Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69240
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Cenné papiere, Občianske súdne konanie, Poisťovníctvo, Všeobecné súdnictvo, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST26 JUD>999337 DS34 EU PP6 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 7/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 373/2018

Legislatívny proces k zákonu 373/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

PREDMET ZÁKONA A ZÁKLADNÉ ZÁSADY

§ 1

Tento zákon upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením ...

§ 2

Tento zákon sa nevzťahuje na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je štát, štátna ...

§ 3
(1)

Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie ...

(2)

Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň ...

(3)

Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu,1) má viac ako ...

(4)

Podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 4
(1)

Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného ...

(2)

Ak je dlžník povinný účtovať podľa osobitného predpisu,1) je povinný sústavne sledovať vývoj ...

§ 5

Ak sa úpadok dlžníka rieši spôsobom ustanoveným týmto zákonom, súd, správca a veriteľský ...

§ 6

Veritelia s rovnakými právami majú pri riešení úpadku dlžníka rovnaké postavenie; zvýhodňovanie ...

Vymedzenie niektorých pojmov

§ 7
Konanie s odbornou starostlivosťou

Konaním s odbornou starostlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie konanie so starostlivosťou ...

§ 8
Zabezpečovacie právo

Zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona rozumie záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací ...

§ 9
Spriaznená osoba
(1)

Spriaznenou osobou právnickej osoby sa na účely tohto zákona rozumie

a)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec,2) prokurista alebo člen ...
b)
fyzická osoba alebo iná právnická osoba, ktorá má v právnickej osobe kvalifikovanú účasť,
c)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen ...
d)
blízka osoba3) fyzickej osoby uvedenej v písmenách a) až c),
e)
iná právnická osoba, v ktorej má právnická osoba alebo niektorá z osôb uvedených v písmenách ...
(2)

Spriaznenou osobou fyzickej osoby sa na účely tohto zákona rozumie blízka osoba fyzickej osoby, ...

(3)

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci ...

(4)

Ak je dlžníkom osoba zapísaná v registri partnerov verejného sektora alebo osoba, ktorá bola v ...

§ 10
Bežné právne úkony
(1)

Bežné právne úkony podnikateľa alebo osoby vykonávajúcej inú činnosť ako podnikanie na účely ...

(2)

Bežné právne úkony fyzickej osoby na účely tohto zákona sú tiež tie právne úkony, ktoré ...

(3)

Za bežný právny úkon na účely tohto zákona sa nepovažuje

a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej ...
c)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje ...
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných ...
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo ...
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.
§ 10a
Register úpadcov
(1)

Register úpadcov je informačný systém verejnej správy3a) sprístupnený na webovom sídle ministerstva, ...

(2)

V registri úpadcov sa zverejňujú

a)
údaje o konaniach podľa tohto zákona v rozsahu
1.
označenie súdu,
2.
spisová značka konania,
3.
meno a priezvisko sudcu konajúceho vo veci,
4.
označenie navrhovateľa a dlžníka, ak ide o
4.1
fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
4.2
fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, identifikačné ...
4.3
právnickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo, ...
5.
označenie ustanoveného správcu alebo povereného správcu,
6.
adresa kancelárie ustanoveného správcu alebo adresa kancelárie povereného správcu,
7.
dátum začatia konkurzného konania, dátum začatia reštrukturalizačného konania alebo dátum poskytnutia ...
8.
dátum vyhlásenia konkurzu, dátum povolenia reštrukturalizácie alebo dátum určenia splátkového ...
9.
dátum zrušenia konkurzu alebo dátum skončenia reštrukturalizácie,
10.
informácia o tom, či ide o malý konkurz,
11.
údaje o uplatnených pohľadávkach v rozsahu obsahových náležitostí zoznamu pohľadávok,
12.
údaje o uplatnených pohľadávkach proti podstate v rozsahu obsahových náležitostí evidencie pohľadávok ...
13.
informácia o zostavení návrhu splátkového kalendára správcom,
14.
údaje o majetku dlžníka v rozsahu obsahových náležitostí súpisu majetku podstát,
15.
údaje o schôdzi veriteľov a údaje o zasadnutí veriteľského výboru pri konkurze podľa druhej ...
16.
údaje o schôdzi veriteľov pri konkurze podľa štvrtej časti tohto zákona v rozsahu miesto, čas ...
17.
rozvrh výťažku,
18.
dátum rozhodnutia o oddlžení, ak bol vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár podľa ...
19.
informácia o zavedení dozornej správy,
20.
informácie o lehotách pre účastníkov konania na vykonanie úkonov v konaniach podľa tohto zákona, ...
21.
informácia o tom, či ide o hlavné insolvenčné konanie, vedľajšie insolvenčné konanie alebo ...
22.
informácia o možnosti podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu,3c)
23.
miera uspokojenia zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov v konaniach vedených podľa ...
24.
miera uspokojenia veriteľov v konaniach vedených podľa štvrtej časti tohto zákona,
b)
zoznam úpadcov v konkurze a zoznam dlžníkov v reštrukturalizačnom konaní v rozsahu údajov podľa ...
c)
zoznam dlžníkov v konaniach vedených podľa štvrtej časti tohto zákona v rozsahu údajov podľa ...
d)
ďalšie informácie o konaniach podľa tohto zákona zverejnené v Obchodnom vestníku,
e)
informácie o službách obstarávaných správcom.
(3)

Údaje zverejnené v registri úpadcov majú štruktúrovanú podobu, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie ...

(4)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle štatistické údaje o konaniach podľa tohto zákona, ...

DRUHÁ ČASŤ

KONKURZ

PRVÁ HLAVA
VYHLÁSENIE KONKURZU

§ 11
Návrh na vyhlásenie konkurzu
(1)

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde (ďalej len „súd“). Návrh na vyhlásenie ...

(2)

Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel ...

(3)

Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú ...

(4)

Ak súd konkurzné konanie začaté na základe návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu zastaví z ...

§ 11a
Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu
(1)

Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka podľa § 11 ods. 2 zodpovedá ...

(2)

Na účel uplatnenia zodpovednosti podľa odseku 1 sa predpokladá, že návrh na vyhlásenie konkurzu ...

(3)

Ak sa nepreukáže iná výška škody, predpokladá sa, že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v ...

(4)

Nároky veriteľa podľa odseku 1 sa premlčia najskôr uplynutím jedného roka od zastavenia konkurzného ...

(5)

Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas v mene dlžníka podľa § 11 ods. 2 sa zbaví ...

(6)

Právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa uložila povinnosť nahradiť škodu v dôsledku porušenia ...

§ 12
Náležitosti návrhu
(1)

Návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa osobitného ...

(2)

Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, v návrhu je povinný uviesť skutočnosti, z ktorých ...

a)
písomným uznaním dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka,
b)
vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia ...
c)
potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve ...
d)
potvrdením Ministerstva financií Slovenskej republiky o existencii pohľadávky štátu z príspevku ...
e)
písomným vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi najmenej piatich zamestnancov alebo bývalých ...
(3)

Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko ...

(4)

Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník, k návrhu je povinný pripojiť zoznam svojho majetku, ...

§ 13
Preddavok
(1)

Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok ...

(2)

Povinnosť zaplatiť preddavok nemá likvidátor dlžníka, ktorý vykonal likvidačnú účtovnú súvahu ...

(3)

Povinnosť zaplatiť preddavok nemá navrhovateľ, ktorý doložil pohľadávku podľa § 12 ods. 2 ...

§ 14
Začatie konkurzného konania
(1)

Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr ...

(2)

Súd návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu pred začatím konkurzného konania dlžníkovi nedoručuje ...

(3)

O začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; ...

(4)

Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné ...

(5)

Začatie konkurzného konania má tieto účinky:

a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší ...
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; ...
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom ...
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení ...
(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, účinky začatia konkurzného konania zanikajú vyhlásením konkurzu ...

§ 15
Späťvzatie návrhu
(1)

Navrhovateľ môže vziať svoj návrh na vyhlásenie konkurzu späť až do vydania uznesenia o vyhlásení ...

(2)

Ak je návrh na vyhlásenie konkurzu vzatý späť podľa odseku 1 po začatí konkurzného konania, ...

§ 16
Prerušenie a zastavenie konkurzného konania
(1)

Ak sa počas konkurzného konania začne konanie o riešení krízovej situácie na finančnom trhu8a) ...

(2)

Do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd preruší konkurzné konanie na návrh dlžníka, ak ...

(3)

Do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd preruší konkurzné konanie na návrh dlžníka alebo ...

(4)

Ak počas konkurzného konania podľa tejto časti zákona začatého na návrh veriteľa voči fyzickej ...

§ 17
Zastavenie konkurzného konania pre zaplatenie pohľadávky
(1)

Ak dlžník do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu preukáže, že zanikli všetky splatné pohľadávky ...

(2)

Konkurzné konanie podľa odseku 1 možno zastaviť len do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu.

§ 18
Vyhlásenie konkurzu na základe návrhu dlžníka

Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia ...

§ 19
Vyhlásenie konkurzu na návrh veriteľa
(1)

Ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa,

a)
súd do 5 dní od začatia konkurzného konania
1.
odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä
1a.
výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; ...
1aa.
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného ...
1ab.
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, ...
1ac.
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie ...
1ad.
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené ...
1b.
poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz,
1c.
poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze,
2.
určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov označených ...
3.
vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ...
b)
súd rozhodne vo veci vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, ...
c)
súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, inak ...
d)
a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného ...
(2)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa konkurzné konanie končí, je účastník konkurzného konania oprávnený ...

(3)

Odvolací súd rozhodne o odvolaní bez nariadenia pojednávania do 45 dní od predloženia veci. Pre ...

§ 20
Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
(1)

Ak súd v konkurznom konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu, zistí, že majetok ...

(2)

Súd vyhlási na majetok dlžníka konkurz po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu ...

(3)

Uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku súd doručí účastníkom konkurzného ...

(4)

Ak odvolací súd zistí, že súd prvého stupňa rozhodol o zastavení konkurzného konania pre nedostatok ...

(5)

Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania zanikajú ...

§ 21
Predbežný správca
(1)

Predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; ...

(2)

Ak zoznam záväzkov dlžníka, zoznam spriaznených osôb a zoznam majetku dlžníka nebol súčasťou ...

(3)

Predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov. O odmene a výdavkoch ...

(4)

Predbežný správca vykonáva funkciu do zániku účinkov začatia konkurzného konania. Ak je konkurzné ...

(5)

Na odvolanie a ustanovenie predbežného správcu a dohľad súdu nad činnosťou predbežného správcu ...

§ 22
Uznesenie o vyhlásení konkurzu
(1)

V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote ...

(2)

Uznesenie o vyhlásení konkurzu súd doručí účastníkom konkurzného konania, správcovi, príslušnému ...

§ 23
Začatie konkurzu
(1)

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia ...

(2)

Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. ...

DRUHÁ HLAVA
ÚČASTNÍCI KONKURZNÉHO KONANIA

§ 24
Účastníci konkurzného konania
(1)

Účastníkmi konkurzného konania sú dlžník (úpadca), navrhovateľ a veritelia, ktorí spôsobom ...

(2)

Až do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu môže do konkurzného konania pristúpiť veriteľ, ...

(3)

Účastníkmi konkurzného konania sú aj ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa ...

§ 25
Vstup do konania
(1)

Ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá ...

(2)

Návrh na vstup do konkurzného konania musí obsahovať odkaz na príslušné položky zoznamu pohľadávok ...

(3)

Ak návrh na vstup do konkurzného konania podáva veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky ...

(4)

O návrhu na vstup do konkurzného konania rozhodne súd do 10 dní od doručenia úplného návrhu ...

(5)

Len čo uznesenie o vstupe do konkurzného konania nadobudne právoplatnosť, súd bezodkladne zverejní ...

§ 26
Potvrdenie nadobudnutia pohľadávky
(1)

Ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá ...

(2)

Návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky musí obsahovať odkaz na príslušné položky ...

(3)

O návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky rozhodne súd do 10 dní od doručenia úplného ...

(4)

Len čo uznesenie o potvrdení prevodu alebo prechodu pohľadávky nadobudne právoplatnosť, súd bezodkladne ...

§ 27
Zánik postavenia účastníka
(1)

Postavenie účastníka veriteľovi zanikne v rozsahu ním prihlásenej pohľadávky alebo jej dotknutej ...

a)
dňom zverejnenia oznamu podľa § 25 ods. 5 alebo § 26 ods. 4,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu v konaní o určení popretej pohľadávky v rozsahu, v akom ...
c)
dňom márneho uplynutia lehoty na podanie žaloby o určenie pohľadávky alebo dňom zastavenia konania ...
d)
dňom, keď sa vznik pohľadávky, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo budúcej pohľadávky, ...
e)
dňom, keď v základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ods. 2 navrhovateľ neprihlási svoju pohľadávku, ...
f)
dňom späťvzatia prihlášky; späťvzatie je účinné dňom doručenia správcovi,
g)
dňom zániku pohľadávky alebo
h)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým súd určil neúčinnosť prihlásenej pohľadávky ...
(2)

Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať správcu o každej skutočnosti, ...

(3)

V prípade pochybností súd na návrh správcu alebo bez návrhu určí uznesením, ktoré doručí ...

TRETIA HLAVA
PRIHLASOVANIE A POPIERANIE POHĽADÁVOK

§ 28
Prihlasovanie pohľadávok
(1)

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.

(2)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej ...

(3)

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže ...

(4)

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť ...

(5)

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na ...

(6)

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne ...

(7)

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej ...

(8)

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, ...

§ 29
Náležitosti prihlášky
(1)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ...

a)
meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ...
b)
meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ...
c)
právny dôvod vzniku pohľadávky,
d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e)
celková suma pohľadávky,
f)
podpis.
(2)

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej ...

(3)

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka ...

(4)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo ...

(5)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí ...

(6)

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou ...

(7)

K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej ...

(8)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku ...

(9)

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže ...

(10)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za ...

§ 30
Nedostatky prihlášky
(1)

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu ...

(2)

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno ...

§ 31
Zoznam pohľadávok
(1)

Prihlásené pohľadávky správca priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok. Ak veriteľ o to požiada, ...

(2)

Na účely výkonu práv spojených s prihlásenou pohľadávkou sa v konkurze vychádza zo zoznamu ...

(3)

Najneskôr päť dní pred konaním prvej schôdze veriteľov správca doručí jeden rovnopis zoznamu ...

§ 32
Popretie a zistenie pohľadávky
(1)

Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s účtovnou ...

(2)

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky ...

(3)

Pohľadávku možno poprieť

a)
do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)
do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ...
(4)

Z dôvodu vysokého počtu prihlášok alebo iného vážneho dôvodu súd môže aj opakovane na návrh ...

(5)

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky ...

(6)

Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne ...

(7)

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a)
bolo podané na predpísanom tlačive a
b)
na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania ...
(8)

Úpadca je oprávnený prihlásenú pohľadávku namietnuť v lehote určenej pre veriteľov na popieranie ...

(9)

Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí ...

(10)

Ak veriteľ pohľadávky popretej čo do poradia nepodal žalobu, platí najnižšie uznané poradie. ...

(11)

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, ...

(12)

Za právne zastupovanie v konaní podľa odseku 9 patrí úspešnej strane, ktorá je právne zastúpená, ...

(13)

Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako ...

(14)

V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky ...

(15)

Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného ...

(16)

Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje ...

(17)

Pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú veriteľom so súhlasom tohto veriteľa ...

(18)

Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom ...

(19)

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej ...

(20)

Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej správy podľa ...

(21)

Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej ...

§ 32a
Priznanie hlasovacích práv
(1)

Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku

a)
pohľadávky, ktorá bola účinne popretá iným veriteľom, bez ohľadu na to, či bola zároveň ...
b)
pohľadávky priznanej rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné ...
c)
pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných ...
(2)

Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci ...

(3)

Súd na základe predložených listín bez zbytočného odkladu rozhodne, či a v akom rozsahu veriteľovi ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 3 súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého právach spojených s ...

ŠTVRTÁ HLAVA
VERITEĽSKÉ ORGÁNY A SPRÁVCA

Prvý oddiel
Veriteľské orgány

§ 33

Na účely zistenia stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok, voľby a odvolávania členov ...

§ 34
Zvolanie schôdze veriteľov
(1)

Prvú schôdzu veriteľov zvoláva správca do 55 dní od vyhlásenia konkurzu tak, aby sa konala nie ...

(2)

Ďalšiu schôdzu veriteľov zvoláva správca z vlastného podnetu alebo na žiadosť súdu, veriteľského ...

(3)

Ak správca napriek zákonnej povinnosti schôdzu veriteľov nezvolá alebo ak sa správca na riadne ...

(4)

Schôdza veriteľov sa zvoláva uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku; lehota medzi zvolaním ...

(5)

Trovy zvolania a konania schôdze veriteľov sú pohľadávkou proti podstate. Ak bola schôdza veriteľov ...

§ 35
Schôdza veriteľov
(1)

Ak schôdzu veriteľov zvolal správca, schôdzi veriteľov predsedá správca. Ak schôdzu veriteľov ...

(2)

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda ...

(3)

Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi ...

(4)

Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka ...

(5)

Predmetom hlasovania schôdze veriteľov môže byť len záležitosť uvedená v oznámení o jej zvolaní. ...

(6)

O priebehu schôdze veriteľov predseda schôdze spíše zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných ...

(7)

Správca je povinný zabezpečiť, aby veritelia prihlásených pohľadávok mohli do zápisnice alebo ...

(8)

Každý veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať sa môže do piatich dní od skončenia ...

§ 36
Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu
(1)

Do pôsobnosti schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene správcu. O výmene správcu sa rozhoduje ...

a)
správca opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,
b)
hlasovacie práva všetkých veriteľov sa od poslednej schôdze veriteľov zmenili tak, že počet ...
c)
výmenu správcu schváli trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých veriteľov.
(2)

Na rokovaní schôdze veriteľov o výmene správcu má prítomný veriteľ oprávnený na schôdzi ...

(3)

Ak sa schôdza veriteľov uznesie na výmene správcu, súd bezodkladne po doručení zápisnice zo ...

(4)

Súd návrh schôdze veriteľov na výmenu správcu uznesením odmietne, ak správcovi bráni vo výkone ...

(5)

Ak sa schôdza veriteľov uznesie na výmene správcu, doterajší správca môže do ustanovenia nového ...

§ 37
Veriteľský výbor
(1)

Veriteľský výbor má troch členov alebo piatich členov. Prví členovia veriteľského výboru ...

(2)

Právo voliť a odvolávať členov veriteľského výboru vrátane práva byť zvolený do veriteľského ...

(3)

Členstvo vo veriteľskom výbore veriteľovi zanikne zánikom jeho postavenia účastníka konkurzného ...

(4)

Člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých nezabezpečených veriteľov. ...

(5)

Správca je povinný každých 90 dní predložiť veriteľskému výboru písomnú správu o svojej ...

(6)

Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru. ...

§ 38
Zasadnutie veriteľského výboru
(1)

Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva správca tak, aby sa konalo do 15 dní od jeho zvolenia. ...

(2)

Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského ...

(3)

Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi ...

(4)

Ak veriteľský výbor požiada správcu o účasť na zasadnutí veriteľského výboru, správca je ...

(5)

Úpadca, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu alebo zákonný zástupca úpadcu ...

(6)

O priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných ...

(7)

Každý veriteľ zistenej nezabezpečenej pohľadávky sa môže do troch dní od zverejnenia uznesenia ...

§ 39
Súd ako veriteľský výbor
(1)

Ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor, pôsobnosť ...

(2)

Ak sa počas konkurzu zníži počet členov veriteľského výboru pod troch, pôsobnosť veriteľského ...

Druhý oddiel
Správca

§ 40
Ustanovenie správcu
(1)

Správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcu môže ustanoviť len osobu zapísanú ...

(2)

Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci ...

§ 41
Dohľad súdu

Súd počas konkurzného konania vykonáva dohľad nad činnosťou správcu. Súd je pri výkone dohľadu ...

§ 42
Odvolanie a výmena správcu
(1)

Súd aj bez návrhu odvolá správcu, ak opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto ...

(2)

Návrh na odvolanie správcu je oprávnený podať veriteľský výbor alebo zabezpečený veriteľ ...

(3)

V uznesení o odvolaní správcu súd môže odvolanému správcovi určiť rozsah činnosti a s tým ...

(4)

Uznesenie o odvolaní správcu súd doručí dlžníkovi (úpadcovi) a odvolanému správcovi; uznesenie ...

(5)

Ak súd odvolá správcu počas konkurzu mimo schôdze veriteľov, bezodkladne zvolá schôdzu veriteľov ...

(6)

Odvolaný správca je povinný do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému ...

§ 43
Odmena správcu
(1)

Správca má za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu odmenu, ktorej ...

(2)

Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o ...

PIATA HLAVA
ÚČINKY VYHLÁSENIA KONKURZU A ODPOROVATEĽNÉ PRÁVNE ÚKONY

Prvý oddiel
Účinky vyhlásenia konkurzu

§ 44
Nakladanie s majetkom úpadcu
(1)

Oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo ...

(2)

Právne úkony úpadcu urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči ...

(3)

Pohľadávky podliehajúce konkurzu sú ich dlžníci počas konkurzu povinní plniť správcovi. Ak ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, pohľadávku, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nie je ...

(5)

Dar alebo dedičstvo môže úpadca počas konkurzu odmietnuť len so súhlasom správcu; inak je odmietnutie ...

(6)

Ak je konkurz vyhlásený na majetok právnickej osoby v likvidácii, vyhlásením konkurzu sa likvidácia ...

§ 45
Vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy
(1)

Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú úpadca už splnil, ...

(2)

Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú druhá zmluvná ...

(3)

Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú úpadca ani druhá ...

(4)

Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú ...

(5)

Ak je druhá zmluvná strana povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s úpadcom pred vyhlásením ...

(6)

Nároky, ktoré vznikli druhej zmluvnej strane zo zmluvy, ktorú uzatvorila s úpadcom pred vyhlásením ...

§ 45a
Výhrada vlastníctva a finančný lízing
(1)

Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu predal vec s výhradou vlastníctva a kupujúcemu ju odovzdal, ...

(2)

Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu kúpil a prevzal vec s výhradou vlastníctva bez toho, aby k ...

(3)

Správca môže splniť povinnosti podľa odseku 2, ak sa vec u úpadcu nachádza pri konaní s odbornou ...

(4)

Ak sa vec prevzatá podľa odseku 2 u úpadcu nenachádza, možno nároky v konkurze uplatňovať len ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane aj na zmluvu, predmetom ktorej je prenájom veci ...

§ 46
Splatnosť záväzkov
(1)

Nesplatné pohľadávky a záväzky úpadcu, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú ...

(2)

Pohľadávky úpadcu, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu1a) ...

(3)

Nekapitálové cenné papiere podľa osobitného predpisu9b) sa na účely konkurzu na majetok osôb, ...

§ 47
Súdne a iné konania
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ...

(2)

Vyhlásením konkurzu sa neprerušuje konanie o riešení krízovej situácie na finančnom trhu,8a) ...

(3)

Na vyvlastňovaný pozemok alebo na vyvlastňovanú stavbu, ktorá je súčasťou konkurznej podstaty, ...

(4)

V konaniach prerušených podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh správcu; správca sa podaním ...

(5)

Súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, možno ...

§ 48
Výkon rozhodnutia a exekúcia

Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať konanie o výkon rozhodnutia alebo ...

§ 49
Exekúcia predajom nehnuteľností
(1)

Ak pri exekúcii predajom nehnuteľnosti bol udelený príklep pred vyhlásením konkurzu a udelenie ...

(2)

Ak súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia ...

(3)

Ak súd neschváli udelenie príklepu, vydražiteľ je povinný vrátiť nehnuteľnosť úpadcovi, vydať ...

§ 50
Zabezpečovacie práva
(1)

Na majetku podliehajúcom konkurzu nemôže počas konkurzu vzniknúť zabezpečovacie právo okrem ...

(2)

Zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na majetok podliehajúci konkurzu patriaci úpadcovi sa vzťahuje ...

(3)

Zabezpečovací prevod práva na zabezpečeného veriteľa sa v konkurze považuje za neúčinný a ...

(4)

Zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu vykonať ...

§ 51
Dobrovoľné dražby

Ak podľa osobitného zákona8) bol udelený príklep k predmetu dražby, ktorý podlieha konkurzu, ...

§ 52
Zánik jednostranných právnych úkonov
(1)

Vyhlásením konkurzu zanikajú úpadcove jednostranné právne úkony, ak sa týkajú majetku podliehajúceho ...

(2)

Vyhlásením konkurzu zanikajú aj dovtedy neprijaté úpadcove návrhy na uzavretie zmluvy, ak sa týkajú ...

§ 53
Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov
(1)

Vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak došlo vyhlásením ...

(2)

Správca je oprávnený vykonať vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého ...

(3)

Ak úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniklo pred vyhlásením konkurzu,

a)
dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzavreté v posledných šiestich ...
b)
ak sa už začalo konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré sa doposiaľ ...
c)
ak sa ešte nezačalo konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je správca ...
d)
na účinnosť dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné schválenie ...
(4)

Dohody o úprave bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu, ktoré rozširujú rozsah bezpodielového ...

(5)

Ak úpadca počas konkurzu uzavrie manželstvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká až ...

§ 54
Započítanie pohľadávok
(1)

Proti pohľadávke, ktorá vznikla úpadcovi po vyhlásení konkurzu, nie je možné započítať pohľadávku, ...

(2)

Pohľadávku neprihlásenú spôsobom ustanoveným týmto zákonom, prihlásenú pohľadávku nadobudnutú ...

(3)

Proti pohľadávke zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka nie ...

(4)

Započítanie iných pohľadávok nie je vylúčené.

§ 55
Postúpenie pohľadávok

Zmluvné dojednania zakazujúce úpadcovi postúpenie jeho pohľadávok alebo zakazujúce postúpenie ...

§ 56
Pracovnoprávne vzťahy

Vyhlásením konkurzu prechádza na správcu oprávnenie konať za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch ...

§ 56a
Zmeny v obchodnej spoločnosti

Zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo projekt rozdelenia úpadcu podlieha súhlasu správcu. ...

Druhý oddiel
Odporovateľné právne úkony

§ 57
Právo odporovať právnemu úkonu
(1)

Právne úkony týkajúce sa majetku dlžníka sú v konkurze voči veriteľom dlžníka neúčinné, ...

(2)

Právo odporovať právnemu úkonu zanikne, ak sa neuplatní u povinnej osoby alebo na súde do jedného ...

(3)

Odporovať podľa tohto zákona možno aj právnym úkonom, z ktorých nároky sú už vykonateľné ...

(4)

Odporovať podľa tohto zákona možno len tomu právnemu úkonu dlžníka, ktorý ukracuje uspokojenie ...

(5)

Ak pred vyhlásením konkurzu prebiehalo reštrukturalizačné konanie, počas ktorého bol vyhlásený ...

§ 58
Odporovanie právnym úkonom bez primeraného protiplnenia
(1)

Právnym úkonom bez primeraného protiplnenia na účely tohto zákona je bezodplatný právny úkon ...

(2)

Právnemu úkonu bez primeraného protiplnenia možno odporovať, ak spôsobil úpadok dlžníka alebo ...

(3)

Odporovať možno len tým právnym úkonom bez primeraného protiplnenia, ktoré boli urobené počas ...

§ 59
Odporovanie zvýhodňujúcemu právnemu úkonu
(1)

Zvýhodňujúcim právnym úkonom na účely tohto zákona je právny úkon, ktorým dlžník úplne ...

(2)

Zvýhodňujúcim právnym úkonom na účely tohto zákona je tiež právny úkon, ktorým sa dlžník ...

(3)

Zvýhodňujúcemu právnemu úkonu možno odporovať, ak spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený ...

(4)

Odporovať možno len tým zvýhodňujúcim právnym úkonom, ktoré boli urobené počas jedného roka ...

§ 60
Odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu
(1)

Odporovať možno tiež každému právnemu úkonu, ktorým dlžník ukrátil svojich veriteľov (ďalej ...

(2)

Ak ide o právny úkon urobený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, úmysel dlžníka ukrátiť ...

(3)

Odporovať možno len tým ukracujúcim právnym úkonom, ktoré boli urobené počas piatich rokov ...

§ 61
Odporovanie právnemu úkonu urobenému po zrušení konkurzu

Odporovať možno tiež každému právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil po zrušení konkurzu, ak ...

§ 62
Uplatnenie odporovacieho práva
(1)

Právo odporovať právnemu úkonu sa uplatňuje proti tomu, kto s dlžníkom odporovateľný právny ...

(2)

Právo odporovať právnemu úkonu možno uplatniť aj proti tomu, pre koho na základe práva z odporovateľného ...

a)
v čase nadobudnutia tohto práva mu boli alebo museli byť známe okolnosti odôvodňujúce odporovateľnosť ...
b)
toto právo nadobudol na základe bezodplatného právneho úkonu alebo
c)
je osobou spriaznenou s dlžníkom alebo zriaďovateľom tohto práva, ibaže preukáže, že v čase ...
(3)

Ak možno odporovať právnemu úkonu proti poručiteľovi alebo právnemu predchodcovi zrušenému ...

(4)

Ak sa odporuje právnym úkonom podľa odseku 2, musí sa odporovacie právo uplatniť proti všetkým ...

(5)

Právo odporovať právnemu úkonu môže správca alebo veriteľ uplatniť priamo u povinnej osoby ...

(6)

Právo odporovať právnemu úkonu proti prihlásenej pohľadávke alebo prihlásenému zabezpečovaciemu ...

§ 63
Následky neúčinných právnych úkonov
(1)

Ak ide o neúčinný právny úkon týkajúci sa veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty prevedenej ...

(2)

Ak ide o neúčinný právny úkon, ktorým dlžník splnil svoj peňažný záväzok, veriteľ je povinný ...

(3)

Ak ide o neúčinný právny úkon iný ako v odseku 1 alebo odseku 2, možno sa domáhať, aby povinná ...

§ 64
Vrátenie vzájomného plnenia

Ten, kto v dôsledku neúčinného právneho úkonu plnil do podstaty, môže požadovať vrátenie ...

§ 65
Vydanie obohatenia z podstaty

Ak v dôsledku plnenia pre neúčinný právny úkon do podstaty sa podstata obohatila, ten, na úkor ...

§ 66
Náhrada škody

Ak sa plní do podstaty v dôsledku neúčinného právneho úkonu majetok zaťažený právom k cudzej ...

ŠIESTA HLAVA
ZISTENIE A SPÍSANIE MAJETKU

Prvý oddiel
Majetok podliehajúci konkurzu

§ 67
(1)

Konkurzu podlieha

a)
majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,
b)
majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu,
c)
majetok, ktorý zabezpečuje úpadcové záväzky,
d)
iný majetok, ak to ustanovuje tento zákon.
(2)

Majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu, ktorá sa člení na všeobecnú podstatu ...

§ 68
Všeobecná podstata

Všeobecnú podstatu tvorí majetok podliehajúci konkurzu, ktorý netvorí žiadnu z oddelených podstát. ...

§ 69
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa

Oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa tvorí

a)

majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa, ak ide o zabezpečenie zabezpečovacím ...

b)

výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa,

c)

výťažok zo speňaženia majetku pôvodne zabezpečujúceho pohľadávku zabezpečeného veriteľa, ...

§ 70
Rozdelenie majetku a výťažku tvoriaceho oddelenú podstatu po uspokojení zabezpečeného veriteľa ...
(1)

Ak po uspokojení zabezpečenej pohľadávky zabezpečeného veriteľa v oddelenej podstate zvýši

a)
nespeňažený majetok, na ktorom v poradí rozhodujúcom na uspokojenie zabezpečovacích práv po ...
b)
nespeňažený majetok patriaci úpadcovi, na ktorom v poradí rozhodujúcom na uspokojenie zabezpečovacích ...
c)
nespeňažený majetok patriaci inej osobe ako úpadcovi, na ktorom v poradí rozhodujúcom na uspokojenie ...
(2)

Ak po uspokojení zabezpečenej pohľadávky oddeleného veriteľa v oddelenej podstate zvýši

a)
výťažok zo speňaženia majetku, na ktorom pred jeho speňažením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie ...
b)
výťažok zo speňaženia majetku pôvodne patriaceho úpadcovi, na ktorom pred jeho speňažením ...
c)
výťažok zo speňaženia majetku pôvodne patriaceho inej osobe ako úpadcovi, na ktorom pred jeho ...
d)
výťažok zo speňaženia majetku, na ktorom pred jeho speňažením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie ...
(3)

Ak má byť výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu zložený do notárskej úschovy ...

(4)

Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu zložený do notárskej úschovy podľa ...

§ 71
Oddelená podstata pri zabezpečovacom práve vzťahujúcom sa na podnik

Ak pohľadávka zabezpečeného veriteľa je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa ...

§ 72
Majetok nepodliehajúci konkurzu
(1)

Konkurzu nepodlieha majetok, ktorý nemožno postihnúť súdnym výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, ...

(2)

Príjmy úpadcu podliehajú konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia ...

Druhý oddiel
Zistenie majetku

§ 73
Zisťovanie majetku
(1)

Zisťovanie majetku podliehajúceho konkurzu zabezpečuje správca počas celého konkurzu; správca ...

(2)

Zoznam majetku je úpadca povinný zostaviť a odovzdať správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ...

§ 74
Súčinnosť úpadcu
(1)

Úpadca je povinný poskytnúť správcovi ním požadovanú súčinnosť, najmä všetky správcom ...

(2)

Povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona rovnako ako úpadca má aj štatutárny orgán ...

(3)

Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto ...

(4)

Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 ani na výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, ...

(5)

Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa ...

(6)

Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení pokuty osobe uvedenej v odseku 2 je rozhodnutím o vylúčení.14b) ...

§ 74a
(1)

Správca vyzve osoby, pri ktorých má za to, že im vznikla povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa ...

(2)

Ak vyzvaná osoba v určenej lehote, nie kratšej ako 15 dní, povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu ...

(4)

Súd uloží povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, ak žalovaný nepreukáže, že mu táto povinnosť ...

(5)

Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa zbaví ten, kto osvedčí, že

a)
konal s odbornou starostlivosťou, najmä ak pre nedostatok súčinnosti tých, s ktorými koná spoločne, ...
b)
ako člen štatutárneho orgánu bol ustanovený počas úpadku za účelom jeho prekonania a návrh ...
c)
v lehote podľa § 11 ods. 2 poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a podal ...
(6)

Právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu, ...

§ 75
Súčinnosť tretích osôb
(1)

Súdy, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, notári a súdni ...

(2)

Policajný zbor poskytuje správcovi ochranu podľa osobitného predpisu.16)

(3)

Štátne a iné orgány a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej ...

(4)

Ten, kto má u seba záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu alebo majetok ...

(5)

Osoby, ktoré majú listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným prostriedkom pri zistení alebo ...

(6)

Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné oznámiť správcovi na písomnú žiadosť čísla ...

(7)

Poskytovateľ univerzálnej poštovej služby je povinný oznámiť správcovi na písomnú žiadosť ...

(8)

Osoby poskytujúce telekomunikačné služby sú povinné oznámiť správcovi na jeho písomnú žiadosť ...

(9)

Poisťovne sú povinné oznámiť správcovi na písomnú žiadosť výplaty poistných plnení.

(10)

Vydavatelia tlače sú povinní oznámiť správcovi na písomnú žiadosť meno podávateľa inzerátu ...

(11)

Dopravcovia sú povinní oznámiť správcovi na písomnú žiadosť príjemcu prepravovaného úpadcovho ...

(12)

Súčinnosť podľa tohto zákona sú tretie osoby povinné poskytnúť správcovi bezodkladne a bezodplatne; ...

Tretí oddiel
Spísanie majetku

§ 76
Súpis majetku podstát
(1)

Súpis majetku podstát (ďalej len „súpis“) je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný ...

(2)

Súpis je správca povinný vyhotoviť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. V prípadoch hodných osobitného ...

(3)

Správca je povinný súpis pravidelne aktualizovať. Každú zmenu súpisu je správca povinný najneskôr ...

(4)

Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený ...

(5)

Súpis tvorí súčasť správcovského spisu.

§ 77
Náležitosti súpisu
(1)

Do súpisu sa zapisuje majetok podliehajúci konkurzu. Každá právne samostatne existujúca vec, právo ...

(2)

Ak sa na majetok zapisovaný do súpisu vzťahuje zabezpečovacie právo, pri položke majetku sa v ...

(3)

Pri jednotlivých súpisových zložkách majetku správca uvedie hodnotu zapisovaného majetku určenú ...

(4)

Veriteľský výbor alebo zabezpečený veriteľ môže požadovať, aby správca dal stanoviť hodnotu ...

(5)

Ak súbor majetku tvorí súčasť viacerých oddelených podstát alebo súčasť všeobecnej podstaty ...

(6)

Ak sa počas konkurzu zistí, že hodnota majetku zapísaného do súpisu nezodpovedá hodnote uvedenej ...

§ 78
Vylučovacia žaloba
(1)

Do súpisu správca zapisuje aj majetok, ktorého zahrnutie do všeobecnej podstaty alebo oddelenej ...

(2)

Správca bezodkladne po zverejnení sporného zápisu v Obchodnom vestníku písomne vyzve osobu, v ...

(3)

Ten, koho majetok bol zapísaný do súpisu s poznámkou v prospech iného alebo nikoho alebo bez poznámky, ...

(4)

Súd uloží osobe uvedenej v návrhu správcu, aby v lehote určenej súdom nie kratšej ako 30 dní ...

(5)

Ak súd rozhodne o vylúčení majetku zo súpisu, správca majetok zapísaný do súpisu bezodkladne ...

(6)

Majetok zapísaný do súpisu možno speňažiť za podmienok ustanovených týmto zákonom, iba ak ...

(7)

Majetok zapísaný do súpisu možno speňažiť vždy počas konkurzu, ak je bezprostredne ohrozený ...

(8)

Právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu možno uplatniť len spôsobom ustanoveným týmto ...

(9)

Pri zápise majetku do súpisu v rôznych konkurzných konaniach správca, ktorý zverejnil zápis majetku ...

(10)

Ak je do súpisu zapísaný majetok, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností alebo v inej evidencii ...

§ 79
Majetok tretích osôb zabezpečujúci záväzky úpadcu
(1)

Pred tým, ako správca zapíše majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu do súpisu, ...

(2)

Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu zapísaný do súpisu môže správca speňažiť ...

(3)

Ak majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu zapísaný do súpisu z dôvodu zániku zabezpečovacieho ...

§ 80
Majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neúčinných alebo neplatných právnych úkonov
(1)

Do súpisu sa zapisuje aj majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neúčinných právnych úkonov, ...

(2)

Do súpisu sa zapisuje aj majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov. ...

§ 81
Vylúčenie majetku zo súpisu
(1)

Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne ...

(2)

Vylúčenie majetku zo súpisu podľa odseku 1 správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. ...

(3)

Majetok vylúčený podľa odseku 1 správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej ...

(4)

Ak sa na majetok vylúčený podľa odseku 1 vzťahuje zabezpečovacie právo zabezpečujúce zistenú ...

(5)

Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. ...

SIEDMA HLAVA
SPRÁVA A SPEŇAŽOVANIE MAJETKU

Prvý oddiel
Príslušný orgán a jeho oprávnenia

§ 82
Príslušný orgán
(1)

Príslušný orgán ukladá podľa tohto zákona záväzné pokyny a odporúčania správcovi v súvislosti ...

(2)

Príslušným orgánom na účely tohto zákona je

a)
veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú podstatu,
b)
zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu; ak možno odôvodnene ...
c)
veriteľský výbor a dotknutí zabezpečení veritelia, ak ide o spoločné speňaženie majetku tvoriaceho ...
d)
dotknutí zabezpečení veritelia, ak ide o spoločné speňaženie majetku tvoriaceho viaceré oddelené ...
e)
súd, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu a zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa ...
§ 83
Oprávnenia príslušného orgánu
(1)

Príslušný orgán je oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn, ako postupovať, ak ide o

a)
speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu; veriteľský výbor môže určiť, kedy sa záväzný ...
b)
speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu,
c)
spoločné speňaženie majetku tvoriaceho viaceré oddelené podstaty alebo všeobecnú podstatu a ...
d)
odplatný prevod podniku alebo jeho časti,
e)
speňaženie majetku odplatným prevodom na osobu spriaznenú so správcom, osobu spriaznenú s úpadcom, ...
f)
prenechanie celého majetku úpadcu alebo jeho podstatnej časti do nájmu; to neplatí, ak sa prevádzkuje ...
g)
prenechanie majetku úpadcu do nájmu osoby spriaznenej so správcom, osoby spriaznenej s úpadcom, ...
h)
uzatvorenie zmluvy o dočasnom poskytnutí peňažných prostriedkov v súvislosti s prevádzkovaním ...
i)
uzatvorenie zmluvy v súvislosti s prevádzkovaním úpadcovho podniku, ktorou sa správca zaviaže ...
j)
pokračovanie v prevádzkovaní podniku, ak je úpadcom inštitúcia podľa § 176 ods. 1 alebo ods. ...
k)
zriadenie záložného práva na majetok úpadcu.
(2)

V iných veciach nie je príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn, môže ...

(3)

Ak príslušný orgán uloží správcovi pokyn, ktorý je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých ...

(4)

Ak je členom príslušného orgánu súd, správca alebo ostatní členovia príslušného orgánu ...

§ 84
Žiadosť správcu o uloženie pokynu
(1)

Správca je povinný vo veciach, v ktorých je príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi záväzný ...

(2)

Ak príslušný orgán neuložil správcovi v primeranej lehote určenej správcom pokyn požadovaný ...

(3)

Žiadosť správcu o uloženie pokynu ohľadom speňaženia majetku musí obsahovať navrhovaný spôsob ...

§ 85
Informovanie príslušného orgánu a nahliadanie do správcovského spisu
(1)

Správca je povinný v pravidelných lehotách určených príslušným orgánom predkladať príslušnému ...

(2)

Účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského ...

Druhý oddiel
Správa majetku

§ 86
(1)

Správu majetku podliehajúceho konkurzu vykonáva správca s odbornou starostlivosťou tak, aby majetok ...

(2)

Správca je povinný využívať všetky právne prostriedky na ochranu a vymáhanie majetkových práv ...

(3)

Správca môže prenechať majetok podliehajúci konkurzu patriaci úpadcovi do nájmu. Zmluvu o nájme ...

(4)

Správca môže po vyhlásení konkurzu pokračovať vo výkone niektorých činností súvisiacich ...

§ 87
Pohľadávky proti podstate
(1)

Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate a pohľadávky proti oddelenej ...

(2)

Pohľadávky proti všeobecnej podstate sú a uspokojujú sa zo všeobecnej podstaty v tomto poradí: ...

a)
náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu, odmena správcu a odmena a výdavky predbežného ...
b)
právo na vrátenie preddavku na úhradu nákladov konkurzu,
c)
náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania,
d)
výživné pre deti, na ktoré nárok vznikol po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom ...
e)
náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním ...
f)
odmena likvidátora a zodpovedného zástupcu a náhrada nutných výdavkov za ich činnosť po vyhlásení ...
g)
mzda zamestnanca a ďalšie nároky zamestnanca z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej ...
h)
pracovnoprávne nároky zamestnanca, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, ...
i)
pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne ...
j)
pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ...
k)
pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne ...
l)
pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu, ak ide o dávku poskytnutú ...
m)
ostatné pohľadávky proti podstate, ktoré za pohľadávky proti podstate označuje tento zákon.
(3)

Pracovné nároky, ktoré nemôžu byť uspokojené podľa písmena j), si zamestnanec uplatňuje prihláškou. ...

(4)

Pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne uspokojiť ...

(5)

Pohľadávky proti oddelenej podstate sú náklady podľa odseku 2, ak súvisia s oddelenou podstatou, ...

(6)

Pohľadávky proti oddelenej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne uspokojiť pohľadávky ...

(7)

Pohľadávky proti podstate sa uplatňujú u správcu. Na požiadanie správca oznámi veriteľovi, ...

(8)

Ak správca neuznáva právny dôvod alebo výšku pohľadávky proti podstate, bez zbytočného odkladu ...

(9)

Správca zodpovedá veriteľom, ako aj iným osobám za škodu, ktorú im spôsobí neúčelne alebo ...

(10)

Správca vedie o pohľadávkach proti podstate prehľadnú evidenciu. Výpis z tejto evidencie je povinný ...

§ 88
Prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu
(1)

Správca s odbornou starostlivosťou zhodnotí možnosť pokračovať v prevádzkovaní podniku po vyhlásení ...

a)
je schopný v lehote splatnosti uhrádzať pohľadávky proti podstate podľa § 87 ods. 2 písm. i); ...
b)
v dôsledku prevádzkovania podniku sa podstatným spôsobom nezmenší hodnota oddelenej podstaty; ...
c)
v dôsledku prevádzkovania podniku dosiahne pre veriteľov vyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok, ...
(2)

Ak náklady na prevádzkovanie úpadcovho podniku presiahnu výnosy z jeho prevádzkovania, správca ...

(3)

Prevádzkovanie úpadcovho podniku ani odplatné prevody majetku, ktorým je tovar vyrábaný pri prevádzkovaní ...

(4)

Ak správca pokračuje v prevádzkovaní podniku, majetok patriaci k podniku môže zapísať do súpisu ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa rovnako vzťahujú na prevádzkovanie časti podniku.

§ 89
Zákaz uzatvárania zmlúv so spriaznenými osobami

Pri prevádzkovaní úpadcovho podniku alebo jeho časti alebo správe majetku podliehajúceho konkurzu ...

§ 90
Povinnosti správcu pri uschovávaní písomností

Správca je povinný po ukončení prevádzky úpadcovho podniku

a)
oznámiť do jedného mesiaca túto skutočnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom ...
b)
vypracovať do šiestich mesiacov návrh na vyradenie registratúrnych záznamov a predložiť ho príslušnému ...
c)
odovzdať registratúrne záznamy navrhnuté na odovzdanie do archívu a archívne dokumenty príslušnému ...
d)
zabezpečiť vyradenie a uloženie registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty do ...

Tretí oddiel
Speňažovanie majetku

§ 91
Speňažovanie
(1)

Speňažovaním sa rozumie prevedenie všetkého majetku, ktorý podlieha konkurzu, na peňažné prostriedky ...

(2)

Účelom speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu je získať čo najvyšší výťažok, v čo ...

(3)

Správca ustanovený pri vyhlásení konkurzu bezodkladne speňaží majetok, ktorý je bezprostredne ...

(4)

O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu; evidenciu vedie ...

(5)

Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu správca uloží na účet v banke alebo ...

§ 92
Spôsob speňažovania majetku
(1)

Správca môže na účely speňaženia majetku

a)
vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž,
b)
poveriť predajom majetku dražobníka,8)
c)
poveriť predajom majetku obchodníka s cennými papiermi,
d)
zorganizovať dražbu, ponukové konanie alebo iný súťažný proces smerujúci k predaju majetku,
e)
predať majetok iným vhodným spôsobom.
(2)

Pri speňažení podniku správca prevedie na kupujúceho zmluvou všetky veci, práva a iné majetkové ...

(3)

Podnik, časť podniku alebo podstatnú časť majetku patriaceho k podniku, na ktorého prevádzkovanie ...

(4)

Ak predaj určitého majetku upravujú osobitné predpisy,19) správca speňaží majetok prostredníctvom ...

(5)

Na speňažovanie bytov a speňažovanie nebytových priestorov sa použijú ustanovenia osobitného ...

(6)

Ak správca speňažuje majetok podliehajúci konkurzu inak ako predajom podniku, časti podniku alebo ...

§ 93
Vecné práva k majetku pri jeho odplatnom prevode
(1)

Pri speňažovaní majetku správca nie je viazaný právom pridať sa k prevodu akcií, právom požadovať ...

(2)

Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného práva zriadeného ...

(3)

Kupujúci pri odplatnom prevode veci zapísanej do súpisu nadobudne vlastnícke právo aj vtedy, keď ...

ÔSMA HLAVA
USPOKOJENIE VERITEĽOV

§ 94
Zabezpečení veritelia

Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku speňaženia ...

§ 95
Nezabezpečení veritelia
(1)

Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho ...

(2)

Pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „podriadené ...

(3)

Tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka, ktorá patrí ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije na uspokojenie veriteľa, ktorý nie je spriaznený s úpadcom a ...

(5)

Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije na uspokojenie veriteľa, ktorý nie je spriaznený s úpadcom ani ...

§ 96
Rozvrh
(1)

Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené pohľadávky uspokojí ...

(2)

Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú ...

(3)

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky ...

(4)

Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate ...

(5)

Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 ...

(6)

Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní ...

(7)

Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.

§ 97
Rozvrh z oddelenej podstaty
(1)

Rozvrh z oddelenej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku oddelenej ...

(2)

Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty. Príslušný ...

§ 98
Rozvrh zo všeobecnej podstaty
(1)

Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku všeobecnej ...

(2)

Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský ...

§ 99
Uspokojenie popretých a podmienených pohľadávok
(1)

Do rozvrhu sa zahŕňajú aj podmienené pohľadávky a popreté pohľadávky; to neplatí pre popreté ...

(2)

Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určený podľa rozvrhu na uspokojenie popretej ...

(3)

Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určený podľa rozvrhu na uspokojenie podmienenej ...

§ 100
Vylúčenie niektorých pohľadávok z uspokojenia
(1)

Z uspokojenia v konkurze je vylúčené príslušenstvo prihlásených pohľadávok, na ktoré vznikol ...

(2)

Z uspokojenia v konkurze sú vylúčené aj

a)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli účasťou v konkurznom konaní a v konaniach súvisiacich ...
b)
nároky veriteľov z bezodplatných právnych úkonov,
c)
mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli uložené ...
d)
tresty postihujúce majetok úpadcu uložené v trestnom konaní.
(3)

Z uspokojenia v konkurze sú vylúčené aj nároky veriteľov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú ...

§ 101
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov
(1)

Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok ...

(2)

Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho ...

DEVIATA HLAVA
ZRUŠENIE KONKURZU

§ 102
Zrušenie konkurzu
(1)

Súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu ...

(2)

Súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu, ak zistí, že tu nie sú predpoklady na konkurz; ...

(3)

Súd rozhodne na návrh správcu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.

(4)

Uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí ...

(5)

Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia ...

(6)

Ku dňu zrušenia konkurzu správca uzavrie účtovné knihy a zostaví individuálnu účtovnú závierku ...

§ 103
(1)

Konkurz sa zrušuje tiež uznesením, ktorým odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušil ...

(2)

V uznesení podľa odseku 1 súd rozhodne o odmene správcu. Odmenu správcu podľa rozhodnutia súdu ...

§ 104
Smrť dlžníka
(1)

Ak dlžník počas konkurzu zomrie, súd pokračuje v konaní s osobami, o ktorých sa možno dôvodne ...

(2)

Správca je aj po smrti dlžníka oprávnený nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu; koná v ...

(3)

Uznesenia súdu a iné písomnosti sa neznámym dedičom doručujú cez Obchodný vestník.

(4)

Konanie o dedičstve po dlžníkovi nemôže byť skončené skôr ako konkurzné konanie. Pred právoplatným ...

(5)

Majetok dlžníka, ktorý zostal po skončení konkurzného konania, sa prejedná ako dedičstvo.

§ 105

Na základe výpisu zo zoznamu pohľadávok možno po zrušení konkurzu podať návrh na výkon rozhodnutia ...

DESIATA HLAVA
OSOBITNÉ KONKURZNÉ USTANOVENIA

§ 106
Malý konkurz
(1)

Súd môže uznesením o otvorení malého konkurzu uznať konkurz za malý, ak sú splnené aspoň ...

a)
majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 000 eur,
b)
obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil ...
c)
úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov.
(2)

O otvorení malého konkurzu rozhodne súd pri vyhlásení konkurzu. Súd môže uznať konkurz za malý ...

(3)

Ak súd počas konkurzu zistí, že nie sú splnené predpoklady, aby konkurz mohol byť uznaný za ...

§ 107
Obsah malého konkurzu
(1)

V uznesení o otvorení malého konkurzu alebo v uznesení o úprave rozsahu malého konkurzu môže ...

(2)

V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov. ...

§ 107a
(1)

Ak príslušný súd22a) doručí konkurznému súdu právoplatné rozhodnutie o uložení trestu prepadnutia ...

(2)

V konaní podľa odseku 1

a)
konkurzný súd ustanoví alebo odvolá správcu na základe návrhu orgánu štátnej správy príslušného ...
b)
právo popierať prihlásené pohľadávky má len správca a dočasný správca,
c)
pôsobnosť príslušného orgánu vykonáva dočasný správca alebo ním určená osoba,
d)
nárok štátu z prepadnutia majetku možno uspokojiť až po uspokojení všetkých pohľadávok proti ...
(3)

Miestne príslušný je dočasný správca, v ktorého obvode je sídlo konkurzného súdu, ktorý vyhlásil ...

(4)

Ak v trestnom konaní22a) bol zaistený majetok dlžníka podľa odseku 1, prevezme správca zaistený ...

(5)

Ak bol vyhlásený konkurz na osobu, ktorej bol uložený trest prepadnutia majetku predtým, ako dôjde ...

(6)

Ak súd zrušil konkurz, pretože majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, ...

§ 107b
Osobitné ustanovenia o trestnom konaní proti právnickej osobe počas konkurzu
(1)

Ak po začatí trestného konania proti právnickej osobe, v ktorom bolo uložené obmedzujúce alebo ...

a)
príslušným orgánom, pokiaľ ide o zaistený majetok, je konkurzný súd; ak ide o majetok, ktorý ...
b)
správcu môže konkurzný súd kedykoľvek vymeniť, pričom nie je viazaný rozhodnutím schôdze ...
c)
zaistený majetok alebo výťažok z jeho speňaženia správca vydá dlžníkovi, veriteľovi alebo ...
(2)

Ak trestné konanie proti právnickej osobe bolo začaté neskôr, ako bol na majetok právnickej osoby ...

TRETIA ČASŤ

REŠTRUKTURALIZÁCIA

PRVÁ HLAVA
REŠTRUKTURALIZAČNÝ POSUDOK

§ 108
Poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku
(1)

Ak dlžníkovi hrozí úpadok alebo je v úpadku, môže poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného ...

(2)

Ak sa jeden veriteľ alebo viacerí veritelia dohodli s dlžníkom na poskytnutí potrebnej súčinnosti, ...

(3)

Poveriť vypracovaním posudku možno len osobu zapísanú do zoznamu správcov.

§ 109
Príprava posudku
(1)

Správca pri príprave posudku zisťuje finančnú situáciu a obchodnú situáciu dlžníka a podľa ...

(2)

Posudok je správca povinný vypracovať nestranne a s odbornou starostlivosťou. Tí, ktorí správcu ...

(3)

Správca môže odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka, ak

a)
dlžník je právnickou osobou,
b)
dlžník vykonáva podnikateľskú činnosť,
c)
dlžníkovi hrozí úpadok alebo už je v úpadku,
d)
účtovné závierky dlžníka poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom ...
e)
od skončenia ostatnej reštrukturalizácie dlžníka alebo jeho právneho predchodcu uplynuli aspoň ...
f)
možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka a
g)
v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia ...
(4)

Ak správca neodporučí reštrukturalizáciu, i keď v čase vypracovania posudku na to boli splnené ...

(5)

Ak správca odporučí reštrukturalizáciu, i keď v čase vypracovania posudku na to neboli splnené ...

§ 110
Náležitosti posudku
(1)

Posudok obsahuje

a)
presné označenie dlžníka,
b)
podrobnú charakteristiku podnikateľskej činnosti dlžníka,
c)
zistenie, či dlžníkovi hrozí úpadok alebo či je v úpadku a kedy úpadok nastal spolu s odôvodnením, ...
d)
podrobný opis opatrení prijatých dlžníkom na predídenie úpadku,
e)
podrobný opis finančnej situácie a obchodnej situácie dlžníka,
f)
podrobné zhodnotenie právnych úkonov dlžníka, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať ...
g)
podrobné zhodnotenie právnych úkonov dlžníka so spriaznenými osobami, ktoré mohli viesť k úpadku, ...
h)
označenie osôb, ktoré ručia za záväzky dlžníka, alebo svojím majetkom záväzky dlžníka zabezpečujú ...
i)
odporučenie alebo neodporučenie reštrukturalizácie dlžníka spolu s podrobným odôvodnením, prečo ...
j)
deň vyhotovenia posudku.
(2)

Posudok, v ktorom správca odporučil reštrukturalizáciu, musí obsahovať tiež

a)
zhodnotenie veriteľov dlžníka z hľadiska ich práv a ekonomických záujmov,
b)
podrobný rozbor predpokladov, za ktorých možno zachovať prevádzku podniku dlžníka alebo jej podstatnú ...
c)
podrobný rozbor možných metód reštrukturalizácie a podmienok uskutočniteľnosti jednej alebo ...
d)
vymedzenie právnych úkonov dlžníka, ktoré majú po povolení reštrukturalizácie dlžníka podliehať ...
e)
údaj o výške čistého zisku a iných vlastných zdrojov dlžníka, rozdelených jeho členom v posledných ...
f)
vyjadrenie audítora alebo súdneho znalca, či účtovná závierka dlžníka, pripojená k návrhu ...
(3)

Posudok môže v prílohe obsahovať návrh reštrukturalizačného plánu a záväzné vyjadrenia dlžníka ...

(4)

Prílohu posudku tvorí zmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovanie posudku a za ďalšiu ...

DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE REŠTRUKTURALIZÁCIE

§ 111
Návrh na povolenie reštrukturalizácie
(1)

Návrh na povolenie reštrukturalizácie sa podáva na príslušnom súde. Návrh na povolenie reštrukturalizácie ...

(2)

Dlžník je oprávnený podať návrh na povolenie reštrukturalizácie, ak poveril správcu vypracovaním ...

(3)

Veriteľ je oprávnený podať návrh na povolenie reštrukturalizácie, ak poveril správcu vypracovaním ...

§ 112
Náležitosti návrhu
(1)

Návrh na povolenie reštrukturalizácie musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa osobitného ...

(2)

Navrhovateľ je povinný k návrhu na povolenie reštrukturalizácie pripojiť

a)
posudok správcu,
b)
zoznam majetku dlžníka,
c)
zoznam záväzkov dlžníka,
d)
zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
e)
zoznam právnych úkonov dlžníka so spriaznenými osobami, uskutočnených v posledných dvoch rokoch, ...
1.
vyššej ako 10 % hodnoty základného imania dlžníka,
2.
vyššej ako 5 % najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, ak dlžník nevytvára ...
f)
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku dlžníka spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou ...
(3)

Ak návrh na povolenie reštrukturalizácie podáva veriteľ, k návrhu je povinný pripojiť aj úradne ...

§ 113
Začatie reštrukturalizačného konania
(1)

Ak súd zistí, že návrh na povolenie reštrukturalizácie spĺňa zákonom predpísané náležitosti, ...

(2)

Súd nevyzýva navrhovateľa na opravu ani doplnenie neúplného alebo nesprávneho návrhu na povolenie ...

(3)

O začatí reštrukturalizačného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom ...

(4)

Začatie reštrukturalizačného konania bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo iné ...

§ 114
Účinky začatia reštrukturalizačného konania
(1)

Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:

a)
dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony ...
b)
pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie ...
c)
pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ...
d)
druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre ...
e)
zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom ...
f)
pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať, ...
g)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení ...
(2)

Právne úkony dlžníka môže správca schváliť, len ak zhodnotia majetok dlžníka alebo ak sú ...

(3)

Ak je druhá zmluvná strana povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s dlžníkom pred začatím ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, účinky začatia reštrukturalizačného konania zanikajú zverejnením ...

§ 115
Späťvzatie návrhu
(1)

Navrhovateľ môže vziať svoj návrh na povolenie reštrukturalizácie späť až do vydania uznesenia ...

(2)

Ak je návrh na povolenie reštrukturalizácie vzatý späť podľa odseku 1 po začatí reštrukturalizačného ...

§ 116
Povolenie reštrukturalizácie
(1)

Ak sú splnené predpoklady, aby súd povolil reštrukturalizáciu, súd najneskôr do 30 dní od začatia ...

(2)

Súd povolí reštrukturalizáciu, ak

a)
posudok spĺňa zákonom predpísané náležitosti,
b)
obsah posudku je jasný a zrozumiteľný,
c)
posudok vypracoval správca zapísaný do zoznamu správcov, ktorý má kanceláriu zriadenú v obvode ...
d)
posudok v čase podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie nebol starší ako 30 dní od jeho ...
e)
správca poverený vypracovaním posudku reštrukturalizáciu dlžníka odporučil a zo záverov posudku ...
(3)

Ak v čase rozhodovania súdu o povolení reštrukturalizácie uplynulo od vypracovania posudku viac ...

(4)

V uznesení o povolení reštrukturalizácie súd ustanoví správcu, vyzve veriteľov, aby v zákonnej ...

(5)

Uznesenie o zastavení reštrukturalizačného konania súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. ...

§ 117
Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu
(1)

Dlžník môže počas reštrukturalizačného konania až do vydania uznesenia o povolení reštrukturalizácie ...

(2)

Ak prebieha iné konkurzné konanie, súd prebiehajúce konkurzné konanie po rozhodnutí podľa odseku ...

§ 118
Začatie reštrukturalizácie
(1)

Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka ...

(3)

Povolením reštrukturalizácie sa konania prerušené podľa § 114 ods. 1 písm. b) zastavujú. Ak ...

(4)

Súdne a rozhodcovské konania o pohľadávkach, ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškou, ...

TRETIA HLAVA
ÚČASTNÍCI REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA A UPLATŇOVANIE POHĽADÁVOK VERITEĽOV V REŠTRUKTURALIZÁCII

§ 119
Účastníci reštrukturalizačného konania
(1)

Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú dlžník, navrhovateľ a veritelia, ktorí spôsobom ...

(2)

Ak sa v reštrukturalizačnom pláne navrhuje zmena majetkových práv spojených s účasťou na dlžníkovi, ...

(3)

Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú aj ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach ...

(4)

Na vstup veriteľa do reštrukturalizačného konania, potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky ...

§ 120
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú ...

(2)

Pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, pracovnoprávne ...

(3)

Za prednostné pohľadávky sa nepovažujú nároky ručiteľov, spoludlžníkov alebo iných osôb, ...

(4)

Ak súd počas reštrukturalizácie vyhlási na majetok dlžníka konkurz, prednostné pohľadávky, ...

(5)

Veriteľ dlžníka, ktorý z dôvodu začatia reštrukturalizačného konania nemôže účinne vypovedať ...

§ 121
Prihlasovanie pohľadávok

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 ...

§ 122
Náležitosti prihlášky
(1)

Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške ...

(2)

Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu ...

(3)

Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu ...

(4)

Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku ...

§ 123
Zoznam pohľadávok
(1)

Prihlásené pohľadávky spolu s údajmi uvedenými v prihláške správca priebežne zapisuje do zoznamu ...

(2)

Po vyhotovení zoznamu pohľadávok správca bezodkladne doručí jeden rovnopis zoznamu pohľadávok ...

(3)

Správca v rovnakom čase, ako vyhotoví zoznam pohľadávok, vyzve dlžníka, aby sa v ním určenej ...

(4)

Po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok správca najneskôr do troch dní od uplynutia tejto ...

(5)

Ak počas reštrukturalizácie dôjde k zmene údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok, správca ...

(6)

Zoznam pohľadávok tvorí súčasť správcovského spisu.

§ 124
Popretie a zistenie pohľadávky
(1)

Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s účtovnou ...

(2)

Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len správca do 30 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie ...

(3)

Dlžník alebo veriteľ, ktorý doručil správcovi prihlášku, je oprávnený podať správcovi podnet, ...

(4)

Veriteľ popretej pohľadávky sa môže do 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok žalobou ...

(5)

Ak veriteľ popretej pohľadávky v zákonnej lehote žalobu na určenie popretej pohľadávky nepodá ...

(6)

Rozhodnutie súdu o určení popretej pohľadávky je účinné voči každému. Právoplatnosťou rozhodnutia ...

(7)

Kým neuplynula lehota na podanie žaloby na určenie pohľadávky alebo kým súd právoplatne nerozhodne ...

(8)

Zistenie pohľadávky počas reštrukturalizácie sa zapisuje do zoznamu pohľadávok. Správca je povinný ...

(9)

Ak súd počas konania o určení popretej pohľadávky vyhlási na majetok dlžníka konkurz, prebiehajúce ...

§ 125
Priznanie hlasovacích práv
(1)

Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku

a)
pohľadávky priznanej rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné ...
b)
pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných ...
(2)

Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci ...

(3)

Súd na základe predložených listín bez zbytočného odkladu rozhodne, či a v akom rozsahu veriteľovi ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 3 súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého právach spojených s ...

ŠTVRTÁ HLAVA
VERITEĽSKÉ ORGÁNY

§ 126
Schôdza veriteľov
(1)

Na účely zistenia stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok a voľby veriteľského výboru ...

(2)

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, ...

(3)

Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja veritelia oprávnení hlasovať. ...

(4)

O priebehu schôdze veriteľov správca spíše zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných ...

(5)

Správca je povinný zabezpečiť, aby veritelia prihlásených pohľadávok mohli v jeho kancelárii ...

§ 127
Veriteľský výbor
(1)

Na účely výkonu svojich práv si veritelia prihlásených pohľadávok na schôdzi veriteľov volia ...

(2)

Ak súd povolil reštrukturalizáciu na základe návrhu veriteľa, členom veriteľského výboru je ...

(3)

Členstvo vo veriteľskom výbore veriteľovi zaniká zánikom jeho postavenia účastníka reštrukturalizačného ...

(4)

Člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených ...

(5)

Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského ...

(6)

Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru. ...

§ 128
Zasadnutie veriteľského výboru
(1)

Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva správca tak, aby sa konalo do troch dní od jeho zvolenia. ...

(2)

Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen ...

(3)

Správca je oprávnený zúčastniť sa na každom zasadnutí veriteľského výboru. Ak veriteľský ...

(4)

Dlžník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca ...

(5)

O priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje opis priebehu ...

PIATA HLAVA
DOHĽAD SPRÁVCU A SÚDU POČAS REŠTRUKTURALIZÁCIE

§ 129
Dohľad správcu
(1)

Správca počas reštrukturalizácie vykonáva nad podnikaním dlžníka dohľad. Pri výkone dohľadu ...

(2)

Správca je povinný počas reštrukturalizácie s odbornou starostlivosťou sledovať vývoj finančnej ...

(3)

Ak správca požiada súd o vyhlásenie konkurzu podľa odseku 1 alebo 2, súd najneskôr do 15 dní ...

§ 130
Schvaľovanie právnych úkonov dlžníka
(1)

Právne úkony dlžníka počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu v rozsahu určenom ...

(2)

Rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré majú počas reštrukturalizácie podliehať súhlasu správcu, ...

(3)

O schvaľovaní právnych úkonov dlžníka je správca povinný rozhodovať bezodkladne. Dlžník je ...

(4)

Ak dlžník urobí počas reštrukturalizácie právny úkon bez súhlasu správcu, i keď podliehal ...

§ 131
Dohľad súdu
(1)

Súd počas reštrukturalizácie dohliada nad činnosťou dlžníka, správcu a veriteľských orgánov. ...

(2)

Súd bez návrhu jedným uznesením zastaví reštrukturalizačné konanie, začne konkurzné konanie ...

a)
správca opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,
b)
správca nesplnil svoju povinnosť požiadať súd o vyhlásenie konkurzu,
c)
správca riadne nezvolal schôdzu veriteľov,
d)
schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná alebo nezvolila veriteľský výbor alebo na návrh veriteľa ...
e)
záverečný návrh plánu nebol predkladateľom plánu predložený na predbežné schválenie veriteľskému ...
f)
veriteľský výbor predložený návrh plánu v zákonnej lehote neschválil alebo predložený návrh ...
g)
správca riadne nezvolal schôdzu, ktorá má rozhodnúť o schválení plánu,
h)
za prijatie plánu na schôdzi, ktorá má rozhodnúť o schválení plánu, nehlasovala nadpolovičná ...
i)
predkladateľ plánu v zákonnej lehote nepodal na súd návrh na potvrdenie plánu súdom,
j)
dlžník je v omeškaní s úhradou paušálnej odmeny správcu alebo náhrady nevyhnutných výdavkov ...
(3)

V uznesení podľa odseku 2 súd ustanoví správcu postupom podľa § 40 ods. 1. Uznesenie súd bezodkladne ...

(4)

Ak správca počas reštrukturalizácie zomrie, zanikne alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná ...

(5)

Správca sa počas reštrukturalizácie môže vzdať svojej funkcie v príslušnom konaní z iných ...

(6)

Ustanovenie odseku 5 sa primerane použije aj na vzdanie sa funkcie správcu počas dozornej správy. ...

ŠIESTA HLAVA
REŠTRUKTURALIZAČNÝ PLÁN

§ 132
Reštrukturalizačný plán
(1)

Reštrukturalizačný plán (ďalej len „plán“) je listina upravujúca vznik, zmenu alebo zánik ...

(2)

Plán sa člení na opisnú časť a záväznú časť.

§ 133
Predkladateľ plánu
(1)

Ak súd povolil reštrukturalizáciu na základe návrhu dlžníka, plán vypracuje a vypracovaný plán ...

(2)

Ak súd povolil reštrukturalizáciu na základe návrhu veriteľa, plán vypracuje a na schválenie ...

§ 134
Príprava plánu
(1)

Plán musí byť vypracovaný tak, aby zabezpečoval čo najvyššiu možnú mieru uspokojenia veriteľov ...

(2)

Pri príprave plánu sú dlžník, správca a členovia veriteľského výboru povinní úzko spolupracovať; ...

(3)

Predkladateľ plánu je povinný priebežne zasielať členom veriteľského výboru a správcovi alebo ...

(4)

Dlžník je povinný poskytnúť zabezpečenému veriteľovi bezodkladne a bezodplatne všetku súčinnosť ...

§ 135
Opisná časť plánu
(1)

Opisná časť plánu okrem náležitostí posudku podľa § 110 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. ...

a)
opis kritérií pre zaradenie jednotlivých pohľadávok, prípadne jednotlivých majetkových práv ...
b)
osobitne pre každú skupinu všeobecné porovnanie právneho postavenia a miery uspokojenia pohľadávok ...
c)
údaj o spôsobe hlasovania o pláne.
(2)

Opisná časť plánu musí obsahovať tiež podrobný opis opatrení potrebných na dosiahnutie účelu ...

a)
zmeny pohľadávok veriteľov, najmä predĺženie lehoty ich splatnosti alebo ich čiastočné odpustenie, ...
b)
prevod podniku dlžníka alebo jeho časti alebo prevod podstatnej časti jeho majetku, vrátane prechodu ...
c)
vydanie akcií alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe, či už ...
d)
pokračovanie v prevádzkovaní podniku dlžníka alebo jeho časti dlžníkom na účel jeho výhodnejšieho ...
e)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie dlžníka alebo zmena jeho právnej formy,
f)
prevod majetku dlžníka zaťaženého zabezpečovacím právom, vecným bremenom alebo inou ťarchou ...
g)
zmena majetkových práv akcionárov dlžníka alebo preberajúcej osoby, zmena obsahu zakladateľských ...
(3)

Opisná časť plánu obsahuje aj ďalšie náležitosti predpokladané týmto zákonom, ako aj všetky ...

§ 136
Záväzná časť plánu
(1)

Záväzná časť plánu obsahuje určenie všetkých práv a záväzkov, ktoré majú účastníkom ...

(2)

Ak je podľa osobitného predpisu na vznik, zmenu alebo zánik práva alebo záväzku predpokladaného ...

§ 137
Skupiny
(1)

Na účely hlasovania o prijatí plánu sa v záväznej časti plánu vytvorí samostatná skupina pre ...

(2)

Jednotlivé skupiny pre zaradenie pohľadávok môže predkladateľ plánu rozdeliť na ďalšie samostatné ...

(3)

Ak niektoré pohľadávky nemajú byť plánom dotknuté, v pláne sa vytvorí aj samostatná skupina ...

(4)

Pre každého zabezpečeného veriteľa, pri ktorého zabezpečenej pohľadávke možno s odbornou starostlivosťou ...

(5)

Ak sú v reštrukturalizácii prihlásené podriadené pohľadávky alebo pohľadávky, ktoré by sa ...

§ 138
Zaraďovanie pohľadávok do jednotlivých skupín
(1)

Každá pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok sa zaradí do niektorej zo skupín podľa § ...

(2)

Pohľadávky z bezodplatných právnych úkonov a príslušenstvo prihlásených pohľadávok, na ktoré ...

§ 139
(1)

Jednotlivé zmeny pohľadávky a plnenia určené na uspokojenie pohľadávky sa uvádzajú v záväznej ...

(2)

Pohľadávky a majetkové práva akcionárov dlžníka zaradené do rovnakej skupiny musia byť uspokojené ...

(3)

Právne úkony dlžníka alebo správcu urobené počas reštrukturalizačného konania, ktoré poskytujú ...

§ 140
Záväzky tretích osôb
(1)

Záväzná časť plánu môže obsahovať aj záväzok inej osoby ako dlžníka, akcionára dlžníka ...

(2)

Záväzok podľa odseku 1 môže spočívať najmä v pristúpení k záväzku dlžníka alebo preberajúcej ...

§ 141
Nový úver

Záväzná časť plánu môže obsahovať ustanovenie o poskytnutí úveru dlžníkovi alebo preberajúcej ...

§ 142
Prílohy plánu

Prílohy plánu tvoria neoddeliteľnú súčasť plánu. Prílohu plánu okrem iných zákonom predpokladaných ...

SIEDMA HLAVA
SCHVAĽOVANIE PLÁNU

§ 143
Lehota na predloženie plánu

Záverečný návrh plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie veriteľskému výboru do ...

§ 144
Schválenie plánu veriteľským výborom
(1)

O schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 dní ...

(2)

Ak veriteľský výbor predložený návrh plánu zamietne alebo predložený návrh plánu v zákonných ...

(3)

Ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie ...

(4)

Po schválení plánu veriteľským výborom možno v pláne z podnetu predkladateľa plánu opraviť ...

§ 145
Zmena plánu na návrh účastníka plánu
(1)

Každý účastník plánu má právo najneskôr siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze písomne ...

a)
o podrobnejšie vysvetlenie ustanovení plánu,
b)
o opravu zjavnej chyby v písaní alebo počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu,
c)
o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, ako bola zaradená predkladateľom plánu,
d)
o zaradenie svojho majetkového práva akcionára do inej skupiny, ako bolo zaradené predkladateľom ...
e)
o zaradenie svojej zabezpečenej pohľadávky do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v inom rozsahu ...
f)
o nižšie uspokojenie svojej pohľadávky oproti jej uspokojeniu navrhnutému v záväznej časti plánu ...
(2)

Doručené žiadosti správca priebežne usporadúva do prehľadného zoznamu, v ktorom uvedie deň ...

(3)

Predkladateľ plánu s odbornou starostlivosťou posúdi každú žiadosť podľa odseku 1 písm. b) ...

(4)

Ak žiadosť podľa odseku 1 písm. f) bola doručená neskôr ako siedmy deň pred konaním schvaľovacej ...

§ 146
Schvaľovacia schôdza
(1)

Schvaľovaciu schôdzu zvoláva správca do troch dní od doručenia žiadosti veriteľského výboru ...

(2)

Schvaľovacia schôdza sa zvoláva uverejnením oznámenia o zvolaní schvaľovacej schôdze v Obchodnom ...

a)
miesto a čas konania schvaľovacej schôdze,
b)
oznámenie o schválení plánu veriteľským výborom spolu s odporučením veriteľského výboru, ...
c)
informáciu, ako a kedy sa môžu účastníci plánu oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu. ...
(3)

Schvaľovacej schôdzi predsedá správca pod dohľadom sudcu alebo ním povereného vyššieho súdneho ...

(4)

Účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného ...

(5)

Schvaľovacia schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden účastník plánu. Právo ...

(6)

Na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Ak bolo hlasovanie ...

§ 147
Priebeh schvaľovacej schôdze
(1)

Pred hlasovaním o prijatí plánu na schvaľovacej schôdzi predsedajúci otvorí rozpravu. V rozprave ...

(2)

Predkladateľ plánu môže najneskôr do skončenia rozpravy upraviť plán v prospech niektorej zo ...

(3)

O prijatí plánu sa hlasuje hneď po skončení rozpravy. Ak z rozpravy vyplynie potreba urobiť v ...

(4)

Ak sa hlasovanie o prijatí plánu odročilo, predsedajúci do dvoch dní zverejní v Obchodnom vestníku ...

(5)

Ak ide o úpravu plánu podľa odseku 2, schôdza môže pokračovať v ten istý deň alebo v nasledujúci ...

§ 148
Väčšina potrebná na prijatie plánu
(1)

Na prijatie plánu schvaľovacou schôdzou sa vyžaduje, aby

a)
každá skupina pre zabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu,
b)
v každej skupine pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu nadpolovičná väčšina ...
c)
v každej skupine pre majetkové práva akcionárov hlasovala za prijatie plánu nadpolovičná väčšina ...
d)
za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných ...
(2)

Skupina pre plánom nedotknuté pohľadávky sa považuje za skupinu súhlasiacu s plánom. Za skupinu ...

(3)

Veritelia, ktorí môžu byť poskytovateľom štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,24) sa považujú ...

(4)

Súhlas dlžníka s prijatím plánu sa nevyžaduje.

(5)

Na účely hlasovania o prijatí plánu sa veriteľ, ktorému boli priznané hlasovacie práva považuje ...

§ 149
Listina prítomných

Účastníci plánu prítomní na schvaľovacej schôdzi sa zapisujú do listiny prítomných. Ak sa ...

§ 150
Zápisnica zo schvaľovacej schôdze
(1)

O priebehu schvaľovacej schôdze sa spíše zápisnica. Ak sa hlasovanie o prijatí plánu odročilo, ...

(2)

Zápisnica zo schvaľovacej schôdze obsahuje označenie dlžníka, predsedu schvaľovacej schôdze ...

(3)

Prílohu zápisnice tvorí

a)
listina prítomných,
b)
záznam rozpravy zo schvaľovacej schôdze,
c)
kópia plánu v znení schválenom veriteľským výborom,
d)
kópia plánu v znení pred hlasovaním schvaľovacej schôdze o prijatí plánu,
e)
kópia plánu v porovnanom znení podľa písmen c) a d) tak, aby zmeny boli v pláne prehľadne vyznačené ...
f)
kópia plánu v znení schválenom schvaľovacou schôdzou.
(4)

Rovnopis zápisnice správca do 10 dní od skončenia schvaľovacej schôdze zašle súdu a dlžníkovi. ...

ÔSMA HLAVA
POTVRDENIE PLÁNU SÚDOM

§ 151
Návrh na potvrdenie plánu súdom
(1)

Plán prijatý schvaľovacou schôdzou potvrdzuje súd uznesením na návrh predkladateľa plánu. Návrh ...

(2)

Návrh na potvrdenie plánu možno za podmienok ustanovených v § 152 podať, aj keď plán nebol prijatý ...

(3)

Ak predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh na potvrdenie plánu nepodá, správca bezodkladne ...

§ 152
Nahradenie súhlasu skupiny alebo dlžníka
(1)

Ak za prijatie plánu v niektorej zo skupín nehlasovala potrebná väčšina, predkladateľ plánu ...

a)
účastníci plánu zaradení do skupiny hlasujúcej proti prijatiu plánu nebudú na základe plánu ...
b)
väčšina zo skupín zostavených podľa plánu hlasovala za prijatie plánu potrebnou väčšinou ...
c)
za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných ...
(2)

O nahradení súhlasu súd rozhodne v uznesení o potvrdení alebo zamietnutí plánu.

§ 153
Potvrdenie plánu súdom
(1)

Ak nie sú dôvody na zamietnutie plánu, súd do 15 dní od doručenia návrhu na potvrdenie plánu ...

(2)

Plán potvrdený súdom tvorí súčasť súdneho spisu. Účastníci plánu a ich zástupcovia majú ...

§ 154
Zamietnutie plánu súdom
(1)

Súd uznesením zamietne plán, ak

a)
boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia tohto zákona o náležitostiach plánu, postupe pri ...
b)
prijatie plánu bolo dosiahnuté podvodným konaním alebo poskytnutím osobitných výhod niektorému ...
c)
plán nebol prijatý schvaľovacou schôdzou; to neplatí, ak súd nahradil jej súhlas svojím rozhodnutím, ...
d)
ak podľa plánu nemá dôjsť k vydaniu akcií alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi alebo ...
e)
plán nie je spravodlivý vo vzťahu ku skupinám veriteľov tým, že predpokladá taký vznik, zmenu ...
f)
plán je v podstatnom rozpore so spoločným záujmom veriteľov,
g)
miera uspokojenia ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou pohľadávok zaradených ...
h)
plnenia určené na uspokojenie ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou pohľadávok ...
(2)

Uznesenie o zamietnutí plánu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu sa ...

(3)

Len čo uznesenie o zamietnutí plánu nadobudne právoplatnosť, súd jedným uznesením zastaví reštrukturalizačné ...

§ 155
Účinky súdom potvrdeného plánu
(1)

Ustanovenia plánu sa zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku stávajú účinnými ...

(2)

Zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí riadne ...

(3)

Plán potvrdený súdom sa považuje za právny úkon urobený vo forme a spôsobom, ktorý je vyžadovaný ...

(4)

Plánom zostávajú nedotknuté práva veriteľov domáhať sa uspokojenia ich pôvodných pohľadávok ...

(5)

Ak je to potrebné na dosiahnutie vzniku, zmeny alebo zániku práva predpokladaného plánom, účastník ...

(6)

Plánom zostáva nedotknuté právo veriteľa v rozsahu zistenej pohľadávky domáhať sa jej uspokojenia ...

(7)

V prípade zrušenia rozhodnutia o schválení plánu sa obnovuje právo veriteľov domáhať sa svojich ...

§ 155a
(1)

Dlžník alebo preberajúca osoba nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi svojich členov ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj pre právnych nástupcov dlžníka alebo preberajúcej osoby.

§ 156
Skončenie reštrukturalizácie

Zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku zanikajú účinky ...

DEVIATA HLAVA
NEÚČINNOSŤ PLÁNU

§ 157
Ochrana účastníkov plánu nesúhlasiacich s plánom
(1)

Účastník plánu, ktorý hlasoval proti prijatiu plánu a uplatnil do zápisnice zo schvaľovacej ...

a)
pohľadávky zaradené do rovnakej skupiny ako jeho zistená pohľadávka sa majú podľa plánu uspokojiť ...
b)
majetkové práva akcionárov zaradené do rovnakej skupiny ako jeho majetkové právo akcionára sa ...
c)
predkladateľ plánu nezaradil jeho zistenú pohľadávku do skupiny, ako požiadal (§ 145), čím ...
d)
predkladateľ plánu nezaradil jeho zistenú zabezpečenú pohľadávku do skupiny pre zabezpečené ...
e)
splnením potvrdeného plánu dôjde k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci.
(2)

Právo domáhať sa neúčinnosti plánu podľa odseku 1 sa uplatňuje proti dlžníkovi a preberajúcej ...

§ 158
Plnenie na popretú pohľadávku
(1)

Ak sa podľa plánu má plniť na popretú časť pohľadávky, dlžník a preberajúca osoba sú povinní ...

(2)

Plnenie zložené do úschovy podľa odseku 1 sa uvoľní v prospech veriteľa popretej pohľadávky ...

(3)

Ak po zistení popretej pohľadávky je zjavné, že pohľadávka bola zaradená do nesprávnej skupiny, ...

§ 159
Nesplnenie plánu

Ak dlžník alebo preberajúca osoba ani do 30 dní od doručenia výzvy nesplní riadne a včas voči ...

§ 159a
(1)

Porušením povinnosti podľa § 155a sa stáva plán voči veriteľom skupiny pre dotknuté nezabezpečené ...

(2)

Veriteľ podľa § 155a ods. 1 je oprávnený domáhať sa na súde, ktorý potvrdil plán, aby určil, ...

§ 159b
(1)

Ak dlžník alebo preberajúca osoba vytvorí zisk vykázaný v účtovnej závierke, ktorý nepotrebuje ...

(2)

Veriteľ má právo podľa odseku 1 aj voči právnym nástupcom dlžníka alebo preberajúcej osoby. ...

§ 160
Účinky vyhlásenia konkurzu na plán

V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka alebo preberajúcej osoby skôr, ako je plán riadne ...

§ 161
Následky neúčinnosti plánu
(1)

V prípade neúčinnosti plánu voči veriteľovi sú dlžník a preberajúca osoba povinní spoločne ...

(2)

V prípade neúčinnosti plánu voči akcionárovi dlžníka sú dlžník a preberajúca osoba povinní ...

(3)

Pre pôvodnú pohľadávku veriteľa v rozsahu podľa odseku 1 možno v prípade neúčinnosti plánu ...

a)
na podklade právoplatného rozhodnutia súdu o určení neúčinnosti plánu, ak ide o neúčinnosť ...
b)
na podklade právoplatného rozhodnutia súdu o určení pohľadávky, ak ide o neúčinnosť plánu ...
c)
na podklade výpisu zo zoznamu pohľadávok uloženého na súde, ak ide o neúčinnosť plánu podľa ...
d)
na podklade výpisu zo zoznamu pohľadávok uloženého na súde a právoplatného rozhodnutia súdu ...
(4)

Plnenia poskytnuté účastníkovi plánu na základe plánu sa v prípade neúčinnosti plánu voči ...

(5)

Pôvodná pohľadávka sa nepremlčí skôr ako uplynie desať rokov od neúčinnosti plánu.

§ 161a

Ak sa dlžník alebo preberajúca osoba dohodne s veriteľom z plánu počas plnenia plánu na vydaní ...

DESIATA HLAVA
DOZORNÁ SPRÁVA

§ 162
Dozorná správa
(1)

Záväzná časť plánu môže na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia ...

(2)

V prípade zavedenia dozornej správy záväzná časť plánu obsahuje najmä určenie

a)
osoby podliehajúcej dozornej správe,
b)
dozorného správcu,
c)
pravidiel pre výkon dozornej správy,
d)
právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného správcu,
e)
odmeny dozorného správcu a pravidiel pre jej úhradu.
§ 163
Účinky dozornej správy
(1)

Účinky dozornej správy nastanú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej ...

(2)

Oznámenie o zavedení dozornej správy obsahuje oznámenie o zavedení dozornej správy, osobu alebo ...

(3)

Ak niektoré právne úkony osoby podliehajúcej dozornej správe majú podľa záväznej časti plánu ...

§ 164
Dozorný správca
(1)

Dozorný správca je povinný vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou. Dozorný správca ...

a)
dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť osoby podliehajúcej ...
b)
udeľovať súhlas s právnymi úkonmi osoby podliehajúcej dozornej správe v rozsahu a za podmienok ...
c)
neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o osobe podliehajúcej dozornej správe, o plnení ...
d)
pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b; túto skutočnosť bez zbytočného ...
e)
plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo záväznej časti plánu.
(2)

Ak plán neurčuje inak, dozorný správca je povinný v pravidelných mesačných intervaloch poskytovať ...

(3)

Dozorný správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní príslušných orgánov osoby podliehajúcej ...

(4)

Dozornému správcovi patria pri výkone jeho činnosti rovnaké oprávnenia ako správcovi pri zisťovaní ...

§ 165
Skončenie dozornej správy
(1)

Po úplnom splnení plánu dozorný správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku oznam o ukončení ...

(2)

Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu. V uznesení ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ODDLŽENIE

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 166
Úvodné ustanovenia
(1)

Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia ...

(2)

Dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr ...

(3)

Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového ...

(4)

Dlžník je povinný spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo s návrhom na určenie splátkového ...

(5)

Dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového ...

§ 166a
Pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu ...

a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ...
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči ...
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ...
(2)

Pohľadávky podľa odseku 1 sa v konkurze uplatňujú prihláškou.

§ 166b
Pohľadávky vylúčené z uspokojenia
(1)

Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje

a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie ...
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to ...
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá ...
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim ...
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo ...
(2)

Nevymáhateľnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky.

§ 166c
Nedotknuté pohľadávky
(1)

Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:

a)
pohľadávka veriteľa – fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom ...
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním ...
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ...
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním ...
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
(2)

Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať ...

(3)

Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou.

§ 166d
Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka
(1)

Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom ...

(2)

Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka ...

(3)

Ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má prednosť pred ...

(4)

Výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. ...

§ 166e
Rozhodnutie o oddlžení
(1)

O oddlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového ...

(2)

Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom ...

(3)

Pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj naďalej ...

(4)

Na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka. Orgán ...

§ 166f
Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer
(1)

Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na ...

(2)

Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu ...

(3)

Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak ...

(4)

Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa ...

(5)

Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného ...

(6)

Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že ...

§ 166g
Poctivý zámer
(1)

Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil ...

(2)

Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak

a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo ...
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ ...
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu ...
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo ...
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej ...
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím ...
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa ...
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho ...
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom ...
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého ...
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase ...
(3)

Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti ...

(4)

Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol ...

(5)

Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý ...

(6)

V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára ...

§ 166h
Odporovateľné právne úkony
(1)

Oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať ...

(2)

Oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať ...

§ 166i
Preskúmanie pomerov dlžníka
(1)

Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov ...

(2)

Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. ...

(3)

Správca na úvodnom stretnutí podrobne poučí dlžníka o jeho povinnostiach podľa tohto zákona, ...

(4)

O výsledku šetrenia správca bez zbytočného odkladu spíše správu, ktorú založí do správcovského ...

(5)

Ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane.

§ 166j
Správca
(1)

Správcu ustanovuje súd na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov ...

(2)

Opakovaným porušením povinnosti správcu sa rozumie, ak správca napriek písomnému upozorneniu ...

(3)

V uznesení o odvolaní správcu súd zároveň ustanoví nového správcu. Uznesenie súd doručí ...

(4)

Súd je oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konania, ktoré je ...

(5)

V konkurze má správca nárok na paušálnu odmenu, odmenu z výťažku a náhradu nevyhnutných výdavkov ...

(6)

V konaní o určení splátkového kalendára má správca nárok na paušálnu odmenu a paušálnu ...

§ 166k
Povinné zastúpenie dlžníka

Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až ...

DRUHÁ HLAVA
KONKURZ

§ 167
Návrh na vyhlásenie konkurzu
(1)

Návrh na vyhlásenie konkurzu podľa tejto časti zákona je oprávnený podať dlžník, ktorý je ...

(2)

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu ...

a)
dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
b)
zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
c)
zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch, ...
d)
zoznam veriteľov,
e)
vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
f)
doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo ...
§ 167a
Vyhlásenie konkurzu
(1)

Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu vyhlási konkurz, ustanoví ...

a)
návrh podala oprávnená osoba,
b)
návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
c)
dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
d)
dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná pochybnosť ...
e)
nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár,
f)
bol zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu Centrom právnej pomoci; preddavok súd ...
(2)

Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, súd v rovnakej lehote návrh odmietne alebo konanie ...

(3)

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia ...

§ 167b
Nakladanie s konkurznou podstatou
(1)

Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj konať vo veciach týkajúcich ...

(2)

Právne úkony dlžníka urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú ...

(3)

Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec podliehajúcu konkurzu užívať ...

(4)

Ustanovenie § 52 platí rovnako.

§ 167c
Pohľadávky a záväzky dlžníka
(1)

Prihlásením pohľadávky sa pohľadávka voči dlžníkovi stáva splatnou.

(2)

Pohľadávku podliehajúcu konkurzu je dlžník počas konkurzu povinný plniť správcovi. Ak dlžník ...

(3)

Pohľadávku, ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu, nemožno započítať proti vzájomnej pohľadávke ...

§ 167d
Ukončenie zmluvy
(1)

Po vyhlásení konkurzu možno vypovedať zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo ...

(2)

Od inej zmluvy môže dlžník, správca alebo druhá zmluvná strana odstúpiť, ak bola uzavretá ...

(3)

Ustanovenie § 45a platí rovnako.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú na zmluvy a dohody uzatvorené podľa Zákonníka práce.

§ 167e
Súdne konania
(1)

Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ...

(2)

Premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60 dní od vyhlásenia ...

(3)

Ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na zastavenie konania ...

(4)

Ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto pohľadávky ...

§ 167f
Exekučné konania a obdobné vykonávacie konania
(1)

Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo ...

(2)

Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania, ...

(3)

Premlčacia lehota pri pohľadávke vymáhanej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60 dní od vyhlásenia ...

(4)

Exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.

(5)

Ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady na vedenie konkurzu, na zastavenie konania ...

§ 167g
Dobrovoľná dražba
(1)

Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do ...

(2)

Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v konaní ...

§ 167h
Konkurzná podstata
(1)

Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha ...

(2)

Konkurzu podlieha aj majetok, ktorý nadobudol dlžník po vyhlásení konkurzu v dôsledku splnenia ...

(3)

Majetok dlžníka, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva podlieha konkurzu, ak to ustanovuje tento ...

(4)

Konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka a majetok dlžníka, ktorý nemožno ...

§ 167i
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
(1)

Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty ...

(2)

Do konkurzu, v ktorom do konkurznej podstaty patrí majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve ...

(3)

Ak do konkurznej podstaty patrí obydlie dlžníka, ktoré je v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve ...

§ 167j
Súpis majetku konkurznej podstaty
(1)

Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez ...

(2)

Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ...

(3)

Ustanovenia § 76 a 77 sa použijú primerane.

§ 167k
Zabezpečený veriteľ
(1)

Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. ...

(2)

Ak sa prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ...

(3)

Ak prednostný zabezpečený veriteľ alebo neskorší zabezpečený veriteľ, ktorého uspokojenie ...

(4)

Speňažením zaťaženého majetku zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného ...

(5)

Výťažok správca bez zbytočného odkladu vydá prihláseným zabezpečeným veriteľom podľa poradia ...

(6)

Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ...

(7)

Ak oprávnená osoba (§ 167r) so súhlasom dlžníka poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu ...

(8)

Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, ...

(9)

Ak správca pri skúmaní majetkových pomerov dlžníka zistí, že na majetku dlžníka viazne zabezpečovacie ...

(10)

Ak na zaťaženom majetku viazne aj iná ťarcha ako zabezpečovacie právo, znalecký posudok musí ...

(11)

Ustanovenie § 50 ods. 1 platí rovnako.

§ 167l
Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(1)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v ...

(2)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená ...

(3)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej ...

(4)

Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ...

(5)

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ...

(6)

K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. ...

§ 167m
Zástupca veriteľov
(1)

Na účely výkonu práv veriteľov v konkurze vystupuje zástupca veriteľov. Zástupca veriteľov ...

(2)

Ak schôdza veriteľov neustanoví iného zástupcu veriteľov, zástupcom veriteľov sa stáva veriteľ ...

(3)

Správca môže zvolať schôdzu veriteľov, ak to považuje za potrebné. Správca zvolá schôdzu ...

§ 167n
Speňaženie nehnuteľnosti
(1)

Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za primeraného ...

(2)

Najnižším podaním pri speňažení nehnuteľnosti dražbou je suma určená prihláseným zabezpečeným ...

§ 167o
Speňaženie obydlia dlžníka
(1)

Obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou za primeraného použitia osobitného predpisu.8) ...

(2)

Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty ...

(3)

Ak sa obydlie dlžníka speňažilo, sumu zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka ...

(4)

Finančné prostriedky na osobitnom účte dlžníka nepodliehajú konkurzu, exekúcii ani obdobnému ...

(5)

Dlžník nie je oprávnený počas doby podľa odseku 4 disponovať s osobitným účtom dlžníka, ...

(6)

Ak sa speňažilo obydlie dlžníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, správca zriadi osobitný ...

§ 167p
Speňaženie hnuteľných vecí
(1)

Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom ...

(2)

Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, ...

(3)

Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží ...

§ 167q
Speňaženie pohľadávok a iných majetkových hodnôt
(1)

Ak súčasťou konkurznej podstaty sú pohľadávky dlžníka, správca sa ich pokúsi vymôcť; žaloby ...

(2)

Pokiaľ je pohľadávka súčasťou konkurznej podstaty, premlčanie spočíva. Premlčanie pokračuje ...

(3)

Iné majetkové hodnoty správca speňaží obdobne ako hnuteľné veci alebo pohľadávky.

§ 167r
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1)

Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť ...

(2)

Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty ...

(3)

Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo ...

(4)

Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov ...

(5)

Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má ...

§ 167s
Predkupné právo

Pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného ...

§ 167t
Náklady konkurzu
(1)

Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov ...

a)
odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b)
nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c)
náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d)
preddavok na trovy znaleckého posudku,
e)
úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom ...
(2)

Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne, nehospodárne ...

§ 167u
Rozvrh výťažku
(1)

Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ...

(2)

Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, ...

(3)

Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do ...

(4)

Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol realizovaný ...

§ 167v
Zrušenie konkurzu
(1)

Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná ...

(2)

Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak ...

(3)

Konkurz sa zrušuje tiež uznesením, ktorým súd zastaví konanie z dôvodu, že tu nie sú predpoklady ...

(4)

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa ...

(5)

Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej pohľadávky.

§ 167w
Smrť dlžníka

Ak dlžník počas konkurzu podľa tejto časti zomrie, súd pokračuje v konaní. Ustanovenia § 104 ...

TRETIA HLAVA
SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

§ 168
Návrh na určenie splátkového kalendára
(1)

Návrh na určenie splátkového kalendára podľa tejto časti zákona je oprávnený podať dlžník, ...

(2)

Návrh na určenie splátkového kalendára sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej ...

a)
dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
b)
zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
c)
zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch, ...
d)
zoznam záväzkov,
e)
prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za uplynulých päť rokov,
f)
prehľad očakávaných výdavkov a príjmov dlžníka v nasledujúcich piatich rokoch a
g)
posledných päť daňových priznaní25d) dlžníka, ak boli podané,
h)
vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
i)
doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo ...
(3)

Dlžník v návrhu na určenie splátkového kalendára musí uviesť údaje o svojom zriadenom bankovom ...

§ 168a
Poskytnutie ochrany pred veriteľmi
(1)

Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na určenie splátkového kalendára poskytne dlžníkovi ...

a)
návrh podala oprávnená osoba,
b)
návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
c)
dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
d)
dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná pochybnosť ...
e)
od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynuli aspoň tri roky,
f)
nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár.
(2)

Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na určenie ...

(3)

V uznesení o poskytnutí ochrany pred veriteľmi súd uloží dlžníkovi, aby na účet správcu zložil ...

§ 168b
Účinky ochrany pred veriteľmi
(1)

Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ...

(2)

Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka ...

(3)

Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi ...

§ 168c
Zostavenie návrhu splátkového kalendára
(1)

Správca do 45 dní od zloženia preddavku na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných ...

(2)

Pri zostavení návrhu splátkového kalendára sa prihliadne najmä na

a)
pomer záväzkov k hodnote majetku,
b)
dôvody, ktoré boli príčinou platobnej neschopnosti dlžníka,
c)
plnenie nedotknutých pohľadávok,
d)
úsilie, ktoré dlžník vynaložil v minulosti na uspokojenie veriteľov,
e)
príjmové možnosti dlžníka,
f)
zdravotné, rodinné a sociálne pomery, vek a vzdelanie dlžníka.
(3)

Horná hranica splátok nesmie presiahnuť predpokladaný príjem dlžníka znížený o nevyhnutné ...

(4)

Uspokojenie nezabezpečených veriteľov v návrhu splátkového kalendára sa vyjadrí kvótou určenou ...

(5)

Návrh splátkového kalendára musí obsahovať aspoň o 10 % vyššie uspokojenie nezabezpečených ...

(6)

Návrh splátkového kalendára musí byť zostavený tak, aby bol splniteľný vzhľadom na možnosti ...

(7)

Ak pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár, správca to oznámi v Obchodnom vestníku. ...

§ 168d
Oznámenie o zostavení návrhu splátkového kalendára
(1)

Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že zostavil návrh splátkového kalendára ...

(2)

Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do ...

§ 168e
Určenie splátkového kalendára
(1)

Súd určí splátkový kalendár, ak nie sú dôvody na zastavenie konania. Pri určení splátkového ...

(2)

Ak sú podané námietky, súd spravidla vypočuje správcu. Môže nariadiť aj pojednávanie, ak to ...

(3)

Ak bolo nariadené pojednávanie, ten, kto podal námietku, má právo sa k návrhu splátkového kalendára ...

(4)

Ak súd zistí, že pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár, konanie zastaví. ...

§ 168f
Termíny splátok
(1)

Ak celkové plnenie pre nezabezpečeného veriteľa podľa splátkového kalendára

a)
presiahne sumu 6 000 eur, dlžník je povinný poskytovať splátky veriteľovi mesačne, najneskôr ...
b)
nepresiahne sumu 6 000 eur, ale presiahne sumu 1 200 eur, dlžník je povinný poskytovať splátky ...
c)
nepresiahne sumu 1 200 eur, ale presiahne sumu 100 eur, dlžník je povinný poskytovať splátky veriteľovi ...
d)
nepresiahne sumu 100 eur, dlžník je povinný poskytnúť splátku veriteľovi jedným plnením, najneskôr ...
(2)

Plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom ...

(3)

Plnenie splátkového kalendára pri pohľadávke zabezpečenej majetkom, ktorý patrí dlžníkovi, ...

(4)

Dlžník sa po určení splátkového kalendára môže písomne dohodnúť s veriteľom na inej lehote ...

(5)

Ak pred určením splátkového kalendára začalo súdne konanie alebo iné konanie o zaplatenie pohľadávky, ...

§ 168g
Smrť dlžníka

Ak dlžník počas konania o určenie splátkového kalendára zomrie, súd konanie zastaví.

§ 168h
Vyhlásenie konkurzu

Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa splátkový kalendár stáva neúčinný.

ŠTVRTÁ HLAVA
NIEKTORÉ PROCESNÉ USTANOVENIA

§ 169
Účastníci konania
(1)

Účastníkom konania je dlžník (úpadca). V konkurze sú účastníkmi konania aj veritelia, ktorí ...

(2)

Účastníkom konania sú aj ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má konať a ...

(3)

Zmena v osobe veriteľa je v konkurze účinná po písomnom oznámení pôvodného veriteľa správcovi ...

(4)

Ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b), c), f) až h) a § 27 ods. 2 a 3 sa použijú primerane.

§ 170
Neúplný alebo nezrozumiteľný návrh

Súd nevyzýva dlžníka na opravu alebo doplnenie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na ...

§ 171
Nepríslušný súd

Súd skúma miestnu príslušnosť iba do vyhlásenia konkurzu alebo do poskytnutia ochrany pred veriteľmi; ...

§ 171a
Späťvzatie návrhu
(1)

Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára možno vziať späť ...

(2)

Ak je návrh vzatý späť, súd konanie zastaví.

§ 171b
Litispendencia

Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ...

§ 171c
Centrum hlavných záujmov
(1)

Ak má súd pochybnosti, či dlžník má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov,3b) ...

(2)

Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov,3b) konanie ...

PIATA ČASŤ

CEZHRANIČNÉ KONKURZY

§ 172
Vzťah k štátom Európskej únie

Na konkurzné konanie s cudzím prvkom sa vo vzťahu k členským štátom Európskej únie alebo zmluvným ...

§ 172a

Ustanovenia o zmluvnej pokute pre porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas ...

§ 172b
Prísľub správcu ustanoveného v hlavnom insolvenčnom konaní
(1)

Súd pred vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie skúma, či v inom členskom štáte ...

(2)

Ak správca ustanovený v hlavnom insolvenčnom konaní poskytne prísľub podľa osobitného predpisu ...

Vzťah k štátom, ktoré nie sú členmi Európskej únie

§ 173

Ak Slovenská republika nie je viazaná medzinárodnou zmluvou upravujúcou uspokojenie veriteľov dlžníka, ...

§ 174
(1)

Právomoc slovenského súdu na konanie podľa tohto zákona je daná, ak má dlžník na území Slovenskej ...

(2)

Konkurz vyhlásený slovenským súdom sa vzťahuje aj na majetok, ktorý sa nachádza na území cudzieho ...

§ 175
(1)

Ak orgán cudzieho štátu začal konanie obdobné konkurznému konaniu podľa tohto zákona (ďalej ...

(2)

Súd môže aj bez návrhu priznať uznanému zahraničnému konkurznému konaniu na území Slovenskej ...

(3)

Slovenský súd aj bez návrhu zruší uznanie zahraničného konkurzného konania, ak zistí, že nie ...

(4)

Uznanie zahraničného konkurzného konania sa zrušuje začatím konkurzného konania alebo reštrukturalizačného ...

ŠIESTA ČASŤ

KONKURZ FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ A ZÁVEREČNÉ VYROVNANIE ZISKOV A STRÁT

Prvý oddiel
Osobitné ustanovenia pre konkurz finančných inštitúcií a záverečné vyrovnanie ziskov a strát

§ 176
(1)

Návrh na vyhlásenie konkurzu na banku, inštitúciu elektronických peňazí so sídlom v Slovenskej ...

(2)

Návrh na vyhlásenie konkurzu na pobočku právnickej osoby s obdobným predmetom podnikania, ako je ...

(3)

Reštrukturalizácia slovenskej finančnej inštitúcie alebo pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie ...

(4)

O návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa odseku 1 alebo 2 súd rozhodne ako o návrhu dlžníka na vyhlásenie ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa rovnako použijú na prevádzkovateľa platobného systému,28) ktorý ...

§ 177
Oznamovanie vyhlásenia konkurzu
(1)

Vyhlásenie konkurzu na majetok prevádzkovateľa alebo účastníka platobného systému28) uvedeného ...

(2)

Vyhlásenie konkurzu na majetok banky, pobočky zahraničnej banky, inštitúcie elektronických peňazí ...

(3)

Vyhlásenie konkurzu na majetok účastníka systému vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi, ...

(4)

Vyhlásenie konkurzu na majetok obchodníka s cennými papiermi alebo pobočku zahraničného obchodníka ...

(5)

Vyhlásenie konkurzu na majetok poisťovne alebo zaisťovne súd bezodkladne po vydaní uznesenia o ...

(6)

Vyhlásenie konkurzu podľa odsekov 1 až 5 súd oznámi príslušným orgánom ešte pred zverejnením ...

§ 178
Veriteľský výbor v konkurze

Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, členom veriteľského výboru je vždy Fond ...

§ 179
Účinky vyhlásenia konkurzu na účastníkov platobného systému, systému vyrovnania a centrálne ...
(1)

Vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok prevádzkovateľa alebo účastníka ...

a)
práva použiť peňažné prostriedky z účtu účastníka platobného systému vedeného v tomto ...
b)
práva použiť cenné papiere z účtu účastníka systému vyrovnania vedeného v centrálnom depozitári ...
c)
povinnosti platobného systému alebo centrálneho depozitára cenných papierov spracovať a zúčtovať ...
(2)

Práva prevádzkovateľa alebo účastníka platobného systému, prevádzkovateľa alebo účastníka ...

a)
účastníka systému vyrovnania alebo systému vyrovnania v prepojenom systéme,
b)
účastníka platobného systému alebo účastníka platobného systému v prepojenom systéme,
c)
protistrany k centrálnym bankám členských štátov alebo Európskej centrálnej banke, alebo
d)
akejkoľvek tretej strany, ktorá poskytla zábezpeku.
(3)

Ak sú splnené podmienky dohodnuté na uplatnenie a výkon nárokov, zábezpeka podľa odseku 2 môže ...

(4)

Zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na peňažné prostriedky, pohľadávku z účtu v banke alebo ...

(5)

Zabezpečovaciemu právu vzťahujúcemu sa na peňažné prostriedky, pohľadávku z účtu v banke ...

(6)

Ak zmluva o zabezpečovacom práve vzťahujúcom sa na peňažné prostriedky, pohľadávku z účtu ...

(7)

Právo prevádzkovateľa platobného systému alebo prevádzkovateľa systému vyrovnania na zábezpeku, ...

§ 180
Zmluva o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát
(1)

Zmluva o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát je zmluva podľa slovenského alebo zahraničného ...

(2)

Záverečným vyrovnaním ziskov a strát je výpočet, v súlade s podmienkami zmluvy o záverečnom ...

(3)

Vyhlásenie konkurzu, začatie reštrukturalizačného konania ani povolenie reštrukturalizácie nemá ...

(4)

Odstúpenie od zmluvy, ktorej súčasťou je zmluva o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát, sa nedotýka ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú, ak zmluvu o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát uzatvorili ...

a)
orgány verejnej moci členského štátu Európskej únie alebo iných štátov, ktoré sú zmluvnými ...
b)
Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný ...
c)
banka, pobočka zahraničnej banky, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný ...
d)
iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorá v rámci svojho ...
e)
iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorej hlavným predmetom ...
f)
centrálny depozitár cenných papierov, prevádzkovateľ platobného systému, zúčtovací agent, ...
g)
iná osoba ako osoba uvedená v písmenách a) až f), ak druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb ...
§ 180a
Uspokojenie veriteľov v konkurze na majetok banky alebo pobočky zahraničnej banky
(1)

Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, uspokoja sa z výťažku speňaženia majetku ...

a)

pohľadávky z krytých vkladov32a) vrátane pohľadávok Fondu ochrany vkladov v rozsahu náhrad vyplatených ...

b)

pohľadávky z chránených vkladov32a) fyzických osôb, mikropodnikov, malých a stredných podnikov,32d) ...

(2)

Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, uspokoja sa z výťažku speňaženia majetku ...

a)

ich pôvodná zmluvná splatnosť je najmenej jeden rok,

b)

neobsahujú žiadne vložené deriváty a samy nie sú derivátmi a

c)

v zmluvnej dokumentácii, a ak sa na dlhové nástroje vzťahuje povinnosť zverejniť prospekt, tak ...

(3)

Ak majú dlhové nástroje32f) premenlivý úrok odvodený od všeobecne používanej referenčnej sadzby ...

(4)

Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, tak z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho ...

Druhý oddiel
Konkurz finančnej inštitúcie so sídlom alebo pobočkami na území členských štátov

§ 181
(1)

Právomoc vyhlásiť konkurz na majetok slovenskej finančnej inštitúcie, ako aj viesť konkurzné ...

(2)

Slovenský súd nemá právomoc vyhlásiť konkurz na majetok právnickej osoby s obdobným predmetom ...

(3)

Rozhodnutie orgánu iného členského štátu o vyhlásení konkurzu na európsku finančnú inštitúciu ...

§ 182
(1)

Konkurzné konanie na majetok slovenskej finančnej inštitúcie vrátane jej majetku na území iného ...

(2)

Konkurzné konanie na majetok európskej finančnej inštitúcie vrátane jej majetku na území Slovenskej ...

§ 183
(1)

Správca európskej finančnej inštitúcie môže vykonávať svoju právomoc na území Slovenskej ...

(2)

Pri výkone svojich právomocí na území Slovenskej republiky sa správca európskej finančnej inštitúcie ...

§ 184

Správca európskej finančnej inštitúcie alebo orgán iného členského štátu, ktorý vyhlásil ...

§ 185
(1)

Vyhlásenie konkurzu na majetok slovenskej finančnej inštitúcie súd bezodkladne po vydaní uznesenia ...

(2)

Vyhlásenie konkurzu na majetok pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie súd bezodkladne po vydaní ...

(3)

Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok slovenskej finančnej inštitúcie súd bezodkladne po jeho ...

§ 186
(1)

Správca bezodkladne po vyhlásení konkurzu na majetok slovenskej finančnej inštitúcie písomne ...

(2)

Každý veriteľ slovenskej finančnej inštitúcie, ktorý ma bydlisko, obvyklý pobyt alebo sídlo ...

§ 187

Ak dlžník po vyhlásení konkurzu na majetok slovenskej finančnej inštitúcie splní svoj dlh namiesto ...

§ 188
(1)

Účinky vyhlásenia konkurzu na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov sa riadia výlučne právom členského ...

(2)

Účinky vyhlásenia konkurzu na zmluvy, na základe ktorých vzniká vlastnícke právo alebo užívacie ...

(3)

Účinky vyhlásenia konkurzu na práva k nehnuteľnosti, plavidlu alebo lietadlu, ktoré podliehajú ...

§ 189

Od kúpnej zmluvy uzatvorenej úpadcom ako predávajúcim správca nemôže podľa tohto zákona odstúpiť, ...

§ 190

Započítanie pohľadávok v konkurze sa spravuje právom členského štátu, ktorým sa riadi pohľadávka ...

§ 191

Uplatnenie práv k finančným nástrojom, ktoré sa zapisujú do registra, na účet, do centrálneho ...

§ 192
(1)

Záverečné vyrovnanie ziskov a strát sa v konkurze riadi výlučne právom členského štátu, ktorým ...

(2)

Obchod so spätným prevodom sa v konkurze riadi výlučne právom členského štátu, ktorým sa spravuje ...

(3)

Obchod uskutočnený na organizovanom trhu sa v konkurze riadi výlučne právom členského štátu, ...

(4)

V konkurze nemožno odporovať právnemu úkonu, ak ten, proti komu sa právo odporovať právnemu úkonu ...

(5)

Účinky vyhlásenia konkurzu na prebiehajúce súdne konanie týkajúce sa majetku podliehajúceho ...

§ 193
(1)

Ak po vyhlásení konkurzu úpadca prevedie nehnuteľnosť, platnosť právneho úkonu sa posudzuje ...

(2)

Ak po vyhlásení konkurzu úpadca prevedie plavidlo, lietadlo alebo finančný nástroj, ktorý sa ...

§ 194

Ustanovenia § 188 až 193 sa použijú, ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia alebo pobočka ...

Tretí oddiel
Spoločné ustanovenia pre konkurz slovenských finančných inštitúcií

§ 195
(1)

Pri konkurze na slovenskú finančnú inštitúciu príslušným orgánom podľa § 82 ods. 1 a § 83 ...

(2)

Ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia, jej nesplatné záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli ...

(3)

Ak je úpadcom poisťovňa, nároky z poistenia sa v konkurze v nezabezpečenom rozsahu uspokojujú ...

(4)

Nárokmi z poistenia sa rozumie akákoľvek suma, ktorú dlhuje poisťovňa poistenému, poistníkovi ...

(5)

Vyhlásením konkurzu na majetok poisťovne alebo zaisťovne zanikajú poistné zmluvy uzatvorené poisťovňou ...

(6)

Ak sa prevádzkovanie podniku veriteľa podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie28d) ukončí ...

§ 195a
Oddelená podstata majiteľov krytých dlhopisov
(1)

Ak je úpadcom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, oddelenú podstatu zabezpečených veriteľov, ...

(2)

Správca banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, počas konkurzu s odbornou starostlivosťou ...

(3)

Na podnet správcu programu krytých dlhopisov alebo z vlastného podnetu a v súčinnosti so správcom ...

(4)

Pred uzatvorením zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo jeho časti alebo uzatvorením ...

(5)

Ak nedôjde k prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti do jedného roka odo dňa doručenia ...

(6)

Ak k oznámeniu zámeru prevodu programu dlhopisov došlo už skôr podľa osobitného predpisu,33d) ...

(7)

Na platnosť a účinnosť prevodu programu krytých dlhopisov alebo jeho časti sa nevyžaduje súhlas ...

(8)

Ak správca banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, previedol program krytých dlhopisov alebo ...

(9)

Ak sa správcovi banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, nepodarí zabezpečiť speňaženie ...

(10)

Ak speňaženie nemožno dosiahnuť postupom podľa odsekov 2 až 8 pred ukončením prevádzkovania ...

SIEDMA ČASŤ

PROCESNÉ USTANOVENIA

§ 196
Použitie Civilného sporového poriadku

Ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie ...

§ 197
(1)

V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca. Pojednávanie súd nariaďuje len vtedy, ...

(2)

Obnova konania v konaní podľa tohto zákona nie je prípustná.

(3)

Odpustenie zmeškania lehoty v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné.

(4)

Odklad vykonateľnosti v konaní podľa tohto zákona nie je prípustný.

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné ani prerušenie ...

(6)

V uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o ...

(7)

V uznesení o vyhlásení konkurzu, v uznesení o povolení reštrukturalizácie alebo v uznesení o ...

(8)

V konaní podľa tohto zákona môže súd výnimočne vykonať dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, ...

(9)

Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ktorý ...

(10)

Na konanie v sporoch o náhradu škody podľa § 11a je príslušný súd, ktorý vyhlásil konkurz ...

(11)

Ak je stranou konania vyvolaného konkurzom alebo reštrukturalizáciou správca alebo ak ide o konanie ...

§ 197a
Elektronické podanie správcovi
(1)

Písomnosti určené správcovi možno podať elektronicky aj do elektronickej schránky správcu prostredníctvom ...

(2)

Súčasťou prihlášky nepeňažnej pohľadávky podávanej elektronicky do elektronickej schránky ...

(3)

Ak písomnosti určené správcovi nemožno doručiť elektronicky do elektronickej schránky správcu ...

(4)

Na elektronické doručovanie elektronických podaní správcovi sa použije osobitný predpis.33a)

§ 198
Rozhodovanie súdu
(1)

Súd v konaní podľa tohto zákona rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu vydanom v konkurznom konaní, ...

(2)

V písomnom vyhotovení uznesenia vydaného v konaní podľa tohto zákona sa uvedie, ktorý súd uznesenie ...

(3)

Vo výroku uznesenia sa vždy uvedie zákonný dôvod rozhodnutia, ak vyplýva z tohto zákona.

(4)

Rozhodnutie, ktorým súd priznal hlasovacie a ďalšie práva spojené s popretou pohľadávkou je ...

§ 199
Doručovanie a zverejňovanie súdnych rozhodnutí a iných písomností
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona ...

(2)

Ak ide o doručenie uznesenia, ktorým sa účastníkovi ukladá povinnosť alebo ktorým sa účastník ...

(3)

Uznesenie sa v konaní podľa tohto zákona doručí aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom ...

(4)

Ak je prípadný začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu ...

(5)

Ak sa má súdne rozhodnutie podľa tohto zákona zverejniť v Obchodnom vestníku bezodkladne, súd ...

(6)

Iné písomnosti súdu, ktoré sa podľa tohto zákona majú zverejniť bezodkladne, súd predloží ...

(7)

Ak je to účelné vzhľadom na počet účastníkov alebo povahu veci, súd môže popri zverejnení ...

(8)

Súd môže podľa okolnosti doručiť písomnosti aj prostredníctvom správcu. Bezodkladne po nadobudnutí ...

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa ...

§ 200
Vypočutie
(1)

Súd v konaní podľa tohto zákona môže aj bez nariadenia pojednávania nariadiť vypočutie osoby, ...

(2)

Ak podľa tohto zákona môže súd rozhodnúť až po vypočutí určitej osoby, môže súd od jej ...

§ 201
Účinnosť rozhodnutí

Ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia súdu vydané v konaniach podľa tohto zákona alebo súvisiacich ...

§ 202
Iné úkony súdu

Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku právnickej osoby zapísanej do obchodného ...

§ 203
Neodkladné opatrenie

Súd môže na návrh predbežného správcu alebo správcu alebo aj bez návrhu nariadiť neodkladné ...

§ 203a
Lehoty
(1)

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

(2)

Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší ...

(3)

Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 204
Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

podrobnosti o náležitostiach zoznamu majetku, zoznamu záväzkov, iných zoznamoch, prehľadoch a ...

b)

výšku preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu,

c)

výšku preddavku na úhradu nákladov konkurzu a výšku nákladov rozhodujúcu na posúdenie, či ...

d)

podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu vrátane ...

e)

podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu a paušálnych náhrad za nevyhnutné ...

f)

podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze podľa štvrtej časti zákona ...

g)

vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona, ...

h)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach a vedení zoznamu pohľadávok a oznamovaní údajov ...

i)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach súpisu,

j)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach proti podstate a ich ...

k)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach z prevádzkovania podniku ...

l)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach rozvrhu výťažku,

m)

ďalšie podrobnosti o zvolávaní, konaní a vedení schôdze veriteľov a zasadnutia veriteľského ...

n)

podrobnú úpravu formálnych náležitostí plánu,

o)

niektoré podrobnosti o zorganizovaní dražby, ponukového konania alebo iného súťažného procesu ...

p)

podrobnosti o vedení registra úpadcov.

§ 205

Tento zákon okrem ustanovení o reštrukturalizácii sa nepoužije u dlžníkov hospodáriacich na ...

§ 206
(1)

Konkurzy a vyrovnania vyhlásené alebo povolené pred účinnosťou tohto zákona, ako aj právne vzťahy ...

(2)

Súd vyhlási konkurz alebo povolí vyrovnanie na základe návrhu podaného pred účinnosťou tohto ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „konkurzné konanie“ alebo „konkurz“, ...

(4)

Ak sa v tomto zákone používa pojem „životné minimum“, rozumie sa tým životné minimum pre ...

§ 206a
(1)

Konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak odsek 2 neustanovuje ...

(2)

V konaniach začatých pred 1. januárom 2012 má veriteľ, ktorým je orgán, inštitúcia alebo agentúra ...

(3)

Ak dlžník spĺňal podmienky predlženia podľa tohto zákona aj pred 1. januárom 2013 a podmienky ...

§ 206b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa predpisov účinných do ...

(2)

Ustanovenia § 155a, § 159a a 159b, § 161 ods. 3 písm. c) a d) a odseku 5 a § 161a sa použijú ...

(3)

Ustanovenia § 131 ods. 5 a 6, § 145 ods. 1 písm. f), § 145 ods. 4, § 147 ods. 2 a 5 a § 164 ods. ...

§ 206c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Konania začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015. ...

(2)

V registri úpadcov sa zverejňujú údaje podľa § 10a ods. 2 o konaniach začatých po 30. júni ...

§ 206d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017

Konania začaté pred 1. februárom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2017. ...

§ 206e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)

Ustanovenia § 134 ods. 1 a § 154 ods. 1 písm. g) a h) sa použijú aj na konania začaté pred 1. ...

(2)

Na plán dlžníka schválený podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2016 sa vzťahuje ...

§ 206f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)

Konania začaté pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 28. februára ...

(2)

Konkurz vyhlásený v konaní, ktoré začalo pred 1. marcom 2017 na účely § 166 ods. 2, nie je prekážkou, ...

(3)

Ak súd rozhodol o oddlžení dlžníka podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017, ...

(4)

Ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po zrušení ...

(5)

Ak súd určil dlžníkovi skúšobné obdobie podľa právnych predpisov účinných do 28. februára ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

§ 206g
(1)

Ak odsek 2 neustanovuje inak, konania vrátane konaní vyvolaných alebo súvisiacich s konaniami podľa ...

(2)

Ustanovenie § 74 ods. 6 sa použije, ak ide o súčinnosť vyžiadanú po 1. januári 2018.

§ 206h

Ak dlžník spĺňal podmienky predlženia podľa tohto zákona aj pred 1. januárom 2018 a podmienky ...

§ 206i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ak je úpadcom banka, ktorá pred 1. januárom 2018 vydala hypotekárne záložné listy alebo komunálne ...

§ 207

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 208
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

3.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú ...

Čl. III

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 147 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Nútená správa je reštrukturalizačné ...

2.

V § 147 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „so sídlom v členskom štáte“. ...

3.

§ 147 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Úrad je povinný bez zbytočného odkladu informovať príslušné orgány dohľadu iných členských ...

4.

V § 148 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Osvedčením o vymenovaní núteného správcu ...

5.

§ 148 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Nútený správca a zástupca núteného správcu pri výkone nútenej správy na území iného ...

6.

V § 149 ods. 7 sa za slovo „podať“ vkladajú slová „po predchádzajúcom súhlase úradu“. ...

7.

§ 153 znie:

„§ 153 (1) Účinky zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý má zriadenú ...

8.

§ 154 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Nútený správca môže navrhnúť, aby nútená správa bola zapísaná v obchodnom registri ...

9.

Za § 173b sa vkladá § 173c, ktorý znie:

„§ 173c Konania o nútenej správe začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2005 a výkon ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005 okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 7/2005 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica 98/26/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných ...

  2.

  Smernica 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii ...

  3.

  Smernica 2001/17/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní ...

  4.

  Smernica 2002/47/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 1a)  § 408a Obchodného zákonníka.
 • 1b)  § 67a ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 2)  § 9 ods. 3 a § 42 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 3)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 3a)  § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3b)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní ...
 • 3c)  Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení.
 • 4)  § 127 Civilného sporového poriadku.
 • 4a)  § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
 • 4b)  § 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. ...
 • 5)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 554/2004 Z. z.
 • 7)  § 3 písm. f) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 8)  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 8a)  Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení ...
 • 8b)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách ...
 • 8c)  § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 9a)  § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
 • 9b)  § 8 písm. o) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 11)  § 156 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
 • 11a)  § 234 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 56 ods. 6 Obchodného zákonníka.
 • 13)  Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov. Zákon č. 106/2004 ...
 • 14)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...
 • 14a)  § 71 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 14b)  § 13a ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 15)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 16)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 17)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 18)  § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 19)  Napríklad zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. ...
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 21)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 21a)  Napríklad čl. 11 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 ...
 • 21aa)  § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21b)  § 460 až 487 Občianskeho zákonníka.
 • 22a)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 22b)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 22c)  § 59 ods. 1 Trestného zákona v znení zákona č. 224/2010 Z. z.
 • 23)  Obchodný zákonník.
 • 24)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 502 Obchodného zákonníka.
 • 25a)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 25b)  Zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
 • 25c)  Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 25ca)  § 5 písm. ag) a § 27f zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 264/2017 Z. z.
 • 25cb)  § 27f zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 264/2017 Z. z.
 • 25d)  § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 25e)  § 22 zákona č. 527/2002 Z. z.
 • 26)  Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. ...
 • 26a)  Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení.
 • 26b)  Čl. 2 ods. 11 a čl. 36 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení.
 • 27)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 28)  § 45 ods. 3 písm. b) a § 46 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene ...
 • 28a)  § 1 a § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28b)  § 63 až 79 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 28c)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 28d)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z. z.
 • 29)  § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 ...
 • 30)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 51 zákona č. 492/2009 Z. z.§ 107a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. ...
 • 32a)  § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene ...
 • 32b)  § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 32c)  § 13 ods. 4 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších ...
 • 32d)  § 2 písm. aj) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
 • 32e)  § 9 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 32f)  § 2 písm. ai) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
 • 32g)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách ...
 • 33)  § 67 ods. 10 až 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2007 Z. z.
 • 33a)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 33aa)  § 1 ods. 6 zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
 • 33b)  § 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33c)  § 68 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33d)  § 55 a § 67 ods. 10 až 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33e)  § 28 ods. 1 písm. g) a ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33f)  § 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33g)  § 70 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
 • 33h)  § 5 Obchodného zákonníka.§ 28 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
 • 33i)  § 478 Obchodného zákonníka.§ 42a a 42bObčianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 33j)  § 2 ods. 1 písm. t) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 34)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore