Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 329/2018 účinný od 15.03.2021

Platnosť od: 28.11.2018
Účinnosť od: 15.03.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Poplatkové právo, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD1DS3EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 329/2018 s účinnosťou od 15.03.2021 na základe 67/2021

Legislatívny proces k zákonu 67/2021
Legislatívny proces k zákonu 329/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na

a)
skládku odpadov,1)
b)
odkalisko.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na úložiská ťažobného odpadu podľa osobitného predpisu.2)

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
odkaliskom prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky ...
b)
priemyselným odpadom odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov4) zaraďuje do skupiny 01 až 19,
c)
vytriedenou zložkou komunálnych odpadov zložka komunálnych odpadov,5) ktorá je uvedená v prílohe č. ...
d)
územím skládky odpadov priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade s kolaudačným rozhodnutím, ...
e)
príjazdovou účelovou komunikáciou účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom rozhodnutí a ktorá ...
§ 3
Poplatková povinnosť
(1)

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko platí ...

(2)

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa neplatí za uloženie inertného odpadu7) na skládku ...

§ 4
Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov
(1)

Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov ...

(2)

Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov zisťuje jej prevádzkovateľ ...

(3)

Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ...

(4)

Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určí ...

(5)

Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku podľa odseku 4 vychádza z ...

(6)

Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu ...

(7)

Obec je povinná poskytnúť na požiadanie prevádzkovateľa skládky odpadov, Slovenskej inšpekcie životného ...

(8)

Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky ...

(9)

Zoznam vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa používajú na výpočet úrovne vytriedenia ...

(10)

Poplatok za uloženie priemyselného odpadu na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ...

(11)

Zoznam stavebných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, je uvedený ...

(12)

Zoznam priemyselných ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, ...

(13)

Za správnosť výpočtu výšky poplatku podľa odsekov 3 a 10 za uloženie odpadu na skládku odpadov zodpovedá ...

§ 5
Výpočet poplatku za uloženie odpadu na odkalisko
(1)

Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na odkalisko ...

(2)

Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním ...

(3)

Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko vypočíta prevádzkovateľ odkaliska ako súčin množstva odpadu ...

(4)

Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zodpovedá prevádzkovateľ odkaliska. ...

§ 6
Platenie, odvod poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatku za uloženie odpadu na ...
(1)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska vystaví poplatníkovi doklad o výške poplatku ...

(2)

Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov prevádzkovateľovi skládky ...

(3)

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko ...

(4)

Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska sú povinní odviesť poplatok za uloženie odpadu ...

(5)

Variabilný symbol obsahuje údaje týkajúce sa označenia poplatku za uloženie odpadu, druhu odpadu, skupiny ...

(6)

Špecifický symbol obsahuje identifikačné číslo prevádzkovateľa skládky odpadov alebo prevádzkovateľa ...

(7)

Poznámka k úhrade obsahuje údaj o množstve odpadu uloženého na skládku odpadov alebo odkalisko.

(8)

Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska sú povinní oznámiť Environmentálnemu fondu ...

§ 7
Použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
(1)

Príjmy podľa § 6 ods. 3 vo výške podľa osobitného predpisu13) použije Environmentálny fond pre

a)
obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím prechádza príjazdová ...
b)
obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9, do 30. júna príslušného kalendárneho roka na základe ...
c)
obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 11, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na ...
d)
fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve, a obce,15) ...
e)
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného procesu ...
(2)

Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza na území viacerých obcí, rozdelí sa časť príjmov podľa ...

(3)

Desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) odvedie Environmentálny fond obci, ktorej územím prechádza ...

(4)

Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 odvedie Environmentálny fond obci alebo obciam, na ktorých ...

(5)

Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 obec použije na účely odpadového hospodárstva obce v súlade ...

(6)

Za použitie na účely odpadového hospodárstva sa považuje činnosť nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou ...

(7)

Obec môže príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 použiť na účely zlepšenia životného prostredia v ...

a)
obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu18) a
b)
v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť tieto príjmy na iný ...
(8)

Za použitie na účely zlepšenia životného prostredia v obci sa považuje každá činnosť v obci zameraná ...

(9)

Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. b), ak

a)
sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová ...
b)
jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu,18) ...
c)
v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu19) z celkovej ...
d)
doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
(10)

Príjmy podľa odseku 1 písm. b) môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva. Ak obec dosiahla ...

(11)

Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. c), ak

a)
zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského ...
b)
zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností ...
c)
jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu,18) ...
d)
doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(12)

Príjmy podľa odseku 1 písm. c) môže obec použiť len na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia ...

(13)

Obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo obec, ktorej územím prechádza ...

§ 8
(1)

Ak poplatník nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2, prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ ...

(2)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný vypracovať a do 60 dní po uplynutí ...

(3)

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska je povinný umožniť okresnému úradu, inšpekcii ...

(4)

Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ...

(5)

Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ...

§ 9
Správne delikty
(1)

Ak poplatník nezaplatí poplatok za uloženie odpadov podľa § 6 ods. 2 alebo prevádzkovateľ skládky odpadov ...

(2)

Úroky z omeškania za nezaplatené poplatky za uloženie odpadov alebo ich časť sú príjmom prevádzkovateľa ...

(3)

Pokutu od 500 eur do 10 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia

a)
poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neoznámi prevádzkovateľovi skládky ...
b)
poplatníkovi, ak nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby alebo neposkytne prevádzkovateľovi odkaliska ...
c)
obci, ktorá nesprávne vypočíta výšku úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 4 ods. 5,
d)
obci, ak nezverejní informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny ...
e)
obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v rozpore s § 7 ods. 5,
f)
obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. b) v rozpore s § 7 ods. 10,
g)
obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c) v rozpore s § 7 ods. 12,
h)
prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu na skládku ...
i)
prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý nesprávne vypočítal výšku poplatku za uloženie odpadu na odkalisko ...
j)
prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi okresnému úradu, inšpekcii ...
k)
prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa § 11 ods. 3,
l)
prevádzkovateľovi odkaliska, ktorý neposkytol Environmentálnemu fondu údaje podľa § 11 ods. 3,
m)
prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo prevádzkovateľovi odkaliska, ak neoznámi Environmentálnemu fondu ...
(4)

Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia poplatníkovi, ak nezaplatí poplatok ...

(5)

Pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur uloží okresný úrad alebo inšpekcia prevádzkovateľovi skládky odpadov ...

a)
nevystaví doklad o výške poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo o výške poplatku za uloženie ...
b)
neodvedie vybrané poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatky za uloženie odpadov na ...
(6)

Konanie o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 5 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad ...

(7)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania.

(8)

Ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona ...

(9)

Okresný úrad alebo inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej ...

(10)

Za deň, keď sa okresný úrad alebo inšpekcia dozvedeli o porušení povinnosti podľa tohto zákona, sa považuje ...

(11)

Pokuty podľa odsekov 3 až 5 sú príjmom Environmentálneho fondu.

(12)

Správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je Environmentálny fond, ktorý je povinný najmä

a)
výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku z uložených sankcií, a upozorniť ...
b)
viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok z uložených sankcií.
(13)

Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

§ 10
Splnomocňovacie ustanovenie

Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví

a)
položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov,
b)
položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov,
c)
položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko,
d)
sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov za uloženie ...
e)
spôsob prerozdeľovania príjmov Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov ...
f)
podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b),
g)
podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c),
h)
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov podľa § 7 ods. 9 písm. c),
i)
údaje uvádzané na účel identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a poplatkov ...
§ 11
Prechodné ustanovenia
(1)

Pri výpočte poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov od 1. januára 2019 do 28. februára ...

(2)

Ohlásenie podľa § 8 ods. 2 sa za posledný štvrťrok roku 2018 podáva podľa predpisu účinného do 31. decembra ...

(3)

Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska je povinný do 31. januára 2019 poskytnúť Environmentálnemu ...

a)
zoznam obcí, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a informáciu o veľkosti územia, ...
b)
zoznam obcí, ktorými prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, ...
(4)

Environmentálny fond použije príjmy podľa § 6 ods. 3 v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) prvýkrát v roku ...

§ 11a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2021

Environmentálny fond použije príjmy podľa § 6 ods. 3 v súlade s § 7 ods. 1 písm. c) prvýkrát v roku ...

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., ...

§ 13
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

Čl. II

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 3 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:

„v)
príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)“.

Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9ac znie:

„9ac) § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona ...

2.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ag) a ah), ktoré znejú:

„ag) príspevky obciam z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11h) ah) dotácie z príjmov z poplatkov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11h a 11i znejú:

„11h) § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z. 11i) § 7 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 329/2018 ...

3.

V § 4 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n) a ad) piateho bodu“ nahrádzajú slovami ...

4.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Príjmy fondu podľa § 3 písm. v) sa použijú a poskytnú v súlade s osobitným predpisom12ca) a v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:

„12ca) § 7 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z.“.

5.

Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4d Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (1) Príjmy podľa osobitného predpisu12n) fond ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12n a 12o znejú:

„12n) § 4 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

6.

V § 9 ods. 6 sa nad slovom „predpisov“ odkaz „19a)“ nahrádza odkazom „12o)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a sa vypúšťa.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Zoznam zložiek komunálnych odpadov

  Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - vzorec

  Príloha č. 3 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Zoznam stavebných odpadov

  Príloha č. 4 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Zoznam priemyselných ostatných odpadov

  Príloha č. 5 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Ohlásenie o množstvách uložených odpadov

  Príloha č. 6 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES ...

Poznámky

 • 1)  § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  § 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 4)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...
 • 5)  § 80 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 6)  § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 7)  § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní ...
 • 8)  Príloha č. 1 alebo 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...
 • 9)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.
 • 10)  § 14 ods.1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 11)  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.
 • 12)  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.
 • 13)  § 5 a príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.
 • 14)  § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 16)  § 6 zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...
 • 18)  § 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.
 • 20)  § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore