Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 27.04.2001
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Nekalá súťaž
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD1312DS17EUPP1ČL1

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 147/2001 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 108/2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu pred účinkami neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri výkone dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona a osobitných predpisov.1) Tento zákon sa použije, ak osobitný zákon neustanovuje inak.1a)

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov
(1)

Podľa tohto zákona

a)

reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou1b) s cieľom uplatniť produkty na trhu, ak osobitný predpis neustanovuje inak,1c)

b)

produkt je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno,2) ochranná známka,3) označenie pôvodu výrobkov4) a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním,

c)

šíriteľ reklamy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá reklamu šíri,

d)

tabakový výrobok je výrobok určený na fajčenie, šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie, ak je čo len čiastočne vyrobený z tabaku,

e)

sponzorstvo tabakového výrobku je finančný alebo vecný príspevok alebo iné plnenie pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, na podujatie alebo činnosť, ktorého účelom alebo vedľajším výsledkom je reklama tabakového výrobku; sponzorstvom tabakového výrobku nie je plnenie, ktoré je poskytnuté ako odplata za tovar alebo službu,

f)

objednávateľom reklamy je ten, kto si objedná u šíriteľa reklamy šírenie reklamy.

(2)

Reklamou nie je

a)

označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb,

b)

označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou,

c)

označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu,5)

d)

zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva z osobitného predpisu.6)

§ 3 - Všeobecné požiadavky na reklamu
(1)

Reklama nesmie

a)

obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,

b)

propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas,

c)

prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,

d)

prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo,

e)

ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana,

f)

prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov,

g)

obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,

h)

odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,

i)

zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu,

j)

zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä

1.

podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin,

2.

zobrazovať ich v nebezpečných situáciách.

(2)

Reklama musí spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, dodržiavať zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu.

(3)

Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.

(4)

Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.

(5)

Reklama sa nesmie šíriť, ak je v rozpore s dobrými mravmi, prezentuje produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané, alebo ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.9a)

(6)

Reklama nesmie prezentovať výrobky alebo služby, ktorých neoprávnená manipulácia je zakázaná osobitnými predpismi.9b)

(7)

Šíriteľ reklamy, ktorý uvádza v reklame predajnú cenu tovaru,9c) je povinný uviesť aj jednotkovú cenu,9d) ak osobitný predpis9e) vyžaduje označenie tovaru jednotkovou cenou.

§ 4 - Porovnávacia reklama
(1)

Porovnávacou reklamou je reklama, ktorá priamo alebo nepriamo označuje iného súťažiteľa10) alebo jeho produkty.

(2)

Porovnávacia reklama je prípustná, ak

a)

porovnáva tovary, služby alebo nehnuteľnosti, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú určené na rovnaký účel,

b)

objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych, typických, podstatných a overiteľných vlastností tovarov, služieb alebo nehnuteľností, vrátane ich ceny; pri tovaroch s označením pôvodu4) porovnáva iba tovary s rovnakým označením,

c)

nediskredituje ani nehaní ochranné známky, obchodné mená, ďalšie rozlišovacie znaky, tovary, služby, činnosti alebo okolnosti súťažiteľa,

d)

nevyužíva nečestne výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného mena alebo iných rozlišujúcich znakov súťažiteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov,

e)

nepredstavuje tovar alebo služby ako napodobeniny alebo kópie tovaru alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným menom,

f)

nevyvoláva zámenu medzi obchodníkmi, medzi objednávateľom reklamy a súťažiteľom alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými menami, inými rozlišujúcimi znakmi, tovarmi alebo službami objednávateľa reklamy a súťažiteľa,

g)

nie je klamlivá.9)

(3)

Iná porovnávacia reklama ako podľa odseku 2 je neprípustná.

§ 5 - Reklama alkoholických nápojov
(1)

Reklama alkoholických nápojov11) nesmie

a)

dávať do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú výkonnosť alebo na duševnú výkonnosť,

b)

tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy,

c)

nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ako nedostatok,

d)

zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality.

(2)

Reklama alkoholických nápojov sa nesmie zameriavať na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú možno považovať za maloletú, sa nesmie v reklame dávať do súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov.

§ 6 - Reklama tabakových výrobkov
(1)

Zakazuje sa reklama tabakového výrobku

a)

na všetkých druhoch informačných nosičov,

b)

rozdávaním tabakového výrobku verejnosti,

c)

na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov,

d)

prostredníctvom sponzorstva tabakového výrobku,

e)

uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku okrem ich uvádzania na miestach predaja tabakových výrobkov.

(2)

Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) sa nevzťahuje na tovary alebo služby, ktoré používajú podobnú ochrannú známku alebo rovnaký alebo podobný názov ako tabakové výrobky, ak ich

a)

predaj alebo poskytovanie nesúvisí s predajom tabakových výrobkov,

b)

boli uvedené na trh pred 1. marcom 2006 a

c)

vyhotovenie, vyobrazenie alebo spôsob použitia ochrannej známky alebo názvu je jasne odlíšiteľný od ich vyhotovenia, vyobrazenia či spôsobu použitia na tabakových výrobkoch.

(3)

Za reklamu tabakových výrobkov sa nepovažuje

a)

označenie špecializovaných predajní tabakových výrobkov a potrieb pre fajčiarov s nápisom TABAK,

b)

označenie dopravných prostriedkov výrobcu tabakových výrobkov jeho ochrannou známkou,

c)

vydávanie letákov, brožúr a iných publikácií určených výhradne pre výrobcov a obchodníkov s tabakovými výrobkami a tabakom,

d)

informácia o konkrétnom tabakovom výrobku určená pre spotrebiteľa, umiestnená v predajni tabakových výrobkov, ktorá musí obsahovať upozornenie o škodlivosti fajčenia a musí byť umiestnená tak, aby oslovovala najmä návštevníkov predajne,

e)

rozdávanie tabakového výrobku na obchodných rokovaniach súvisiacich s tabakovými výrobkami.

§ 7 - Reklama zbraní a streliva
(1)

Reklama zbraní a streliva13) sa zakazuje.

(2)

Zákaz reklamy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)

informácie určené len pre odbornú verejnosť vo výrobe a v obchode so zbraňami a strelivom,

b)

reklamu zbraní a streliva v obchodoch alebo na výstavách špecializovaných na predaj zbraní a streliva vrátane ich výkladov a priečelí alebo v častiach obchodov určených na predaj zbraní a streliva,

c)

reklamu v odbornej literatúre a v odbornej periodickej tlači.

§ 7a

Zakazuje sa reklama o potrebe alebo dostupnosti orgánov, tkanív a buniek13a) s cieľom ponúknuť alebo nadobudnúť finančný zisk či porovnateľné výhody.

§ 8 - Reklama liekov
(1)

Reklama liekov14) zahŕňa akúkoľvek formu podomového informovania, agitačnú činnosť alebo podnecovanie smerujúce k podpore predpisovania, vydávania, predaja alebo spotreby liekov.

(2)

Reklama liekov je

a)

reklama liekov určená verejnosti,

b)

reklama liekov určená osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky,

c)

návšteva osoby oprávnenej predpisovať lieky a osoby oprávnenej vydávať lieky obchodným zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku (ďalej len „lekársky zástupca”), ktorej cieľom je propagácia liekov,

d)

poskytovanie vzoriek liekov verejnosti, osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky,

e)

poskytovanie stimulov smerujúcich k predpisovaniu liekov alebo vydávaniu liekov, ako sú dary, ponuky alebo prísľuby akéhokoľvek prospechu alebo mimoriadnej peňažnej alebo vecnej odmeny s výnimkou tých, ktorých hodnota je nepatrná,

f)

sponzorovanie propagačných podujatí, na ktorých sa zúčastňujú osoby oprávnené predpisovať lieky alebo osoby oprávnené vydávať lieky,

g)

sponzorovanie vedeckých kongresov, na ktorých sa zúčastňujú osoby oprávnené predpisovať lieky alebo osoby oprávnené vydávať lieky, vrátane preplácania cestovných náhrad a nákladov na ubytovanie, ktoré sú spojené s účasťou na tomto podujatí.

(3)

Reklama liekov nie je

a)

označovanie lieku a písomná informácia pre používateľov lieku,15)

b)

korešpondencia, ktorá môže byť doplnená materiálom nepropagačnej povahy, potrebná na zodpovedanie osobitnej otázky týkajúcej sa lieku,

c)

odkazový materiál a informácia vzťahujúca sa napríklad na zmenu balenia lieku, na varovanie pred nežiaducimi účinkami v rámci dohľadu nad liekmi alebo obchodný katalóg a cenník za podmienky, že neobsahuje žiadne informácie o liekoch,

d)

informácia týkajúca sa zdravia alebo chorôb ľudí, ak neobsahuje priamy alebo nepriamy odkaz na liek,

e)

zverejnenie informácie o internetovom výdaji, ponúkanom sortimente liekov a zdravotníckych pomôcok, ich cene a nákladoch spojených so internetovým výdajom podľa osobitného predpisu,15aa)

f)

zverejnenie informácií týkajúcich sa užívania liekov, cien liekov, náhradných generických liekov a kontraindikácií a interakcií alebo elektronickej aplikácie, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa liekov, cien liekov, náhradných generických liekov a kontraindikácií,

g)

zverejnenie informácií obsahujúcich len názov a cenu lieku alebo liekov.

(4)

Zakazuje sa reklama liekov,

a)

ktoré nie sú v Slovenskej republike registrované,16)

b)

ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky,17)

c)

ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,

d)

ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.18)

(5)

Zákaz uvedený v odseku 4 sa nevzťahuje

a)

na očkovacie kampane organizované držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku alebo zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, ak sú povolené ministerstvom zdravotníctva,

b)

na reklamu určenú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky.

(6)

Zakazuje sa

a)

priamo distribuovať lieky verejnosti na účely reklamy,

b)

vykonávať s cieľom propagácie liekov návštevy osôb oprávnených predpisovať lieky počas ich ordinačných hodín,

c)

osobám oprávneným predpisovať humánne lieky prijímať počas ich ordinačných hodín návštevy lekárskych zástupcov s cieľom reklamy humánnych liekov,

d)

distribuovať antimikrobiálne veterinárne lieky na propagačné účely v akejkoľvek forme vrátane distribúcie ich vzoriek podľa osobitného predpisu.18b)

(7)

Reklama liekov

a)

sa musí v každej časti zhodovať s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku,15a)

b)

musí podporovať racionálne používanie lieku objektívnym informovaním o vlastnostiach lieku bez zveličovania vlastností lieku,

c)

nesmie byť klamlivá.

(8)

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 až 6, každá reklama liekov určená verejnosti musí

a)

byť zostavená tak, aby bolo jednoznačné, že informácia je reklamou, a aby sa výrobok, ktorý je predmetom reklamy, dal jednoznačne identifikovať ako liek,

b)

obsahovať

1.

názov lieku a názov liečiva, len ak obsahuje jedno liečivo,

2.

nevyhnutné informácie o správnom používaní,

3.

výslovnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom používaní lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku,

4.

text: „Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním”, ak je predmetom reklamy tradičný rastlinný liek.

(9)

Reklama liekov určená pre verejnosť nesmie obsahovať žiadny prvok, ktorý

a)

vyvoláva dojem, že lekárske vyšetrenie alebo lekársky zákrok sú zbytočné,

b)

ponúka určenie diagnózy alebo spôsob liečby korešpondenciou,

c)

vyvoláva dojem, že účinky lieku sú zaručené a nie sú sprevádzané žiadnymi nežiaducimi účinkami alebo sú lepšie alebo rovnaké ako účinky iného lieku alebo inej liečby,

d)

naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by sa mohol zlepšiť užívaním lieku,

e)

naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by mohol byť ovplyvnený neužívaním lieku; tento zákaz sa nevzťahuje na očkovacie kampane uvedené v odseku 5,

f)

oslovuje výlučne alebo hlavne deti,

g)

obsahuje odporúčanie vedcov, zdravotníckych pracovníkov alebo známych osôb, ktoré svojou popularitou môžu podnietiť spotrebu liekov,

h)

pripodobňuje liek k potravine, kozmetickému výrobku alebo k inému spotrebnému tovaru,

i)

vyvoláva dojem, že bezpečnosť alebo účinnosť lieku spočíva v tom, že má prírodný pôvod,

j)

môže prostredníctvom opisu alebo podrobným znázornením anamnézy viesť k mylnému samourčeniu diagnózy,

k)

odkazuje nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom na potvrdenie o vyliečení ochorenia,

l)

používa nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom zobrazenia zmien ľudského organizmu spôsobených chorobou alebo zranením a znázorňuje účinok lieku v ľudskom organizme na tieto zmeny.

(10)

Reklama liekov určená osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky musí obsahovať

a)

základné informácie o lieku, ktoré sú v zhode so súhrnom charakteristických vlastností lieku,15a)

b)

zatriedenie lieku podľa spôsobu výdaja,

c)

dátum vypracovania alebo dátum aktualizovania.

(11)

Dokumentácia týkajúca sa lieku, ktorá sa odovzdáva ako súčasť propagácie tohto lieku osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, musí obsahovať presné a aktuálne údaje, ktoré sú overiteľné a dostatočne úplné, aby príjemcovi umožnili urobiť si vlastný názor na terapeutickú hodnotu propagovaného lieku. Cenové ponuky, tabuľky a iné ilustračné prvky prevzaté z lekárskych časopisov alebo z iných vedeckých prác, ktoré sú použité v dokumentácii, musia byť reprodukované verne a musia byť uvedené presné pramene.

(12)

Lekársky zástupca musí absolvovať školenie a musí mať dostatočné vedecké vedomosti, aby bol schopný poskytnúť čo najpresnejšie a najúplnejšie informácie o lieku, ktorý propaguje. Školenie je povinný zabezpečiť držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku.

(13)

Lekárski zástupcovia počas každej návštevy odovzdajú alebo dajú k dispozícii osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, ktoré navštívili, súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý propagujú; môžu poskytnúť aj údaje o cene lieku a o výške a podmienkach úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia.

(14)

Lekárski zástupcovia odovzdajú osobe zodpovednej za činnosť systému na monitorovanie nežiaducich účinkov [§ 23 ods. 1 písm. l)] informácie o používaní lieku, ktorý propagujú; v informácii uvedú všetky nežiaduce účinky, ktoré im oznámili osoby, ktoré navštívili.

(15)

Keď sa lieky propagujú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, zakazuje sa týmto osobám dodávať, ponúkať a sľubovať dary, peňažné a vecné výhody alebo prospech.

(16)

Pohostenie na propagačných podujatiach musí byť prísne obmedzené len na účel propagačného podujatia a môže sa poskytovať len zdravotníckym pracovníkom; toto ustanovenie nebráni tomu, aby sa pohostenie priamo alebo nepriamo poskytovalo na podujatiach určených výhradne na odborné a vedecké účely, ak takéto pohostenie bude vždy prísne obmedzené na hlavný vedecký účel podujatia a neposkytne sa iným osobám ako zdravotníckym pracovníkom.

(17)

Zakazuje sa osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky vyžadovať alebo prijať dar, peňažnú alebo materiálnu výhodu alebo iný prospech zakázaný podľa odseku 15 alebo prijať pohostenie v rozpore s odsekom 16.

(18)

Zákazy a obmedzenia podľa odsekov 15 a 16 nemajú vplyv na cenové opatrenia podľa osobitného predpisu.18a)

(19)

Vzorky liekov môže držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku poskytnúť na základe písomnej žiadosti len osobe oprávnenej predpisovať lieky, a to v rozsahu dvoch vzoriek najmenšieho balenia registrovaného lieku16) za rok s označením „BEZPLATNÁ LEKÁRSKA VZORKA – NEPREDAJNÁ” a s priloženým súhrnom charakteristických vlastností lieku.

(20)

Kontrolu a evidenciu vzoriek liekov zabezpečuje držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku.

(21)

Poskytovať vzorky liekov, ktoré obsahujú omamné látky alebo psychotropné látky, je zakázané.

(22)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku je povinný

a)

vytvoriť vo svojom podniku vedeckú službu, ktorá je zodpovedná za informácie o liekoch, ktoré uvádza na trh,

b)

sprístupniť alebo odovzdať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv21) (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“) vzorku každej reklamy vychádzajúcej z jeho podniku spolu s vyhlásením o osobách, ktorým je určená, o spôsobe šírenia a o dátume začiatku šírenia,

c)

zabezpečiť súlad reklamy liekov svojho podniku s požiadavkami tohto zákona a osobitného predpisu,21c)

d)

overiť si, či lekárski zástupcovia, ktorých zamestnáva, sú odborne zaškolení podľa odseku 12 a plnia si svoje povinnosti podľa odsekov 13 a 14,

e)

poskytnúť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a ústavu kontroly veterinárnych liečiv informácie a súčinnosť, ak o ne požiada pri výkone svojej činnosti,

f)

zabezpečiť, aby sa rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a ústavu kontroly veterinárnych liečiv bezodkladne a v plnej miere realizovali.

(23)

Držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku sa nezakazuje spoločná reklama lieku a jednou alebo s viacerými ním určenými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

(24)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na reklamu homeopatických liekov okrem ustanovenia odseku 4 písm. a). V reklame homeopatických liekov sa môžu používať len informácie a údaje schválené pri registrácii homeopatického lieku.

§ 9 - Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov
(1)

Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov19) je prípustná len v publikáciách zameraných na starostlivosť o dojčatá a malé deti a vo vedeckých publikáciách a môže obsahovať iba vedecky overené a vecne správne údaje. Nesmie viesť k záveru, že dojčenské prípravky a následné doplnkové prípravky sú rovnocenné s materským mliekom alebo že sú lepšie ako materské mlieko.

(2)

Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov

a)

musí obsahovať informácie o ich správnej príprave a ich správnom užití,

b)

nesmie obsahovať slovné výrazy „humanizovaný“, „maternizovaný“ alebo obdobné výrazy.

(3)

Reklama dojčenských prípravkov ďalej

a)

musí obsahovať zreteľný a ľahko čitateľný text „Dôležité upozornenie“ doplnený textom poukazujúcim na prednosť dojčenia s odporúčaním, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie,

b)

nesmie obsahovať také vyobrazenie dojčaťa alebo taký obrázok alebo údaj, ktoré by mohli idealizovať užitie takéhoto výrobku; môže však obsahovať grafické vyobrazenia na určenie výrobku alebo na ilustráciu spôsobu jeho prípravy alebo užitia.

(4)

Reklama dojčenských prípravkov rozdávaním vzoriek, upozorňovaním na zľavu, pridaním ďalších výrobkov alebo osobitnou ponukou je zakázaná.

§ 10 - Dohľad
(1)

Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú

a)

orgány úradnej kontroly potravín nad reklamou potravín podľa pôsobnosti vymedzenej v osobitnom predpise,20)

b)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv21) nad reklamou liekov,

c)

Ústav kontroly veterinárnych liečiv21) nad reklamou veterinárnych liekov,1c)

d)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva21a) nad reklamou kozmetických výrobkov, potravín na osobitné výživové účely vrátane dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov, výživových doplnkov a spotrebiteľsky balených minerálnych, pramenitých a pitných vôd,

e)

Národná banka Slovenska nad reklamou finančných služieb pre finančných spotrebiteľov,21b) pričom postupuje podľa osobitného predpisu,21d)

f)

Slovenská obchodná inšpekcia nad reklamou tabakových výrobkov a reklamou, nad ktorou podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v písmenách a) až e).

(2)

Orgány dohľadu podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) postupujú pri výkone dohľadu a v konaní o porušení povinnosti podľa osobitného predpisu.21e)

(3)

Pri výkone dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona sa primerane uplatňuje mechanizmus samoregulácie podľa osobitného predpisu,22) ak sa reklama šíri prostredníctvom publikácie alebo agentúrneho servisu.

§ 11 - Sankcie
(1)

Ak orgány dohľadu podľa § 10 ods. 1 (ďalej len „orgán dohľadu“) zistia porušenie tohto zákona, šírenie reklamy zakážu; šírenie reklamy môžu zakázať aj vtedy, ak hrozí porušenie ustanovenia § 4 ods. 3. V rozhodnutí o zákaze šírenia reklamy orgán dohľadu môže uložiť povinnosť zverejnenia tohto rozhodnutia alebo jeho častí a povinnosť zverejnenia opravného vyhlásenia v hromadných oznamovacích prostriedkoch.

(2)

V konaní o porušení § 4 ods. 1 až 3 je objednávateľ reklamy povinný na požiadanie orgánu dohľadu predložiť dôkazy o pravdivosti vecných údajov reklamy v lehote 15 dní od doručenia výzvy na ich predloženie. Ak objednávateľ reklamy také dôkazy orgánu dohľadu nepredloží alebo tieto dôkazy sú nedostatočné, rozumie sa, že porovnávacia reklama je neprípustná.

(3)

Orgán dohľadu môže okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 uložiť

a)

osobe oprávnenej predpisovať lieky a osobe oprávnenej vydávať lieky za porušenie ustanovenia § 8 ods. 17 a lekárskemu zástupcovi za porušenie ustanovenia § 8 ods. 12 až 14 pokutu vo výške od 100 eur do 1 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 3 000 eur,

b)

šíriteľovi reklamy za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 a § 8 ods. 8, 9 alebo ods. 24 a inej osobe za porušenie § 8 ods. 6 pokutu vo výške od 100 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 5 000 eur,

c)

šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 písm. a), d) až j), ods. 3 až 7 a požiadaviek na reklamu niektorých produktov podľa § 5 až 7a, § 8 ods. 4 a § 9 a držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý je predmetom reklamy, za porušenie ustanovení § 8 ods. 11, 15, 16, 19 až 22 a 24 pokutu vo výške od 300 eur do 4 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 100 000 eur,

d)

šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) pokutu vo výške od 33 200 eur do 5 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 150 000 eur,

e)

objednávateľovi reklamy za neprípustnú porovnávaciu reklamu podľa § 4 a za porušenie ustanovení § 8 ods. 4, 7 až 10 a 24 pokutu vo výške od 1 000 eur do 6 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur.

(4)

Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti, za ktorej porušenie už orgán dohľadu uložil osobe podľa odseku 3 sankciu, do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie (ďalej len „opakované porušenie povinnosti“), orgán dohľadu uloží osobe podľa odseku 3 pokutu vo výške od

a)

200 eur do 2 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 6 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. a),

b)

200 eur do 3 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 10 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b),

c)

600 eur do 5 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 150 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. c),

d)

50 000 eur do 6 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. d),

e)

2 000 eur do 7 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 250 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. e).

(5)

Obratom podľa odsekov 3 a 4 sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z činnosti osoby podľa odseku 3 bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá osobe podľa odseku 3. Obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.

(6)

Predchádzajúcim účtovným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

(7)

Finančnou pomocou poskytnutou osobe podľa odseku 3 sa na účely tohto zákona rozumie každá peňažná pomoc poskytnutá z verejných prostriedkov týkajúca sa činnosti osoby podľa odseku 3, ktorá sa prejaví v cene za výsledok alebo výstup z jej činnosti.

(8)

Ak osoba podľa odseku 3 nemala za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 3, orgán dohľadu môže uložiť osobe podľa odseku 3 pokutu vo výške

a)

od 100 eur do 3 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. a),

b)

od 100 eur do 5 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b),

c)

od 300 eur do 100 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. c),

d)

od 33 200 eur do 150 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. d),

e)

od 1 000 eur do 200 000 eur, ak ide o porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. e).

(9)

Ak osoba podľa odseku 3 nemala za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť alebo ak bol obrat osoby podľa odseku 3 za predchádzajúce účtovné obdobie nižší ako dolná hranica sadzby pokuty podľa odseku 4, orgán dohľadu uloží osobe podľa odseku 3 pokutu vo výške

a)

od 200 eur do 6 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. a),

b)

od 200 eur do 10 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b),

c)

od 600 eur do 150 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. c),

d)

od 50 000 eur do 200 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. d),

e)

od 2 000 eur do 250 000 eur, ak ide o opakované porušenie povinnosti podľa odseku 3 písm. e).

(10)

Orgán dohľadu môže okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 a pokút podľa odsekov 3, 4, 8 a 9 uložiť osobe podľa odseku 3 sankcie podľa osobitného predpisu.23)

(11)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(12)

Na konanie o porušení povinnosti podľa tohto zákona a na ukladanie sankcií za jej porušenie sa vzťahuje osobitný predpis.21e)

(13)

Odseky 3 až 12 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.21d)

§ 11a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 11b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Dozor začatý a neskončený Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti reklamy finančných služieb pre finančných spotrebiteľov pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dozore nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.

(2)

Konania začaté a právoplatne neskončené v oblasti reklamy finančných služieb pre finančných spotrebiteľov pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.

§ 11c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)

Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona začatý a neukončený pred 1. júlom 2024 sa dokončí podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024. Konania o porušení povinností zistené dohľadom podľa predchádzajúcej vety sa začnú a dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

(2)

Konania o porušení povinnosti podľa tohto zákona začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.

§ 12 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 140/1998 Z. z.

2.

§ 3 zákona č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z. a zákona č. 238/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 45 vrátane nadpisu znie:

㤠45
Klamlivá reklama
(1)
Klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s podnikaním, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.

(2)
Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zohľadňujú všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsahuje, o
a)
tovare a službách, ich dostupnosti, vyhotovení, zložení, spôsobe a dátume výroby alebo dodania, vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepisnom alebo obchodnom pôvode alebo o výsledkoch, ktoré možno očakávať od ich použitia, alebo o výsledkoch ich skúšok alebo kontrol,

b)
cene alebo spôsobe, akým je vypočítaná, a o podmienkach, za ktorých sa tovar a služby dodávajú alebo poskytujú,

c)
charakteristických znakoch súťažiteľa reklamy, najmä jeho totožnosti, kvalifikovanosti, jeho chránenom priemyselnom práve, duševnom vlastníctve, ocenení alebo vyznamenaní.“.

2.
V § 50 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak takéto údaje uviedol v porovnávacej reklame“.

Čl. III

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 4 znie:

„(4)
Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) a b), nevzťahuje sa na ne odsek 2 a ktoré sa nepovažujú za zriadené v členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ak
a)
využívajú frekvenciu2) pridelenú Slovenskej republike,

b)
nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej republike, členskému štátu Európskej únie alebo zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ale využívajú družicovú kapacitu Slovenskej republiky,

c)
nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej republike, členskému štátu Európskej únie alebo zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii8) ani družicovú kapacitu Slovenskej republiky, členského štátu Európskej únie alebo zmluvnej strany Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ale využívajú vzostupný signál vysielaný k družici z územia Slovenskej republiky.“.

2.
V § 32 ods. 1 druhá veta znie:

„Na vysielanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o reklame,29) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
V § 32 sa vypúšťa odsek 15.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 147/2001 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 152, 20. 6. 2003).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) – čl. 12 ods. 2.

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001 o právnych predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Ú. v. ES L 311, 28. 11. 2001) v znení smernice 2002/98/ES z 27. januára 2003 (Ú. v. EÚ L 33, 8. 2. 2003), v znení smernice Komisie 2003/63/ES z 25. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 159, 27. 6. 2003), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/24/ES z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách) (Ú. v. EÚ L 149/22, 11. 6. 2005).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010).

Poznámky

 • 1)

  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (Ú. v. EÚ L 4, 7. 1. 2019).

 • 1a)

  Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1b)

  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 1c)

  Čl. 4 ods. 40 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 2)

  § 8 až 12 Obchodného zákonníka.

 • 3)

  § 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.

 • 4)

  Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Napríklad § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.

 • 6)

  Napríklad § 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 45 Obchodného zákonníka.

 • 9a)

  § 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9b)

  Napríklad § 23b zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 412/2015 Z. z.

 • 9c)

  § 2 písm. g) zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9d)

  § 2 písm. h) zákona č. 108/2024 Z. z.,

 • 9e)

  § 6 zákona č. 108/2024 Z. z.

 • 10)

  § 41 Obchodného zákonníka.

 • 11)

  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

 • 12)

  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.

 • 13)

  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 13a)

  § 35 až 39d zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 2 ods. 7, § 64 ods. 1 a § 87 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  § 62 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 15a)

  § 63 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 15aa)

  § 22 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 16)

  § 46 zákona č. 362/2011 Z. z.

 • 17)

  § 2 ods. 1 až 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 18a)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 • 18b)

  Čl. 119 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 19)

  § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.

 • 20)

  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  Zákon č. 362/2011 Z. z.

 • 21a)

  § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 21b)

  § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 21c)

  Čl. 119 až 121 nariadenia (EÚ) 2019/6.

 • 21d)

  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 21e)

  Štvrtá a piata časť zákona č. 108/2024 Z. z.

 • 22)

  § 26 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).

 • 23)

  § 41 písm. b) a c) zákona č. 108/2024 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore