Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 27.04.2001
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Nekalá súťaž
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD1312DS17EUPP1ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 147/2001 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 108/2024


§ 1
Predmet zákona


Tento zákon ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu pred účinkami neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri výkone dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona a osobitných predpisov.1) Tento zákon sa použije, ak osobitný zákon neustanovuje inak.1a)
zobraziť paragraf
§ 3
Všeobecné požiadavky na reklamu

(1)
Reklama nesmie
a)
obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
b)
propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas,
c)
prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,
d)
prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo,
e)
ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana,
f)
prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov,
g)
obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
h)
odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
i)
zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu,
j)
zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä
1.
podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin,
2.
zobrazovať ich v nebezpečných situáciách.
(2)
Reklama musí spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, dodržiavať zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu.
(3)
Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.
(4)
Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.
(5)
Reklama sa nesmie šíriť, ak je v rozpore s dobrými mravmi, prezentuje produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané, alebo ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.9a)
(6)
Reklama nesmie prezentovať výrobky alebo služby, ktorých neoprávnená manipulácia je zakázaná osobitnými predpismi.9b)
(7)
Šíriteľ reklamy, ktorý uvádza v reklame predajnú cenu tovaru,9c) je povinný uviesť aj jednotkovú cenu,9d) ak osobitný predpis9e) vyžaduje označenie tovaru jednotkovou cenou.
zobraziť paragraf
§ 10
Dohľad

(1)
Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú
a)
orgány úradnej kontroly potravín nad reklamou potravín podľa pôsobnosti vymedzenej v osobitnom predpise,20)
b)
Štátny ústav pre kontrolu liečiv21) nad reklamou liekov,
c)
Ústav kontroly veterinárnych liečiv21) nad reklamou veterinárnych liekov,1c)
d)
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva21a) nad reklamou kozmetických výrobkov, potravín na osobitné výživové účely vrátane dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov, výživových doplnkov a spotrebiteľsky balených minerálnych, pramenitých a pitných vôd,
e)
Národná banka Slovenska nad reklamou finančných služieb pre finančných spotrebiteľov,21b) pričom postupuje podľa osobitného predpisu,21d)
f)
Slovenská obchodná inšpekcia nad reklamou tabakových výrobkov a reklamou, nad ktorou podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v písmenách a) až e).
(2)
Orgány dohľadu podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) postupujú pri výkone dohľadu a v konaní o porušení povinnosti podľa osobitného predpisu.21e)
(3)
Pri výkone dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona sa primerane uplatňuje mechanizmus samoregulácie podľa osobitného predpisu,22) ak sa reklama šíri prostredníctvom publikácie alebo agentúrneho servisu.
zobraziť paragraf
§ 11
Sankcie

(1)
Ak orgány dohľadu podľa § 10 ods. 1 (ďalej len „orgán dohľadu“) zistia porušenie tohto zákona, šírenie reklamy zakážu; šírenie reklamy môžu zakázať aj vtedy, ak hrozí porušenie ustanovenia § 4 ods. 3. V rozhodnutí o zákaze šírenia reklamy orgán dohľadu môže uložiť povinnosť zverejnenia tohto rozhodnutia alebo jeho častí a povinnosť zverejnenia opravného vyhlásenia v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(2)
V konaní o porušení § 4 ods. 1 až 3 je objednávateľ reklamy povinný na požiadanie orgánu dohľadu predložiť dôkazy o pravdivosti vecných údajov reklamy v lehote 15 dní od doručenia výzvy na ich predloženie. Ak objednávateľ reklamy také dôkazy orgánu dohľadu nepredloží alebo tieto dôkazy sú nedostatočné, rozumie sa, že porovnávacia reklama je neprípustná.
(3)
Orgán dohľadu môže okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 uložiť
a)
osobe oprávnenej predpisovať lieky a osobe oprávnenej vydávať lieky za porušenie ustanovenia § 8 ods. 17 a lekárskemu zástupcovi za porušenie ustanovenia § 8 ods. 12 až 14 pokutu vo výške od 100 eur do 1 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 3 000 eur,
b)
šíriteľovi reklamy za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 a § 8 ods. 8, 9 alebo ods. 24 a inej osobe za porušenie § 8 ods. 6 pokutu vo výške od 100 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 5 000 eur,
c)
šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 písm. a), d) až j), ods. 3 až 7 a požiadaviek na reklamu niektorých produktov podľa § 5 až 7a, § 8 ods. 4 a § 9 a držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý je predmetom reklamy, za porušenie ustanovení § 8 ods. 11, 15, 16, 19 až 22 a 24 pokutu vo výške od 300 eur do 4 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 100 000 eur,
d)
šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) pokutu vo výške od 33 200 eur do 5 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 150 000 eur,
e)
objednávateľovi reklamy za neprípustnú porovnávaciu reklamu podľa § 4 a za porušenie ustanovení § 8 ods. 4, 7 až 10 a 24 pokutu vo výške od 1 000 eur do 6 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur.
(4)
Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti, za ktorej porušenie už orgán dohľadu uložil osobe podľa odseku 3 sankciu, do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie (ďalej len „opakované porušenie povinnosti“), orgán dohľadu uloží osobe podľa odseku 3 pokutu vo výške od
a)
200 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 6 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. a),
b)
200 eur do 3 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 10 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b),
c)
600 eur do 5 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 150 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. c),
d)
50 000 eur do 6 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. d),
e)
2 000 eur do 7 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 250 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. e).
(5)
Obratom podľa odsekov 3 a 4 sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z činnosti osoby podľa odseku 3 bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá osobe podľa odseku 3. Obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.
(6)
Predchádzajúcim účtovným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.
(7)
Finančnou pomocou poskytnutou osobe podľa odseku 3 sa na účely tohto zákona rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných prostriedkov týkajúca sa činnosti osoby podľa odseku 3, ktorá sa prejaví v cene za výsledok alebo výstup z jej činnosti.
(8)
Ak osoba podľa odseku 3 nemala za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 3, orgán dohľadu môže uložiť osobe podľa odseku 3 pokutu vo výške
a)
od 100 eur do 3 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. a),
b)
od 100 eur do 5 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b),
c)
od 300 eur do 100 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. c),
d)
od 33 200 eur do 150 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. d),
e)
od 1 000 eur do 200 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. e).
(9)
Ak osoba podľa odseku 3 nemala za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 4, orgán dohľadu uloží osobe podľa odseku 3 pokutu vo výške
a)
od 200 eur do 6 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. a),
b)
od 200 eur do 10 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b),
c)
od 600 eur do 150 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. c),
d)
od 50 000 eur do 200 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. d),
e)
od 2 000 eur do 250 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. e).
(10)
Orgán dohľadu môže okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 a pokút podľa odsekov 3, 4, 8 a 9 uložiť osobe podľa odseku 3 sankcie podľa osobitného predpisu.23)
(11)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(12)
Na konanie o porušení povinnosti podľa tohto zákona a na ukladanie sankcií za jej porušenie sa vzťahuje osobitný predpis.21e)
(13)
Odseky 3 až 12 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.21d)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 11c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024

(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona začatý a neukončený pred 1. júlom 2024 sa dokončí podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Konania o porušení povinností zistené dohľadom podľa predchádzajúcej vety sa začnú a dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.
(2)
Konania o porušení povinnosti podľa tohto zákona začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.
zobraziť paragraf
Poznámka
23)
§ 41 písm. b) a c) zákona č. 108/2024 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 147/2001 Z. z.


Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 152, 20. 6. 2003).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) – čl. 12 ods. 2.

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001 o právnych predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Ú. v. ES L 311, 28. 11. 2001) v znení smernice 2002/98/ES z 27. januára 2003 (Ú. v. EÚ L 33, 8. 2. 2003), v znení smernice Komisie 2003/63/ES z 25. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 159, 27. 6. 2003), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/24/ES z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách) (Ú. v. EÚ L 149/22, 11. 6. 2005).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore