Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2012 účinný od 01.12.2012

Platnosť od: 23.11.2012
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Živnostenské podnikanie, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 351/2012 s účinnosťou od 01.12.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

podmienky registrácie organizácií1) v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (ďalej len „schéma“),2)

b)

orgány presadzovania práva,3)

c)

pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu,

d)

zodpovednosť za neoprávnené používanie loga EMAS.4)

§ 2 - Registrácia organizácií v schéme
(1)

Registráciu organizácií v schéme, jej predĺženie, pozastavenie platnosti registrácie organizácií v schéme alebo vymazanie organizácie z registra organizácií začlenených do schémy (ďalej len „register“) vykonáva ako príslušný orgán5) právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2)

Žiadosť organizácie o zápis do registra, ktorá spĺňa náležitosti určené osobitným predpisom,6) uverejní právnická osoba poverená ministerstvom na svojom webovom sídle.

(3)

Orgány presadzovania práva podľa § 5 na základe výzvy právnickej osoby poverenej ministerstvom zašlú jej potvrdenie o tom, či organizácia, ktorá žiada o zápis do registra, dodržiava povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov z oblasti životného prostredia.7)

(4)

K žiadosti organizácie o zápis do registra môžu zúčastnené strany8) uplatniť svoje námietky do 15 dní odo dňa jej uverejnenia.

(5)

Ak organizácia splní požiadavky na registráciu organizácie v schéme, ustanovené osobitným predpisom,9) právnická osoba poverená ministerstvom vydá osvedčenie o registrácii organizácie v schéme.

(6)

Osvedčenie o registrácii organizácie v schéme obsahuje

a)

názov organizácie a jej sídlo alebo miesto podnikania a podľa potreby vymedzenie jej zložiek, na ktoré sa vzťahuje registrácia organizácie v schéme,

b)

kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností organizácie,10)

c)

číslo osvedčenia o registrácii organizácie v schéme a dátum jeho vydania,

d)

registračné číslo,

e)

dobu platnosti registrácie organizácie v schéme,

f)

podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby poverenej ministerstvom a odtlačok pečiatky právnickej osoby poverenej ministerstvom.

(7)

Organizácia zaplatí právnickej osobe poverenej ministerstvom poplatok11) za registráciu v schéme12)

a)

mikropodniku13) vo výške 33 eur,

b)

malého podniku13) vo výške 66 eur,

c)

stredného podniku13) vo výške 330 eur,

d)

ostatnej organizácie vo výške 1 000 eur.

(8)

Organizácia zaplatí právnickej osobe poverenej ministerstvom poplatok

a)

za predĺženie registrácie v schéme14)

1.

mikropodniku vo výške 11 eur,

2.

malého podniku vo výške 22 eur,

3.

stredného podniku vo výške 110 eur,

4.

ostatnej organizácie vo výške 333 eur,

b)

za zrušenie pozastavenia platnosti registrácie v schéme15)

1.

mikropodniku vo výške 16 eur,

2.

malého podniku vo výške 33 eur,

3.

stredného podniku vo výške 165 eur,

4.

ostatnej organizácie vo výške 500 eur.

(9)

Od poplatkov podľa odsekov 7 a 8 sú oslobodené malé organizácie miestnych orgánov a verejných orgánov.16)

(10)

Ak ide o združenú registráciu,17) právnická osoba poverená ministerstvom môže znížiť poplatky podľa odsekov 7 a 8 o jednu tretinu výšky poplatku. Výška poplatku po znížení sa zaokrúhli na celé eurá nadol.

(11)

Právnická osoba poverená ministerstvom okrem registrácie organizácií v schéme vykonáva aj tieto činnosti:

a)

plní úlohy príslušného orgánu,18)

b)

poskytuje organizáciám pomoc, ktorá je poskytovaná organizáciám v súvislosti s dodržiavaním súladu s právnymi požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia,

c)

vedie a aktualizuje register a uverejňuje ho na svojom webovom sídle,

d)

oznamuje zmeny v registri Európskej komisii.

§ 3 - Akreditácia environmentálnych overovateľov

Akreditáciu environmentálnych overovateľov19) a vykonávanie dozoru nad ich činnosťou20) vykonáva akreditačný orgán.21)

§ 4 - Stratégia podpory a propagácie schémy
(1)

Štát podporuje účasť organizácií v schéme, najmä malých organizácií,22) ako aj organizácií, ktoré sa nachádzajú v územiach chránených podľa osobitných predpisov23) alebo v oblastiach, ktoré vyžadujú osobitnú ochranu ovzdušia.24)

(2)

Formy a nástroje podpory podľa odseku 1 určí Stratégia podpory a propagácie schémy (ďalej len „stratégia“), ktorej vypracovanie a aktualizáciu zabezpečuje ministerstvo.

(3)

Stratégia obsahuje opatrenia.25)

(4)

Stratégiu po posúdení podľa osobitného predpisu26) schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

(5)

Stratégiu ministerstvo uverejní vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na svojom webovom sídle.

§ 5 - Orgány štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu
(1)

Štátnu správu na úseku environmentálneho manažérstva a auditu vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),

c)

krajské úrady životného prostredia,

d)

obvodné úrady životného prostredia.

(2)

Ministerstvo

a)

riadi výkon štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu,

b)

vypracúva stratégiu a uverejňuje ju vo vestníku a na svojom webovom sídle,

c)

je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu,27)

d)

plní úlohy medzinárodnej spolupráce.28)

(3)

Inšpekcia

a)

je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu,27)

b)

ukladá pokuty za iné správne delikty podľa § 6.

(4)

Krajský úrad životného prostredia

a)

je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu,27)

b)

koordinuje činnosti orgánov presadzovania práva podľa odseku 6, ak sa územie environmentálneho vplyvu organizácie nachádza v územných obvodoch viacerých obvodných úradov životného prostredia.

(5)

Obvodný úrad životného prostredia je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu,27)

(6)

Orgánmi presadzovania práva, ktoré plnia úlohy podľa osobitného predpisu,27) sú tiež obce, a to v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov.29)

§ 6 - Iné správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 2 000 eur do 20 000 eur, ktorý neoprávnene používa logo EMAS alebo používa logo EMAS v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo ustanoveniami osobitného predpisu.2)

(2)

Inšpekcia v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, aby v určenej lehote vykonali opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v určenej lehote opatrenia na nápravu nevykoná, inšpekcia im uloží ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa odseku 1, a to aj opakovane.

(3)

Inšpekcia pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej škody.

(4)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

(5)

Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 2 splniť.

(6)

Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenia na nápravu ani zodpovednosť za spôsobenú škodu.

(7)

Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá pôsobnosť orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami podľa osobitných predpisov.30)

(9)

Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)

§ 7 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2008 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 606/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č, 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004, zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z. a zákona č. 314/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V prílohe č. 2 SKUPINE 214 – Ostatné v poradovom čísle 69 text v stĺpci Poznámka znie: „Čl. 20, 21, 22 a 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009).“.
2.
V prílohe č. 2 SKUPINE 214 – Ostatné sa položka poradové číslo 70 vypúšťa.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. Z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012, zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa mení takto:

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa vypúšťajú položky 171h až 171j.

Čl. IV

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 217/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „environmentálnej“.
2.
V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri udeľovaní značky „Environmentálna značka EÚ“.1a)“.

„1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 30. 1. 2010).“.

3.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
skupinou produktov je súbor produktov, ktoré slúžia na podobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov,“.

4.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slovo „udelenie“ vkladá slovo „národnej“.
5.
V § 3 ods. 3 a § 4 ods. 2 sa slovo „systému“ nahrádza slovom „schémy“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Body 6.2 a 6.3 prílohy VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26, Ú. v. ES L 114, 24. 4. 2001)“ nahrádza citáciou „Bod 2 prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009).“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „2 ods. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.“.
8.
V § 3 odsek 6 znie:

„(6)
Národnú environmentálnu značku nemožno udeliť produktom, ktoré obsahujú chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické podľa osobitného predpisu5) a produktom obsahujúcim chemické látky uvedené v osobitnom predpise.6)“.

„5)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

6)
Čl. 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.“.

9.
V § 5 ods. 3 písm. d) tretí bod znie:

„3.
metódy a postupy na posudzovanie produktov a plnenie požiadaviek, najmä také, ktoré sú upravené v príslušných technických normách alebo vykonávané autorizovanými osobami8) alebo akreditovanými laboratóriami.8a)“.

„8)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

8a)
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

10.
V § 5 ods. 4 sa slová „osobitné podmienky na udelenie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „stanovené environmentálne kritériá environmentálnej značky EÚ“.
11.
V § 5 ods. 6 sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „mikropodnikateľov,“.
12.
V § 5 ods. 6 sa vypúšťa odkaz 9 vrátane poznámky pod čiarou.
13.
V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
údaje o skupine produktov, prípadne podskupine produktov, do ktorej produkt patrí.“.

14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.“.
15.
V § 8 odsek 7 znie:

„(7)
Ak dôjde k zmene osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky (§ 5 ods. 9), táto zmena nemá vplyv na obdobie trvania platnosti zmluvy.“.

16.
V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
po udelení národnej environmentálnej značky každoročne úhradu za jej používanie.“.

17.
V § 9 odseky 4 až 10 znejú:

„(4)
Úhrada podľa odseku 1 písm. a) spojená s preskúmaním žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky je 165 eur.

(5)
Úhrada podľa odseku 4 sa zníži o 15 %, ak žiadateľom je mikropodnikateľ, malý podnikateľ alebo stredný podnikateľ.

(6)
Úhrada podľa odseku 4 sa zníži o 15 %, ak žiadateľom je organizácia, ktorá má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva alebo ktorá je registrovaná v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) podľa osobitného predpisu.13)“.

(7)
Úhrada pre žiadateľa o opätovné udelenie národnej environmentálnej značky je 100 eur.

(8)
Úhrada za používanie národnej environmentálnej značky podľa odseku 1 písm. b) je 400 eur.

(9)
Ak je nadobúdateľom stredný podnikateľ alebo malý podnikateľ, ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky je 200 eur.

(10)
Ak je nadobúdateľom mikropodnikateľ, ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky je 100 eur.“.

„13)
Nariadenie (ES) č. 1221/2009.“.

18.
§ 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10
Environmentálna značka EÚ
Na udeľovanie a používanie environmentálnej značky EÚ sa vzťahuje osobitný predpis.1a)“.

19.
V § 14 ods. 2 písm. d) sa slová „environmentálnej značky Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „environmentálnej značky EÚ“.
20.
V § 14 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)
plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,14a) ako aj ďalšie úlohy na úseku medzinárodnej spolupráce v záujme zabezpečenia súladu a koordinovanosti národnej a európskej schémy environmentálneho označovania produktov.“.

„14a)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 66/2010.“.

21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14b sa slová „zákona č. 502/2001 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov“.
22.
V § 15 ods. 2 sa slová „environmentálnu značku Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „environmentálnu značku EÚ“ a slovo „systéme“ sa nahrádza slovom „schéme“.
23.
V § 16 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „environmentálnu značku Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „environmentálnu značku EÚ“ v príslušnom tvare.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14c sa citácia „Čl. I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000“ nahrádza citáciou „Čl. 1 nariadenia (ES) č. 66/2010.“.
25.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 17 sa slová „§ 7 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 16“.
27.
Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012
Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky uzavreté do 30. novembra 2012 zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti.“.

28.
V Prílohe č. 4 článku 9 písm. a) druhom bode sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „zmluva sa uzatvára na obdobie troch rokov,“.

Čl. V

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  Čl. 2 ods. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009).

 • 2)

  Nariadenie (ES) č. 1221/2009.

 • 3)

  Čl. 2 ods. 26 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 4)

  Čl. 10 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 5)

  Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 6)

  Čl. 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 7)

  Čl. 32 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 8)

  Čl. 13 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 9)

  Čl. 4, čl. 5 ods. 2 a čl. 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 10)

  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.

 • 11)

  Čl. 39 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 12)

  Čl. 13 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 13)

  Čl. 2 ods. 28 písm. a) nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 14)

  Čl. 14 ods. 1. písm. g) nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 15)

  Čl. 15 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 16)

  Čl. 2 ods. 28 písm. b) nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 17)

  Čl. 2 ods. 29 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 18)

  Čl. 3 až 9 a čl. 11 až 17 a 33 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 19)

  Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 20)

  Čl. 18 až 31 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 21)

  § 9 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 22)

  Čl. 2 ods. 28 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 23)

  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 24)

  § 9 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

 • 25)

  Čl. 33 až 38, čl. 43 ods. 2 a čl. 44 a 46 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 26)

  § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 27)

  Čl. 4 ods. 4, čl. 13 ods. 2 písm. c), čl. 15 ods. 4, čl. 32 a 33 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 28)

  Napríklad čl. 33, 38, 41, 43 a 46 nariadenia (ES) č. 1221/2009.

 • 29)

  § 36 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 63 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č 230/2005 Z. z.§ 26 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. § 27 zákona č. 137/2012 Z. z. o ovzduší.

 • 30)

  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.

 • 31)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore