Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2012 účinný od 01.12.2012

Platnosť od: 23.11.2012
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS2EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 351/2012 s účinnosťou od 01.12.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

podmienky registrácie organizácií1) v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit ...

b)

orgány presadzovania práva,3)

c)

pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu,

d)

zodpovednosť za neoprávnené používanie loga EMAS.4)

§ 2 - Registrácia organizácií v schéme
(1)

Registráciu organizácií v schéme, jej predĺženie, pozastavenie platnosti registrácie organizácií v schéme ...

(2)

Žiadosť organizácie o zápis do registra, ktorá spĺňa náležitosti určené osobitným predpisom,6) uverejní ...

(3)

Orgány presadzovania práva podľa § 5 na základe výzvy právnickej osoby poverenej ministerstvom zašlú ...

(4)

K žiadosti organizácie o zápis do registra môžu zúčastnené strany8) uplatniť svoje námietky do 15 dní ...

(5)

Ak organizácia splní požiadavky na registráciu organizácie v schéme, ustanovené osobitným predpisom,9) ...

(6)

Osvedčenie o registrácii organizácie v schéme obsahuje

a)
názov organizácie a jej sídlo alebo miesto podnikania a podľa potreby vymedzenie jej zložiek, na ktoré ...
b)
kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností organizácie,10)
c)
číslo osvedčenia o registrácii organizácie v schéme a dátum jeho vydania,
d)
registračné číslo,
e)
dobu platnosti registrácie organizácie v schéme,
f)
podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby poverenej ministerstvom a odtlačok pečiatky právnickej ...
(7)

Organizácia zaplatí právnickej osobe poverenej ministerstvom poplatok11) za registráciu v schéme12)

a)
mikropodniku13) vo výške 33 eur,
b)
malého podniku13) vo výške 66 eur,
c)
stredného podniku13) vo výške 330 eur,
d)
ostatnej organizácie vo výške 1 000 eur.
(8)

Organizácia zaplatí právnickej osobe poverenej ministerstvom poplatok

a)
za predĺženie registrácie v schéme14)
1.
mikropodniku vo výške 11 eur,
2.
malého podniku vo výške 22 eur,
3.
stredného podniku vo výške 110 eur,
4.
ostatnej organizácie vo výške 333 eur,
b)
za zrušenie pozastavenia platnosti registrácie v schéme15)
1.
mikropodniku vo výške 16 eur,
2.
malého podniku vo výške 33 eur,
3.
stredného podniku vo výške 165 eur,
4.
ostatnej organizácie vo výške 500 eur.
(9)

Od poplatkov podľa odsekov 7 a 8 sú oslobodené malé organizácie miestnych orgánov a verejných orgánov.16) ...

(10)

Ak ide o združenú registráciu,17) právnická osoba poverená ministerstvom môže znížiť poplatky podľa ...

(11)

Právnická osoba poverená ministerstvom okrem registrácie organizácií v schéme vykonáva aj tieto činnosti: ...

a)
plní úlohy príslušného orgánu,18)
b)
poskytuje organizáciám pomoc, ktorá je poskytovaná organizáciám v súvislosti s dodržiavaním súladu s ...
c)
vedie a aktualizuje register a uverejňuje ho na svojom webovom sídle,
d)
oznamuje zmeny v registri Európskej komisii.
§ 3 - Akreditácia environmentálnych overovateľov

Akreditáciu environmentálnych overovateľov19) a vykonávanie dozoru nad ich činnosťou20) vykonáva akreditačný ...

§ 4 - Stratégia podpory a propagácie schémy
(1)

Štát podporuje účasť organizácií v schéme, najmä malých organizácií,22) ako aj organizácií, ktoré sa ...

(2)

Formy a nástroje podpory podľa odseku 1 určí Stratégia podpory a propagácie schémy (ďalej len „stratégia“), ...

(3)

Stratégia obsahuje opatrenia.25)

(4)

Stratégiu po posúdení podľa osobitného predpisu26) schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

(5)

Stratégiu ministerstvo uverejní vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej ...

§ 5 - Orgány štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu
(1)

Štátnu správu na úseku environmentálneho manažérstva a auditu vykonáva

a)
ministerstvo,
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),
c)
krajské úrady životného prostredia,
d)
obvodné úrady životného prostredia.
(2)

Ministerstvo

a)
riadi výkon štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu,
b)
vypracúva stratégiu a uverejňuje ju vo vestníku a na svojom webovom sídle,
c)
je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu,27)
d)
plní úlohy medzinárodnej spolupráce.28)
(3)

Inšpekcia

a)
je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu,27)
b)
ukladá pokuty za iné správne delikty podľa § 6.
(4)

Krajský úrad životného prostredia

a)
je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu,27)
b)
koordinuje činnosti orgánov presadzovania práva podľa odseku 6, ak sa územie environmentálneho vplyvu ...
(5)

Obvodný úrad životného prostredia je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy podľa osobitného ...

(6)

Orgánmi presadzovania práva, ktoré plnia úlohy podľa osobitného predpisu,27) sú tiež obce, a to v rozsahu ...

§ 6 - Iné správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 2 000 eur do 20 000 ...

(2)

Inšpekcia v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

(3)

Inšpekcia pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(4)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, ...

(5)

Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí ...

(6)

Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenia na nápravu ani zodpovednosť za spôsobenú ...

(7)

Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá pôsobnosť orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa pred ...

(9)

Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)

§ 7 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 606/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V prílohe č. 2 SKUPINE 214 – Ostatné v poradovom čísle 69 text v stĺpci Poznámka znie: „Čl. 20, 21, ...

2.

V prílohe č. 2 SKUPINE 214 – Ostatné sa položka poradové číslo 70 vypúšťa.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa vypúšťajú položky 171h až 171j.

Čl. IV

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „environmentálnej“.

2.

V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri udeľovaní značky „Environmentálna značka EÚ“.1a)“.

„1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej ...

3.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) skupinou produktov je súbor produktov, ktoré slúžia na podobné účely a sú si podobné z hľadiska ...

4.

V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slovo „udelenie“ vkladá slovo „národnej“.

5.

V § 3 ods. 3 a § 4 ods. 2 sa slovo „systému“ nahrádza slovom „schémy“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Body 6.2 a 6.3 prílohy VI nariadenia Európskeho parlamentu ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „2 ods. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa“ ...

8.

V § 3 odsek 6 znie:

„(6) Národnú environmentálnu značku nemožno udeliť produktom, ktoré obsahujú chemické látky alebo chemické ...

„5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní ...

9.

V § 5 ods. 3 písm. d) tretí bod znie:

„3. metódy a postupy na posudzovanie produktov a plnenie požiadaviek, najmä také, ktoré sú upravené ...

„8) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a ...

10.

V § 5 ods. 4 sa slová „osobitné podmienky na udelenie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva“ ...

11.

V § 5 ods. 6 sa za slovo „vrátane“ vkladá slovo „mikropodnikateľov,“.

12.

V § 5 ods. 6 sa vypúšťa odkaz 9 vrátane poznámky pod čiarou.

13.

V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
údaje o skupine produktov, prípadne podskupine produktov, do ktorej produkt patrí.“.

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Zb.“ nahrádza citáciou ...

15.

V § 8 odsek 7 znie:

„(7) Ak dôjde k zmene osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky (§ 5 ods. 9), ...

16.

V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
po udelení národnej environmentálnej značky každoročne úhradu za jej používanie.“.

17.

V § 9 odseky 4 až 10 znejú:

„(4) Úhrada podľa odseku 1 písm. a) spojená s preskúmaním žiadosti o udelenie národnej environmentálnej ...

„13)
Nariadenie (ES) č. 1221/2009.“.

18.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Environmentálna značka EÚ Na udeľovanie a používanie environmentálnej značky EÚ sa vzťahuje osobitný ...

19.

V § 14 ods. 2 písm. d) sa slová „environmentálnej značky Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami ...

20.

V § 14 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,14a) ako aj ďalšie úlohy na úseku medzinárodnej ...

„14a)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 66/2010.“.

21.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14b sa slová „zákona č. 502/2001 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších ...

22.

V § 15 ods. 2 sa slová „environmentálnu značku Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „environmentálnu ...

23.

V § 16 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „environmentálnu značku Európskeho spoločenstva“ ...

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14c sa citácia „Čl. I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ...

25.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ...

26.

V § 17 sa slová „§ 7 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 16“.

27.

Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012 Zmluvy o používaní národnej environmentálnej ...

28.

V Prílohe č. 4 článku 9 písm. a) druhom bode sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej ...
 • 2)  Nariadenie (ES) č. 1221/2009.
 • 3)  Čl. 2 ods. 26 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 4)  Čl. 10 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 5)  Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 6)  Čl. 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 7)  Čl. 32 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 8)  Čl. 13 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 9)  Čl. 4, čl. 5 ods. 2 a čl. 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 10)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová ...
 • 11)  Čl. 39 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 12)  Čl. 13 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 13)  Čl. 2 ods. 28 písm. a) nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 14)  Čl. 14 ods. 1. písm. g) nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 15)  Čl. 15 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 16)  Čl. 2 ods. 28 písm. b) nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 17)  Čl. 2 ods. 29 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 18)  Čl. 3 až 9 a čl. 11 až 17 a 33 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 19)  Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 20)  Čl. 18 až 31 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 21)  § 9 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22)  Čl. 2 ods. 28 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 23)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 24)  § 9 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 25)  Čl. 33 až 38, čl. 43 ods. 2 a čl. 44 a 46 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 26)  § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  Čl. 4 ods. 4, čl. 13 ods. 2 písm. c), čl. 15 ods. 4, čl. 32 a 33 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 28)  Napríklad čl. 33, 38, 41, 43 a 46 nariadenia (ES) č. 1221/2009.
 • 29)  § 36 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 30)  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 31)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore