Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.02.2022

Platnosť od: 21.01.2005
Účinnosť od: 01.02.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD41DS11EUPP2ČL2

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.02.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 15/2005 s účinnosťou od 01.02.2022 na základe 7/2022

Legislatívny proces k zákonu 7/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

ČI. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

podmienky ochrany exemplárov1) druhov2) voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...

b)

práva a povinnosti osôb pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín ...

c)

pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...

d)

zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.3)

Základné ustanovenia
§ 2 - Postup pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite exemplárov
(1)

Pri tranzite5) exemplárov druhov uvedených v prílohe III dohovoru4) sa povolenie na dovoz alebo oznámenie ...

(2)

Dovoz, vývoz, opätovný vývoz a tranzit exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu9) ...

(3)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydá povolenie na ...

a)
sú splnené podmienky ustanovené osobitným predpisom,7)
b)
sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13 a
c)
sú, ak ide o živé exempláre pôvodných druhov chránených živočíchov,10) exemplármi narodenými a odchovanými ...
(4)

Ministerstvo vydá potvrdenie na opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C osobitného ...

(5)

Pri dovoze exemplárov v množstve väčšom ako desať exemplárov v jednej zásielke je dovozca povinný najmenej ...

(6)

Ak dovozca nesprevádza dovážané exempláre sám, povinnosť podľa odseku 5 a povinnosti ustanovené v osobitnom ...

(7)

Na vývozcu alebo opätovného vývozcu exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu9) ...

§ 3 - Dovoz, vývoz a opätovný vývoz exemplárov vedcami a vedeckými inštitúciami
(1)

Na dovoz exemplárov vedcami a vedeckými inštitúciami13) na účely výpožičiek, darov a výmen medzi vedcami ...

a)
má dovozca kvalifikáciu vo vednom odbore, ktorý sa zaoberá exemplármi dovážanými na vedecké účely,
b)
je zásielka označená štítkom,15) ktorého určená vyplnená časť bola zaslaná vývozcom výkonného orgánu ...
(2)

Ministerstvo eviduje vedcov a vedecké inštitúcie na osobitnom zozname na základe ich písomnej žiadosti. ...

(3)

Do zoznamu podľa odseku 2 ministerstvo zapíše fyzickú osobu, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej desaťročnú odbornú prax vo vednom odbore, ktorý sa zaoberá ...
c)
je bezúhonná; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten,

a)
kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin porušovania ochrany rastlín ...
b)
komu nebola uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie povinností podľa tohto zákona alebo osobitného ...
(5)

Do zoznamu podľa odseku 2 ministerstvo zapíše právnickú osobu, ktorá

a)
má v zriaďovacej listine alebo v štatúte18) uvedenú vedeckú činnosť,
b)
je bezúhonná.
(6)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu podľa odseku 2 fyzickú osobu, ktorá

a)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
b)
bola odsúdená za trestný čin podľa odseku 4 písm. a) alebo jej bola uložená pokuta alebo iná sankcia ...
c)
bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch ...
d)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo
e)
požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(7)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu podľa odseku 2 právnickú osobu,

a)
ktorá bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch ...
b)
ktorej bola uložená pokuta alebo iná sankcia podľa odseku 4 písm. b),
c)
ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo
d)
ktorá požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.
(8)

Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu podľa odseku 2 osobu uvedenú v odsekoch 3 a 5, ktorá

a)
bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov uvedených v žiadosti a v pripojených dokladoch do jedného ...
b)
nemôže vykonávať vedeckú činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.
(9)

Na vývoz a opätovný vývoz exemplárov medzi vedcami a vedeckými inštitúciami sa vzťahujú odseky 1 a 8. ...

(10)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. b) poskytne fyzická osoba ...

§ 4 - Držba a komerčné činnosti na území Európskej únie
(1)

Exempláre druhov živočíchov uvedených v prílohe A alebo v prílohe B osobitného predpisu9) uvedených ...

a)
držať,
b)
odovzdať do držby zariadeniu alebo inej osoby v rámci územia Slovenskej republiky okrem zariadení alebo ...
(2)

Zákazy podľa odseku 1 sa nevzťahujú na

a)
zoologické záhrady,19)
b)
chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov,19a)
c)
záchytné strediská,19a)
d)
zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti19b) pre druhy alebo poddruhy, na ...
e)
zariadenia na chov alebo držbu exemplárov druhov živočíchov používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie ...
f)
zariadenia, ktoré držia exempláre druhov živočíchov podľa odseku 1 z dôvodov podľa osobitného predpisu,19d) ...
g)
veterinárne ordinácie alebo veterinárne kliniky.
(3)

Podnikateľ,20) ktorý predáva21) exempláre, je povinný zverejniť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste ...

a)
prevádzkarne podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených v prílohách ...
b)
prevádzkarne informácie o povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitných predpisov3) pre ...
c)
chovného zariadenia exemplára umiestneného v prevádzkarni vedecké meno druhu exemplára, jeho zaradenie ...
(4)

Povinnosti podľa odseku 3 sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne, ...

§ 5 - Obchod s výrobkami z tuleňov
(1)

Zakazuje sa dovoz, tranzit a preprava výrobkov z tuleňov druhu tuleň grónsky (Pagophilus groenlandicus) ...

(2)

Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 iba pre výrobky ...

§ 5a - Udeľovanie licencie na balenie kaviáru
(1)

Vyrábať, spracovávať, baliť alebo opätovne baliť kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod ...

(2)

Ministerstvo udelí licenciu fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonná [§ 3 ods. 4 písm. a)]; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(3)

Ministerstvo udelí licenciu právnickej osobe,

a)
ktorá spĺňa podmienku podľa § 3 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b),
b)
ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, je bezúhonnou osobou ...
(4)

Platnosť licencie zaniká fyzickej osobe-podnikateľovi, ak

a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
c)
uplynula doba platnosti licencie.
(5)

Platnosť licencie zaniká právnickej osobe, ak

a)
zanikla,
b)
uplynula doba platnosti licencie.
(6)

Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie, ak fyzická osoba-podnikateľ

a)
získala licenciu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených dokladoch,
b)
bola odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin porušovania ochrany rastlín ...
c)
požiada o zrušenie licencie.
(7)

Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie, ak právnická osoba

a)
získala licenciu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených dokladoch,
b)
prestala spĺňať podmienku uvedenú v odseku 3 písm. b), alebo
c)
požiada o zrušenie licencie.
(8)

Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie aj vtedy, ak právnickej osobe bola uložená pokuta alebo iná ...

(9)

Ak bola licencia zrušená podľa odseku 6 písm. a) a b), odseku 7 písm. a) a b) alebo odseku 8, možno ...

(10)

Ministerstvo môže zrušiť licenciu, ak fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnická osoba bez závažného ...

(11)

Zariadenia s licenciou sú povinné viesť záznamy o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného ...

(12)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 poskytne fyzická osoba údaje potrebné ...

§ 6 - Konanie o vydaní povolenia a potvrdenia
(1)

Povolenie na dovoz, povolenie na vývoz a potvrdenie na opätovný vývoz22) sa vydáva na základe žiadosti. ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje o dovozcovi, vývozcovi alebo opätovnom vývozcovi,
b)
názov štátu dovozu, štátu vývozu alebo štátu opätovného vývozu a miesto určenia,
c)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu množstva, hmotnosti a pôvodu exemplára (§ 12) a pri exemplároch ...
d)
účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
e)
predpokladaný dátum dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu, opis podmienok prepravy, najmä pre živý ...
f)
informáciu o zamietnutí žiadosti,24) ak sa týka exemplárov, pre ktoré bola v minulosti obdobná žiadosť ...
(3)

Prílohou žiadosti sú listinné dôkazy25) preukazujúce splnenie podmienok na vydanie povolenia alebo potvrdenia ...

(4)

Listinný dôkaz25) vydaný výkonným orgánom mimo územia Slovenskej republiky môže byť v anglickom, francúzskom ...

(5)

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou. Konanie ...

(6)

Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
názov dohovoru,4) prípadne aj jeho skratku „CITES“ a údaj o tom, či ide o povolenie na dovoz, vývoz, ...
b)
identifikačné údaje o dovozcovi, vývozcovi alebo opätovnom vývozcovi,
c)
názov štátu dovozu, štátu vývozu alebo opätovného vývozu a miesto určenia,
d)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu množstva, hmotnosti a pôvodu (§ 12) a pri exemplároch vybraných ...
e)
účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
f)
podmienky určené v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,26)
g)
číslo povolenia alebo potvrdenia, dobu jeho platnosti, dátum vydania, názov a odtlačok pečiatky ministerstva ...
(7)

Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,3) ministerstvo vydá povolenie alebo ...

(8)

Uzavretá kúpna zmluva nemá vplyv na rozhodovanie o udelení povolenia alebo potvrdenia podľa tohto zákona ...

(9)

Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 sa vydáva na úradnom tlačive. Údaje v tomto tlačive sa uvádzajú ...

(10)

Súčasťou povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 môžu byť aj osobitné prílohy.

(11)

Ministerstvo žiadosť o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 zamietne z dôvodov ustanovených ...

(12)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí vydania povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 nemá odkladný ...

(13)

Žiadateľ o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ...

(14)

Ak by sa doručovanie žiadateľovi o vydanie povolenia alebo potvrdenia podľa odseku 1 spájalo s ťažkosťami ...

(15)

Povolenie alebo potvrdenie podľa odseku 1 vydané na základe nesprávneho predpokladu splnenia podmienok ...

§ 7 - Zmena, zrušenie a zánik povolenia alebo potvrdenia
(1)

Ministerstvo môže na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu ním vydané povolenie alebo potvrdenie ...

a)
dôjde k zmene skutočností rozhodných na jeho vydanie,
b)
to vyžadujú záujmy chránené týmto zákonom alebo osobitným predpisom3) alebo
c)
oprávnený nedodržuje podmienky určené v povolení alebo v potvrdení, alebo závažným spôsobom či opakovane ...
(2)

Náklady, ktoré vznikli ministerstvu v súvislosti so zmenou alebo zrušením povolenia alebo potvrdenia, ...

(3)

Platnosť povolenia alebo potvrdenia podľa § 6 ods. 1 zaniká

a)
dňom, keď sa ministerstvo dozvedelo od oprávnenej osoby o skončení vykonávania povolenej činnosti,
b)
uplynutím doby platnosti povolenia alebo potvrdenia,
c)
smrťou oprávnenej osoby, jej vyhlásením za mŕtvu, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo zánikom ...
d)
ak vydávajúci orgán alebo Európska komisia po konzultácii s týmto orgánom ustanoví, že bolo vydané na ...
§ 8 - Konanie o udelení výnimky a súhlasu
(1)

Ministerstvo udelí výnimku zo zákazu komerčných činností vydaním potvrdenia, ak sú splnené podmienky ...

(2)

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 12 a pri exemplároch ...
c)
druh a účel komerčnej činnosti,
d)
údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok na udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa ...
(3)

Ministerstvo udelí súhlas na premiestnenie34) živých exemplárov na území Európskej únie vydaním potvrdenia, ...

a)
sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise,34)
b)
neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré by bránili vydaniu potvrdenia.
(4)

Žiadosť o udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa odseku 3 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
názov a opis exemplára, presnú špecifikáciu jeho množstva, hmotnosti a pôvodu podľa § 12 a pri exemplároch ...
c)
čas a spôsob premiestnenia,
d)
opis pestovného alebo chovného zariadenia, v ktorom budú živé exempláre umiestnené.
(5)

Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.35)

(6)

Ustanovenie § 6 ods. 2 písm. f), odseky 4, 5, 7, 8, 11 až 15 a § 7 platia rovnako aj pri rozhodovaní ...

§ 8a - Konanie o udelení licencie
(1)

Licencia sa udeľuje na základe písomnej žiadosti. Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a ani neprechádza ...

(2)

Žiadosť o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť") obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich žiadateľ zriadi.
(3)

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou.

(4)

Ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona, ministerstvo udelí licenciu podľa § 5a ods. 1 a pridelí ...

(5)

Ministerstvo žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak nie sú splnené podmienky na jej udelenie podľa tohto ...

Evidencia, preukázanie pôvodu a nezameniteľné označenie exemplárov
§ 9 - Spoločné ustanovenia o evidencii exemplárov
(1)

Ten, kto má v držbe exempláre (ďalej len „držiteľ exemplára“), je povinný viesť o nich evidenciu.

(2)

Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú evidenciu o exemplároch rastlín a živočíchov ...

(3)

Za vedenie evidencie v botanických záhradách, arborétach, vysokých školách s prírodovedným zameraním ...

(4)

Vedenie evidencie o exemplároch sa považuje za jej vedenie podľa tohto zákona, iba ak sú v nej uvedené ...

(5)

Držiteľ exemplárov je povinný

a)
na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d)
1.
preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti,37)
2.
predložiť evidenciu o exemplároch podľa tohto zákona,
3.
umožniť mu vykonať podrobnú identifikáciu a označenie exemplára,
4.
preukázať spôsob nadobudnutia exemplára,
b)
uchovať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu desiatich rokov od vykonania posledného zápisu. ...
§ 10 - Evidencia exemplárov rastlín
(1)

Evidenciu o exemplároch rastlín tvorí

a)
evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“),
b)
písomné vyhlásenie preukazujúce spôsob nadobudnutia exemplárov rastlín, ktoré obsahuje najmä
1.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo obchodné ...
2.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, od ktorej držiteľ exemplár rastliny nadobudol, ...
3.
vedecké meno druhu exemplára,
4.
počet nadobudnutých exemplárov,
5.
údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1, ak sú známe,
6.
dátum nadobudnutia exemplára,38)
7.
spôsob nadobudnutia exemplára.
(2)

Evidenciu o exemplároch rastlín podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živých exemplárov rastlín druhov ...

(3)

Evidenciu o exemplároch rastlín podľa odseku 1 písm. b) vedú držitelia exemplárov rastlín neuvedení ...

(4)

Exemplár rastliny zapíše držiteľ exemplára do evidenčného zoznamu v deň jeho nadobudnutia.

(5)

Exemplár rastliny vyradí držiteľ exemplára z evidenčného zoznamu v deň jeho predaja, vývozu, úhynu alebo ...

§ 11 - Evidencia exemplárov živočíchov
(1)

Evidenciu o živých exemplároch živočíchov tvorí

a)
druhová karta exemplára živočícha (ďalej len „druhová karta“),
b)
kniha chovu a držby exemplára živočícha (ďalej len „kniha chovu“).
(2)

Evidenciu podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplára ...

(3)

Exemplár plaza, vtáka a cicavca zapíše držiteľ exemplára do druhovej karty v deň jeho narodenia, vyliahnutia ...

(4)

Exemplár plaza, vtáka a cicavca vyradí držiteľ exemplára z druhovej karty v deň jeho predaja, vývozu, ...

(5)

Podnikateľ,20) ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v druhovej karte ním označenej v ...

(6)

Evidenciu podľa odseku 1 písm. b) vedie držiteľ živých exemplárov bezstavovcov, rýb a obojživelníkov ...

(7)

Držiteľ exemplárov živočíchov uvedených v odseku 6 zapisuje do knihy chovu

a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára fyzická osoba, alebo názov, ...
b)
novonadobudnuté exempláre živočíchov v deň ich nadobudnutia,
c)
každú zmenu v stave exemplárov živočíchov v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva ...
d)
vyradenie exemplárov v deň ich vyradenia z držby s uvedením dátumu, dôvodu, hmotnosti alebo množstva ...
e)
dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov živočíchov v deň úhynu, straty, úniku alebo odcudzenia,
f)
údaj o pôvode exemplára živočícha uvedený v § 12 ods. 1, ak je známy,
g)
iný údaj o chove.
(8)

Podnikateľ,20) ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v knihe chovu ním označenej v záhlaví ...

§ 12 - Preukázanie pôvodu exemplára
(1)

Držiteľ exemplára je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) preukázať, ...

a)
pochádza z voľnej prírody,
b)
je z potomstva prvej generácie,39)
c)
je z potomstva druhej generácie alebo z potomstva ďalších generácií,40)
d)
je prepadnutý alebo zhabaný,
e)
je získaný zo zariadenia odchovávajúceho živočíchy v zajatí alebo umelo pestujúceho rastliny na komerčné ...
f)
je získaný z farmového zariadenia, ktoré bolo schválené konferenciou členských štátov dohovoru,4)
g)
je umelo vypestovaný,41)
h)
bol nadobudnutý pred tým, ako sa naň začal vzťahovať dohovor,4)
i)
nebol chránený pred 1. júlom 2002 a držiteľ exemplára začal viesť evidenciu v zákonom ustanovenej lehote ...

(ďalej len „pôvod“).

(2)

Pôvod uvedený v odseku 1 písm. a) až h) sa označuje kódom v súlade s osobitným predpisom.42) Pôvod označený ...

(3)

Držiteľ exemplára podľa § 29 ods. 2 je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy podľa § 14 písm. ...

(4)

Pôvod podľa odseku 1 je povinný držiteľ exemplára preukázať

a)
písomným dokladom,43) alebo
b)
preukazom o pôvode exemplára živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode“), ak ide o živý exemplár plazov, ...
(5)

Ak držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) ...

a)
po prinesení exemplára živočícha z iného členského štátu Európskej únie,
b)
po nezameniteľnom označení exemplára živočícha, u ktorého je povinnosť nezameniteľného označenia podľa ...
c)
po určení okresným úradom podľa § 13 ods. 5, že exemplár nie je možné nezameniteľne označiť.
(6)

Pôvod exemplára v preukaze o pôvode určuje okresný úrad na základe písomných podkladov predložených ...

a)
po predložení
1.
výnimky ministerstva na odchyt alebo zber daného exemplára z voľnej prírody a označí ho kódom „W“,
2.
dokladu o tom, že exemplár sa stal vlastníctvom štátu a označí ho kódom „I“, ktorý sa používa spolu ...
b)
zhodný s pôvodom uvedeným v povolení na dovoz vydanom ministerstvom na exemplár druhu uvedeného v prílohe ...
c)
a označí ho kódom „F“, ak aspoň jeden z rodičov má v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písmenami ...
d)
a označí ho kódom „C“, ak ani jeden z rodičov nemá v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písmenami ...
e)
v súlade so stanoviskom ministerstva, ak držiteľ exemplára predloží iný písomný doklad, ako je uvedený ...
(7)

Ak aspoň jeden z rodičov má určený pôvod, označený kódom „O“, ktorý sa používa spolu s iným kódom, pri ...

(8)

Okresný úrad vydá preukaz o pôvode po overení údajov v písomných dokladoch predložených držiteľom exemplára ...

(9)

Preukaz o pôvode je neplatný, ak

a)
nie je potvrdený odtlačkom pečiatky okresného úradu a podpisom zodpovedného zamestnanca alebo
b)
sa preukáže, že pôvod exemplára bol určený v rozpore s odsekom 6, alebo bol vydaný na základe nepravdivých ...
(10)

Na písomnú výzvu orgánu štátnej správy je držiteľ neplatného preukazu o pôvode povinný bez zbytočného ...

(11)

Na akýkoľvek iný doklad, ktorý bol vydaný na základe neplatného preukazu o pôvode, sa neprihliada.

(12)

Okresný úrad môže vydať nový preukaz o pôvode na exemplár, ktorého preukaz o pôvode je neplatný podľa ...

(13)

Pri každej zmene držiteľa exemplára je pôvodný držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi ...

(14)

V prípade, že exemplár živočícha uhynie a držiteľ exemplára si ho nechce ponechať ako dermoplastický ...

(15)

Ak exemplár podľa odseku 5 opustí územie Slovenskej republiky, posledný držiteľ exemplára je povinný ...

(16)

Preukaz o pôvode je verejná listina platná len na území Slovenskej republiky.

§ 12a - Preukázanie spôsobu nadobudnutia exemplára
(1)

Držiteľ živého exemplára živočícha, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť podľa § 12 ods. 4, je povinný ...

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho podpis ...
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby, od ktorej držiteľ ...
c)
vedecké meno druhu exemplára, počet exemplárov a poradové číslo v druhovej karte, ak sa vedie evidencia ...
d)
vedecké meno druhu exemplára a počet exemplárov alebo hmotnosť exemplárov, ak sa vedie evidencia v knihe ...
e)
dátum nadobudnutia exemplára,
f)
spôsob nadobudnutia exemplára,
g)
číslo a dátum vydania dovozného povolenia alebo iného dokladu vydaného štátnym orgánom členského štátu ...
h)
spôsob a číslo označenia exemplára, ak je označený,
i)
pri vlastnom odchove poradové číslo otca a poradové číslo matky v druhovej karte alebo číslo chovnej ...
j)
pri odchove exemplára v členskom štáte Európskej únie údaje o rodičoch, ak sú známe,
k)
pri nadobudnutí z iného členského štátu Európskej únie názov členského štátu.
(2)

Pri každej zmene držiteľa živého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať novému držiteľovi ...

(3)

Držiteľ neživého exemplára živočícha, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť podľa § 12 ods. 4, je povinný ...

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti držiteľa exemplára a jeho podpis ...
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby od ktorej držiteľ ...
c)
vedecké meno druhu exemplára,
d)
opis a počet nadobudnutých exemplárov,
e)
údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1, ak sú známe,
f)
dátum nadobudnutia exemplára,
g)
spôsob nadobudnutia exemplára.
(4)

Pri každej zmene držiteľa neživého exemplára živočícha je držiteľ exemplára povinný odovzdať novému ...

(5)

Držiteľ exemplára a fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 3 písm. b) sú oprávnení vyžadovať ...

(6)

Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia podľa odseku 1 alebo odseku 3 nie je úradným potvrdením o ...

§ 12b - Preukázanie nakladania s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov
(1)

Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. ...

a)
viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov,
b)
vyhotoviť fotodokumentáciu neživého exemplára vybraných druhov živočíchov vo forme spracovanej kože ...
c)
preukázať nakladanie s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov záznamom o nakladaní s neživým ...
(2)

Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu ...

(3)

Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov zapíše držiteľ exemplára do záznamu o nakladaní s neživým ...

(4)

Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov vyradí držiteľ exemplára zo záznamu o nakladaní s neživým ...

(5)

Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov vyhotoví fotodokumentáciu podľa odseku 1 písm. ...

(6)

Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný uchovať záznam o nakladaní s neživým ...

(7)

Držiteľ exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný oznámiť písomne alebo elektronicky Štátnej ...

(8)

Schválený prevádzkovateľ,43ac) ktorý spracováva telá živočíchov taxidermiou,43ad) vedie záznam o nakladaní ...

§ 13 - Nezameniteľné označenie exemplárov
(1)

Držiteľ živého exemplára živočícha je povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára

a)
druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,9)
b)
druhov vtákov uvedených v prílohe B osobitného predpisu.9)
(2)

Držiteľ živého exemplára živočícha podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára ...

(3)

Pri strate alebo znehodnotení nezameniteľného označenia držiteľ exemplára bez zbytočného odkladu písomne ...

(4)

Nezameniteľné označenie exemplára sa nesmie znovu použiť na označenie exemplára s výnimkou prípadu, ...

(5)

Ak nezameniteľné označenie podľa osobitného predpisu43b) nie je možné z dôvodov špecifických fyzických ...

§ 13a - Licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov
(1)

Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov43c) môže pochádzať len od výrobcov alebo distribútorov, ktorým ...

(2)

Ministerstvo udelí licenciu na krúžky a pridelí evidenčný kód podnikateľovi, ak

a)
spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4; ak je žiadateľom právnická osoba, podmienku bezúhonnosti ...
b)
popis jedinečnosti a nedeliteľnosti krúžkov je v súlade s osobitným predpisom.43c)
(3)

Žiadosť o udelenie licencie na krúžky podáva podnikateľ písomne na ministerstve alebo na okresnom úrade, ...

a)
určenie, či ide o výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov,
b)
údaje o druhu krúžkov, spôsobe ich výroby a popis zabezpečenia ich jedinečnosti a nedeliteľnosti podľa ...
c)
obchodné meno, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo podnikateľa; ak je žiadateľom právnická ...
(4)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie ...

(5)

Licencia na krúžky obsahuje evidenčný kód výrobcu krúžkov alebo distribútora krúžkov, dobu platnosti ...

(6)

Držiteľ licencie na krúžky je povinný bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zmeny v údajoch podľa ...

(7)

Platnosť licencie na krúžky zaniká

a)
dňom úmrtia, pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony podnikateľa, ...
b)
uplynutím doby jej platnosti,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o jej zrušení, ak v rozhodnutí o zrušení nie je uvedený neskorší ...
(8)

Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie na krúžky, ak

a)
držiteľ získal licenciu na krúžky na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti alebo v pripojených ...
b)
podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, prestala spĺňať podmienku ...
c)
držiteľ licencie na krúžky vykonáva činnosť v rozpore s rozhodnutím o jej udelení,
d)
držiteľ licencie na krúžky požiada o jej zrušenie,
e)
sa v konaní o zmene licencie na krúžky preukáže nesplnenie podmienok pre jej udelenie podľa odseku 2 ...
f)
držiteľovi licencie na krúžky bola uložená pokuta alebo iná sankcia alebo bol exemplár zhabaný za porušenie ...
(9)

Ministerstvo môže rozhodnúť o zrušení licencie na krúžky, ak si držiteľ licencie na krúžky neplní povinnosti ...

(10)

Ak bola licencia na krúžky zrušená podľa odseku 8 písm. a) až c) a f), možno ďalšiu licenciu na krúžky ...

(11)

Držiteľ licencie na krúžky vyrába a distribuuje len krúžky, ktorých súčasťou je kód označenia krajiny, ...

(12)

Ministerstvo na svojom webovom sídle uverejňuje zoznam výrobcov krúžkov a distribútorov krúžkov, ktorým ...

Orgány štátnej správy a vedecký orgán
§ 14 - Orgány štátnej správy a ich pôsobnosť

Orgány štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...

a)

ministerstvo,

b)

okresný úrad v sídle kraja,

c)

okresný úrad,

d)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).

§ 15 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov.

(2)

Ministerstvo

a)
riadi výkon štátnej správy a vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu ...
b)
vykonáva funkciu výkonného orgánu Slovenskej republiky podľa dohovoru4) a osobitného predpisu,3) zabezpečuje ...
c)
rozhoduje o vydaní povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov, ...
d)
vedie záznamy o úmrtnosti živých živočíchov pri dovoze do Európskej únie,
e)
oznámi výkonnému orgánu členského štátu miesto, kde sa má exemplár umiestniť v prípade vydania súhlasu ...
f)
rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov komerčných činností a vedie o tom evidenciu v rozsahu stanovenom ...
g)
môže zakázať držbu exemplárov,
h)
prijíma a eviduje oznámenia o dovoze exemplárov a záznamy podľa §12b,
i)
v súčinnosti s okresným úradom, inšpekciou a colnými úradmi vedie evidenciu fyzických osôb, podnikateľov ...
j)
ustanovuje najmenej jeden vedecký orgán alebo taký počet vedeckých orgánov, ktorý je nevyhnutný na plnenie ...
k)
určuje záchytné strediská,45)
l)
môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie ...
m)
je správcom exemplárov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy ...
n)
vyhodnocuje údaje o nedovolenom obchode s exemplármi a prijíma potrebné opatrenia,
o)
posudzuje platnosť povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vydaného výkonným orgánom ...
p)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov ...
q)
menuje zástupcov do poradných skupín a pomocných výborov Európskej komisie,
r)
oznámi mená a adresy ustanovených výkonných orgánov a vedeckých orgánov, ako aj všetky zmeny v poskytnutých ...
s)
monitoruje v spolupráci s inšpekciou, okresným úradom, políciou a colnými orgánmi dodržiavanie ustanovení ...
t)
informuje Európsku komisiu o zamietnutí žiadostí o vydanie povolenia alebo potvrdenia a uznáva zamietnutie ...
u)
je orgánom príslušným na komunikáciu s Európskou komisiou a Sekretariátom dohovoru,4)
v)
prijíma potrebné kroky na informovanie verejnosti o ustanoveniach dohovoru,4) osobitného predpisu3) ...
w)
zabezpečuje prostredníctvom Poradného zboru pre dohovor4) najmä
1.
spoluprácu pri identifikácii exemplárov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu9) pre potreby ...
2.
vypracúvanie odborných podkladov, analýz, prognóz a informácií o exemplároch pre ministerstvo a vedecký ...
3.
prípravu materiálov na konferenciu členských štátov dohovoru,4) prípadne na iné zasadnutia členských ...
4.
posudzovanie vhodnosti zaradenia pôvodných druhov rastlín a živočíchov do príloh k dohovoru,4)
5.
posudzovanie stavu a vývoja jednotlivých druhov a navrhovanie opatrení na výskum, monitoring, ochranu, ...
x)
vydáva stanovisko pri určovaní pôvodu podľa § 12 ods. 6 písm. e),
y)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v dohovore,4) osobitných predpisoch3) a v ...
z)
rozhoduje o udelení licencie (§ 8a), zariadeniam prideľuje jedinečný evidenčný kód45a) a vedie o tom ...
za)
overuje osvedčenia podľa osobitného predpisu45b) a rozhoduje o výnimke podľa § 5 ods. 2,
zb)
rozhoduje o udelení licencie na krúžky a prideľuje evidenčný kód výrobcom krúžkov alebo distribútorom ...
zc)
vydáva písomné vyhlásenie, ktorým povoľuje použitie exemplára osobného charakteru alebo rodinného charakteru ...
(3)

Evidencia podľa odseku 2 písm. c), f), h) a i) obsahuje najmä

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, obchodné meno podnikateľa a právnickej osoby,
b)
dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
adresu trvalého bydliska fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti ...
d)
adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa a právnickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) ...
e)
adresu miesta povoleného chovu alebo pestovania živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného ...
f)
údaje o druhu, množstve a pôvode exemplárov,
g)
účel dovozu, vývozu a opätovného vývozu exemplárov,
h)
číslo povolenia alebo potvrdenia alebo iného rozhodnutia,
i)
deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie, označenie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany ...
(4)

Údaje

a)
podľa odseku 3 písm. e) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. h) a i),
b)
podľa odseku 3 písm. i) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. c), f) a h).
(5)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
podrobnosti
1.
o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na ...
2.
o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,
b)
podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo ...
c)
podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu (§ 3),
d)
zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze ...
e)
zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje vrátane špecifikácie, či ide o živé alebo neživé ...
f)
podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, ako aj o preukaze o pôvode, ...
g)
zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6, pre ktoré sa nevydáva preukaz ...
h)
podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa ...
i)
podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov,
j)
zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b ods. 1,
k)
podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa §12b.
§ 16 - Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho dozoru, ktorý ...

b)

nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

c)

môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie ...

d)

prehlasuje za neplatné preukazy o pôvode podľa § 12 ods. 9 písm. b),

e)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone.

§ 17 - Okresný úrad

Okresný úrad

a)

je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho dozoru, ktorý ...

b)

nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

c)

môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie ...

d)

rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,

e)

ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona,

f)

bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto zákona ...

g)

uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode, kníh chovu, potvrdení o registrácii a druhových ...

h)

plní úlohu výkonného orgánu pri určení vhodnej metódy označenia exemplára,47) a vykonáva fyzickú identifikáciu ...

i)

podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení osobitného predpisu48) a tohto zákona ...

j)

vydáva preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 8 a určuje pôvod podľa § 12 ods. 6 písm. a) až d),

k)

je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,49)

l)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone.

§ 18 - Inšpekcia

Inšpekcia

a)

je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20, prostredníctvom ktorého ministerstvo ...

b)

ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona (§ 22 a 23),

c)

môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie ...

d)

rozhoduje o zaistení exemplára a o zhabaní exemplára,

e)

bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto zákona ...

f)

je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,49)

g)

je výkonným orgánom podľa osobitného predpisu vo veciach kontroly záznamov vedených zariadeniami na ...

h)

kontroluje vydávanie osvedčení podľa osobitného predpisu49b) vo veciach obchodovania s výrobkami z tuleňov, ...

i)

komunikuje s kontrolnými orgánmi strán dohovoru4) v rozsahu svojej pôsobnosti.

§ 19 - Úlohy ďalších orgánov na úseku ochrany exemplárov
(1)

Colný úrad na úseku ochrany exemplárov50)

a)
kontroluje dodržiavanie podmienok pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite exemplárov v spolupráci ...
b)
kontroluje, či exempláre prechádzajúce cez hranicu Európskej únie sprevádza platný doklad na dovoz, ...
c)
pri vstupe po vyplnení kolónky 27 vráti prvú kópiu pre držiteľa povolenia na dovoz dovozcovi a originál ...
d)
pri vstupe po vyplnení kolónky 14 vráti kópiu pre držiteľa oznámenia o dovoze dovozcovi a originál oznámenia ...
e)
pri výstupe po vyplnení kolónky 27 vráti originál a prvú kópiu pre držiteľa povolenia na vývoz alebo ...
f)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu ostatné doklady, ktoré mu boli predložené v súlade s týmto ...
g)
bez zbytočného odkladu písomne informuje ministerstvo o tom, že zistil dovoz, vývoz, opätovný vývoz ...
h)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu právoplatné rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo veci alebo ...
i)
je príslušný na odmietnutie zásielky exemplárov, ak sú dopravené do miesta vstupu do Európskej únie ...
j)
podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu3) ...
k)
zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom a vedeckým orgánom informovanie verejnosti na určených colných ...
l)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu.49)
(2)

Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj colný kriminálny úrad.51) Colný kriminálny úrad

a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto zákona a osobitného predpisu,3)
b)
je oprávnený vyžadovať preukázanie pôvodu exemplára a spôsobu nadobudnutia exemplára.
(3)

Úlohy na úseku ochrany exemplárov plnia aj veterinárne orgány,46) a to tak, že

a)
miestne príslušný orgán veterinárnej správy po fyzickej obhliadke písomne potvrdí žiadateľovi o vydanie ...
b)
veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice kontroluje, či sú živé živočíchy prepravované v súlade ...
(4)

Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj štátna ochrana prírody, ktorá vykonáva dohľad a fyzickú identifikáciu ...

§ 20 - Výkon štátneho dozoru
(1)

Štátny dozor je

a)
b)
objasňovanie spočívajúce v prešetrovaní podozrení alebo podnetov poukazujúcich na porušenie tohto zákona, ...
(2)

Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 14 sú oprávnení na účely výkonu ...

a)
b)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby a miesto jej pobytu,
c)
vykonávať potrebné zisťovania,
d)
požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon ...
e)
požadovať predloženie prvopisov dokladov, spisov a iných písomností potrebných na výkon štátneho dozoru ...
f)
nazerať do príslušných dokladov,
g)
predvolať kontrolovanú osobu na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru, ...
h)
odobrať potrebné vzorky,
i)
vykonať odčítanie označenia exemplárov,
j)
požadovať od kontrolovanej osoby, ktorá má v držbe exempláre, ich identifikáciu vrátane fyzickej manipulácie ...
k)
vyzvať kontrolovanú osobu, aby odovzdala exempláre, ktoré má v držbe, a prvopisy dokladov a iných písomností, ...
l)
prevziať a odniesť po výzve podľa písmena k) exempláre spolu s prepravným zariadením a prvopisy dokladov ...
m)
odňať exempláre spolu s prepravným zariadením a prvopisy dokladov a iné písomnosti, ak ich kontrolovaná ...
n)
(3)

Zamestnanec orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov je pri výkone štátneho dozoru okrem ...

a)
reagovať na ponuku na predaj, kúpu alebo výmenu exemplárov zverejnenú na internete alebo v inzercii, ...
b)
vykonať kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov prostredníctvom poverenej ...
c)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti alebo nakladanie s exemplármi, napríklad predať ich alebo iným ...
d)
zastaviť vozidlo57) na účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja exemplárov, ak je dôvodné podozrenie, ...
e)
kontrolovať vozidlo57) na účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja exemplárov a prehľadať vozidlo ...
f)
získavať informácie a osobné údaje podľa osobitného predpisu58) od útvarov Policajného zboru s cieľom ...
(4)

Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru sú zamestnanci orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany ...

(5)

Pri výkone štátneho dozoru je každý povinný zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany ...

a)
umožniť vstup na pozemky, do stavieb, objektov, prevádzkových priestorov a iných zariadení, kde sa nakladá ...
b)
preukázať svoju totožnosť a miesto pobytu,
c)
strpieť výkon štátneho dozoru, poskytnúť súčinnosť a vytvoriť primerané materiálne a technické podmienky ...
d)
e)
dostaviť sa na predvolanie na účel podania vysvetlenia alebo predloženia požadovaných dokladov,
f)
predložiť požadované prvopisy dokladov, spisov a iných písomností,
g)
umožniť odobratie vzoriek,
h)
odovzdať po výzve zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov exempláre a prvopisy ...
i)
umožniť odňatie exemplárov a prvopisov dokladov a iných písomností, ak ich neodovzdali dobrovoľne po ...
j)
umožniť identifikáciu a kontrolu exemplárov, odčítať označenie a manipulovať s nimi; kontrolovaná osoba ...
k)
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...
l)
zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov ...
m)
zastaviť vozidlo na účely podľa odseku 3 písm. d),
n)
umožniť kontrolovať a prehľadať vozidlo vrátane obsahu batožiny v ňom na účely podľa odseku 3 písm. ...
o)
vykonať opatrenia nariadené orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa odseku 13 a ...
p)
zabezpečiť, aby počas výkonu štátneho dozoru nedošlo k strate, úniku alebo úletu exemplárov, ako aj ...
(6)

Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov sú povinní

a)
preukázať sa služobným preukazom alebo osobitným písomným poverením na výkon štátneho dozoru,
b)
vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí exemplárov, prvopisov dokladov a iných písomností a ...
c)
odovzdať kontrolovanej osobe odobrané exempláre, prvopisy dokladov a iných písomností, ak nie sú potrebné ...
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru, s výnimkou poskytnutia ...
(7)

Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť orgánom ...

(8)

Vydavatelia tlače a poskytovatelia internetových služieb, správcovia a prevádzkovatelia webových stránok ...

(9)

Dopravcovia sú povinní na základe žiadosti orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oznámiť ...

(10)

Ak sa zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov pri výkone štátneho dozoru ...

(11)

Pri výkone štátneho dozoru, ktorý si vyžaduje zaznamenať stav zistených skutočností priamo na mieste ...

(12)

Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že protiprávneho konania sa dopustila ...

(13)

Ak je to možné a účelné, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov kontrolovanej osobe v protokole ...

(14)

Ak nebolo zistené porušenie zákona, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vypracuje záznam, ...

(15)

Štátny dozor je ukončený dňom doručenia písomného oznámenia o ukončení štátneho dozoru kontrolovanej ...

(16)

Orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov môže uložiť fyzickej osobe poriadkovú pokutu od ...

(17)

Ak sa predvolaná osoba nedostaví na opakované predvolanie na podanie vysvetlenia, môže ju orgán štátneho ...

(18)

Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.59e) ...

(19)

Ak príslušník spravodajskej služby pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju ...

§ 21 - Vedecký orgán
(1)

Na účely tohto zákona plní úlohy vedeckého orgánu organizácia ochrany prírody a krajiny zriadená ministerstvom. ...

(2)

Vedecký orgán

a)
sa vyjadruje
1.
k žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
2.
k žiadosti o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov na území Európskej únie,
3.
k návrhu na určenie záchytného strediska,45)
4.
k nakladaniu so zhabanými exemplármi, najmä k ich navráteniu do voľnej prírody,
b)
na základe žiadosti ministerstva sa vyjadruje aj k iným skutočnostiam týkajúcim sa ochrany exemplárov, ...
c)
poskytuje odbornú pomoc orgánom štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona a osobitného predpisu,3)
d)
zhromažďuje odborné údaje o exemplároch,
e)
spolupracuje s vedeckými orgánmi iných štátov, medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a vedeckými ...
f)
v súčinnosti s ministerstvom priebežne sleduje povolený dovoz a vývoz exemplárov a navrhuje opatrenia ...
g)
navrhuje ministerstvu primerané opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na vývoz exemplárov druhov ...
h)
v prípade dovozu živých exemplárov, ktoré majú veľkú úmrtnosť počas prepravy alebo v zajatí neprežijú ...
i)
vedie evidenciu exemplárov pre potreby orgánov štátnej správy podľa tohto zákona, colných orgánov, daňových ...
j)
vypracúva podklady správ pre ministerstvo podľa § 15 ods. 2 písm. b),
k)
vypracúva návrhy na konferenciu členských štátov dohovoru4) a dáva stanoviská k návrhom iných štátov ...
l)
určuje pre colné orgány hodnotu exemplárov na účely určenia ich colnej hodnoty,
m)
je orgánom príslušným na komunikáciu so Sekretariátom dohovoru4) a s Európskou komisiou v rozsahu svojej ...
n)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone, osobitnom predpise3) a v ...
Zodpovednosť za porušenie povinností
§ 22 - Iné správne delikty
(1)

Pokutu od 80 eur do 16 600 eur alebo prepadnutie exemplára uloží okresný úrad alebo inšpekcia podnikateľovi20) ...

a)
poruší podmienky určené v povolení alebo v potvrdení vydanom podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,60) ...
b)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia alebo v oznámení o dovoze61) ...
c)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie preukazu o pôvode (§ 12 ods. 5),
d)
použije pri dovoze, vývoze alebo opätovnom vývoze falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie ...
e)
použije falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie alebo povolenie alebo potvrdenie, ktoré ...
f)
použije exempláre druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) na iný účel, ako je uvedené v povolení ...
g)
použije povolenie alebo potvrdenie na iný exemplár alebo na iný účel, ako je ten, na ktorý bolo vydané, ...
h)
použije štítok na iný účel, ako je určený,65)
i)
sfalšuje alebo zmení povolenie, potvrdenie alebo rozhodnutie, alebo si dá vykonať neoprávnené zmeny ...
j)
neoznámi predchádzajúce zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia24) [§ 6 ods. 2 písm. ...
k)
nevedie evidenciu o exemplároch podľa tohto zákona (§ 9 až 11),
l)
nesplní povinnosti uvedené v § 10 ods. 3, 4 alebo ods. 5 alebo § 11 ods. 3, 4 alebo ods. 5,
m)
neodovzdá originál neplatného preukazu o pôvode (§ 12 ods. 10),
n)
nesplní povinnosti podľa § 13,
o)
nevráti ministerstvu originál a všetky kópie neplatného alebo nepoužitého povolenia na dovoz, povolenia ...
p)
nesplní povinnosti uvedené v § 4 ods. 3 alebo ods. 4,
q)
nesplní povinnosti uvedené v § 12 ods. 5, 13 alebo ods. 15,
r)
nesplní povinnosť podľa § 28 ods. 8 alebo ods. 9 uloženú orgánom štátnej správy [§ 15 ods. 2 písm. l), ...
s)
vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie na krúžky alebo v rozpore s rozhodnutím o jej udelení alebo ...
t)
nezabezpečí nezameniteľné označenie v súlade s požiadavkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu,43b) ...
u)
vyrába, spracováva, balí alebo opätovne balí kaviár bez platnej licencie na kaviár určený na vývoz, ...
v)
nesplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) ak sa nepostihujú podľa ...
(2)

Pokutu od 1 500 eur do 33 000 eur alebo prepadnutie exemplára uloží okresný úrad alebo inšpekcia podnikateľovi ...

a)
dovezie na územie Európskej únie alebo vyvezie alebo opätovne vyvezie z územia Európskej únie exemplár ...
b)
vykoná tranzit bez dokladov, ktoré sa na tranzit vyžadujú67) (§ 2 ods. 1), alebo s falošnými, falzifikovanými, ...
c)
kúpi, ponúkne na kúpu, nadobudne na komerčné účely, vystavuje na verejnosti na komerčné účely, využíva ...
d)
drží alebo odovzdá do držby exemplár v rozpore s § 4 ods. 1,
e)
premiestni exemplár v rozpore s osobitným predpisom,68)
f)
nepreukáže pôvod exemplára podľa § 12, nepreukáže spôsob nadobudnutia podľa § 12a, nesplní inú povinnosť ...
g)
ako držiteľ exemplára použije nezameniteľné označenie exemplára v rozpore so zákonom (§ 13),
h)
drží exemplár, ktorého držba je zakázaná alebo obmedzená podľa tohto zákona a osobitného predpisu,3)
i)
nevydá zaistený exemplár podľa § 24 ods. 5 alebo zhabaný exemplár podľa § 25,
j)
neumožní odňatie exemplára podľa § 24 ods. 6,
k)
koná v rozpore s nariadením okresného úradu alebo inšpekcie podľa § 24 ods. 8,
l)
dovezie výrobky z tuleňov bez výnimky udelenej ministerstvom podľa § 5 alebo obchoduje s výrobkami z ...
(3)

Ak sa osoba dopustí iného správneho deliktu podľa odsekov 1 a 2 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za ...

(4)

Prepadnutie exemplára možno uložiť vtedy, ak je exemplár vo vlastníctve toho, kto sa dopustil protiprávneho ...

a)
použitý alebo určený na spáchanie iného trestného deliktu alebo
b)
získaný iným správnym deliktom, alebo bol nadobudnutý za exemplár získaný iným správnym deliktom.
(5)

Prepadnutie exemplára nemožno uložiť, ak hodnota exemplára je v nápadnom nepomere k povahe tohto iného ...

(6)

Vlastníkom prepadnutého exemplára sa stáva štát.

(7)

Prepadnutie exemplára možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

(8)

Ak nebolo za iný správny delikt uložené prepadnutie exemplára, okresný úrad alebo inšpekcia môže rozhodnúť ...

(9)

O zhabaní exemplára nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynuli tri roky. Ustanovenie ...

(10)

Konanie o uložení sankcie možno začať najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení alebo nesplnení ...

(11)

Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola ...

(12)

Výnosy z pokút uložených za iné správne delikty podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu. ...

(13)

Osoba, proti ktorej okresný úrad alebo inšpekcia rozhodnutím vyslovila výrok o porušení tohto zákona ...

(14)

Uhradené trovy konania podľa odseku 13 sú príjmom Environmentálneho fondu.

(15)

Na doručenie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 13 a 14.

(16)

Za viac iných správnych deliktov toho istého podnikateľa alebo právnickej osoby prejednávaných v jednom ...

(17)

Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt sa prihliadne na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, ...

§ 23 - Priestupky
(1)

Pokarhanie alebo pokutu od 16,59 eura do 4 979,08 eura uloží okresný úrad alebo inšpekcia fyzickej osobe, ...

(2)

Pokutu od 66,38 eura do 9 958,17 eura uloží okresný úrad alebo inšpekcia fyzickej osobe, ktorá sa dopustí ...

(3)

Ak sa osoba dopustí priestupku podľa odseku 1 alebo 2 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký ...

(4)

Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch,69) ak tento zákon neustanovuje ...

(6)

Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa tohto zákona a uhradené trovy konania sú príjmom Environmentálneho ...

(7)

Na doručenie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 13 a 14.

§ 24 - Zaistenie exemplára
(1)

Okresný úrad alebo inšpekcia môže na prerokovanie priestupku alebo iného správneho deliktu alebo pre ...

(2)

Okresný úrad alebo inšpekcia môže exemplár zaistiť podľa odseku 1 bez ohľadu na práva tretích osôb.

(3)

Okresný úrad alebo inšpekcia vydá rozhodnutie o zaistení exemplára a doručí ho do vlastných rúk osobe, ...

(4)

V rozhodnutí o zaistení exemplára sa uvedú dôvody, pre ktoré sa exemplár zaisťuje, a poučenie o právach ...

(5)

Osoba, ktorej bolo doručené alebo ústne oznámené rozhodnutie o zaistení exemplára podľa odseku 3, je ...

(6)

Ak nie je okresnému úradu alebo inšpekcii zaistený exemplár vydaný, možno ho držiteľovi exemplára odňať. ...

(7)

Okresný úrad alebo inšpekcia o vydaní alebo odňatí zaisteného exemplára vyhotoví úradný záznam, v ktorom ...

(8)

Exemplár, ktorý možno podľa odseku 1 zaistiť, môže okresný úrad alebo inšpekcia osobe ponechať a súčasne ...

(9)

Ak zaistený exemplár už nie je potrebný na ďalšie konanie podľa tohto zákona alebo ak sa neuplatní postup ...

(10)

Okresný úrad alebo inšpekcia exemplár nevráti, ak má pochybnosti o tom, či exemplár patrí osobe, ktorej ...

(11)

Okresný úrad alebo inšpekcia, ktoré zaistia živý exemplár, sú povinné zabezpečiť vhodné podmienky na ...

§ 25 - Zhabanie exemplára
(1)

Okresný úrad alebo inšpekcia môže zhabať exemplár, ak

a)
držiteľ exemplára nepreukáže jeho pôvod v súlade s § 12,
b)
sa s ním nakladá v rozpore s nariadením podľa § 24 ods. 8,
c)
bol exemplár nadobudnutý alebo sa s ním nakladá v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.70a) ...
(2)

Vlastníkom zhabaného exemplára sa stáva dňom právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní štát.

(3)

Okresný úrad alebo inšpekcia, ktoré rozhodli o zhabaní exemplára, to oznámia bez zbytočného odkladu ...

(4)

Osoba, ktorej bol živý exemplár zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené s návratom zhabaného exemplára ...

(5)

Povinnosť uhradiť náklady podľa odseku 4 sa ukladá rozhodnutím; uhradené náklady sú príjmom Environmentálneho ...

§ 26 - Správa majetku štátu
(1)

Ministerstvo vykonáva správu živých exemplárov, ktoré sa stali majetkom štátu na základe

a)
rozhodnutia, ktorým bolo vyslovené prepadnutie exemplára alebo ktorým bol exemplár zhabaný v konaní ...
b)
rozhodnutia súdu, ktorým bolo vyslovené prepadnutie exemplára alebo ktorým bol exemplár zhabaný v trestnom ...
(2)

Ministerstvo môže poveriť správou majetku štátu uvedeného v odseku 1 ním zriadenú organizáciu ochrany ...

(3)

Exempláre vo vlastníctve štátu možno

a)
navrátiť do voľnej prírody, ak je to možné alebo účelné,
b)
po konzultácii s výkonným orgánom štátu vývozu vrátiť do štátu, z ktorého boli dovezené na územie Slovenskej ...
c)
po konzultácii s výkonným orgánom iného členského štátu Európskej únie vrátiť do tohto štátu, ak boli ...
d)
umiestniť v záchytnom stredisku,45)
e)
použiť na plnenie úloh vyplývajúcich zo schváleného programu záchrany druhu,
f)
použiť na výskum zameraný na ochranu a zachovanie daného druhu,
g)
použiť na zbierkotvornú a výchovnú činnosť múzeí, vedeckých inštitúcií a vysokých škôl,
h)
použiť na vzdelávacie účely orgánov štátnej správy (§ 14),
i)
previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu; ustanovenie odseku 5 tým nie je dotknuté,
j)
zlikvidovať, ak neživé exempláre nemožno použiť inak,
k)
použiť iným spôsobom podľa rozhodnutia ministerstva.
(4)

Správu neživých exemplárov vykonávajú orgány podľa osobitných predpisov71) v súlade s odsekom 3 písm. ...

(5)

Zakazuje sa akýkoľvek prevod exemplárov podľa odseku 1, ako aj akákoľvek zmena držiteľa exemplára

a)
na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej boli exempláre zhabané73) alebo ktorá sa dopustila protiprávneho ...
b)
na neštátny subjekt, ak ide o exempláre druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,9) ktoré sa ...
(6)

Ustanovenie odseku 5 písm. b) sa nevzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je zapojená ...

(7)

Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odseku 1 a podľa odseku 3 písm. ...

§ 27 - Spoločenská hodnota exemplárov
(1)

Spoločenská hodnota exemplárov vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá ...

(2)

Spoločenské ohodnocovanie exemplárov sa uplatňuje najmä pri

a)
posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ...
b)
vypracúvaní znaleckých posudkov.76)
(3)

Spoločenskú hodnotu exemplárov určuje vedecký orgán podľa kritérií uvedených v odseku 1. Spoločenskú ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 28 - Spoločné ustanovenia
(1)

Všeobecný predpis o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahuje na konanie ...

(2)

Orgán štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) konanie podľa tohto zákona zastaví, ak

a)
nebol zaplatený správny poplatok a sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,77)
b)
uplynula lehota na prejednanie iného správneho deliktu.
(3)

Ak nemožno doručiť písomnosť podľa § 12 a 20 právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ...

(4)

Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie vykoná orgán, ktorý ako prvý začal konanie. Ak ...

(5)

Každý, kto nájde exemplár, je povinný vydať ho vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, nálezca je povinný ...

(6)

Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na exemplár chráneného druhu živočícha.10) Ak je predmetom nálezu ...

(7)

Náklady na zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a na vykonanie ...

(8)

Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu ...

(9)

Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu ...

(10)

Na držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, sa nevzťahujú ...

§ 29 - Prechodné ustanovenia
(1)

Preukaz o pôvode chráneného živočícha potvrdený okresným alebo obvodným úradom v súlade s predpismi ...

(2)

Preukazom o pôvode chráneného živočícha, ktorým nebol určený pôvod alebo bol určený neznámy pôvod „U“, ...

(3)

Preukaz o pôvode exemplára živočícha vydaný v súlade s doterajšími predpismi sa považuje za preukaz ...

(4)

Evidencia vedená podľa doterajšieho predpisu sa považuje za evidenciu podľa tohto zákona.

(5)

Evidencia podľa tohto zákona sa nevedie pri exemplároch, ktorých zoznam zaslal držiteľ exemplára na ...

(6)

V prípade zaradenia nových druhov do príloh A až D osobitného predpisu9) je držiteľ exemplára povinný ...

(7)

Ustanovenie § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v držbe ku dňu zákazu držby.

(8)

Rozhodnutia vydané podľa tohto zákona nenahrádzajú povolenia, rozhodnutia alebo iné opatrenia vydávané ...

(9)

Zrušujú sa výnimky zo zákazu komerčných činností a súhlasy na premiestnenie vydané podľa doterajšieho ...

(10)

Ten, kto má ku dňu účinnosti tohto zákona v držbe exempláre prinesené z iného členského štátu Európskej ...

§ 29a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Povinnosť zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára krúžkom od výrobcu krúžkov alebo distribútora ...

§ 29b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 29c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Ten, kto k 1. januáru 2019 má v držbe neživý exemplár vybraných druhov živočíchov podľa §12b, je povinný ...

(2)

Ak od vykonania posledného zápisu držiteľom v evidencii o exemplároch podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(3)

Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky ...

(4)

Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe B osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky ...

§ 29d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022
(1)

Zákaz podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. februára 2022 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý ...

(2)

V konaní začatom pred 1. februárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Záverečné ustanovenia
§ 30

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 31 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

čl. I a II zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položke č. 161a sa slová „Podanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a ...

Doterajší odkaz 37a sa označuje ako 37aa.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položke č. 161b sa slová „podľa ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v jeho X. časti Životné prostredie položkách č. 161a a č. 161b sa za ...

Čl. III

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorú vykonávajú okresné ...

Čl. IV

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 6 ods. 1 sa za slovo „významu“ vkladajú slová „spôsobom, ktorým môže biotop poškodiť alebo zničiť ...

2.

V § 12 sa za slovo „31“ vkladajú slová „okrem chráneného vtáčieho územia podľa § 26“.

3.

V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vozidlom44)“ vkladajú slová „motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, ...

4.

V § 13 ods. 3 sa za slovo „vozidla55)“ vkladajú slová „vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky ...

5.

V § 27 ods. 8 sa slová „vyšším stupňom“ nahrádzajú slovami „neskorším právnym predpisom“.

6.

V § 35 ods. 5 sa slová „písm. i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. h), i) a k)“ a za slová „ktorého“ sa ...

7.

V § 40 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zákaz činnosti podľa § 34 ods. 1 ...

8.

V § 41 ods. 1, 2, 5, 6 a 14 sa vypúšťajú slová „na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona,“. ...

9.

V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona,“.

10.

V § 50 ods. 1 sa za slová „prírodnú pamiatku“ vkladá čiarka a slová „chránené vtáčie územia, zóny chráneného ...

11.

V § 50 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o chránené vtáčie územie a ...

12.

V § 50 ods. 7 sa za slovo „vyhlasovanie“ vkladajú slová „chránených vtáčích území, zón chránených území ...

13.

V § 59 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b)“.

14.

V § 67 písm. g) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. b), c) a e)“. ...

15.

V § 67 písm. i) sa slová „ak tento zákon neustanovuje inak [§ 65 ods. 1 písm. h)]“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 68 písm. f) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ochrany, ...

17.

V § 82 ods. 3 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

18.

V § 90 ods. 1 písm. a) sa slovo „15“ nahrádza slovom „16“.

19.

V § 90 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) nedodržuje obmedzenia využívania vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa § ...

20.

V § 92 ods. 1 písm. c) sa slovo „15“ nahrádza slovom „16“.

21.

V § 92 ods. 1 písm. zc) sa za slovo „zverou“ vkladajú slová „alebo nedodržiava obmedzenia využívania ...

22.

V § 95 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 15/2005 Z. z.

  PREHĽAD VÝROBKOV Z TULEŇOV

  Číslo Číslo nadpisu CCT Opis 1 ex 43.01 Kožušina surová a vyčinená alebo vypracovaná vrátane kožušín ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 15/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov ...
 • 2)  Čl. 2 písm. s) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 2a)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní ...
 • 3)  Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým ...
 • 4)  Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ...
 • 5)  Čl. 2 písm. v) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 6)  Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 7)  Čl. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 8)  Čl. V ods. 3 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín ...
 • 9)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97.
 • 10)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva ...
 • 11)  Čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 12)  Čl. 4, čl. 11 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Čl. 7, 8, 11, 13 a 23 nariadenia Komisie (ES) č. ...
 • 13)  Čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 14)  Čl. 2 písm. g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 15)  Čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Čl. 2 ods. 4 a príloha IV k nariadeniu Komisie (ES) č. ...
 • 16)  § 305 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 • 17)  Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení. Nariadenie (ES) ...
 • 18)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 19)  § 44 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19a)  § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19b)  § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu ...
 • 19d)  Napríklad § 12 ods. 2 písm. j), § 14 ods. 2 písm. b), § 22 ods. 18 a 19 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení ...
 • 20)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 21)  Čl. 2 písm. i) a p) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 22)  Čl. 9 ods. 1 a príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 23)  Čl. 9 ods. 1, čl. 15 ods. 1 a časť Žiadosť prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 24)  Čl. 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 25)  Kolónka 23 časti Žiadosť prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 26)  Čl. 5 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 27)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 28)  Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 30)  Čl. 11 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 31)  Čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 32)  Čl. 20 ods. 5 a príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 34)  Čl. 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 35)  Čl. 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení a časť Žiadosť prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu ...
 • 36)  Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty ...
 • 37)  Napríklad zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002 ...
 • 38)  Čl. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 38a)  Čl. 2 písm. q) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 38b)  § 45 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 38c)  § 2 ods. 2 písm. zn) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 310/2018 Z. z.
 • 39)  Čl. 1 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 40)  Čl. 1 písm. c) a čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 41)  Čl. 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 42)  Príloha VII k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 43)  Čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
 • 43a)  § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43aa)  § 29 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • 43ab)  Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 43ac)  § 39a a § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43ad)  Príloha I bod 47 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie ...
 • 43ae)  Príloha VIII nariadenia (EÚ) č. 142/2011 v platnom znení.
 • 43b)  Kapitola XVI nariadenia (ES) 865/2006 v platnom znení.
 • 43c)  Čl. 66 ods. 8 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 43d)  § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 44)  § 74 a 75 zákona č. 199/2004 Z. z.
 • 45)  § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45a)  Čl. 66 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
 • 45b)  Čl. 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 737/2010.
 • 45c)  Čl. 58a nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 46)  Zákon č. 488/ 2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 47)  Čl. 36 ods. 1, ods. 2 a 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 48)  Čl. 14 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 49)  Čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 49a)  Čl. 66 ods. 7 tretia veta nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
 • 49b)  Čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 737/2010.
 • 50)  § 9 ods. 3 písm. v) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení ...
 • 51)  § 11 ods. 3 písm. j) zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 52)  Zákon č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 4 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. ...
 • 53)  Čl. 16 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Kolónka 23 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) ...
 • 55)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 56)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 58)  § 110 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 59)  § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59a)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 59b)  Napríklad § 136 a 138 Zákonníka práce, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 59c)  § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 • 59d)  § 72 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
 • 59e)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 59f)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 60)  Čl. 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 61)  Čl. 4, 5, 8 a 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 64)  Čl. 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 65)  Čl. 22 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 66)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
 • 67)  Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 68)  Čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 68a)  Nariadenie (ES) č. 1007/2009. Nariadenie (EÚ) č. 737/2010.
 • 69)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  § 44 a 45 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 70a)  Čl. 4, 8, a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1007/2009. Nariadenie (EÚ) ...
 • 70b)  § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. ...
 • 71)  Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 199/2004 Z. z.
 • 72)  Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  Čl. 8 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
 • 74)  Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 • 75)  § 89 ods. 13 a 14 Trestného zákona.
 • 76)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 77)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 78)  § 35 ods. 6 a § 103 ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 310/2018 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore