Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 401/1998 účinný od 01.07.2018 do 31.12.2023

Platnosť od: 30.12.1998
Účinnosť od: 01.07.2018
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Štátne fondy, Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD15DS6EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 401/1998 s účinnosťou od 01.07.2018 na základe 194/2018

Legislatívny proces k zákonu 194/2018§ 2
Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia

(1)
O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja“), rozhoduje okresný úrad.2)
(2)
O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“), rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec.3)
zobraziť paragraf
§ 4
Oznamovanie údajov

(1)
Prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja každoročne do 15. februára písomne oznámi príslušnému okresnému úradu úplné a pravdivé údaje o celkových množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za každý veľký zdroj a stredný zdroj, výšku poplatku a výšku ročného poplatku za ním prevádzkované veľké zdroje a stredné zdroje v okrese za uplynulý rok. Výpočet emisií a poplatkov prevádzkovateľ predkladá oznámením podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže za uplynulý rok údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, ktoré mal zistiť podľa osobitného predpisu6) kontinuálnym oprávneným meraním, je povinný v lehote ustanovenej v odseku 1 písomne oznámiť tieto údaje zistené iným postupom výpočtu množstva emisie podľa tohto osobitného predpisu príslušnému okresnému úradu; aj v tom prípade oznamuje výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku.
zobraziť paragraf
§ 5
Konanie vo veciach poplatkov

(1)
Oznámenie podľa § 4 je návrhom na začatie konania podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.8)
(2)
Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže podľa osobitného predpisu9) pre znečisťujúcu látku v mieste jej vypúšťania za uplynulý rok údaje o dodržaní určeného emisného limitu,4)
a)
pri výpočte poplatku sa pre takúto znečisťujúcu látku zaradenú v mieste jej vypúšťania do triedy A10) použije koeficient emisného limitu KELN,
b)
pri výpočte poplatku za znečisťovanie ovzdušia v rokoch 2000 a 2001 sa pre takúto znečisťujúcu látku zaradenú v mieste jej vypúšťania do triedy B10) použije namiesto koeficientu emisného limitu KELB koeficient emisného limitu KELN platný pre triedu A.
(3)
Okresný úrad určí rozhodnutím ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku do 31. mája. Okresný úrad konanie zastaví, ak zistí, že poplatková povinnosť nevzniká (§ 1 ods. 2); rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.
zobraziť paragraf
§ 8
Pokuty

(1)
Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 a § 9 ods. 2 alebo ods. 3 okresný úrad uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu od 165,96 eura do 33 193,91 eura.
(2)
Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 a § 9 ods. 2 alebo ods. 3 okresný úrad uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu od 33,19 eura do 6 638,78 eura.
(3)
Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží obec v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 eura.
(4)
Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo obec o porušení povinností dozvedeli, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
(5)
Pokuty uložené podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom fondu a pokuty uložené podľa odseku 3 sú príjmom obce.
zobraziť paragraf
§ 9
Spoločné a prechodné ustanovenia

(1)
Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Pri zmene prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja okresnému úradu podá oznámenie podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 2 potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja a výpočet poplatku; súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa zdroja. Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v termínoch určených rozhodnutím okresného úradu.
(3)
Pri zániku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja. Na tento účel oznámi zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku okresnému úradu vrátane údajov podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 2 potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného roka a výpočet poplatku. Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v termínoch určených rozhodnutím okresného úradu.
(4)
Na konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore