Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 329/2018 účinný od 15.03.2021

Platnosť od: 28.11.2018
Účinnosť od: 15.03.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Životné prostredie, Nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD1DS3EUPP4ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 329/2018 s účinnosťou od 15.03.2021 na základe 67/2021

Legislatívny proces k zákonu 67/2021
Legislatívny proces k zákonu 329/2018§ 7
Použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

(1)
Príjmy podľa § 6 ods. 3 vo výške podľa osobitného predpisu13) použije Environmentálny fond pre
a)
obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia,14)
b)
obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9, do 30. júna príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,
c)
obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 11, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,
d)
fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve, a obce,15)
e)
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného procesu znížia produkciu odpadov.15)
(2)
Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza na území viacerých obcí, rozdelí sa časť príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne podľa veľkosti územia, ktoré na území danej obce skládka odpadov alebo odkalisko zaberá, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.
(3)
Desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) odvedie Environmentálny fond obci, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku. Ak príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo odkalisku prechádza územím viacerých obcí, rozdelí sa desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne medzi tieto obce, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.
(4)
Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 odvedie Environmentálny fond obci alebo obciam, na ktorých území sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza, a obci alebo obciam, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu boli odvedené príjmy z poplatkov za uloženie odpadov od prevádzkovateľov skládok odpadov a prevádzkovateľov odkalísk.
(5)
Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 obec použije na účely odpadového hospodárstva obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,16) ak odsek 7 neustanovuje inak.
(6)
Za použitie na účely odpadového hospodárstva sa považuje činnosť nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva;16) na účel použitia na odpadové hospodárstvo sa nepovažuje zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.17)
(7)
Obec môže príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 použiť na účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak
a)
obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu18) a
b)
v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť tieto príjmy na iný účel ako na účely odpadového hospodárstva, dosiahla úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci.
(8)
Za použitie na účely zlepšenia životného prostredia v obci sa považuje každá činnosť v obci zameraná na zlepšenie životného prostredia, ktorá bezprostredne nesúvisí s odpadovým hospodárstvom.
(9)
Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. b), ak
a)
sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia,
b)
jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu,18)
c)
v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu19) z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci,
d)
doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
(10)
Príjmy podľa odseku 1 písm. b) môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva. Ak obec dosiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov v obci, môže tieto príjmy použiť na zlepšenie životného prostredia.
(11)
Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. c), ak
a)
zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
b)
zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
c)
jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu,18)
d)
doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(12)
Príjmy podľa odseku 1 písm. c) môže obec použiť len na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.
(13)
Obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, môže požiadať o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 písm. b); takej obci nemôže byť poskytnutý príspevok podľa odseku 1 písm. a) a zároveň podľa odseku 1 písm. b).
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Ak poplatník nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2, prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska najneskôr do ukončenia mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadov na odkalisko zaplatiť, oznámi túto skutočnosť okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu.
(2)
Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný vypracovať a do 60 dní po uplynutí štvrťroka podať okresnému úradu a Environmentálnemu fondu ohlásenie o množstve uloženého odpadu a o vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu a o množstve inertného odpadu použitého na skládke odpadov na stavebné, sanačné, rekonštrukčné, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(3)
Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný umožniť okresnému úradu, inšpekcii a Environmentálnemu fondu na ich žiadosť nahliadnuť a skontrolovať podklady slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu.
(4)
Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Ak Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zamietne, oznámi obci dôvod zamietnutia tejto žiadosti v termíne podľa prvej vety.
(5)
Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Ak Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zamietne, oznámi obci dôvod zamietnutia jej žiadosti v termíne podľa prvej vety.
zobraziť paragraf
§ 9
Správne delikty

(1)
Ak poplatník nezaplatí poplatok za uloženie odpadov podľa § 6 ods. 2 alebo prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska neodvedie poplatok za uloženie odpadov podľa § 6 ods. 4 včas alebo v plnej výške, sú povinní zaplatiť za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,2 percenta zo sumy nezaplateného poplatku za uloženie odpadov alebo neodvedeného poplatku za uloženie odpadov.
(2)
Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky za uloženie odpadov alebo ich časť sú príjmom prevádzkovateľa skládky odpadov alebo prevádzkovateľa odkaliska. Úroky z omeškania za neodvedené poplatky za uloženie odpadov alebo ich časť sú príjmom Environmentálneho fondu.
(3)
Pokutu od 500 eur do 10 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia
a)
poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neoznámi prevádzkovateľovi skládky odpadov na výpočet poplatku za uloženie odpadov údaj o tejto sadzbe podľa § 4 ods. 1,
b)
poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neposkytne prevádzkovateľovi odkaliska na výpočet poplatku za uloženie odpadov údaj o tejto sadzbe podľa § 5 ods. 1,
c)
obci, ktorá nesprávne vypočíta výšku úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 4 ods. 5,
d)
obci, ak nezverejní informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 4 ods. 6 alebo neposkytne informácie o úrovni a spôsobe výpočtu vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok podľa § 4 ods. 7,
e)
obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v rozpore s § 7 ods. 5,
f)
obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. b) v rozpore s § 7 ods. 10,
g)
obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c) v rozpore s § 7 ods. 12,
h)
prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov podľa § 4 ods. 13,
i)
prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu na odkalisko podľa § 5 ods. 4,
j)
prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi okresnému úradu, inšpekcii alebo Environmentálnemu fondu skutočnosť podľa § 8 ods. 1 alebo nepodá ohlásenie podľa § 8 ods. 2,
k)
prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa § 11 ods. 3,
l)
prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa § 11 ods. 3,
m)
prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi Environmentálnemu fondu zmenu údajov podľa § 6 ods. 8.
(4)
Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia poplatníkovi, ak nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko podľa § 6 ods. 2.
(5)
Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak
a)
nevystaví doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo o výške poplatku za uloženie odpadu na odkalisko poplatníkovi včas alebo v plnej výške podľa § 6 ods. 1,
b)
neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatky za uloženie odpadov na odkalisko včas a v plnej výške podľa § 6 ods. 4.
(6)
Konanie o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 5 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad alebo inšpekcia dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania.
(8)
Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona dôjde k opätovnému porušeniu rovnakej povinnosti, za ktorú už bola uložená pokuta, môže sa uložiť ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(9)
Okresný úrad alebo inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu okresný úrad alebo inšpekcia uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(10)
Za deň, keď sa okresný úrad alebo inšpekcia dozvedeli o porušení povinnosti podľa tohto zákona, sa považuje deň prerokovania protokolu z kontroly.20)
(11)
Pokuty podľa odsekov 3 až 5 sú príjmom Environmentálneho fondu.
(12)
Správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je Environmentálny fond, ktorý je povinný najmä
a)
výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku z uložených sankcií, a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky,
b)
viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok z uložených sankcií.
(13)
Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.
zobraziť paragraf
§ 10
Splnomocňovacie ustanovenie


Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví
a)
položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov,
b)
položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov,
c)
položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko,
d)
sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko,
e)
spôsob prerozdeľovania príjmov Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko,
f)
podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b),
g)
podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c),
h)
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 7 ods. 9 písm. c),
i)
údaje uvádzané na účel identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko prevádzkovateľom skládky odpadov alebo prevádzkovateľom odkaliska vo variabilnom symbole k platbe.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 11a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2021


Environmentálny fond použije príjmy podľa § 6 ods. 3 v súlade s § 7 ods. 1 písm. c) prvýkrát v roku 2021.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 6 k zákonu č. 329/2018 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE1.
Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 182, 16. 7. 1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a v znení smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).


2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008) v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014 (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014), v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015 (Ú. v. EÚ L 184, 11. 7. 2015) a v znení nariadenia Rady (EÚ) 2017/997 z 8. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2017).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore