Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
06.08.2022 282/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 282/2022 účinný od 01.09.2022
06.08.2022 281/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 281/2022 účinný od 01.09.2022
05.08.2022 280/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva, určenia, zníženia a zvýšenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva a určenia, zmeny a zrušenia úhradovej skupiny 280/2022 účinný od 05.08.2022
04.08.2022 279/2022 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 279/2022 účinný od 15.10.2022
02.08.2022 278/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo 278/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2030
MENU
Hore