Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2007 účinný od 27.12.2019

Platnosť od: 03.08.2007
Účinnosť od: 27.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Príroda a krajina
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD6DS9EUPPČL0

Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2007 účinný od 27.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 359/2007 s účinnosťou od 27.12.2019 na základe 460/2019

Legislatívny proces k zákonu 460/2019
Legislatívny proces k zákonu 359/2007§ 31
Konanie o náhrade nákladov

(1)
Konanie o povinnosti nahradiť náklady začína príslušný orgán z vlastného podnetu, ak konal podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c).
(2)
Rozhodnutie o povinnosti nahradiť náklady na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia obsahuje popri všeobecných náležitostiach rozhodnutia:62)
a)
určenie výšky náhrady nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
b)
určenie spôsobu vrátenia náhrady nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
c)
určenie lehoty na náhradu nákladov na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia,
d)
číslo bankového účtu, na ktorý má byť suma náhrady nákladov zaplatená.
(3)
Ak prevádzkovateľ alebo iná povinná osoba uvedená v rozhodnutí podľa odseku 2 neuhradí určenú náhradu nákladov v určenej lehote alebo ju uhradí len sčasti, príslušný orgán postúpi vec ministerstvu na vymáhanie.
(4)
Ministerstvo nebude vymáhať náhradu všetkých nákladov, ak by náklady na ich vymáhanie boli vyššie ako vymožiteľná suma alebo ak prevádzkovateľa nie je možné identifikovať; túto skutočnosť vyznačí v spise.
(5)
Pri vymáhaní náhrady nákladov podľa odseku 4 sa postupuje podľa osobitného predpisu.63)
(6)
Príslušný orgán nezačne konanie o náhrade nákladov po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď boli preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia prijaté a vykonané, a ak nie je možné tento deň jednoznačne určiť, tak odo dňa, keď bol identifikovaný prevádzkovateľ alebo zodpovedná tretia osoba.
(7)
Ak boli príslušnému orgánu na účel financovania preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení poskytnuté finančné prostriedky Environmentálneho fondu, uhradená alebo vymožená suma náhrady nákladov je príjmom Environmentálneho fondu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore