Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108/2024 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 22.05.2024
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach, Ochrana spotrebiteľa, Rozhodcovské konanie, Obchod a podnikanie, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD3DSEUPPČL1

Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108/2024 účinný od 01.07.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 108/2024 s účinnosťou od 01.07.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet a pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti spotrebiteľov,1) obchodníkov2) a iných osôb pri ponuke, predaji a poskytovaní produktov, pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy3) (ďalej len „zmluva“) a v súvislosti s ňou,

b)

pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a postavenie spotrebiteľských organizácií pri riešení spotrebiteľských sporov,

c)

výkon dohľadu a cezhraničnú spoluprácu orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa,

d)

konanie o porušení povinnosti a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa alebo ktoré súvisia s ochranou spotrebiteľa4) (ďalej len „právne záväzný akt Európskej únie“).

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na predaj a poskytovanie produktov, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.

§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

tovarom akákoľvek hmotná hnuteľná vec; tovarom je aj elektrina, voda alebo plyn, ktoré sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a hmotný nosič, ktorý slúži výlučne ako nosič digitálneho obsahu, najmä CD, DVD, USB kľúč a pamäťová karta,

b)

službou akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný alebo poskytovaný spotrebiteľovi vrátane digitálnej služby5) a činností upravených osobitnými predpismi,6) nad ktorými vykonávajú dozor alebo dohľad profesijné komory alebo iné orgány verejnej správy, ako sú orgány dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa,

c)

produktom tovar, služba, digitálny obsah,7) nehnuteľnosť, elektrina, voda alebo plyn, ktoré nie sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, teplo, práva a záväzky,

d)

online trhom služba, ktorá pomocou softvéru vrátane webového sídla, časti webového sídla alebo aplikácie umožňuje spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi odlišnými od prevádzkovateľa online trhu alebo s inými spotrebiteľmi,

e)

prevádzkovateľom online trhu osoba, ktorá prevádzkuje a poskytuje spotrebiteľom online trh, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet,

f)

trvanlivým médiom prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať informácie adresované spotrebiteľovi alebo obchodníkovi počas doby, ktorá zodpovedá účelu, ktorý plnia tieto informácie, a spôsobom, ktorý umožňuje ich nezmenenú reprodukciu a použitie v budúcnosti, najmä listina, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta a pevný disk počítača,

g)

predajnou cenou

1.

konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku produktu alebo za určené množstvo produktu,

2.

celkové náklady za jeden mesiac, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo zmluvu o predplatnom s mesačným zúčtovacím obdobím,

3.

celkové náklady za zúčtovacie obdobie, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo zmluvu o predplatnom s iným ako mesačným zúčtovacím obdobím,

h)

jednotkovou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický tovaru alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji tovaru,

i)

tovarom predávaným na množstvo tovar, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa,

j)

obchodnou praktikou konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu obchodníka, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom, dodaním alebo poskytnutím produktu spotrebiteľovi,

k)

odbornou starostlivosťou úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od obchodníka pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi a ktorá zodpovedá čestnej obchodnej praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v oblasti činnosti obchodníka,

l)

kódexom správania dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré upravujú správanie obchodníka a ku ktorých dodržiavaniu sa obchodník zaviazal vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam, a nie sú ustanovené zákonom, iným právnym predpisom, rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej moci,

m)

spotrebiteľskou organizáciou právnická osoba založená alebo zriadená na účely ochrany spotrebiteľa.

§ 3 - Základné práva spotrebiteľa
(1)

Každý spotrebiteľ má právo

a)

na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov,

b)

na informácie v rozsahu a za podmienok podľa tohto zákona a právne záväzných aktov Európskej únie,

c)

na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady produktu,

d)

podať podnet orgánu dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa § 26, ak sa domnieva, že boli porušené práva alebo právom chránené záujmy spotrebiteľa,

e)

na primerané finančné zadosťučinenie od osoby, ktorá porušila práva spotrebiteľa alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ak spotrebiteľ na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa; pri určovaní výšky primeraného finančného zadosťučinenia súd prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob, rozsah, následky, trvanie a okolnosti porušenia práva spotrebiteľa alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa.

(2)

Spotrebiteľ nie je povinný vrátiť ani uschovať produkt, ktorý mu obchodník dodal alebo poskytol bez objednávky (ďalej len „nevyžiadané plnenie“). Nečinnosť spotrebiteľa po prijatí nevyžiadaného plnenia nemá za následok vznik povinnosti spotrebiteľa uhradiť cenu alebo iné náklady za nevyžiadané plnenie alebo vznik iných povinností pre spotrebiteľa. Nevyžiadaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté spotrebiteľovi na základe zmluvy, ak spotrebiteľ výslovne o ďalšie plnenie nepožiadal. Opakujúce sa plnenie sa vždy považuje za nevyžiadané, ak obchodník nepreukáže opak.

§ 4 - Základné povinnosti obchodníka
(1)

Obchodník je povinný

a)

predávať a poskytovať produkt za dohodnutú cenu8) a poplatky, správne účtovať ceny a poplatky pri predaji a poskytovaní produktu a odovzdať spotrebiteľovi potvrdenie o úhrade ceny,9)

b)

uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii vrátane reklamy a marketingu produktu, ktorá od spotrebiteľa vyžaduje, aby na získanie produktu kontaktoval obchodníka telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou alebo krátkou textovou správou (SMS) za zvýšenú tarifu, pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania, jednotkovej cene krátkej textovej správy (SMS) alebo maximálnej možnej cene volania alebo krátkej textovej správy (SMS), ktorú je spotrebiteľ povinný za volanie alebo krátku textovú správu (SMS) uhradiť; ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátku textovú správu (SMS), ktoré má spotrebiteľ uhradiť, znáša dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výšky obchodník,

c)

označiť prevádzkareň10) na vhodnom a trvale viditeľnom mieste svojím obchodným menom a sídlom alebo miestom podnikania a prevádzkovým časom určeným pre spotrebiteľov,

d)

predávať použitý tovar alebo tovar s vadami oddelene od ostatných tovarov alebo osobitne označený; to neplatí, ak obchodník ponúka výlučne použitý tovar alebo tovar s vadami,

e)

pred uzavretím zmluvy predviesť tovar alebo prekontrolovať tovar pred spotrebiteľom, ak to povaha tovaru umožňuje a spotrebiteľ o to požiada,

f)

umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si hmotnosť alebo množstvo tovaru predávaného na množstvo,

g)

poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie a dokumenty v slovenskom jazyku alebo so súhlasom spotrebiteľa v inom jazyku, ktorý je pre spotrebiteľa zrozumiteľný, a vo forme ustanovenej právnym predpisom, určenej zmluvou alebo na žiadosť spotrebiteľa a bez dodatočných nákladov pre spotrebiteľa v jemu prístupnej forme podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;11) možnosť súbežného používania iných jazykov, označení, grafických symbolov a piktogramov tým nie je dotknutá,

h)

pri predaji alebo pri poskytovaní produktu dodržiavať vo vzťahu k spotrebiteľovi zásadu rovnakého zaobchádzania,12)

i)

poskytovať spotrebiteľovi službu bezpečným spôsobom a s odbornou starostlivosťou,

j)

poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady služby a o lehote, v ktorej vadu odstráni, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady služby, bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom,

k)

písomne oznámiť spotrebiteľovi dôvody odmietnutia zodpovednosti za vady služby, ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady služby,

l)

pri odstúpení od zmluvy zaokrúhliť úhradu platby za produkt platenú v hotovosti podľa odseku 3,

m)

poskytnúť súčinnosť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) pri mimosúdnom riešení cezhraničného sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom prostredníctvom siete Európskych spotrebiteľských centier.

(2)

Obchodník nesmie

a)

používať nekalé obchodné praktiky,

b)

používať neprijateľné podmienky13) v zmluvách,

c)

upierať spotrebiteľovi práva, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona alebo z právne záväzných aktov Európskej únie,

d)

upierať spotrebiteľovi práva, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady podľa § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

e)

porušiť alebo obchádzať povinnosti obchodníka pri uplatnení práv spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady podľa § 622 ods. 3 a 4 a § 852h ods. 6 a 7 Občianskeho zákonníka,

f)

účtovať spotrebiteľovi poplatky za použitie

1.

platobného prostriedku14) alebo

2.

iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok, ktoré prevyšujú skutočné náklady, ktoré obchodníkovi pri platbe vzniknú,

g)

používať telefónne číslo služby so zvýšenou tarifou ako telefónne číslo, na ktorom môže spotrebiteľ kontaktovať obchodníka v súvislosti s uzavretou zmluvou,

h)

konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia § 9 až 12 tým nie sú dotknuté.

(3)

Úhrada platby za produkt pri odstúpení od zmluvy platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je úhrada podľa prvej vety súčtom cien za viac produktov, zaokrúhľuje sa až výsledná úhrada. Úhrada vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.

(4)

Povinnosť obchodníka podľa odseku 1 písm. l) sa nevzťahuje na produkty podľa osobitného predpisu.15)

(5)

Povinnosťou obchodníka podľa odseku 1 písm. g) nie je dotknutá povinnosť obchodníka uvádzať informácie v jazyku národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu.16)

(6)

Konaním v rozpore s dobrými mravmi podľa odseku 2 písm. h) sa rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami pri predaji produktu a poskytovaní produktu, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe obchodníkom, najmä ak obchodník využíva omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody alebo ak ide o zjavné zneužitie práva.

(7)

Zákaz podľa odseku 2 písm. c) sa vzťahuje aj na výrobcu,17) splnomocneného zástupcu výrobcu,18) dovozcu,19) distribútora20) a iné hospodárske subjekty.21)

(8)

Zákaz podľa odseku 2 písm. f) sa nevzťahuje na poskytovateľa platobných služieb,22) ak ide o poplatok účtovaný za poskytnutú platobnú službu.

§ 5 - Všeobecné informačné povinnosti obchodníka
(1)

Obchodník je povinný pred uzavretím zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie produktu za odplatu, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na okolnosti uzavretia zmluvy alebo na povahu produktu, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť

a)

hlavné vlastnosti produktu v rozsahu primeranom druhu a povahe produktu a forme poskytnutia informácií,

b)

obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania obchodníka alebo osoby, v ktorej mene obchodník koná,

c)

telefónne číslo obchodníka,

d)

predajnú cenu produktu, spôsob, akým sa vypočíta, ak vzhľadom na povahu produktu nemožno predajnú cenu určiť vopred, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky a skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané ďalšie náklady a poplatky, ak náklady a poplatky nemožno určiť vopred,

e)

podmienky plnenia, platobné podmienky, dodacie podmienky a lehotu, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať alebo poskytnúť produkt,

f)

existenciu a dĺžku trvania zákonnej zodpovednosti obchodníka za vady tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a dostupnosť spotrebiteľskej záruky,23) ak ju obchodník alebo výrobca poskytuje,

g)

existenciu a dĺžku trvania zodpovednosti za vady služby a postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady služby,

h)

podmienky popredajného servisu, ak ho obchodník alebo výrobca poskytuje,

i)

dĺžku trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas, alebo podmienky vypovedania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas alebo o zmluvu, ktorej platnosť sa predlžuje automaticky,

j)

údaje o funkčnosti24) veci s digitálnymi prvkami,25) digitálneho obsahu a digitálnej služby vrátane dostupných technických ochranných opatrení,

k)

údaje o kompatibilite a interoperabilite26) veci s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnej služby, ktoré sú obchodníkovi známe alebo pri ktorých možno rozumne očakávať, že sú obchodníkovi známe,

l)

poučenie o práve spotrebiteľa podať obchodníkovi žiadosť o nápravu podľa osobitného predpisu27) s uvedením odkazu na webové sídlo, na ktorom sú zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov.28)

(2)

Platbu inú ako je úhrada predajnej ceny za produkt podľa odseku 1 písm. d) je spotrebiteľ povinný zaplatiť, ak s touto platbou výslovne súhlasil pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa. Obchodník nesmie v návrhu zmluvy alebo pri ktoromkoľvek úkone, ktorý predchádza uzavretiu zmluvy, ponúkať spotrebiteľovi predvolené možnosti, pri ktorých sa vyžaduje úkon spotrebiteľa smerujúci k ich odmietnutiu s cieľom vyhnúť sa úhrade dodatočných nákladov.

(3)

Informácie podľa odseku 1 písm. l) obchodník zverejní najmä vo všeobecných obchodných podmienkach a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

(4)

Dôkazné bremeno preukázania splnenia informačných povinností podľa odseku 1 a získania výslovného súhlasu spotrebiteľa podľa odseku 2 prvej vety znáša obchodník.

(5)

Odsek 1 písm. a), b), d) až k) sa nevzťahuje na zmluvu o dodávaní elektriny alebo plynu, ktoré nie sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve.

(6)

Odsek 1 písm. a) až k) a odseky 2 a 4 sa nevzťahujú na

a)

poskytovanie sociálnej služby29) a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,30)

b)

poskytovanie finančnej služby,31)

c)

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,

d)

nájom nehnuteľnosti na účel bývania,

e)

zhotovenie stavby alebo podstatnú zmenu stavby, na ktorú sa vyžaduje stavebné povolenie,

f)

časovo obmedzené užívanie ubytovacích zariadení, poskytovanie dlhodobých rekreačných služieb, ich výmenu a sprostredkovanie ich ďalšieho predaja,32)

g)

ambulantný predaj33) potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich obchodník dodáva spotrebiteľovi pravidelne domov alebo na pracovisko,

h)

zmluvu uzavretú prostredníctvom predajných automatov alebo prevádzkových priestorov s automatizovaným systémom predaja,

i)

zmluvu uzavretú s podnikom podľa osobitného predpisu34)

1.

prostredníctvom verejných telefónnych automatov na účely ich použitia, alebo

2.

ktorej predmetom je jedno volanie, jednorazové pripojenie na internet alebo odoslanie jednej faxovej správy,

j)

prevádzkovanie hazardných hier,35)

k)

predaj tovaru pri výkone exekúcie alebo na základe núteného výkonu rozhodnutia orgánu verejnej moci,

l)

zmluvu o preprave osôb,

m)

zmluvu o zájazde.36)

(7)

Odseky 1 až 4 sa nevzťahujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti37) a služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.38)

§ 6 - Označenie tovaru cenou
(1)

Obchodník je povinný označiť tovar predajnou cenou a jednotkovou cenou jednoznačným a ľahko čitateľným spôsobom podľa osobitného predpisu.39) Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou. Tovar predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.

(2)

Označenie podľa odseku 1 sa neuplatňuje na

a)

tovar dodaný počas poskytovania služby,

b)

predaj na verejnej dražbe,40)

c)

predaj umeleckých diel a starožitností.

(3)

Označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na

a)

tovar s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml,

b)

rôzne druhy tovarov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu,

c)

tovar, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme a ploche,

d)

predaj koncentrovaných potravín a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá,

e)

predaj tovaru prostredníctvom nápojového automatu a stravovacieho automatu,

f)

pultový predaj okrem tovaru predávaného na množstvo,

g)

ambulantný predaj potravín a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste okrem alkoholických nápojov a predaj potravín a nápojov na príležitostnom trhu určených na priamu konzumáciu na mieste okrem alkoholických nápojov.

(4)

Pri tovare v spotrebiteľskom balení,41) pre ktorý osobitné predpisy42) vyžadujú uviesť čistú hmotnosť a čistú hmotnosť po vysušení, je obchodník povinný uviesť jednotkovú cenu pre čistú hmotnosť po vysušení.

§ 7 - Zníženie ceny tovaru
(1)

Obchodník je povinný v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviesť predchádzajúcu cenu tovaru.

(2)

Predchádzajúca cena tovaru je najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar

a)

v období 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo

b)

od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny.

(3)

Obchodník môže pri postupnom znižovaní ceny tovaru uviesť ako predchádzajúcu cenu tovaru pôvodnú cenu tovaru pred prvým znížením ceny tovaru bez ohľadu na čas predaja alebo poskytovania tovaru.

(4)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze.43)

§ 8 - Porovnanie jednotkových cien palív
(1)

Obchodník, ktorý prevádzkuje čerpaciu stanicu,44) na ktorej má spotrebiteľ možnosť zakúpiť alternatívne palivo45) a motorový benzín46) alebo motorovú naftu,47) je povinný zverejniť čitateľným spôsobom na viditeľnom mieste na čerpacej stanici, na ktorom zobrazuje ceny palív, porovnanie jednotkových cien palív, ktoré zverejňuje ministerstvo hospodárstva podľa odseku 2.

(2)

Ministerstvo hospodárstva zverejňuje na svojom webovom sídle porovnanie jednotkových cien palív za posledný štvrťrok najneskôr do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra kalendárneho roku. Ministerstvo hospodárstva vypočíta jednotkové ceny palív podľa spoločnej metodiky porovnávania jednotkových cien alternatívnych palív.48)

§ 9 - Nekalé obchodné praktiky
(1)

Obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak

a)

je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a

b)

vo vzťahu k produktu podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa, ku ktorému sa obchodná praktika dostane, alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny spotrebiteľov, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov.

(2)

Obchodná praktika, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie skupiny spotrebiteľov, ktorí sú obchodnou praktikou alebo produktom osobitne zraniteľní z dôvodu nedostatku ich telesných alebo duševných schopností, ich veku alebo dôverčivosti, spôsobom, ktorý môže obchodník rozumne predpokladať, sa posudzuje z pohľadu priemerného člena tejto skupiny; tým nie je dotknutá bežná a oprávnená reklamná praktika, akou je zveličujúce vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré nie je mienené doslovne.

(3)

Podstatným narušením ekonomického správania spotrebiteľa sa rozumie využitie obchodnej praktiky na značné obmedzenie schopnosti spotrebiteľa urobiť informované rozhodnutie, v dôsledku ktorého spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

(4)

Rozhodnutím o obchodnej transakcii sa rozumie akékoľvek rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých podmienok produkt kúpi, zaplatí zaň vcelku alebo po častiach, ponechá si ho alebo s ním bude ďalej nakladať, alebo si uplatní právo zo zmluvy bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať alebo zdržať sa konania.

(5)

Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie, klamlivé opomenutie konania a agresívna obchodná praktika. Zoznam obchodných praktík, ktoré sa vždy považujú za nekalé, je uvedený v prílohe č. 1.

(6)

Nekalé obchodné praktiky sú zakázané pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie. Používanie nekalých obchodných praktík sa zakazuje aj v súvislosti s plnením záväzku spotrebiteľa vrátane vymáhania pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy.

(7)

Spotrebiteľ, ktorý bol priamo dotknutý nekalou obchodnou praktikou obchodníka, má podľa povahy nekalej obchodnej praktiky právo

a)

na bezplatnú nápravu, najmä právo na opravu produktu, výmenu produktu alebo na vyplatenie dodatočnej zľavy z ceny, ak podľa povahy a okolnosti použitia nekalej obchodnej praktiky je dodatočná náprava možná, alebo

b)

odstúpiť od zmluvy, ak bola použitá

1.

agresívna obchodná praktika pri uzavretí zmluvy, alebo

2.

nekalá obchodná praktika, bez použitia ktorej by spotrebiteľ zmluvu neuzavrel.

(8)

Na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 7 písm. b) sa vzťahuje § 624 ods. 6 až 9 a § 852m Občianskeho zákonníka.

(9)

Odsekom 7 nie je dotknutý § 49a Občianskeho zákonníka a právo spotrebiteľa na náhradu škody.

(10)

Osoba alebo skupina osôb, ktorá zodpovedá za vytvorenie a zmenu kódexu správania alebo za kontrolu jeho dodržiavania tými, ktorí sa zaviazali kódex správania dodržiavať (ďalej len „tvorca kódexu správania“), môže vykonať kontrolu použitia nekalej obchodnej praktiky obchodníkom; tým nie je dotknutý prieskum obchodnej praktiky orgánom dohľadu alebo súdom.

(11)

Odseky 1 až 10 a § 10 až 12 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá pri obchodnej praktike koná v mene alebo na účet obchodníka.

§ 10 - Klamlivé konanie
(1)

Klamlivé konanie je obchodná praktika, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k

a)

existencii produktu alebo k povahe produktu,

b)

hlavným vlastnostiam produktu, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo, pomoc a služby poskytované po predaji produktu, zodpovednosť za vady, výrobný postup, dátum výroby alebo dodania, spôsob dodania, účel použitia, možnosti využitia, množstvo, špecifikácia, zemepisný pôvod alebo obchodný pôvod, očakávané výsledky použitia alebo výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo kontrol vykonaných na produkte,

c)

rozsahu záväzkov obchodníka, motívom pre obchodnú praktiku, charakteru procesu predaja, akémukoľvek vyhláseniu alebo symbolu týkajúcemu sa priameho alebo nepriameho sponzorstva alebo schválenia obchodníka alebo produktu,

d)

cene, spôsobu výpočtu ceny alebo k existencii osobitnej cenovej výhody,

e)

potrebe údržby, náhradného dielu, výmeny alebo opravy,

f)

osobe, vlastnosti a právu obchodníka alebo jeho splnomocnenca, ako sú jeho totožnosť, majetok, kvalifikácia, postavenie, uznanie, členstvo v organizáciách, právne vzťahy, vlastníctvo práv vyplývajúcich z obchodného alebo duševného vlastníctva, ocenenia alebo vyznamenania,

g)

právu spotrebiteľa vrátane práv zo zodpovednosti za vady produktu, alebo

h)

rizikám, ktorým môže byť spotrebiteľ vystavený.

(2)

Klamlivé konanie je aj obchodná praktika, ktorá s prihliadnutím na všetky jej znaky a okolnosti zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, a zahŕňa

a)

marketing produktu vrátane porovnávacej reklamy, ktorý spôsobuje nebezpečenstvo zámeny s iným produktom, ochrannou známkou, obchodným menom alebo iným rozlišujúcim znakom účastníka hospodárskej súťaže,

b)

neplnenie záväzkov obsiahnutých v kódexe správania, k dodržiavaniu ktorých sa obchodník zaviazal, ak nejde len o snahu zaviazať sa, ale o jednoznačný záväzok, ktorý môže byť preverený, a obchodník v obchodnej praktike uvedie, že je viazaný kódexom správania, alebo

c)

marketing tovaru spôsobom, ktorý prezentuje tovar ako identický s tovarom uvádzaným na trh v iných členských štátoch Európskej únie alebo v štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), hoci tovar má podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti; obchodná praktika sa nepovažuje za klamlivú, ak odlišné zloženie a vlastnosti tovaru sú odôvodnené legitímnymi alebo objektívnymi faktormi.

§ 11 - Klamlivé opomenutie konania
(1)

Klamlivé opomenutie konania je obchodná praktika, ktorá s prihliadnutím na jej znaky, okolnosti a obmedzenia prostriedku komunikácie opomenie podstatnú informáciu, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil informované rozhodnutie o obchodnej transakcii, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

(2)

Klamlivé opomenutie konania je aj obchodná praktika, pri ktorej obchodník s prihliadnutím na jej znaky, okolnosti a obmedzenia prostriedku komunikácie skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom podstatnú informáciu, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil informované rozhodnutie o obchodnej transakcii, alebo ak obchodník neoznámi obchodný účel obchodnej praktiky, ibaže je zrejmý z kontextu, a tým spôsobuje alebo môže spôsobiť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

(3)

Ak prostriedok použitý na oznamovanie obchodnej praktiky vytvára priestorové alebo časové obmedzenia, pri rozhodovaní o tom, či bolo poskytnutie informácie opomenuté, sa berú do úvahy obmedzenia, ktoré súvisia s použitým prostriedkom, a opatrenia prijaté obchodníkom na sprístupnenie informácií spotrebiteľovi inými prostriedkami.

(4)

Pri výzve na kúpu sa za podstatné informácie podľa odsekov 1 a 2, ak už nie sú zrejmé z kontextu, považujú informácie o

a)

hlavných vlastnostiach produktu v rozsahu primeranom prostriedku komunikácie a produktu,

b)

obchodnom mene a adrese alebo mieste podnikania obchodníka a osoby, v ktorej mene obchodník koná,

c)

predajnej cene produktu, o spôsobe, akým sa vypočíta, ak vzhľadom na povahu produktu nemožno predajnú cenu primerane určiť vopred, o nákladoch na dopravu, dodanie alebo poštovné, alebo o skutočnosti, že do ceny môžu byť zarátané ďalšie náklady, ak ich nemožno určiť vopred,

d)

dohode o spôsobe platby, podmienkach dodania a predvedenia produktu, ak sa odlišujú od požiadaviek odbornej starostlivosti,

e)

práve na odstúpenie od zmluvy alebo na vypovedanie zmluvy, ak spotrebiteľ má toto právo,

f)

tom, či osoba, ktorá ponúka produkt na online trhu, je obchodníkom podľa vyhlásenia, ktoré poskytla prevádzkovateľovi online trhu.

(5)

Výzvou na kúpu podľa odseku 4 sa rozumie každá obchodná komunikácia, ktorá obsahuje opis základných znakov produktu a jeho predajnú cenu spôsobom, ktorý zodpovedá povahe použitej obchodnej komunikácie, a tým umožňuje spotrebiteľovi uskutočniť kúpu.

(6)

Za podstatné informácie podľa odsekov 1 a 2 sa považujú aj informácie o

a)

tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje, že hodnotenia produktov, ktoré predáva alebo poskytuje, pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili, ak obchodník poskytuje spotrebiteľom prístup k hodnoteniu produktov,

b)

hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní,49) a o význame týchto parametrov vo vzťahu k iným parametrom vyhľadávania, ak spotrebitelia majú možnosť v online rozhraní vyhľadávať pomocou kľúčového slova, frázy alebo iného vstupu produkty v ponuke rôznych obchodníkov alebo iných osôb bez ohľadu na to, či sa zmluva uzatvára v rovnakom online rozhraní; informácie sa poskytujú v osobitnej časti online rozhrania, ktorá je priamo a ľahko dostupná z online rozhrania, v ktorom sú prezentované výsledky vyhľadávania.

(7)

Poradím produktov podľa odseku 6 písm. b) sa rozumie relatívna prednosť priznaná produktom prezentovaná, organizovaná alebo oznamovaná obchodníkom bez ohľadu na technologické prostriedky použité na takúto prezentáciu, organizáciu alebo oznámenie.

(8)

Odsek 6 písm. b) sa neuplatňuje na poskytovateľa internetového vyhľadávača.50)

(9)

Za podstatné požiadavky na informácie vo vzťahu k obchodnej komunikácii vrátane reklamy alebo marketingu sa považujú požiadavky na informácie podľa § 5 ods. 1, § 15 ods. 1 a podľa osobitných predpisov.51)

§ 12 - Agresívna obchodná praktika
(1)

Agresívna obchodná praktika je obchodná praktika, ktorá obťažovaním, nátlakom vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraným vplyvom s prihliadnutím na všetky jej znaky a okolnosti podstatne zhoršuje alebo je spôsobilá významne zhoršiť slobodu voľby alebo správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

(2)

Pri posúdení použitia obťažovania, nátlaku vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraného vplyvu v agresívnej obchodnej praktike sa berú do úvahy

a)

jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania,

b)

použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania,

c)

vedomé zneužitie nešťastia alebo okolnosti, ktoré sú také vážne, že môžu zhoršiť úsudok spotrebiteľa na ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa vo vzťahu k produktu,

d)

sťažujúce alebo neprimerané mimozmluvné prekážky od obchodníka, ak spotrebiteľ chce uplatniť právo podľa zmluvy vrátane práva ukončiť zmluvu alebo práva zmeniť produkt alebo obchodníka, alebo

e)

hrozba, že obchodník podnikne kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne.

(3)

Neprimeraným vplyvom podľa odsekov 1 a 2 sa rozumie využívanie silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľovi, aby sa vyvinul nátlak aj bez použitia alebo hrozby použitia fyzickej sily spôsobom, ktorý významne obmedzuje schopnosť spotrebiteľa urobiť informované rozhodnutie.

§ 13 - Zakázané praktiky pri vymáhaní pohľadávok
(1)

Osoba, ktorá vo vlastnom mene alebo v mene veriteľa vymáha pohľadávku vyplývajúcu zo zmluvy, nesmie v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávky osobne navštevovať spotrebiteľa alebo jemu blízke osoby52) v domácnosti alebo na pracovisku bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spotrebiteľa a kontaktovať alebo akýmkoľvek spôsobom obťažovať spotrebiteľa alebo jemu blízke osoby počas sobôt, dní pracovného pokoja53) a ostatných dní v čase medzi osemnástou hodinou až ôsmou hodinou nasledujúceho dňa.

(2)

Na osobu podľa odseku 1 sa vzťahujú povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c) a f) až h).

(3)

Osoba podľa odseku 1 môže od spotrebiteľa požadovať úhradu nákladov len do výšky účelne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli pri uplatnení alebo vymáhaní pohľadávky. Osoba podľa odseku 1 bezplatne poskytne spotrebiteľovi vyčíslenie nákladov a na žiadosť spotrebiteľa odôvodní spôsob ich výpočtu.

(4)

Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na výkon činnosti súdneho exekútora podľa osobitného predpisu,54) výkon činnosti advokáta podľa osobitného predpisu,55) a výkon činnosti notára podľa osobitného predpisu.56)

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZMLUVE UZAVRETEJ NA DIAĽKU A O ZMLUVE UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

§ 14 - Zmluva uzavretá na diaľku a zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)

Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

(2)

Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov obchodníka je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom

a)

uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka,

b)

na ktorej uzavretie dal návrh spotrebiteľ obchodníkovi na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka,

c)

uzavretá v prevádzkových priestoroch obchodníka alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa obchodníkom na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka, alebo

d)

uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

(3)

Prevádzkovými priestormi podľa odseku 2 sa rozumie prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet obchodníka, zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie. Za prevádzkareň sa nepovažujú prevádzkové priestory využívané obchodníkmi a organizátormi predajných akcií na organizovanie a uskutočňovanie jednorazových predajných a prezentačných obchodných aktivít.

(4)

Predajnou akciou sa rozumie podujatie, ktoré sa koná mimo prevádzkových priestorov obchodníka a domácnosti spotrebiteľa, je určené pre obmedzený počet spotrebiteľov s prístupom na základe adresovaného oznámenia, z ktorého je zrejmé, že ide o pozvanie (ďalej len „pozvánka“), a ktorého predmetom je najmä prezentácia, ponuka, predaj alebo poskytnutie produktu, ak obchodník počas podujatia alebo do 15 pracovných dní po uskutočnení podujatia uzavrie so spotrebiteľom zmluvu. Za predajnú akciu sa nepovažuje predaj na verejnej dražbe alebo podujatie, ktorého predmetom je výlučne ochutnávka a konzumácia potravín a nápojov spojená s ich predajom alebo predvedenie a predaj kozmetických výrobkov, ak nie sú predvádzané, ponúkané a predávané aj iné produkty.

(5)

Ustanovenia § 14 až 22 sa vzťahujú na

a)

spotrebiteľskú kúpnu zmluvu,57)

b)

spotrebiteľskú zmluvu o zhotovení veci na zákazku,58)

c)

zmluvu s digitálnym plnením,59)

d)

zmluvu, na základe ktorej obchodník poskytuje alebo sa zaviaže poskytnúť spotrebiteľovi službu za odplatu,

e)

zmluvu o dodávaní vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a zmluvu o dodávke a odbere tepla,

f)

zmluvu o dodávaní elektriny alebo plynu, ktoré nie sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, okrem § 15 ods. 1 písm. c), f) až i), § 19 až 22.

(6)

Ustanovenia § 14 až 22 sa nevzťahujú na

a)

poskytovanie sociálnej služby a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

b)

poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

c)

poskytovanie finančnej služby,

d)

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,

e)

nájom nehnuteľnosti na účel bývania,

f)

zhotovenie stavby alebo podstatnú zmenu stavby, na ktorú sa vyžaduje stavebné povolenie,

g)

časovo obmedzené užívanie ubytovacích zariadení, poskytovanie dlhodobých rekreačných služieb, ich výmenu a sprostredkovanie ich ďalšieho predaja,

h)

ambulantný predaj potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich obchodník dodáva spotrebiteľovi pravidelne domov alebo na pracovisko,

i)

zmluvu uzavretú prostredníctvom predajných automatov alebo prevádzkových priestorov s automatizovaným systémom predaja,

j)

zmluvu uzavretú s podnikom podľa osobitného predpisu34)

1.

prostredníctvom verejných telefónnych automatov na účely ich použitia, alebo

2.

ktorej predmetom je jedno volanie, jednorazové pripojenie na internet alebo odoslanie jednej faxovej správy,

k)

prevádzkovanie hazardných hier,

l)

predaj tovaru pri výkone exekúcie alebo na základe núteného výkonu rozhodnutia orgánu verejnej moci,

m)

zmluvu o preprave osôb okrem § 17 ods. 3 až 6,

n)

zmluvu o zájazde okrem § 17 ods. 1 druhej vety, ods. 3 až 6,

o)

zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy a zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,60)

p)

zmluvu o pripojení do distribučnej siete a zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.61)

(7)

Na zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov obchodníka sa nevzťahuje § 5 ods. 1 písm. c), f) až k), § 15, § 17, § 19 až 22, ak celková cena vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov, ktoré má spotrebiteľ podľa zmluvy zaplatiť, nepresiahne 25 eur a obchodník o tom pred uzavretím zmluvy informuje spotrebiteľa. Do celkovej ceny sa zarátavajú všetky plnenia spotrebiteľa podľa závislých zmlúv62) a všetkých zmlúv, ktoré spotrebiteľ a obchodník uzavreli súčasne.

§ 15 - Osobitné informačné povinnosti obchodníka pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)

Obchodník je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, okrem informácií podľa § 5 spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne oznámiť

a)

adresu elektronickej pošty obchodníka,

b)

iný prostriedok online komunikácie, ktorý umožňuje spotrebiteľovi uchovávať na trvanlivom médiu obsah písomnej komunikácie s obchodníkom vrátane dátumu a času komunikácie, ak ho obchodník využíva na komunikáciu so spotrebiteľom,

c)

adresu obchodníka alebo osoby, v ktorej mene obchodník koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť práva zo zodpovednosti za vady produktu, odstúpenie od zmluvy, žiadosť o nápravu alebo podať iný podnet, ak ide o adresu odlišnú od adresy podľa § 5 ods. 1 písm. b),

d)

informáciu, že predajná cena je pre konkrétneho spotrebiteľa alebo pre skupinu spotrebiteľov určená na základe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania,63)

e)

cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné použiť pri uzavretí zmluvy, ak sa cena počíta na základe zvýšenej sadzby,

f)

poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 19 ods. 1, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; obchodník zároveň poskytne spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2,

g)

poučenie o povinnosti spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy podľa § 19 ods. 1, a ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

h)

poučenie o povinnosti spotrebiteľa uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 21 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa § 19 ods. 1, ktorej predmetom je poskytnutie služby, po udelení výslovného súhlasu obchodníkovi podľa § 17 ods. 10 písm. c),

i)

poučenie o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 19 ods. 1, alebo poučenie o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

j)

minimálnu dĺžku trvania záväzku spotrebiteľa, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

k)

poučenie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť obchodníka a o podmienkach ich poskytnutia, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taká povinnosť.

(2)

Pri predaji na verejnej dražbe možno údaje o obchodníkovi podľa odseku 1 písm. a) až c) a podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) nahradiť údajmi o dražobníkovi.

(3)

Obchodník, ktorý ponúka, predáva alebo poskytuje produkty na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kontaktné údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) a podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) na komunikačné prostriedky, ktoré umožňujú spotrebiteľovi rýchlo kontaktovať obchodníka a účinne s ním komunikovať.

(4)

Obchodník je povinný poskytnúť informácie podľa odseku 1

a)

spôsobom primeraným prostriedku diaľkovej komunikácie, ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku; ak obchodník poskytne informácie na trvanlivom médiu, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,

b)

čitateľne v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa na inom trvanlivom médiu, ak ide o zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov obchodníka.

(5)

Obchodník poskytne spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy najmä informácie podľa odseku 1 písm. f) alebo podľa osobitného predpisu,64) okrem vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 alebo podľa osobitného predpisu,65) a informácie podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a i), ak obchodník so spotrebiteľom uzatvárajú zmluvu prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie s obmedzeným časom alebo priestorom na poskytnutie všetkých informácií podľa odseku 1 a podľa § 5 ods. 1, najmä telefonicky alebo textovou správou. Obchodník poskytne informácie podľa prvej vety prostredníctvom použitého prostriedku diaľkovej komunikácie. Ďalšie informácie podľa odseku 1, podľa § 5 ods. 1 a podľa osobitného predpisu,66) vrátane vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 alebo podľa osobitného predpisu,65) poskytne obchodník podľa odseku 4 písm. a).

(6)

Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. f) až h) sa považuje za splnenú, ak obchodník poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3. Požiadavka na jasnosť a zrozumiteľnosť informácií podľa odseku 1 tým nie je dotknutá.

(7)

Ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť o úhrade nákladov na dopravu, dodanie, poštovné alebo iných nákladov alebo poplatkov podľa § 5 ods. 1 písm. d) alebo informačnú povinnosť o úhrade nákladov na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. g), spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť a obchodník nemôže od spotrebiteľa požadovať úhradu týchto nákladov alebo poplatkov.

(8)

Informácie uvedené v odseku 1 a v § 5 ods. 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a môžu byť zmenené len s výslovným súhlasom oboch strán.

(9)

Dôkazné bremeno preukázania splnenia informačných povinností podľa odsekov 1 a 5 znáša obchodník.

§ 16 - Informačné povinnosti prevádzkovateľa online trhu
(1)

Prevádzkovateľ online trhu je povinný pred uzavretím zmluvy na online trhu alebo pred tým, ako sa ponuka na online trhu stane pre spotrebiteľa záväznou, spotrebiteľovi jasne, zrozumiteľne a spôsobom primeraným prostriedku diaľkovej komunikácie oznámiť

a)

hlavné parametre, ktoré určujú poradie ponúk podľa § 11 ods. 7 vo výsledku vyhľadávania spotrebiteľa na online trhu, a význam týchto parametrov vo vzťahu k iným parametrom vyhľadávania,

b)

skutočnosť, či osoba, ktorá ponúka produkt na online trhu, je obchodníkom podľa vyhlásenia, ktoré poskytla prevádzkovateľovi online trhu,

c)

poučenie, že sa na zmluvu nebudú vzťahovať právne predpisy na ochranu spotrebiteľa, ak osoba podľa písmena b) nie je obchodníkom,

d)

deľbu povinností, ktoré súvisia so zmluvou uzavretou na online trhu, ak sa prevádzkovateľ online trhu a osoba podľa písmena b) podieľajú na ich plnení.

(2)

Prevádzkovateľ online trhu poskytuje informácie podľa odseku 1 písm. a) v osobitnej časti online rozhrania, ktorá je priamo a ľahko dostupná z online rozhrania, v ktorom sú prezentované ponuky.

(3)

Odsekom 1 nie sú dotknuté informačné povinnosti obchodníka podľa § 5 ods. 1 a § 15 ods. 1 a 5, ak obchodník ponúka produkt na online trhu.

§ 17 - Ďalšie povinnosti obchodníka a prevádzkovateľa online trhu pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)

Obchodník alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet obchodníka, sú povinní na začiatku telefonického hovoru so zámerom predložiť ponuku na uzavretie alebo zmenu zmluvy oznámiť spotrebiteľovi identifikačné údaje obchodníka podľa § 5 ods. 1 písm. b), obchodný zámer telefonického hovoru a povinnosť spotrebiteľa uhradiť cenu a iné náklady a poplatky za dodanie alebo poskytnutie produktu. Zmluva uzavretá na diaľku podľa prvej vety vznikne doručením súhlasu spotrebiteľa s obsahom ponuky obchodníkovi na trvanlivom médiu.

(2)

Obchodník je povinný zabezpečiť najneskôr na začiatku postupu vytvárania objednávky spotrebiteľom označenie online rozhrania jasnými a čitateľnými informáciami o prípadných obmedzeniach dodávky alebo poskytnutia produktu a informáciami o spôsoboch platby, ktoré spotrebiteľ môže použiť na úhradu ceny.

(3)

Obchodník je povinný pri zmluve uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických prostriedkov bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľom výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa § 5 ods. 1 písm. a), d) a i) a § 15 ods. 1 písm. j), ak sa spotrebiteľ podľa zmluvy zaväzuje zaplatiť cenu. Tým nie sú dotknuté informačné povinnosti obchodníka podľa § 5 ods. 1 a § 15 ods. 1.

(4)

Obchodník je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ pri odoslaní objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie v online rozhraní, tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo obdobnou formuláciou, ktorá jednoznačne vyjadruje, že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu.

(5)

Povinnosti podľa odsekov 2 až 4 sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa online trhu, ak spotrebiteľ odosiela objednávku alebo uzatvára zmluvu s obchodníkom priamo na online trhu.

(6)

Spotrebiteľovi nevzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s odoslaním objednávky žiadne záväzky, ak obchodník alebo prevádzkovateľ online trhu porušili povinnosť podľa odseku 4.

(7)

Obchodník alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet obchodníka, sú povinní na začiatku návštevy u spotrebiteľa oznámiť spotrebiteľovi identifikačné údaje obchodníka podľa § 5 ods. 1 písm. b), obchodný zámer návštevy, povinnosť spotrebiteľa uhradiť cenu a iné náklady a poplatky za dodanie alebo poskytnutie produktu a podľa povahy návštevy aj lehotu na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 ods. 1 alebo podľa osobitného predpisu,64) ak predmetom návštevy je uzavretie zmluvy alebo návrh na uzavretie alebo zmenu zmluvy.

(8)

Obchodník alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet obchodníka, nemôžu pri návšteve obchodníka u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ vopred obchodníka nepožiadal alebo s ňou vopred výslovne nesúhlasil (ďalej len „nevyžiadaná návšteva“), a pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 ods. 1 písm. b) alebo podľa osobitného predpisu64) požadovať alebo prijať od spotrebiteľa akékoľvek peňažné plnenie súvisiace so zmluvou.

(9)

Dôkazné bremeno o preukázaní predchádzajúcej žiadosti spotrebiteľa alebo o udelení predchádzajúceho výslovného súhlasu spotrebiteľa s návštevou obchodníka znáša obchodník.

(10)

Pred začatím poskytovania služby, dodávania vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, dodávania tepla alebo pred začatím dodávania digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorou sa spotrebiteľ zaväzuje zaplatiť cenu, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 ods. 1 je obchodník povinný

a)

osobitne poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím

1.

poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

2.

dodávania digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

b)

vyžiadať vyhlásenie spotrebiteľa, že bol poučený podľa písmena a), a

c)

vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby alebo so začatím dodávania vody, tepla alebo digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(11)

Pri zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka musia byť vyhlásenie spotrebiteľa podľa odseku 10 písm. b) a výslovný súhlas spotrebiteľa podľa odseku 10 písm. c) zaznamenané na trvanlivom médiu.

(12)

Obchodník je povinný najneskôr pri dodaní produktu alebo pri začatí poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku na trvanlivom médiu. Potvrdenie musí obsahovať

a)

informácie podľa § 5 ods. 1 a § 15 ods. 1, ak ich obchodník neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy,

b)

potvrdenie o vyhlásení spotrebiteľa podľa odseku 10 písm. b) a potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa podľa odseku 10 písm. c) alebo podľa osobitného predpisu,67) ak ich spotrebiteľ poskytol.

(13)

Obchodník bezodkladne po uzavretí zmluvy mimo prevádzkových priestorov obchodníka doručí spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa na inom trvanlivom médiu

a)

vyhotovenie zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy a

b)

potvrdenie o vyhlásení spotrebiteľa podľa odseku 10 písm. b) a potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa podľa odseku 10 písm. c) alebo podľa osobitného predpisu,67) ak ich spotrebiteľ poskytol.

§ 18 - Práva a povinnosti pri predajnej akcii
(1)

Organizátor predajnej akcie je povinný v pozvánke na predajnú akciu uviesť

a)

obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania organizátora predajnej akcie,

b)

miesto a čas konania predajnej akcie,

c)

zameranie predajnej akcie vrátane označenia produktov, ktoré budú na predajnej akcii predvádzané alebo predávané, a uvedenia ceny, za ktorú budú ponúkané spotrebiteľom,

d)

obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania všetkých obchodníkov, ktorí budú predvádzať alebo predávať produkty na predajnej akcii, ak organizátor predajnej akcie nie je jediným obchodníkom,

e)

vymedzenie okruhu účastníkov, ak je predajná akcia určená pre určitú skupinu spotrebiteľov,

f)

miesto, dátum a čas nástupu, druh a podmienky dopravy, ak súčasťou predajnej akcie je doprava spotrebiteľov na miesto konania predajnej akcie.

(2)

Organizátor predajnej akcie je povinný najneskôr 14 dní pred konaním predajnej akcie oznámiť údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) Slovenskej obchodnej inšpekcii prostredníctvom jej webového sídla. Organizátor predajnej akcie je povinný k oznámeniu podľa prvej vety priložiť vyhotovenie pozvánky a návrhy všetkých zmlúv, ktoré budú môcť spotrebitelia uzavrieť na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia zverejní oznámenie s prílohami podľa odseku 2 na svojom webovom sídle najneskôr tri dni pred konaním predajnej akcie. Slovenská obchodná inšpekcia oznámenie s prílohami nezverejní, ak

a)

organizátor predajnej akcie nedoručí včas oznámenie s prílohami podľa odseku 2,

b)

pozvánka nemá náležitosti podľa odseku 1,

c)

má vedomosť, že štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v spoločnosti, ktorá je organizátorom predajnej akcie alebo obchodníkom podľa odseku 1 písm. d), je nedôveryhodná osoba; za nedôveryhodnú osobu sa považuje osoba, ktorá bola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v spoločnosti, ktorá organizovala predajnú akciu alebo na nej vystupovala ako obchodník v čase konania predajnej akcie, na ktorej došlo k osobitne závažnému porušeniu zákona, za ktoré bolo organizátorovi predajnej akcie alebo obchodníkovi zrušené živnostenské oprávnenie.

(4)

Organizátor predajnej akcie nesmie odmietnuť účasť na predajnej akcii osobe, ktorá sa preukáže pozvánkou; to neplatí, ak účasť nie je možná z dôvodu naplnenia počtu účastníkov predajnej akcie. Organizátor predajnej akcie nemôže odmietnuť účasť na predajnej akcii osobe, ktorej prepravu na miesto konania predajnej akcie zabezpečil organizátor predajnej akcie alebo obchodník podľa odseku 1 písm. d).

(5)

Organizátor predajnej akcie zodpovedá, že na predajnej akcii predvádzajú, ponúkajú, predávajú alebo poskytujú produkty uvedené v pozvánke výlučne obchodníci uvedení v pozvánke, a to za predajnú cenu neprevyšujúcu cenu uvedenú v pozvánke.

(6)

Organizátor predajnej akcie alebo obchodník podľa odseku 1 písm. d) nesmie spotrebiteľa počas predajnej akcie vrátane sprievodných činností, najmä počas žrebovania, hry o ceny alebo počas darovania produktu, oddeľovať od ostatných účastníkov predajnej akcie alebo vystavovať spotrebiteľa ďalším okolnostiam alebo konaniu, ktoré by mohli mať za následok neprimerané ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa o uzavretí alebo o plnení zmluvy.

(7)

Organizátor predajnej akcie alebo obchodník podľa odseku 1 písm. d) nemôžu počas predajnej akcie alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 ods. 1 písm. b) alebo podľa osobitného predpisu64) požadovať alebo prijať od spotrebiteľa akékoľvek peňažné plnenie súvisiace so zmluvou.

(8)

Organizátor predajnej akcie alebo obchodník podľa odseku 1 písm. d) sú povinní zabezpečiť dopravu spotrebiteľa z miesta konania predajnej akcie do miesta nástupu uvedeného v pozvánke alebo so súhlasom spotrebiteľa aj do iného miesta bez ohľadu na rozhodnutie spotrebiteľa o uzavretí zmluvy na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou, ak organizátor predajnej akcie alebo obchodník podľa odseku 1 písm. d) zabezpečili dopravu spotrebiteľa na miesto konania predajnej akcie.

(9)

Odseky 2, 3 a 7 sa nevzťahujú na predajnú akciu, počas ktorej dochádza k ponuke, predaju alebo poskytnutiu produktu na základe ponukového katalógu, ak

a)

spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť sa s ponukovým katalógom vopred v neprítomnosti obchodníka,

b)

v ponukovom katalógu alebo v zmluve je uvedená informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou podľa § 19 ods. 1 v lehote podľa § 20 ods. 1 písm. b) a

c)

počas predajnej akcie sú spotrebiteľom predvádzané a ponúkané výlučne produkty uvedené v ponukovom katalógu.

(10)

Zmluva uzavretá na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou nevznikne, ak

a)

organizátor predajnej akcie nesplní povinnosť podľa odseku 2,

b)

Slovenská obchodná inšpekcia nezverejní oznámenie s prílohami podľa odseku 2 z dôvodov podľa odseku 3,

c)

organizátor predajnej akcie uskutoční predajnú akciu v zjavnom rozpore s oznámením alebo jeho prílohami podľa odseku 2, alebo

d)

ide o predaj alebo poskytnutie produktu v rozpore s odsekom 5 alebo s odsekom 9 písm. c).

§ 19 - Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa § 20 ods. 1 až 3 okrem zmluvy, ktorej predmetom je

a)

poskytnutie služby, ak

1.

došlo k úplnému poskytnutiu služby a

2.

poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,

b)

dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)

dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,

d)

dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

e)

dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)

dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)

dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť,

h)

vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,

i)

dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,

j)

dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,

k)

tovar zakúpený na verejnej dražbe,

l)

poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,

m)

dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak

1.

dodávanie digitálneho obsahu začalo a

2.

spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

(2)

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa § 20 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 3, ak spotrebiteľ a obchodník uzavreli zmluvu podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo písm. e) na predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve.

(3)

Spotrebiteľ stráca okamihom úplného poskytnutia služby právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorej predmetom je vykonanie opravy, ak spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka o návštevu na účely vykonania opravy a plnenie sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa.

§ 20 - Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do

a)

14 dní odo dňa

1.

prevzatia tovaru spotrebiteľom podľa odseku 4,

2.

uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby,

3.

uzavretia zmluvy o dodávaní vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a zmluvy o dodávke a odbere tepla,

4.

uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči,

b)

30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

(2)

Ak obchodník poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do

a)

14 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa odseku 1 písm. a), alebo

b)

30 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa odseku 1 písm. b).

(3)

Ak obchodník neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) ani podľa odseku 2, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa odseku 1.

(4)

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)

tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)

dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)

tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

(5)

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(6)

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu a ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré vyjadruje vôľu spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2.

(7)

Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodníkovi.

(8)

Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať odoslanie oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu, ktorú obchodník oznámil spotrebiteľovi podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo § 15 ods. 1 písm. a) až c), alebo na inú adresu, ktorú obchodník oznámil spotrebiteľovi po uzavretí zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania obchodníkovi na adresu podľa prvej vety, ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať obchodníkovi z dôvodov podľa osobitného predpisu.68)

(9)

Obchodník je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v online rozhraní obchodníka.

(10)

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak obchodník na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka dodal alebo poskytol viacero produktov.

(11)

Účinky odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka sa vzťahujú aj na každú doplnkovú zmluvu k zmluve, od ktorej spotrebiteľ odstúpil; to neplatí, ak sa strany výslovne dohodnú na ďalšom trvaní doplnkovej zmluvy.

(12)

Doplnkovou zmluvou podľa odseku 11 sa rozumie akákoľvek zmluva o dodaní alebo poskytnutí ďalšieho produktu, ktorý súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka bez ohľadu na to, či produkt dodá alebo poskytne obchodník alebo iná osoba na základe dohody s obchodníkom.

(13)

Obchodník alebo iná osoba môžu v súvislosti so zánikom doplnkovej zmluvy podľa odseku 11 požadovať od spotrebiteľa len úhradu nákladov podľa § 21 ods. 3 a 5 a § 22 ods. 3.

(14)

Odsekom 11 nie je dotknutá zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere.69)

(15)

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

§ 21 - Práva a povinnosti spotrebiteľa po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)

Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 zaslať tovar späť alebo odovzdať tovar obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

(2)

Spotrebiteľ je oprávnený odoprieť vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej pri nevyžiadanej návšteve, na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou, kým obchodník spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu.

(3)

Pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 znáša spotrebiteľ len náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník súhlasil, že náklady bude znášať sám, alebo ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. g).

(4)

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru; to neplatí, ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f).

(5)

Spotrebiteľ je povinný uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak spotrebiteľ podľa § 19 ods. 1 odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je poskytnutie služby, dodávanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, alebo dodanie tepla, a pred začatím poskytovania plnenia udelil výslovný súhlas podľa § 17 ods. 10 písm. c). Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia, ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená.

(6)

Spotrebiteľovi z uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 nevznikajú okrem povinností podľa odsekov 1, 3 až 5 a povinnosti uhradiť dodatočné náklady podľa § 22 ods. 3 žiadne ďalšie povinnosti alebo náklady.

§ 22 - Práva a povinnosti obchodníka po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)

Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na diaľku, zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo s doplnkovou zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov.

(2)

Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa odseku 1 v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy uzavretej na diaľku alebo od celej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka. Obchodník nemôže účtovať spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.

(3)

Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.

(4)

Obchodník nemôže požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov za

a)

poskytnutie služby, dodanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, alebo za dodanie tepla počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 ods. 1 až 3 bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

1.

obchodník neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. h), alebo

2.

spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby alebo dodávania vody alebo tepla podľa § 17 ods. 10 písm. c),

b)

úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak

1.

spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu podľa § 17 ods. 10 písm. c),

2.

spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

3.

obchodník neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b).

(5)

Obchodník nie je povinný pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.

(6)

Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade; tým nie je dotknuté právo obchodníka dohodnúť sa so spotrebiteľom na inom spôsobe úhrady, ak spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne poplatky.

(7)

Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na vlastné náklady v lehote podľa odseku 1, ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a s prihliadnutím na povahu tovaru nie je možné tovar odoslať späť obchodníkovi poštou.

(8)

Jednostranné započítanie pohľadávok obchodníka a spotrebiteľa, ktoré vzniknú odstúpením od zmluvy podľa § 19 ods. 1, sa zakazuje.

(9)

Na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorej predmetom je digitálny obsah alebo digitálna služba, sa vzťahuje § 852m ods. 3, 5 až 8 Občianskeho zákonníka.

TRETIA ČASŤ

VEREJNÁ SPRÁVA V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽA A SPOTREBITEĽSKÉ ORGANIZÁCIE

§ 23 - Orgány verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa

Orgánmi verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa sú

a)

ministerstvo hospodárstva,

b)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb,70)

c)

orgány dohľadu podľa § 26.

§ 24 - Pôsobnosť ministerstva hospodárstva v oblasti ochrany spotrebiteľa

Ministerstvo hospodárstva vo veciach ochrany spotrebiteľa

a)

zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky ochrany spotrebiteľa okrem ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb,

b)

koordinuje výkon štátnej správy,

c)

zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií,

d)

plní povinnosti jednotného úradu pre spoluprácu,71)

e)

informuje Európsku komisiu o osobách oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy podľa § 40,

f)

riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje Slovenskú obchodnú inšpekciu,

g)

informuje spotrebiteľov o ich právach, povinnostiach a prostriedkoch na presadzovanie ich práv,

h)

poskytuje pomoc spotrebiteľom pri sporoch, ktoré sa týkajú neodôvodneného geografického blokovania alebo iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska spotrebiteľa podľa osobitného predpisu,72)

i)

poskytuje poradenstvo a asistenciu spotrebiteľom pri mimosúdnom riešení cezhraničných sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi prostredníctvom siete Európskych spotrebiteľských centier,

j)

plní ďalšie povinnosti podľa osobitných predpisov.73)

§ 25 - Spotrebiteľská organizácia a Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík obchodníkov
(1)

Spotrebiteľská organizácia môže na základe plnomocenstva zastupovať spotrebiteľa pri mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu alebo v konaní pred orgánmi verejnej moci.

(2)

Spotrebiteľská organizácia, ktorá nekoná ako subjekt alternatívneho riešenia sporov, môže so súhlasom oboch strán sporu sprostredkovať nezávislé mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu podľa vlastných pravidiel mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

(3)

Zriaďuje sa Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík obchodníkov (ďalej len „komisia“) ako stály medzirezortný orgán. Komisia má právo vyžadovať od obchodníka zmluvné podmienky, ktoré dojednáva so spotrebiteľom, a obchodník je povinný takejto žiadosti vyhovieť.

(4)

Pri zistení porušenia zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu má komisia právo podať podnet príslušným orgánom verejnej moci a obrátiť sa na spotrebiteľskú organizáciu s podnetom na uplatnenie práv na príslušnom orgáne verejnej moci.

(5)

Podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VÝKON DOHĽADU

§ 26 - Pôsobnosť orgánov dohľadu
(1)

Dohľad nad dodržiavaním povinností obchodníka, prevádzkovateľa online trhu, organizátora predajnej akcie, výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu, distribútora, iného hospodárskeho subjektu, osoby, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene uplatňuje alebo vymáha pohľadávku súvisiacu so zmluvou, a inej osoby, ktorej tento zákon alebo právne záväzný akt Európskej únie ukladá povinnosť okrem spotrebiteľa (ďalej len „dohliadaná osoba“) vykonáva

a)

Národná banka Slovenska,74)

b)

Slovenská obchodná inšpekcia,75)

c)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a regionálne veterinárne a potravinové správy,76)

d)

Štátny ústav na kontrolu liečiv,77)

e)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,78)

f)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva.79)

(2)

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností podľa odseku 1 v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov v rozsahu podľa osobitného predpisu.80) Ustanovenia štvrtej časti tohto zákona okrem § 26 a 39 a piatej časti tohto zákona sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.80)

(3)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností podľa § 4 ods. 2 písm. a), b), f) až h), § 5 ods. 1 písm. c) a l) a ods. 2 a 3, § 15 ods. 1 písm. a), b), d), e), j) a k), ods. 3 až 5 a § 17, povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 3 ods. 1 písm. d) a ods. 2 a povinnosti podľa právne záväzného aktu Európskej únie81) osobou, ktorá vykonáva regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu.82)

(4)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a regionálne veterinárne a potravinové správy vykonávajú dohľad nad dodržiavaním povinností podľa § 4 ods. 2 písm. a), § 5, § 15, § 17, § 20 ods. 9 a 13 a § 22, povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 19, § 20 ods. 1 až 3, 5, 6 a 10 a § 21 a povinnosti podľa právne záväzného aktu Európskej únie81) pri ponuke a predaji potravín v rozsahu podľa osobitného predpisu.83)

(5)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú dohľad nad dodržiavaním povinností podľa § 4 ods. 2 písm. a), § 5, § 15, § 17, § 20 ods. 9 a 13 a § 22, povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 19, § 20 ods. 1 až 3, 5, 6 a 10 a § 21 a povinnosti podľa právne záväzného aktu Európskej únie81) pri ponuke a predaji kozmetických výrobkov a potravín v rozsahu podľa osobitného predpisu.84)

(6)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) pri ponuke a predaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

(7)

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností

a)

pri ponuke a predaji produktov na predajnej akcii alebo v súvislosti s predajnou akciou alebo s organizáciou predajnej akcie,

b)

podľa § 4 až 8, § 13, § 15 až 17, § 20 ods. 9 a 13 a § 22 a povinnosti podľa právne záväzného aktu Európskej únie,81) nad ktorými nevykonávajú dohľad orgány dohľadu podľa odsekov 2 až 6 a pri ponuke a predaji zmiešaného tovaru, ak sa porušenie povinnosti nevzťahuje výlučne na druh tovaru, nad ktorým vykonáva dohľad orgán dohľadu podľa odsekov 4 až 6,

c)

podľa právne záväzného aktu Európskej únie,85)

d)

pri vybavovaní sťažností podľa právne záväzného aktu Európskej únie,86)

e)

výrobcu, dovozcu a distribútora podľa právne záväzného aktu Európskej únie.87)

§ 27 - Základné ustanovenia o výkone dohľadu
(1)

Orgán dohľadu môže začať dohľad z vlastnej iniciatívy alebo podľa osobitného predpisu.88)

(2)

Dohľad sa vykonáva získavaním, spracúvaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov o činnosti dohliadanej osoby.

(3)

Orgán dohľadu postupuje pri výkone dohľadu nezávisle a nestranne a využíva aj podnety a návrhy od spotrebiteľov a spotrebiteľských organizácií. Orgán dohľadu nie je podnetmi a návrhmi podľa prvej vety viazaný.

(4)

Predmetom výkonu dohľadu a konania o porušení povinnosti nie je rozhodovanie sporu z právneho vzťahu medzi dohliadanou osobou a spotrebiteľom.

(5)

Orgán dohľadu dbá pri výkone dohľadu a v konaní o porušení povinnosti na práva a oprávnené záujmy dohliadanej osoby a na ochranu všeobecného záujmu spotrebiteľov, ktorý nie je len jednoduchým súhrnom záujmov jednotlivých spotrebiteľov (ďalej len „kolektívny záujem spotrebiteľov“).

(6)

Orgány dohľadu sú pri výkone dohľadu povinné si navzájom poskytovať súčinnosť.

(7)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ďalšie oprávnenia a postupy orgánu dohľadu pri výkone dohľadu podľa osobitných predpisov.89)

§ 28 - Získavanie informácií a dôkazov pri výkone dohľadu
(1)

Orgán dohľadu môže vykonávať dohľad na mieste a dohľad na diaľku.

(2)

Dohľad na mieste sa vykonáva priamo u dohliadanej osoby alebo na inom mieste, ktoré súvisí s činnosťou dohliadanej osoby. Dohľad na diaľku sa vykonáva získavaním, spracúvaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov inak ako dohľadom na mieste, najmä na základe informácií a podkladov predložených dohliadanou osobou alebo inou osobou podľa odseku 4 alebo kontrolou online rozhrania.

(3)

Dohliadaná osoba, zamestnanec dohliadanej osoby a osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby sú povinní poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri výkone dohľadu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu.

(4)

Orgán verejnej moci, fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je dohliadanou osobou, zamestnancom dohliadanej osoby alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby, sú povinní poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť potrebnú na výkon dohľadu v rozsahu určenom týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.90)

(5)

Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu overovať totožnosť dohliadanej osoby, zamestnanca dohliadanej osoby, osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby a osôb podľa odseku 4.

(6)

Orgán dohľadu je oprávnený na účely výkonu dohľadu požadovať od dohliadanej osoby, orgánu verejnej moci, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, písomností a iných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu, a vyhotoviť o ich obsahu záznam do zápisnice alebo zaistiť ich kópie. Orgán dohľadu je povinný vydať dotknutej osobe písomné potvrdenie o zaistených kópiách písomností alebo iných nosičov dát. Informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva,91) a údaje podľa osobitného predpisu,92) je orgán dohľadu oprávnený požadovať za podmienok a v rozsahu podľa osobitných predpisov.93)

(7)

Dohliadaná osoba, orgán verejnej moci, iná právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná poskytnúť na žiadosť orgánu dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje, písomnosti a iné nosiče dát, ktoré má k dispozícii, bezodplatne vo forme a v lehote určenej orgánom dohľadu.

(8)

Dohliadaná osoba, orgán verejnej moci, iná právnická osoba alebo fyzická osoba je oprávnená odoprieť poskytnutie vysvetlenia, informácie, údaju, písomnosti a iného nosiča dát len, ak by tým spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.

(9)

Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu odobrať dohliadanej osobe, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu písomnosti a iné nosiče dát, ktoré potrebuje na výkon dohľadu, alebo ich kópie, ak ich dohliadaná osoba, orgán verejnej moci, iná právnická osoba alebo fyzická osoba odmietla poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu, alebo ak orgán dohľadu má pochybnosti o správnosti alebo úplnosti poskytnutých informácií. Orgán dohľadu je povinný vydať písomné potvrdenie o odobratí písomnosti a iného nosiča dát a vrátiť ich tomu, komu boli odobraté, ak nie sú potrebné na ďalší výkon dohľadu.

(10)

Orgán dohľadu je povinný zabezpečiť ochranu informácií, písomností a iných nosičov dát, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva alebo telekomunikačného tajomstva. Porušením povinnosti podľa prvej vety nie je poskytnutie informácií a podkladov na plnenie úloh orgánu dohľadu a pri spolupráci podľa osobitného predpisu.94)

(11)

Zamestnanec orgánu dohľadu je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom dohľadu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po zániku pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo funkcie. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť zamestnancom orgánu dohľadu sa nepovažuje poskytnutie informácie, ktorá je predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť, príslušnému orgánu95) iného členského štátu, súdu, orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania alebo na základe súhlasu osoby, ktorá informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka.

(12)

Orgán dohľadu je oprávnený odoberať vzorky tovaru a vykonať alebo zabezpečiť vykonanie ich skúšok, ak je to potrebné na posúdenie vlastností, kvality alebo bezpečnosti tovaru. Dohliadaná osoba má právo za účasti orgánu dohľadu odobrať sama vzorky tovaru, ak to povaha tovaru umožňuje, a ponechať si časť z každej takto odobratej vzorky.

(13)

Dohliadaná osoba je povinná uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie vlastností, kvality alebo bezpečnosti tovaru a ďalšie s tým súvisiace náklady, ak orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti dohliadanej osoby alebo ak vlastnosti, kvalita alebo bezpečnosť tovaru nevyhovujú deklarovaným alebo určeným požiadavkám, v lehote určenej orgánom dohľadu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu nákladov. S prihliadnutím na povahu a účel vzoriek a skúšok môže orgán dohľadu po ukončení skúšok vzorku alebo jej zvyšok uchovať, vrátiť dohliadanej osobe alebo zlikvidovať.

(14)

Orgán dohľadu môže na úkon dohľadu prizvať zamestnanca iného orgánu verejnej moci alebo zamestnanca príslušného orgánu iného členského štátu, ak je to odôvodnené povahou úkonu dohľadu.

(15)

Orgán dohľadu môže poveriť na výkon konkrétneho úkonu dohľadu aj inú fyzickú osobu (ďalej len „poverená osoba“). Písomné poverenie na vykonanie konkrétneho úkonu dohľadu obsahuje

a)

názov a sídlo orgánu dohľadu,

b)

identifikačné údaje poverenej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu,

c)

identifikačné údaje dohliadanej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, adresa trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby – podnikateľa, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu, ak sú tieto údaje orgánu dohľadu známe,

d)

rozsah poverenia,

e)

miesto a deň podpisu poverenia,

f)

odtlačok úradnej pečiatky spolu s menom, priezviskom, funkciou a podpisom zamestnanca oprávneného konať v mene orgánu dohľadu,

g)

podpis poverenej osoby, ktorým potvrdí súhlas s vykonaním úkonu dohľadu a oboznámenie sa s rozsahom poverenia.

(16)

Poverená osoba má pri výkone dohľadu práva a povinnosti orgánu dohľadu v rozsahu poverenia vydaného orgánom dohľadu. Účasť poverenej osoby na úkone dohľadu sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.96) Poverenej osobe patrí za účasť na úkone dohľadu odmena podľa vnútorného predpisu orgánu dohľadu.

(17)

Poverená osoba nemôže vykonať úkon dohľadu, ak so zreteľom na jej vzťah k predmetu výkonu dohľadu alebo k dohliadanej osobe, zamestnancovi dohliadanej osoby alebo osobe oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Poverená osoba, ktorá vie o skutočnosti zakladajúcej pochybnosti o jej nezaujatosti, oznámi túto skutočnosť bezodkladne orgánu dohľadu, ktorý ju na výkon úkonu dohľadu poveril.

(18)

Orgán dohľadu zruší poverenie na základe oznámenia podľa odseku 17 druhej vety alebo ak sa z vlastnej činnosti dozvie o skutočnosti zakladajúcej pochybnosti o nezaujatosti poverenej osoby. Orgán dohľadu neprihliada na zistenia, ktoré poverená osoba zabezpečila po vzniku prekážky podľa odseku 17 prvej vety.

(19)

Orgán dohľadu upovedomí dohliadanú osobu o účasti poverenej osoby alebo osoby podľa odseku 14 najneskôr na začiatku výkonu úkonu dohľadu; to neplatí, ak úkonom dohľadu je kontrolný nákup vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.

§ 29 - Predvolanie
(1)

Orgán dohľadu je oprávnený predvolať fyzickú osobu na účely podania vysvetlenia alebo informácie, ak účel sledovaný orgánom dohľadu nemožno dosiahnuť inak. V predvolaní orgán dohľadu upozorní na právne následky nedostavenia sa podľa § 37 ods. 1 písm. b).

(2)

Na vypočutie fyzickej osoby podľa odseku 1 sa vzťahuje § 28 ods. 3 až 8. Predvolaná fyzická osoba musí byť pred začatím vypočutia poučená o právach a povinnostiach podľa § 28 ods. 3 až 8.

(3)

Orgán dohľadu je oprávnený klásť predvolanej fyzickej osobe otázky v rozsahu predmetu výkonu dohľadu.

§ 30 - Výkon dohľadu na mieste
(1)

Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu na mieste vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou. Nedotknuteľnosť obydlia tým nie je dotknutá.

(2)

Zamestnanec orgánu dohľadu je povinný sa pri začatí výkonu dohľadu na mieste preukázať preukazom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje príslušnosť zamestnanca k orgánu dohľadu a oprávnenie na výkon dohľadu; to neplatí, ak ide o kontrolný nákup vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.

(3)

Poverená osoba je povinná najneskôr pri začatí úkonu dohľadu, na ktorý bola poverená, preukázať svoje oprávnenie na vykonanie úkonu dohľadu voči dohliadanej osobe, písomným poverením vydaným orgánom dohľadu podľa § 28 ods. 15; to neplatí, ak ide o kontrolný nákup vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.

(4)

Orgán dohľadu je povinný poučiť dohliadanú osobu, zamestnanca dohliadanej osoby alebo osobu oprávnenú konať v mene dohliadanej osoby, ktorá sa nachádza na mieste výkonu dohľadu pri začatí výkonu dohľadu na mieste, o predmete výkonu dohľadu na mieste, o právach dohliadanej osoby podľa odseku 5, § 28 ods. 8, § 32 ods. 2 a 3 a o povinnostiach dohliadanej osoby podľa § 28 ods. 3 a 7; to neplatí, ak ide o kontrolný nákup vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.

(5)

Dohliadaná osoba, zamestnanec dohliadanej osoby alebo osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby, ktorá sa nachádza na mieste výkonu dohľadu, je oprávnená byť prítomná pri jednotlivých úkonoch dohľadu na mieste; to neplatí, ak ide o kontrolný nákup vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.

(6)

Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu na mieste zdokumentovať dôkazy, ktoré súvisia s výkonom dohľadu, vyhotovením fotodokumentácie, audiozáznamu, videozáznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu. Osobné údaje fyzických osôb, ktoré orgán dohľadu získa na základe zdokumentovania dôkazov, možno použiť len na účely výkonu dohľadu nad dohliadanými osobami, konania o porušení povinnosti dohliadanej osoby, na účely súdnych konaní o preskúmaní zákonnosti rozhodnutí podľa Správneho súdneho poriadku alebo na účely trestného stíhania. Orgán dohľadu je oprávnený uchovávať osobné údaje fyzických osôb podľa druhej vety na účely výkonu dohľadu a konania o porušení povinnosti najviac po dobu desiatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti podľa tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie.

(7)

Orgán dohľadu je oprávnený písomne požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany zamestnancom orgánu dohľadu v mieste a čase výkonu dohľadu, ak bezprostredne predchádzajúci pokus o výkon dohľadu na mieste bol zmarený konaním dohliadanej osoby, z ktorého vyplýva dôvodné podozrenie, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnanca orgánu dohľadu pri ďalšom pokuse o výkon dohľadu na mieste.

§ 31 - Kontrolný nákup
(1)

Orgán dohľadu je pri výkone dohľadu oprávnený vykonávať kontrolné nákupy produktov, a to i nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.

(2)

Orgán dohľadu oznámi dohliadanej osobe vykonanie kontrolného nákupu do 30 dní od dodania produktu, ak to nie je v rozpore s účelom kontrolného nákupu.

(3)

Zmluva uzavretá medzi orgánom dohľadu a dohliadanou osobou pri kontrolnom nákupe sa oznámením podľa odseku 2 zrušuje od začiatku, ibaže to bráni povahe alebo účelu kontrolného nákupu alebo predmetu kontrolného nákupu. Orgán dohľadu a dohliadaná osoba sú povinní vrátiť si plnenia poskytnuté podľa zmluvy do 15 dní odo dňa zániku zmluvy, ak sa nedohodnú inak. Dohliadaná osoba vráti orgánu dohľadu len pomernú časť poskytnutého plnenia, ak preukáže, že postupom orgánu dohľadu došlo k čiastočnému zániku alebo znehodnoteniu produktu a vrátením celého poskytnutého plnenia by dohliadanej osobe vznikla škoda. Dohliadaná osoba vráti orgánu dohľadu celé poskytnuté plnenie, ak predmetom kontrolného nákupu bola služba a pri kontrolnom nákupe bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i).

(4)

Náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu znáša orgán dohľadu.

(5)

Ak je to odôvodnené zisteniami orgánu dohľadu, môže orgán dohľadu vykonať alebo zabezpečiť vykonanie skúšok tovaru, ktorý bol predmetom kontrolného nákupu, na overenie jeho vlastností, kvality alebo bezpečnosti. Odseky 3 a 4 sa neuplatňujú na tovar podľa prvej vety a postupuje sa podľa § 28 ods. 13.

§ 32 - Zápisnica
(1)

Orgán dohľadu vyhotovuje o úkone dohľadu písomnú zápisnicu, ktorá obsahuje

a)

názov a sídlo orgánu dohľadu,

b)

identifikačné údaje dohliadanej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, adresa trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby – podnikateľa, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu,

c)

meno, priezvisko a funkciu zamestnanca orgánu dohľadu alebo poverenej osoby, ktorá vykonala úkon dohľadu, alebo číslo preukazu alebo iného dokladu, ktorý preukazuje oprávnenie zamestnanca orgánu dohľadu alebo poverenej osoby na výkon dohľadu,

d)

meno, priezvisko a funkciu zamestnanca dohliadanej osoby alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri úkone dohľadu; to neplatí, ak ide o zápisnicu o kontrolnom nákupe, ktorý orgán dohľadu vykonal nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou,

e)

predmet úkonu dohľadu,

f)

miesto a trvanie úkonu dohľadu,

g)

priebeh úkonu dohľadu a zistenia orgánu dohľadu,

h)

miesto a deň vyhotovenia zápisnice,

i)

meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca orgánu dohľadu alebo poverenej osoby, ktorý zodpovedá za vyhotovenie zápisnice, alebo číslo preukazu alebo iného dokladu, ktorý identifikuje zamestnanca orgánu dohľadu alebo poverenej osoby, ktorý zodpovedá za vyhotovenie zápisnice vrátane ich podpisu,

j)

podpis dohliadanej osoby, zamestnanca dohliadanej osoby alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby podľa písmena d), ktorým potvrdí oboznámenie sa s obsahom zápisnice, alebo informáciu, že táto osoba odmietla zápisnicu podpísať a dôvod odmietnutia, ak je známy; to neplatí, ak ide o zápisnicu o kontrolnom nákupe, ktorý orgán dohľadu vykonal nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou, a sprístupnením zápisnice by mohol byť zmarený účel výkonu dohľadu.

(2)

Dohliadaná osoba, zamestnanec dohliadanej osoby alebo osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri úkone dohľadu, má právo sa predbežne vyjadriť k zápisnici o výkone dohľadu na mieste a k zápisnici o úkone, ktorý orgán dohľadu vykonal v prítomnosti tejto osoby; to neplatí, ak ide o zápisnicu o kontrolnom nákupe, ktorý orgán dohľadu vykonal nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou, a sprístupnením zápisnice by mohol byť zmarený účel výkonu dohľadu. Orgán dohľadu zabezpečí zaznamenanie predbežného vyjadrenia osoby podľa prvej vety do zápisnice.

(3)

Orgán dohľadu bez zbytočného odkladu po vykonaní úkonu dohľadu doručí kópiu zápisnice dohliadanej osobe; to neplatí, ak by doručením zápisnice mohol byť zmarený účel výkonu dohľadu. Doručením podľa prvej vety sa rozumie aj preukázateľné odovzdanie kópie zápisnice osobe oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, ak bola prítomná pri úkone dohľadu. Orgán dohľadu pri doručení zápisnice určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia zápisnice, na podanie písomného vyjadrenia dohliadanej osoby k obsahu zápisnice, ak orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti dohliadanej osoby.

(4)

Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na písomný úkon dohľadu, úkon dohľadu na diaľku bez súčinnosti dohliadanej osoby, ak ním nebolo zistené porušenie povinnosti dohliadanej osoby, a na úkony dohľadu, ktorými orgán dohľadu získava alebo overuje informácie bez súčinnosti dohliadanej osoby pri spolupráci podľa osobitného predpisu.97)

§ 33 - Predbežné opatrenie
(1)

Orgán dohľadu môže vydať predbežné opatrenie, ktorým dohliadanej osobe v rozsahu primeranom na zabezpečenie sledovaného účelu nariadi, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo strpela, alebo ktorým nariadi zabezpečenie veci potrebnej na vykonanie dôkazov,

a)

ak dochádza k porušovaniu povinnosti dohliadanej osoby a je potrebné bezodkladne zabezpečiť ochranu spotrebiteľa,

b)

ak porušovanie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa bezprostredne hrozí alebo

c)

na zabezpečenie účelu alebo priebehu výkonu dohľadu.

(2)

Spotrebiteľská organizácia môže podať orgánu dohľadu návrh na vydanie predbežného opatrenia, ak dohliadaná osoba poškodzuje alebo ohrozuje kolektívne záujmy spotrebiteľov a neupustila od porušovania povinnosti ani do 14 dní od doručenia písomnej výzvy spotrebiteľskej organizácie na upustenie od konania. Výzva na upustenie od konania a návrh na vydanie predbežného opatrenia musia obsahovať popis konania, ktorým podľa spotrebiteľskej organizácie dochádza k poškodzovaniu alebo k ohrozovaniu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a odôvodnenie potreby okamžitého ukončenia konania.

(3)

Orgán dohľadu v predbežnom opatrení vymedzí povinnosť, ktorá sa dohliadanej osobe ukladá, dôvod, na základe ktorého sa predbežné opatrenie vydáva, určí čas trvania predbežného opatrenia, ak sa vydáva len na určitý čas, a poučí dohliadanú osobu o možnosti podať námietku podľa odseku 6. Orgán dohľadu môže v predbežnom opatrení dohliadanej osobe určiť lehotu na podanie správy o splnení predbežného opatrenia.

(4)

Zamestnanec orgánu dohľadu je na základe skutočností zistených pri výkone dohľadu na mieste oprávnený vydať predbežné opatrenie aj na mieste výkonu dohľadu. Predbežné opatrenie podľa prvej vety oznámi zamestnanec orgánu dohľadu ústne dohliadanej osobe, zamestnancovi dohliadanej osoby alebo osobe oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, ktorá je prítomná pri výkone dohľadu na mieste, a bezodkladne o ňom vyhotoví písomný záznam, ktorý doručí dohliadanej osobe. Doručením podľa druhej vety sa rozumie aj preukázateľné odovzdanie písomného záznamu dohliadanej osobe, zamestnancovi dohliadanej osoby alebo osobe oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri výkone dohľadu na mieste.

(5)

Účinky predbežného opatrenia vydaného na mieste výkonu dohľadu podľa odseku 4 nastávajú jeho oznámením. Ak predbežné opatrenie nebolo vydané na mieste výkonu dohľadu, nastávajú účinky predbežného opatrenia jeho doručením.

(6)

Dohliadaná osoba môže podať orgánu dohľadu, ktorý predbežné opatrenie vydal, písomnú námietku do piatich pracovných dní odo dňa doručenia predbežného opatrenia alebo písomného záznamu podľa odseku 4, ak nesúhlasí s predbežným opatrením. Námietka musí byť vecne odôvodnená. Námietka nemá odkladný účinok.

(7)

Orgán dohľadu rozhodne o námietke podľa odseku 6 do desiatich dní odo dňa jej doručenia. Rozhodnutie orgánu dohľadu o námietke je konečné a nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok.

(8)

Predbežné opatrenie zanikne

a)

uplynutím času, na ktorý bolo vydané,

b)

zrušením,

c)

odložením veci alebo

d)

nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu dohľadu o porušení povinnosti dohliadanej osoby.

(9)

Orgán dohľadu bezodkladne zruší predbežné opatrenie, ak pominul dôvod na jeho vydanie. Proti rozhodnutiu o zrušení predbežného opatrenia nie je prípustný opravný prostriedok.

(10)

Na predbežné opatrenie sa vzťahuje správny poriadok okrem § 5 až 8, § 16 až 24, § 28 až 30, § 41 až 51 a § 53 až 68 správneho poriadku.

§ 34 - Opatrenie o blokovaní
(1)

Ak v dôsledku porušovania povinnosti dohliadanej osoby dochádza k poškodzovaniu kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo ak hrozí riziko vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov, je orgán dohľadu oprávnený písomne vyzvať dohliadanú osobu, ktorá prevádzkuje alebo v ktorej mene sa prevádzkuje online rozhranie, aby v lehote určenej orgánom dohľadu odstránila alebo zmenila obsah zverejnený v online rozhraní, obmedzila alebo zamedzila prístup spotrebiteľov k online rozhraniu, prístup k niektorým funkciám alebo ku všetkým funkciám alebo k službám online rozhrania alebo zverejnila upozornenie pre spotrebiteľov, ktorí pristupujú k online rozhraniu. Orgán dohľadu zverejní výzvu podľa prvej vety na svojom webovom sídle počas troch dní, ak sa mu nepodarilo zistiť dohliadanú osobu, ktorá prevádzkuje online rozhranie alebo v ktorej mene sa prevádzkuje online rozhranie; posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia výzvy.

(2)

Ak účel nie je možné dosiahnuť inak a dohliadaná osoba výzve podľa odseku 1 nevyhovie alebo ak je zo všetkých okolností zrejmé, že postupom podľa odseku 1 nedôjde k bezodkladnému uskutočneniu nápravy, alebo na základe žiadosti alebo pri koordinovanom postupe podľa osobitného predpisu98) môže orgán dohľadu vydať opatrenie o blokovaní, ktorým dohliadanej osobe uloží povinnosť

a)

odstrániť alebo zmeniť obsah zverejnený v online rozhraní,

b)

obmedziť alebo zamedziť prístup spotrebiteľov k online rozhraniu, prístup k niektorým funkciám alebo ku všetkým funkciám alebo k službám online rozhrania, alebo

c)

zverejniť upozornenie pre spotrebiteľov, ktorí pristupujú k online rozhraniu.

(3)

Orgán dohľadu môže opatrením o blokovaní uložiť dohliadanej osobe povinnosť podľa odseku 2 súbežne s inou povinnosťou podľa odseku 2.

(4)

Opatrenie o blokovaní obsahuje

a)

označenie orgánu dohľadu, ktorý opatrenie vydal,

b)

identifikačné údaje dohliadanej osoby, ktorej sa opatrenie o blokovaní ukladá, v rozsahu meno, priezvisko, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu; to neplatí, ak sa orgánu dohľadu nepodarilo zistiť dohliadanú osobu, ktorá prevádzkuje online rozhranie alebo v ktorej mene sa prevádzkuje online rozhranie, alebo ktorej sa týka obsah zverejnený v online rozhraní,

c)

označenie online rozhrania, na ktoré sa opatrenie o blokovaní vzťahuje,

d)

vymedzenie druhu a rozsahu povinnosti podľa odseku 2, ktorá sa dohliadanej osobe ukladá; ak orgán dohľadu ukladá povinnosť podľa odseku 2 písm. c), opatrenie o blokovaní obsahuje aj presné znenie upozornenia pre spotrebiteľov, ktoré je dohliadaná osoba povinná zverejniť v online rozhraní,

e)

lehotu, v ktorej je dohliadaná osoba povinná opatrenie vykonať,

f)

čas trvania, ak ho pri vydaní opatrenia o blokovaní je možné určiť,

g)

odôvodnenie potreby uloženia opatrenia o blokovaní,

h)

poučenie o možnosti podať námietku podľa odseku 6.

(5)

Orgán dohľadu zverejní opatrenie o blokovaní na svojom webovom sídle počas troch dní, ak sa mu nepodarilo zistiť dohliadanú osobu, ktorá prevádzkuje online rozhranie podľa odseku 4 písm. c) alebo v ktorej mene sa online rozhranie prevádzkuje. Posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia opatrenia o blokovaní.

(6)

Dohliadaná osoba môže podať orgánu dohľadu, ktorý opatrenie o blokovaní vydal, písomnú námietku do piatich pracovných dní odo dňa doručenia opatrenia o blokovaní, ak nesúhlasí s opatrením o blokovaní. Námietka musí byť vecne odôvodnená. Dohliadaná osoba môže rozšíriť, zmeniť alebo doplniť rozsah, v akom napáda opatrenie o blokovaní, a dôvody podanej námietky len do uplynutia lehoty určenej na podanie námietky. Včas podaná námietka má odkladný účinok.

(7)

Orgán dohľadu rozhodne o námietke podľa odseku 6 do piatich pracovných dní odo dňa jej doručenia. Rozhodnutie orgánu dohľadu o námietke je konečné a nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok.

(8)

Opatrenie o blokovaní zanikne

a)

uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,

b)

zrušením,

c)

odložením veci alebo

d)

nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu dohľadu o porušení povinnosti dohliadanej osoby.

(9)

Orgán dohľadu bezodkladne zruší opatrenie o blokovaní, ak pominul dôvod na jeho vydanie. Proti rozhodnutiu o zrušení opatrenia o blokovaní nie je prípustný opravný prostriedok. Orgán dohľadu môže nahradiť opatrenie o blokovaní novým opatrením o blokovaní, ak je predchádzajúce opatrenie o blokovaní neúčinné a je potrebné ho nahradiť iným opatrením o blokovaní podľa odseku 2.

(10)

Na opatrenie o blokovaní sa vzťahuje správny poriadok okrem § 5 až 8, § 16 až 24, § 28 až 30, § 41 až 51, § 53 až 68 a § 71 až 80 správneho poriadku.

(11)

Orgán dohľadu môže požiadať poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti99) o poskytnutie súčinnosti pri výkone opatrenia o blokovaní, ak dohliadaná osoba nesplnila povinnosť uloženú právoplatným opatrením o blokovaní. Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti je povinný bezodkladne poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť v rozsahu, v akom je technicky schopný zabezpečiť splnenie uloženej povinnosti. Orgán dohľadu informuje poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti o zániku opatrenia o blokovaní. Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti nezodpovedá za škodu spôsobenú výkonom opatrenia o blokovaní, ak postupoval podľa pokynov orgánu dohľadu.

(12)

Orgán dohľadu nie je povinný začať konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa po vydaní opatrenia o blokovaní, ak opatrenie o blokovaní splní účel, pre ktorý bolo vydané.

§ 35 - Dobrovoľné opatrenie
(1)

Dobrovoľným opatrením sa rozumie písomné záväzné vyhlásenie dohliadanej osoby, že dobrovoľne ukončila alebo ukončí porušovanie povinnosti a ak to povaha porušenia pripúšťa, aj vykonala alebo vykoná nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli poškodení porušením povinnosti dohliadanej osoby alebo ich práva alebo právom chránené záujmy boli porušením povinnosti inak dotknuté.

(2)

Dohliadaná osoba doručuje návrh dobrovoľného opatrenia orgánu dohľadu, v ktorom uvedie najmä

a)

obsah a rozsah dobrovoľného opatrenia,

b)

spôsob realizácie dobrovoľného opatrenia,

c)

kedy bolo dobrovoľné opatrenie splnené alebo harmonogram splnenia dobrovoľného opatrenia,

d)

spôsob a lehotu na preukázanie splnenia dobrovoľného opatrenia orgánu dohľadu,

e)

či pri prijatí dobrovoľného opatrenia alebo pri plnení dobrovoľného opatrenia spolupracuje so spotrebiteľskou organizáciou, tvorcom kódexu správania, ktorý sa dohliadaná osoba zaviazala dodržiavať, so záujmovým združením právnických osôb, ktorého je členom, alebo s inou osobou a v akom rozsahu.

(3)

Prílohou návrhu dobrovoľného opatrenia je čestné vyhlásenie osoby podľa odseku 2 písm. e), že spolupracuje pri prijatí dobrovoľného opatrenia alebo pri plnení dobrovoľného opatrenia s dohliadanou osobou, ak dochádza k spolupráci podľa odseku 2 písm. e).

(4)

Dohliadaná osoba môže doručiť návrh dobrovoľného opatrenia orgánu dohľadu najneskôr do uplynutia lehoty podľa § 47 ods. 3 alebo do začatia konania o porušení povinnosti, na ktorú sa návrh dobrovoľného opatrenia vzťahuje, ak orgán dohľadu nepoučil dohliadanú osobu podľa § 47 ods. 1. Dôvodom dobrovoľného opatrenia môže byť aj porušenie povinnosti, pre ktoré už uplynula lehota na začatie konania o porušení povinnosti alebo lehota na uloženie sankcie.

(5)

Orgán dohľadu na základe jemu známych skutočností a skutočností uvedených v návrhu dobrovoľného opatrenia posúdi, či návrh dobrovoľného opatrenia

a)

obsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3,

b)

je dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný,

c)

je primeraný porušeniu povinnosti dohliadanej osoby, najmä či sa dosiahne ukončenie porušovania povinnosti dohliadanej osoby a ak to povaha porušenia pripúšťa, aj náprava v prospech spotrebiteľov, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli porušením povinnosti dotknuté; pri posudzovaní primeranosti návrhu dobrovoľného opatrenia sa prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob, rozsah, následky, trvanie, okolnosti porušenia povinnosti, skutočnosť, či ide o opakované porušenie tej istej povinnosti, sústavnosť porušovania povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa dohliadanou osobou a predchádzajúce splnenie dobrovoľných opatrení dohliadanou osobou.

(6)

Ak orgán dohľadu predbežne posúdi, že realizáciou návrhu dobrovoľného opatrenia možno dosiahnuť súlad s právnymi predpismi, a ak to povaha porušenia povinnosti pripúšťa, aj nápravu v prospech spotrebiteľov, avšak má výhrady k náležitostiam návrhu dobrovoľného opatrenia podľa odseku 2 alebo odseku 3, informuje dohliadanú osobu o výhradách a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo opravu návrhu dobrovoľného opatrenia. Dohliadaná osoba môže na základe výhrad orgánu dohľadu doplniť alebo opraviť návrh dobrovoľného opatrenia v lehote určenej orgánom dohľadu. Orgán dohľadu môže v opodstatnených prípadoch lehotu podľa druhej vety na žiadosť dohliadanej osoby predĺžiť. Orgán dohľadu môže výhrady k návrhu dobrovoľného opatrenia uplatniť aj opakovane.

(7)

Ak orgán dohľadu vyhodnotí, že návrh dobrovoľného opatrenia spĺňa požiadavky podľa odseku 5, oznámi výsledok vyhodnotenia dohliadanej osobe. Dohliadaná osoba je povinná splniť dobrovoľné opatrenie a preukázať jeho riadne splnenie v lehote určenej v dobrovoľnom opatrení. Orgán dohľadu môže na účely preverenia riadneho splnenia dobrovoľného opatrenia vyžiadať od dohliadanej osoby ďalšie informácie a doklady a od osoby podľa odseku 2 písm. e), ktorá spolupracovala pri splnení dobrovoľného opatrenia, stanovisko k priebehu a výsledku splnenia dobrovoľného opatrenia.

(8)

Orgán dohľadu po oznámení výsledku vyhodnotenia návrhu dobrovoľného opatrenia podľa odseku 7, ktoré dohliadaná osoba má ešte len splniť, zverejní na svojom webovom sídle informáciu o dobrovoľnom opatrení, ktorá obsahuje označenie dohliadanej osoby, ktorá prijala dobrovoľné opatrenie, a náležitosti dobrovoľného opatrenia podľa odseku 2 písm. a) a c). Orgán dohľadu zverejňuje informáciu o dobrovoľnom opatrení do preukázania splnenia dobrovoľného opatrenia alebo do uloženia pokuty za nesplnenie dobrovoľného opatrenia.

(9)

Dohliadaná osoba môže v priebehu plnenia dobrovoľného opatrenia zmeniť náležitosť dobrovoľného opatrenia podľa odseku 2 len so súhlasom orgánu dohľadu. Pri zmene dobrovoľného opatrenia počas jeho plnenia sa postupuje rovnako ako pri návrhu dobrovoľného opatrenia; odsek 4 prvá veta sa neuplatňuje na zmenu dobrovoľného opatrenia. Dohliadaná osoba je povinná splniť dobrovoľné opatrenie v pôvodnom znení, ak orgán dohľadu nesúhlasí so zmenou dobrovoľného opatrenia.

(10)

Ak orgán dohľadu vyhodnotí, že realizáciou návrhu dobrovoľného opatrenia nemožno splniť požiadavky podľa odseku 5, dohliadaná osoba neprejavila skutočný záujem o dosiahnutie nápravy, alebo ak dohliadaná osoba bez dostatočných dôvodov odmieta výhrady orgánu dohľadu k návrhu dobrovoľného opatrenia, orgán dohľadu vyznačí túto skutočnosť v spise a oznámi výsledok vyhodnotenia dohliadanej osobe najneskôr pri prvom písomnom úkone voči dohliadanej osobe.

(11)

Orgán dohľadu nie je povinný prihliadať na opakované návrhy dobrovoľného opatrenia v tej istej veci okrem doplnení a úprav návrhu dobrovoľného opatrenia podľa odsekov 6 a 9.

(12)

Orgán dohľadu postupuje pri posudzovaní návrhu dobrovoľného opatrenia bez zbytočných prieťahov v snahe dosiahnuť rýchle ukončenie porušovania povinnosti dohliadanej osoby a ak to povaha porušenia pripúšťa, aj nápravu v prospech spotrebiteľov.

(13)

Orgán dohľadu môže vo veci dobrovoľného opatrenia komunikovať s dohliadanou osobou prostredníctvom elektronickej pošty, ak dohliadaná osoba oznámi orgánu dohľadu adresu elektronickej pošty alebo ak je adresa elektronickej pošty dohliadanej osoby verejne dostupná alebo známa orgánu dohľadu z úradnej činnosti a dohliadaná osoba potvrdí prijatie písomnosti. Na doručovanie písomností vo veci dobrovoľného opatrenia sa vzťahuje § 24 až 25a správneho poriadku, ak dohliadaná osoba neoznámi orgánu dohľadu adresu elektronickej pošty alebo nepotvrdí prijatie písomnosti na adresu elektronickej pošty známu orgánu dohľadu.

(14)

Na dobrovoľné opatrenie sa vzťahuje § 9 až 12 a § 27 správneho poriadku.

§ 36 - Následky nesplnenia predbežného opatrenia, opatrenia o blokovaní a dobrovoľného opatrenia
(1)

Orgán dohľadu uloží dohliadanej osobe, ktorá nesplní

a)

povinnosť uloženú v predbežnom opatrení alebo v opatrení o blokovaní, pokutu vo výške od 50 eur do 50 000 eur,

b)

dobrovoľné opatrenie alebo nepreukáže splnenie dobrovoľného opatrenia, alebo ak sa preukáže, že informácie alebo doklady o preukázaní splnenia dobrovoľného opatrenia, ktoré dohliadaná osoba poskytla, sú nepravdivé, pokutu vo výške od 1 000 eur do hornej hranice sadzby pokuty ustanovenej právnym predpisom za porušenie povinnosti, na ktoré sa vzťahovalo dobrovoľné opatrenie.

(2)

Sadzba pokuty podľa odseku 1 písm. a) sa zvyšuje na dvojnásobok, ak dohliadaná osoba opakovane poruší povinnosť podľa odseku 1 písm. a) počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 písm. a). Pri opakovanom porušení povinnosti podľa odseku 1 písm. b) počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 písm. b) uloží orgán dohľadu pokutu vo výške od 2 000 eur do hornej hranice sadzby pokuty ustanovenej právnym predpisom za opakované porušenie povinnosti, na ktoré sa vzťahovalo dobrovoľné opatrenie.

(3)

Orgán dohľadu nemôže uložiť pokutu za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní, ak došlo k náhradnému splneniu povinnosti podľa § 34 ods. 11.

(4)

Orgán dohľadu pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 1 prihliada najmä na závažnosť, rozsah, následky, trvanie, okolnosti porušenia povinnosti a obrat dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie.

(5)

Pokutu podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť do troch rokov odo dňa uplynutia lehoty na preukázanie splnenia dobrovoľného opatrenia.

(6)

Pokuty podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Úhrada pokuty podľa odseku 1 písm. a) nezbavuje dohliadanú osobu povinnosti splniť predbežné opatrenie alebo opatrenie o blokovaní, ak medzi právoplatnosťou rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 písm. a) a úhradou pokuty nedošlo k zániku predbežného opatrenia alebo opatrenia o blokovaní. Orgán dohľadu môže uložiť pokutu podľa odseku 1 aj opakovane, ak dohliadaná osoba napriek predchádzajúcemu uloženiu pokuty podľa odseku 1 nesplní povinnosť uloženú predbežným opatrením alebo opatrením o blokovaní.

(8)

Úhrada pokuty podľa odseku 1 písm. b) nemá vplyv na práva spotrebiteľov, ktorí boli poškodení porušením povinnosti dohliadanej osoby, ktorá bola predmetom dobrovoľného opatrenia, alebo ich práva alebo právom chránené záujmy boli porušením povinnosti dohliadanej osoby inak dotknuté.

(9)

Neuhradenie pokuty podľa odseku 1 a opakované porušenie povinnosti podľa odseku 1 v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 sa považujú za závažné porušenie povinností dohliadanej osoby.100)

(10)

Na porušenie povinnosti a na konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 sa nevzťahuje piata časť tohto zákona. Na konanie o porušení povinnosti a uložení pokuty podľa odseku 1 sa vzťahuje správny poriadok.

§ 37 - Poriadková pokuta
(1)

Orgán dohľadu môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto bez závažného dôvodu marí, ruší alebo sťažuje výkon dohľadu, najmä tým, že

a)

poruší povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 28 ods. 3, 4 a 7, § 34 ods. 11, § 35 ods. 7 tretej vety, § 38 ods. 2 alebo § 45 ods. 4 alebo poskytne nesprávne alebo nepravdivé informácie,

b)

sa na predvolanie orgánu dohľadu podľa § 29 ods. 1 nedostaví bez ospravedlnenia alebo bez závažného dôvodu, alebo

c)

neumožní orgánu dohľadu vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky podľa § 30 ods. 1.

(2)

Orgán dohľadu môže uložiť poriadkovú pokutu podľa odseku 1 vo výške od 20 eur do 2 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, a vo výške od 50 eur do 5 000 eur, ak ide o právnickú osobu.

(3)

Orgán dohľadu pri rozhodovaní o uložení a o výške poriadkovej pokuty prihliada najmä na závažnosť, rozsah, následky, trvanie a okolnosti protiprávneho konania a na to, či dohliadaná osoba marí, ruší alebo sťažuje výkon dohľadu opakovane alebo sústavne.

(4)

Orgán dohľadu môže uložiť poriadkovú pokutu aj opakovane.

(5)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(6)

Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Na porušenie povinnosti podľa odseku 1 a na konanie o uložení poriadkovej pokuty sa nevzťahuje piata časť tohto zákona. Na konanie o uložení poriadkovej pokuty sa vzťahuje správny poriadok.

§ 38 - Odloženie veci
(1)

Orgán dohľadu vec odloží bez toho, aby začal konanie o porušení povinnosti, ak

a)

nebolo zistené porušenie povinnosti dohliadanej osoby,

b)

dohliadaná osoba pred začatím konania o porušení povinnosti preukázala orgánu dohľadu uzavretie a splnenie dohody so spotrebiteľom alebo so všetkými spotrebiteľmi, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli porušením povinnosti dohliadanej osoby porušené alebo inak dotknuté,

c)

vyhodnotí, že návrh dobrovoľného opatrenia spĺňa požiadavky podľa § 35 ods. 5,

d)

dohliadaná osoba, tvorca kódexu správania, ktorý sa dohliadaná osoba zaviazala dodržiavať, alebo záujmové združenie právnických osôb, ktorého je dohliadaná osoba členom, do začatia konania o porušení povinnosti preukáže vyvodenie zodpovednosti voči dohliadanej osobe za porušenie tej istej povinnosti podľa pravidiel kódexu správania alebo záujmového združenia právnických osôb a orgán dohľadu vyhodnotí, že výsledok vyvodenia zodpovednosti je primeraný porušeniu povinnosti dohliadanej osoby, pričom prihliada najmä na to, či bola zabezpečená náprava v prospech spotrebiteľov, ktorí boli poškodení porušením povinnosti dohliadanej osoby alebo ich práva alebo právom chránené záujmy boli porušením povinnosti inak dotknuté,

e)

ide o postup podľa § 34 ods. 12,

f)

dohliadaná osoba zomrela, bola vyhlásená za mŕtvu alebo zanikla bez právneho nástupcu a výkon dohľadu sa týkal len tejto dohliadanej osoby,

g)

zistí, že nie je príslušný na výkon dohľadu a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu,

h)

o skutku sa vedie trestné stíhanie alebo konanie na inom príslušnom orgáne,

i)

o skutku sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,

j)

uplynula lehota na začatie konania o porušení povinnosti alebo lehota na uloženie sankcie,

k)

zanikla zodpovednosť dohliadanej osoby za porušenie povinnosti.

(2)

Tvorca kódexu správania a záujmové združenie právnických osôb podľa odseku 1 písm. d) sú povinní poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri posudzovaní primeranosti výsledku vyvodenia zodpovednosti voči dohliadanej osobe.

(3)

Orgán dohľadu neodloží vec podľa odseku 1 písm. d) a začne konanie o porušení povinnosti, ak dohliadaná osoba opakovane alebo sústavne porušuje povinnosti, ktorými dochádza k poškodzovaniu alebo vážnemu ohrozovaniu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

(4)

O odložení veci sa rozhodnutie nevydáva. Odloženie veci sa vyznačí v spise.

(5)

Orgán dohľadu bezodkladne písomne oznámi odloženie veci dohliadanej osobe, ak vec odloží po oznámení začatia výkonu dohľadu dohliadanej osobe.

§ 39 - Cezhraničná spolupráca pri výkone dohľadu
(1)

Orgán dohľadu plní pri cezhraničnej spolupráci povinnosti príslušného orgánu95) a spolupracuje s príslušnými orgánmi iných členských štátov pri presadzovaní právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľov101) v rozsahu svojej pôsobnosti.

(2)

Orgán dohľadu pri cezhraničnej spolupráci sprístupňuje a poskytuje iným členským štátom informácie, ktoré súvisia s výkonom dohľadu nad porušovaním právnych predpisov podľa odseku 1.

(3)

Orgán dohľadu zodpovedá za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu102) v dôsledku zrušenia alebo zamietnutia opatrenia na presadzovanie práva,103) ktoré tento členský štát prijal na základe žiadosti orgánu dohľadu.104)

(4)

Ministerstvo hospodárstva a orgány dohľadu spolupracujú pri plnení úloh cezhraničnej spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa. Iné orgány verejnej moci poskytujú na žiadosť ministerstva hospodárstva alebo orgánov dohľadu potrebnú súčinnosť pri plnení úloh cezhraničnej spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

(5)

Orgány dohľadu informujú ministerstvo hospodárstva o

a)

prioritách presadzovania práva105) v rozsahu svojej pôsobnosti v lehote určenej ministerstvom hospodárstva,

b)

zmene pôsobnosti a právomocí v oblasti ochrany spotrebiteľa, o zmene zamestnancov s prístupom do elektronickej databázy106) a ich kontaktných údajov bezodkladne po tom, keď k zmene došlo,

c)

znení dohody podľa osobitného predpisu107) bezodkladne po uzavretí dohody.

§ 40 - Vonkajšie výstrahy
(1)

Oprávnenie zasielať vonkajšie výstrahy108) pri podozrení z porušovania právnych predpisov Únie na ochranu záujmov spotrebiteľovv rozsahu podľa osobitného predpisu,109) má

a)

ministerstvo hospodárstva,

b)

spotrebiteľská organizácia zapísaná v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy, ktorý vedie ministerstvo hospodárstva.

(2)

O zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy môže ministerstvo hospodárstva požiadať spotrebiteľská organizácia zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií,110) ktorá

a)

aktívne pôsobí v oblasti ochrany spotrebiteľa najmenej počas troch rokov bezprostredne predchádzajúcich dňu podania žiadosti,

b)

je nezávislá a má neziskový charakter,

c)

má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

d)

pôsobí na nadnárodnej úrovni.

(3)

Žiadosť o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy obsahuje

a)

názov a sídlo spotrebiteľskej organizácie,

b)

identifikačné číslo organizácie, ak bolo spotrebiteľskej organizácii pridelené,

c)

meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo všetkých členov štatutárneho orgánu spotrebiteľskej organizácie, ak nie sú zverejnené vo verejnom registri.

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a)

výročné správy alebo iné informácie a doklady o aktivitách spotrebiteľskej organizácie, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. a), ak nie sú zverejnené vo verejnom registri,

b)

čestné vyhlásenie o nezávislosti a neziskovom charaktere spotrebiteľskej organizácie,

c)

čestné vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,

d)

potvrdenie o členstve v organizácii, ktorá sa venuje ochrane spotrebiteľa na európskej úrovni alebo na medzinárodnej úrovni, alebo iné informácie a dokumenty, ktoré preukazujú, že spotrebiteľská organizácia sa aktívne a dlhodobo venuje riešeniu porušovania predpisov Európskej únie na ochranu záujmov spotrebiteľov v rozsahu podľa osobitného predpisu.109)

(5)

Ak žiadosť o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy neobsahuje náležitosti podľa odsekov 3 a 4, ministerstvo hospodárstva vyzve spotrebiteľskú organizáciu na doplnenie žiadosti o zápis alebo odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

(6)

Ministerstvo hospodárstva vydá do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie o zápise spotrebiteľskej organizácie do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy, ak spotrebiteľská organizácia spĺňa požiadavky podľa odseku 2. Rozhodnutie o zápise spotrebiteľskej organizácie do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy neobsahuje odôvodnenie. Proti rozhodnutiu o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy nie je prípustný opravný prostriedok. Ministerstvo hospodárstva zapíše spotrebiteľskú organizáciu do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy.

(7)

Ministerstvo hospodárstva žiadosť o zápis do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy zamietne, ak spotrebiteľská organizácia nespĺňa požiadavky podľa odseku 2 alebo ak nedoplní žiadosť podľa odseku 5.

(8)

Ministerstvo hospodárstva zverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy v rozsahu údajov podľa odseku 3 písm. a) a b) na svojom webovom sídle.

(9)

Spotrebiteľská organizácia zapísaná v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy je povinná poskytnúť ministerstvu hospodárstva súčinnosť pri zriadení prístupu do elektronickej databázy na zasielanie vonkajších výstrah a na preskúmanie dôvodu pre vyčiarknutie zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy podľa odseku 12 písm. c) a d) v rozsahu požadovanom ministerstvom hospodárstva.

(10)

Spotrebiteľská organizácia zapísaná v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy je povinná oznámiť ministerstvu hospodárstva zmenu údajov podľa odseku 3 alebo údajov potrebných na zriadenie prístupu do elektronickej databázy na zasielanie vonkajších výstrah najneskôr do 14 dní odo dňa, keď k zmene došlo.

(11)

Ministerstvo hospodárstva je oprávnené vyzvať spotrebiteľskú organizáciu zapísanú do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy na uskutočnenie nápravy nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií, ktoré uviedla vo vonkajšej výstrahe, v lehote určenej ministerstvom hospodárstva.

(12)

Ministerstvo hospodárstva vyčiarkne spotrebiteľskú organizáciu zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy, ak

a)

požiada o výmaz,

b)

neodpovie na písomnú výzvu ministerstva hospodárstva o potvrdenie záujmu ďalšieho vedenia v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy v primeranej lehote určenej ministerstvom hospodárstva,

c)

bola zapísaná do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov,

d)

prestala spĺňať požiadavky podľa odseku 2,

e)

odmietne poskytnúť súčinnosť podľa odseku 9,

f)

opakovane si nesplní povinnosť podľa odseku 10,

g)

opakovane neuposlúchne výzvu podľa odseku 11,

h)

zanikla.

(13)

O vyčiarknutí zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy podľa odseku 12 písm. a) a h) sa rozhodnutie nevydáva.

(14)

Odvolanie proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva o vyčiarknutí zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy podľa odseku 12 písm. b) až g) má odkladný účinok.

(15)

Ministerstvo hospodárstva bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy, zistení, že spotrebiteľská organizácia zapísaná do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy zanikla, alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy podľa odseku 12 písm. b) až g) zabezpečí zrušenie prístupov spotrebiteľskej organizácie do elektronickej databázy na zasielanie vonkajších výstrah.

(16)

Na rozhodnutie o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy a na rozhodnutie o výmaze zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy sa vzťahuje správny poriadok.

PIATA ČASŤ

SANKCIE A KONANIE O PORUŠENÍ POVINNOSTI

§ 41 - Sankcie

Orgán dohľadu uloží dohliadanej osobe za porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie

a)

pokutu podľa § 43,

b)

povinnosť odstrániť alebo zmeniť obsah zverejnený v online rozhraní alebo

c)

povinnosť zabezpečiť vymazanie domény.

§ 42 - Zásady ukladania sankcií
(1)

Zodpovednosť za porušenie povinnosti sa posudzuje a sankcia sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď k porušeniu povinnosti došlo. Ak v čase medzi porušením povinnosti a vydaním rozhodnutia o sankcii za porušenie povinnosti nadobudnú účinnosť viaceré zákony, zodpovednosť za porušenie povinnosti sa posudzuje a sankcia sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre dohliadanú osobu priaznivejší.

(2)

Orgán dohľadu môže uložiť každú sankciu podľa § 41 samostatne alebo spolu s inou sankciou podľa § 41; ustanovenie § 43 ods. 3 tým nie je dotknuté.

(3)

Orgán dohľadu pri rozhodovaní o druhu sankcie a jej výmere prihliada na

a)

závažnosť, povahu, spôsob, rozsah, trvanie a okolnosti porušenia povinnosti,

b)

záujem dohliadanej osoby o odstránenie alebo o zmiernenie negatívnych dôsledkov porušenia povinnosti vo vzťahu k spotrebiteľom, ktorý preukázateľne prejavila do vydania rozhodnutia o uložení sankcie,

c)

predchádzajúce porušenia právnych predpisov, ktorých sa obchodník dopustil,

d)

finančné výhody, ktoré dohliadaná osoba získala porušením povinnosti, alebo finančné straty, ktoré dohliadaná osoba v dôsledku porušenia povinnosti neutrpela, ak má orgán dohľadu tieto informácie k dispozícii,

e)

sankciu uloženú príslušným orgánom iného členského štátu za rovnaké porušenie povinnosti, ak ide o porušenie povinnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,109)

f)

iné priťažujúce a poľahčujúce okolnosti.

(4)

Ak bola dohliadanej osobe za ten istý skutok uložená sankcia podľa osobitného predpisu na ochranu iného verejného záujmu ako ochrana spotrebiteľa, prihliada orgán dohľadu aj na skôr uloženú sankciu.

(5)

Sankciu za porušenie povinnosti podľa § 41 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti, najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Ak nemožno zistiť, kedy k porušeniu povinnosti došlo, považuje sa za deň porušenia povinnosti deň vyhotovenia zápisnice o úkone dohľadu, ktorým orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti.

(6)

Pri trvajúcom porušení povinnosti začína plynúť lehota na uloženie sankcie podľa odseku 5 posledným dňom trvania tohto porušenia. Tým nie je dotknuté neskoršie začatie plynutia lehoty na uloženie sankcie, ktorá podľa odseku 5 začína plynúť odo dňa zistenia porušenia povinnosti.

(7)

Lehota na uloženie sankcie za porušenie povinnosti sa prerušuje poučením podľa § 47 ods. 1 alebo doručením návrhu dobrovoľného opatrenia podľa toho, ktorý moment nastal skôr. Lehota na uloženie sankcie neplynie do márneho uplynutia lehoty podľa § 47 ods. 3 alebo do oznámenia podľa § 35 ods. 10 podľa toho, ktorý z týchto momentov nastal ako prvý.

(8)

V odvolacom konaní možno zmeniť uloženú sankciu v neprospech dohliadanej osoby, ak boli zistené nové podstatné skutkové okolnosti prípadu.

(9)

Opakované porušenie tej istej povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa právne záväzného aktu Európskej únie, ktorým dohliadaná osoba poškodzuje alebo vážne ohrozuje kolektívne záujmy spotrebiteľov, a porušenie povinnosti zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky uloženej súdom v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, sa považujú za osobitne závažné porušenie povinnosti dohliadanej osoby.111) Orgán dohľadu neuloží sankciu podľa § 41 za porušenie povinnosti podľa prvej vety, ak podá podnet príslušnému živnostenskému úradu.

§ 43 - Pokuty
(1)

Orgán dohľadu môže uložiť dohliadanej osobe za porušenie povinnosti podľa

a)

§ 4 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. a), b), f) a g), § 5 ods. 1 písm. a) až k), ods. 2, § 15 ods. 1, 3 až 5, 7 až 9, § 16 ods. 1 a 2, § 17 ods. 1 až 5, 10 až 13, § 20 ods. 9 a 13, § 22 ods. 1, 2, 4 až 9 alebo za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 3 ods. 2, § 19 ods. 1 a 2, § 20 ods. 1 až 3, 5, 6 a 10 a § 21 ods. 3 až 6 pokutu vo výške od 200 eur do 2 % obratu dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur,

b)

tohto zákona okrem povinností podľa písmena a), podľa čl. 4 až 11 a čl. 14 a 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, čl. 3 až 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave, čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve v platnom znení, čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004, čl. 26 a 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004, čl. 4 až 17 a čl. 19 a 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES v platnom znení, čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online), čl. 3 až 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu alebo podľa čl. 3 až 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES pokutu vo výške od 100 eur do 1 % obratu dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 100 000 eur.

(2)

Pri koordinovanom postupe112) môže orgán dohľadu uložiť dohliadanej osobe za porušenie povinnosti v rozsahu rozšíreného porušovania právnych predpisov113) alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie114) pokutu vo výške od

a)

500 eur do 4 % obratu dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a),

b)

300 eur do 2 % obratu dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 500 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b).

(3)

Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti, za ktorej porušenie už orgán dohľadu uložil dohliadanej osobe sankciu, do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie (ďalej len „opakované porušenie povinnosti“), orgán dohľadu uloží dohliadanej osobe pokutu vo výške od

a)

300 eur do 3 % obratu dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 400 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a),

b)

600 eur do 5 % obratu dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie,

c)

200 eur do 2 % obratu dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b),

d)

400 eur do 3 % obratu dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 600 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie.

(4)

Obratom podľa odsekov 1 až 3 sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja alebo poskytovania produktov bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá dohliadanej osobe. Do obratu podľa odseku 2 a odseku 3 písm. b) a d) sa započíta obrat dohliadanej osoby vo všetkých členských štátoch, v ktorých porušenie povinnosti dohliadanej osoby spôsobilo, spôsobuje alebo môže spôsobiť ujmu na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov, ak je možné zistiť obrat v iných členských štátoch. Obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.

(5)

Predchádzajúcim účtovným obdobím sa rozumie účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

(6)

Finančnou pomocou poskytnutou dohliadanej osobe sa rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných prostriedkov, ktorá sa týka činnosti dohliadanej osoby, a ktorá sa prejaví v cene produktu.

(7)

Ak dohliadaná osoba nemala za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odsekov 1 a 2, môže orgán dohľadu uložiť dohliadanej osobe pokutu vo výške od

a)

200 eur do 200 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a),

b)

500 eur do 2 000 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie,

c)

100 eur do 100 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b),

d)

300 eur do 500 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie.

(8)

Ak ide o opakované porušenie povinnosti a dohliadaná osoba nemala za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 3, orgán dohľadu uloží dohliadanej osobe pokutu vo výške od

a)

300 eur do 400 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a),

b)

600 eur do 2 000 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie,

c)

200 eur do 200 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b),

d)

400 eur do 600 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie.

(9)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 44 - Všeobecné zásady ukladania pokút
(1)

Sadzba pokuty za porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa právne záväzného aktu Európskej únie sa znižuje na polovicu, ak dohliadaná osoba po začatí konania o porušení povinnosti do vydania rozhodnutia o uložení pokuty orgánu dohľadu preukáže, že ukončila porušovanie povinnosti a ak to povaha porušenia pripúšťa, že vykonala nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli poškodení porušením povinnosti alebo ich práva alebo právom chránené záujmy boli inak dotknuté.

(2)

Mimoriadne zníženie sankcie za porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa právne záväzného aktu Európskej únie pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty okrem postupu podľa odseku 1 nie je prípustné.

(3)

Ak orgán dohľadu ukladá v jednom konaní pokutu za porušenie dvoch povinností alebo viac povinností podľa tohto zákona alebo podľa právne záväzného aktu Európskej únie, uloží dohliadanej osobe úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na porušenie povinnosti s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty. Ak sú za porušenia viacerých povinností rovnaké najvyššie horné hranice sadzieb pokút, úhrnná pokuta sa uloží podľa ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jedno z nich. Ak sú za porušenie týchto povinností dolné hranice sadzieb pokút rôzne, dolnou hranicou sadzby úhrnnej pokuty je najvyššia z týchto sadzieb. Orgán dohľadu pri určení výšky úhrnnej pokuty zohľadní počet porušených povinností a skutočnosti podľa § 42 ods. 3 vo vzťahu k porušeniu všetkých povinností, o ktorých sa vedie konanie. Popri úhrnnej pokute možno uložiť aj iný druh sankcie podľa § 41, ak to odôvodňuje povaha niektorej z porušených povinností, o ktorých sa koná.

(4)

Ak orgán dohľadu rozhoduje o uložení ďalšej pokuty za porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa právne záväzného aktu Európskej únie, ktorého sa dohliadaná osoba dopustila skôr, ako bolo vydané rozhodnutie, ktorým orgán dohľadu uložil dohliadanej osobe pokutu za porušenie inej povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa právne záväzného aktu Európskej únie, nesmie ďalšia ukladaná pokuta spolu s dovtedy uloženou pokutou prevyšovať najvyššiu prípustnú sadzbu pokuty podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na zbiehajúce sa porušenie povinnosti s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty.

(5)

Pokuta za porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie nesmie byť pre dohliadanú osobu likvidačná.

§ 45 - Povinnosť odstrániť alebo zmeniť obsah zverejnený v online rozhraní a povinnosť zabezpečiť vymazanie domény
(1)

Orgán dohľadu môže rozhodnutím uložiť dohliadanej osobe povinnosť odstrániť alebo zmeniť obsah zverejnený v online rozhraní alebo povinnosť zabezpečiť vymazanie domény na dosiahnutie ukončenia alebo zákazu poškodzovania kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo na zabránenie rizika vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov.

(2)

Orgán dohľadu určí vo výroku rozhodnutia podľa odseku 1 lehotu, v ktorej je dohliadaná osoba povinná splniť uloženú povinnosť.

(3)

Na výkon rozhodnutia podľa odseku 1 sa nevzťahuje správny poriadok.

(4)

Orgán dohľadu môže požiadať poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti o poskytnutie súčinnosti pri výkone rozhodnutia podľa odseku 1, ak dohliadaná osoba nesplnila povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím. Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti je povinný bezodkladne poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť v rozsahu, v akom je technicky schopný zabezpečiť splnenie uloženej povinnosti. Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti nezodpovedá za škodu spôsobenú výkonom rozhodnutia, ak postupoval podľa pokynov orgánu dohľadu.

(5)

Ak orgán dohľadu rozhodnutím uloží dohliadanej osobe povinnosť zabezpečiť vymazanie domény, môže požiadať registračnú autoritu pre doménu najvyššej úrovne o zabezpečenie registrácie vymazanej domény pre orgán dohľadu. Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne zabezpečí v spolupráci s orgánom dohľadu registráciu domény podľa prvej vety bezodkladne po výmaze domény na základe rozhodnutia orgánu dohľadu. Náklady spojené s registráciou domény uhrádza orgán dohľadu, ktorý o registráciu domény požiadal.

§ 46 - Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie o porušení povinnosti sa vzťahuje správny poriadok.

§ 47 - Poučenie pred začatím konania o porušení povinnosti
(1)

Orgán dohľadu je povinný najneskôr pred začatím konania o porušení povinnosti poučiť dohliadanú osobu o podmienkach odloženia veci podľa § 38 ods. 1 písm. b) a d), o možnosti prijať dobrovoľné opatrenie a o dôsledkoch jeho prijatia podľa § 38 ods. 1 písm. c); to neplatí, ak ide o opakované porušenie tej istej povinnosti, za ktorej porušenie už bola dohliadanej osobe uložená sankcia orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie, alebo o porušenie povinnosti, ktorého sa dohliadaná osoba dopustila skôr, ako bolo vydané rozhodnutie, ktorým orgán dohľadu uložil dohliadanej osobe sankciu za porušenie inej povinnosti.

(2)

Orgán dohľadu môže vykonať poučenie podľa odseku 1 aj ústne. Orgán dohľadu vyhotoví o poučení podľa prvej vety záznam do zápisnice.

(3)

Orgán dohľadu v poučení podľa odseku 1 určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručenia písomného poučenia alebo od oznámenia poučenia podľa odseku 2, v ktorej dohliadaná osoba môže orgánu dohľadu preukázať splnenie podmienok pre odloženie veci podľa § 38 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) alebo doručiť návrh dobrovoľného opatrenia podľa § 35 ods. 4. Orgán dohľadu môže na žiadosť dohliadanej osoby predĺžiť lehotu podľa prvej vety najviac o 30 dní, v odôvodnených prípadoch aj opakovane.

§ 48 - Oznámenie o začatí konania o porušení povinnosti

Oznámenie o začatí konania o porušení povinnosti obsahuje najmä

a)

označenie povinnosti, ktorú mala dohliadaná osoba porušiť,

b)

opis zisteného skutkového stavu veci,

c)

určenie lehoty na vyjadrenie dohliadanej osoby ku skutočnostiam uvedeným v oznámení o začatí konania o porušení povinnosti, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní.

§ 49 - Konanie o porušení povinnosti
(1)

Ak je to účelné a možné, orgán dohľadu vykoná v rozsahu svojej pôsobnosti spoločné konanie o porušení všetkých povinností podľa tohto zákona a právne záväzného aktu Európskej únie.

(2)

Orgán dohľadu môže vykonať spoločné konanie aj o porušení povinností podľa odseku 1, ktorých sa dopustili viaceré dohliadané osoby, ak tieto porušenia spolu súvisia a na konanie o nich je príslušný ten istý orgán dohľadu. Orgán dohľadu môže počas spoločného konania vylúčiť vec niektorej dohliadanej osoby na samostatné konanie, ak odpadol dôvod spoločného konania, na urýchlenie konania alebo z iného dôležitého dôvodu. Orgán dohľadu písomne oznámi spojenie vecí alebo vylúčenie veci na samostatné konanie všetkým účastníkom konania. O spojení vecí a o vylúčení veci sa rozhodnutie nevydáva. Proti oznámeniu o spojení vecí alebo o vylúčení veci nie je prípustný opravný prostriedok.

(3)

Trvajúcim porušením povinnosti je vyvolanie protiprávneho stavu a udržiavanie protiprávneho stavu alebo len udržiavanie protiprávneho stavu. Pokračovanie v udržiavaní protiprávneho stavu po začatí konania o porušení povinnosti sa považuje za nový skutok.

(4)

Ak dohliadaná osoba pokračovala v porušovaní tej istej povinnosti a medzi jednotlivými porušeniami je objektívna súvislosť v spôsobe, v čase a v predmete porušenia povinnosti, protiprávnosť čiastkových porušení spáchaných najneskôr do začatia konania o porušení povinnosti sa posudzuje ako jedno porušenie povinnosti.

(5)

Orgán dohľadu je v konaní o porušení povinnosti oprávnený posudzovať ako predbežnú otázku nekalé obchodné praktiky dohliadaných osôb a neprijateľné podmienky v zmluvách; tým nie je dotknutý § 27 ods. 4 a § 40 správneho poriadku.

(6)

Orgán dohľadu preruší konanie o porušení povinnosti, keď bolo začaté konanie o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

§ 50 - Výrok rozhodnutia o porušení povinnosti

Výrok rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodne o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti, obsahuje okrem náležitostí podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku aj

a)

popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu porušenia povinnosti,

b)

ustanovenie právneho predpisu, ktoré bolo porušené,

c)

druh a výmeru sankcie.

§ 51 - Zverejňovanie rozhodnutí
(1)

Orgán dohľadu zverejňuje na svojom webovom sídle všetky právoplatné rozhodnutia, ktoré vydal v konaní o porušení povinnosti podľa tohto zákona, vrátane právoplatných rozhodnutí nadriadeného orgánu a súdov o preskúmaní rozhodnutí orgánu dohľadu podľa Správneho súdneho poriadku.

(2)

Orgán dohľadu zverejňuje rozhodnutie podľa odseku 1 bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia najmenej po dobu piatich rokov odo dňa jeho zverejnenia.

(3)

Orgán dohľadu zverejňuje rozhodnutie aj s identifikačnými údajmi dohliadanej osoby, voči ktorej rozhodnutie smeruje; osobné údaje fyzických osôb sú anonymizované. Orgán dohľadu pri zverejňovaní rozhodnutí dbá na ochranu osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb, na ochranu bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 52 - Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní

Povinnosti obchodníka, prevádzkovateľa online trhu, organizátora predajnej akcie, výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu, distribútora, iného hospodárskeho subjektu alebo osoby, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene uplatňuje alebo vymáha pohľadávku súvisiacu so zmluvou, podľa tohto zákona alebo právne záväzného aktu Európskej únie majú aj osoby, ktoré vykonávajú činnosť bez oprávnenia na podnikanie.

§ 53 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa použijú na zmluvu uzavretú po 30. júni 2024. Vznik právnych vzťahov zo zmlúv uzavretých pred 1. júlom 2024 a nároky vzniknuté z týchto zmlúv sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(2)

Dozor, dohľad alebo kontrola povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2024 začaté a neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Konania o porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa zistené dozorom, dohľadom alebo kontrolou podľa prvej vety sa začnú a dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(3)

Konania o porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa začaté a neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(4)

Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich, zriadená podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024 je komisiou podľa § 25 ods. 3.

(5)

Do nadobudnutia účinnosti vykonávacieho právneho predpisu vydaného podľa § 25 ods. 5 zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v znení neskorších predpisov.

§ 54 - Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 55 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 271/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 208/2022 Z. z. a zákona č. 261/2023 Z. z.,

2.

zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z. a zákona č. 170/2018 Z. z.,

3.

zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 343/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 25/2019 Z. z. a zákona č. 394/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Slovo „dodávateľ“ vo všetkých tvaroch sa v § 52 až 53b a § 496 ods. 1 nahrádza slovom „obchodník“ v príslušnom tvare.
2.
V § 52 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

(4)
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.“.

3.
V § 53 ods. 4 písm. b) sa slová „iného obchodníka“ nahrádzajú slovami „tretiu osobu“ a slovo „došlo“ sa nahrádza slovami „mohlo dôjsť“.
4.
V § 53 ods. 4 písm. m) sa za slovom „práv“ vypúšťajú slová „voči obchodníkovi“.
5.
V § 53 odseky 7 a 8 znejú:

„(7)
Zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy zabezpečovacím prevodom práva, zmenkou alebo šekom je neplatné. Neplatné je aj jeho zabezpečenie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, ibaže by bolo dohodnuté písomne v osobitnej listine, spotrebiteľ bol výslovne poučený o jeho dôsledkoch a mal možnosť ho odmietnuť.

(8)
Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa vo vlastnom mene alebo v zastúpení inou osobou uznať svoj dlh pre prípad neplnenia záväzkov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy, sú neplatné.“.

6.
V § 53 ods. 13 a 15 písm. a) sa za slovo „obchodník“ pred slovami „finančných služieb podľa osobitného predpisu“ vkladá čiarka a slová „finančných služieb“ sa nahrádzajú slovami „ktorý dodáva finančnú službu“.
7.
V § 53 ods. 15 písmeno b) znie: „b) obchodník vyhradzuje právo jednostranne meniť podmienky spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, ak sa od obchodníka vyžaduje, aby o tom a o možnosti spotrebiteľa vypovedať túto zmluvu písomne informoval spotrebiteľa v primeranej dobe vopred, a ak spotrebiteľ má právo bezplatne vypovedať túto zmluvu ku dňu účinnosti zmeny.“.
8.
V § 53 ods. 16 písm. c) sa slová „takúto doložku výslovne dovoľuje osobitný predpis“ nahrádzajú slovami „takáto doložka nie je v rozpore so zákonom“.
9.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17)
Obchodník nesmie spotrebiteľovi vybrať ani inak určiť osobu, ktorá má v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej zmluvy, plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo so zabezpečením záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy konať v mene alebo v záujme spotrebiteľa. Právny úkon, ktorým spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu určenú v rozpore s predchádzajúcou vetou na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy, vykonanie právnych úkonov súvisiacich s plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo na uzavretie dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy v mene spotrebiteľa, je neplatný.“.

10.
Za § 53d sa vkladá § 53e, ktorý znie:

㤠53e
Ak sa obchodník v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou bezdôvodne obohatil, premlčacia doba na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia neuplynie skôr ako za tri roky od posledného plnenia spotrebiteľa.“.

11.
Za § 119 sa vkladá § 119a, ktorý znie:

㤠119a
(1)
Vecou s digitálnymi prvkami je akákoľvek hnuteľná vec, ktorá obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou prepojená takým spôsobom, že absencia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by bránila tomu, aby vec plnila svoje funkcie.

(2)
Digitálnym obsahom sú údaje, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme.

(3)
Digitálnou službou je služba, ktorá spotrebiteľovi umožňuje vytvárať, spracúvať alebo uchovávať údaje v digitálnej forme alebo mať k takýmto údajom prístup, alebo ktorá umožňuje výmenu alebo akúkoľvek interakciu údajov v digitálnej forme, ktoré nahrávajú alebo vytvárajú užívatelia služby.

(4)
Digitálnym plnením je digitálny obsah a digitálna služba.“.

12.
Doterajší text § 499 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak sa vada prejaví do uplynutia šiestich mesiacov od plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase plnenia. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.“.

13.
V § 501 sa pred doterajší text vkladá odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Ak má vec vady, o ktorých scudziteľ vie, upozorní na ne nadobúdateľa pred uzavretím zmluvy.“.

Doterajší text sa označuje ako odsek 2.

14.
V § 502 ods. 1 sa slovo „scudziteľa“ nahrádza slovami „poskytovateľa záruky“.
15.
V § 502 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Dohodou účastníkov alebo jednostranným vyhlásením poskytovateľa záruky možno určiť zodpovednosť za vady podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon.

(3)
Poskytovateľ záruky vydá o dohode alebo o jednostrannom vyhlásení podľa odseku 1 alebo odseku 2 oprávnenej osobe písomné potvrdenie (ďalej len „záručný list“). Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov poskytovateľa záruky, jeho sídlo alebo miesto podnikania, označenie veci, na ktorú sa záruka vzťahuje, podmienky záruky a postup, ktorý musí oprávnená osoba dodržať, aby dosiahla plnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.“.

16.
§ 505 znie:

㤠505
(1)
Ak ide o vady, za ktoré sa zodpovedá podľa § 502, vadu treba vytknúť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby, ak nie je v záručnom liste určené inak.

(2)
Čas od vytknutia vady až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Poskytovateľ záruky je povinný vydať nadobúdateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.“.

17.
§ 507 až 509 znejú:

㤠507
(1)
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, môže nadobúdateľ požadovať jej bezplatné odstránenie. Scudziteľ vadu odstráni v primeranej lehote. Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý scudziteľ potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady.

(2)
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa § 499 riadne užívať ako vec bez vady, má nadobúdateľ právo od zmluvy odstúpiť. To isté právo má nadobúdateľ pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.

(3)
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci podľa § 499, má nadobúdateľ právo na primeranú zľavu z ceny.

(4)
Nadobúdateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak ho scudziteľ výslovne ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené nadobúdateľom, alebo že vec nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

(5)
Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady môžu byť pri jednotlivých záväzkoch upravené zákonom alebo dohodnuté účastníkmi inak.

§ 508
(1)
Nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej lehote (§ 101), ktorá začína plynúť odo dňa, keď nadobúdateľ vytkol vadu u scudziteľa.

(2)
Ak zákon ustanovuje, že nadobúdateľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady aj bez toho, aby vadu vytkol, premlčacia lehota podľa odseku 1 začína plynúť odo dňa plnenia. Ak ide o nepretržité plnenie, premlčacia lehota začína plynúť odo dňa prejavenia vady a neuplynie skôr, ako za dva mesiace po tom, čo sa s plnením prestalo.

§ 509
(1)
Nadobúdateľ má voči scudziteľovi právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá scudziteľ, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu.

(2)
Nadobúdateľ musí právo podľa odseku 1 uplatniť u scudziteľa najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

(3)
Súd môže nadobúdateľovi na jeho návrh priznať primerané finančné zadosťučinenie, ak svoje práva zo zodpovednosti za vady úspešne uplatnil na súde.“.

18.
§ 596 a 598 sa vypúšťajú.
19.
§ 599 znie:

㤠599
Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, len ak vadu vytkol u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia 24 mesiacov od prevzatia veci. Ak v tejto lehote vadu nevytkne, práva zo zodpovednosti za vady zaniknú.“.

20.
Štvrtý oddiel druhej hlavy ôsmej časti vrátane nadpisu znie:

„Štvrtý oddiel
Osobitné ustanovenia o spotrebiteľskej kúpnej zmluve
§ 612
Spotrebiteľská kúpna zmluva
(1)
Spotrebiteľskou kúpnou zmluvou je kúpna zmluva uzavretá medzi obchodníkom ako predávajúcim a spotrebiteľom ako kupujúcim, ak je predmetom kúpy akákoľvek hnuteľná vec, vrátane veci s digitálnymi prvkami (§ 119a ods. 1), vody, plynu alebo elektriny predávaných v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a to aj vtedy, ak sa má vec ešte len vyrobiť alebo vyhotoviť, okrem iného aj podľa špecifikácií kupujúceho.

(2)
Pri pochybnostiach platí, že predmetom spotrebiteľskej kúpnej zmluvy o kúpe veci s digitálnymi prvkami je aj dodanie digitálneho obsahu alebo poskytnutie digitálnej služby.

(3)
Ustanovenia § 615 až 626 sa nevzťahujú na kúpu
a)
živého zvieraťa,

b)
hmotného nosiča, ktorý slúži výlučne ako nosič digitálneho obsahu alebo digitálnej služby,

c)
v rámci exekúcie alebo pri obdobnom spôsobe výkonu verejnej moci,

d)
použitej veci na verejnej dražbe, ak bol kupujúci vopred oboznámený, že sa na kúpu nevzťahujú § 615 až 626; verejnou dražbou je spôsob predaja, pri ktorom predávajúci prostredníctvom transparentného konkurenčného ponukového konania uskutočneného dražobníkom ponúka tovar alebo službu spotrebiteľom, ktorí sa na dražbe osobne zúčastnia alebo majú možnosť sa na nej osobne zúčastniť, a vydražiteľ je povinný tovar alebo službu kúpiť.


§ 613
Dodanie predanej veci
(1)
Predávajúci dodá kupujúcemu predanú vec bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa strany nedohodli inak.

(2)
Vec je dodaná v okamihu, keď ju prevezme kupujúci alebo ním určená osoba, alebo keď ju predávajúci odovzdá prepravcovi, ktorého poveril kupujúci mimo možností prepravy, ktoré ponúkol kupujúcemu predávajúci.

(3)
Ak si vec vyžaduje montáž alebo inštaláciu predávajúcim, vec sa považuje za dodanú až dokončením montáže alebo inštalácie.

(4)
Vec s digitálnymi prvkami sa považuje za dodanú okamihom, keď je kupujúcemu sprístupnený na stiahnutie a inštaláciu príslušný digitálny obsah alebo digitálna služba, alebo ak ide o nepretržité dodávanie digitálneho obsahu alebo poskytovanie digitálnej služby počas dohodnutej doby, okamihom začatia jeho sprístupňovania kupujúcemu.

(5)
Ak predávajúci nedodá vec včas, kupujúci môže od zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1, ak
a)
predávajúci odmietol vec dodať,

b)
včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzavretia zmluvy, alebo

c)
kupujúci pred uzavretím zmluvy predávajúceho oboznámil, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité.

(6)
Na spotrebiteľskú kúpnu zmluvu sa § 518 nevzťahuje.

(7)
Po odstúpení od zmluvy podľa odseku 5 predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal.

§ 614
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva
(1)
Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na kupujúceho okamihom dodania.

(2)
Pri samoobslužnom predaji nadobúda kupujúci vlastnícke právo k veci až zaplatením kúpnej ceny. Do tohto okamihu môže kupujúci vec vrátiť na pôvodné miesto. Zodpovednosť kupujúceho za škodu na veci tým nie je dotknutá.

Akosť a množstvo
§ 615
Požiadavky na predanú vec
(1)
Predaná vec musí byť v súlade s dohodnutými požiadavkami (§ 616) a všeobecnými požiadavkami (§ 617). Pri veci s digitálnymi prvkami musia spĺňať dohodnuté požiadavky a všeobecné požiadavky aj digitálny obsah a digitálna služba bez ohľadu na to, či ich dodáva alebo poskytuje predávajúci alebo iná osoba.

(2)
Vec nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak predávajúci pri uzavretí zmluvy výslovne oboznámil kupujúceho, že určitá vlastnosť veci nezodpovedá všeobecným požiadavkám, a kupujúci s nesúladom výslovne a osobitne súhlasil.

§ 616
Dohodnuté požiadavky
Predaná vec je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä
a)
zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve,

b)
je vhodná na konkrétny účel, s ktorým kupujúci oboznámil predávajúceho najneskôr pri uzavretí zmluvy a s ktorým predávajúci súhlasil,

c)
vyznačuje sa v zmluve vymedzenou schopnosťou plniť funkcie s ohľadom na svoj účel (ďalej len „funkčnosť“),

d)
vyznačuje sa v zmluve vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny predanej veci, hardvéru alebo softvéru (ďalej len „kompatibilita“), a v zmluve vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom odlišnými od tých, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa (ďalej len „interoperabilita“),

e)
vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v zmluve,

f)
je dodaná so všetkým príslušenstvom vymedzeným v zmluve,

g)
je dodaná s návodom na použitie vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ako bolo vymedzené v zmluve a

h)
sú dodané aktualizácie vymedzené v zmluve, ak ide o vec s digitálnymi prvkami.


§ 617
Všeobecné požiadavky
(1)
Predaná vec je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak
a)
je vhodná na všetky účely, na ktoré sa vec rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované,

b)
zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré predávajúci sprístupnil kupujúcemu pred uzavretím zmluvy,

c)
je dodaná s príslušenstvom, obalom a návodmi vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže kupujúci dôvodne očakávať, a

d)
je dodaná v množstve, kvalite a s vlastnosťami vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť (ďalej len „životnosť“), aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže kupujúci dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie predávajúceho alebo inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii veci alebo na jej označení; za výrobcu sa považuje zhotoviteľ veci, dovozca veci na trh Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na vec umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie.

(2)
Predávajúci nie je viazaný verejným vyhlásením podľa odseku 1 písm. d), ak si z opodstatneného dôvodu nebol vedomý ani nemohol byť vedomý verejného vyhlásenia, do času uzavretia zmluvy bolo verejné vyhlásenie opravené rovnakým alebo porovnateľným spôsobom, akým bolo vyhlásené, alebo rozhodnutie kupujúceho uzavrieť zmluvu nemohlo byť verejným vyhlásením ovplyvnené; dôkazné bremeno o týchto skutočnostiach nesie predávajúci.

(3)
Predávajúci zabezpečí, aby počas doby podľa odseku 4 alebo odseku 5 bol kupujúci upovedomený o aktualizáciách vrátane bezpečnostných aktualizácií, a aby boli kupujúcemu dodané aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovanie súladu predanej veci s digitálnymi prvkami s požiadavkami podľa § 615.

(4)
Ak sa má podľa zmluvy dodať digitálny obsah alebo poskytnúť digitálna služba jednorazovo, dobou podľa odseku 3 je doba, počas ktorej môže kupujúci dôvodne očakávať, že predaná vec bude spĺňať požiadavky podľa § 615 s prihliadnutím na druh a účel veci a digitálnych prvkov, povahu a okolnosti uzavretia zmluvy.

(5)
Ak sa má podľa zmluvy dodávať digitálny obsah alebo poskytnúť digitálna služba nepretržite počas dohodnutej doby, dobou podľa odseku 3 je táto dohodnutá doba, najmenej však dva roky od dodania veci s digitálnymi prvkami.


Zodpovednosť za vady
§ 618
Vady predanej veci
Predaná vec má vady, ak nie je v súlade s požiadavkami podľa § 615 alebo ak jej používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva.

§ 619
Zodpovednosť za vady
(1)
Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci.

(2)
Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi prvkami, pri ktorej sa má digitálny obsah dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, predávajúci zodpovedá za každú vadu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas celej dohodnutej doby, najmenej však počas dvoch rokov od dodania veci s digitálnymi prvkami.

(3)
Pri použitej veci sa strany môžu dohodnúť na kratšej dobe zodpovednosti predávajúceho za vady ako v odsekoch 1 a 2, nie však kratšej ako jeden rok od dodania veci.

(4)
Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnou montážou alebo inštaláciou veci, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ak
a)
montáž alebo inštalácia bola súčasťou kúpnej zmluvy a bola vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť, alebo

b)
montáž alebo inštaláciu, ktorú mal vykonať kupujúci, vykonal kupujúci nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na montáž alebo inštaláciu, ktorý mu poskytol predávajúci alebo dodávateľ digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

(5)
Predávajúci nezodpovedá za vadu veci s digitálnymi prvkami, ktorá bola spôsobená výlučne nenainštalovaním aktualizácie podľa § 617 ods. 3, ak si kupujúci aktualizáciu nenainštaloval v primeranej lehote po jej dodaní a
a)
predávajúci oboznámil kupujúceho o dostupnosti aktualizácie a následkoch jej nenainštalovania, a

b)
nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia aktualizácie kupujúcim neboli spôsobené nedostatkami v poskytnutom návode na inštaláciu.


§ 620
Dôkazné bremeno
(1)
Ak sa vada prejaví do uplynutia doby podľa § 619 ods. 1 až 3, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mala vec už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.

(2)
Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi prvkami, pri ktorej sa má digitálny obsah dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, predávajúci nesie dôkazné bremeno, že digitálny obsah dodal alebo digitálnu službu poskytol bez vád počas doby podľa § 619 ods. 2.

§ 621
Práva zo zodpovednosti za vady
(1)
Ak predávajúci zodpovedá za vadu predanej veci, kupujúci má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou (§ 623), právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 624).

(2)
Kupujúci môže odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť, kým si predávajúci nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady, ibaže kupujúci je v čase vytknutia vady v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po splnení povinností predávajúcim.

(3)
Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady vrátane práva podľa odseku 2, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia doby podľa § 619 ods. 1 až 3. Ustanovenie § 509 sa použije rovnako.

(4)
Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu z vady vznikla.

§ 622
Vytknutie vady
(1)
Vadu možno vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, u inej osoby, o ktorej predávajúci oboznámil kupujúceho pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla alebo miesta podnikania predávajúceho alebo na inej adrese, o ktorej predávajúci oboznámil kupujúceho pri uzavretí zmluvy alebo po uzavretí zmluvy.

(2)
Ak kupujúci vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú predávajúci odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.

(3)
Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

(4)
Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa § 621 ods. 3 nevzťahuje. Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2.

(5)
Ak pred uzavretím zmluvy alebo, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky kupujúceho, pred odoslaním objednávky, predávajúci oboznámil kupujúceho, že vady možno vytknúť aj u inej osoby, konanie alebo opomenutie tejto osoby sa na účely zodpovednosti za vady považuje za konanie alebo opomenutie predávajúceho.

§ 623
Odstránenie vady
(1)
Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.

(2)
Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa odseku 1 druhej vety.

(3)
Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote (§ 507 ods. 1) po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.

(4)
Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec predávajúcemu alebo osobe podľa § 622 ods. 5. Náklady prevzatia veci znáša predávajúci.

(5)
Predávajúci dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže predávajúci vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

(6)
Predávajúci pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí kupujúci na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.

(7)
Pri odstránení vady výmenou veci nemá predávajúci právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.

(8)
Predávajúci zodpovedá za vady náhradnej veci podľa § 619.

§ 624
Zľava z kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy
(1)
Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1, ak
a)
predávajúci vec neopravil ani nevymenil,

b)
predávajúci vec neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6,

c)
predávajúci odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2,

d)
vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,

e)
vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

f)
predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

(2)
Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a e) sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť vadu.

(3)
Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.

(4)
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa odseku 1, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci.

(5)
Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

(6)
Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec predávajúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak predávajúci vec v primeranej lehote neodstráni, môže kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie veci predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.

(7)
Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.

(8)
Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.

(9)
Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

§ 625
Náhrada nákladov predávajúceho
Ak je vada, za ktorú zodpovedá predávajúci, dôsledkom konania alebo opomenutia inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane opomenutia dodať aktualizácie pre vec s digitálnymi prvkami, predávajúci má voči tejto osobe právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku vytknutia vady a uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady kupujúcim podľa § 621.

§ 626
Spotrebiteľská záruka
(1)
Výrobca [§ 617 ods. 1 písm. d)] alebo predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu spotrebiteľskú záruku, ktorou sa zaviažu vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, vymeniť alebo opraviť predanú vec alebo zabezpečiť jej údržbu nad rozsah práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. Kupujúci má právo požadovať od výrobcu alebo predávajúceho, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, plnenie zo spotrebiteľskej záruky za podmienok uvedených v záručnom liste alebo v súvisiacej reklame dostupnej v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo pred jej uzatvorením.

(2)
Ak výrobca ponúkne spotrebiteľskú záruku na životnosť veci, kupujúci má počas trvania spotrebiteľskej záruky voči výrobcovi práva na odstránenie vady podľa § 623, ak výrobca neposkytol v spotrebiteľskej záruke na životnosť výhodnejšie podmienky.

(3)
Výrobca alebo predávajúci, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, poskytne kupujúcemu záručný list na trvanlivom médiu najneskôr v čase dodania veci v slovenskom jazyku alebo so súhlasom spotrebiteľa v inom jazyku. Výrobca alebo predávajúci, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, v záručnom liste jasným a zrozumiteľným spôsobom uvedie náležitosti podľa § 502 ods. 3 a poučenie, že kupujúci má voči predávajúcemu práva zo zodpovednosti za vady podľa § 621, ktoré nie sú spotrebiteľskou zárukou dotknuté.

(4)
Porušenie povinnosti výrobcu alebo predávajúceho, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, podľa odseku 3 nemá vplyv na platnosť spotrebiteľskej záruky.

(5)
Ak sú podmienky spotrebiteľskej záruky v súvisiacej reklame pre kupujúceho priaznivejšie ako podmienky podľa záručného listu, platia podmienky uvedené v reklame. To neplatí, ak výrobca alebo predávajúci, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, pred uzavretím zmluvy s kupujúcim súvisiacu reklamu zosúladil so záručným listom rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým bola reklama uskutočnená.“.

21.
§ 627 sa vypúšťa.
22.
§ 645 vrátane nadpisu znie:

㤠645
Prevzatie veci
(1)
Objednávateľ prevezme vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť vec zhotovená, a ak bola vec zhotovená neskôr, do jedného mesiaca od jej zhotovenia. Ak objednávateľ vec neprevezme, zaplatí dohodnutý poplatok za uskladnenie.

(2)
Ak si objednávateľ vec neprevezme do šiestich mesiacov od jej zhotovenia, môže s ňou zhotoviteľ voľne nakladať. Ak sa mu nepodarí vec speňažiť alebo inak s ňou účelne naložiť, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu zhotovenia diela. Objednávateľ má právo na vrátenie ceny za použitý materiál, ktorý dodal na zhotovenie veci. Pri zhotovení stavby má zhotoviteľ vždy právo na zaplatenie ceny za zhotovenú stavbu.“.

23.
Pod § 646 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za vady“.
24.
V § 646 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec pri jej prevzatí objednávateľom.

(2)
Ak sa vada prejaví do uplynutia 24 mesiacov odo dňa, kedy si mal objednávateľ vec prevziať, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mala vec už v čase prevzatia. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.“.

25.
V § 646 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ak ide o zhotovenie stavby, zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.“ a za slovo „roky“ sa vkladajú slová „odo dňa, kedy si mal objednávateľ stavbu prevziať“.
26.
§ 646 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov upozornil.

(5)
Ak zhotoviteľ odmieta zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi objednávateľovi.“.

27.
§ 647 a 648 vrátane nadpisov znejú:

㤠647
Zodpovednosť za zničenie alebo poškodenie stavby
Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie alebo zničenie stavby zhotovenej na zákazku až do prevzatia zhotovenej stavby objednávateľom, ibaže by ku škode došlo aj inak.

§ 648
Spotrebiteľská zmluva o zhotovení veci na zákazku
Ak je zmluva o zhotovení veci na zákazku spotrebiteľskou zmluvou, podľa ktorej je predmetom zhotovenia akákoľvek hnuteľná vec vrátane veci s digitálnymi prvkami (§ 119a ods. 1), vzťahuje sa na zmluvu úprava spotrebiteľskej kúpnej zmluvy podľa § 613 až 626.“.

28.
§ 649 až 651 sa vypúšťajú.
29.
Ôsma časť sa dopĺňa dvadsiatou prvou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Dvadsiata prvá hlava
Osobitné ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách s digitálnym plnením
§ 852a
Zmluva s digitálnym plnením
(1)
Zmluvou s digitálnym plnením je každá spotrebiteľská zmluva, na základe ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálne plnenie, a spotrebiteľ platí alebo sa zaväzuje zaplatiť cenu vrátane digitálne vyjadrenej hodnoty, alebo poskytuje alebo sa zaväzuje poskytnúť obchodníkovi svoje osobné údaje, a to aj vtedy, ak sa digitálne plnenie vyvíja podľa špecifikácií spotrebiteľa.

(2)
Za zmluvu s digitálnym plnením sa nepovažuje zmluva, na základe ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálne plnenie a spotrebiteľ poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť len osobné údaje, ktoré obchodník spracúva výlučne na účely dodania digitálneho plnenia alebo splnenia zákonnej povinnosti.

(3)
Ustanovenia § 852b až 852n sa nevzťahujú na zmluvu, ktorej predmetom je
a)
služba, ktorá nie je digitálnou službou, bez ohľadu na to, či obchodník používa digitálne formy alebo prostriedky na vytvorenie výstupu služby, na jeho dodanie alebo prenos spotrebiteľovi,

b)
elektronická komunikačná služba okrem interpersonálnej komunikačnej služby nezávislej od čísel,

c)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

d)
služba v oblasti hazardných hier, ktoré obchodník poskytuje na individuálnu žiadosť spotrebiteľa prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo inej technológie na uľahčenie komunikácie, ktoré zahŕňajú peňažné stávky vrátane hazardných hier, ktoré obsahujú prvok zručnosti, najmä lotériové, kasínové alebo pokrové hry alebo stávky,

e)
finančná služba,

f)
softvér, ktorý obchodník ponúka spotrebiteľovi bezodplatne v rámci voľnej licencie s otvoreným zdrojovým kódom, ak obchodník spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne na účely zvýšenia bezpečnosti, kompatibility alebo interoperability tohto softvéru,

g)
digitálny obsah, ktorý sa sprístupňuje verejnosti v rámci predstavenia alebo podujatia, ako je najmä digitálne audiovizuálne predstavenie okrem prenosu signálu,

h)
digitálny obsah, ktorý sú orgány verejnej moci povinné sprístupňovať,

i)
digitálne plnenie, ktoré je súčasťou veci s digitálnymi prvkami alebo je s ňou prepojené podľa § 119a ods. 1.

(4)
Ustanovenia § 852c až 852n o digitálnom plnení sa vzťahujú aj na hmotný nosič, ktorý slúži výhradne ako nosič digitálneho obsahu.

(5)
Ak je okrem digitálneho plnenia predmetom tej istej zmluvy aj iné plnenie, ustanovenia § 852b až 852n sa použijú len na tú časť zmluvy, ktorá sa týka digitálneho plnenia. Ak spotrebiteľovi vznikne právo odstúpiť od zmluvy v časti týkajúcej sa digitálneho plnenia, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v časti, ktorá sa týka iného plnenia, ktoré je predmetom tej istej zmluvy medzi tým istým obchodníkom a tým istým spotrebiteľom a ktoré je potrebné na riadne využívanie dotknutého digitálneho plnenia.

(6)
Ustanovenie § 612 nie je odsekom 5 dotknuté.

(7)
Ustanoveniami tohto zákona o digitálnom plnení nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o ochrane osobných údajov.

§ 852b
Dodanie digitálneho plnenia
(1)
Obchodník dodá digitálne plnenie bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, ak sa strany nedohodli inak. Obchodník znáša dôkazné bremeno, že dodal digitálne plnenie spotrebiteľovi.

(2)
Digitálny obsah sa považuje za dodaný, keď sa digitálny obsah alebo akékoľvek prostriedky vhodné na prístup k nemu, alebo jeho stiahnutie sprístupnia, alebo sa umožní prístup k nim spotrebiteľovi alebo do fyzického priestoru alebo virtuálneho priestoru, ktorý si spotrebiteľ na tento účel zvolil.

(3)
Digitálna služba sa považuje za dodanú, keď sa digitálna služba sprístupní spotrebiteľovi alebo do fyzického priestoru alebo virtuálneho priestoru, ktorý si spotrebiteľ na tento účel zvolil.

(4)
Ak obchodník nedodá digitálne plnenie včas, spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1, ak
a)
obchodník vyhlási alebo je z okolností zrejmé, že digitálne plnenie nedodá, alebo

b)
zo zmluvy alebo z okolností uzavretia zmluvy vyplýva, že včasné dodanie bolo pre spotrebiteľa dôležité.

(5)
Na zmluvu s digitálnym plnením sa § 518 nevzťahuje.

§ 852c
Zmena digitálneho plnenia
(1)
Ak sa má digitálne plnenie dodávať alebo sprístupňovať spotrebiteľovi počas určitej doby, obchodník môže z opodstatnených dôvodov dohodnutých v zmluve zmeniť digitálne plnenie nad rozsah toho, čo je potrebné na zachovanie súladu s požiadavkami podľa § 852d, ak
a)
spotrebiteľovi nevzniknú dodatočné náklady,

b)
spotrebiteľ bol o zmene oboznámený jasným a zrozumiteľným spôsobom a

c)
v prípadoch podľa odseku 2 sa spotrebiteľovi v dostatočnom predstihu poskytli na trvanlivom médiu údaje o vlastnostiach a čase vykonania zmeny a o práve odstúpiť od zmluvy podľa odseku 2 alebo o možnosti ponechať digitálne plnenie bez zmeny podľa odseku 3.

(2)
Ak zmena digitálneho plnenia negatívne ovplyvňuje prístup spotrebiteľa k digitálnemu plneniu alebo jeho užívanie, spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť bez povinnosti poskytnúť obchodníkovi akúkoľvek náhradu, ibaže je negatívny vplyv zanedbateľný. Ak spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. c) alebo odo dňa zmeny digitálneho plnenia, podľa toho, ktorý okamih nastane neskôr, právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zaniká. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje § 852n.

(3)
Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa odseku 2, ak mu obchodník umožní ponechať si nezmenené digitálne plnenie bez dodatočných nákladov pre spotrebiteľa a neuskutočnenie zmeny nebude viesť k vzniku vady digitálneho plnenia.

(4)
Ak je predmetom tej istej zmluvy digitálne plnenie a poskytnutie služby prístupu na internet alebo interpersonálnej komunikačnej služby založenej na číslach, na časť zmluvy, ktorá sa týka digitálneho plnenia, sa nevzťahujú odseky 1 až 3.

Akosť a množstvo
§ 852d
Požiadavky na digitálne plnenie
(1)
Digitálne plnenie musí byť v súlade s dohodnutými požiadavkami (§ 852e) a všeobecnými požiadavkami (§ 852f).

(2)
Digitálne plnenie nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak obchodník pri uzavretí zmluvy výslovne oboznámil spotrebiteľa, že určitá vlastnosť digitálneho plnenia nezodpovedá všeobecným požiadavkám, a spotrebiteľ s nesúladom výslovne a osobitne súhlasil.

§ 852e
Dohodnuté požiadavky
Digitálne plnenie je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä
a)
zodpovedá opisu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve,

b)
je vhodné na konkrétny účel, s ktorým spotrebiteľ oboznámil obchodníka najneskôr pri uzavretí zmluvy a s ktorým obchodník súhlasil,

c)
vyznačuje sa v zmluve vymedzenou funkčnosťou, kompatibilitou, interoperabilitou a inou dohodnutou vlastnosťou,

d)
je dodané so všetkým príslušenstvom vymedzeným v zmluve,

e)
je dodané s asistenčnými službami a s návodom na použitie vrátane návodu na inštaláciu, ako bolo vymedzené v zmluve, a

f)
je aktualizované v súlade so zmluvou.


§ 852f
Všeobecné požiadavky
(1)
Digitálne plnenie je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak
a)
je vhodné na účely, na ktoré sa digitálne plnenie rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované,

b)
zodpovedá skúšobnej verzii alebo ukážke digitálneho plnenia, ktorú obchodník sprístupnil spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy,

c)
je dodané s príslušenstvom a návodmi, ktoré môže spotrebiteľ dôvodne očakávať,

d)
je dodané v množstve, má vlastnosti a výkon vrátane funkčnosti, kompatibility, prístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, aké sú bežné pre digitálne plnenie rovnakého druhu a aké môže spotrebiteľ dôvodne očakávať vzhľadom na povahu digitálneho plnenia a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie obchodníka alebo inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii digitálneho plnenia alebo na jeho označení.

(2)
Obchodník nie je viazaný vyhlásením podľa odseku 1 písm. d), ak si z opodstatneného dôvodu nebol a nemohol byť vedomý verejného vyhlásenia, do času uzavretia zmluvy bolo verejné vyhlásenie opravené rovnakým alebo porovnateľným spôsobom, akým bolo vyhlásené, alebo rozhodnutie spotrebiteľa uzavrieť zmluvu nemohlo byť verejným vyhlásením ovplyvnené; dôkazné bremeno o týchto skutočnostiach nesie obchodník.

(3)
Obchodník dodá digitálne plnenie v najnovšej verzii, ktorá je dostupná v čase uzavretia zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.

(4)
Obchodník zabezpečí, aby počas doby podľa odseku 5 alebo odseku 6 bol spotrebiteľ upovedomený o aktualizáciách digitálneho plnenia vrátane bezpečnostných aktualizácií, a aby boli spotrebiteľovi dodané aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovanie súladu digitálneho plnenia s požiadavkami podľa § 852d.

(5)
Ak sa má podľa zmluvy dodať digitálne plnenie jednorazovo alebo ako súbor jednotlivých plnení, dobou podľa odseku 4 je doba, počas ktorej môže spotrebiteľ dôvodne očakávať, že digitálne plnenie bude spĺňať požiadavky podľa § 852d s prihliadnutím na druh a účel digitálneho plnenia a na povahu a okolnosti uzavretia zmluvy.

(6)
Ak sa má podľa zmluvy dodávať digitálne plnenie nepretržite počas dohodnutej doby, dobou podľa odseku 4 je táto dohodnutá doba.


Zodpovednosť za vady
§ 852g
Vady digitálneho plnenia
Digitálne plnenie má vady, ak nie je v súlade s požiadavkami podľa § 852d alebo ak jeho užívanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva.

§ 852h
Zodpovednosť za vady
(1)
Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má digitálne plnenie v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania, ak ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva jednorazovo alebo ako súbor jednotlivých plnení.

(2)
Ak ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva nepretržite počas dohodnutej doby, obchodník zodpovedá za každú vadu digitálneho plnenia, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas tejto dohodnutej doby.

(3)
Obchodník zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnym prepojením digitálneho plnenia so zložkami digitálneho prostredia spotrebiteľa alebo začlenením digitálneho plnenia do zložiek digitálneho prostredia spotrebiteľa (ďalej len „integrácia“), ak
a)
bola integrácia vykonaná obchodníkom alebo na jeho zodpovednosť, alebo

b)
integráciu, ktorú mal vykonať spotrebiteľ, vykonal spotrebiteľ nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na integráciu, ktorý mu poskytol obchodník.

(4)
Digitálnym prostredím je hardvér, softvér a akékoľvek sieťové pripojenie používané spotrebiteľom na prístup alebo užívanie digitálneho plnenia.

(5)
Obchodník nezodpovedá za vadu digitálneho plnenia, ktorá bola spôsobená výlučne nenainštalovaním aktualizácie podľa § 852f ods. 4, ak si spotrebiteľ aktualizáciu nenainštaloval v primeranej lehote po jej dodaní a
a)
obchodník oboznámil spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a následkoch jej nenainštalovania, a

b)
nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia spotrebiteľom neboli spôsobené nedostatkami v návode na inštaláciu poskytnutom spotrebiteľovi obchodníkom.

(6)
Obchodník poskytne spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom. Obchodník v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť.

(7)
Ak obchodník odmieta zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi spotrebiteľovi.

§ 852i
Dôkazné bremeno
(1)
Obchodník nesie dôkazné bremeno, že bolo digitálne plnenie dodané v súlade s § 852d.

(2)
Ak sa do uplynutia jedného roka po dodaní digitálneho plnenia, ktoré sa dodáva jednorazovo alebo ako súbor jednotlivých plnení, prejaví vada, obchodník nesie dôkazné bremeno, že digitálne plnenie v čase dodania túto vadu nemalo.

(3)
Ak sa digitálne plnenie dodáva nepretržite počas dohodnutej doby, obchodník nesie dôkazné bremeno, že digitálne plnenie je počas dohodnutej doby bez vád.

(4)
Obchodník nenesie dôkazné bremeno podľa odsekov 2 a 3, ak preukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nie je kompatibilné s technickými požiadavkami digitálneho plnenia, ak s nimi obchodník oboznámil spotrebiteľa jasným a zrozumiteľným spôsobom pred uzavretím zmluvy.

(5)
Spotrebiteľ poskytne obchodníkovi primeranú súčinnosť potrebnú na zistenie, či dôvod vady digitálneho plnenia je v digitálnom prostredí spotrebiteľa. Povinná súčinnosť spotrebiteľa sa obmedzuje na technicky dostupné prostriedky, ktoré najmenej zaťažujú spotrebiteľa. Ak obchodník pred uzavretím zmluvy jasným a zrozumiteľným spôsobom oboznámi spotrebiteľa o povinnosti poskytnúť súčinnosť a spotrebiteľ súčinnosť neposkytne, musí spotrebiteľ na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady preukázať, že digitálne plnenie malo vadu v čase dodania, ak ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva jednorazovo alebo ako súbor jednotlivých plnení, alebo v dohodnutej dobe, ak ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva nepretržite počas dohodnutej doby.

§ 852j
Práva zo zodpovednosti za vady
(1)
Ak obchodník zodpovedá za vadu digitálneho plnenia, spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady (§ 852k), právo na primeranú zľavu z ceny (§ 852l) alebo právo od zmluvy odstúpiť (§ 852l).

(2)
Spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady aj bez toho, aby ich vytkol.

(3)
Spotrebiteľ môže po vytknutí vady u obchodníka odoprieť zaplatiť cenu alebo jej časť, kým si obchodník nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady, ibaže je spotrebiteľ v čase vytknutia vady v omeškaní so zaplatením ceny alebo jej časti. Spotrebiteľ uhradí cenu bez zbytočného odkladu po splnení povinností obchodníkom.

(4)
Ustanovenie § 509 sa primerane použije aj na zodpovednosť za vady digitálneho plnenia.

(5)
Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo spotrebiteľa na náhradu škody, ktorá mu z vady vznikla.

§ 852k
Odstránenie vady
(1)
Obchodník odstráni vadu digitálneho plnenia v primeranej lehote (§ 507 ods. 1) po tom, čo spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na povahu digitálneho plnenia a účel, na ktorý spotrebiteľ digitálne plnenie požadoval.

(2)
Obchodník môže odstránenie vady odmietnuť, ak odstránenie nie je možné alebo ak by mu spôsobilo neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by malo digitálne plnenie bez vady a na závažnosť vady.

§ 852l
Zľava z ceny a odstúpenie od zmluvy
(1)
Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny, ak sa digitálne plnenie dodáva za protiplnenie, ktoré spočíva v zaplatení ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1, ak
a)
odstránenie vady nie je možné alebo by spôsobilo obchodníkovi neprimerané náklady,

b)
obchodník neodstránil vadu podľa § 852k ods. 1,

c)
digitálne plnenie má rovnakú vadu napriek snahe obchodníka vadu odstrániť,

d)
vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje právo spotrebiteľa na okamžitú zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy, alebo

e)
obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.

(2)
Zľava z ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty digitálneho plnenia a hodnoty, ktorú by digitálne plnenie malo, ak by bolo bez vád. Ak sa digitálne plnenie dodáva počas dohodnutej doby, spotrebiteľ má právo na zľavu z ceny len za čas, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo požiadavky podľa § 852d.

(3)
Obchodník vyplatí spotrebiteľovi zľavu z ceny do 14 dní od uplatnenia práva spotrebiteľa na zľavu z ceny rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri zaplatení ceny, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša obchodník.

(4)
Ak sa digitálne plnenie dodáva za protiplnenie, ktoré spočíva v zaplatení ceny, spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť, ak je vada digitálneho plnenia zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že vada je zanedbateľná, nesie obchodník.

§ 852m
Práva a povinnosti pri odstúpení od zmluvy
(1)
Po odstúpení od zmluvy obchodník vráti spotrebiteľovi všetky platby prijaté na základe zmluvy do 14 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri zaplatení ceny, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s vrátením znáša obchodník.

(2)
Spotrebiteľ nie je povinný platiť cenu za čas pred odstúpením od zmluvy, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo požiadavky podľa § 852d. Ak však bolo v zmluve dohodnuté dodávanie digitálneho plnenia nepretržite počas dohodnutej doby, obchodník v súlade s odsekom 1 vráti spotrebiteľovi len pomernú časť zaplatenej ceny za čas, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo požiadavky podľa § 852d, a časť ceny, ktorú spotrebiteľ zaplatil vopred za dodávanie digitálneho plnenia za čas po odstúpení od zmluvy.

(3)
Po odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný zdržať sa užívania digitálneho plnenia a jeho poskytovania tretím osobám.

(4)
Obchodník môže do 14 dní po oznámení spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy požiadať spotrebiteľa o vrátenie hmotného nosiča, na ktorom mu dodal digitálny obsah. Spotrebiteľ vráti hmotný nosič na náklady obchodníka a bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti obchodníka.

(5)
Po odstúpení od zmluvy sa obchodník zdrží používania obsahu, ktorý spotrebiteľ poskytol alebo vytvoril pri užívaní digitálneho plnenia. To neplatí, ak tento obsah
a)
nemožno využiť inak ako vo väzbe na digitálne plnenie obchodníka,

b)
sa vzťahuje výlučne na aktivity spotrebiteľa pri užívaní digitálneho plnenia obchodníka,

c)
obchodník zlúčil s iným obsahom, od ktorého ho nemožno oddeliť vôbec alebo bez vynaloženia neprimeraného úsilia,

d)
spotrebiteľ vytvoril spolu s inými spotrebiteľmi, ktorí sú oprávnení ďalej obsah užívať.

(6)
Po odstúpení od zmluvy obchodník sprístupní spotrebiteľovi na jeho žiadosť všetok obsah, ktorý spotrebiteľ poskytol alebo vytvoril pri užívaní digitálneho plnenia, okrem obsahu podľa odseku 5 písm. a) až c). Obchodník sprístupní obsah spotrebiteľovi v primeranej lehote, bezplatne, v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.

(7)
Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na osobné údaje, ktoré poskytol alebo vytvoril spotrebiteľ.

(8)
Po odstúpení od zmluvy môže obchodník zamedziť spotrebiteľovi v ďalšom užívaní digitálneho plnenia, najmä zamedziť mu prístup k digitálnemu plneniu alebo zrušiť mu užívateľský účet. Odsek 6 tým nie je dotknutý.

§ 852n
Náhrada nákladov predávajúceho
Ak je nedodanie digitálneho plnenia včas alebo vada, za ktorú zodpovedá obchodník, dôsledkom konania alebo opomenutia inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci, obchodník má voči tejto osobe právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku vytknutia vady a uplatnenia práv z nedodania digitálneho plnenia podľa § 852b ods. 4 alebo práv zo zodpovednosti za vady podľa § 852j.“.

30.
V deviatej časti sa za dvadsiatu piatu hlavu vkladá dvadsiata šiesta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„DVADSIATA ŠIESTA HLAVA
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024
§ 879x
Ustanovenia tohto zákona sa použijú na právne vzťahy vzniknuté po 30. júni 2024. Ustanoveniami § 852a, § 852b, § 852d až 852m sa spravujú aj právne vzťahy, ktorých obsahom je dodávanie digitálneho plnenia, ktoré vznikli pred 1. júlom 2024, ak k dodaniu digitálneho plnenia dochádza po 30. júni 2024; vznik týchto právnych vzťahov a vznik nárokov z týchto právnych vzťahov sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.“.

31.
Príloha vrátane nadpisu znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 21. 4. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27. 6. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 3).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012), v znení smernice Rady 2013/23/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 326, 11. 12. 2015), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019 (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. EÚ L 136, 22. 5. 2019).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 22. 5. 2019).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 13 ods. 5 písm. e) sa za slová „vybavovania reklamácií“ vkladajú slová „súvisiacich s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami (ďalej len „reklamácia“)“.
2.
Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14
Vybavovanie reklamácií
(1)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, zodpovedá za vady v súvislosti s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami. Devízové miesto podľa prvej vety je povinné
a)
umožniť uplatniť reklamáciu vo svojich prevádzkových priestoroch,

b)
zabezpečiť vo svojich prevádzkových priestoroch prítomnosť zamestnanca povereného na vybavovanie reklamácie; vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vyhovením reklamácii alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie,

c)
vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v zložitých prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie, pričom devízové miesto je povinné v rámci 30 dňovej lehoty od uplatnenia reklamácie informovať klienta o skutočnosti, že vybavovanie reklamácie bude trvať viac ako 30 dní,

d)
predložiť na požiadanie devízovému orgánu kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, kópiu dokladu o vybavení reklamácie a oznámiť dôvody, pre ktoré nie je možné reklamáciu vybaviť bezodkladne,

e)
vydať klientovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o prijatí reklamácie spolu s informáciou o príslušnom orgáne dohľadu,

f)
vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v zložitých prípadoch podľa písmena c) do 3 mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie.

(2)
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, devízové miesto podľa odseku 1 je povinné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezodkladne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie sa nemusí doručovať, ak klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

(3)
Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša devízové miesto podľa odseku 1. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša klient.

(4)
Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient, ktorý je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť.“.

3.
Za § 43g sa vkladá § 43h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠43h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024
Reklamačné konania začaté a neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2024. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pri uplatnení reklamácií pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.“.

Čl. IV

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 307/2018 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z. a zákona č. 265/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Slová „dozoru alebo dohľadu (ďalej len „dozor“)“ a slovo „dozor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 11b nahrádzajú slovom „dohľad“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1 sa vypúšťajú slová „spotrebiteľov a podnikateľov“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Šíriteľ reklamy, ktorý uvádza v reklame predajnú cenu tovaru,9c) je povinný uviesť aj jednotkovú cenu,9d) ak osobitný predpis9e) vyžaduje označenie tovaru jednotkovou cenou.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9c až 9e znejú:

„9c) § 2 písm. g) zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9d) § 2 písm. h) zákona č. 108/2024 Z. z.,

9e) § 6 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

4.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa slová „osobitného predpisu,1a)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu,21d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21d znie:

„21d) Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Orgány dohľadu podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) postupujú pri výkone dohľadu a v konaní o porušení povinnosti podľa osobitného predpisu.21e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21e znie:

„21e) Štvrtá a piata časť zákona č. 108/2024 Z. z.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

6.
V § 11 odseky 3 až 7 znejú:

„(3)
Orgán dohľadu môže okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 uložiť
a)
osobe oprávnenej predpisovať lieky a osobe oprávnenej vydávať lieky za porušenie ustanovenia § 8 ods. 17 a lekárskemu zástupcovi za porušenie ustanovenia § 8 ods. 12 až 14 pokutu vo výške od 100 eur do 1 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 3 000 eur,

b)
šíriteľovi reklamy za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 a § 8 ods. 8, 9 alebo ods. 24 a inej osobe za porušenie § 8 ods. 6 pokutu vo výške od 100 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 5 000 eur,

c)
šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 písm. a), d) až j), ods. 3 až 7 a požiadaviek na reklamu niektorých produktov podľa § 5 až 7a, § 8 ods. 4 a § 9 a držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý je predmetom reklamy, za porušenie ustanovení § 8 ods. 11, 15, 16, 19 až 22 a 24 pokutu vo výške od 300 eur do 4 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 100 000 eur,

d)
šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) pokutu vo výške od 33 200 eur do 5 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 150 000 eur,

e)
objednávateľovi reklamy za neprípustnú porovnávaciu reklamu podľa § 4 a za porušenie ustanovení § 8 ods. 4, 7 až 10 a 24 pokutu vo výške od 1 000 eur do 6 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur.

(4)
Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti, za ktorej porušenie už orgán dohľadu uložil osobe podľa odseku 3 sankciu, do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie (ďalej len „opakované porušenie povinnosti“), orgán dohľadu uloží osobe podľa odseku 3 pokutu vo výške od
a)
200 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 6 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. a),

b)
200 eur do 3 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 10 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b),

c)
600 eur do 5 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 150 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. c),

d)
50 000 eur do 6 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. d),

e)
2 000 eur do 7 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 250 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. e).

(5)
Obratom podľa odsekov 3 a 4 sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z činnosti osoby podľa odseku 3 bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá osobe podľa odseku 3. Obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.

(6)
Predchádzajúcim účtovným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

(7)
Finančnou pomocou poskytnutou osobe podľa odseku 3 sa na účely tohto zákona rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných prostriedkov týkajúca sa činnosti osoby podľa odseku 3, ktorá sa prejaví v cene za výsledok alebo výstup z jej činnosti.“.

7.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 8 až 13, ktoré znejú:

„(8)
Ak osoba podľa odseku 3 nemala za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 3, orgán dohľadu môže uložiť osobe podľa odseku 3 pokutu vo výške
a)
od 100 eur do 3 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. a),

b)
od 100 eur do 5 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b),

c)
od 300 eur do 100 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. c),

d)
od 33 200 eur do 150 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. d),

e)
od 1 000 eur do 200 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. e).

(9)
Ak osoba podľa odseku 3 nemala za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 4, orgán dohľadu uloží osobe podľa odseku 3 pokutu vo výške
a)
od 200 eur do 6 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. a),

b)
od 200 eur do 10 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b),

c)
od 600 eur do 150 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. c),

d)
od 50 000 eur do 200 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. d),

e)
od 2 000 eur do 250 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. e).

(10)
Orgán dohľadu môže okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 a pokút podľa odsekov 3, 4, 8 a 9 uložiť osobe podľa odseku 3 sankcie podľa osobitného predpisu.23)

(11)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(12)
Na konanie o porušení povinnosti podľa tohto zákona a na ukladanie sankcií za jej porušenie sa vzťahuje osobitný predpis.21e)

(13)
Odseky 3 až 12 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.21d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 41 písm. b) a c) zákona č. 108/2024 Z. z.“.

8.
Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona začatý a neukončený pred
1. júlom 2024 sa dokončí podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Konania o porušení povinností zistené dohľadom podľa predchádzajúcej vety sa začnú a dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(2)
Konania o porušení povinnosti podľa tohto zákona začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.“.

9.
V prílohe štvrtý bod znie: „4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).“.
10.
V prílohe sa vypúšťa šiesty bod.

Doterajší siedmy bod sa označuje ako šiesty bod.

Čl. V

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 123/2022 Z. z., zákona č. 302/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 508/2023 Z. z., zákona č. 526/2023 Z. z. a zákona č. 106/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 27g ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak nevedie platobné účty spotrebiteľom“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30zt sa vypúšťa citácia „§ 27 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:

„35b) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:

„ag)
orgánu dohľadu v rozsahu nevyhnutnom na zistenie majiteľa účtu, ak je to potrebné pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu.86dqb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 86dqb znie:

„86dqb) § 28 ods. 6 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

5.
V § 91 ods. 5 sa slová „s), w) a af)“ nahrádzajú slovami „s), w), af) a ag)“.
6.
Za § 93c sa vkladá § 93d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠93d
Vybavovanie reklamácií spotrebiteľov
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky zodpovedajú za vady v súvislosti s uskutočňovaním obchodu. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane informácií o tom, kde možno reklamáciu uplatniť; za splnenie tejto povinnosti banky a pobočky zahraničnej banky sa považuje postup podľa odseku 3.

(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy riadneho preverenia a včasného vybavovania reklamácií a postupy pri mimosúdnom riešení sporov medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a spotrebiteľom a viesť záznam o každej reklamácii a náprave pri mimosúdnom riešení sporov a opatreniach prijatých na ich vybavenie. Na účely podľa prvej vety sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy upravujúce
a)
formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie, a

b)
postupy týkajúce sa mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľom vrátane evidencie náprav.

(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracovať reklamačný poriadok a zverejniť ho na svojom webovom sídle a na viditeľnom mieste dostupnom pre spotrebiteľa v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť.

(4)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné prijať reklamáciu vzťahujúcu sa na obchod. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v prevádzkových priestoroch banky
alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorých je prijatie reklamácie možné s ohľadom na uskutočňovaný obchod.

(5)
Banka a pobočka zahraničnej banky rozhodnú o oprávnenosti reklamácie bezodkladne.

(6)
Vybavenie reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v zložitých prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné informovať spotrebiteľa v rámci 30 dňovej lehoty od uplatnenia reklamácie o skutočnosti, že vybavovanie reklamácie bude trvať viac ako 30 dní. O vybavení reklamácie sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné bezodkladne písomne informovať spotrebiteľa. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vyhovením reklamácii alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

(7)
Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša banka alebo pobočka zahraničnej banky. Náklady, ktoré vzniknú spotrebiteľovi v súvislosti s uplatnením reklamácie, znáša spotrebiteľ.

(8)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,88l) banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezodkladne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na vybavovanie reklamácií alebo sťažností postupom podľa osobitných predpisov.88m)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 88l a 88m znejú:

„88l) § 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z. z.

88m) Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.
Za § 122yf sa vkladá § 122yg, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠122yg
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024
Reklamačné konania začaté a neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2024. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pri uplatnení reklamácií pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.“.

Čl. VI

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 299/2019 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 75/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z. a zákona č. 281/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
štátnu kontrolu predaja a poskytovania produktov1) spotrebiteľom na vnútornom trhu a dohľad nad trhom podľa osobitných predpisov1a) (ďalej len „kontrola vnútorného trhu“),“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 2 písm. c) zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60I, 2. 3. 2018), zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa sa vypúšťa.

2.
V § 1 odsek 2 znie:

„(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na kontrolu výrobkov v prvovýrobe a na kontrolu splnenia požiadaviek na produkty a dodržiavania povinností pri predaji a poskytovaní produktov, ak kontrolu, dohľad alebo dozor nad nimi vykonávajú iné orgány podľa osobitných predpisov.2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
§ 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2
Predmet kontroly vnútorného trhu
Slovenská obchodná inšpekcia kontrolou vnútorného trhu overuje dodržiavanie povinností
a)
v oblasti ochrany spotrebiteľa a rešpektovanie práv spotrebiteľov podľa osobitných predpisov,3)

b)
pri sprístupňovaní výrobkov na trhu a pri poskytovaní služieb a splnenie požiadaviek na výrobky a služby podľa osobitných predpisov,4)

c)
pri sprístupňovaní na trhu typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia a spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov podľa osobitných predpisov,5)

d)
o označovaní pneumatík,6)

e)
pri sprístupňovaní spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov podľa osobitného predpisu,7)

f)
na trhu s chemickými látkami,8)

g)
pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti,9)

h)
vo veci ochrany niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb,9a)

i)
pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje,9b)

j)
pri reklame,9c)

k)
v oblasti odpadového hospodárstva podľa osobitného predpisu.9d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 9d znejú:

„3) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17. 2. 2004), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011), zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2024 Z. z.

4) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2018/302, zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) v znení neskorších predpisov, zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 307/2018 Z. z. o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018) v platnom znení.
Zákon č. 106/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 177, 5. 6. 2020) v platnom znení.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov.

8) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Ú. v. EÚ L 104, 8. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2012) v platnom znení.

9) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9a) Zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9b) Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9c) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9d) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 7a, 8a, 9aa, 9ab, 9e až 9f sa vypúšťajú.

4.
V § 3 ods. 2 písm. d) a f) sa za slovo „inšpekcie“ vkladajú slová „so sídlom“.
5.
V § 5 odsek 2 znie:

„(2)
Slovenská obchodná inšpekcia môže na kontrolu prizvať zamestnancov iného orgánu verejnej moci (ďalej len „prizvané osoby“) vrátane zahraničných orgánov, ak ide o plnenie úloh cezhraničnej spolupráce.“.

6.
V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:

„(3)
Slovenská obchodná inšpekcia môže poveriť výkonom kontroly aj inú fyzickú osobu (ďalej len „poverená osoba“). Poverenie je podmienené súhlasom fyzickej osoby. Poverená osoba má pri výkone kontroly práva a povinnosti inšpektora v rozsahu vydaného poverenia okrem oprávnenia podľa odseku 12 písm. b), d) až f), k) a l). Účasť poverenej osoby na úkone kontroly sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.11) Poverenej osobe patrí za účasť na úkone kontroly odmena podľa vnútorného predpisu Slovenskej obchodnej inšpekcie.

(4)
Písomné poverenie podľa odseku 3 obsahuje
a)
označenie Slovenskej obchodnej inšpekcie,

b)
identifikačné údaje poverenej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia
a adresa trvalého pobytu,

c)
identifikačné údaje kontrolovanej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, adresa trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby – podnikateľa, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu, ak sú tieto údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii známe,

d)
rozsah poverenia,

e)
miesto a deň podpisu poverenia,

f)
odtlačok úradnej pečiatky spolu s menom, priezviskom, funkciou a podpisom zamestnanca oprávneného konať v mene Slovenskej obchodnej inšpekcie,

g)
podpis poverenej osoby, ktorým potvrdí súhlas s výkonom kontroly
a oboznámenie sa s rozsahom poverenia.

(5)
Poverená osoba nemôže vykonať kontrolu, ak so zreteľom na jej vzťah k predmetu kontroly alebo ku kontrolovanej osobe, zamestnancovi kontrolovanej osoby alebo osobe oprávnenej konať v mene kontrolovanej osoby možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Poverená osoba, ktorá vie o skutočnosti zakladajúcej pochybnosti o jej nezaujatosti, oznámi túto skutočnosť bezodkladne inšpektorátu, ktorý jej poverenie vydal.

(6)
Inšpektorát zruší poverenie na základe oznámenia podľa odseku 5 alebo ak sa z vlastnej činnosti dozvie o skutočnosti zakladajúcej pochybnosti o nezaujatosti poverenej osoby. Na zistenia, ktoré poverená osoba zabezpečila po vzniku prekážky podľa odseku 5 prvej vety, sa neprihliada.

(7)
Slovenská obchodná inšpekcia upovedomí kontrolovanú osobu o účasti prizvanej osoby alebo poverenej osoby pri začatí výkonu kontroly; to neplatí, ak ide o výkon kontrolného nákupu vykonávaného nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 137 ods. 1 Zákonníka práce.“.

7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Napríklad zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2019 Z. z.“.

8.
V § 5 ods. 8 sa slová „§ 4 ods. 3 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 5a“ a na konci sa pripája táto veta:

„Na maloletú osobu sa okrem oprávnení podľa odseku 12 písm. a), h) a i) práva a povinnosti inšpektorov nevzťahujú.“.

9.
V § 5 odseky 9 a 10 znejú:

„(9)
Inšpektorom Slovenskej obchodnej inšpekcie môže byť fyzická osoba, ktorá
a)
je bezúhonná; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý bol výkon trestu podmienečne odložený,

b)
má vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie,

c)
úspešne vykonala odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu v lehote určenej služobným úradom.

(10)
Bezúhonnosť podľa odseku 9 písm. a) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na preukázanie bezúhonnosti fyzická osoba poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11c) Údaje podľa druhej vety Slovenská obchodná inšpekcia bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov vydaným v príslušnom štáte, alebo ak sa taký výpis nevydáva, dokladom, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydaným v Slovenskej republike. Doklad podľa predchádzajúcej vety nesmie byť pri predložení starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.“.

10.
V § 5 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vyhotoviť písomný záznam; to neplatí, ak ide o výkon kontrolného nákupu vykonávaného nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou alebo výkon kontroly na diaľku“.
11.
V § 5 ods. 12 písmeno a) znie:

„a)
vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré kontrolovaná osoba využíva na výrobu, predaj alebo poskytovanie produktov alebo v súvislosti s touto činnosťou; nedotknuteľnosť obydlia tým nie je dotknutá,12)“.

12.
V § 5 ods. 12 písm. d) sa vypúšťa odkaz 13 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Napríklad zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.
V § 5 ods. 12 písmeno g) znie:

„g)
nahliadnuť do príslušnej dokumentácie výrobku a požadovať dokumentáciu podľa osobitného predpisu,14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15.
V § 5 ods. 12 písm. i) sa slová „a pod utajenou identitou“ nahrádzajú slovami „alebo pod utajenou totožnosťou“.
16.
V § 5 sa odsek 12 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:

„j)
vykonávať kontrolu na diaľku, ak to povaha kontrolovanej činnosti umožňuje, vrátane kontroly webových sídel a iného online rozhrania,14b)

k)
vydať predbežné opatrenie14c) alebo opatrenie o blokovaní;14d) o námietkach proti predbežnému opatreniu alebo opatreniu o blokovaní rozhoduje riaditeľ inšpektorátu,

l)
písomne vyzvať kontrolovanú osobu na odstránenie alebo zmenu obsahu zverejneného v online rozhraní, na obmedzenie alebo zamedzenie prístupu spotrebiteľov k online rozhraniu alebo na zverejnenie upozornenia pre spotrebiteľov pristupujúcich k online rozhraniu podľa osobitného predpisu.14d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14b až 14d znejú:

„14b) Čl. 3 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017) v platnom znení.

14c) § 33 zákona č. 108/2024 Z. z.

14d) § 34 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

17.
V § 5 ods. 13 sa vypúšťa čiarka a slová „okrem skutočností, ktoré treba zverejniť podľa § 8 ods. 1 písm. c)“.
18.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a
Kontrolný nákup
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia je pri výkone kontroly oprávnená vykonávať kontrolné nákupy produktov, a to i nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou.

(2)
Slovenská obchodná inšpekcia oznámi kontrolovanej osobe vykonanie kontrolného nákupu do 30 dní od dodania produktu, ak to nie je v rozpore s účelom kontrolného nákupu.

(3)
Zmluva uzavretá medzi Slovenskou obchodnou inšpekciou a kontrolovanou osobou pri kontrolnom nákupe sa oznámením podľa odseku 2 zrušuje od začiatku, ibaže to bráni povahe alebo účelu kontrolného nákupu alebo predmetu kontrolného nákupu. Slovenská obchodná inšpekcia a kontrolovaná osoba sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté podľa zmluvy do 15 dní odo dňa zániku zmluvy, ak sa nedohodnú inak. Kontrolovaná osoba vráti Slovenskej obchodnej inšpekcii len pomernú časť poskytnutého plnenia, ak preukáže, že postupom Slovenskej obchodnej inšpekcie došlo k čiastočnému zániku alebo znehodnoteniu predmetu kontrolného nákupu a vrátením celého poskytnutého plnenia by kontrolovanej osobe vznikla škoda.

(4)
Náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu znáša Slovenská obchodná inšpekcia.

(5)
Ak je to odôvodnené zisteniami Slovenskej obchodnej inšpekcie, môže Slovenská obchodná inšpekcia vykonať alebo zabezpečiť vykonanie skúšok výrobku, ktorý bol predmetom kontrolného nákupu, na overenie jeho kvality, bezpečnosti a zhody. Odseky 3 a 4 sa neuplatňujú na výrobok podľa predchádzajúcej vety a postupuje sa podľa § 7 ods. 4.“.

19.
V § 7 odsek 2 znie:

„(2)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom, prizvaným osobám a povereným osobám vykonať kontrolu, najmä umožniť vstup do objektov, prevádzkarní, dopravných prostriedkov, na pozemky a do iných priestorov, ktoré súvisia s predajom a poskytovaním produktov.“.

20.
V § 7 ods. 4 sa za slovo „skúšok“ vkladajú slová „a ďalšie s tým súvisiace náklady“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady podľa predchádzajúcej vety v lehote určenej Slovenskou obchodnou inšpekciou, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu. S prihliadnutím na povahu a účel vzoriek a skúšok môže Slovenská obchodná inšpekcia po ukončení skúšok vzorku alebo jej zvyšok uchovať, vrátiť kontrolovanej osobe alebo zlikvidovať.“.
21.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa nad slovom „spoločnosti“ vypúšťa odkaz 18a vrátane poznámky pod čiarou.
22.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „porušujúceho niektoré práva duševného vlastníctva“ a odkaz 8.
23.
Za § 14 sa vkladá § 14aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Kontroly začaté a neukončené Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Konania o porušení povinností zistené kontrolou podľa predchádzajúcej vety sa začnú a dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(2)
Konania začaté a právoplatne neukončené Slovenskou obchodnou inšpekciou pred
1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.“.

Čl. VII

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 310/2019 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 1 ods. 4 sa slovo „dodávateľom“ nahrádza slovom „obchodníkom“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c sa vypúšťa.

Čl. VIII

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 351/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 8 písm. b) sa slová „poskytovateľom leasingu a podnikateľom alebo poskytovateľom úveru a podnikateľom“ nahrádzajú slovami „podnikateľmi uzatvorenú pri výkone ich podnikateľskej činnosti“.
2.
§ 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7
Dohľad
Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu17) a Národná banka Slovenska pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti, ktoré súvisia s ochranou finančných spotrebiteľov,17a) postupom podľa osobitného predpisu.17b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Štvrtá a piata časť zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Sankcie
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia môže uložiť za porušenie povinnosti podľa tohto zákona poskytovateľovi služieb pokutu vo výške od 50 eur do 1 % jeho obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 50 000 eur. Slovenská obchodná inšpekcia môže uložiť poskytovateľovi služieb pokutu vo výške od 50 eur do 50 000 eur, ak poskytovateľ služieb nemal za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, jeho obrat za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol jeho obrat za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa prvej vety.

(2)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu vo výške od 100 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 100 000 eur, ak poskytovateľ služieb opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená sankcia, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie. Slovenská obchodná inšpekcia uloží poskytovateľovi služieb pokutu vo výške od 100 eur do 100 000 eur, ak poskytovateľ služieb nemal za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, jeho obrat za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol jeho obrat za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa prvej vety.

(3)
Obratom podľa odsekov 1 a 2 sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z poskytovania služieb informačnej spoločnosti bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá poskytovateľovi služieb. Obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.

(4)
Predchádzajúcim účtovným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

(5)
Finančnou pomocou poskytnutou poskytovateľovi služieb sa na účely tohto zákona rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných prostriedkov týkajúca sa činnosti vykonávanej poskytovateľom služieb, ktorá sa prejaví v cene služby informačnej spoločnosti.

(6)
Slovenská obchodná inšpekcia môže okrem pokút podľa odsekov 1 a 2 uložiť poskytovateľovi služieb sankcie podľa osobitného predpisu.18)

(7)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(8)
Na konanie o porušení povinnosti podľa odseku 1 a na ukladanie sankcie za jej porušenie sa vzťahuje osobitný predpis.17)

(9)
Odseky 1 až 7 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.17b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 41 písm. b) a c) zákona č. 108/2024 Z. z.“.

4.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona začatý a neukončený pred
1. júlom 2024 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2024. Konania o porušení povinností zistené dohľadom podľa predchádzajúcej vety sa začnú a dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(2)
Konania o porušení povinností podľa tohto zákona začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.“.

Čl. IX

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 210/2023 Z. z., zákona č. 274/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 530/2023 Z. z. a zákona č. 87/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠54b
Vybavovanie sťažností
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaviesť funkčný systém na vybavovanie sťažností a ich evidenciu, ktorý umožní spravodlivé prešetrovanie sťažností a identifikáciu, zmiernenie a odstránenie možných individuálnych, opakujúcich sa alebo systémových problémov vrátane potenciálnych právnych a operačných rizík.

(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná riadne informovať sporiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia sťažností vrátane informácií o tom, kde možno sťažnosť uplatniť.

(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prijať sťažnosť počas celej prevádzkovej doby v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni,58g) v ktorej je prijatie sťažnosti možné vzhľadom na druh poskytovaných služieb. Dôchodková správcovská spoločnosť je zároveň povinná prijímať sťažnosti aj v elektronickej podobe.

(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri uplatnení sťažnosti vydať sporiteľovi potvrdenie o uplatnení sťažnosti. Ak je sťažnosť uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná potvrdenie o uplatnení sťažnosti doručiť sporiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezodkladne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení sťažnosti. Potvrdenie o uplatnení sťažnosti sa nemusí doručovať, ak sporiteľ má možnosť preukázať uplatnenie sťažnosti iným spôsobom.

(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sťažnosť vybaviť bezodkladne, v odôvodnených prípadoch možno sťažnosť vybaviť aj neskôr; vybavenie sťažnosti však nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti, v zložitých prípadoch možno sťažnosť vybaviť najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa uplatnenia sťažnosti, pričom dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľa o dôvodoch vybavovania sťažnosti v lehote dlhšej ako 30 dní. Vybavením sťažnosti sa rozumie ukončenie procesu vybavovania sťažnosti vyhovením sťažnosti alebo odôvodneným zamietnutím sťažnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná o vybavení sťažnosti vydať písomný doklad bezodkladne po jej vybavení.

(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na požiadanie Národnej banky Slovenska predložiť kópiu potvrdenia o uplatnení sťažnosti, kópiu dokladu o vybavení sťažnosti a oznámiť dôvody, pre ktoré nie je možné sťažnosť vybaviť bezodkladne.

(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu o sťažnostiach a predložiť ju na požiadanie Národnej banke Slovenska. Evidencia o sťažnostiach musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia sťažnosti, dátume a spôsobe vybavenia sťažnosti a poradové číslo dokladu o uplatnení sťažnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58g znie:

„58g) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

2.
Za § 123bia sa vkladá § 123bib, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠123bib
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024
Sťažnosti uplatnené a nevybavené pred 1. júlom 2024 sa vybavia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pri uplatnení sťažností pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.“.

Čl. X

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 4 ods. 3 sa slovo „dodávateľom“ nahrádza slovom „obchodníkom“.

Čl. XI

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona 156/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 410/2022 Z. z., zákona č. 210/2023 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28b
Vybavovanie sťažností
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť funkčný systém na vybavovanie sťažností a ich evidenciu, ktorý umožní spravodlivé prešetrovanie sťažností a identifikáciu, zmiernenie a odstránenie možných individuálnych, opakujúcich sa alebo systémových problémov vrátane potenciálnych právnych a operačných rizík.

(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná riadne informovať účastníkov a poberateľov dávok o podmienkach a spôsobe uplatnenia sťažností vrátane informácií o tom, kde možno sťažnosť uplatniť.

(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať sťažnosť počas celej prevádzkovej doby v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni,24fa) v ktorej je prijatie sťažnosti možné vzhľadom na druh poskytovaných služieb. Doplnková dôchodková spoločnosť je zároveň povinná prijímať sťažnosti aj v elektronickej podobe.

(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri uplatnení sťažnosti vydať účastníkovi a poberateľovi dávok potvrdenie o uplatnení sťažnosti. Ak je sťažnosť uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná potvrdenie o uplatnení sťažnosti doručiť účastníkovi a poberateľovi dávok ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezodkladne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení sťažnosti. Potvrdenie o uplatnení sťažnosti sa nemusí doručovať, ak účastník a poberateľ dávok majú možnosť preukázať uplatnenie sťažnosti iným spôsobom.

(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sťažnosť vybaviť bezodkladne, v odôvodnených prípadoch možno sťažnosť vybaviť aj neskôr; vybavenie sťažnosti však nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti, v zložitých prípadoch možno sťažnosť vybaviť najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa uplatnenia sťažnosti, pričom doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať účastníka a poberateľa dávok o dôvodoch vybavovania sťažnosti v lehote dlhšej ako 30 dní. Vybavením sťažnosti sa rozumie ukončenie procesu vybavovania sťažnosti vyhovením sťažnosti alebo odôvodneným zamietnutím sťažnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná o vybavení sťažnosti vydať písomný doklad bezodkladne po jej vybavení.

(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na požiadanie Národnej banky Slovenska predložiť kópiu potvrdenia o uplatnení sťažnosti, kópiu dokladu o vybavení sťažnosti a oznámiť dôvody, pre ktoré nie je možné sťažnosť vybaviť bezodkladne.

(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť evidenciu o sťažnostiach a predložiť ju na požiadanie Národnej banke Slovenska. Evidencia o sťažnostiach musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia sťažnosti, dátume a spôsobe vybavenia sťažnosti a poradové číslo dokladu o uplatnení sťažnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24fa znie:

„24fa) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

2.
Za § 87s sa vkladá § 87t, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠87t
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024
Sťažnosti uplatnené a nevybavené pred 1. júlom 2024 sa vybavia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pri uplatnení sťažností pred
1. júlom 2024, zostávajú zachované.“.

Čl. XII

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 192/2023 Z. z. a zákona č. 106/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa citácia „zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,“, na konci sa vkladá čiarka a pripája táto citácia: „zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1aaa sa vypúšťa citácia „§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 102/2014 Z. z.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa citácia „§ 27 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 18 ods. 13 prvej vete sa slová „osobitný zákon,“ nahrádzajú slovami „tento zákon alebo osobitné predpisy,1)“ a v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa takto doručuje predbežné opatrenie podľa § 35e ods. 3, výzva podľa § 35ea ods. 1 alebo opatrenie o blokovaní, zverejní sa počas troch dní na webovom sídle Národnej banky Slovenska.“.
5.
V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Premlčacia lehota ustanovená týmto zákonom alebo osobitnými predpismi25) pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo inej sankcie za nedostatok zistený pri výkone dohľadu neplynie počas postupu podľa § 35aa zákona.“.
6.
V § 21 ods. 1 písm. c) sa za slovo „pre“ vkladajú slová „ďalší procesný postup alebo posudzovanie skutkového stavu veci a pre“.
7.
V § 21 ods. 5 sa za slovo „prerušené“ vkladajú slová „podľa odseku 1 alebo podľa osobitných predpisov34a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) Napríklad § 47 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.
Za § 35a sa vkladá § 35aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35aa
Dobrovoľné opatrenie
(1)
Národná banka Slovenska je povinná najneskôr pred začatím konania o uložení opatrenia na nápravu alebo inej sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) poučiť dohliadaný subjekt o možnosti prijať dobrovoľné opatrenie a o dôsledkoch jeho prijatia podľa odseku 14. To neplatí, ak ide o opakované porušenie tej istej povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov v období 12 mesiacov nasledujúcich po sebe, o porušenie povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorého sa dohliadaný subjekt dopustil skôr, ako bolo vydané rozhodnutie, ktorým Národná banka Slovenska uložila dohliadanému subjektu sankciu za porušenie inej povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ak Národná banka Slovenska začína konanie o uložení sankcie vydaním predbežného opatrenia podľa § 35e ods. 3, pri zavedení nútenej správy nad dohliadaným subjektom podľa osobitných predpisov,28) pri uložení opatrenia včasnej intervencie,28a) vydaní intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého intervenčného opatrenia. Národná banka Slovenska môže pri výkone dohľadu na mieste vykonať poučenie podľa prvej vety aj ústne. Národná banka Slovenska v poučení podľa prvej vety určí primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia písomného poučenia podľa prvej vety alebo oznámenia poučenia podľa predchádzajúcej vety, v ktorej môže dohliadaný subjekt doručiť návrh dobrovoľného opatrenia Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska môže na žiadosť dohliadaného subjektu lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť najviac o 30 dní, v odôvodnených prípadoch aj opakovane.

(2)
Dobrovoľným opatrením sa rozumie písomné záväzné vyhlásenie dohliadaného subjektu, že dobrovoľne ukončil alebo ukončí porušovanie povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov a ak to povaha porušenia pripúšťa, aj vykonal alebo vykoná nápravu v prospech finančných spotrebiteľov, ktorí boli poškodení porušením povinnosti dohliadaného subjektu alebo ich práva alebo právom chránené záujmy boli porušením povinnosti inak dotknuté.

(3)
Dohliadaný subjekt doručuje návrh dobrovoľného opatrenia Národnej banke Slovenska, v ktorom uvedie najmä
a)
rozsah a obsah dobrovoľného opatrenia,

b)
spôsob realizácie dobrovoľného opatrenia,

c)
kedy bolo dobrovoľné opatrenie splnené alebo harmonogram splnenia dobrovoľného opatrenia,

d)
spôsob a lehotu na preukázanie splnenia dobrovoľného opatrenia Národnej banke Slovenska,

e)
či pri prijatí dobrovoľného opatrenia alebo pri plnení dobrovoľného opatrenia spolupracuje so spotrebiteľskou organizáciou,42ca) tvorcom kódexu správania,42cb) ktorý sa dohliadaný subjekt zaviazal dodržiavať, so záujmovým združením právnických osôb, ktorého je členom, alebo s iným subjektom a v akom rozsahu.

(4)
Prílohou návrhu dobrovoľného opatrenia je čestné vyhlásenie osoby podľa odseku 3 písm. e), že spolupracuje pri prijatí dobrovoľného opatrenia alebo pri plnení dobrovoľného opatrenia, ak dochádza k spolupráci podľa odseku 3 písm. e).

(5)
Dohliadaný subjekt môže doručiť návrh dobrovoľného opatrenia Národnej banke Slovenska do uplynutia lehoty podľa odseku 1. Ak však Národná banka Slovenska nepoučila dohliadaný subjekt podľa odseku 1, dohliadaný subjekt môže doručiť návrh dobrovoľného opatrenia najneskôr do začatia konania o uložení opatrenia na nápravu alebo inej sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, na ktoré sa návrh dobrovoľného opatrenia vzťahuje. Na neskôr doručený návrh dobrovoľného opatrenia sa neprihliada. Dôvodom dobrovoľného opatrenia môže byť aj porušenie povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, pre ktoré už uplynula premlčacia lehota pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu alebo inej sankcie za nedostatok zistený pri výkone dohľadu.

(6)
Národná banka Slovenska na základe jej známych skutočností a skutočností uvedených v návrhu dobrovoľného opatrenia posúdi, či návrh dobrovoľného opatrenia
a)
obsahuje náležitosti podľa odsekov 3 a 4,

b)
je dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný,

c)
je primeraný porušeniu povinnosti dohliadaného subjektu, najmä či sa dosiahne ukončenie porušovania povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov a ak to povaha porušenia pripúšťa, aj náprava v prospech finančných spotrebiteľov, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli porušením povinnosti dotknuté; pri posudzovaní primeranosti návrhu dobrovoľného opatrenia sa prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob, rozsah, následky, trvanie, okolnosti porušenia povinnosti, skutočnosť, či ide o opakované porušenie tej istej povinnosti, sústavnosť porušovania povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov dohliadaným subjektom a predchádzajúce splnenie dobrovoľných opatrení dohliadaným subjektom.

(7)
Ak Národná banka Slovenska predbežne posúdi, že realizáciou návrhu dobrovoľného opatrenia možno dosiahnuť súlad s právnymi predpismi a ak to povaha porušenia pripúšťa, aj nápravu v prospech finančných spotrebiteľov, avšak má výhrady k náležitostiam návrhu dobrovoľného opatrenia podľa odseku 3 alebo odseku 4, informuje dohliadaný subjekt o výhradách a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo úpravu návrhu dobrovoľného opatrenia. Dohliadaný subjekt môže na základe výhrad Národnej banky Slovenska doplniť alebo upraviť návrh dobrovoľného opatrenia v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska môže v opodstatnených prípadoch lehotu podľa predchádzajúcej vety na žiadosť dohliadaného subjektu predĺžiť. Národná banka Slovenska môže výhrady k návrhu dobrovoľného opatrenia uplatniť aj opakovane.

(8)
Ak Národná banka Slovenska vyhodnotí, že návrh dobrovoľného opatrenia spĺňa požiadavky podľa odseku 6, oznámi výsledok vyhodnotenia dohliadanému subjektu. Dohliadaný subjekt je povinný splniť dobrovoľné opatrenie a preukázať jeho riadne splnenie v lehote určenej v dobrovoľnom opatrení. Národná banka Slovenska môže na účely preverenia riadneho splnenia dobrovoľného opatrenia vyžiadať od dohliadaného subjektu ďalšie informácie a doklady a od osoby podľa odseku 3 písm. e), ktorá spolupracovala pri splnení dobrovoľného opatrenia, stanovisko k priebehu a výsledku splnenia dobrovoľného opatrenia.

(9)
Národná banka Slovenska po oznámení výsledku vyhodnotenia návrhu dobrovoľného opatrenia podľa odseku 8, ktoré dohliadaný subjekt má ešte len splniť, zverejní na svojom webovom sídle informáciu o dobrovoľnom opatrení, ktorá obsahuje najmä označenie dohliadaného subjektu, ktorý prijal dobrovoľné opatrenie, a náležitosti dobrovoľného opatrenia podľa odseku 3 písm. a) a c). Národná banka Slovenska zverejňuje informáciu o dobrovoľnom opatrení do preukázania splnenia dobrovoľného opatrenia alebo do vydania právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

(10)
Dohliadaný subjekt môže v priebehu plnenia dobrovoľného opatrenia zmeniť náležitosť dobrovoľného opatrenia podľa odseku 3 len so súhlasom Národnej banky Slovenska. Pri zmene dobrovoľného opatrenia počas jeho plnenia sa postupuje rovnako ako pri návrhu dobrovoľného opatrenia; odsek 5 prvá až tretia veta sa neuplatňujú na zmenu dobrovoľného opatrenia. Dohliadaný subjekt je povinný splniť dobrovoľné opatrenie v pôvodnom znení, ak Národná banka Slovenska nesúhlasí so zmenou dobrovoľného opatrenia.

(11)
Ak Národná banka Slovenska vyhodnotí, že realizáciou návrhu dobrovoľného opatrenia nemožno splniť požiadavky podľa odseku 6, dohliadaný subjekt neprejavil skutočný záujem o dosiahnutie nápravy, alebo ak dohliadaný subjekt bez dostatočných dôvodov odmieta výhrady Národnej banky Slovenska k návrhu dobrovoľného opatrenia, Národná banka Slovenska vyznačí túto skutočnosť v spise a oznámi výsledok vyhodnotenia dohliadanému subjektu najneskôr pri prvom písomnom úkone voči dohliadanému subjektu.

(12)
Národná banka Slovenska nie je povinná prihliadať na opakované návrhy dobrovoľného opatrenia v tej istej veci okrem doplnení a úprav návrhu dobrovoľného opatrenia podľa odsekov 7 a 10.

(13)
Národná banka Slovenska postupuje pri posudzovaní návrhu dobrovoľného opatrenia bez zbytočných prieťahov v snahe dosiahnuť rýchle ukončenie porušovania povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov a ak to povaha porušenia pripúšťa, aj nápravu v prospech finančných spotrebiteľov.

(14)
Národná banka Slovenska vec odloží bez toho, aby začala konanie vo veci samej, ak vyhodnotí, že návrh dobrovoľného opatrenia spĺňa požiadavky podľa odseku 6 a dohliadaný subjekt preukázal splnenie dobrovoľného opatrenia podľa odseku 8. Národná banka Slovenska vyhotoví zápis o odložení veci. Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva.

(15)
Národná banka Slovenska uloží opatrenie na nápravu alebo inú sankciu v rozsahu a za podmienok podľa § 35f až 35h, ak dohliadaný subjekt nesplnil dobrovoľné opatrenie v celom rozsahu, nepreukázal splnenie dobrovoľného opatrenia podľa odseku 8 alebo ak po odložení veci podľa odseku 14 zistí, že informácie poskytnuté dohliadaným subjektom alebo doklady o preukázaní splnenia dobrovoľného opatrenia sú nepravdivé.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 42ca a 42cb znejú:

„42ca) § 2 písm. m) zákona č. 108/2024 Z. z.

42cb) § 9 ods. 10 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42d znie:

„42d) § 9 až 12 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

10.
Za § 35e sa vkladá § 35ea, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35ea
Opatrenie o blokovaní
(1)
Ak v dôsledku porušovania povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov dochádza k poškodzovaniu kolektívnych záujmov finančných spotrebiteľov alebo ak hrozí riziko vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch finančných spotrebiteľov, je Národná banka Slovenska oprávnená písomne vyzvať subjekt, ktorý prevádzkuje alebo v mene ktorého sa prevádzkuje online rozhranie,42ea) ak je dohliadaným subjektom alebo ak sa v rámci obsahu online rozhrania prezentuje poskytovanie finančných služieb, na ktorých poskytovanie je potrebné povolenie alebo iné udelené oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu42eb) alebo je potrebná registrácia na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu,42eb) aby v lehote určenej Národnou bankou Slovenska odstránil alebo zmenil obsah zverejnený v online rozhraní, obmedzil alebo zamedzil prístup finančných spotrebiteľov k online rozhraniu, prístup k niektorým alebo ku všetkým funkciám alebo k službám online rozhrania alebo zverejnil upozornenie pre finančných spotrebiteľov, ktorí pristupujú k online rozhraniu. Národná banka Slovenska zverejní výzvu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle počas troch dní, ak subjekt, ktorý prevádzkuje alebo v ktorého mene sa prevádzkuje online rozhranie nie je možné zistiť; posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia výzvy.

(2)
Ak účel nie je možné dosiahnuť inak a dohliadaný subjekt výzve podľa odseku 1 nevyhovie alebo ak je zo všetkých okolností zrejmé, že postupom podľa odseku 1 nedôjde k bezodkladnému uskutočneniu nápravy, alebo na základe žiadosti alebo pri koordinovanom postupe podľa osobitného predpisu42ec) môže Národná banka Slovenska vydať opatrenie o blokovaní, ktorým dotknutému subjektu nariadi
a)
odstrániť alebo zmeniť obsah zverejnený v online rozhraní,

b)
obmedziť alebo zamedziť prístup finančných spotrebiteľov k online rozhraniu, prístup k niektorým funkciám alebo ku všetkým funkciám alebo k službám online rozhrania, alebo

c)
zverejniť upozornenie pre finančných spotrebiteľov, ktorí pristupujú k online rozhraniu.

(3)
Národná banka Slovenska môže opatrenie o blokovaní podľa odseku 2 uložiť súbežne s iným opatrením o blokovaní podľa odseku 2.

(4)
Na opatrenie o blokovaní sa vzťahujú ustanovenia § 18 a 25, ak v odsekoch 5 až 13 nie je ustanovené inak.

(5)
Opatrenie o blokovaní obsahuje
a)
označenie subjektu, ktorému sa opatrenie o blokovaní ukladá; to neplatí, ak subjekt, ktorý prevádzkuje online rozhranie, v ktorého mene sa prevádzkuje online rozhranie alebo ktorého sa týka obsah zverejnený v online rozhraní, nie je možné zistiť,

b)
označenie online rozhrania, na ktoré sa opatrenie o blokovaní vzťahuje,

c)
vymedzenie druhu a rozsahu povinnosti podľa odseku 2, ktorá sa dotknutému subjektu ukladá; ak Národná banka Slovenska ukladá opatrenie podľa odseku 2 písm. c), opatrenie o blokovaní obsahuje aj presné znenie upozornenia pre finančných spotrebiteľov, ktoré je dotknutý subjekt povinný zverejniť v online rozhraní,

d)
lehotu, v ktorej je dotknutý subjekt povinný opatrenie vykonať,

e)
čas trvania, ak ho pri vydaní opatrenia o blokovaní je možné určiť,

f)
odôvodnenie potreby uloženia opatrenia o blokovaní,

g)
poučenie o možnosti podať námietku podľa odseku 7.

(6)
Ak subjekt, ktorý prevádzkuje alebo v mene ktorého sa prevádzkuje online rozhranie podľa odseku 5 písm. b) nie je možné zistiť, Národná banka Slovenska zverejní opatrenie o blokovaní na svojom webovom sídle počas troch dní. Posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia opatrenia o blokovaní.

(7)
Subjekt, ktorému bolo uložené opatrenie o blokovaní, môže Národnej banke Slovenska podať proti vydanému opatreniu o blokovaní do piatich pracovných dní od jeho doručenia písomnú námietku, ktorá musí byť vecne odôvodnená. Rozsah, v akom sa námietkou napáda vydané opatrenie o blokovaní, a dôvody podanej námietky možno rozšíriť, zmeniť alebo doplniť len do uplynutia lehoty určenej na podanie námietky. Opatrenie o blokovaní, proti ktorému nebola včas podaná písomná námietka s odôvodnením, má účinky právoplatného rozhodnutia, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok. Podanie námietky má odkladný účinok. Námietka proti opatreniu o blokovaní sa podáva útvaru dohľadu nad finančným trhom, ktorý vydal opatrenie o blokovaní. Na postup pri vybavovaní a rozhodovaní o námietke proti opatreniu o blokovaní sa vzťahujú ustanovenia § 30 a 31, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak.

(8)
Útvar dohľadu nad finančným trhom môže o námietke proti ním vydanému opatreniu o blokovaní sám rozhodnúť do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu bola námietka doručená, ak námietke v plnom rozsahu vyhovie; pri rozhodovaní o námietke môže podľa potreby doplniť dokazovanie. Ak útvar dohľadu nad finančným trhom nerozhodne o námietke podľa prvej vety, predloží námietku spolu so spisovým materiálom a so stanoviskom bankovej rade do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu bola námietka doručená. Proti rozhodnutiu bankovej rady o námietke nemožno podať opravný prostriedok.

(9)
Vydanie opatrenia o blokovaní sa nepovažuje za prvý úkon v konaní o uložení sankcie. Národná banka Slovenska nie je povinná začať konanie o uložení sankcie po vydaní opatrenia o blokovaní, ak opatrenie o blokovaní splní účel, pre ktorý bolo vydané.

(10)
Opatrenie o blokovaní zanikne
a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,

b)
zrušením,

c)
odložením veci bez začatia konania o uložení opatrenia na nápravu alebo inej sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov,

d)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o uložení opatrenia na nápravu alebo inej sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov.

(11)
Národná banka Slovenska bezodkladne zruší opatrenie o blokovaní, ak pominul dôvod na jeho vydanie. Proti rozhodnutiu o zrušení opatrenia o blokovaní nie je prípustný opravný prostriedok. Národná banka Slovenska môže nahradiť opatrenie o blokovaní novým opatrením o blokovaní, ak je predchádzajúce opatrenie o blokovaní neúčinné a je potrebné ho nahradiť iným opatrením o blokovaní podľa odseku 2.

(12)
Národná banka Slovenska môže požiadať poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti42ed) o poskytnutie súčinnosti pri výkone opatrenia o blokovaní, ak dotknutý subjekt nesplnil povinnosť uloženú právoplatným opatrením o blokovaní. Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti je povinný bezodkladne poskytnúť Národnej banke Slovenska súčinnosť v rozsahu, v akom je technicky schopný zabezpečiť splnenie uloženej povinnosti. Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti nezodpovedá za škodu spôsobenú výkonom opatrenia o blokovaní, ak postupoval podľa pokynov Národnej banky Slovenska.

(13)
Ak opatrenie o blokovaní zaniklo z iného dôvodu, než spôsobom podľa odseku 10 písm. b) a d), Národná banka Slovenska o tom bez zbytočného odkladu upovedomí povinný subjekt podľa odseku 1 a poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 42ea až 42ed znejú:

„42ea) Čl. 3 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017) v platnom znení.

42eb) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.

42ec) Nariadenie (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

42ed) § 2 písm. b) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.“.

11.
V § 35f ods. 1 úvodnej vete sa slová „je podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku príslušná“ nahrádzajú slovom „môže“.
12.
V § 35f ods. 1 písm. a) sa číslica „2“ nahrádza číslicou „3“.
13.
V § 35f ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:

„f)
uložiť povinnosť odstrániť alebo zmeniť obsah zverejnený v online rozhraní,

g)
uložiť povinnosť zabezpečiť vymazanie domény,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená h) a i).

14.
V § 35f sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o druhu sankcie a jej výmere podľa odsekov 1 a 3 prihliada na
a)
závažnosť, povahu, spôsob, rozsah, trvanie a okolnosti porušenia povinnosti,

b)
záujem dohliadaného subjektu o odstránenie alebo o zmiernenie negatívnych dôsledkov porušenia povinnosti vo vzťahu k finančným spotrebiteľom, ktorý preukázateľne prejavil do vydania rozhodnutia o uložení sankcie,

c)
predchádzajúce právoplatné rozhodnutia o uložení sankcie dohliadanému subjektu Národnou bankou Slovenska,

d)
finančné výhody, ktoré dohliadaný subjekt získal porušením povinnosti, alebo finančné straty, ktoré dohliadaný subjekt v dôsledku porušenia povinnosti neutrpel, ak má Národná banka Slovenska tieto informácie k dispozícii,

e)
iné priťažujúce a poľahčujúce okolnosti.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

15.
V § 35f ods. 3 sa slová „je Národná banka Slovenska príslušná podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska môže“.
16.
§ 35f sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

„(5)
Sankciu podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) môže Národná banka Slovenska uložiť na dosiahnutie ukončenia alebo zákazu poškodzovania kolektívnych záujmov finančných spotrebiteľov alebo na zabránenie rizika vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch finančných spotrebiteľov.

(6)
Národná banka Slovenska vo výroku rozhodnutia, ktorým ukladá sankciu podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) určí lehotu, v ktorej je dohliadaný subjekt povinný splniť uloženú povinnosť.

(7)
Orgán dohľadu môže požiadať poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti o poskytnutie súčinnosti pri výkone rozhodnutia, ktorým sa ukladá sankcia podľa odseku 1 písm. f) a g), ak dohliadaný subjekt nesplnil povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím. Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti je povinný bezodkladne poskytnúť Národnej banke Slovenska súčinnosť v rozsahu, v akom je technicky schopný zabezpečiť splnenie uloženej povinnosti. Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti nezodpovedá za škodu spôsobenú výkonom rozhodnutia, ak postupoval podľa pokynov Národnej banky Slovenska.

(8)
Ak Národná banka Slovenska uloží sankciu podľa odseku 1 písm. g), môže požiadať registračnú autoritu pre doménu najvyššej úrovne o zabezpečenie registrácie vymazanej domény pre Národnú banku Slovenska. Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne zabezpečí v spolupráci s Národnou bankou Slovenska registráciu domény podľa predchádzajúcej vety bezodkladne po výmaze domény na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska. Náklady spojené s registráciou domény uhrádza Národná banka Slovenska.“.

17.
Za § 35f sa vkladá § 35fa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35fa
Ukladanie sankcií pri koordinovanom postupe
(1)
Dohliadanému subjektu, ktorý porušil práva finančného spotrebiteľa alebo porušil povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) v rozsahu rozšíreného porušovania právnych predpisov42ee) alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie,42ef) môže Národná banka Slovenska pri koordinovanom postupe42eg)
a)
uložiť pokutu do 4 % jeho obratu za predchádzajúce účtovné obdobie,

b)
uložiť ďalšie sankcie podľa § 35f ods. 1 písm. b) až i), ak to ich povaha pripúšťa.

(2)
Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o druhu sankcie a jej výmere podľa odseku 1 prihliada na
a)
závažnosť, povahu, spôsob, rozsah, trvanie a okolnosti porušenia povinnosti,

b)
záujem dohliadaného subjektu o odstránenie alebo o zmiernenie negatívnych dôsledkov porušenia povinnosti vo vzťahu k finančným spotrebiteľom, ktorý preukázateľne prejavil do vydania rozhodnutia o uložení sankcie,

c)
predchádzajúce právoplatné rozhodnutia o uložení sankcie dohliadanému subjektu Národnou bankou Slovenska,

d)
finančné výhody, ktoré dohliadaný subjekt získal porušením povinnosti, alebo finančné straty, ktoré dohliadaný subjekt v dôsledku porušenia povinnosti neutrpel, ak má Národná banka Slovenska tieto informácie k dispozícii,

e)
sankciu uloženú príslušným zahraničným orgánom dohľadu členského štátu za rovnaké porušenie povinnosti, ak ide o porušenie povinnosti v rozsahu rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie42ef) a informácie o takýchto sankciách sú dostupné prostredníctvom mechanizmu zriadeného podľa osobitného predpisu,42ec)

f)
iné priťažujúce a poľahčujúce okolnosti.

(3)
Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti, za ktorej porušenie už Národná banka Slovenska uložila dohliadanému subjektu pokutu podľa odseku 1 alebo podľa § 35f ods. 1 písm. a), do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty, môže Národná banka Slovenska uložiť dohliadanému subjektu pokutu do 8 % jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

(4)
Obratom podľa odsekov 1 a 3 sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja alebo poskytovania produktov bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá dohliadanému subjektu. Do obratu sa započíta obrat dohliadaného subjektu vo všetkých členských štátoch, v ktorých porušenie povinnosti dohliadaného subjektu spôsobilo, spôsobuje alebo môže spôsobiť ujmu na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov, ak je možné zistiť obrat v iných členských štátoch. Obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.

(5)
Predchádzajúcim účtovným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

(6)
Finančnou pomocou poskytnutou dohliadanému subjektu sa na účely tohto zákona rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných prostriedkov, ktorá sa týka činnosti dohliadaného subjektu a ktorá sa prejaví v cene produktu.

(7)
Ak dohliadaný subjekt nemal za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat dohliadaného subjektu za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat dohliadaného subjektu za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odsekov 1 a 3, môže Národná banka Slovenska uložiť dohliadanému subjektu pokutu
a)
do 2 000 000 eur, ak ide o uloženie pokuty podľa odseku 1,

b)
do 4 000 000 eur, ak ide o uloženie pokuty podľa odseku 3.“.


Poznámky pod čiarou k odkazom 42ee až 42eg znejú:
„“. 42ee) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

42ef) Čl. 3 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

42eg) Čl. 21 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.“.

18.
V § 35h ods. 3 sa slová „35f ods. 2“ nahrádzajú slovami „35f ods. 3“ a slová „35f ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „35f ods. 2“.
19.
V § 35h ods. 4 sa slová „35f ods. 2“ nahrádzajú slovami „35f ods. 3“.
20.
V § 43 ods. 3 sa za slová „písomností pri dohľade na mieste a pri dohľade na diaľku“ vkladá čiarka a slová „pri postupe podľa § 35ea ods. 1“.
21.
Za § 45h sa vkladá § 45i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠45i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2024 sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. júlom 2024; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. júlom 2024 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2024.

(2)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa osobitných predpisov1) a tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2024; právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.

(3)
Dohľad na mieste začatý a neukončený pred 1. júlom 2024 sa dokončí postupom podľa osobitných predpisov1) a tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2024; právne účinky úkonov, ktoré pri výkone dohľadu na mieste nastali pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.

(4)
Dobrovoľné opatrenie podľa § 35aa možno uplatniť aj na porušenie povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ku ktorému došlo pred 1. júlom 2024 okrem porušení zistených v rámci dohľadu na mieste skončeného pred 1. júlom 2024.“.

Čl. XIII

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z. a zákona č. 106/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 5 sa za slovo „20e,“ vkladajú slová „§ 20g,“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 108/2024 Z. z.“.

4.
V § 15 ods. 4 sa za slovo „nápravy“ vkladajú slová „podľa § 20g“ a vypúšťa sa odkaz 21 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 21.
5.
V § 20c ods. 3 písm. b) sa nad slovom „predpisov“ odkaz „22k)“ nahrádza odkazom „22a)“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22k sa citácia „Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 108/2024 Z. z.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 33d sa citácia „zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „zákon č. 108/2024 Z. z.“.
8.
Za § 20f sa vkladá § 20g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20g
Vybavovanie reklamácií
(1)
Veriteľ zodpovedá za vady v súvislosti s poskytovaním spotrebiteľského úveru. Veriteľ je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane informácií o tom, kde možno reklamáciu uplatniť; za splnenie tejto povinnosti veriteľa sa považuje postup podľa odseku 3.

(2)
Veriteľ je povinný zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy riadneho preverenia a včasného vybavovania reklamácií a postupy pri mimosúdnom riešení sporov medzi veriteľom a spotrebiteľom a viesť záznam o každej reklamácii a náprave pri mimosúdnom riešení sporov a opatreniach prijatých na ich vybavenie. Na tieto účely je veriteľ povinný vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy upravujúce
a)
formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie, a

b)
postupy týkajúce sa mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľom vrátane evidencie náprav.

(3)
Veriteľ je povinný reklamačný poriadok zverejniť na svojom webovom sídle a na viditeľnom mieste dostupnom pre spotrebiteľa v mieste, kde veriteľ vykonáva svoju činnosť.

(4)
Veriteľ je povinný prijať reklamáciu v súvislosti s poskytovaním spotrebiteľského úveru. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktoromkoľvek mieste, kde veriteľ vykonáva svoju činnosť a v ktorom je prijatie reklamácie možné.

(5)
Veriteľ rozhodne o oprávnenosti reklamácie bezodkladne.

(6)
Vybavenie reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v zložitých prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie. Veriteľ je povinný informovať spotrebiteľa v rámci 30-dňovej lehoty od uplatnenia reklamácie o skutočnosti, že vybavovanie reklamácie bude trvať viac ako 30 dní. O vybavení reklamácie je veriteľ povinný písomne informovať spotrebiteľa bezodkladne. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vyhovením reklamácii alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

(7)
Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša veriteľ. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša spotrebiteľ.

(8)
Veriteľ je povinný spotrebiteľovi pri uplatnení reklamácie vydať potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, veriteľ je povinný potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezodkladne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.“.

9.
V § 24 ods. 4 sa za slová „§ 20e“ dopĺňajú slová „a § 20g“.
10.
Za § 25l sa vkladá § 25m, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024
Reklamačné konania začaté a neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2024. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pri uplatnení reklamácií pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.“.

Čl. XIV

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 351/2022 Z. z. a zákona č. 261/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Na dozor nad dodržiavaním povinnosti podľa § 10, na konanie o porušení tejto povinnosti a ukladanie sankcie za jej porušenie sa vzťahuje osobitný predpis.25b)

(4)
Orgán dozoru je príslušným orgánom25c) pre cezhraničnú spoluprácu podľa osobitného predpisu,25d) ak ide o presadzovanie povinnosti podľa § 10, bez ohľadu na odsek 2. Slovenská advokátska komora poskytne orgánu dozoru súčinnosť potrebnú na plnenie úloh cezhraničnej spolupráce, ak ide o poskytovanie právnych služieb podľa osobitného predpisu.25a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25b až 25d znejú:

„25b) Štvrtá a piata časť zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

25c) Čl. 3 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017) v platnom znení.

25d) Nariadenie (EÚ) 2017/2394 v platom znení.“.

2.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Dozor nad dodržiavaním povinnosti podľa § 10 začatý a neukončený pred 1. júlom 2024 sa dokončí podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Konania o porušení povinnosti podľa § 10 zistené dozorom podľa predchádzajúcej vety sa začnú a dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(2)
Konania o porušení povinnosti podľa § 10 začaté a právoplatne neukončené pred
1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.“.

Čl. XV

Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 261/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Slovo „predávajúci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „obchodník“ v príslušnom tvare.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

1a) § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka.“.

3.
§ 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9
Dohľad a sankcie
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „orgán dohľadu“) podľa osobitného predpisu.7)

(2)
Orgán dohľadu môže uložiť obchodníkovi za porušenie povinnosti podľa
a)
§ 3 ods. 1 až 3, § 3 ods. 5, § 3 ods. 6, § 4 ods. 5 alebo § 4 ods. 7 pokutu vo výške od 100 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 15 000 eur,

b)
§ 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 5 ods. 3, alebo § 7 pokutu vo výške od 50 eur do 1 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 10 000 eur,

c)
§ 5 ods. 1 alebo § 8 ods. 2 pokutu vo výške od 50 eur do 1 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 5 000 eur.

(3)
Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti, za ktorej porušenie už orgán dohľadu uložil obchodníkovi sankciu, do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie (ďalej len „opakované porušenie povinnosti“) orgán dohľadu uloží obchodníkovi pokutu vo výške
a)
od 200 eur do 3 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 30 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 2 písm. a),

b)
od 100 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 20 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 2 písm. b),

c)
od 100 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 10 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 2 písm. c).

(4)
Obratom podľa odsekov 2 a 3 sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja alebo zo sprostredkovania predaja časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreačných služieb alebo ich výmeny bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá obchodníkovi. Obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.

(5)
Predchádzajúcim účtovným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

(6)
Finančnou pomocou poskytnutou obchodníkovi sa na účely tohto zákona rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných prostriedkov týkajúca sa činnosti obchodníka, ktorá sa prejaví v cene služby podľa tohto zákona.

(7)
Ak obchodník nemal za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo obrat obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie bol nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 2, môže orgán dohľadu uložiť obchodníkovi pokutu vo výške
a)
od 100 eur do 15 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 2 písm. a),

b)
od 50 eur do 10 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 2 písm. b),

c)
od 50 eur do 5 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 2 písm. c).

(8)
Ak obchodník nemal za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo obrat obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie bol nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 3, orgán dohľadu uloží obchodníkovi pokutu vo výške
a)
od 200 eur do 30 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 2 písm. a),

b)
od 100 eur do 20 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 2 písm. b),

c)
od 100 eur do 10 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 2 písm. c).

(9)
Orgán dohľadu môže okrem pokút podľa odsekov 2, 3, 7 a 8 uložiť obchodníkovi sankcie podľa osobitného predpisu.8)

(10)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(11)
Na konanie o porušení povinnosti podľa tohto zákona a na ukladanie sankcií za jej porušenie sa vzťahuje osobitný predpis.7)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

„7) Štvrtá a piata časť zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 41 písm. b) a c) zákona č. 108/2024 Z. z.“.

4.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona začatý a neukončený pred
1. júlom 2024 sa dokončí podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Konania o porušení povinností zistené dohľadom podľa predchádzajúcej vety sa začnú a dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(2)
Konania o porušení povinnosti podľa tohto zákona začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.“.

5.
V prílohe č. 5 sa slová „zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Čl. XVI

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 210/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 208/2022 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 315/2023 Z. z. a zákona č. 107/2024 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 38 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4)
Správcovská spoločnosť je povinná sťažnosť vybaviť bezodkladne, v odôvodnených prípadoch možno sťažnosť vybaviť aj neskôr; vybavenie sťažnosti však nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia sťažnosti, v zložitých prípadoch možno sťažnosť vybaviť najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa uplatnenia sťažnosti. Vybavením sťažnosti sa rozumie ukončenie procesu vybavovania sťažnosti vyhovením sťažnosti alebo odôvodneným zamietnutím sťažnosti.

(5)
Na správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a pri výkone správy verejných špeciálnych fondov a špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov sa ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 vzťahujú rovnako.“.

2.
Za § 220e sa vkladá § 220f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠220f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024
Sťažnosti uplatnené a nevybavené pred 1. júlom 2024 sa vybavia podľa predpisov účinných do 30. júna 2024. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pri uplatnení sťažností pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.“.

Čl. XVII

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 9 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10.
dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa,13b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) § 26 ods. 3 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XVIII

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 52 až 54 Občianskeho zákonníka.“.

2.
V § 17 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa číslica „8“ nahrádza číslicou „9“.
3.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa číslica „5“ nahrádza číslicou „6“.
4.
V § 17 ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slová „takej zmluvy“ vkladajú slová „a ak ide o zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu uzavretú pri návšteve dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu u odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti, o ktorú odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti vopred dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu nepožiadal alebo s ňou vopred výslovne nesúhlasil (ďalej len „nevyžiadaná návšteva“)34a) alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii34b) alebo v súvislosti s ňou do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 34b znejú:

„34a) § 17 ods. 8 zákona č. 108/2024 Z. z.

34b) § 14 ods. 4 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

5.
V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Informácie podľa odseku 1 písm. a) a e) sa odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti musia poskytnúť, ak ide o
a)
zmluvu uzavretú na diaľku34c) spôsobom primeraným prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom médiu,34d) musia byť pre odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti čitateľné,

b)
zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu34e) čitateľne v listinnej podobe alebo so súhlasom odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na inom trvanlivom médiu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34c až 34e znejú:

„34c) § 14 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z.

34d) § 2 písm. f) zákona č. 108/2024 Z. z.

34e) § 14 ods. 2 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

Doterajšie odseky 3 až 21 sa označujú ako odseky 4 až 22.

6.
V § 17 ods. 4 sa slovo „nosiči34a)“ nahrádza slovom „médiu“.
7.
V § 17 ods. 8 sa slová „5 alebo odseku 6“ nahrádzajú slovami „6 alebo odseku 7“.
8.
V § 17 sa vypúšťa odsek 13.

Doterajšie odseky 14 až 22 sa označujú ako odseky 13 až 21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.

9.
V § 17 ods. 14 sa slová „§ 17a ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu38a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) § 15 ods. 1 písm. a), b), d) e), j) a k) zákona č. 108/2024 Z. z.“.

10.
V § 17 ods. 15 sa slovo „nosiči“ nahrádza slovom „médiu“.
11.
V § 17 ods. 16 písm. a) sa za slová „od zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu“ vkladajú slová „a ak ide o zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu uzavretú pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou do 30 dní odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti o práve odstúpiť od zmluvy.“
12.
V § 17 ods. 16 písm. b) sa za slová „uzavretia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu“ vkladajú slová „a ak ide o zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu uzavretú pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou do 12 mesiacov a 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy“.
13.
V § 17 sa vypúšťajú odseky 18 a 19.

Doterajšie odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 18 a 19.

14.
§ 17a vrátane nadpisu znie:

㤠17a
Vybavovanie reklamácií
(1)
Dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete sú povinní odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti riadne informovať o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane informácií o tom, kde možno reklamáciu uplatniť; za splnenie tejto povinnosti sa považuje postup podľa odseku 2.

(2)
Dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete sú povinní vypracovať reklamačný poriadok a zverejniť ho na svojom webovom sídle a na viditeľnom mieste dostupnom pre odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti v mieste, kde dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete vykonáva svoju činnosť.

(3)
Dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete sú povinní prijať reklamáciu uplatnenú odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti. Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti môže uplatniť reklamáciu v prevádzkových priestoroch dodávateľa elektriny, dodávateľa plynu, agregátora, prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, v ktorých je prijatie reklamácie možné. Dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete sú zároveň povinní prijímať reklamácie aj v elektronickej podobe.

(4)
Dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete sú povinní pri uplatnení reklamácie vydať odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete sú povinní potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezodkladne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie sa nemusí doručovať, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

(5)
Dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete rozhodnú o oprávnenosti reklamácie bezodkladne. Vybavenie reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v zložitých prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote troch mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie. Dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete sú povinní informovať odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti v rámci lehoty 30 dní od uplatnenia reklamácie o skutočnosti, že vybavovanie reklamácie bude trvať viac ako 30 dní.

(6)
O vybavení reklamácie sú dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete povinní bezodkladne písomne informovať odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vyhovením reklamácii alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

(7)
Dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete sú povinní viesť evidenciu o uplatnených reklamáciách a predložiť ju pri výkone dozoru na nazretie. Evidencia o uplatnených reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

(8)
Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, agregátor, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete. Náklady, ktoré vzniknú odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti v súvislosti s uplatnením reklamácie, znáša odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti, ak reklamácia nebola opodstatnená.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38b sa vypúšťa.

15.
V § 17b ods. 2 sa slová „4 až 6“ nahrádzajú slovami „5 až 7“.
16.
V § 17b ods. 3 sa číslica „9“ nahrádza číslicou „10“.
17.
V § 17b ods. 4 a 5 sa slová „9 až 11“ nahrádzajú slovami „10 až 12“.
18.
V § 17b ods. 9 sa slová „4 a 5“ nahrádzajú slovami „5 a 6“.
19.
V § 17c ods. 1 sa slová „5 až 7“ nahrádzajú slovami „6 až 8“.
20.
V § 34 ods. 2 písm. h) sa číslica „20“ nahrádza číslicou „18“.
21.
V § 34 ods. 2 písm. k) treťom bode a v § 69 ods. 2 písm. a) treťom bode sa za slovo „poriadok“ vkladajú slová „podľa § 17a ods. 2“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťa.
23.
Za § 96l sa vkladá § 96la, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠96la
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024
Reklamačné konania neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2024. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pri uplatnení reklamácií pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.“.

Čl. XIX

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 302/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 298/2019 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z., zákona č. 349/2020 Z. z., zákona č. 402/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z. a zákona č. 467/2022 Z. z. sa mení takto:

V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
aktívne pôsobí v oblasti ochrany spotrebiteľa najmenej jeden rok a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

Čl. XX

Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 160/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení takto:

Slovo „dodávateľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 73 ods. 5 a 8 nahrádza slovom „obchodník“ v príslušnom tvare.

Čl. XXI

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 211/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z., zákona č. 398/2022 Z. z., zákona č. 201/2023 Z. z. a zákona č. 261/2023 Z. z. sa mení takto:

Slovo „dodávateľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „obchodník“ v príslušnom tvare.

Čl. XXII

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Slovo „predávajúci“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „obchodník“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „spotrebiteľom“ umiestňuje odkaz 1 a nad slovo „obchodníkom“ sa umiestňuje odkaz 1a.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

1a) § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1b.

3.
V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý nie:

„(4)
Tento zákon sa vzťahuje aj na riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb a presunom platobného účtu podľa osobitného predpisu2a) pred subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu,2b) a to aj pri podaní návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu osobou podľa osobitného predpisu.2c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:

„2a) § 44d zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 405/2015 Z. z.

2b) § 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.

2c) § 44d ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

4.
V § 1 ods. 5 písm. c) sa slovo „obdobnom“ nahrádza slovami „v inom“.
5.
V § 2 sa vypúšťa odsek 1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 9c sa vypúšťajú.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 9 ods. 1 písm. m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“.

7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 5 písm. j) zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.

8.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,13)“ nahrádzajú slovami „verejne dostupných služieb,13) ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 84 zákona č. 452/2021 Z. z.“.

9.
V § 4 ods. 1 sa slová „právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa“ nahrádzajú slovami „spotrebiteľská organizácia“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 2 písm. m) zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

10.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

11.
V § 4 ods. 3 písm. a) druhom bode sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.
12.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a), b) a h).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená a) až e).

13.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rozhodnutie o zápise do zoznamu neobsahuje odôvodnenie. Proti rozhodnutiu o zápise do zoznamu nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie o zápise do zoznamu nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi.“.
14.
V § 6 ods. 2 sa slová „najviac o 30 dní“ nahrádzajú slovami „aj opakovane“.
15.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ministerstvo vyčiarkne oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu aj vtedy, ak zanikla; ministerstvo informuje o vyčiarknutí oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu na svojom webovom sídle počas najmenej troch mesiacov odo dňa jej vyčiarknutia. Rozhodnutie o vyčiarknutí oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu podľa prvej a druhej vety sa nevydáva.“.
16.
V § 7 odsek 2 znie:

„(2)
Ministerstvo môže vyčiarknuť oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu, ak oprávnená právnická osoba
a)
bola do zoznamu zapísaná na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o zápis alebo jej prílohách,

b)
prestane spĺňať požiadavky podľa § 4 ods. 4 a neoznámi zmenu skutočnosti alebo neodstráni nedostatok podľa § 6 ods. 2,

c)
poruší povinnosť podľa § 9 ods. 1 alebo ods. 2,

d)
preukázateľne nepostupuje pri alternatívnom riešení sporov nezávisle, nestranne alebo s náležitou odbornou starostlivosťou, alebo

e)
opakovane alebo sústavne porušuje povinnosti podľa tohto zákona, alebo závažne narúša alebo ohrozuje fungovanie systému alternatívneho riešenia sporov alebo dôveru strán sporu v prínos alternatívneho riešenia sporov.“.

17.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „prvej vety“.
18.
V § 8 odsek 1 znie:

„(1)
Alternatívne riešenie sporov v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov je oprávnená viesť len poverená fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 a 3.“.

19.
V § 8 ods. 2 písm. d) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.
20.
V § 8 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov vydaným v príslušnom štáte, alebo ak sa taký výpis nevydáva, dokladom, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydaným v Slovenskej republike. Doklad podľa predchádzajúcej vety nesmie byť pri predložení starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.“.
21.
V § 8 ods. 6 písm. b) sa slovo „dozoru“ nahrádza slovom „dohľadu“ a za slovo „orgánu“ sa vkladajú slová „alebo člena štatutárneho orgánu“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Napríklad § 53 Občianskeho zákonníka, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2024 Z. z.“.

22.
V § 9 ods. 2 sa za slovom „ministerstvu“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré poverenú fyzickú osobu zo zoznamu vyčiarkne“.
23.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

24.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
odkaz na zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Európskou komisiou.“.

25.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Subjekt alternatívneho riešenia sporov zverejňuje výročnú správu na svojom webovom sídle najmenej počas piatich rokov odo dňa jej zverejnenia.“.
26.
V § 10 ods. 3 písm. a) sa slová „riešených sporov“ nahrádzajú slovami „prijatých návrhov na začatie alternatívneho riešenia sporu“.
27.
V § 10 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

„c)
počte odmietnutých návrhov na začatie alternatívneho riešenia sporu v členení podľa jednotlivých dôvodov podľa § 13 ods. 1, 2 a 5,

d)
počte ukončených alternatívnych riešení sporov v členení podľa spôsobu ukončenia podľa § 20 ods. 1,“.

28.
V § 10 ods. 4 sa slovo „nosiči“ nahrádza slovom „médiu“, slovo „nosičov“ sa nahrádza slovom „médií“ a slovo „nosiča“ sa nahrádza slovom „média“.
29.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný poskytnúť informácie o svojej činnosti nad rozsah výročnej správy na žiadosť ministerstvu na účely výmeny informácií a medzinárodnej spolupráce.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

30.
V § 10 ods. 6 sa vypúšťajú slová „je uvedený v prílohe č. 1;“ a slová „formulár aj“.
31.
V § 10 odsek 7 znie:

„(7)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný viesť v písomnej forme evidenciu o návrhoch na začatie alternatívneho riešenia sporov, ktorá obsahuje
a)
meno, priezvisko a akademický titul poverenej fyzickej osoby, ktorej bol pridelený návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu,

b)
dátum doručenia návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu,

c)
dátum zaslania výzvy a dátum doplnenia návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 ods. 6,

d)
dátum a dôvod odmietnutia návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu,

e)
dátum zaslania výzvy na úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, výšku poplatku a dátum jeho zaplatenia,

f)
dátum zaslania oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu,

g)
predmet sporu,

h)
informáciu o každom predĺžení lehoty podľa § 16 ods. 9,

i)
dátum a spôsob ukončenia alternatívneho riešenia sporu podľa § 20 ods. 1.“.

32.
V § 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 7 počas piatich rokov odo dňa ukončenia alternatívneho riešenia sporu.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

33.
V § 11 odsek 1 znie:

„(1)
Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa.“.

34.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť podľa odseku 1.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

35.
V § 12 ods. 3 písm. f), § 13 ods. 2 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo písm. g)“.
36.
V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, spotrebiteľ môže už v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby podľa § 15 ods. 7.“.
37.
V § 12 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak pravidlá alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov neustanovujú inak.“.
38.
V § 12 ods. 5 sa vypúšťajú slová „je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý“ a slovo „aj“.
39.
V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Subjekt alternatívneho riešenia sporov neuplatní postup podľa prvej vety, ak sú dané dôvody na odmietnutie návrhu podľa § 13 ods. 2.“.
40.
V § 13 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
je návrh šikanózny,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

41.
V § 13 ods. 3 sa za slovom „záujmov,“ vypúšťa slovo „alebo“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak spotrebiteľ pred začatím alternatívneho riešenia sporu vyhlási, že viac nemá záujem o alternatívne riešenie sporu.“.
42.
V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Šikanóznym návrhom podľa odseku 2 písm. d) je opakované podanie, ktoré už bolo subjektom alternatívneho riešenia sporov najmenej dvakrát odmietnuté jedným zo spôsobov uvedených v odseku 1 alebo 2 a ktoré neobsahuje žiadne nové skutočnosti, ktoré by odôvodňovali iný postup ako odmietnutie návrhu.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

43.
V § 13 ods. 6 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „najneskôr do troch týždňov od doručenia návrhu“.
44.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a
Výzva na úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov po doručení úplného návrhu a zistení, že nie je daný dôvod na odmietnutie návrhu podľa § 13 ods. 2 alebo ak neodmietne návrh podľa § 13 ods. 5, písomne vyzve spotrebiteľa na úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, ak subjekt alternatívneho riešenia sporov účtuje spotrebiteľovi poplatok.

(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov odloží návrh, ak spotrebiteľ neuhradí poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v lehote, ktorú určí subjekt alternatívneho riešenia sporov vo výzve podľa odseku 1, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy.“.

45.
V § 14 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nedošlo k odmietnutiu návrhu podľa § 13 ods. 2 alebo ods. 5.“.
46.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „sporov“ vkladá slovo „písomne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „bezodkladne po úhrade poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľom, ak subjekt alternatívneho riešenia sporov účtuje poplatok spotrebiteľovi, alebo po posúdení dôvodov na odmietnutie návrhu“.
47.
V § 14 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 27 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 1“.
48.
V § 15 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „doručenia“ vkladajú slová „výzvy na vyjadrenie“.
49.
V § 15 ods. 5 sa slovo „kontroly“ nahrádza slovom „dohľadu“, číslica „2“ sa nahrádza číslicou „1“ a na konci sa pripája táto veta: „Slovenská obchodná inšpekcia informuje oprávnenú právnickú osobu o vyvodení zodpovednosti voči obchodníkovi za neposkytnutie súčinnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dohľadu začala výkon dohľadu na základe podnetu oprávnenej právnickej osoby.“.
50.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) Napríklad § 17 Obchodného zákonníka, § 89 až 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 117 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení zákona č. 533/2021 Z. z.“.

51.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7)
Pri spore zo zodpovednosti za vady môže subjekt alternatívneho riešenia sporov navrhnúť stranám sporu zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby ku skutkovým otázkam sporu.

(8)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže so súhlasom strán sporu určiť osobu podľa odseku 7, ak sa strany sporu nedohodli na konkrétnej osobe. Subjekt alternatívneho riešenia sporov pri voľbe prihliada na hospodárnosť, odbornú spôsobilosť a nezávislosť osoby podľa odseku 7.

(9)
Náklady na zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby podľa odseku 7 znáša obchodník, ak sa strany sporu výslovne nedohodli inak. Ak vyjadrenie odborne spôsobilej osoby je v prospech strany sporu, ktorá uhradila náklady na zabezpečenie vyjadrenia odborne spôsobilej osoby, má nárok na náhradu týchto nákladov voči druhej strane sporu.

(10)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov pri ukončení alternatívneho riešenia sporu prihliadne na neopodstatnený nesúhlas niektorej zo strán sporu so zabezpečením vyjadrenia osoby podľa odseku 7.“.

52.
V § 16 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Lehota podľa prvej a druhej vety neplynie počas prerušenia alternatívneho riešenia sporu.“.
53.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a
Prerušenie alternatívneho riešenia sporu
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na nevyhnutný čas prerušiť alternatívne riešenie sporu, ak
a)
má vedomosť, že obchodník pripravuje alebo podal návrh dobrovoľného opatrenia podľa osobitného predpisu25) vo veci, ktorej sa alternatívne riešenie sporu týka,

b)
má vedomosť o prebiehajúcom výkone dohľadu alebo o konaní o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa vo veci, ktorej sa alternatívne riešenie sporu týka, a ktorého výsledok by mohol prispieť k zmierlivému vyriešeniu sporu.

(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov preruší alternatívne riešenie sporu zaslaním písomného oznámenia o prerušení alternatívneho riešenia sporu stranám sporu.

(3)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov pokračuje v alternatívnom riešení sporu bezodkladne po odpadnutí dôvodu na prerušenie alternatívneho riešenia sporu, po oboznámení sa s novou skutočnosťou, ktorá má význam pre pokračovanie v alternatívnom riešení sporu alebo na žiadosť strany sporu. Subjekt alternatívneho riešenia sporov písomne oznámi stranám sporu pokračovanie alternatívneho riešenia sporu najneskôr pri prvom úkone, ktorý vykoná voči strane sporu po ukončení prerušenia alternatívneho riešenia sporu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 35aa ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 108/2024 Z. z.
§ 35 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

54.
V § 17 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripája slovo „najmä“.
55.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) až e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená c) až e).

56.
V § 17 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

57.
V § 17 ods. 4 sa za slovo „Doručením“ vkladá slovo „písomného“ a za slovo „bezodkladne“ sa vkladá slovo „písomne“.
58.
V § 17 ods. 7 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“ a na konci sa pripája táto veta: „Iný subjekt alternatívneho riešenia sporov nemôže odmietnuť návrh podľa § 13 ods. 2 písm. b) alebo ods. 5 písm. a).“.
59.
V § 18 ods. 2 písm. b) sa slová „zákona, ktorého sa odôvodnené stanovisko týka“ nahrádzajú slovami „právneho predpisu, ktorý mal obchodník podľa právneho názoru subjektu alternatívneho riešenia sporov porušiť“.
60.
V § 18 ods. 3 sa za slovo „sporov“ vkladá slovo „bezodkladne“.
61.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f)
spotrebiteľ neuhradí poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v lehote určenej vo výzve podľa § 13a ods. 1,

g)
obchodník neposkytol súčinnosť subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 15 a subjekt alternatívneho riešenia sporov nepovažuje skutkový stav za dostatočne zistený na ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa písmena e) alebo podľa § 18,

h)
dospeje k záveru, že pre pokračovanie alternatívneho riešenia sporu je potrebné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby ku skutočnostiam zisteným počas jeho doterajšieho priebehu, pričom nejde o postup podľa § 15 ods. 7 a vo vedení alternatívneho riešenia sporu by bolo možné pokračovať len s vynaložením neprimeraného úsilia.“.

62.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
oznámenia strany sporu o vyriešení sporu bez uzavretia dohody podľa § 17, ak druhá strana na základe oznámenia podľa odseku 2 nevzniesla v lehote určenej subjektom alternatívneho riešenia sporov námietku.“.

63.
V § 20 ods. 2 sa slová „písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. d), e) a g)“ a slovo „stranám“ sa nahrádza slovami „druhej strane“.
64.
V § 20 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Iný subjekt alternatívneho riešenia sporov nemôže odmietnuť návrh podľa § 13 ods. 2 písm. b) alebo ods. 5 písm. a).“.
65.
V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Orgán alternatívneho riešenia sporov môže pri doručovaní písomností využívať aj elektronickú komunikáciu podľa osobitného predpisu.26)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

66.
V § 21 odsek 3 znie:

„(3)
Písomnosti možno obchodníkovi doručovať elektronickými prostriedkami, ak obchodník oznámi subjektu alternatívneho riešenia sporov adresu na zasielanie elektronickými prostriedkami alebo ak je táto elektronická adresa verejne dostupná a obchodník potvrdí prijatie písomnosti zaslaním odpovede na písomnosť doručenú elektronickými prostriedkami. Subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí obchodníkovi oznámenie o začatí alternatívneho riešenia sporu doporučenou poštovou zásielkou, ak obchodník nepotvrdil prijatie písomnosti alebo nezaslal odpoveď v určenej lehote na základe oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu, ak subjekt alternatívneho riešenia sporu doručoval písomnosť podľa prvej vety. Spotrebiteľovi možno doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami, ak je v návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu uvedená elektronická adresa na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami alebo ak spotrebiteľ neskôr oznámil subjektu alternatívneho riešenia sporov elektronickú adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami a spotrebiteľ výslovne nepožiada o doručovanie poštovou zásielkou. Písomnosti doručované elektronickými prostriedkami sa považujú za doručené tretí deň od ich odoslania, aj keď ich adresát neprečíta.“.

67.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
68.
V § 22 ods. 4 sa za slová „riešením sporu“ vkladajú slová „okrem nákladov podľa § 15 ods. 9“.
69.
V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
na svojom webovom sídle a na trvanlivom médiu zverejňuje odkaz na zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Európskou komisiou.“.

70.
V § 24 ods. 2 písm. a) sa slová „názov a sídlo“ nahrádzajú slovami „názov, sídlo a webové sídlo“.
71.
V § 24 ods. 2 písm. f) sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.
72.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
73.
V § 24 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „O zmene údajov v zozname sa rozhodnutie nevydáva. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný poskytnúť ministerstvu súčinnosť potrebnú na overenie správnosti a úplnosti údajov v zozname.“.
74.
§ 25 a 26 vrátane nadpisov znejú:

㤠25
Kontrola nad dodržiavaním povinností subjektu alternatívneho riešenia sporov
(1)
Ministerstvo kontroluje dodržiavanie povinností subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona. Ministerstvo postupuje pri kontrole podľa osobitného predpisu.27)

(2)
Výkon kontroly podľa odseku 1 nemôže ohrozovať priebeh alternatívneho riešenia sporu.

(3)
Výsledok alternatívneho riešenia sporu nie je predmetom kontroly podľa odseku 1.

§ 26
Dohľad nad dodržiavaním povinností
(1)
Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa § 15 ods. 2 a 3 je
a)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nad stranou alternatívneho riešenia sporu pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a treťou osobou, ktorú požiadal o súčinnosť,

b)
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nad stranou alternatívneho riešenia sporu pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a treťou osobou, ktorú požiadal o súčinnosť,

c)
Slovenská obchodná inšpekcia nad obchodníkom a treťou osobou, ktorá bola požiadaná o súčinnosť, nad ktorými nevykonávajú dohľad orgány podľa písmen a) a b).

(2)
Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinnosti informovať spotrebiteľa o subjektoch alternatívneho riešenia sporov podľa § 11 ods. 2 je Slovenská obchodná inšpekcia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

75.
V § 27 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

76.
V § 27 ods. 1 sa slovo „kontroly“ nahrádza slovom „dohľadu“ a za slovo „§ 26“ sa vkladajú slová „ods. 1“.
77.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Orgán dohľadu podľa § 26 ods. 2 uloží obchodníkovi za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 2 pokutu od 100 eur do 2 000 eur; horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje na dvojnásobok, ak obchodník opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

78.
V § 28 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1 druhej vety, ods. 2 a 3“.
79.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri posudzovaní návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, ktorý neodmietol pred 1. júlom 2024, podľa právnych predpisov účinných od 1. júla 2024.

(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu začatom a neukončenom pred 1. júlom 2024 podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(3)
Kontroly dodržiavania povinností oprávnených právnických osôb začaté a neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.“.

80.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.

Čl. XXIII

Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 136/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 7/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: „2) Čl. 3 bod 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018) v platnom znení.“.
2.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťa slovo „najmä“.
3.
V § 31 odsek 1 znie:

„(1)
Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia. Na výkon dohľadu, na konanie o porušení povinnosti podľa tohto zákona a na uloženie sankcie za jej porušenie sa vzťahuje osobitný predpis.25)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Štvrtá a piata časť zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.
V § 31 ods. 2 sa slovo „kontrolu“ nahrádza slovom „dohľad“.
5.
V § 31 odsek 3 znie:

„(3)
Ak orgán dohľadu na základe výkonu dohľadu zistí, že cestovná kancelária nemá zabezpečenú dostatočnú ochranu pre prípad úpadku podľa § 8 ods. 1 písm. e), vydá predbežné opatrenie,26) ktorým zakáže cestovnej kancelárii predaj zájazdov a sprostredkovanie spojených služieb cestovného ruchu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) § 33 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

6.
V § 31 ods. 4 úvodnej vete sa slová „obchodník, ktorý“ nahrádzajú slovami „ten, kto“.
7.
V § 31 odseky 5 až 11 znejú:

„(5)
Orgán dohľadu môže uložiť za správny delikt podľa
a)
odseku 4 písm. a) pokutu vo výške od 2 000 eur do 4 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 70 000 eur,

b)
odseku 4 písm. b) pokutu vo výške od 500 eur do 3 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 20 000 eur,

c)
odseku 4 písm. c) pokutu vo výške od 200 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 10 000 eur,

d)
odseku 4 písm. d) pokutu vo výške od 100 eur do 1 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 5 000 eur.

(6)
Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti, za ktorej porušenie už orgán dohľadu uložil porušiteľovi sankciu, do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie (ďalej len „opakované porušenie povinnosti“) orgán dohľadu uloží porušiteľovi pokutu vo výške
a)
od 4 000 eur do 5 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 140 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. a),

b)
od 1 000 eur do 4 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 40 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. b),

c)
od 400 eur do 3 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 20 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. c),

d)
od 200 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 10 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. d).

(7)
Obratom podľa odsekov 5 a 6 sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z činností, ktoré sú predmetom činnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry podľa § 5 bez nepriamych daní, alebo súčet príjmov z poskytovania ochrany pre prípad úpadku bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá porušiteľovi. Obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.

(8)
Predchádzajúcim účtovným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

(9)
Poskytnutou finančnou pomocou sa na účely tohto zákona rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných prostriedkov, ktorá sa prejaví v cene služby, ktorú poskytuje porušiteľ.

(10)
Ak porušiteľ nemal za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat porušiteľa za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat porušiteľa za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 5, môže orgán dohľadu uložiť porušiteľovi pokutu vo výške
a)
od 2 000 eur do 70 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. a),

b)
od 500 eur do 20 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. b),

c)
od 200 eur do 10 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. c),

d)
od 100 eur do 5 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. d).

(11)
Ak porušiteľ nemal za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat porušiteľa za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat porušiteľa za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 6, orgán dohľadu uloží porušiteľovi pokutu vo výške
a)
od 4 000 eur do 140 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. a),

b)
od 1 000 eur do 40 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. b),

c)
od 400 eur do 20 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. c),

d)
od 200 eur do 10 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. d).“.

8.
§ 31 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12)
Orgán dohľadu môže okrem pokút podľa odsekov 5, 6, 10 a 11 uložiť porušiteľovi sankcie podľa osobitného predpisu.26a)

(13)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 41 písm. b) a c) zákona č. 108/2024 Z. z.“.

9.
Za § 33b sa vkladá § 33c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠33c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona začatý a neukončený pred
1. júlom 2024 sa dokončí podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Konania o porušení povinností zistené dohľadom podľa predchádzajúcej vety sa začnú a dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(2)
Konania o porušení povinností podľa tohto zákona začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.“.

Čl. XXIV

Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 533/2021 Z. z., zákona č. 351/2022 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 287/2023 Z. z. a zákona č. 46/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Slová „trvanlivý nosič“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „trvanlivé médium“ v príslušnom tvare.

Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:

„91) § 2 písm. f) zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93 znie:

„93) Napríklad § 5 ods. 1 a § 15 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 96 znie:

„96) § 14 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z.“.

4.
V § 109 ods. 10 sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „a orgány dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľov pri odhaľovaní a prešetrovaní porušovania povinnosti v oblasti ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov sú oprávnené získavať od podniku údaje účastníkov v rozsahu podľa § 110 ods. 2 písm. b) až d)“ a slovo „jeho“ sa nahrádza slovom „ich“ a slová „tento orgán je oprávnený“ sa nahrádzajú slovami „tieto orgány sú oprávnené“.

Čl. XXV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2024.

Zuzana Čaputová v. r.v z. Peter Žiga v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 108/2024 Z. z.

  OBCHODNÉ PRAKTIKY, KTORÉ SA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ POVAŽUJÚ ZA NEKALÉ

  Klamlivé obchodné praktiky

  1.

  Tvrdenie obchodníka, že sa zaviazal dodržiavať kódex správania, pričom tomu tak nie je.

  2.

  Zobrazenie známky dôveryhodnosti, známky kvality alebo ich ekvivalentu bez získania potrebného povolenia.

  3.

  Tvrdenie, že kódex správania je schválený orgánom verejnej moci alebo iným orgánom, pričom tomu tak nie je.

  4.

  Tvrdenie, že obchodník (vrátane jeho obchodných praktík) alebo produkt bol schválený, potvrdený alebo povolený orgánom verejnej moci alebo inou osobou, pričom tomu tak nie je, alebo takéto tvrdenie bez toho, že by produkt spĺňal podmienky schválenia, potvrdenia alebo povolenia.

  5.

  Výzva na kúpu produktu za určitú cenu bez toho, že by obchodník zverejnil akékoľvek rozumné dôvody, pre ktoré môže predpokladať, že nebude schopný dodať produkt alebo rovnocenný produkt, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný obchodník, za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu a ponúknutú cenu (vábivá reklama).

  6.

  Reklama typu nalákať a zmeniť, ktorou sa rozumie reklama s úmyslom podporiť predaj produktu výzvou na kúpu iného produktu za určitú cenu a následné

  a)

  odmietnutie ukázať produkt z reklamy spotrebiteľom,

  b)

  odmietnutie prevziať objednávky na tento produkt alebo jeho dodanie v rozumnom čase, alebo

  c)

  predvedenie jeho chybnej vzorky.

  7.

  Nepravdivé vyhlásenie, že produkt je k dispozícii len veľmi obmedzený čas alebo že je k dispozícii za špecifických podmienok len veľmi obmedzený čas, s cieľom vyvolať okamžité rozhodnutie a znemožniť spotrebiteľovi, aby mal dostatočnú príležitosť alebo čas na informované rozhodnutie.

  8.

  Záväzok obchodníka, ktorý komunikoval so spotrebiteľom pred uskutočnením obchodnej transakcie v jazyku, ktorý nie je úradným jazykom členského štátu, v ktorom má obchodník sídlo alebo miesto podnikania, že poskytne spotrebiteľovi službu po predaji produktu, a následné poskytnutie tejto služby len v inom jazyku bez toho, že by to bolo spotrebiteľovi jasne oznámené pred tým, ako sa zaviazal k obchodnej transakcii.

  9.

  Vyhlásenie alebo iným spôsobom vytvorenie dojmu, že produkt možno legálne predávať, pričom tomu tak nie je.

  10.

  Prezentovanie práv, ktoré spotrebiteľovi prislúchajú podľa právnych predpisov, ako charakteristickej črty ponuky obchodníka.

  11.

  Využívanie redakčného priestoru v médiách na podporu produktu, keď obchodník zaplatil za podporu predaja, bez toho, aby to bolo vysvetlené v obsahu alebo obrazom, alebo jasne identifikovateľné zvukom pre spotrebiteľa (skrytá reklama).

  12.

  Poskytovanie výsledkov vyhľadávania v reakcii na online dopyt vyhľadávania spotrebiteľa bez jasného zverejnenia akejkoľvek platenej reklamy alebo platby konkrétne za dosiahnutie vyššieho umiestnenia produktov v poradí v rámci výsledkov vyhľadávania.

  13.

  Vecne nesprávne tvrdenie o povahe a rozsahu rizika pre osobnú bezpečnosť spotrebiteľa alebo jeho rodiny, ak si spotrebiteľ produkt nekúpi.

  14.

  Propagovanie podobného produktu, ako je produkt vyrobený konkrétnym výrobcom, a to spôsobom, ktorý úmyselne zavádza spotrebiteľa, aby sa domnieval, že produkt vyrobil rovnaký výrobca, pričom tomu tak nie je.

  15.

  Vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej schémy, v ktorej spotrebiteľ poskytne plnenie za možnosť získať kompenzáciu, ktorá vyplýva hlavne zo zapojenia ďalších spotrebiteľov do tejto schémy, a nie z predaja alebo spotreby produktov.

  16.

  Tvrdenie obchodníka, že sa chystá ukončiť svoju činnosť alebo premiestniť svoju prevádzkareň, pričom tomu tak nie je.

  17.

  Tvrdenie, že produkt je schopný uľahčiť výhru v hazardných hrách.

  18.

  Nepravdivé tvrdenie, že produkt je schopný liečiť chorobu, dysfunkciu alebo postihnutie.

  19.

  Poskytnutie vecne nesprávnej informácie o podmienkach na trhu alebo o možnosti nájsť produkt s úmyslom donútiť spotrebiteľa, aby získal produkt za menej výhodných podmienok, ako sú bežné podmienky na trhu.

  20.

  Tvrdenie v obchodnej praktike, že obchodník ponúkne súťaž alebo vypíše cenu bez toho, že by opísanú cenu udelil alebo poskytol zodpovedajúcu náhradu.

  21.

  Opísanie produktu ako „gratis“, „zadarmo“, „bez poplatku“ alebo podobne, pričom spotrebiteľ musí zaplatiť čokoľvek iné okrem nevyhnutných nákladov na odpovedanie na obchodnú praktiku a vyzdvihnutie produktu alebo zaplatenie za jeho doručenie.

  22.

  Zahrnutie do reklamného materiálu faktúry alebo obdobného dokumentu, ktorý požaduje zaplatenie sumy a ktorý vzbudzuje u spotrebiteľa dojem, že si už objednal predávaný produkt, pričom tomu tak nie je.

  23.

  Nepravdivé tvrdenie alebo vytvorenie dojmu, že obchodník nekoná v zámere súvisiacom s jeho podnikateľskou činnosťou alebo povolaním, alebo nepravdivé prezentovanie sa ako spotrebiteľ.

  24.

  Vytvorenie falošného dojmu, že servis produktu po jeho predaji je dostupný v členskom štáte inom ako ten, v ktorom sa produkt predáva.

  25.

  Druhotný predaj vstupeniek spotrebiteľom na podujatia, ak ich obchodník získal pomocou automatizovaných prostriedkov s cieľom obísť akýkoľvek stanovený limit týkajúci sa počtu vstupeniek, ktoré si jednotlivec môže kúpiť, alebo akékoľvek iné pravidlá týkajúce sa nákupu vstupeniek.

  26.

  Vyhlásenie, že hodnotenia produktu poskytujú spotrebitelia, ktorí tento produkt skutočne použili alebo kúpili, bez prijatia náležitých a primeraných krokov na kontrolu toho, že hodnotenia pochádzajú od takýchto spotrebiteľov.

  27.

  Predloženie alebo poverenie inej osoby, aby poskytla falošné spotrebiteľské hodnotenia alebo odporúčania, alebo skresľovanie spotrebiteľských hodnotení alebo odporúčaní v sociálnych médiách s cieľom propagovať produkty.

  Agresívne obchodné praktiky

  1.

  Vytváranie dojmu, že spotrebiteľ nemôže opustiť priestor pred tým, ako sa uzatvorí zmluva.

  2.

  Osobné navštevovanie domácnosti spotrebiteľa, ignorujúc žiadosť spotrebiteľa odísť alebo sa nevracať, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku.

  3.

  Vykonávanie vytrvalých a nechcených žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo inými diaľkovými prostriedkami okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku.

  4.

  Žiadanie od spotrebiteľa, ktorý si chce uplatniť nárok z poistnej zmluvy, aby predložil dokumenty, ktoré nie je možné rozumne považovať za relevantné pri určení oprávnenosti nároku alebo systematicky neodpovedať na naliehavú korešpondenciu s cieľom odradiť spotrebiteľa od výkonu jeho zmluvných práv.

  5.

  Zahrnutie priameho nabádania pre deti do reklamy, aby si kúpili alebo aby presvedčili svojich rodičov alebo iných dospelých, aby im kúpili propagované produkty.

  6.

  Žiadanie spotrebiteľa, aby vykonal okamžitú alebo odloženú platbu za produkt dodaný obchodníkom alebo aby produkt vrátil alebo uschoval, ak si ho spotrebiteľ neobjednal okrem prípadu, ak produkt je náhradným dielom dodaným podľa osobitného predpisu (zotrvačný predaj).

  7.

  Výslovné informovanie spotrebiteľa, že ak si nekúpi produkt, bude ohrozené zamestnanie alebo živobytie obchodníka.

  8.

  Vytváranie falošného dojmu, že spotrebiteľ už vyhral, vyhrá, alebo potom, čo niečo urobí, vyhrá cenu alebo získa iný rovnocenný prospech, keď v skutočnosti

  a)

  neexistuje cena alebo iný rovnocenný prospech, alebo

  b)

  akákoľvek činnosť smerujúca k získaniu ceny alebo iného rovnocenného prospechu je podmienená tým, že spotrebiteľ uhradí hotovosť alebo si spôsobí náklady.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 108/2024 Z. z.
  Príloha č. 3 k zákonu č. 108/2024 Z. z.
  Príloha č. 4 k zákonu č. 108/2024 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 21. 4. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z
  27. novembra 2019 (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).

  2.

  Smernica 98/6/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Ú. v. ES L 80, 18. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019 (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019 (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 326, 11. 12. 2015), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z
  27. novembra 2019 (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28. 10. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) z 13. augusta 2019 (Ú. v. EÚ L 268, 22. 10. 2019).

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 11. 12. 2015).

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. EÚ L 136, 22. 5. 2019).

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 22. 5. 2019).

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 328, 18. 12. 2019).

Poznámky

 • 1)

  § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

 • 2)

  § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

 • 3)

  § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 • 4)

  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17. 2. 2004), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2017) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60I, 2. 3. 2018).

 • 5)

  § 119a ods. 3 Občianskeho zákonníka.

 • 6)

  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 119a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 • 8)

  Napríklad § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

 • 9)

  Napríklad § 8 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.).

 • 12)

  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 53 ods. 1 a 4 Občianskeho zákonníka.

 • 14)

  § 2 ods. 19 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2017 Z. z.

 • 15)

  § 1 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  Čl. 3 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019) v platnom znení.

 • 18)

  Čl. 3 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2019/1020 v platnom znení.

 • 19)

  Čl. 3 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/1020 v platnom znení.

 • 20)

  Čl. 3 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/1020 v platnom znení.

 • 21)

  Čl. 3 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1020 v platnom znení.

 • 22)

  § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 626 Občianskeho zákonníka.

 • 24)

  § 616 písm. c) Občianskeho zákonníka.

 • 25)

  § 119a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 • 26)

  § 616 písm. d) Občianskeho zákonníka.

 • 27)

  § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 108/2024 Z. z.

 • 28)

  § 3 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z.

 • 29)

  § 2 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 31)

  § 2 písm. b) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2014 Z. z.

 • 32)

  § 4 ods. 4 zákona č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 33)

  § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 34)

  § 3 písm. a) zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

 • 35)

  Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  § 3 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.

 • 40)

  § 612 ods. 3 písm. d) Občianskeho zákonníka.

 • 41)

  § 14 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 42)

  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.

 • 43)

  Napríklad čl. 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.

 • 44)

  § 8b ods. 1 písm. b) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 302/2018 Z. z.

 • 45)

  § 8b ods. 1 písm. a) zákona č. 71/2013 Z. z. v znení zákona č. 302/2018 Z. z.

 • 46)

  § 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív.

 • 47)

  § 2 písm. e) vyhlášky č. 251/2023 Z. z.

 • 48)

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/732 zo 17. mája 2018 o spoločnej metodike porovnávania jednotkových cien alternatívnych palív v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ (Ú. v. EÚ L 123, 18. 5. 2018) v platnom znení.

 • 49)

  Čl. 3 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017) v platnom znení.

 • 50)

  Čl. 2 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019).

 • 51)

  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2017) v platnom znení, § 792a Občianskeho zákonníka, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 161/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 170/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 52)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 53)

  § 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

 • 54)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 55)

  Zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 56)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 57)

  § 612 Občianskeho zákonníka.

 • 58)

  § 648 Občianskeho zákonníka.

 • 59)

  § 852a Občianskeho zákonníka.

 • 60)

  § 26 ods. 3 a 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 256/2022 Z. z.

 • 61)

  § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 62)

  § 52a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 • 63)

  Čl. 4 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.

 • 64)

  § 17 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 65)

  Príloha č. 1 k zákonu č. 251/2012 Z. z.

 • 66)

  § 17 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 67)

  § 17 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z. z.

 • 68)

  § 34 ods. 3 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 69)

  § 15 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 352/2012 Z. z.

 • 70)

  § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

 • 71)

  Čl. 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 72)

  Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2018/302.

 • 73)

  Napríklad § 24 zákona č. 391/2015 Z. z.

 • 74)

  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

 • 75)

  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 76)

  § 6 a 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 77)

  § 129 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 78)

  § 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 • 79)

  § 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 80)

  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 81)

  Čl. 14 nariadenia (EÚ) č. 524/2013.

 • 82)

  § 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.

 • 83)

  § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 • 84)

  § 23 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 85)

  Čl. 4 až 11 a čl. 14 a 15 nariadenia (ES) č. 261/2004. Čl. 3 až 13 nariadenia (ES) č. 1107/2006 v platnom znení. Čl. 23 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení. Čl. 3 až 9 nariadenia (EÚ) 2017/1128 v platnom znení. Čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 2018/302.

 • 86)

  Čl. 24 nariadenia (EÚ) č. 1177/2010. Čl. 26 a 27 nariadenia (EÚ) č. 181/2011.

 • 87)

  Čl. 4 až 17 a čl. 19 a 20 nariadenia (EÚ) č. 1007/2011 v platnom znení.

 • 88)

  Čl. 11, 12, 17 a 26 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 89)

  Napríklad § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 90)

  Napríklad § 10 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 91)

  § 91 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 92)

  § 110 ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 452/2021 Z. z.

 • 93)

  § 91 ods. 4 písm. af) a ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 109 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z. z.

 • 94)

  Čl. 33 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 95)

  Čl. 3 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 96)

  § 137 ods. 1 Zákonníka práce.

 • 97)

  Nariadenie (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 98)

  Čl. 12 a 21 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 99)

  § 2 písm. b) zákona č. 22/2004 Z. z.

 • 100)

  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 101)

  Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 102)

  Čl. 3 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 103)

  Čl. 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 104)

  Čl. 12 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 105)

  Čl. 37 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 106)

  Čl. 35 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 107)

  Čl. 39 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 108)

  Čl. 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 109)

  Čl. 3 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 110)

  Zákon č. 346/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 111)

  § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 112)

  Čl. 21 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 113)

  Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

 • 114)

  Čl. 3 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2394 v platnom znení.

Načítavam znenie...
MENU
Hore