prvopisy dokladov a iných písomností podľa odseku 2 písm. h) až ...
d)
odovzdať kontrolovanej osobe exempláre podľa odseku 2 písm. h) až j), ak nie sú potrebné na ďalšie ...
e)
oboznámiť kontrolovanú osobu so zisteniami pri výkone štátneho dozoru,
f)
zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru.
(5)

Orgán štátnej správy na úseku ochrany exemplárov môže podľa závažnosti zistených skutočností ...

a)
nariadiť zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu ...
b)
nariadiť vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane ...
1.
nariadenia kontrolovanej osobe uviesť veci do pôvodného stavu, ak je to možné a účelné,
2.
zabezpečenia vykonania určitých opatrení na náklady kontrolovanej osoby, ak tá nekonala v určenej ...
c)
zakázať alebo obmedziť nakladanie s exemplármi, napríklad predať ich alebo iným spôsobom ich ...
(6)

Ak kontrolovaná osoba nesúhlasí so zisteniami pri výkone štátneho dozoru alebo s opatreniami podľa ...

(7)

Orgán štátnej správy na úseku ochrany exemplárov môže uložiť kontrolovanej osobe a jej zamestnancom ...

(8)

Na plnenie konkrétnej úlohy v rámci výkonu štátneho dozoru môže orgán štátnej správy na ...

(9)

Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na vykonanie ...

(10)

Orgány štátnej správy na úseku ochrany exemplárov pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona ...

a)
štátne orgány sú povinné poskytnúť bezplatne požadované podklady a informácie, ktoré zistili ...
b)
štátne kontrolné orgány majú povinnosť oznamovať orgánom štátnej správy na úseku ochrany ...
c)
vydavatelia tlače sú povinní na písomnú žiadosť orgánu štátnej správy na úseku ochrany exemplárov ...
d)
dopravcovia sú na písomnú žiadosť orgánu štátnej správy na úseku ochrany exemplárov povinní ...
e)
ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory sú povinní v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť ...
(11)

Fyzické osoby, právnické osoby a podnikatelia sú povinní na výzvu orgánu štátnej správy na ...

(12)

Orgán štátnej správy na úseku ochrany exemplárov je oprávnený osobu podľa odseku 11 predvolať ...

(13)

Ak sa osoba na výzvu orgánu štátnej správy na úseku ochrany exemplárov nedostaví bez náležitého ...

(14)

Na výkon štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.59)

§ 21
Vedecký orgán
(1)

Na účely tohto zákona plní úlohy vedeckého orgánu organizácia ochrany prírody a krajiny zriadená ...

(2)

Vedecký orgán

a)
sa vyjadruje
1.
k žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
2.
k žiadosti o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov na území Európskej únie,
3.
k návrhu na určenie záchytného strediska,45)
4.
k nakladaniu so zhabanými exemplármi, najmä k ich navráteniu do voľnej prírody,
b)
na základe žiadosti ministerstva sa vyjadruje aj k iným skutočnostiam týkajúcim sa ochrany exemplárov, ...
c)
poskytuje odbornú pomoc orgánom štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona a osobitného predpisu,3) ...
d)
zhromažďuje odborné údaje o exemplároch,
e)
spolupracuje s vedeckými orgánmi iných štátov, medzinárodnými organizáciami ochrany prírody ...
f)
v súčinnosti s ministerstvom priebežne sleduje povolený dovoz a vývoz exemplárov a navrhuje opatrenia ...
g)
navrhuje ministerstvu primerané opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na vývoz exemplárov ...
h)
v prípade dovozu živých exemplárov, ktoré majú veľkú úmrtnosť počas prepravy alebo v zajatí ...
i)
vedie evidenciu exemplárov pre potreby orgánov štátnej správy podľa tohto zákona, colných orgánov, ...
j)
vypracúva podklady správ pre ministerstvo podľa § 15 ods. 2 písm. b),
k)
vypracúva návrhy na konferenciu členských štátov dohovoru4) a dáva stanoviská k návrhom iných ...
l)
určuje pre colné orgány hodnotu exemplárov na účely určenia ich colnej hodnoty,
m)
je orgánom príslušným na komunikáciu so Sekretariátom dohovoru4) a s Európskou komisiou v rozsahu ...
n)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone, osobitnom predpise3) ...
Zodpovednosť za porušenie povinností
§ 22
Iné správne delikty
(1)

Pokutu od 80 eur do 16 600 eur alebo prepadnutie exemplára uloží okresný úrad alebo inšpekcia ...

a)
poruší podmienky určené v povolení alebo v potvrdení vydanom podľa tohto zákona a podľa osobitného ...
b)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia alebo v oznámení o dovoze61) ...
c)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie preukazu o pôvode (§ 12 ods. 5),
d)
použije pri dovoze, vývoze alebo opätovnom vývoze falzifikované alebo neplatné povolenie alebo ...
e)
použije falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie alebo povolenie alebo potvrdenie, ...
f)
použije exempláre druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) na iný účel, ako je uvedené ...
g)
použije povolenie alebo potvrdenie na iný exemplár alebo na iný účel, ako je ten, na ktorý bolo ...
h)
použije štítok na iný účel, ako je určený,65)
i)
sfalšuje alebo zmení povolenie, potvrdenie alebo rozhodnutie, alebo si dá vykonať neoprávnené ...
j)
neoznámi predchádzajúce zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia24) [§ 6 ods. ...
k)
nevedie evidenciu o exemplároch podľa tohto zákona (§ 9 až 11),
l)
nesplní povinnosti uvedené v § 10 ods. 3, 4 alebo ods. 5 alebo § 11 ods. 3, 4 alebo ods. 5,
m)
neodovzdá originál neplatného preukazu o pôvode (§ 12 ods. 10),
n)
nesplní povinnosti podľa § 13,
o)
nevráti ministerstvu originál a všetky kópie neplatného alebo nepoužitého povolenia na dovoz, ...
p)
nesplní povinnosti uvedené v § 4 ods. 2 alebo ods. 3,
q)
nesplní povinnosti uvedené v § 12 ods. 5, 13 alebo ods. 15,
r)
nesplní povinnosť podľa § 28 ods. 8 alebo ods. 9 uloženú orgánom štátnej správy [§ 15 ods. ...
s)
vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie na krúžky alebo v rozpore s rozhodnutím o jej udelení ...
t)
nezabezpečí nezameniteľné označenie v súlade s požiadavkami podľa tohto zákona a osobitného ...
u)
vyrába, spracováva, balí alebo opätovne balí kaviár bez platnej licencie na kaviár určený na ...
v)
nesplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) ak sa nepostihujú ...
(2)

Pokutu od 1 500 eur do 33 000 eur alebo prepadnutie exemplára uloží okresný úrad alebo inšpekcia ...

a)
dovezie na územie Európskej únie alebo vyvezie alebo opätovne vyvezie z územia Európskej únie ...
b)
vykoná tranzit bez dokladov, ktoré sa na tranzit vyžadujú67) (§ 2 ods. 1), alebo s falošnými, ...
c)
kúpi, ponúkne na kúpu, nadobudne na komerčné účely, vystavuje na verejnosti na komerčné účely, ...
d)
drží exemplár v rozpore s § 4 ods. 1,
e)
premiestni exemplár v rozpore s osobitným predpisom,68)
f)
nesplní si povinnosť podľa § 20 ods. 3,
g)
nepreukáže pôvod exemplára podľa § 12, nepreukáže spôsob nadobudnutia podľa § 12a, nesplní ...
h)
ako držiteľ exemplára použije nezameniteľné označenie exemplára v rozpore so zákonom (§ 13), ...
i)
drží exemplár, ktorého držba je zakázaná alebo obmedzená podľa tohto zákona a osobitného ...
j)
nevydá zaistený exemplár podľa § 24 ods. 5,
k)
neumožní odňatie exemplára podľa § 24 ods. 6,
l)
neposkytne súčinnosť pri výkone štátneho dozoru (§ 20 ods. 3),
m)
koná v rozpore s nariadením okresného úradu alebo inšpekcie podľa § 24 ods. 8,
n)
dovezie výrobky z tuleňov bez výnimky udelenej ministerstvom podľa § 5 alebo obchoduje s výrobkami ...
(3)

Ak sa osoba dopustí iného správneho deliktu podľa odsekov 1 a 2 do dvoch rokov po tom, čo jej bola ...

(4)

Prepadnutie exemplára možno uložiť vtedy, ak je exemplár vo vlastníctve toho, kto sa dopustil ...

a)
použitý alebo určený na spáchanie iného trestného deliktu alebo
b)
získaný iným správnym deliktom, alebo bol nadobudnutý za exemplár získaný iným správnym deliktom. ...
(5)

Prepadnutie exemplára nemožno uložiť, ak hodnota exemplára je v nápadnom nepomere k povahe tohto ...

(6)

Vlastníkom prepadnutého exemplára sa stáva štát.

(7)

Prepadnutie exemplára možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

(8)

Ak nebolo za iný správny delikt uložené prepadnutie exemplára, okresný úrad alebo inšpekcia ...

(9)

O zhabaní exemplára nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynuli tri ...

(10)

Konanie o uložení sankcie možno začať najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení ...

(11)

Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým ...

(12)

Výnosy z pokút uložených za iné správne delikty podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho ...

(13)

Osoba, proti ktorej okresný úrad alebo inšpekcia rozhodnutím vyslovila výrok o porušení tohto ...

(14)

Uhradené trovy konania podľa odseku 13 sú príjmom Environmentálneho fondu.

(15)

Na doručenie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 13 a 14.

(16)

Za viac iných správnych deliktov toho istého podnikateľa alebo právnickej osoby prejednávaných ...

(17)

Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt sa prihliadne na závažnosť a rozsah porušenia ...

§ 23
Priestupky
(1)

Pokarhanie alebo pokutu od 16,59 eura do 4 979,08 eura uloží okresný úrad alebo inšpekcia fyzickej ...

(2)

Pokutu od 66,38 eura do 9 958,17 eura uloží okresný úrad alebo inšpekcia fyzickej osobe, ktorá ...

(3)

Ak sa osoba dopustí priestupku podľa odseku 1 alebo 2 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký ...

(4)

Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch,69) ak tento zákon ...

(6)

Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa tohto zákona a uhradené trovy konania sú príjmom ...

(7)

Na doručenie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 13 a 14.

§ 24
Zaistenie exemplára
(1)

Okresný úrad alebo inšpekcia môže na prerokovanie priestupku alebo iného správneho deliktu alebo ...

(2)

Okresný úrad alebo inšpekcia môže exemplár zaistiť podľa odseku 1 bez ohľadu na práva tretích ...

(3)

Okresný úrad alebo inšpekcia vydá rozhodnutie o zaistení exemplára a doručí ho do vlastných ...

(4)

V rozhodnutí o zaistení exemplára sa uvedú dôvody, pre ktoré sa exemplár zaisťuje, a poučenie ...

(5)

Osoba, ktorej bolo doručené alebo ústne oznámené rozhodnutie o zaistení exemplára podľa odseku ...

(6)

Ak nie je okresnému úradu alebo inšpekcii zaistený exemplár vydaný, možno ho držiteľovi exemplára ...

(7)

Okresný úrad alebo inšpekcia o vydaní alebo odňatí zaisteného exemplára vyhotoví úradný záznam, ...

(8)

Exemplár, ktorý možno podľa odseku 1 zaistiť, môže okresný úrad alebo inšpekcia osobe ponechať ...

(9)

Ak zaistený exemplár už nie je potrebný na ďalšie konanie podľa tohto zákona alebo ak sa neuplatní ...

(10)

Okresný úrad alebo inšpekcia exemplár nevráti, ak má pochybnosti o tom, či exemplár patrí osobe, ...

(11)

Okresný úrad alebo inšpekcia, ktoré zaistia živý exemplár, sú povinné zabezpečiť vhodné ...

§ 25
Zhabanie exemplára
(1)

Okresný úrad alebo inšpekcia môže zhabať exemplár, ak

a)
držiteľ exemplára nepreukáže jeho pôvod v súlade s § 12,
b)
sa s ním nakladá v rozpore s nariadením podľa § 24 ods. 8,
c)
bol exemplár nadobudnutý alebo sa s ním nakladá v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.70a) ...
(2)

Vlastníkom zhabaného exemplára sa stáva dňom právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní štát.

(3)

Okresný úrad alebo inšpekcia, ktoré rozhodli o zhabaní exemplára, to oznámia bez zbytočného ...

(4)

Osoba, ktorej bol živý exemplár zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené s návratom zhabaného ...

(5)

Povinnosť uhradiť náklady podľa odseku 4 sa ukladá rozhodnutím; uhradené náklady sú príjmom ...

§ 26
Správa majetku štátu
(1)

Ministerstvo vykonáva správu živých exemplárov, ktoré sa stali majetkom štátu na základe

a)
rozhodnutia, ktorým bolo vyslovené prepadnutie exemplára alebo ktorým bol exemplár zhabaný v konaní ...
b)
rozhodnutia súdu, ktorým bolo vyslovené prepadnutie exemplára alebo ktorým bol exemplár zhabaný ...
(2)

Ministerstvo môže poveriť správou majetku štátu uvedeného v odseku 1 ním zriadenú organizáciu ...

(3)

Exempláre vo vlastníctve štátu možno

a)
navrátiť do voľnej prírody, ak je to možné alebo účelné,
b)
po konzultácii s výkonným orgánom štátu vývozu vrátiť do štátu, z ktorého boli dovezené ...
c)
po konzultácii s výkonným orgánom iného členského štátu Európskej únie vrátiť do tohto ...
d)
umiestniť v záchytnom stredisku,45)
e)
použiť na plnenie úloh vyplývajúcich zo schváleného programu záchrany druhu,
f)
použiť na výskum zameraný na ochranu a zachovanie daného druhu,
g)
použiť na zbierkotvornú a výchovnú činnosť múzeí, vedeckých inštitúcií a vysokých škôl, ...
h)
použiť na vzdelávacie účely orgánov štátnej správy (§ 14),
i)
previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu; ustanovenie odseku 5 tým nie je dotknuté, ...
j)
zlikvidovať, ak neživé exempláre nemožno použiť inak,
k)
použiť iným spôsobom podľa rozhodnutia ministerstva.
(4)

Správu neživých exemplárov vykonávajú orgány podľa osobitných predpisov71) v súlade s odsekom ...

(5)

Zakazuje sa akýkoľvek prevod exemplárov podľa odseku 1, ako aj akákoľvek zmena držiteľa exemplára ...

a)
na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej boli exempláre zhabané73) alebo ktorá sa dopustila ...
b)
na neštátny subjekt, ak ide o exempláre druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,9) ktoré ...
(6)

Ustanovenie odseku 5 písm. b) sa nevzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je zapojená ...

(7)

Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odseku 1 a podľa odseku ...

§ 27
Spoločenská hodnota exemplárov
(1)

Spoločenská hodnota exemplárov vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ...

(2)

Spoločenské ohodnocovanie exemplárov sa uplatňuje najmä pri

a)
posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení ...
b)
vypracúvaní znaleckých posudkov.76)
(3)

Spoločenskú hodnotu exemplárov určuje vedecký orgán podľa kritérií uvedených v odseku 1. Spoločenskú ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 28
Spoločné ustanovenia
(1)

Všeobecný predpis o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahuje ...

(2)

Orgán štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) konanie podľa tohto zákona zastaví, ak

a)
nebol zaplatený správny poplatok a sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,77)
b)
uplynula lehota na prejednanie iného správneho deliktu.
(3)

Ak nemožno doručiť písomnosť podľa § 12 a 20 právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo ...

(4)

Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie vykoná orgán, ktorý ako prvý začal konanie. ...

(5)

Každý, kto nájde exemplár, je povinný vydať ho vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, nálezca ...

(6)

Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na exemplár chráneného druhu živočícha.10) Ak je predmetom ...

(7)

Náklady na zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a na ...

(8)

Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia ...

(9)

Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia ...

(10)

Na držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, sa ...

§ 29
Prechodné ustanovenia
(1)

Preukaz o pôvode chráneného živočícha potvrdený okresným alebo obvodným úradom v súlade s ...

(2)

Preukazom o pôvode chráneného živočícha, ktorým nebol určený pôvod alebo bol určený neznámy ...

(3)

Preukaz o pôvode exemplára živočícha vydaný v súlade s doterajšími predpismi sa považuje za ...

(4)

Evidencia vedená podľa doterajšieho predpisu sa považuje za evidenciu podľa tohto zákona.

(5)

Evidencia podľa tohto zákona sa nevedie pri exemplároch, ktorých zoznam zaslal držiteľ exemplára ...

(6)

V prípade zaradenia nových druhov do príloh A až D osobitného predpisu9) je držiteľ exemplára ...

(7)

Ustanovenie § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v držbe ku dňu zákazu držby.

(8)

Rozhodnutia vydané podľa tohto zákona nenahrádzajú povolenia, rozhodnutia alebo iné opatrenia ...

(9)

Zrušujú sa výnimky zo zákazu komerčných činností a súhlasy na premiestnenie vydané podľa ...

(10)

Ten, kto má ku dňu účinnosti tohto zákona v držbe exempláre prinesené z iného členského štátu ...

§ 29a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Povinnosť zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára krúžkom od výrobcu krúžkov alebo ...

§ 29b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§29c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Ten, kto k 1. januáru 2019 má v držbe neživý exemplár vybraných druhov živočíchov podľa §12b, ...

(2)

Ak od vykonania posledného zápisu držiteľom v evidencii o exemplároch podľa tohto zákona v znení ...

(3)

Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky ...

(4)

Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe B osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky ...

Záverečné ustanovenia
§ 30

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 31
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

čl. I a II zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položke č. 161a sa slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov ...

Doterajší odkaz 37a sa označuje ako 37aa.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položke č. 161b sa slová ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položkách č. 161a a č. ...

Čl. III

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení ...

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorú vykonávajú ...

Čl. IV

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 6 ods. 1 sa za slovo „významu“ vkladajú slová „spôsobom, ktorým môže biotop poškodiť ...

2.

V § 12 sa za slovo „31“ vkladajú slová „okrem chráneného vtáčieho územia podľa § 26“. ...

3.

V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vozidlom44)“ vkladajú slová „motorovou trojkolkou, motorovou ...

4.

V § 13 ods. 3 sa za slovo „vozidla55)“ vkladajú slová „vrátane motorovej trojkolky, motorovej ...

5.

V § 27 ods. 8 sa slová „vyšším stupňom“ nahrádzajú slovami „neskorším právnym predpisom“. ...

6.

V § 35 ods. 5 sa slová „písm. i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. h), i) a k)“ a za slová ...

7.

V § 40 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zákaz činnosti podľa § ...

8.

V § 41 ods. 1, 2, 5, 6 a 14 sa vypúšťajú slová „na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa ...

9.

V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona,“. ...

10.

V § 50 ods. 1 sa za slová „prírodnú pamiatku“ vkladá čiarka a slová „chránené vtáčie ...

11.

V § 50 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o chránené vtáčie ...

12.

V § 50 ods. 7 sa za slovo „vyhlasovanie“ vkladajú slová „chránených vtáčích území, zón ...

13.

V § 59 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b)“.

14.

V § 67 písm. g) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. ...

15.

V § 67 písm. i) sa slová „ak tento zákon neustanovuje inak [§ 65 ods. 1 písm. h)]“ nahrádzajú ...

16.

V § 68 písm. f) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ...

17.

V § 82 ods. 3 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

18.

V § 90 ods. 1 písm. a) sa slovo „15“ nahrádza slovom „16“.

19.

V § 90 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) nedodržuje obmedzenia využívania vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov ...

20.

V § 92 ods. 1 písm. c) sa slovo „15“ nahrádza slovom „16“.

21.

V § 92 ods. 1 písm. zc) sa za slovo „zverou“ vkladajú slová „alebo nedodržiava obmedzenia ...

22.

V § 95 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 15/2005 Z. z.

  PREHĽAD VÝROBKOV Z TULEŇOV

  Číslo Číslo nadpisu CCT Opis 1 ex 43.01 Kožušina surová a vyčinená alebo vypracovaná vrátane ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 15/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich ...
 • 2)  Čl. 2 písm. s) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 2a)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní ...
 • 3)  Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ...
 • 4)  Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie ...
 • 5)  Čl. 2 písm. v) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 6)  Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 7)  Čl. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 8)  Čl. V ods. 3 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov ...
 • 9)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97.
 • 10)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva ...
 • 11)  Čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 12)  Čl. 4, čl. 11 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Čl. 7, 8, 11, 13 a 23 nariadenia Komisie (ES) ...
 • 13)  Čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 14)  Čl. 2 písm. g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 15)  Čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Čl. 2 ods. 4 a príloha IV k nariadeniu Komisie (ES) ...
 • 16)  § 305 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 • 17)  Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení. Nariadenie ...
 • 18)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 18a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 19)  Čl. 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 20)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 21)  Čl. 2 písm. i) a p) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 22)  Čl. 9 ods. 1 a príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 23)  Čl. 9 ods. 1, čl. 15 ods. 1 a časť Žiadosť prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001. ...
 • 24)  Čl. 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 25)  Kolónka 23 časti Žiadosť prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 26)  Čl. 5 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 27)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 ...
 • 28)  Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 29)  Čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 30)  Čl. 11 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 31)  Čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 32)  Čl. 20 ods. 5 a príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 34)  Čl. 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 35)  Čl. 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení a časť Žiadosť prílohy V k vykonávaciemu ...
 • 36)  Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej ...
 • 37)  Napríklad zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 38)  Čl. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 38b)  § 45 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 38c)  § 2 ods. 2 písm. zn) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 310/2018 Z. z.
 • 39)  Čl. 1 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 40)  Čl. 1 písm. c) a čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 41)  Čl. 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 42)  Príloha VII k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 43)  Čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 43a)  § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43aa)  § 29 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. ...
 • 43ab)  Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 43ac)  § 6 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43ad)  Príloha I bod 47 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie ...
 • 43ae)  Príloha VIII nariadenia (EÚ) č. 142/2011 v platnom znení.
 • 43b)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97. Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ...
 • 43c)  Čl. 66 ods. 8 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 43d)  § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 44)  § 74 a 75 zákona č. 199/2004 Z. z.
 • 45)  § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45a)  Čl. 66 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
 • 45b)  Čl. 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 737/2010.
 • 45c)  Čl. 58a nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 46)  Zákon č. 488/ 2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 47)  Čl. 36 ods. 1, ods. 2 a 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 48)  Čl. 14 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 49)  Čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 49a)  Čl. 66 ods. 7 tretia veta nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 49b)  Čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 737/2010.
 • 50)  § 9 ods. 3 písm. v) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene ...
 • 51)  § 11 ods. 3 písm. j) zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 52)  Zákon č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 4 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady ...
 • 53)  Čl. 16 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Kolónka 23 prílohy I k nariadeniu Komisie ...
 • 54)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 55)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 56)  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 57)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 58)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z.
 • 59)  § 10 a § 11 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole ...
 • 60)  Čl. 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 61)  Čl. 4, 5, 8 a 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 64)  Čl. 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 65)  Čl. 22 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 66)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 67)  Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 68)  Čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 68a)  Nariadenie (ES) č. 1007/2009. Nariadenie (EÚ) č. 737/2010.
 • 69)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  § 44 a 45 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 70a)  Čl. 4, 8, a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1007/2009. Nariadenie ...
 • 71)  Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 199/2004 Z. z.
 • 72)  Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  Čl. 8 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 74)  Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 • 75)  § 89 ods. 13 a 14 Trestného zákona.
 • 76)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 77)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 78)  § 35 ods. 6 a § 103 ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 310/2018 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore