Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 329/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 28.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Poplatkové právo, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD1 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 329/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 329/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na

a)
skládku odpadov,1)
b)
odkalisko.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na úložiská ťažobného odpadu podľa osobitného predpisu.2)

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
odkaliskom prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky ...
b)
priemyselným odpadom odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov4) zaraďuje do skupiny 01 až 19,
c)
vytriedenou zložkou komunálnych odpadov zložka komunálnych odpadov,5) ktorá je uvedená v prílohe ...
d)
územím skládky odpadov priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade s kolaudačným ...
e)
príjazdovou účelovou komunikáciou účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom rozhodnutí ...
§ 3
Poplatková povinnosť
(1)

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko platí ...

(2)

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa neplatí za uloženie inertného odpadu7) na skládku ...

§ 4
Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov
(1)

Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku ...

(2)

Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov zisťuje jej prevádzkovateľ ...

(3)

Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky ...

(4)

Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná ...

(5)

Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku podľa odseku 4 vychádza ...

(6)

Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť ...

(7)

Obec je povinná poskytnúť na požiadanie prevádzkovateľa skládky odpadov, Slovenskej inšpekcie ...

(8)

Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa odseku 1, prevádzkovateľ ...

(9)

Zoznam vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa používajú na výpočet úrovne ...

(10)

Poplatok za uloženie priemyselného odpadu na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky ...

(11)

Zoznam stavebných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, je ...

(12)

Zoznam priemyselných ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku ...

(13)

Za správnosť výpočtu výšky poplatku podľa odsekov 3 a 10 za uloženie odpadu na skládku odpadov ...

§ 5
Výpočet poplatku za uloženie odpadu na odkalisko
(1)

Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na odkalisko ...

(2)

Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ ...

(3)

Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko vypočíta prevádzkovateľ odkaliska ako súčin množstva ...

(4)

Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zodpovedá prevádzkovateľ ...

§ 6
Platenie, odvod poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatku za uloženie odpadu ...
(1)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska vystaví poplatníkovi doklad o výške ...

(2)

Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov prevádzkovateľovi ...

(3)

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko ...

(4)

Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska sú povinní odviesť poplatok za uloženie ...

(5)

Variabilný symbol obsahuje údaje týkajúce sa označenia poplatku za uloženie odpadu, druhu odpadu, ...

(6)

Špecifický symbol obsahuje identifikačné číslo prevádzkovateľa skládky odpadov alebo prevádzkovateľa ...

(7)

Poznámka k úhrade obsahuje údaj o množstve odpadu uloženého na skládku odpadov alebo odkalisko. ...

(8)

Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska sú povinní oznámiť Environmentálnemu ...

§ 7
Použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
(1)

Príjmy podľa § 6 ods. 3 vo výške podľa osobitného predpisu13) použije Environmentálny fond ...

a)
obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím prechádza ...
b)
obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9, do 30. septembra príslušného kalendárneho ...
c)
fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve, ...
d)
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného ...
(2)

Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza na území viacerých obcí, rozdelí sa časť príjmov ...

(3)

Desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) odvedie Environmentálny fond obci, ktorej územím ...

(4)

Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 odvedie Environmentálny fond obci alebo obciam, na ktorých ...

(5)

Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 obec použije na účely odpadového hospodárstva obce ...

(6)

Za použitie na účely odpadového hospodárstva sa považuje činnosť nakladania s odpadmi v súlade ...

(7)

Obec môže príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 použiť na účely zlepšenia životného ...

a)
obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu18) a
b)
v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť tieto príjmy ...
(8)

Za použitie na účely zlepšenia životného prostredia v obci sa považuje každá činnosť v obci ...

(9)

Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. b), ak

a)
sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová ...
b)
jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu,18)
c)
v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu19) z ...
d)
doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(10)

Príjmy podľa odseku 1 písm. b) môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva. Ak ...

(11)

Obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo obec, ktorej územím prechádza ...

§ 8
(1)

Ak poplatník nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2, prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ ...

(2)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný vypracovať a do 60 dní ...

(3)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný umožniť okresnému ...

§ 9
Správne delikty
(1)

Ak poplatník nezaplatí poplatok za uloženie odpadov podľa § 6 ods. 2 alebo prevádzkovateľ skládky ...

(2)

Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky za uloženie odpadov alebo ich časť sú príjmom prevádzkovateľa ...

(3)

Pokutu od 500 eur do 10 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia

a)
poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neoznámi prevádzkovateľovi ...
b)
poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neposkytne prevádzkovateľovi ...
c)
obci, ktorá nesprávne vypočíta výšku úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 4 ods. ...
d)
obci, ak nezverejní informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny ...
e)
obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v rozpore s § 7 ods. 5,
f)
obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. b) v rozpore s § 7 ods. 10,
g)
prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu ...
h)
prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu na ...
i)
prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi okresnému úradu, ...
j)
prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa § 11 ...
k)
prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa § 11 ods. 3, ...
l)
prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi Environmentálnemu ...
(4)

Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia poplatníkovi, ak nezaplatí ...

(5)

Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia prevádzkovateľovi skládky ...

a)
nevystaví doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo o výške poplatku ...
b)
neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatky za uloženie odpadov ...
(6)

Konanie o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 5 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ...

(7)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania. ...

(8)

Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto ...

(9)

Okresný úrad alebo inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, ...

(10)

Za deň, keď sa okresný úrad alebo inšpekcia dozvedeli o porušení povinnosti podľa tohto zákona, ...

(11)

Pokuty podľa odsekov 3 až 5 sú príjmom Environmentálneho fondu.

(12)

Správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je Environmentálny fond, ktorý je povinný najmä ...

a)
výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku z uložených sankcií, ...
b)
viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok z uložených sankcií.
(13)

Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

§ 10
Splnomocňovacie ustanovenie

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví

a)
položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov,
b)
položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov,
c)
položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko,
d)
sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov ...
e)
spôsob prerozdeľovania príjmov Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku ...
f)
podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b),
g)
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 7 ods. 9 písm. c),
h)
údaje uvádzané na účel identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov ...
§ 11
Prechodné ustanovenia
(1)

Pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov od 1. januára 2019 do ...

(2)

Ohlásenie podľa § 8 ods. 2 sa za posledný štvrťrok roku 2018 podáva podľa predpisu účinného ...

(3)

Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska je povinný do 31. januára 2019 poskytnúť ...

a)
zoznam obcí, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a informáciu o veľkosti ...
b)
zoznam obcí, ktorými prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, ...
(4)

Environmentálny fond použije príjmy podľa § 6 ods. 3 v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) prvýkrát ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 ...

§ 13
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

Čl. II

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 3 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:

„v)
príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)“.

Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9ac znie:

„9ac) § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení ...

2.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ag) a ah), ktoré znejú:

„ag) príspevky obciam z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11h) ah) dotácie z príjmov z ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11h a 11i znejú:

„11h) § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z. 11i) § 7 ods. 1 písm. c) a d) zákona ...

3.

V § 4 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n) a ad) piateho bodu“ nahrádzajú ...

4.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Príjmy fondu podľa § 3 písm. v) sa použijú a poskytnú v súlade s osobitným predpisom12ca) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:

„12ca) § 7 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z.“.

5.

Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4d Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (1) Príjmy podľa osobitného predpisu12n) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12n a 12o znejú:

„12n) § 4 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

6.

V § 9 ods. 6 sa nad slovom „predpisov“ odkaz „19a)“ nahrádza odkazom „12o)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a sa vypúšťa.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Zoznam zložiek komunálnych odpadov

  Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - vzorec

  Príloha č. 3 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Zoznam stavebných odpadov

  Príloha č. 4 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Zoznam priemyselných ostatných odpadov

  Príloha č. 5 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Ohlásenie o množstvách uložených odpadov

  Príloha č. 6 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých ...

Poznámky

 • 1)  § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 4)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...
 • 5)  § 80 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 6)  § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 7)  § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o ...
 • 8)  Príloha č. 1 alebo 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...
 • 9)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.
 • 10)  § 14 ods.1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 11)  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.
 • 12)  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.
 • 13)  § 5 a príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.
 • 14)  § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 16)  § 6 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...
 • 18)  § 117 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.
 • 20)  § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore