Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 27.04.2001
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Nekalá súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD2638 DS16 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 147/2001 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 307/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Podľa tohto zákona

a)
reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou ...
b)
produkt je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno,2) ochranná známka,3) označenie pôvodu výrobkov4) ...
c)
šíriteľ reklamy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá reklamu šíri,
d)
tabakový výrobok je výrobok určený na fajčenie, šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie, ak je čo len čiastočne ...
e)
sponzorstvo tabakového výrobku je finančný alebo vecný príspevok alebo iné plnenie pre fyzickú osobu ...
f)
objednávateľom reklamy je ten, kto si objedná u šíriteľa reklamy šírenie reklamy.
(2)

Reklamou nie je

a)
označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej ...
b)
označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou,
c)
označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu,5) ...
d)
zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií ...
§ 3
Všeobecné požiadavky na reklamu
(1)

Reklama nesmie

a)
obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ...
b)
propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať ...
c)
prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,
d)
prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, ...
e)
ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana,
f)
prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov,
g)
obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
h)
odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
i)
zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu,
j)
zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä
1.
podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin,
2.
zobrazovať ich v nebezpečných situáciách.
(2)

Reklama musí spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, dodržiavať zásady jazykovej kultúry, gramatické ...

(3)

Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou ...

(4)

Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.

(5)

Reklama sa nesmie šíriť, ak je v rozpore s dobrými mravmi, prezentuje produkty, ktorých výroba, predaj, ...

(6)

Reklama nesmie prezentovať výrobky alebo služby, ktorých neoprávnená manipulácia je zakázaná osobitnými ...

§ 4
Porovnávacia reklama
(1)

Porovnávacou reklamou je reklama, ktorá priamo alebo nepriamo označuje iného súťažiteľa10) alebo jeho ...

(2)

Porovnávacia reklama je prípustná, ak

a)
porovnáva tovary, služby alebo nehnuteľnosti, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú určené na rovnaký ...
b)
objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych, typických, podstatných a overiteľných vlastností ...
c)
nediskredituje ani nehaní ochranné známky, obchodné mená, ďalšie rozlišovacie znaky, tovary, služby, ...
d)
nevyužíva nečestne výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného mena alebo iných rozlišujúcich znakov ...
e)
nepredstavuje tovar alebo služby ako napodobeniny alebo kópie tovaru alebo služieb označených chránenou ...
f)
nevyvoláva zámenu medzi obchodníkmi, medzi objednávateľom reklamy a súťažiteľom alebo medzi ochrannými ...
g)
nie je klamlivá.9)
(3)

Iná porovnávacia reklama ako podľa odseku 2 je neprípustná.

§ 5
Reklama alkoholických nápojov
(1)

Reklama alkoholických nápojov11) nesmie

a)
dávať do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú výkonnosť alebo na duševnú výkonnosť, ...
b)
tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok alebo ...
c)
nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ...
d)
zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality.
(2)

Reklama alkoholických nápojov sa nesmie zameriavať na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú možno ...

§ 6
Reklama tabakových výrobkov
(1)

Zakazuje sa reklama tabakového výrobku

a)
na všetkých druhoch informačných nosičov,
b)
rozdávaním tabakového výrobku verejnosti,
c)
na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných ...
d)
prostredníctvom sponzorstva tabakového výrobku,
e)
uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku okrem ich ...
(2)

Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) sa nevzťahuje na tovary alebo služby, ktoré používajú podobnú ochrannú ...

a)
predaj alebo poskytovanie nesúvisí s predajom tabakových výrobkov,
b)
boli uvedené na trh pred 1. marcom 2006 a
c)
vyhotovenie, vyobrazenie alebo spôsob použitia ochrannej známky alebo názvu je jasne odlíšiteľný od ...
(3)

Za reklamu tabakových výrobkov sa nepovažuje

a)
označenie špecializovaných predajní tabakových výrobkov a potrieb pre fajčiarov s nápisom TABAK,
b)
označenie dopravných prostriedkov výrobcu tabakových výrobkov jeho ochrannou známkou,
c)
vydávanie letákov, brožúr a iných publikácií určených výhradne pre výrobcov a obchodníkov s tabakovými ...
d)
informácia o konkrétnom tabakovom výrobku určená pre spotrebiteľa, umiestnená v predajni tabakových ...
e)
rozdávanie tabakového výrobku na obchodných rokovaniach súvisiacich s tabakovými výrobkami.
§ 7
Reklama zbraní a streliva
(1)

Reklama zbraní a streliva13) sa zakazuje.

(2)

Zákaz reklamy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)
informácie určené len pre odbornú verejnosť vo výrobe a v obchode so zbraňami a strelivom,
b)
reklamu zbraní a streliva v obchodoch alebo na výstavách špecializovaných na predaj zbraní a streliva ...
c)
reklamu v odbornej literatúre a v odbornej periodickej tlači.
§ 7a

Zakazuje sa reklama o potrebe alebo dostupnosti orgánov, tkanív a buniek13a) s cieľom ponúknuť alebo ...

§ 8
Reklama liekov
(1)

Reklama liekov14) zahŕňa akúkoľvek formu podomového informovania, agitačnú činnosť alebo podnecovanie ...

(2)

Reklama liekov je

a)
reklama liekov určená verejnosti,
b)
reklama liekov určená osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky,
c)
návšteva osoby oprávnenej predpisovať lieky a osoby oprávnenej vydávať lieky obchodným zástupcom držiteľa ...
d)
poskytovanie vzoriek liekov verejnosti, osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať ...
e)
poskytovanie stimulov smerujúcich k predpisovaniu liekov alebo vydávaniu liekov, ako sú dary, ponuky ...
f)
sponzorovanie propagačných podujatí, na ktorých sa zúčastňujú osoby oprávnené predpisovať lieky alebo ...
g)
sponzorovanie vedeckých kongresov, na ktorých sa zúčastňujú osoby oprávnené predpisovať lieky alebo ...
(3)

Reklama liekov nie je

a)
označovanie lieku a písomná informácia pre používateľov lieku,15)
b)
korešpondencia, ktorá môže byť doplnená materiálom nepropagačnej povahy, potrebná na zodpovedanie osobitnej ...
c)
odkazový materiál a informácia vzťahujúca sa napríklad na zmenu balenia lieku, na varovanie pred nežiaducimi ...
d)
informácia týkajúca sa zdravia alebo chorôb ľudí, ak neobsahuje priamy alebo nepriamy odkaz na liek,
e)
zverejnenie informácie o internetovom výdaji, ponúkanom sortimente liekov a zdravotníckych pomôcok, ...
f)
zverejnenie informácií týkajúcich sa užívania liekov, cien liekov, náhradných generických liekov a kontraindikácií ...
g)
zverejnenie informácií obsahujúcich len názov a cenu lieku alebo liekov.
(4)

Zakazuje sa reklama liekov,

a)
ktoré nie sú v Slovenskej republike registrované,16)
b)
ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky,17)
c)
ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
d)
ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného ...
(5)

Zákaz uvedený v odseku 4 sa nevzťahuje

a)
na očkovacie kampane organizované držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku alebo zástupcom držiteľa ...
b)
na reklamu určenú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky.
(6)

Zakazuje sa

a)
priamo distribuovať lieky verejnosti na účely reklamy,
b)
vykonávať s cieľom propagácie liekov návštevy osôb oprávnených predpisovať lieky počas ich ordinačných ...
c)
osobám oprávneným predpisovať humánne lieky prijímať počas ich ordinačných hodín návštevy lekárskych ...
(7)

Reklama liekov

a)
sa musí v každej časti zhodovať s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku,15a)
b)
musí podporovať racionálne používanie lieku objektívnym informovaním o vlastnostiach lieku bez zveličovania ...
c)
nesmie byť klamlivá.
(8)

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 až 6, každá reklama liekov určená verejnosti musí

a)
byť zostavená tak, aby bolo jednoznačné, že informácia je reklamou, a aby sa výrobok, ktorý je predmetom ...
b)
obsahovať
1.
názov lieku a názov liečiva, len ak obsahuje jedno liečivo,
2.
nevyhnutné informácie o správnom používaní,
3.
výslovnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom používaní lieku obsiahnutého ...
4.
text: „Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním”, ak je predmetom ...
(9)

Reklama liekov určená pre verejnosť nesmie obsahovať žiadny prvok, ktorý

a)
vyvoláva dojem, že lekárske vyšetrenie alebo lekársky zákrok sú zbytočné,
b)
ponúka určenie diagnózy alebo spôsob liečby korešpondenciou,
c)
vyvoláva dojem, že účinky lieku sú zaručené a nie sú sprevádzané žiadnymi nežiaducimi účinkami alebo ...
d)
naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by sa mohol zlepšiť užívaním lieku,
e)
naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by mohol byť ovplyvnený neužívaním lieku; tento zákaz sa nevzťahuje ...
f)
oslovuje výlučne alebo hlavne deti,
g)
obsahuje odporúčanie vedcov, zdravotníckych pracovníkov alebo známych osôb, ktoré svojou popularitou ...
h)
pripodobňuje liek k potravine, kozmetickému výrobku alebo k inému spotrebnému tovaru,
i)
vyvoláva dojem, že bezpečnosť alebo účinnosť lieku spočíva v tom, že má prírodný pôvod,
j)
môže prostredníctvom opisu alebo podrobným znázornením anamnézy viesť k mylnému samourčeniu diagnózy, ...
k)
odkazuje nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom na potvrdenie o vyliečení ochorenia,
l)
používa nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom zobrazenia zmien ľudského organizmu spôsobených ...
(10)

Reklama liekov určená osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky musí obsahovať ...

a)
základné informácie o lieku, ktoré sú v zhode so súhrnom charakteristických vlastností lieku,15a)
b)
zatriedenie lieku podľa spôsobu výdaja,
c)
dátum vypracovania alebo dátum aktualizovania.
(11)

Dokumentácia týkajúca sa lieku, ktorá sa odovzdáva ako súčasť propagácie tohto lieku osobám oprávneným ...

(12)

Lekársky zástupca musí absolvovať školenie a musí mať dostatočné vedecké vedomosti, aby bol schopný ...

(13)

Lekárski zástupcovia počas každej návštevy odovzdajú alebo dajú k dispozícii osobám oprávneným predpisovať ...

(14)

Lekárski zástupcovia odovzdajú osobe zodpovednej za činnosť systému na monitorovanie nežiaducich účinkov ...

(15)

Keď sa lieky propagujú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, zakazuje ...

(16)

Pohostenie na propagačných podujatiach musí byť prísne obmedzené len na účel propagačného podujatia ...

(17)

Zakazuje sa osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky vyžadovať alebo prijať ...

(18)

Zákazy a obmedzenia podľa odsekov 15 a 16 nemajú vplyv na cenové opatrenia podľa osobitného predpisu.18a) ...

(19)

Vzorky liekov môže držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku poskytnúť na základe písomnej žiadosti len ...

(20)

Kontrolu a evidenciu vzoriek liekov zabezpečuje držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku.

(21)

Poskytovať vzorky liekov, ktoré obsahujú omamné látky alebo psychotropné látky, je zakázané.

(22)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku je povinný

a)
vytvoriť vo svojom podniku vedeckú službu, ktorá je zodpovedná za informácie o liekoch, ktoré uvádza ...
b)
sprístupniť alebo odovzdať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv21) vzorku každej reklamy vychádzajúcej ...
c)
zabezpečiť súlad reklamy liekov svojho podniku s požiadavkami tohto zákona,
d)
overiť si, či lekárski zástupcovia, ktorých zamestnáva, sú odborne zaškolení podľa odseku 12 a plnia ...
e)
poskytnúť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informácie a súčinnosť, ak o ne požiada pri výkone svojej ...
f)
zabezpečiť, aby sa rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv bezodkladne a v plnej miere realizovali. ...
(23)

Držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku sa nezakazuje spoločná reklama lieku a jednou alebo s viacerými ...

(24)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na reklamu homeopatických liekov okrem ustanovenia odseku 4 ...

§ 9
Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov
(1)

Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov19) je prípustná len v publikáciách ...

(2)

Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov

a)
musí obsahovať informácie o ich správnej príprave a ich správnom užití,
b)
nesmie obsahovať slovné výrazy „humanizovaný“, „maternizovaný“ alebo obdobné výrazy.
(3)

Reklama dojčenských prípravkov ďalej

a)
musí obsahovať zreteľný a ľahko čitateľný text „Dôležité upozornenie“ doplnený textom poukazujúcim na ...
b)
nesmie obsahovať také vyobrazenie dojčaťa alebo taký obrázok alebo údaj, ktoré by mohli idealizovať ...
(4)

Reklama dojčenských prípravkov rozdávaním vzoriek, upozorňovaním na zľavu, pridaním ďalších výrobkov ...

§ 10
Dozor

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú

a)

orgány úradnej kontroly potravín nad reklamou potravín podľa pôsobnosti vymedzenej v osobitnom predpise,20) ...

b)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv21) nad reklamou liekov,

c)

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv21) nad reklamou veterinárnych liečiv,

d)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva21a) nad ...

e)

Národná banka Slovenska nad reklamou finančných služieb pre finančných spotrebiteľov,21b) pričom postupuje ...

f)

Slovenská obchodná inšpekcia nad reklamou tabakových výrobkov a reklamou, nad ktorou podľa vecnej príslušnosti ...

§ 11
Sankcie
(1)

Ak orgány dozoru podľa § 10 (ďalej len „orgán dozoru“) zistia porušenie tohto zákona, šírenie reklamy ...

(2)

V konaní o porušení § 4 ods. 1 až 3 je objednávateľ reklamy povinný na požiadanie orgánu dozoru predložiť ...

(3)

Okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 orgán dozoru uloží pokutu

a)
do 1 660 eur osobe oprávnenej predpisovať lieky a osobe oprávnenej vydávať lieky za porušenie ustanovenia ...
b)
do 3 320 eur šíriteľovi reklamy za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 a § 8 ods. 8, 9 alebo ods. 24 a ...
c)
do 66 400 eur šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 okrem ...
d)
od 33 200 eur do 99 600 eur šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa ...
e)
do 166 000 eur objednávateľovi reklamy za neprípustnú porovnávaciu reklamu podľa § 4 ods. 1 až 3 a za ...
(4)

Pri ukladaní pokuty orgán dozoru prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania a na ...

(5)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dozoru o porušení zákona dozvedel, najneskôr ...

(6)

Pokuta podľa odseku 3 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení ...

(7)

Na konanie orgánov dozoru pri ukladaní sankcií sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní23) okrem ...

§ 11a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 11b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Dozor začatý a neskončený Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti reklamy finančných služieb pre finančných ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené v oblasti reklamy finančných služieb pre finančných spotrebiteľov ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 140/1998 Z. z. ...

2.

§ 3 zákona č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona ...

1.

§ 45 vrátane nadpisu znie:

„§ 45 Klamlivá reklama (1) Klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného ...

2.

V § 50 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak takéto údaje uviedol v porovnávacej ...

Čl. III

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa ...

2.

V § 32 ods. 1 druhá veta znie:

„Na vysielanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o reklame,29) ak tento zákon neustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.

V § 32 sa vypúšťa odsek 15.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 147/2001 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001 o právnych predpisoch spoločenstva ...

  4.

  Smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Mimoriadne vydanie ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...
 • 1b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 2)  § 8 až 12 Obchodného zákonníka.
 • 3)  § 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.
 • 4)  Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Napríklad § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona Národnej ...
 • 6)  Napríklad § 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 45 Obchodného zákonníka.
 • 9a)  § 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...
 • 9b)  Napríklad § 23b zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 10)  § 41 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 12)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
 • 13)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení ...
 • 13a)  § 35 až 39d zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 14)  § 2 ods. 7 a § 64 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...
 • 15)  § 62 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 15a)  § 63 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 15aa)  § 22 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 16)  § 46 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 17)  § 2 ods. 1 až 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v ...
 • 18)  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 18a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 19)  § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
 • 20)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ...
 • 21)  Zákon č. 362/2011 Z. z.
 • 21a)  § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21b)  § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore