Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 65/2001 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 24.02.2001
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Súdne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD42DS10EUPPČL0

Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 65/2001 účinný od 01.07.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 65/2001 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 87/2024


§ 13y

(1)
Ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy sa okrem platiteľa mzdy použijú aj na právnickú osobu a fyzickú osobu, voči ktorým má povinný nárok na niektoré z príjmov uvedených v § 13w.
(2)
Do čistého príjmu sa nezapočítava výchovné vyplácané k dôchodku zo sociálneho zabezpečenia, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov.2ba)
zobraziť paragraf
§ 13zn

(1)
Výkonu rozhodnutia nepodliehajú pohľadávky náhrady, ktorú podľa poistnej zmluvy vypláca poisťovňa, ak sa má náhrada použiť na nové vybudovanie alebo na opravu budovy.
(2)
Výkonu rozhodnutia nepodlieha 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,2ba) pomoc v hmotnej núdzi, peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu,2c) štátne sociálne dávky a sociálne dávky a príspevky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Výkonu rozhodnutia odpísaním z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky nepodliehajú prostriedky na účte, ktoré výslovným vyhlásením povinného sú určené na výplatu miezd jeho zamestnancov pre výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bolo banke alebo pobočke zahraničnej banky doručené nariadenie výkonu rozhodnutia.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore