Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.08.2021 do 31.01.2022

Platnosť od: 15.11.1991
Účinnosť od: 01.08.2021
Účinnosť do: 31.01.2022
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST106JUD73131DS116EUPP14ČL6

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.08.2021 do 31.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 455/1991 s účinnosťou od 01.08.2021 na základe 261/2021

Legislatívny proces k zákonu 261/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY

§ 1

Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť“) a kontrolu nad ich dodržiavaním. ...

Živnosť

§ 2

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za ...

§ 3
(1)

Živnosťou nie je:

a)
prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,1) ...
b)
využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami včítane ...
c)
vykonávanie liečiteľskej činnosti,
d)
činnosť pri výkone povolaní
1.
psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov2a) okrem verejných zdravotníkov, ...
2.
veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej ...
3.
advokátov,4) notárov,5a) patentových zástupcov6) a súdnych exekútorov,6a)
4.
znalcov a tlmočníkov,7)
5.
overovateľov (audítorov)8) a daňových poradcov,8a)
6.
burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených ...
7.
sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9) mediátorov,9a)
8.
autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,9b) ...
9.
autorizovaných geodetov a kartografov,10)
10.
reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
11.
audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,11)
12.
sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu,11a)
e)
činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b)
f)
prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov, ...
g)
overovanie určených meradiel alebo úradné meranie.
(2)

Živnosťou ďalej nie je:

a)
činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk,12) inštitúcií elektronických peňazí,12a) platobných inštitúcií,12b) ...
b)
prevádzkovanie hazardných hier,15)
c)
banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných ...
d)
výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ...
e)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za ...
f)
vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,18)
g)
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom ...
h)
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby ...
i)
výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov, ...
j)
zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami22) a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami ...
k)
rozhlasové a televízne vysielanie,
l)
poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby,
m)
pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná ...
n)
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác,23c)
o)
využívanie jadrovej energie,23d)
p)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,
r)
činnosť vedúca k ožiareniu,23da)
s)
prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku ...
t)
používanie vysoko rizikových chemických látok,
u)
letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových ...
v)
obchod s výrobkami obranného priemyslu vrátane poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,23fa)
w)
projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky ...
x)
poskytovanie služieb zamestnanosti,23ha) okrem sprostredkovania zamestnania za úhradu a odbornej poradenskej ...
y)
správa práv podľa osobitného predpisu,23i)
z)
výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie ...
za)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej ...
zb)
vykonávanie technických kontrol vozidiel,23k)
zc)
vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,23l)
zd)
posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia,23m)
ze)
vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,23n)
zf)
vykonávanie environmentálneho overovania,
zg)
poskytovanie právnych služieb za odmenu,
zh)
vykonávanie činnosti technickej služby overovania,23pb)
zi)
vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly vozidiel,23pc)
zj)
vykonávanie činnosti technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,23pd)
zk)
vykonávanie činnosti technickej služby kontroly originality,23pe)
zl)
vykonávanie činnosti technickej služby montáže plynových zariadení do motorových vozidiel,23pf)
zm)
vykonávanie kontrol originality vozidiel,23pg)
zn)
výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu,23q)
zo)
overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,2b)
zp)
výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa,
zq)
zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom,
zr)
činnosť autorizovanej osoby,23qa)
zs)
vykonávanie montáže plynových zariadení,23qb)
zt)
prevádzkovanie dispečingu podľa osobitného predpisu,23qc)
zu)
vzdelávacia činnosť a sprievodcovská činnosť vykonávaná podľa osobitného predpisu23qd) v oblasti ochrany ...
(3)

Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa § 2, ale je v rozpore ...

(4)

Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov ...

§ 4 - Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
(1)

Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú ...

(2)

Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené podmienky ...

HLAVA II

PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTI

§ 5 - Osoby oprávnené prevádzkovať živnosť
(1)

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené ...

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné ...

(3)

Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len ...

(4)

Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie trvalý pobyt24a) na území Slovenskej ...

§ 5a
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým osobám v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ...

(2)

Osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady ...

(3)

Živnostenský úrad nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že táto uplatňuje svoje práva vyplývajúce ...

§ 6 - Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

a)
dosiahnutie veku 18 rokov,
b)
spôsobilosť na právne úkony,
c)
bezúhonnosť,

ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ...

(3)

U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ...

(4)

U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej ...

(5)

Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 2, preukázalo, ...

§ 7 - Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona alebo ...

(2)

U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 7a - Osobitná odborná spôsobilosť
(1)

Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických ...

(2)

Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 1 alebo podmienky ...

§ 8 - Prekážky prevádzkovania živnosti
(1)

Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol zrušený konkurz, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na fyzickú alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe ...

(3)

Na prekážku podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku ...

(4)

Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby a jej ...

(5)

Živnosť nemôže prevádzkovať osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán28) zákaz činnosti týkajúci ...

(6)

Súdy a správne orgány, ktoré rozhodli o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 5, oznámia to živnostenskému ...

§ 10 - Živnostenské oprávnenie
(1)

Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným ...

(2)

Preukazom živnostenského oprávnenia je

a)
osvedčenie o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie živností (ďalej len „osvedčenie ...
b)
výpis zo živnostenského registra.
(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, zahraničným právnickým osobám,28a) ktoré chcú na území Slovenskej ...

(4)

Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej ...

(5)

Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra, ...

(6)

Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje ...

(7)

Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.

(8)

Ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, nemožno vziať späť.

Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu

§ 11
(1)

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné ...

(2)

Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ 6 a 7).

(3)

Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt podľa ...

(4)

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu ...

(5)

Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených ...

(6)

Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje remeselnú ...

(7)

Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude ...

(8)

Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň ...

(9)

Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému ...

(10)

Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového ...

(11)

Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má ...

(12)

Zodpovedného zástupcu netreba ustanoviť v prípade, ak podľa osobitného predpisu28b) možno odbornú alebo ...

§ 12
(1)

V mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia súdu nemá plnú spôsobilosť ...

(2)

Zodpovedného zástupcu v takom prípade ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu; živnosť ohlási zákonný ...

§ 13 - Pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka)
(1)

Ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní ...

a)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného ...
c)
pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,
d)
správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(2)

Pokračovanie v živnosti sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) povinné oznámiť živnostenskému úradu ...

(3)

Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) až c) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ...

(4)

Ak správca dedičstva podľa odseku 1 písm. d) nespĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 a 2, musí bez ...

(5)

Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c), ...

(6)

Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý ...

(7)

Ak je pozostalý manžel podnikateľom, oznámi živnostenskému úradu v lehote podľa odseku 5 obchodné meno, ...

§ 14 - Pokračovanie v živnosti pri premene obchodnej spoločnosti
(1)

Pri premene obchodnej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) na inú formu spoločnosti alebo na družstvo ...

(2)

Pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti platí ustanovenie odseku 1 obdobne.

(3)

Pri rozdelení spoločnosti môžu pokračovať v živnosti zaniknutej spoločnosti všetky novovzniknuté spoločnosti, ...

§ 15 - Pokračovanie v živnosti pri premene družstva

Pri premene družstva na spoločnosť, pri zlúčení alebo splynutí družstiev alebo pri rozdelení družstva ...

§ 16 - Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom

Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie.

Prevádzkárne

§ 17 - Prevádzkareň
(1)

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s ...

(2)

Združenou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, ...

(3)

Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

a)
priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
b)
stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby ...
c)
miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
d)
výstavné priestory a vzorkové predajne,
e)
priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie,
f)
predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce ...
(4)

Za technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním ...

a)
stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje ...
b)
zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely ...
c)
vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
d)
pojazdné predajne,
e)
zariadenia na poskytovanie reklamy,
f)
predajné automaty.
(5)

Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. ...

(6)

Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia. ...

(7)

Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory ...

DRUHÁ ČASŤ

DRUHY ŽIVNOSTÍ

HLAVA I

§ 19

Živnosti sú:

a)
remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
b)
viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
c)
voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

Diel 1

Remeselné živnosti

§ 20

Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

§ 21

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného ...

§ 22
(1)

Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú

a)
výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej ...
b)
vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo ...
c)
dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením ...
d)
diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní následnej najmenej ...
e)
osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu31c) ...
f)
dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri ...
(2)

Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore podľa odseku 1 sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ...

Diel 2

Viazané živnosti

§ 23

Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 zákona.

§ 24 - Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 zákona ...

Diel 3

Voľné živnosti

§ 25
(1)

Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu ...

(2)

Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani ...

(3)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných ...

TRETIA ČASŤ

ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 28
(1)

Rozsah živnostenského oprávnenia (ďalej len „rozsah oprávnenia“) sa posudzuje podľa znenia predmetu ...

(2)

Živnostenské oprávnenie zahŕňa aj oprávnenie na cestnú dopravu nákladu a osôb súvisiacu s vykonávaním ...

Povinnosti podnikateľa

§ 29
(1)

Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými ...

(2)

Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ...

(3)

Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané živnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochádza k ...

(4)

Riadne a poctivo nevykonáva živnosť podnikateľ, ktorý

a)
bez závažných dôvodov neplní svoje daňové, poplatkové a odvodové povinnosti podľa osobitných predpisov, ...
b)
zabezpečuje činnosť, ktorá je predmetom jeho podnikania, fyzickými osobami bez povinne uzavretého pracovnoprávneho ...
§ 30
(1)

Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti. Spôsob označenia ...

(2)

Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu. Nadobudnutie ...

(3)

Podnikateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými ...

(4)

Podnikateľ podľa § 11 ods. 8 je povinný zabezpečiť, aby doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného ...

§ 32 - Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:
a)

obchodné,

b)

výrobné,

c)

poskytujúce služby.

HLAVA II

OBCHODNÉ ŽIVNOSTI

§ 33 - Všeobecné ustanovenie

Obchodné živnosti sú najmä:

a)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja ...
b)
pohostinská činnosť.

Rozsah oprávnenia

§ 34
(1)

Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia tiež

a)
prenajímať tovar,
b)
sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch,
c)
vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho,
d)
vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, ak sa môže vykonať jednoduchými operáciami bez osobitných ...
e)
vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, ak sa môže vykonať jednoduchým spôsobom bez osobitných ...
f)
vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby,
g)
prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, ...
h)
cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj ...
i)
predávať tovar aj v pojazdných predajniach,
j)
predávať tovar, pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom,
k)
uskutočňovať podomový a zásielkový predaj.36c)
(2)

Umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému ...

(3)

Pri vykonávaní zmien podľa odseku 1 písm. c) alebo úprav podľa odseku 1 písm. g) je podnikateľ povinný ...

§ 38 - Pohostinská činnosť
(1)

Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu ...

(2)

Pohostinskou činnosťou nie je na účely tohto zákona predaj na priamu konzumáciu

a)
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
b)
zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
c)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh,
d)
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.
(3)

Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený ...

HLAVA III

VÝROBNÉ ŽIVNOSTI

§ 42 - Rozsah oprávnenia
(1)

Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia

a)
vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu,
b)
zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu,
c)
predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti.
(2)

Podnikateľ má ďalej právo:

a)
nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, pokiaľ sú ...
b)
vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába, ...
c)
prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo,
d)
vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.
(3)

Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom cudzích výrobkov podľa odseku 2 písm. a) a c) možno ...

HLAVA IV

ŽIVNOSTI POSKYTUJÚCE SLUŽBY

§ 43

Službami sa na účel tohto zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné ...

§ 44 - Rozsah oprávnenia
(1)

Ustanovenia § 42 ods. 2 a 3, ako aj ustanovenie § 34 ods. 1 písm. i) platia pre podnikateľov poskytujúcich ...

(2)

Podnikateľ poskytujúci služby je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie. Malým občerstvením sa rozumie ...

(3)

Podnikateľ oprávnený na prepravu osôb a tovaru môže vykonávať činnosti súvisiace so zaistením bezpečnosti ...

(4)

Podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (§ 4 ods. 2) môže predávať za podmienok ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OHLÁSENIE ŽIVNOSTI, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER

HLAVA I

OHLÁSENIE ŽIVNOSTI NÁLEŽITOSTI OHLÁSENIA ŽIVNOSTI

Náležitosti ohlásenia živnosti

§ 45
(1)

Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa ...

(2)

Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie

a)
meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, ...
b)
obchodné meno,
c)
predmet podnikania,
d)
identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo"), ak bolo pridelené,
e)
miesto podnikania,
f)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
g)
dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
h)
deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(3)

Slovenská právnická osoba v ohlásení uvedie

a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, ...
b)
identifikačné číslo,
c)
predmet podnikania,
d)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
e)
dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
f)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším ...
(4)

Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj osobné údaje ...

(5)

Zahraničná osoba v žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo v ohlásení uvedie

a)
identifikačné údaje a ďalšie údaje
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo, ak jej bolo ...
2.
ak ide o právnickú osobu, právnu formu, sídlo, meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, ...
b)
obchodné meno zahraničnej osoby,
c)
predmet podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
d)
identifikačné číslo podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak bolo pridelené,36ca) ...
e)
označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena ...
f)
osobné údaje vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej ...
g)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
h)
dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
i)
deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
j)
osobné údaje a rodné číslo zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, s výnimkou osôb uvedených v § 11 ...
k)
označenie obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, ak právo ...
(6)

Fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí uvedie aj svojho ...

(7)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvádza v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie na prvom ...

(8)

Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a) až e) ...

§ 45a - Iné údaje k ohláseniu
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba pri ohlásení živnosti uvedie tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením ...

(3)

Fyzická osoba, ktorá ešte nie je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti ...

a)
uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,
b)
oznámi zmenu platiteľa poistného, ak jej to vyplýva z osobitného zákona.
(5)

Osoby, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra,36f) môžu zároveň s ohlásením živnosti uviesť ...

§ 46
(1)

Fyzická osoba

a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo odbornú ...
b)
preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania ...
c)
pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo ...
d)
pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
e)
pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5,
f)
pripojí výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa vzťahuje ...
(2)

Právnická osoba

a)
preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného ...
b)
preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem právnickej osoby, ktorá sa zapisuje ...
c)
pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá súdom alebo ...
d)
pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
e)
pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5,
f)
pripojí výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a na ktoré sa vzťahuje ...
(3)

Ustanovenia odseku 1 písm. a), c) a d) a odseku 2 písm. a), c) a d) sa nepoužijú v prípade podľa § 11 ...

(4)

Zahraničná osoba pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov a výpis z registra trestov osoby, ktorá ...

(5)

Pre zahraničnú osobu sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným ...

(6)

Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas ...

(7)

Náležitosťou ohlásenia živnosti je aj úhrada správneho poplatku podľa osobitného predpisu.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

§ 47
(1)

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45, § 45a ods. 1 až 4 a § 46 a podnikateľ ...

(2)

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe obsahuje

a)
osobné údaje podnikateľa,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet alebo predmety podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú, ...
g)
deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
h)
dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
(3)

Identifikačné číslo pridelí osobe Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť živnostenského úradu ...

(4)

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané právnickej osobe obsahuje

a)
obchodné meno a právnu formu,
b)
sídlo,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet alebo predmety podnikania,
e)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú, ...
f)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším ...
g)
dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
(5)

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané zahraničnej osobe obsahuje aj označenie, adresu miesta činnosti ...

(6)

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45, 45a a 46 alebo je nezrozumiteľné, ...

(7)

Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.

(8)

Ak podanie nie je ohlásením, živnostenský úrad o tom rozhodne v lehote podľa odseku 1.

(9)

Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne, že živnostenské ...

(10)

Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad v ...

§ 49 - Zmeny údajov uvedených v ohlásení
(1)

Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov ...

(2)

Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, ...

(3)

Pri premiestnení sídla alebo bydliska je miestne príslušný na postup podľa odseku 2 živnostenský úrad ...

(4)

Povinnosť podnikateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov ...

HLAVA III

ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

§ 57
(1)

Živnostenské oprávnenie zaniká

a)
smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie ...
b)
zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,
c)
uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
d)
rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58,
e)
ak to ustanoví osobitný zákon,
f)
uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,
g)
dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení ...
(2)

Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní živnosti ...

(3)

Ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom ...

(4)

Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. ...

(5)

Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia ...

§ 58
(1)

Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší ...

a)
podnikateľ už nespĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) okrem prípadu podľa § 6 ods. ...
b)
nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3,
c)
podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne ...
d)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podá podnet podľa osobitného predpisu,36j)
e)
Slovenská obchodná inšpekcia podá podnet podľa osobitného predpisu,36ja)
f)
Úrad pre reguláciu hazardných hier podá podnet podľa osobitného predpisu.36jb)
(2)

Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže

a)
z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností ...
b)
z vlastného alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ...
(3)

Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť živnostenský ...

(4)

Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo d) alebo ...

HLAVA IV

ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER

§ 60 - Živnostenský register
(1)

Živnostenský register (ďalej len „register“) tvorí súbor týmto zákonom určených údajov o podnikateľoch. ...

(2)

Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:

a)
ak ide o fyzickú osobu v postavení podnikateľa, zodpovedného zástupcu s výnimkou podľa § 11 ods. 8, ...
1.
postavenie fyzickej osoby; u osoby v postavení štatutárneho orgánu aj spôsob, akým za právnickú osobu ...
2.
meno a priezvisko,
3.
akademický titul,
4.
rodné priezvisko,
5.
rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
6.
štátna príslušnosť,
7.
miesto narodenia,
8.
adresa bydliska,
b)
obchodné meno; u právnickej osoby aj právna forma,
c)
identifikačné číslo,
d)
miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
e)
adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ...
f)
predmet alebo predmety podnikania,
g)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
h)
dátum vzniku živnostenského oprávnenia,
i)
doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
j)
pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
k)
obchodný register alebo iná evidencia, do ktorej je zahraničná fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu, ...
l)
iné skutočnosti podľa osobitných predpisov,26)
m)
iné údaje podľa § 45a.
(3)

Zápis dátumu vzniku živnostenského oprávnenia, ktorý je totožný s dňom zápisu podnikateľa do obchodného ...

(4)

Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria rodné priezvisko, ...

(5)

Údaje zapísané do verejnej časti registra sa zverejňujú bez zbytočného odkladu.

(6)

Ak kontrolóri živnostenského úradu v sídle kraja zistia, že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená, ...

§ 60a - Výpis z registra a prehľad zapísaných údajov
(1)

Každý má právo vyžadovať od živnostenského úradu výpis z verejnej časti registra. Výpis z verejnej časti ...

(2)

Ak vo verejnej časti registra určitý zápis nie je, živnostenský úrad vydá o tom na požiadanie potvrdenie. ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, údaje z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ...

(4)

Na požiadanie možno fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú, vydať prehľad zapísaných údajov obsahujúci ...

§ 60b - Sprístupnenie a zasielanie údajov registra
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky elektronickou formou diaľkovo umožní prístup k údajom o podnikateľoch ...

a)
daňovému úradu a Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky,
b)
orgánu štátnej štatistiky,
c)
príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,37c)
d)
orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,37d)
e)
Sociálnej poisťovni,
f)
zdravotným poisťovniam.
(2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sprístupní Slovenskej živnostenskej komore údaje o podnikateľoch ...

(3)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle alebo sprístupní ďalším orgánom údaje registra za podmienok ...

(4)

Údaje vyžadované na daňovú registráciu alebo na prihlásenie sa do systému verejného zdravotného poistenia ...

(5)

Údaje registra určené na zabezpečenie výpisu z registra trestov živnostenský úrad bezodkladne zašle ...

(6)

Podrobnosti o sprístupnení údajov registra a o automatickom zasielaní údajov registra v elektronickej ...

(7)

Na poskytovanie údajov zo živnostenského registra sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní ...

PIATA ČASŤ

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY

HLAVA I

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

§ 61
(1)

Živnostenský úrad v sídle kraja vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú ...

(2)

Na výkon kontrolnej činnosti sa vo veciach neustanovených týmto zákonom primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 62
(1)

Kontrolnú činnosť podľa § 61 ods. 1 vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu v sídle kraja (ďalej ...

(2)

Kontrolóri sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou ...

(3)

Kontrolóri sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s ...

(4)

Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť ...

(5)

Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi ...

(6)

Podnikateľ a osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne sú povinní poskytovať súčinnosť pri kontrole dodržiavania ...

HLAVA II

NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE

§ 63

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá ...

§ 64

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá ...

HLAVA III

PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA

§ 65a
(1)

Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 1659 eur, ak podnikateľ

a)
neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre živnosť (§ 11 ods. 6 až ...
b)
nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie ...
(2)

Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 663 eur, ak podnikateľ

a)
neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť (§ 11 ...
b)
neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, ...
c)
neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1),
d)
poruší povinnosť podľa § 30 ods. 4,
e)
neohlási zriadenie prevádzkarne alebo neohlási zrušenie prevádzkarne.
(3)

Živnostenský úrad v sídle kraja môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do 663 eur, ak vykonáva ...

§ 65b
(1)

Za porušenie povinností ustanovených v § 17 ods. 7, v § 30 ods. 1 a v § 65a ods. 2 písm. c), d) a e) ...

(2)

Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie povinnosti bola pokuta v ...

(3)

Ak nemôže podnikateľ zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením ...

(4)

Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.

(5)

Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky; príslušný živnostenský úrad ...

§ 65c

Živnostenský úrad v sídle kraja môže osobe uvedenej v § 62 ods. 6, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje ...

HLAVA IV

UKLADANIE POKÚT

§ 66
(1)

Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 môže živnostenský úrad v sídle kraja začať len do jedného roka ...

(2)

Konanie o uložení pokuty podľa § 65a môže živnostenský úrad v sídle kraja začať do jedného roka odo ...

(3)

Pri ukladaní pokút živnostenský úrad v sídle kraja prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky ...

(4)

Pokuty uložené podľa § 63 až 65c sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

PIATA A ČASŤ

Živnostenské úrady

§ 66a - Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú
a)

živnostenské úrady, ktorými sú okresné úrady,

b)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

§ 66b - Pôsobnosť okresného úradu
(1)

Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni, ak § 60 ods. 6, § 61 ods. 1, § ...

(2)

Okresný úrad plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa tohto zákona pre činnosti, ktoré sú

a)
živnosťou,
b)
podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony,
c)
poskytovaním služieb podľa osobitného zákona.39)
(3)

Okresný úrad vydáva

a)
osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
b)
potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo ...
c)
potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky,
d)
kópiu dokumentu alebo časti dokumentu podľa osobitného predpisu,39a)
e)
oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona.39b)
§ 66ba - Úlohy jednotného kontaktného miesta
(1)

Jednotné kontaktné miesto poskytuje informácie o

a)
všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej ...
b)
postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu ...
c)
kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania ...
d)
možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb,
e)
všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo ...
(2)

Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci ...

(3)

Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie ...

a)
ohlásenia živnosti podľa tohto zákona,
b)
údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia ...
c)
údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,41ac)
d)
údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa ...
e)
údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov ...
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(4)

Doklady podľa odseku 3 písm. b) a e) možno predložiť

a)
v listinnej podobe, ktoré jednotné kontaktné miesto po uhradení správneho poplatku prevedie do elektronickej ...
b)
elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
(5)

Jednotné kontaktné miesto údaje podľa odseku 3 písm. b) až f) preverí a zapíše do informačného systému ...

(6)

Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b) a f) zasiela v elektronickej ...

(7)

Ak živnostenský úrad alebo iný orgán príslušný podľa osobitného zákona nevydá oprávnenie alebo povolenie ...

(8)

Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady podľa odseku 3 písm. e) zasiela v elektronickej podobe ...

(9)

K zasielaným údajom a dokladom pripojí jednotné kontaktné miesto pridelené identifikačné číslo,36ca) ...

(10)

Jednotné kontaktné miesto plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.39)

§ 66d - Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre živnostenské podnikanie ...

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní,
b)
spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania ...
c)
zabezpečuje jednotný informačný systém41a) v živnostenskom podnikaní a v rozsahu zodpovedajúcom vecnej ...
d)
zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov okresných úradov v živnostenskom podnikaní,
e)
rozhoduje o uznaní odbornej praxe podľa § 66h a o uznaní odbornej kvalifikácie podľa § 66m,
f)
spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou.

PIATA B časť

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ OSOBY A PRÁVNICKÉ OSOBY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTOV DOHODY ...

§ 66e
(1)

Na fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie41b) alebo štátu, ktorý ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
osobou spoločenstva fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, alebo právnická osoba ...
b)
manažérom fyzická osoba, ktorá organizuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za riadiacu, personálnu ...
1.
manažér podniku alebo manažér organizačnej zložky podniku,
2.
zástupca majiteľa alebo zástupca manažéra podniku, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnocenná ...
3.
zamestnanec v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej povahy alebo technickej povahy a so zodpovednosťou ...

HLAVA I

Bezúhonnosť

§ 66f
(1)

Splnenie všeobecnej podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) môže osoba spoločenstva, ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
domovským členským štátom jeden alebo viaceré členské štáty, v ktorom alebo v ktorých štátny príslušník ...
b)
členským štátom pôvodu členský štát, v ktorom mal štátny príslušník členského štátu bydlisko pred príchodom ...

HLAVA II

Odborná spôsobilosť

§ 66g
(1)

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 a 2 môže osoba spoločenstva preukázať aj ...

(2)

Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie možno preukázať ...

§ 66h - Uznávanie odbornej praxe
(1)

Konanie o uznaní odbornej praxe sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej praxe na vykonávanie ...

(2)

Odbornou praxou na účely tohto zákona sa rozumie skutočné a zákonné vykonávanie príslušnej odbornej ...

(3)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky posúdi žiadosť do 30 dní od jej doručenia. Ak žiadosť nemá ...

(4)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po posúdení úplnosti žiadosti a splnenia podmienok podľa § ...

(5)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o žiadosti rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. ...

§ 66i - Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I
(1)

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú ...

a)
šiestich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra ...
b)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak ...
c)
štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ...
d)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala ...
e)
piatich po sebe nasledujúcich rokov vo vedúcom postavení, z toho najmenej tri roky vykonávala povinnosti ...
(2)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. e) sa na živnosť Pánske, dámske a detské kaderníctvo neuplatňuje.

§ 66j - Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II
(1)

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú ...

a)
piatich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra ...
b)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak ...
c)
štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ...
d)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak ...
e)
piatich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť ...
f)
šiestich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú ...
(2)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako ...

§ 66k - Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III
(1)

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala ...

a)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo ...
b)
dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak ...
c)
dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak ...
d)
troch po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť ...
(2)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako ...

§ 66l

Predchádzajúce vzdelanie pre príslušnú činnosť podľa § 66i až 66k sa preukazuje

a)
štátom uznaným vysvedčením alebo iným dokladom o predchádzajúcom vzdelaní nadobudnutom v členskom štáte, ...
b)
dokladom o úspešnom skončení odbornej prípravy v nečlenskom štáte spolu s dokladmi členského štátu o ...
§ 66m - Uznávanie odbornej kvalifikácie
(1)

Osoba spoločenstva, ktorá na vykonávanie činnosti zaradenej do zoznamov I až III spĺňa podmienky odbornej ...

(2)

Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie ...

(3)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia ...

(4)

Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ...

(5)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

a)
rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti,
b)
preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia,42c)
c)
zamietne žiadosť.
(6)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhoduje o žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. ...

(7)

Na uznávanie odbornej kvalifikácie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.42d)

HLAVA III

Finančná spoľahlivosť a poistenie

§ 66n
(1)

Splnenie podmienky finančnej spoľahlivosti môže osoba spoločenstva preukázať aj rovnocennými dokladmi ...

(2)

Splnenie podmienky zákonného poistenia proti rizikám vyplývajúcim z prevádzkovania živnosti môžu osoby ...

(3)

Doklady uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 67 - Pracovnoprávne vzťahy

Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho zamestnancami sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi. ...

§ 69 - Živnostenské spoločenstvá
(1)

Živnostenské spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) je združením43) podnikateľov v určitom odbore alebo ...

(2)

Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k ...

§ 70

Podnikateľ, ktorý pripravuje mládež (učňov) na povolanie, je povinný sa spravovať osobitnými predpismi.44) ...

§ 71 - Konanie vo veciach upravených týmto zákonom

Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje správnym poriadkom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia ...

§ 73 - Medzinárodné zmluvy

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak ustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská ...

HLAVA II

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 74 - Zachovanie doterajších oprávnení
(1)

V podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou podľa tohto zákona, môžu fyzické a právnické osoby pokračovať ...

(2)

Fyzické osoby, ktorým uplynutím lehoty podľa odseku 1 zanikne oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo ...

(3)

Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo ...

(4)

Právnické osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti zákona podnikateľské oprávnenie na činnosti, ktoré sú živnosťami, ...

(5)

Ak osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 živnostenskému úradu doklady nepredložia alebo nimi nepreukážu splnenie ...

§ 75
(1)

Žiadosti fyzických osôb o registráciu podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, podané podľa doterajších ...

(2)

Žiadosti o oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti na činnosť, o ktorých sa nerozhodlo pred ...

(3)

Fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti a pred účinnosťou tohto ...

§ 76

Živnosti, ktoré podľa osobitných predpisov môžu prevádzkovať organizácie, sú v rovnakom rozsahu a za ...

§ 77

Oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podnikateľské oprávnenia na činnosti, ktoré nie sú živnosťami, ...

§ 79 - Likvidácia majetku pre predlženie
(1)

Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 Zb. ...

(2)

Na likvidáciu majetku pre predlženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.

§ 79a - Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie a postup na vydávanie osvedčenia a výkon dozoru ...

§ 80 - Zrušovacie ustanovenia

Ku dňu účinnosti tohto zákona sa zrušuje:

1.

zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., okrem § 12a až 12e, ...

2.

§ 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov ...

3.

§ 4 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov ...

4.

§ 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v ...

5.

§ 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami,

6.

§ 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým ...

7.

§ 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov,

8.

§ 8 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých pohostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích ...

Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. júla 1994

§ 80a
(1)

Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.

(2)

Podnikatelia, ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť ...

(3)

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne ...

(4)

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, ...

§ 80b - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998

Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú ...

§ 80ba
(1)

Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 ...

(2)

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými ...

§ 80bb

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo od 1. septembra 2001 do ...

§ 80bc

Živnostenské oprávnenia na živnosť geodetické a kartografické činnosti získané do 31. októbra 2003 zostávajú ...

§ 80c

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní,

2.

§ 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii,

3.

§ 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, ...

§ 80d - Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2001
(1)

Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ...

(3)

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred 1. septembrom 2001, upravia svoje právne vzťahy ...

§ 80e - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004

Živnostenské oprávnenia vydané na podnikanie so zbraňami a strelivom pred 1. januárom 2004 zostávajú ...

§ 80e - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004

Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňujú poskytovanie právnych služieb za odmenu, zanikajú dňom nadobudnutia ...

§ 80g

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.

§ 80h - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2005

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo ...

§ 80i
(1)

Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie pohrebísk, prevádzkovanie pohrebných služieb a prevádzkovanie ...

(2)

Podnikateľ prevádzkujúci pohrebnú službu, pohrebisko alebo krematórium na základe živnostenského oprávnenia ...

(3)

Ak podnikateľ prevádzkujúci pohrebnú službu, pohrebisko alebo krematórium v ustanovenej lehote nepredloží ...

§ 80j

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného ...

80k - Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti bezpečnostného ...

Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. októbra 2007

§ 80l
(1)

V podnikateľskej činnosti, ktorá sa stáva od 1. októbra 2007 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické ...

(2)

Živnostenské oprávnenia získané do 1. októbra 2007 na činnosti, ktoré sú živnosťami, zostávajú zachované. ...

(3)

Zahraničné fyzické osoby, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie pred 1. októbrom 2007 a ktoré sa povinne ...

(4)

Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok vymenované krajskými úradmi na návrh Slovenskej ...

§ 80m

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách. ...

§ 80n - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Ten, kto vykonával podzemné práce banským spôsobom – razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných ...

(2)

Ten, kto nesplní povinnosť podľa odseku 1, je od 1. júla 2008 oprávnený vykonávať podzemné práce banským ...

§ 80o - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012

Živnostenské oprávnenia, ktoré získali fyzické osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o získanom ...

§ 80p - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)

Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali vykonávanie činnosti ratingových agentúr, v tomto rozsahu ...

(2)

Právnická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 6. júnu 2010 držiteľom oprávnenia ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá je na základe živnosti platnej k 6. júnu 2010 držiteľom oprávnenia na vykonávanie ...

§ 80r - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 11. júna 2010
(1)

Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňovali poskytovanie spotrebiteľských úverov, v tomto rozsahu dňom ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 10. júnu ...

§ 80s - Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2010
(1)

Živnostenské listy a koncesné listiny vydané do 31. mája 2010 zostávajú v platnosti.

(2)

Tam, kde sa v osobitných predpisoch používa názov „živnostenský list“ alebo názov „koncesná listina“, ...

(3)

Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti, upravia ...

(4)

V činnostiach vývoj, výroba a predaj zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov ...

(5)

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré sa stáva od 1. júna 2010 živnosťou, môžu fyzické osoby ...

§ 80t

V ustanovení § 22 ods. 1 písm. e) účinnom do 31. decembra 2011 sa za slová „vzdelávacej ustanovizni“ ...

§ 80u - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011

Osoba, ktorá získala živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti očnej optiky podľa tohto zákona ...

§ 80v - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013

Živnostenské oprávnenie vydané do 30. júna 2013 na vykonávanie viazanej živnosti verejné obstarávanie ...

§ 80w - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014

Živnostenské oprávnenia vydané na predmet podnikania „Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej ...

§ 80x - Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2014

Živnostenské oprávnenia v odbore výbušniny, výbušné predmety a munícia vydané podľa doterajších predpisov ...

§ 80y - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014

V činnosti odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, ...

§ 80z - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2015

Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti havarijného technika vydané podľa doterajších predpisov ...

80aa - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Živnostenské oprávnenia na predaj pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a ...

§ 80ab - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných ...

(2)

Živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry získané ...

§ 80ac - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Konania o uznaní odbornej praxe a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. januárom ...

§ 80ad - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019

Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získané do 31. mája 2019 ...

§ 80ae - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020

Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ...

§ 80af - Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Pri pozastavení prevádzkovania živnosti podľa § 57 ods. 4 a 5 počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového ...

§ 80ag - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020

Živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne ...

Prechodné a zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

§ 80ah

Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním ...

§ 80ai

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 80aj - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021

Živnostenské oprávnenia na činnosti Galvanizácia kovov a Smaltovanie vzniknuté podľa tohto zákona v ...

§ 81

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

  REMESELNÉ ŽIVNOSTI

  Por. č. Živnosť Zoznam SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov 1. 2. 3. Zámočníctvo Nástrojárstvo ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

  VIAZANÉ ŽIVNOSTI

  Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

  Činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou

  A.

  Externe (u zákazníka) vykonávané činnosti

  Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

  Inštalácia a opravy chladiacich zariadení

  Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

  B.

  Činnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe (u zákazníka)

  Pánske, dámske a detské kaderníctvo

  Kozmetické služby

  Pedikúra

  Sprievodca cestovného ruchu

  Masérske služby

  Príloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

  Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  2.

  Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 ...

Poznámky

 • 1)  § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).§ 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave ...
 • 1a)  § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...
 • 2)  Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Zákon č. 35/1965 ...
 • 2a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore ...
 • 3)  § 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. Zákon ...
 • 4)  Zákon ČNR č. 128/1990 Zb. o advokácii. Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
 • 5a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). ...
 • 6)  Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.
 • 6a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 7)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
 • 8)  Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona ...
 • 8a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov ...
 • 8b)  Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 11 a § 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
 • 9a)  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
 • 9b)  § 4, 4a a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 9d)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
 • 11)  Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11a)  Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti ...
 • 11b)  § 4 a 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 12)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 12a)  § 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 12b)  § 63 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 12c)  § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 12d)  § 45 ods. 1 a 3, § 47, § 52 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 a § 55 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 12f)  § 2 písm. i), k) a l) a § 6 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový ...
 • 13)  Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach ...
 • 14b)  Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a ...
 • 15)  Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  § 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a ...
 • 17)  § 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
 • 18)  Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb. Nariadenie ministra dopravy č. ...
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky. Zákon ...
 • 20)  Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 62 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ...
 • 22)  § 34 a 35 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu ...
 • 22a)  Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení ...
 • 23a)  § 6, 7 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších ...
 • 23b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...
 • 23c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade ...
 • 23d)  § 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 23da)  Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 23e)  Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23f)  Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 23fa)  § 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23g)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 23ha)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 23i)  § 141 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 • 23j)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 23k)  § 84 ods. 4 a 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení ...
 • 23l)  § 84 ods. 4 a 6 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 23m)  § 11 ods. 3 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) ...
 • 23n)  § 7 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 23pb)  § 73 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 23pc)  § 74 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 23pd)  § 75 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 23pe)  § 76 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 23pf)  § 77 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 23pg)  § 84 ods. 4 a 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 23ph)  § 88 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 23q)  Zákon č. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 23qa)  § 10 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a ...
 • 23qb)  § 84 ods. 4 a 8 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 23qc)  § 26 ods. 4 a § 28 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z.
 • 23qd)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 23r)  Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
 • 24)  Napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 7 ...
 • 24a)  § 3 a 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 24b)  § 42 až 57 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 24e)  § 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
 • 24f)  Napríklad § 25 ods. 2 č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení ...
 • 25)  Zákon č. 498/1990 Zb. o utečencoch.
 • 26)  Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 27)  § 5 zákona č. 328/1991 Zb.
 • 28)  Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR ...
 • 28a)  § 21 Obchodného zákonníka.
 • 28aa)  § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28ab)  Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28b)  § 3 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti ...
 • 29a)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 29b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 31)  § 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský ...
 • 31a)  Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 ...
 • 31b)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 31c)  Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 32)  Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...
 • 32a)  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 33)  § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.§ 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
 • 36)  § 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v ...
 • 36c)  Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • 36ca)  § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 36cb)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 36cc)  § 12 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 206/2008 Z. z.
 • 36d)  § 31 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...
 • 36e)  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 36f)  § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 36g)  § 6 ods. 1 písm. b) a c) a § 6 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36h)  § 5, § 5b a nasl. a § 15d ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 36i)  Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36j)  § 23 ods. 7 zákona č. 218/2013 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej ...
 • 36ja)  § 154 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 36jb)  § 96 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 36k)  § 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...
 • 37)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. ...
 • 37a)  § 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ...
 • 37b)  § 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
 • 37c)  Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ...
 • 37d)  § 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 37da)  § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ogánov verejnej moci a o zmene ...
 • 37e)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 38)  Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej ...
 • 39)  § 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 39a)  § 23c zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39b)  § 6 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 40)  § 118 Trestného zákona.
 • 41a)  § 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 • 41ab)  Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 41ac)  § 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 41aca)  Napríklad § 5a a 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.
 • 41ad)  § 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 23 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 41ae)  § 5b, 15d ods. 3 a 15g ods. 2 a 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
 • 41b)  Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, ...
 • 41ba)  § 2 písm. k) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej ...
 • 41bb)  § 2 písm. j) zákona č. 477/2002 Z. z.
 • 41c)  § 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
 • 42)  Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej ...
 • 42a)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • 42b)  § 26 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o ...
 • 42c)  § 19 a 20 zákona č. 293/2007 Z. z.
 • 42d)  Zákon č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
 • 43)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
 • 44)  Zákon č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
 • 46)  § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 477/2002 Z. z.
 • 47)  § 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.
 • 47a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 48)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 49)  Čl. 14 až 20, 22 a 40 nariadenia (ES) č. 1060/2009.
 • 50)  § 20 a § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore