Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.06.2024

Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 01.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST36JUD9730DS32EUPP103ČL4

Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.06.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 431/2002 s účinnosťou od 01.06.2024 na základe 105/2024

Legislatívny proces k zákonu 105/2024§ 2
Všeobecné ustanovenia

(1)
Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva (§ 9).
(2)
Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o
a)
stave a pohybe majetku,
b)
stave a pohybe záväzkov,
c)
rozdiele majetku a záväzkov,
d)
výnosoch,
e)
nákladoch,
f)
príjmoch,
g)
výdavkoch,
h)
výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,
(ďalej len „účtovné prípady").
(3)
Predmetom účtovníctva je aj vykazovanie skutočností o účtovných prípadoch podľa odseku 2 v účtovnej závierke, pričom predmetom vykazovania v účtovnej závierke sú aj iné aktíva a iné pasíva.
(4)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,
b)
záväzkom existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,
c)
výnosom zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť,
d)
ekonomickým úžitkom možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov,
e)
nákladom zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť,
f)
príjmom prírastok peňažných prostriedkov alebo prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky,
g)
výdavkom úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky,
h)
výsledkom hospodárenia ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období,
i)
aktívami ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov; aktíva tvoria majetok a iné aktíva,
j)
iným aktívom časť aktív účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach,
k)
pasívami zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov,
l)
iným pasívom povinnosť účtovnej jednotky, ktorá nespĺňa podmienky na jej zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktorá sa vykazuje v účtovnej závierke v poznámkach,
m)
podielovou účasťou aspoň dvadsaťpercentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý je držaný, aby tvoril trvalé prepojenie s touto inou účtovnou jednotkou na účel, aby toto prepojenie prispelo k činnosti účtovnej jednotky,
n)
aspektmi udržateľnosti environmentálne faktory, sociálne faktory, faktory týkajúce sa ľudských práv a faktory oblasti správy a riadenia vrátane faktorov udržateľnosti podľa osobitného predpisu,4b)
o)
vykazovaním informácií o udržateľnosti vykazovanie informácií, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti, v súlade s § 20c alebo § 20g.
(5)
Na účely tohto zákona sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúca v sústave podvojného účtovníctva a pozemkové spoločenstvo,4c) triedia do veľkostných skupín takto:
a)
mikro účtovná jednotka,
b)
malá účtovná jednotka alebo
c)
veľká účtovná jednotka.
(6)
Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku nepresiahla 450 000 eur,
b)
čistý obrat nepresiahol 900 000 eur,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.
(7)
Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku presiahla sumu 450 000 eur, ale nepresiahla sumu 5 000 000 eur,
b)
čistý obrat presiahol sumu 900 000 eur, ale nepresiahol sumu 10 000 000 eur,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.
(8)
Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku presiahla 5 000 000 eur,
b)
čistý obrat presiahol 10 000 000 eur,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.
(9)
Celkovou sumou majetku podľa odsekov 6 až 8 sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3.
(10)
Účtovné jednotky podľa odseku 5 sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok podľa odsekov 6 až 8 k prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa odsekov 6 až 8, ak odseky 11 a 12 neustanovujú inak. Pri posudzovaní podmienok podľa odsekov 6 až 8 sa pri zmene účtovného obdobia neposudzujú podmienky za kratšie účtovné obdobie podľa § 3 ods. 5. Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín podľa odsekov 5 až 8, sa zatriedi ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu.
(11)
Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, pričom nepostupuje podľa odseku 12. Ak pri premene alebo cezhraničnej premene4d) účtovná jednotka, na ktorú prechádza časť imania4e), alebo ktorá sa stane právnym nástupcom4f) zanikajúcej obchodnej spoločnosti, družstva alebo zanikajúcej zahraničnej právnickej osoby (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka“), nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, je povinná k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od premenou alebo cezhraničnou premenou zanikajúcej obchodnej spoločnosti a družstva (ďalej len „premenou zanikajúca účtovná jednotka“) alebo od odštiepením rozdeľovanej obchodnej spoločnosti a družstva (ďalej len „odštiepením rozdeľovaná účtovná jednotka“) alebo od zanikajúcej zahraničnej právnickej osoby alebo od odštiepením rozdeľovanej zahraničnej právnickej osoby.
(12)
Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka.
(13)
Odseky 5 až 12 sa nevzťahujú na účtovnú jednotku, ktorá je uvedená v § 17a a 17b alebo je subjektom verejného záujmu, ak § 20c alebo § 20g neustanovuje inak.
(14)
Na účely tohto zákona sa subjektom verejného záujmu rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát"), banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov, Centrálny depozitár cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania, dôchodkový fond, pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie29db) a účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 17a ods. 2.
(15)
Na účely tohto zákona sa do čistého obratu účtovnej jednotky, ktorou je
a)
banka a pobočka zahraničnej banky, zahŕňajú výnosy z úrokov, výnosy z cenných papierov a z podielových účastí, výnosy z odplát a provízií, čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií, iné prevádzkové výnosy,
b)
poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne, zaisťovňa, kaptívna poisťovňa,4g) kaptívna zaisťovňa,4h) Slovenská kancelária poisťovateľov, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne, zahŕňajú výnosy z poistných služieb,
c)
účtovná jednotka neuvedená v písmenách a) a b), zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav; do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.
zobraziť paragraf
§ 19
Overovanie účtovnej závierky audítorom

(1)
Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,
a)
ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2.
čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50,
b)
obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu,
c)
ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,24)
d)
ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a, pričom audítor musí overiť, či účtovná jednotka, ktorá nie je účtovnou jednotkou, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa osobitných predpisov,24aab) má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa § 17a.
(2)
Audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy podľa § 20 ods. 3 účtovnej jednotky podľa odseku 1 písm. a), b) a d) schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie alebo členská schôdza. V účtovných jednotkách, ktoré majú zriadený výbor pre audit24aaa) alebo v ktorých dozorná rada vykonáva funkcie výboru pre audit, predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdzi návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na základe odporúčania výboru pre audit alebo dozornej rady. Ak účtovná jednotka nemá predstavenstvo, valné zhromaždenie alebo členskú schôdzu, postup schvaľovania a odvolávania audítora účtovnej jednotky ustanoví osobitný predpis.24aa) Odvolanie audítora musí byť riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto zákona alebo na použitie audítorských postupov24a) nemôže byť dôvodom na odvolanie audítora. Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli.
(3)
Účtovná závierka účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.25)
(4)
V správe audítora k účtovnej závierke obchodnej spoločnosti, ktorá má povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. d) alebo podľa § 22 ods. 2, audítor uvedie aj informáciu o tom, či
a)
za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, za ktoré je overovaná účtovná závierka zostavená, vznikla účtovnej jednotke povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov podľa § 21a alebo § 21b,
b)
účtovná jednotka uvedená v písmene a) správu s informáciami o dani z príjmov uložila v súlade s § 23a ods. 11.
(5)
Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise,26) ktorých suma prijatého podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie je vyššia ako 35 000 eur, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité, táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.26aa)
(6)
Individuálnu priebežnú účtovnú závierku a konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku nemusí mať účtovná jednotka overenú audítorom.
zobraziť paragraf
§ 20
Výročná správa

(1)
Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, je povinná vyhotovovať výročnú správu. Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora vrátane dodatku správy audítora26b) (ďalej len „správa audítora“) k tejto účtovnej závierke, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a najmä informácie o
a)
vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
b)
udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
c)
predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
d)
nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
e)
nadobúdaní vlastných akcií,27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22,
f)
návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
g)
údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov,
h)
tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
(2)
Ak tak ustanovuje tento zákon, výročná správa obsahuje okrem informácií podľa odseku 1 aj správu podľa § 20a a 20b a vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20c. Výročná správa, ktorá obsahuje vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20c, obsahuje aj správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti27b) k tejto výročnej správe. Iný obsah výročnej správy ako je uvedený v odsekoch 1 a 13 môžu ustanoviť osobitné predpisy.28)
(3)
Výročná správa účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí poskytovať verný a pravdivý obraz a musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Audítor musí
a)
vyjadriť názor, či je výročná správa v súlade s účtovnou závierkou okrem výročnej správy podľa osobitných predpisov,27)
b)
vyjadriť názor na informácie uvedené v odseku 6 písm. d) a odseku 7 písm. c) až e), g) a h),
c)
vyjadriť názor, či výročná správa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu,28ab)
d)
vyjadriť názor, či výročná správa obsahuje informácie podľa tohto zákona okrem informácií, na ktoré sa vzťahujú požiadavky podľa § 20c,
e)
uviesť, či na základe poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej získaných počas auditu účtovnej závierky zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe a uviesť charakter každej takej významnej nesprávnosti.
(4)
K priebežnej účtovnej závierke sa vyhotovuje priebežná správa, ak tak ustanoví osobitný predpis.28a)
(5)
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu11) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o
a)
cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty,
b)
cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
(6)
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje
a)
odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný,
b)
všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené,
c)
informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti 28c) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla,
d)
opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke,
e)
informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania,
f)
informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov,
g)
informácie podľa odseku 7.
(7)
Ak účtovná jednotka emitovala cenné papiere, a aspoň niektoré z nich sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a týka sa ich ponuka na prevzatie, je povinná vo výročnej správe uviesť aj údaje o
a)
štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní,
b)
obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov,
c)
kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu,28aa)
d)
majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv,
e)
obmedzeniach hlasovacích práv,
f)
dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv,
g)
pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov,
h)
právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií,
i)
všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
j)
všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.
(8)
Členovia predstavenstva účtovnej jednotky, ktorá emitovala cenné papiere a tie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu, predložia valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa odseku 7.
(9)
Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c a neuplatňuje postup podľa § 20c ods. 16, je povinná vo výročnej správe uviesť aj informácie o kľúčových nehmotných zdrojoch, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú zdroje bez fyzickej podstaty, od ktorých významne závisí obchodný model účtovnej jednotky a ktoré sú pre účtovnú jednotku zdrojom tvorby hodnoty. Informácie podľa prvej vety obsahujú aj vysvetlenie, akým spôsobom obchodný model účtovnej jednotky závisí od týchto zdrojov a ako tieto zdroje prispievajú k tvorbe hodnoty účtovnou jednotkou.
(10)
Účtovná jednotka, ktorá emitovala akcie a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu a účtovná jednotka, ktorá emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme28ca) ktoréhokoľvek členského štátu, uvedie vo výročnej správe aj opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch vo vzťahu k pohlaviu a ďalším aspektom, najmä veku, zdravotnému postihnutiu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnila aspoň dve z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur, pričom sumou majetku na tento účel sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b)
čistý obrat presiahol 50 000 000 eur,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250.
(11)
Účtovná jednotka, ktorá neuvádza vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti podľa odseku 10, uvádza vo výročnej správe dôvody, na základe ktorých sa rozhodla neuplatňovať politiku rozmanitosti.
(12)
Povinnosť uvedenia informácií podľa odseku 10 účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c, sa považuje za splnenú, ak účtovná jednotka uvedie tieto informácie ako súčasť svojho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c a túto skutočnosť uvedie vo vyhlásení o správe a riadení.
(13)
Výročná správa, ktorú vyhotovuje účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 5, ak osobitné predpisy28) neustanovujú inak, obsahuje najmä
a)
účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
b)
správu audítora k účtovnej závierke podľa písmena a),
c)
prehľad vykonávaných činností alebo projektov za účtovné obdobie s uvedením ich vzťahu k účelu založenia účtovnej jednotky,
d)
prehľad výnosov (príjmov) v členení podľa zdrojov,
e)
prehľad nákladov (výdavkov) v členení podľa jednotlivých druhov činností, účelu alebo projektov, s osobitným vyčíslením nákladov (výdavkov) na správu,
f)
návrh vysporiadania výsledku hospodárenia,
g)
informáciu o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.
zobraziť paragraf
§ 20a
Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci

(1)
Veľká účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou a subjekt verejného záujmu, ktoré pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov, zostavujú a zverejňujú ako súčasť výročnej správy ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (ďalej len „správa o platbách“). Povinnosť zostaviť a zverejniť správu o platbách nemá podnik z členského štátu, ktorý je materskou účtovnou jednotkou alebo dcérskou účtovnou jednotkou, ak materská účtovná jednotka podlieha právu niektorého členského štátu a poskytnuté platby sú zahrnuté v konsolidovanej správe o platbách orgánom verejnej moci (ďalej len „konsolidovaná správa o platbách“).
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
účtovnou jednotkou pôsobiacou v ťažobnom priemysle účtovná jednotka, ktorej činnosti môžu zahŕňať prieskum, nález, prípravu územia na ťažbu alebo ťažbu nerastných surovín podľa osobitného predpisu,28d)
b)
účtovnou jednotkou pôsobiacou v klčovaní prirodzených lesov účtovná jednotka, ktorá vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,28e)
c)
orgánom verejnej moci orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy vrátane ním zriadených organizácií a riadených organizácií, štátnych podnikov a obchodných spoločností, v ktorých má orgán verejnej moci práva podľa § 22 ods. 3,
d)
prirodzeným lesom lesný porast pôvodných rastlinných druhov, v ktorom nie sú jasne viditeľné známky ľudskej činnosti a v ktorom ekologické procesy nie sú významne narušené,
e)
projektom prevádzkové činnosti vykonávané na základe konkrétnej zmluvy alebo povolenia, na základe ktorých sa odvodzujú záväzky na platby; ak je viac takých zmlúv a povolení vzájomne prepojených, považujú sa za jeden projekt, pričom účtovná jednotka nesmie prevádzkové činnosti rozdeľovať ani spájať s cieľom vyhnúť sa vypracovaniu správy o platbách a posudzuje podstatu platby, pričom nie je rozhodujúca forma platby,
f)
platbou peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie poskytnuté orgánu verejnej moci.
(3)
Platby sa v správe o platbách uvádzajú v členení podľa štátov, v ktorých má účtovná jednotka prevádzku ťažby nerastných surovín alebo prevádzku klčovania prirodzených lesov.
(4)
Platby sa členia podľa druhu takto:
a)
platba za ťažobné právo,
b)
daň z príjmov právnických osôb a obdobná daň,
c)
dividenda,
d)
licenčný poplatok, vstupný poplatok a iná odplata z nájomnej zmluvy,
e)
prémia za podpísanie zmluvy za nález a ťažbu,
f)
platba za zlepšenie infraštruktúry.
(5)
V správe o platbách sa nemusia zverejňovať platby jedného druhu v jednom štáte, ak ich súhrnná hodnota za účtovné obdobie je nižšia ako 100 000 eur.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 20c
Individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti

(1)
Povinnosť zahrnúť do samostatnej osobitne označenej časti výročnej správy individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti, ktorého súčasťou sú informácie potrebné na pochopenie vplyvu účtovnej jednotky na aspekty udržateľnosti vrátane toho ako aspekty udržateľnosti ovplyvňujú rozvoj, výkonnosť a postavenie účtovnej jednotky, má banka okrem Národnej banky Slovenska, zaisťovňa a poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne, ak
a)
v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur,
2.
čistý obrat presiahol 50 000 000 eur,
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 250 alebo
b)
emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z
1.
podmienok na zatriedenie do veľkostnej skupiny, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 7,
2.
týchto podmienok:
2a.
celková suma majetku presiahla sumu 5 000 000 eur, ale nepresiahla sumu 25 000 000 eur,
2b.
čistý obrat presiahol sumu 10 000 000 eur, ale nepresiahol sumu 50 000 000 eur,
2c.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50 a nepresiahol 250 alebo
3.
týchto podmienok:
3a.
celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur,
3b.
čistý obrat presiahol 50 000 000 eur,
3c.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 250.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 má aj účtovná jednotka, okrem účtovnej jednotky uvedenej v odseku 1, ktorou je obchodná spoločnosť, ak
a)
v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z podmienok uvedených v odseku 1 písm. a),
b)
emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z
1.
podmienok podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu alebo
2.
podmienok podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu.
(3)
Na posudzovanie podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 sa § 2 ods. 9 vzťahuje rovnako a § 2 ods. 10 sa vzťahuje primerane.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na finančné produkty podľa osobitného predpisu.28ea)
(5)
Výročná správa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, musí byť vyhotovená v elektronickom formáte podľa osobitného predpisu,28eb) pričom účtovná jednotka je povinná svoje individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vrátane informácií zverejňovaných podľa osobitného predpisu28ec) označiť v súlade s osobitným predpisom.29ib)
(6)
Účtovná jednotka podľa odsekov 1 a 2 je povinná vo výročnej správe uviesť aj informácie o postupe, ktorý uplatnila na identifikáciu informácií, ktoré zahrnula do osobitnej časti výročnej správy v súlade s odsekom 1.
(7)
Informácie uvedené v odseku 1 zahŕňajú
a)
stručný opis obchodného modelu a obchodnej stratégie účtovnej jednotky vrátane
1.
odolnosti obchodného modelu a obchodnej stratégie účtovnej jednotky voči rizikám, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti,
2.
príležitostí pre účtovnú jednotku, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti,
3.
plánov účtovnej jednotky vrátane vykonávacích opatrení a súvisiacich finančných plánov a investičných plánov na zabezpečenie toho, aby jej obchodný model a obchodná stratégia boli zlučiteľné s
3a.
prechodom na udržateľné hospodárstvo,
3b.
obmedzením globálneho otepľovania na 1,5 °C v súlade s osobitným predpisom,28ed)
3c.
cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 podľa osobitného predpisu,28ee)
3d.
vystavením účtovnej jednotky činnostiam súvisiacich s uhlím, ropou a plynom, ak účtovná jednotka je vplyvom z takýchto činností vystavená,
4.
spôsobu, akým obchodný model a obchodná stratégia účtovnej jednotky zohľadňujú záujmy zainteresovaných strán účtovnej jednotky a vplyv účtovnej jednotky na aspekty udržateľnosti,
5.
spôsobu realizácie stratégie účtovnej jednotky s ohľadom na aspekty udržateľnosti,
b)
opis cieľov týkajúcich sa aspektov udržateľnosti, ktoré si účtovná jednotka určila, vrátane termínov na ich dosiahnutie a prípadne aj opis absolútnych cieľov zníženia emisií skleníkových plynov aspoň na roky 2030 a 2050, opis pokroku, ktorý účtovná jednotka dosiahla pri dosahovaní týchto cieľov, a vyhlásenie, či sú ciele účtovnej jednotky týkajúce sa environmentálnych faktorov založené na presvedčivých vedeckých dôkazoch,
c)
opis úlohy správnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov účtovnej jednotky s ohľadom na aspekty udržateľnosti, ako aj ich odborných znalostí a zručností v súvislosti s plnením tejto úlohy alebo prístupu týchto orgánov k týmto odborným znalostiam a zručnostiam,
d)
opis politík účtovnej jednotky vo vzťahu k aspektom udržateľnosti,
e)
informácie o existencii systémov stimulov spojených s aspektmi udržateľnosti, ktoré účtovná jednotka ponúka členom správnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov,
f)
opis
1.
postupu náležitej starostlivosti uplatňovaného účtovnou jednotkou vo vzťahu k aspektom udržateľnosti, a ak je to relevantné v súlade s požiadavkami Európskej únie na uplatňovanie postupu náležitej starostlivosti,
2.
hlavných skutočných alebo potenciálnych nepriaznivých vplyvov spojených s vlastnými činnosťami účtovnej jednotky a s jej hodnotovým reťazcom vrátane jeho výrobkov a služieb, obchodných vzťahov a dodávateľského reťazca, opatrení prijatých na identifikáciu a monitorovanie týchto vplyvov a iných nepriaznivých vplyvov, ktoré je účtovná jednotka povinná identifikovať podľa iných požiadaviek Európskej únie na uplatňovanie postupu náležitej starostlivosti,
3.
opatrení, ktoré účtovná jednotka prijala na predchádzanie skutočným alebo potenciálnym nepriaznivým vplyvom, na ich zmierňovanie, nápravu alebo odstraňovanie, ako aj výsledok týchto opatrení,
g)
opis hlavných rizík pre účtovnú jednotku, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti vrátane opisu hlavných závislostí účtovnej jednotky od aspektov udržateľnosti a spôsobu, akým účtovná jednotka tieto riziká riadi,
h)
ukazovatele relevantné pre uvádzanie informácií uvedených v písmenách a) až g).
(8)
Účtovná jednotka je pri uvádzaní informácií uvedených v odseku 7 povinná náležite rozlišovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé časové hľadisko.
(9)
Informácie uvedené v odsekoch 1 a 7 zahŕňajú, ak je to relevantné, aj
a)
informácie o vlastných činnostiach účtovnej jednotky a o jej hodnotovom reťazci vrátane jeho výrobkov a služieb, obchodných vzťahov a dodávateľského reťazca,
b)
odkaz na iné informácie uvedené vo výročnej správe podľa § 20 a odkaz na informácie o sumách vykázaných v individuálnej účtovnej závierke a vysvetlenie týchto informácií.
(10)
Účtovná jednotka nemusí výnimočne uvádzať informácie týkajúce sa jej budúceho vývoja alebo záležitostí, o ktorých ešte nebolo rozhodnuté, ak podľa odôvodneného stanoviska členov správneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky, ktorý je oprávnený na jeho vydanie, by zverejnenie týchto informácií mohlo vážne poškodiť podnikateľskú činnosť účtovnej jednotky, pričom neuvedenie týchto informácií nemá vplyv na správne a vyvážené pochopenie vývoja, výkonnosti, postavenia a vplyvu činnosti účtovnej jednotky.
(11)
Informácie uvedené v odsekoch 1 a 6 až 9 je účtovná jednotka povinná vykazovať v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitných predpisov.28ef)
(12)
Účtovná jednotka uvedená v odseku 1, ktorou je malá a menej zložitá inštitúcia,28eg) kaptívna poisťovňa, kaptívna zaisťovňa, účtovná jednotka uvedená v odseku 1 písm. b) prvom bode a druhom bode a odseku 2 písm. b) prvom bode môže informácie uvedené v odsekoch 1 a 7 uvádzať zjednodušene v rozsahu podľa odseku 13 (ďalej len „zjednodušené vykazovanie informácií o udržateľnosti“).
(13)
Zjednodušené vykazovanie informácií o udržateľnosti zahŕňa tieto informácie:
a)
stručný opis obchodného modelu a obchodnej stratégie účtovnej jednotky,
b)
opis politík účtovnej jednotky vo vzťahu k aspektom udržateľnosti,
c)
hlavné skutočné vplyvy alebo potenciálne nepriaznivé vplyvy účtovnej jednotky na aspekty udržateľnosti a všetky opatrenia prijaté s cieľom identifikovať a monitorovať takéto skutočné alebo potenciálne nepriaznivé vplyvy, predchádzať im, zmierňovať ich alebo ich naprávať,
d)
hlavné riziká pre účtovnú jednotku, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti a spôsob, ako účtovná jednotka tieto riziká riadi,
e)
kľúčové ukazovatele potrebné pre zverejňovanie informácií uvedených v písmenách a) až d).
(14)
Účtovná jednotka, ktorá uplatňuje možnosť zjednodušeného vykazovania informácií o udržateľnosti, je povinná informácie podľa odsekov 6, 8, 9 a 13 vykazovať v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie ustanovujúcim štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti pre malé a stredne veľké podniky.
(15)
Uvedením informácií v súlade s odsekom 11 alebo odsekom 14 je splnená povinnosť účtovnej jednotky uvádzať informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť podľa § 20 ods. 1 písm. a).
(16)
Na účtovnú jednotku uvedenú v odseku 1 alebo odseku 2, ktorá je dcérskou účtovnou jednotkou, sa nevzťahujú povinnosti podľa odsekov 1, 2, 11 a 14 (ďalej len „oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti“), ak jej materská účtovná jednotka má sídlo
a)
na území Slovenskej republiky a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovanej výročnej správy tejto materskej účtovnej jednotky, ktorá je vyhotovená v súlade s § 20g a § 22 ods. 16,
b)
na území niektorého členského štátu okrem Slovenskej republiky a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovanej výročnej správy tejto materskej účtovnej jednotky, ktorá je vyhotovená v súlade s požiadavkami na konsolidovanú výročnú správu a konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa právne záväzného aktu Európskej únie alebo
c)
mimo územia členského štátu a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky, ktoré je vyhotovené v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitných predpisov28ef) alebo spôsobom rovnocenným s týmito štandardmi podľa právne záväzného aktu Európskej únie o rovnocennosti štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti, ak § 20i neustanovuje inak.
(17)
Oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16 možno uplatniť, ak sú okrem podmienok podľa odseku 16 splnené aj tieto podmienky:
a)
výročná správa dcérskej účtovnej jednotky, ktorá uplatňuje oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16, obsahuje
1.
názov a sídlo materskej účtovnej jednotky, ktorá vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu uvedenú v odseku 16 písm. a) alebo písm. b) alebo konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti uvedené v odseku 16 písm. c),
2.
odkaz na webové sídlo, kde sú prístupné
2a.
konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 16 písm. a) a správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,27b)
2b.
konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 16 písm. b) a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ktoré sú vyhotovené v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie, alebo
2c.
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 16 písm. c) a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia podľa písmena b),
3.
informáciu o oslobodení dcérskej účtovnej jednotky od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16,
b)
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti vyjadrený jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú oprávnené vyjadriť názor týkajúci sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa práva, ktorým sa riadi táto materská účtovná jednotka, sú dcérskou účtovnou jednotkou, ktorá uplatňuje oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16, uložené do registra a zbierky listín obchodného registra,
c)
informácie podľa osobitného predpisu28ec) týkajúce sa činností vykonávaných dcérskou účtovnou jednotkou uplatňujúcou oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16 a jej dcérskymi účtovnými jednotkami sú zahrnuté do výročnej správy tejto dcérskej účtovnej jednotky alebo do konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti vyhotoveného materskou účtovnou jednotkou so sídlom mimo územia členského štátu, ak § 20i neustanovuje inak.
(18)
Na účely uplatnenia oslobodenia od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16 sa za dcérsku účtovnú jednotku považuje aj poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou skupiny podľa osobitného predpisu28eh) a podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu.28ei)
(19)
Oslobodenie od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 16 sa uplatňuje aj na subjekt verejného záujmu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, okrem účtovnej jednotky uvedenej v odseku 1 písm. b) treťom bode a odseku 2 písm. b) druhom bode.
(20)
Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, je povinná informovať zástupcov zamestnancov na príslušnej úrovni o tejto povinnosti a prerokovať s nimi príslušné informácie a spôsoby získavania informácií o udržateľnosti vrátane ich kontroly a ak je to potrebné, oznámiť stanovisko zástupcov zamestnancov správnemu orgánu, riadiacemu orgánu alebo dozornému orgánu účtovnej jednotky.
(21)
Podmienka uloženia dokumentov podľa odseku 17 písm. b) do zbierky listín obchodného registra sa považuje za splnenú uložením týchto dokumentov v registri.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 20d
Správa o udržateľnosti

(1)
Dcérska účtovná jednotka, ktorá je účtovnou jednotkou uvedenou v § 20c ods. 1 alebo ods. 2 a má zahraničný konečný materský subjekt uvedený v § 21 ods. 2 písm. b), ktorého čistý obrat na základe jeho konsolidovanej účtovnej závierky dosiahnutý na území Slovenskej republiky a území ostatných členských štátov (ďalej len „územie Európskej únie“) presiahol v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období sumu 150 000 000 eur, je povinná uložiť správu o udržateľnosti týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu do registra a do zbierky listín obchodného registra.
(2)
Organizačná zložka zahraničného subjektu uvedená v § 21 ods. 2 písm. e) je povinná uložiť správu o udržateľnosti týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu uvedeného v § 21 ods. 2 písm. d) do registra a do zbierky listín obchodného registra, ak v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období jej čistý obrat presiahol sumu 50 000 000 eur a sú splnené tieto podmienky:
a)
zahraničný subjekt, ktorý zriadil organizačnú zložku zahraničného subjektu, je
1.
prepojeným zahraničným subjektom, pričom čistý obrat jeho zahraničného konečného materského subjektu na území Európskej únie presiahol na základe jeho konsolidovanej účtovnej závierky v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období sumu 150 000 000 eur, alebo
2.
zahraničným samostatným subjektom, pričom jeho čistý obrat na území Európskej únie presiahol na základe jeho účtovnej závierky v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období sumu 150 000 000 eur,
b)
zahraničný konečný materský subjekt uvedený v písmene a) prvom bode nemá
1.
dcérsku účtovnú jednotku uvedenú v odseku 1 a
2.
dcérsky subjekt, ktorým je dcérska právnická osoba so sídlom v členskom štáte okrem Slovenskej republiky a s právnou formou obdobnou právnej forme obchodnej spoločnosti spĺňajúca podmienky pre vznik povinnosti uložiť správu o udržateľnosti podľa právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho správu o udržateľnosti.
(3)
Na účely posúdenia vzniku povinnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa čistým obratom
a)
zahraničného konečného materského subjektu rozumejú konsolidované výnosy zahraničného konečného materského subjektu uvedené v § 21 ods. 2 písm. g),
b)
zahraničného samostatného subjektu rozumejú výnosy zahraničného samostatného subjektu uvedené v § 21 ods. 2 písm. h).
(4)
Správa o udržateľnosti zahŕňa informácie uvedené v § 20c ods. 7 písm. a) treťom až piatom bode, písm. b) až f) a ak je to relevantné, aj informácie uvedené v § 20c ods. 7 písm. h) týkajúce sa zahraničnej skupiny zahraničného konečného materského subjektu.
(5)
Správa o udržateľnosti sa vyhotovuje
a)
v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie ustanovujúcim štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti pre účtovné jednotky uvedené v odsekoch 1 a 2,
b)
v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitných predpisov28ef) alebo
c)
spôsobom rovnocenným so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti uvedenými v písmene b) podľa právne záväzného aktu Európskej únie o rovnocennosti štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti.
(6)
Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť uloženia správy o udržateľnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2, ukladá do registra a zbierky listín obchodného registra aj dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vyjadrený jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú oprávnené vyjadriť názor týkajúci sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa práva štátu, v ktorom má zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt sídlo. Ak dokument s názorom podľa prvej vety nie je účtovnej jednotke poskytnutý, je súčasťou správy o udržateľnosti vyhlásenie o tejto skutočnosti.
(7)
Ak účtovná jednotka uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 nemá k dispozícii správu o udržateľnosti týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu, požiada svoj zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt, aby jej poskytol všetky informácie potrebné na to, aby mohla splniť povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2. Ak účtovná jednotka uvedená v odseku 1 alebo odseku 2 nezíska od svojho zahraničného konečného materského subjektu alebo od zahraničného samostatného subjektu všetky požadované informácie na uloženie tejto správy, vyhotoví a uloží v súlade s týmto zákonom správu o udržateľnosti, v ktorej uvedie všetky informácie, ktoré má k dispozícii, a súčasne vyhlási, že jej zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt neposkytol potrebné informácie.
(8)
Povinnosť uloženia do zbierky listín obchodného registra podľa odsekov 1, 2, 6 a 7 sa považuje za splnenú uložením správy o udržateľnosti a dokumentu s názorom týkajúcim sa uistenia uvedeného v odseku 6 v registri.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 20e

(1)
Správa o udržateľnosti a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia uvedený v § 20d ods. 6 sa zverejňujú uložením do registra. Dokumenty podľa prvej vety sa ukladajú do registra podľa § 23 až 23c.
(2)
Účtovná jednotka, ktorá je organizačnou zložkou zahraničného subjektu uvedenou v § 21 ods. 2 písm. e) a na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 20d ods. 2, 6 alebo ods. 7, súčasne bezplatne zverejní správu o udržateľnosti a ak je to relevantné, aj dokument s názorom týkajúcim sa uistenia uvedený v § 20d ods. 6 na svojom webovom sídle v tom istom elektronickom formáte, rozsahu, jazyku a v tej istej lehote ako bola uložená do registra. Takýmto spôsobom musia byť správa o udržateľnosti a ak je to relevantné, aj dokument s názorom týkajúcim sa uistenia uvedený v § 20d ods. 6, zverejnené minimálne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré bola správa o udržateľnosti vyhotovená.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 20f

(1)
Na účel plnenia povinností podľa § 20d a 20e sú členovia príslušných orgánov účtovnej jednotky uvedenej v § 20d ods. 1 spoločne a nerozdielne zodpovední za zabezpečenie súladu s týmto zákonom podľa ich najlepších vedomostí a schopností.
(2)
Na účel plnenia povinností podľa § 20d a 20e je účtovná jednotka uvedená v § 20d ods. 2 zodpovedná za zabezpečenie súladu s týmto zákonom podľa jej najlepších vedomostí a schopností.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 20g
Konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti

(1)
Materská účtovná jednotka, ktorá je bankou okrem Národnej banky Slovenska, zaisťovňou a poisťovňou okrem zdravotnej poisťovne a ktorá v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) alebo písm. b), je povinná do samostatnej osobitne označenej časti konsolidovanej výročnej správy zahrnúť konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti, ktorého súčasťou sú informácie potrebné na pochopenie vplyvu konsolidovaného celku na aspekty udržateľnosti vrátane toho, ako aspekty udržateľnosti ovplyvňujú rozvoj, výkonnosť a postavenie konsolidovaného celku. Na posudzovanie podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) a b) sa ustanovenie § 2 ods. 10 vzťahuje primerane.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 má aj materská účtovná jednotka okrem materskej účtovnej jednotky podľa odseku 1, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) alebo písm. b). Na posudzovanie podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) a b) sa § 2 ods. 10 vzťahuje primerane.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na finančné produkty podľa osobitného predpisu.28ea)
(4)
Na informácie podľa odseku 1 sa ustanovenia § 20c ods. 6 až 10 vzťahujú primerane, pričom materská účtovná jednotka uvedená v odseku 1 alebo odseku 2, je povinná tieto informácie vykazovať v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu.28ef)
(5)
Ak materská účtovná jednotka podľa odseku 1 alebo odseku 2 identifikuje významné rozdiely medzi rizikami pre konsolidovaný celok alebo vplyvmi konsolidovaného celku a rizikami pre jednu alebo viaceré zo svojich dcérskych účtovných jednotiek alebo vplyvmi jednej alebo viacerých zo svojich dcérskych účtovných jednotiek, uvedie v konsolidovanej výročnej správe, ak je to potrebné, primerané vysvetlenie rizík pre dotknutú dcérsku účtovnú jednotku alebo dotknuté dcérske účtovné jednotky a vysvetlenie vplyvov dotknutej dcérskej účtovnej jednotky alebo dotknutých dcérskych účtovných jednotiek.
(6)
Materská účtovná jednotka podľa odseku 1 alebo odseku 2 v rámci svojho konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti tiež uvádza, ktoré dcérske účtovné jednotky, bez ohľadu na ich sídlo, zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky boli oslobodené od povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti a konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti.
(7)
Konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, musí byť vyhotovená v elektronickom formáte podľa osobitného predpisu,28eb) pričom materská účtovná jednotka je povinná svoje konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vrátane informácií zverejňovaných podľa osobitného predpisu28ec) označiť v súlade s osobitným predpisom.29ib)
(8)
Uvedením informácií v súlade s odsekmi 1 a 4 až 6 je splnená povinnosť materskej účtovnej jednotky uvádzať informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť podľa § 20 ods. 1 písm. a) a povinnosť individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c.
(9)
Na materskú účtovnú jednotku uvedenú v odseku 1 alebo odseku 2, ktorá je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou, sa nevzťahujú povinnosti podľa odsekov 1, 2 a 4 až 7 (ďalej len „oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti“), ak jej materská účtovná jednotka má sídlo
a)
na území Slovenskej republiky a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovanej výročnej správy tejto materskej účtovnej jednotky, ktorá je vyhotovená v súlade s odsekmi 1 a 4 až 7 a § 22 ods.16,
b)
na území niektorého členského štátu okrem Slovenskej republiky a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovanej výročnej správy tejto materskej účtovnej jednotky, ktorá je vyhotovená v súlade s požiadavkami na konsolidovanú výročnú správu a konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa právne záväzného aktu Európskej únie alebo
c)
mimo územia členského štátu a táto dcérska účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnuté do konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky, ktoré je vyhotovené v súlade so štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu28ef) alebo spôsobom rovnocenným s týmito štandardmi podľa právne záväzného aktu Európskej únie o rovnocennosti štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti, ak § 20i neustanovuje inak.
(10)
Oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9 možno uplatniť, ak sú okrem podmienok podľa odseku 9 splnené aj tieto podmienky:
a)
výročná správa materskej účtovnej jednotky uplatňujúcej oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9 obsahuje
1.
názov a sídlo materskej účtovnej jednotky, ktorá vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu uvedenú v odseku 9 písm. a) alebo písm. b) alebo konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti uvedené v odseku 9 písm. c),
2.
odkaz na webové sídlo, kde sú prístupné
2a.
konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 9 písm. a) a správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,27b)
2b.
konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 9 písm. b) a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ktoré sú vyhotovené v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie alebo
2c.
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky uvedenej v odseku 9 písm. c) a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia podľa písmena b),
3.
informáciu, že materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9,
b)
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti vyjadrený jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú oprávnené vyjadriť názor týkajúci sa uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa práva, ktorým sa riadi táto materská účtovná jednotka, sú materskou účtovnou jednotkou, ktorá uplatňuje oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9, uložené do registra a zbierky listín obchodného registra,
c)
informácie podľa osobitného predpisu28ec) týkajúce sa činností vykonávaných materskou účtovnou jednotkou uplatňujúcou oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9 a jej dcérskymi účtovnými jednotkami sú zahrnuté do výročnej správy tejto materskej účtovnej jednotky alebo do konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti vyhotoveného materskou účtovnou jednotkou so sídlom mimo územia členského štátu, ak § 20i neustanovuje inak.
(11)
Oslobodenie od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9 môže uplatniť aj subjekt verejného záujmu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 okrem materskej účtovnej jednotky, ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 20c ods. 1 písm. b) treťom bode a ods. 2 písm. b) druhom bode. Na účely uplatnenia oslobodenia od povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 9 sa § 20c ods. 18 vzťahuje rovnako.
(12)
Na materskú účtovnú jednotku uvedenú v odseku 1 alebo odseku 2 sa § 20c ods. 20 vzťahuje rovnako.
(13)
Podmienka uloženia dokumentov podľa odseku 10 písm. b) do zbierky listín obchodného registra sa považuje za splnenú uložením týchto dokumentov v registri.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 20h
Uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti

(1)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c, je povinná zabezpečiť, aby jej vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe podliehalo uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti audítorom, ktorým môže byť aj iný audítor ako ten, ktorý vykonáva audit v tejto účtovnej jednotke.
(2)
Audítor, ktorý vykonáva uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 1, musí na základe zákazky na limitované uistenie vyjadriť názor na
a)
súlad vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe s § 20c ods. 11 alebo ods. 14,
b)
postup uplatnený účtovnou jednotkou podľa § 20c ods. 6,
c)
súlad informácií, ktoré účtovná jednotka uvádza ako súčasť vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, s osobitným predpisom,28ec)
d)
súlad označovania vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe vrátane informácií, ktoré účtovná jednotka uvádza ako ich súčasť podľa osobitného predpisu,28ec) s osobitným predpisom.29ib)
(3)
Na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky uvedenej v § 20g ods. 1 a 2 sa odsek 1 vzťahuje rovnako a postup podľa odseku 2 sa na audítora vzťahuje primerane.
(4)
Vykazovanie informácií o udržateľnosti účtovnej jednotky uvedenej v odsekoch 1 a 3 musí byť audítorom uistené do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa obsahujúca vykazovanie informácií o udržateľnosti vyhotovuje.
(5)
Audítora na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti týkajúce sa výročnej správy účtovnej jednotky uvedenej v odsekoch 1 a 3 schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie. Odvolanie audítora, ktorý vykonáva uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, musí byť riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na vykazovanie informácií o udržateľnosti alebo na použitie postupov uistenia týchto informácií nemôže byť dôvodom na odvolanie tohto audítora. Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora schváleného na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní tohto audítora v priebehu vykonávania uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli.
(6)
Za audítora na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa odseku 5 možno schváliť len audítora, ktorý má oprávnenie na vykonávanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti podľa osobitného predpisu.28ej)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 20i

(1)
Účtovná jednotka uvedená v § 20c ods. 1 alebo ods. 2 a § 20g ods. 1 alebo ods. 2, ktorá má materskú účtovnú jednotku so sídlom mimo územia členského štátu a je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou, ktorá z dcérskych účtovných jednotiek tejto materskej účtovnej jednotky dosiahla aspoň v jednom z predchádzajúcich piatich účtovných období na území Európskej únie najväčší obrat, môže vyhotovovať konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti v súlade s § 20g. Konsolidované vykazovanie informácií podľa prvej vety zahŕňa všetky dcérske účtovné jednotky materskej účtovnej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu, ktoré majú sídlo v niektorom z členských štátov a povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie.
(2)
Konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa odseku 1 môže zahŕňať informácie podľa osobitného predpisu,28ec) ktoré sa vzťahujú na činnosti vykonávané všetkými dcérskymi účtovnými jednotkami materskej účtovnej jednotky so sídlom v niektorom z členských štátov, ktoré majú povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie.
(3)
Na účely § 20c ods. 16 písm. c) a § 20g ods. 9 písm. c) sa vykazovanie v súlade s odsekom 1 považuje za konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskou účtovnou jednotkou so sídlom mimo územia členského štátu, ak do jej konsolidovaného celku je zahrnutá účtovná jednotka uplatňujúca oslobodenie od individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c ods. 16 alebo oslobodenie od konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20g ods. 9.
(4)
Vykazovanie v súlade s odsekom 2 sa považuje za splnenie podmienok uvedených v § 20c ods. 17 písm. c) a § 20g ods. 10 písm. c).
(5)
Na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa odseku 1 sa ustanovenia § 20c ods. 17 písm. b) a ods. 21 alebo § 20g ods. 10 písm. b) a ods. 13 vzťahujú rovnako.
zobraziť paragraf
§ 21c

(1)
Organizačná zložka zahraničného subjektu je povinná uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu do registra v súlade s § 23a ods. 11 a do zbierky listín obchodného registra, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej čistý obrat presiahne sumu 10 000 000 eur a sú splnené tieto podmienky:
a)
zahraničný subjekt, ktorý zriadil organizačnú zložku zahraničného subjektu, je
1.
prepojeným zahraničným subjektom a konsolidované výnosy vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke jeho zahraničného konečného materského subjektu presiahli v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu, alebo
2.
zahraničným samostatným subjektom, ktorého výnosy vykázané v jeho účtovnej závierke v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach presiahli sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu a
b)
zahraničný konečný materský subjekt uvedený v písmene a) prvom bode nemá
1.
veľkú dcérsku účtovnú jednotku uvedenú v § 21b ods. 1 a
2.
dcérsky subjekt, ktorým je dcérska právnická osoba so sídlom v členskom štáte okrem Slovenskej republiky a s právnou formou obdobnou právnej forme obchodnej spoločnosti spĺňajúca veľkostné podmienky pre stredne veľký podnik alebo veľký podnik podľa právne záväzného aktu Európskej únie.
(2)
Povinnosť organizačnej zložky zahraničného subjektu uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1 zaniká, ak v každom z dvoch účtovných období bezprostredne nasledujúcich po účtovnom období, za ktoré jej vznikla povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1,
a)
čistý obrat organizačnej zložky zahraničného subjektu nepresiahne sumu 10 000 000 eur alebo
b)
konsolidované výnosy zahraničného konečného materského subjektu alebo výnosy zahraničného samostatného subjektu podľa odseku 1 písm. a) nepresiahnu sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu.
(3)
Ak organizačná zložka zahraničného subjektu uvedená v odseku 1 nemá k dispozícii správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu, požiada svoj zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt, aby jej poskytol všetky informácie potrebné na to, aby mohla splniť povinnosť podľa odseku 1. Ak organizačná zložka zahraničného subjektu uvedená v odseku 1 nezíska od svojho zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu všetky požadované informácie na uloženie tejto správy, vyhotoví a uloží v súlade s odsekom 1 správu s informáciami o dani z príjmov, v ktorej uvedie všetky informácie, ktoré má k dispozícii a súčasne vyhlási, že jej zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt neposkytol potrebné informácie.
(4)
Povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na organizačnú zložku zahraničného subjektu, ktorej čistý obrat nepresahuje v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach sumu 10 000 000 eur, ak táto účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť len za účelom vyhýbania sa tejto povinnosti.
zobraziť paragraf
§ 22
Konsolidovaná účtovná závierka

(1)
Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku podľa § 6 ods. 4. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa metód a zásad ustanovených osobitnými predpismi.22a)
(2)
Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu. Ak tak ustanovuje tento zákon, súčasťou konsolidovanej výročnej správy je aj konsolidovaná správa o platbe podľa odsekov 19 a 20 a konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20g. Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa musia byť overené audítorom a postup podľa § 20 ods. 3 sa na audítora vzťahuje primerane.
(3)
Materskou účtovnou jednotkou sa na účely tohto zákona rozumie účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, štátnym podnikom, družstvom alebo účtovnou jednotkou verejnej správy a má rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke, ktorá je obchodnou spoločnosťou, pričom materská účtovná jednotka má rozhodujúci vplyv, ak
a)
má väčšinu hlasovacích práv v účtovnej jednotke alebo
b)
má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky a súčasne je jej spoločníkom alebo jej akcionárom, alebo
c)
má právo vykonávať rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke, ktorej je spoločníkom alebo akcionárom na základe dohody uzavretej s touto účtovnou jednotkou alebo na základe spoločenskej zmluvy alebo stanov tejto účtovnej jednotky, ak to umožňuje právo štátu, ktorým sa riadi táto účtovná jednotka, alebo
d)
je spoločníkom alebo akcionárom účtovnej jednotky a väčšina členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky vykonávajúcich svoju funkciu v priebehu účtovného obdobia a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a až do zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky bola vymenovaná výlučne prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka alebo akcionára, ktorý je materskou účtovnou jednotkou; toto sa neuplatňuje, ak existuje iná, tretia strana disponujúca právami podľa písmen a) až c), alebo
e)
je spoločníkom alebo akcionárom a na základe dohody s inými jej spoločníkmi alebo akcionármi má väčšinu hlasovacích práv.
(4)
Dcérska účtovná jednotka je účtovná jednotka, v ktorej má materská účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, a to priamo alebo aj nepriamo prostredníctvom svojich dcérskych účtovných jednotiek.
(5)
Pri výpočte hlasovacích práv podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e) sa k hlasovacím právam a právam na vymenovanie alebo odvolanie členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu pripočítajú
a)
práva inej jej dcérskej účtovnej jednotky,
b)
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na účet materskej účtovnej jednotky alebo inej jej dcérskej účtovnej jednotky.
(6)
Pri výpočte hlasovacích práv podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e) sa od hlasovacích práv odpočítajú tie hlasovacie práva, ktoré súvisia s akciami alebo podielmi, ktoré
a)
sú držané na účet inej účtovnej jednotky ako je materská účtovná jednotka alebo dcérska účtovná jednotka alebo
b)
sú držané ako zábezpeka, ak sa tieto hlasovacie práva vykonávajú podľa pokynov účtovnej jednotky, ktorá zábezpeku poskytla alebo ktoré sú držané v súvislosti s poskytovaním pôžičiek v rámci podnikateľskej činnosti, a to za predpokladu, že hlasovacie práva sa uplatňujú v záujme osoby, ktorá poskytla zábezpeku.
(7)
Pri výpočte hlasovacích práv podľa odseku 3 písm. a), d) a e) sa od celkového počtu hlasovacích práv spoločníkov alebo akcionárov dcérskej účtovnej jednotky odpočítajú tie, ktoré súvisia s akciami alebo podielmi, ktoré sú držané touto dcérskou účtovnou jednotkou, niektorou z jej dcérskych účtovných jednotiek alebo osobou konajúcou vo vlastnom mene, ale na účet týchto účtovných jednotiek.
(8)
Na materskú účtovnú jednotku, ktorá je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou a jej materská účtovná jednotka podlieha právu niektorého členského štátu, sa nevzťahuje povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu (ďalej len „oslobodenie"), ak jej materská účtovná jednotka má
a)
všetky akcie alebo podiely dcérskej účtovnej jednotky alebo
b)
najmenej 90 % akcií alebo podielov dcérskej účtovnej jednotky a ostatní akcionári alebo spoločníci tejto účtovnej jednotky súhlasili s oslobodením.
(9)
Oslobodenie podľa odseku 8 možno uplatniť, len ak
a)
dcérska účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnované do konsolidovanej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky zostavenej podľa právne záväzných aktov Európskej únie,
b)
konsolidovaná účtovná závierka materskej účtovnej jednotky uvedená v písmene a) a súlad konsolidovanej výročnej správy materskej účtovnej jednotky vyhotovenej podľa právne záväzných aktov Európskej únie s účtovnou závierkou sa overuje audítorom podľa právne záväzných aktov Európskej únie,
c)
konsolidovaná účtovná závierka materskej účtovnej jednotky uvedená v písmene a), konsolidovaná výročná správa materskej účtovnej jednotky a správa audítora sa zverejňujú podľa právne záväzných aktov Európskej únie,
d)
dcérska účtovná jednotka uvádza v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke názov a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku uvedenú v písmene a) a poukáže na to, že bola od povinnosti oslobodená.
(10)
Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka
a)
na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek, nie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 30 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 60 000 000 eur,
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250 zamestnancov, alebo
b)
za konsolidovaný celok nie sú po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov splnené aspoň dve z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 25 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 50 000 000 eur,
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250 zamestnancov.
(11)
Oslobodenie podľa odseku 8 sa nevzťahuje na materskú účtovnú jednotku, ktorá emitovala cenné papiere a tieto cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a oslobodenie podľa odseku 10 sa nevzťahuje na materskú účtovnú jednotku, ak je subjektom verejného záujmu alebo ak niektorá jej dcérska účtovná jednotka je subjektom verejného záujmu. Materská účtovná jednotka prestane uplatňovať oslobodenie od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky od nasledujúceho účtovného obdobia, ak splní podmienky podľa odseku 10 dve po sebe idúce účtovné obdobia. Pri posudzovaní podmienok oslobodenia od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky podľa odseku 10 materská účtovná jednotka postupuje takto:
a)
pri posúdení podmienok zahŕňa len tie dcérske účtovné jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky podľa odseku 13,
b)
môže sa rozhodnúť, či bude posudzovať podmienky podľa odseku 10 písm. a) alebo odseku 10 písm. b).
(12)
Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nemá materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok; ustanovenia odsekov 10 a 11 sa v takomto prípade nepoužijú.
(13)
Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ktorému by sa zostavovala konsolidovaná účtovná závierka, má len dcérske účtovné jednotky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:
a)
existujú dlhodobé prekážky, ktoré závažným spôsobom bránia materskej účtovnej jednotke vo výkone jej práv vo vzťahu k majetku dcérskej účtovnej jednotky alebo práv v riadení dcérskej účtovnej jednotky,
b)
údaje nevyhnutné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky možno získať len za cenu neprimerane vysokých nákladov alebo s nadmerným omeškaním, alebo
c)
podiel v dcérskej účtovnej jednotke drží materská účtovná jednotka len na účel jeho predaja.
(14)
Materská účtovná jednotka je povinná včas oznámiť dcérskym účtovným jednotkám a ostatným účtovným jednotkám zahrnovaným do konsolidovanej účtovnej závierky informáciu, že má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.
(15)
Dcérske účtovné jednotky a ostatné účtovné jednotky zahrnované do konsolidovanej účtovnej závierky sú povinné včas poskytnúť svoju individuálnu účtovnú závierku a požadované informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotke.
(16)
Na konsolidovanú výročnú správu sa § 20 vzťahuje primerane. Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu, možno údaje z individuálnej výročnej správy a údaje z konsolidovanej výročnej správy spojiť do jednej konsolidovanej výročnej správy.
(17)
Na zostavenie mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky a priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky sa odseky 1 až 16 vzťahujú rovnako.
(18)
Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 17 je povinná zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(19)
Účtovná jednotka podľa odseku 20, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, zostavuje konsolidovanú správu o platbách, do ktorej sa zahrnú len platby za činnosti podľa § 20a ods. 1. Na konsolidovanú správu o platbách sa § 20a a 20b vzťahujú primerane.
(20)
Materská účtovná jednotka sa považuje za účtovnú jednotku pôsobiacu v ťažobnom priemysle alebo za účtovnú jednotku pôsobiacu v klčovaní prirodzených lesov, ak materská účtovná jednotka alebo jej dcérska účtovná jednotka pôsobí v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov.
zobraziť paragraf
§ 22a
Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a súhrnná účtovná závierka verejnej správy

(1)
Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“), obec alebo vyšší územný celok na základe individuálnych účtovných závierok
a)
zriadených rozpočtových organizácií,
b)
zriadených príspevkových organizácií,
c)
dcérskych účtovných jednotiek podľa § 22 ods. 4,
d)
právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov,29b) alebo
e)
štátnych fondov,29ba)
f)
verejných výskumných inštitúcií.29bb)
(2)
Konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje ministerstvo za všetky kapitoly na základe konsolidovaných účtovných závierok podľa odseku 1 zostavených správcami kapitol. Ak správca kapitoly nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1, použije sa ako základ na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy individuálna účtovná závierka správcu kapitoly.
(3)
Súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 2, konsolidovaných účtovných závierok účtovných jednotiek verejnej správy podľa odseku 1 a účtovných závierok subjektov verejnej správy,5) ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1. Ministerstvo je povinné zostaviť súhrnnú účtovnú závierku najneskôr do deviatich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa súhrnná účtovná závierka zostavuje. Ministerstvo ukladá súhrnnú účtovnú závierku v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa súhrnná účtovná závierka zostavuje.
(4)
Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy overuje audítor.
(5)
Účtovné jednotky zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky podľa odsekov 1 a 2 a účtovné jednotky zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy podľa odseku 3 sú povinné poskytnúť svoju individuálnu účtovnú závierku a ostatné informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy a súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy v termíne a v štruktúre určenej účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy, okrem informácií a individuálnej účtovnej závierky, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu.29c)
(6)
Účtovné jednotky uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sú povinné umožniť na základe odôvodnenej žiadosti v písomnej forme prístup do softvéru na vedenie účtovníctva
a)
správcovi kapitoly, obci alebo vyššiemu územnému celku pre účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky podľa odseku 1,
b)
ministerstvu pre účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 2,
c)
audítorovi pre účely overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy alebo konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 4.
(7)
Povinnosť podľa odseku 6 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, Národný bezpečnostný úrad a Vojenské spravodajstvo,29ca) o ktorom sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(8)
Účtovná jednotka, ktorou je obec alebo vyšší územný celok, je povinná umožniť audítorovi na základe odôvodnenej žiadosti v písomnej forme prístup do softvéru na vedenie účtovníctva pre účely overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy podľa odseku 4.
(9)
Žiadosť podľa odsekov 6 a 8 obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby a identifikačné číslo osoby,
b)
účel, na ktorý žiadateľ požaduje umožniť prístup do softvéru na vedenie účtovníctva,
c)
rozsah prístupu do softvéru na vedenie účtovníctva a
d)
dobu trvania prístupu do softvéru na vedenie účtovníctva.
(10)
Ak žiadosť podľa odsekov 6 a 8 neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 9, účtovná jednotka bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Žiadosť v elektronickej podobe musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom29n) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,29na) inak ju možno zamietnuť. Na konanie podľa odsekov 6 a 8 sa nevzťahuje správny poriadok.
(11)
Žiadosť podľa odsekov 6 a 8 možno zamietnuť, ak neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 9 alebo umožnenie prístupu do softvéru na vedenie účtovníctva by bolo v rozpore s osobitnými predpismi29cb) alebo by umožnilo prístup k informácii týkajúcej sa obrany alebo bezpečnosti Slovenskej republiky, ktorá je spôsobilá jednotlivo alebo v spojení s inou informáciou ohroziť, obmedziť alebo znemožniť obranyschopnosť Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Register je informačným systémom verejnej správy,29d) správcom ktorého je ministerstvo. Prevádzkovateľom registra je rozpočtová organizácia ministerstva DataCentrum (ďalej len "prevádzkovateľ registra"). Správca registra a prevádzkovateľ registra sa považujú za spoločných prevádzkovateľov podľa osobitného predpisu.29daa)
(2)
Do registra sa ukladajú
a)
riadne individuálne účtovné závierky,
b)
mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c)
riadne konsolidované účtovné závierky,
d)
mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
e)
súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
f)
výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
g)
správy audítorov,
h)
individuálne výročné správy,
i)
konsolidované výročné správy,
j)
ročné finančné správy podľa osobitného predpisu,29da)
k)
oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky,
l)
správy s informáciami o dani z príjmov,
m)
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti uvedené v § 20c ods. 17 písm. b) a § 20g ods. 10 písm. b),
n)
správy o udržateľnosti a dokumenty s názorom týkajúcim sa uistenia uvedené v § 20d ods. 6,
o)
správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.
(3)
Do registra môže účtovná jednotka uložiť aj účtovnú závierku podľa odseku 2, ktorú zostavila z vlastného podnetu. Účtovné jednotky, ktoré zostavujú ročnú finančnú správu podľa osobitného predpisu,29da) ukladajú účtovnú závierku a výročnú správu ako súčasť ročnej finančnej správy v lehote ustanovenej osobitným predpisom.29da)
(4)
Prevádzkovateľ registra
a)
vytvára, udržiava a prevádzkuje register,
b)
zhromažďuje a spracováva údaje z účtovných závierok,
c)
zhromažďuje a spracováva údaje z výročných správ,
d)
poskytuje a sprístupňuje dokumenty podľa odseku 2 a identifikačné údaje podľa odseku 7 v súlade s týmto zákonom orgánom verejnej správy a iným osobám.
(5)
Dokumenty podľa odseku 2 sa uchovávajú v súlade s § 35. Dokumenty podľa odseku 2, ktoré vyhotovuje účtovná jednotka, musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Dokumenty podľa odseku 2 musia byť uložené v štátnom jazyku a na základe rozhodnutia účtovnej jednotky môžu byť uložené aj v cudzom jazyku. Dokumenty podľa odseku 2 písm. m), ktorých preklad do štátneho jazyka nie je úradne overený, obsahujú vyhlásenie o tejto skutočnosti.
(6)
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2 a voľne dostupný zoznam identifikačných údajov podľa odseku 7. Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2
a)
účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie,29db)
b)
fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.
(7)
Prevádzkovateľ registra vedie, aktualizuje a zverejňuje zoznam právnických osôb, zahraničných fyzických osôb a slovenských fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, prostredníctvom webového sídla v elektronickej podobe. Do registra sa zapisujú o nich najmä tieto identifikačné údaje:
a)
obchodné meno alebo názov alebo meno a priezvisko,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
daňové identifikačné číslo,
d)
štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti pridelený podľa spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskej únii,29dc)
e)
adresa sídla alebo miesta podnikania,
f)
právna forma,
g)
počet zamestnancov,
h)
druh vlastníctva,
i)
dátum vzniku, ktorým je dátum vzniku právnickej osoby, dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti fyzickej osoby,
j)
dátum zániku, ktorým je dátum zániku právnickej osoby, dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon činnosti fyzickej osoby.
(8)
Identifikačné údaje zahraničnej fyzickej osoby a slovenskej fyzickej osoby, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, pričom neuložila žiadne dokumenty podľa odseku 2 a zanikla, sú prístupné v neverejnej časti registra. Identifikačné údaje zahraničnej fyzickej osoby a slovenskej fyzickej osoby, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, pričom uložila dokumenty podľa odseku 2 a zanikla, sú po desiatich rokoch od dátumu jej zániku prístupné v neverejnej časti registra. Identifikačné údaje zahraničnej fyzickej osoby a slovenskej fyzickej osoby, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť a uložila dokumenty podľa odseku 2 po dátume zániku, a to za účtovné obdobie, ktoré začalo po dátume zániku uvedenom v registri, sú prístupné vo verejnej časti registra po dobu desiatich rokov od konca účtovného obdobia, za ktoré uložila dokumenty podľa odseku 2. Prevádzkovateľ registra uskutoční presun identifikačných údajov do neverejnej časti registra do 12 mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o dátume zániku fyzickej osoby, okrem zverejnenia identifikačných údajov podľa tretej vety.
(9)
Prevádzkovateľ registra je oprávnený poskytovať údaje z neverejnej časti registra na analytické účely a na štatistické účely analytickým útvarom orgánov verejnej správy.
zobraziť paragraf
§ 23a

(1)
Účtovná jednotka je povinná ukladať dokumenty podľa § 23 ods. 2 v elektronickej podobe.
(2)
Povinnosť uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu a na účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem subjektu verejnej správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitných predpisov29g) alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitných predpisov,29h) alebo ak jej povinnosť uloženia dokumentov podľa § 23 ods. 2 neustanovujú osobitné predpisy.29ha)
(3)
Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky podľa § 17a ods. 7 v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak § 22a ods. 3 alebo osobitný predpis neustanovuje inak.29i) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 alebo § 22a, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku, mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku a výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky podľa § 22 ods. 18 spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje riadna konsolidovaná účtovná závierka alebo mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka. Dokumenty podľa § 23 ods. 2 ukladá do registra za zanikajúcu účtovnú jednotku nástupnícka účtovná jednotka; do dňa účinkov premeny alebo účinkov cezhraničnej premeny ich môže uložiť zanikajúca účtovná jednotka.
(4)
Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa odseku 3, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia. Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(5)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19, 22 a 22a, ukladá v registri aj správu audítora. Ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú v lehote podľa odseku 3, ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
(6)
Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade s § 16 ods. 10, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia. Ak po uložení výročnej správy v registri účtovná jednotka mení obsah výročnej správy, uloží do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu.
(7)
Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
(8)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu výročnú správu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29ha) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú výročnú správu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované výročné správy vyhotovujú. Ukladané výročné správy nemusia obsahovať účtovnú závierku, správu audítora a ak sa vyhotovuje, ani správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ak tieto dokumenty sú už osobitne uložené v registri.
(9)
Účtovná jednotka je zodpovedná za správnosť uložených dokumentov podľa § 23 ods. 2, ak § 20f alebo § 21f neustanovuje inak. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania podľa § 19 alebo § 22, nesmie zverejniť informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by mohol používateľa uviesť do omylu, že audítorom overené boli.
(10)
Ak § 23a ods. 3 neustanovuje inak, dokumenty podľa § 23 ods. 2 po výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra je povinný uložiť posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra, ktorý bol oprávnený konať za obchodnú spoločnosť alebo družstvo v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra.
(11)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov podľa § 21a až 21c do registra, je povinná ju uložiť v registri v elektronickom formáte, ktorý ustanoví ministerstvo opatrením, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto správa s informáciami o dani z príjmov vyhotovuje. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(12)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť, aby jej vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe podliehalo uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti audítorom podľa § 20h, ukladá v registri aj správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje.
(13)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uloženia správy o udržateľnosti podľa § 20d do registra, je povinná uložiť túto správu spolu s názorom týkajúcim sa uistenia uvedeným v § 20d ods. 6 v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto správa o udržateľnosti vyhotovuje.
(14)
Účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa § 20c ods. 16 alebo § 20g ods. 9, ukladá dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. m) v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré uplatňuje oslobodenie od individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti alebo konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti.
(15)
V prípade, ak dokument doručený účtovnou jednotkou obsahuje osobné údaje, prevádzkovateľ registra je oprávnený ich spracúvať v súlade s § 23b ods. 3. Ak dokument doručený účtovnou jednotkou obsahuje osobné údaje, správca registra je oprávnený ich spracúvať v súlade s § 23b ods. 5.
zobraziť paragraf
§ 23d

(1)
Individuálna účtovná závierka sa zverejňuje uložením do registra. Konsolidovaná účtovná závierka, ktorej povinnosť zostavenia ustanovuje tento zákon, sa zverejňuje uložením do registra. Individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka sa ukladajú do registra podľa § 23 až 23c.
(2)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19, 22 a 22a, zverejňuje správu audítora uložením do registra, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29ha) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť, aby jej vykazovanie informácií o udržateľnosti podliehalo uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti audítorom podľa § 20h, zverejňuje správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti uložením do registra. Správa audítora a správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti sa ukladajú do registra podľa § 23 až 23c.
(3)
Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa sa zverejňujú uložením do registra. Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa sa ukladajú do registra spôsobom a v termínoch podľa § 23 až 23c.
(4)
Konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti uvedené v § 20c ods. 17 písm. b) a § 20g ods. 10 písm. b) sa zverejňujú uložením do registra. Dokumenty podľa prvej vety sa ukladajú do registra podľa § 23 až 23c.
(5)
Účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa § 22 ods. 8, je povinná uložiť konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá je zostavená podľa § 22 ods. 9 písm. a), spolu so správou audítora a konsolidovanou výročnou správou do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia jej účtovného obdobia, pričom konsolidovaná účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť konsolidovanej výročnej správy.
(6)
Účtovná jednotka uvedená v § 17a, okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b), zverejňuje najmenej na jeden rok na svojom webovom sídle informáciu o uložení individuálnej účtovnej závierky v registri; najmenej na jeden rok zverejní na svojom webovom sídle úplnú individuálnu účtovnú závierku v tom istom rozsahu a v tej istej lehote, ako sa ukladá v registri.
(7)
Účtovná jednotka, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu29a) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur, je povinná predkladať ministerstvu výročnú správu a záznamy z valných zhromaždení, ktoré sa uskutočnili v účtovnom období, za ktoré sa predkladá výročná správa, a to do piatich dní odo dňa prerokovania výročnej správy, najneskôr však do konca ôsmeho mesiaca po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa predkladá výročná správa; taká účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť ministerstvu na jeho požiadanie aj ďalšie súvisiace informácie. Ministerstvo predloží Európskej komisii výročnú správu účtovnej jednotky a záznamy z jej valných zhromaždení, ktoré sa uskutočnili v účtovnom období, za ktoré sa predkladá výročná správa, do konca deviateho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa predkladá výročná správa.
(8)
Ustanovenie odseku 7 sa vzťahuje na účtovnú jednotku, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na účtovnej jednotke, alebo akcie účtovnej jednotky, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a to i nepriamo prostredníctvom iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach.
(9)
Ak účtovná jednotka má povinnosť podľa osobitných predpisov,29p) aby prvky jej vykazovania informácií o udržateľnosti boli overené akreditovanou nezávislou treťou stranou,29q) zverejní na svojom webovom sídle správu tejto akreditovanej nezávislej tretej strany.
zobraziť paragraf
§ 25

(1)
Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ak tento zákon neustanovuje inak, sa oceňuje
a)
obstarávacou cenou
1.
hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
2.
zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
3.
podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov podľa písmena e) tretieho bodu,
4.
pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom35) do základného imania,
5.
nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
6.
záväzky pri ich prevzatí,
b)
vlastnými nákladmi
1.
hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
2.
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
3.
nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
4.
príchovky a prírastky zvierat,
c)
menovitou hodnotou
1.
peňažné prostriedky a ceniny,
2.
pohľadávky pri ich vzniku,
3.
záväzky pri ich vzniku,
d)
reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2
1.
majetok bezodplatne nadobudnutý okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
2.
majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,
3.
nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,
4.
majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu,35aa)
e)
reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2
1.
majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti,
2.
majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou,
3.
cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní, a to
3a.
cenné papiere určené na obchodovanie,
3b.
cenné papiere v majetku fondu,35a) ak osobitný predpis neustanovuje inak,35ab)
3c.
cenné papiere určené na predaj u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii, v inštitúcii elektronických peňazí, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 3, a v pobočke zahraničnej finančnej inštitúcie29db) okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
3d.
deriváty v majetku fondu,35a)
3e.
deriváty u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii a v inštitúcii elektronických peňazí, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 3, a v pobočke zahraničnej finančnej inštitúcie29db) okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
3f.
podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných papierov a sú v majetku fondu,35a)
4.
komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, ktoré účtovná jednotka sama nevyrobila a nadobudla ich na účel ich ďalšieho predaja na verejnom trhu (ďalej len „komodity"),
5.
drahé kovy v majetku fondu,9)
f)
reálnou hodnotou určenou podľa § 27 ods. 2 majetok a záväzky prevzaté nástupníckou účtovnou jednotkou od premenou zanikajúcej účtovnej jednotky alebo odštiepením rozdeľovanej účtovnej jednotky,
g)
reálnou hodnotou určenou podľa § 27 ods. 1 písm. j) nehmotný majetok účtovaný u koncesionára pri koncesii na stavebné práce podľa osobitného predpisu;35aa) takýto nehmotný majetok účtuje koncesionár, ak v prevažnej miere preberá riziko dopytu a verejný obstarávateľ nadobúda vlastnícke právo na začiatku realizácie diela alebo jeho uvedením do užívania,
h)
reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13
1.
odplatne nadobudnutá virtuálna mena,
2.
virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,
3.
služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,
4.
virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu,
5.
bezodplatne nadobudnutá virtuálna mena.
(2)
Nástupnícka účtovná jednotka ocení reálnou hodnotou podľa tohto zákona preberaný majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak ho zanikajúca obchodná spoločnosť alebo družstvo nemá takto ocenený.
(3)
Pohľadávky fondu35a) obstarané ako investičné nástroje okrem vkladov v bankách a záväzky fondu35a) obstarané na financovanie fondu sa oceňujú súčasnou hodnotou.
(4)
Súčasná hodnota budúcich peňažných príjmov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. Súčasná hodnota budúcich peňažných výdavkov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich peňažných výdavkov a príslušných diskontných faktorov.
(5)
Ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia podľa § 7 ods. 1, pri majetku, ktorým je virtuálna mena, rovnaký druh zásob vedený na sklade a rovnaký druh cenných papierov vedený v portfóliu účtovnej jednotky, možno za spôsob ocenenia podľa odseku 1 považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku. Rovnaký druh cenného papiera možno uvedeným spôsobom oceniť len v prípade, ak sú od rovnakého emitenta a znejú na rovnakú menu.
(6)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny,
b)
vlastnými nákladmi
1.
pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť,
2.
pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom majetku okrem pohľadávok vytvorenom vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
c)
menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.
(7)
Mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, a účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, neoceňuje majetok a záväzky podľa odseku 1 písm. e) tretieho bodu.
(8)
Účtovná jednotka ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) až c) okrem cenných papierov uvedených v odseku 1 písm. e) treťom bode môže oceniť cenné papiere a podiely určené na predaj reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2.
(9)
Ocenenie majetku a záväzkov obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou európskou spoločnosťou, európskym družstvom a európskym zoskupením hospodárskych záujmov pred premiestnením sídla na územie Slovenskej republiky sa považuje za ocenenie obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou aj po premiestnení sídla na územie Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 35
Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

(1)
Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.
(2)
Účtovná jednotka je povinná uchovávať účtovnú dokumentáciu počas doby ustanovenej v odseku 3. Na nakladanie s účtovnou dokumentáciou sa vzťahujú všeobecné predpisy o archívnictve.
(3)
Účtovné záznamy sa uchovávajú takto:
a)
účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22 a výročná správa počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b)
správa s informáciami o dani z príjmov a správa o udržateľnosti počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
c)
účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
d)
účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva, a účtovné záznamy, ktorými sa určuje systém uchovávania účtovnej dokumentácie, počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,
e)
ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v registratúrnom pláne účtovnej jednotky tak, aby neboli porušené ostatné ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov,
f)
konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu a dokument s názorom týkajúcim sa uistenia v oblasti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti uvedené v § 20c ods. 17 písm. b) a § 20g ods. 10 písm. b) počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
(4)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 alebo § 22, je povinná uchovávať správu audítora počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa overovanie audítorom týka. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zabezpečiť, aby jej vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe podliehalo uisteniu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti audítorom podľa § 20h, je povinná uchovávať správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa uistenie audítorom týka.
(5)
Účtovná jednotka je povinná dodržiavať určený spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie. Elektronickým uchovávaním účtovnej dokumentácie sa rozumie uloženie účtovnej dokumentácie na dátovom nosiči. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť splnenie požiadaviek podľa § 31 ods. 3, ak uchováva len účtovné záznamy, ktorých podoba je výsledkom transformácie účtovného záznamu.
(6)
Účtovná jednotka je povinná pred svojím zánikom bez právneho nástupcu alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovania jej účtovnej dokumentácie inou účtovnou jednotkou alebo fyzickou osobou podľa § 1 ods. 3 písm. a) s uvedením identifikačných údajov v rozsahu podľa odseku 7. Ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť podľa prvej vety, povinnosť uchovania účtovnej dokumentácie má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu oprávnený konať za účtovnú jednotku pred jej zánikom alebo skončením podnikania. Iná účtovná jednotka a fyzická osoba podľa § 1 ods. 3 písm. a) sú povinné pri uchovávaní účtovnej dokumentácie podľa prvej vety dodržiavať ustanovenia odsekov 1 až 5 a § 31 ods. 8.
(7)
Identifikačnými údajmi
a)
inej účtovnej jednotky sú obchodné meno alebo názov, jej sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,
b)
fyzickej osoby podľa § 1 ods. 3 písm. a) sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
(8)
Povinnosť informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovania účtovnej dokumentácie podľa odseku 6 u účtovnej jednotky uvedenej v § 1 ods. 1 písm. a) treťom bode pri úmrtí prechádza na dediča alebo na príslušnú štátnu rozpočtovú organizáciu, ak dedičstvo pripadlo štátu, a to v lehote troch kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o dedičstve.45ac)
zobraziť paragraf
§ 38

(1)
Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
a)
neviedla účtovníctvo podľa § 4 ods. 1 alebo nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods. 4,
b)
neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16,
c)
neuložila dokumenty podľa § 23a ods. 1 až 9, 12, 13 a 23b, nezverejnila dokumenty podľa § 23d alebo nevyhovela výzve podľa § 23b ods. 1 alebo ods. 6 v určenej lehote alebo určenom rozsahu,
d)
nezabezpečila
1.
overenie účtovnej závierky audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, 22 alebo § 22a,
2.
overenie výročnej správy podľa § 20 ods. 3 alebo § 22 ods. 16 audítorom a tým porušila ustanovenia § 20 alebo § 22,
3.
overenie súladu výročnej správy podľa § 22b ods. 1 s účtovnou závierkou a tým porušila § 22b alebo
4.
uistenie vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c alebo § 20g vo výročnej správe audítorom a tým porušila ustanovenia § 20h,
e)
nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods. 2 alebo § 20h ods. 5 alebo ods. 6,
f)
neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
g)
neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
h)
porušila ustanovenia § 9,
i)
porušila ustanovenia § 17,
j)
nedodržala oceňovanie podľa § 24 až 28,
k)
porušila ustanovenia § 31 až 33 alebo nevyhovela výzve podľa § 31 ods. 8 v určenej lehote alebo určenom rozsahu,
l)
porušila ustanovenia § 34,
m)
porušila ustanovenia § 18 ods. 7 alebo § 35,
n)
porušila ustanovenie § 11 ods. 3,
o)
uložila správu s informáciami o dani z príjmov, ktorá neobsahuje náležitosti ustanovené opatrením vydaným podľa § 21a ods. 6 alebo usporiadanie a označovanie týchto náležitostí je v rozpore s opatrením vydaným podľa § 21a ods. 6 alebo porušila ustanovenie § 21e alebo § 23a ods. 11,
p)
porušila ustanovenia § 20 až 20i.
(2)
Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a) a n) od 1 000 eur do 3 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) až f) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac 1 000 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. h) až l) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac 100 000 eur,
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 100 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. g) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac 1 000 eur,
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. c) a k) od 100 eur do 10 000 eur, ak nie je možné zistiť celkovú sumu majetku alebo účtovná jednotka nevykazuje žiaden majetok,
f)
podľa odseku 1 písm. m) a p) od 100 eur do 100 000 eur,
g)
podľa odseku 1 písm. o) od 100 eur do 10 000 eur.
(3)
Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podľa
a)
§ 1 ods. 3 písm. a), ak porušila ustanovenie § 35 ods. 6,
b)
§ 1 ods. 3 písm. b), ak porušila ustanovenie § 23a ods. 10.
(4)
Daňový úrad za správny delikt podľa odseku 3 uloží pokutu od 100 eur do 100 000 eur.
(5)
Opakované spáchanie správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. n) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.
(6)
Daňový úrad pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. n) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) a môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.47ae)
(7)
Porušením povinností ustanovených týmto zákonom nie je účtovanie a vykazovanie, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi,22a) v účtovných jednotkách, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 17a.
(8)
Daňový úrad je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa primerane vzťahuje daňový poriadok. Pokutu za správny delikt uloží daňový úrad, ktorý vykonal kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona.
(9)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 a 4 daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Daňový úrad pri ukladaní pokuty za kontrolované účtovné obdobia prihliada na skutočnosť, či účtovná jednotka v súlade s § 3 ods. 1 vykonala účtovanie opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie v iných účtovných obdobiach. Daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly podľa osobitného predpisu48) písomne oznámi daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie účtovanej v bežnom účtovom období.
(10)
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 nemožno uložiť do registra za účtovné obdobie, za ktoré sa vykonáva kontrola dodržiavania ustanovení tohto zákona, odo dňa doručenia oznámenia o jej začatí alebo oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona do dňa ukončenia tejto kontroly.
(11)
Daňový úrad uloží pokutu podľa odsekov 2 a 4 do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo alebo ktorého sa splnenie povinností týka.
(12)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 39zc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2024

(1)
Ustanovenia § 2 ods. 6 písm. a) a b), ods. 7 písm. a) a b), ods. 8 písm. a) a b), § 20 ods. 10 písm. a) a b), § 21c ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 4, § 22 ods. 10 písm. a) prvého bodu a druhého bodu a § 22 ods. 10 písm. b) prvého bodu a druhého bodu v znení účinnom od 1. júna 2024 sa prvýkrát použijú na posudzovanie veľkostných podmienok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023.
(2)
Ustanovenie § 20c sa prvýkrát použije na individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2024, účtovnej jednotky uvedenej v § 20c ods. 1 a 2 písm. b), ktorá nie je subjektom verejného záujmu uvedeným v odseku 7, ak jej priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 500 zamestnancov a
a)
za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2.
čistý obrat presiahol 50 000 000 eur,
b)
za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku presiahla 20 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2.
čistý obrat presiahol 40 000 000 eur.
(3)
Ustanovenie § 20g sa prvýkrát použije na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2024, materskej účtovnej jednotky uvedenej v § 20g ods. 1, ak jej priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 500 zamestnancov a
a)
na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek
1.
za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 30 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
1b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 60 000 000 eur,
2.
za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
2a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 24 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 48 000 000 eur alebo
b)
za konsolidovaný celok po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov
1.
za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 25 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
1b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 50 000 000 eur,
2.
za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
2a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 20 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 40 000 000 eur.
(4)
Ustanovenie § 20g sa prvýkrát použije na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2024, materskej účtovnej jednotky uvedenej v § 20g ods. 2, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu, ak jej priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 500 zamestnancov a
a)
na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek
1.
za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 30 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
1b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 60 000 000 eur,
2.
za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
2a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 24 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 48 000 000 eur alebo
b)
za konsolidovaný celok po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov
1.
za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
1a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 25 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
1b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 50 000 000 eur,
2.
za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:
2a.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 20 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2b.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 40 000 000 eur.
(5)
Ustanovenie § 20c sa prvýkrát použije na individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2025, účtovnej jednotky uvedenej v
a)
§ 20c ods. 1 písm. a) a b) treťom bode, ktorá nepostupuje podľa odseku 2 a nie je subjektom verejného záujmu uvedeným v odseku 7 písm. a),
b)
§ 20c ods. 2 písm. a),
c)
§ 20c ods. 2 písm. b) druhom bode, ktorá nepostupuje podľa odseku 2.
(6)
Ustanovenie § 20g sa prvýkrát použije na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2025, materskej účtovnej jednotky uvedenej v § 20g ods. 1 a 2, ktorá nepostupuje podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období spĺňa aspoň dve podmienky z podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) alebo písm. b).
(7)
Ustanovenie § 20c sa prvýkrát použije na individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2026, účtovnej jednotky uvedenej v
a)
§ 20c ods. 1, ktorá je malou a menej zložitou inštitúciou, kaptívnou poisťovňou a kaptívnou zaisťovňou,
b)
§ 20c ods. 1 písm. b) prvom bode a druhom bode,
c)
§ 20c ods. 2 písm. b) prvom bode.
(8)
Účtovná jednotka uvedená v § 20c ods. 1 písm. b) prvom bode a druhom bode a ods. 2 písm. b) prvom bode nemusí vo výročnej správe, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce pred 1. januárom 2028, uviesť informácie podľa § 20c ods. 1, ak v príslušnej výročnej správe uvedie odôvodnenie neuvedenia týchto informácií.
(9)
Ustanovenia § 20d až 20f sa prvýkrát použijú pri ukladaní správy o udržateľnosti za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2028.
(10)
Účtovná jednotka postupuje podľa § 20i poslednýkrát za účtovné obdobie, ktoré končí najneskôr 6. januára 2030.
(11)
Ak účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti podľa § 20c alebo § 20g, nemá v priebehu účtovného obdobia, za ktoré uvádza informácie podľa § 20c ods. 1 a 6 až 9, k dispozícii všetky potrebné informácie týkajúce sa jej hodnotového reťazca, uvedie vo výročnej správe informáciu o úsilí, ktoré vynaložila na získanie potrebných informácií o svojom hodnotovom reťazci a dôvody, prečo nebolo možné získať tieto informácie vrátane plánov na získanie potrebných informácií v budúcnosti. Postup podľa prvej vety môže účtovná jednotka uplatniť na výročné správy, ktoré sa vyhotovujú za prvé tri bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia, počnúc účtovným obdobím, ktoré začína
a)
1. januára 2024, pre účtovné jednotky uvedené v odsekoch 2, 3 a 4,
b)
1. januára 2025, pre účtovné jednotky uvedené v odsekoch 5 a 6,
c)
1. januára 2026, pre účtovné jednotky uvedené v odseku 7.
(12)
Na výročnú správu, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2024, sa uplatnia ustanovenia § 20 ods. 3, 9 až 13 a 16 a § 22 ods. 2 v znení účinnom do 31. mája 2024.
(13)
Prevádzkovateľ registra zosúladí register s § 23 ods. 8 v znení účinnom od 1. júna 2024 najneskôr do 31. mája 2025.
(14)
Ustanovenie § 38 ods. 1 písm. d) tretieho bodu a písm. p) v znení účinnom od 1. júna 2024 sa použije na správne delikty spáchané po 31. máji 2024.
(15)
Ustanovenia § 38 ods. 10 a 11 v znení účinnom od 1. júna 2024 sa prvýkrát použijú v konaní začatom po 31. máji 2024.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 18 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
22ca)
§ 14 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
27)
Napríklad § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 13 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 175/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
29ib)
Delegované nariadenie (EÚ) 2019/815 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE1.
Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31. 12. 1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).

2.
Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. ES L 374, 31. 12. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/30/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008).

5.
Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014).

9.
Smernica Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014, ktorou sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 169, 30. 6. 2017) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 172, 26. 6. 2019) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).

11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami (Ú. v. EÚ L 429, 1. 12. 2021).

12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022).

13.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny (Ú. v. EÚ L, 2023/2775, 21. 12. 2023).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore