Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 205/2004 účinný od 27.12.2019

Platnosť od: 16.04.2004
Účinnosť od: 27.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD101DS11EUPP2ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 205/2004 s účinnosťou od 27.12.2019 na základe 460/2019

Legislatívny proces k zákonu 460/2019§ 6
Oznamovanie údajov a vedenie národného registra znečisťovania

(1)
Ministerstvo zhromažďuje údaje do národného registra znečisťovania a spravuje národný register znečisťovania. Ministerstvo môže tieto úlohy vykonávať prostredníctvom poverenej právnickej osoby. Národný register znečisťovania je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva a obsahuje údaje usporiadané podľa oznamovacích rokov5c) a vzory tlačív na oznamovanie údajov.
(2)
Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba vedie národný register znečisťovania tak, aby umožňoval vyhľadávanie údajov podľa
a)
prevádzkarne a jej umiestnenia,
b)
činnosti,5d)
c)
prevádzkovateľa,5e)
d)
znečisťujúcej látky alebo odpadu,
e)
zložky životného prostredia, do ktorej sa znečisťujúca látka uvoľňuje,
f)
cieľa prenosu nebezpečného odpadu za hranice štátu,
g)
prenosu znečisťujúcej látky v odpadových vodách mimo lokality prevádzkarne.
(3)
Národný register znečisťovania umožňuje tiež vyhľadávanie informácií o uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa plošných zdrojov5f) v ňom zaradených. Plošný zdroj sa do národného registra znečisťovania zaraďuje, ak
a)
skupina malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania je pre životné prostredie významná a
b)
existuje reálna možnosť zbierania údajov o skupine malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania podľa písmena a) alebo je uskutočniteľné vypočítanie alebo odborný odhad takých údajov alebo existujú reálne údaje zozbierané podľa osobitných predpisov5g) a sú využiteľné na účely plošných zdrojov.
(4)
Prevádzkovateľ oznamuje údaje do národného registra znečisťovania na tlačive podľa odseku 1 v elektronickej podobe a je povinný
a)
oznamovať údaje za oznamovací rok každoročne do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka; počas krízovej situácie5h) alebo pri mimoriadnej udalosti5i) oznamuje údaje aj na žiadosť ministerstva,
b)
viesť evidenciu údajov a uchovávať údaje podľa osobitného predpisu.5j)
(5)
Evidencia údajov podľa odseku 4 písm. b) obsahuje aj
a)
obchodné meno prevádzkovateľa,
b)
identifikačné číslo prevádzkovateľa,
c)
oznamovací rok,
d)
podpis osoby poverenej prevádzkovateľom na vedenie evidencie,
e)
rovnopis oznámenia zasielaného prevádzkovateľom,
f)
doklad o poverení osoby na vedenie evidencie vydaný štatutárnym orgánom prevádzkovateľa,
g)
opis metodiky zberu údajov,5j)
h)
zoznam dokladov, ktoré tvoria evidenciu za príslušný oznamovací rok.
(6)
Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba zabezpečuje prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok.5k)
(7)
Prevádzkovateľ zodpovedá za správnosť a kvalitu údajov podľa odseku 4 písm. a) a za správnosť a kvalitu údajov v evidencii podľa odseku 4 písm. b); kvalitné údaje sú údaje, ktoré sú úplné, konzistentné a dôveryhodné.
(8)
Údaje oznámené podľa odseku 4 ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba zapracuje do národného registra znečisťovania a zverejní najneskôr do 11 mesiacov od skončenia každého oznamovacieho roka; údaje zapracované do národného registra znečisťovania uchováva ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba tak, aby bol zabezpečený prístup verejnosti k nim najmenej desať rokov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore