Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 16.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolný systém, Štátna správa, Územná samospráva, Štátne fondy, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD6DS10EUPP2ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 286/2009 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 210/2019

Legislatívny proces k zákonu 210/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi,1) výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh,3) používanie,4) zhodnotenie,5) recyklácia,6) regenerácia7) alebo zneškodnenie,8)

b)

výrobkom alebo zariadením predmet, ktorý obsahuje fluórovaný skleníkový plyn alebo ktorého fungovanie od neho závisí,

c)

nakladaním s výrobkami alebo zariadeniami ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, inštalácia,8a) údržba alebo servis,8b) oprava,8c) vyradenie8d) alebo zneškodnenie,

d)

zhodnoteným fluórovaným skleníkovým plynom látka odobratá z výrobku vrátane nádob alebo zo zariadenia počas opravy, údržby alebo servisu alebo pred likvidáciou výrobku alebo zariadenia až do okamihu jej odovzdania osobe oprávnenej nakladať s odpadmi8e) na účely recyklácie, zhodnocovania alebo zneškodnenia.

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
§ 3 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo výrobkami a zariadeniami môžu len fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.9)

(2)

Vlastník zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik, je povinný určiť prevádzkovateľa10) zariadenia do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky; prevádzkovateľom zariadenia môže byť aj vlastník zariadenia. Ak vlastník zariadenia neurčí prevádzkovateľa zariadenia, stáva sa prevádzkovateľom zariadenia.

(3)

Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo;12) to však neplatí, ak ide o zneškodňovanie

a)

fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať,

b)

odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie fluórovaných skleníkových plynov.

§ 4 - Zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov
(1)

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť požiadavky podľa osobitného predpisu14) a zabezpečiť dodatočné opatrenia, aby nedochádzalo k nadlimitným únikom fluórovaných skleníkových plynov.

(2)

Ustanovené limity únikov fluórovaných skleníkových plynov počas prevádzky zariadenia musí prevádzkovateľ stacionárneho chladiaceho zariadenia, stacionárneho klimatizačného zariadenia alebo stacionárneho tepelného čerpadla dodržiavať od 4. júla 2011.

(3)

Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadenia sa vykonáva v intervaloch podľa osobitného predpisu,14a) najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa má kontrola úniku vykonať.

(4)

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť prístup ku všetkým rozoberateľným spojom.

§ 5 - Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)

Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik podľa osobitného predpisu,14b) vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach podľa osobitného predpisu.15)

(2)

Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 1 je povinný oznámiť príslušnému okresnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku; okresný úrad zasiela tieto údaje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) každoročne, najneskôr do 15. mája nasledujúceho roka.

(3)

Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch a iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise,15b) výrobkoch a zariadeniach ďalej vedie

a)

výrobca,

b)

dovozca, vývozca, distribútor,

c)

odborne spôsobilá osoba.

(4)

Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami; záznamy sa uchovávajú najmenej päť rokov. Dovozca, vývozca a distribútor fluórovaných skleníkových plynov vedie evidenciu, ktorá obsahuje

a)

množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluórovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, vývozu a predaja pre každý druh fluórovaného skleníkového plynu,

b)

názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov,

c)

číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa.

(5)

Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je povinný oznámiť ministerstvu prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach prostredníctvom elektronického systému oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

(6)

Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise,16) je povinná na základe evidencie oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku.

(7)

Odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly výrobku alebo zariadenia na únik podľa osobitného predpisu14) označí výrobok a zariadenie štítkom vykonanej kontroly na únik.

§ 5a - Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)

Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch a iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise,15b) výrobkoch a zariadeniach vedie

a)

výrobca,

b)

dovozca, vývozca, distribútor,

c)

odborne spôsobilá osoba.

(2)

Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami; záznamy sa uchovávajú najmenej päť rokov.

(3)

Dovozca, vývozca a distribútor fluórovaných skleníkových plynov vedie evidenciu, ktorá obsahuje

a)

množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluórovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, vývozu a predaja pre každý druh fluórovaného skleníkového plynu,

b)

názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov,

c)

číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa.

(4)

Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je povinný oznámiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

(5)

Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach prostredníctvom elektronického systému oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

(6)

Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise,16) je povinná na základe evidencie oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

(7)

Odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly výrobku alebo zariadenia na únik podľa osobitného predpisu14) označí výrobok a zariadenie štítkom vykonanej kontroly na únik.

§ 5b - Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny
(1)

Zriaďuje sa register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny na účely registrácie prevádzkovateľov a zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a sú kontrolované na únik podľa osobitného predpisu,14b) a na účely vedenia evidencie a oznamovania údajov.

(2)

Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, je elektronický systém, ktorý je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo. Prevádzku, fungovanie a dostupnosť tohto elektronického systému zabezpečí organizácia poverená ministerstvom.

(3)

Organizácia poverená ministerstvom je povinná zabezpečiť ministerstvu prístup do registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, a poskytovať ministerstvu údaje a informácie z registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny.

(4)

Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik podľa osobitného predpisu,14b) je povinný v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, zaregistrovať existujúce zariadenie najneskôr do 31. marca 2022 a nové zariadenie najneskôr do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky.

(5)

Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 4 vedie evidenciu podľa tohto zákona a osobitného predpisu15) a zabezpečí zápis údajov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby po vykonaní činností podľa osobitného predpisu14) v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny. Odborne spôsobilá osoba zapíše v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, údaje súvisiace s vykonaním činností podľa osobitného predpisu14) najneskôr do 30 dní od ich vykonania. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby evidencia za príslušný kalendárny rok bola v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, úplná najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

§ 6
(1)

Uvedenie fluórovaných skleníkových plynov na trh a činnosti uvedené v osobitnom predpise16) môže vykonávať len fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Odborná spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa preukazuje certifikátom o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi (ďalej len „certifikát o odbornej spôsobilosti“).

(2)

Osvedčenie o odborných znalostiach je osobitnou podmienkou prevádzkovania živnosti.17)

(3)

Certifikát o odbornej spôsobilosti získa fyzická osoba podnikateľ, ktorá

a)

má osvedčenie o odborných znalostiach v príslušnej činnosti alebo zodpovedajúci certifikát vydaný v inom členskom štáte Európskej únie18) alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

b)

vyhlási a vie preukázať, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16)

c)

vyhlási a vie preukážať, že vedie dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku podľa osobitného predpisu19) v elektronickej podobe, a predloží hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok19a) za predchádzajúci rok,

(4)

Certifikát o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa, okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise,20) obsahuje

a)

dátum, miesto narodenia a miesto trvalého pobytu držiteľa certifikátu o odbornej spôsobilosti a v prípade existencie aj jeho titul,

b)

miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti,

c)

odtlačok pečiatky certifikačného orgánu.

(5)

Certifikát o odbornej spôsobilosti získa právnická osoba, ktorá

a)

zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach alebo zodpovedajúceho certifikátu vydaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

b)

vyhlási a vie preukázať, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16)

c)

vyhlási a vie preukážať, že vedie dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku podľa osobitného predpisu19) v elektronickej podobe, a predloží hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.

(6)

Certifikát o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu, okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise,21) obsahuje

a)

sídlo právnickej osoby a jej identifikačné číslo, ak je pridelené,

b)

meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo osvedčenia o odborných znalostiach a kategóriu činností,22) ktoré je fyzická osoba, ktorú zamestnáva právnická osoba, oprávnená vykonávať,

c)

miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky certifikačného orgánu.

(7)

Doba platnosti osvedčenia o odborných znalostiach pre fyzickú osobu je päť rokov a doba platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu je jeden rok. Certifikát o odbornej spôsobilosti vydáva certifikačný orgán23) určený ministerstvom.

(8)

Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti podáva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba písomne alebo prostredníctvom na to určeného elektronického systému, ak je vytvorený, certifikačnému orgánu určenému ministerstvom. Správcom elektronického systému je certifikačný orgán určený ministerstvom.

(9)

Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa obsahuje

a)

meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,

b)

osvedčenie o odborných znalostiach na výkon príslušných činností,

c)

vyhlásenie o tom, že fyzická osoba vlastní alebo môže používať technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti,

d)

vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej podobe,

e)

hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.

(10)

Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je pridelené,

b)

zoznam fyzických osôb, ktoré právnická osoba zamestnáva a sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach na výkon príslušných činností,

c)

vyhlásenie o tom, že právnická osoba vlastní technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti,

d)

vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej podobe,

e)

hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.

(11)

Osvedčenie o odborných znalostiach vo vzťahu k spôsobilosti na výkon príslušnej činnosti podľa odseku 1 vydáva certifikačný orgán určený ministerstvom fyzickej osobe, ktorá má zodpovedajúce kvalifikačné predpoklady, absolvovala teoretickú a praktickú výučbu a úspešne vykonala teoretickú a praktickú skúšku. Teoretickú a praktickú výučbu a teoretickú a praktickú skúšku osôb podľa odseku 1 organizuje hodnotiaci orgán25) určený ministerstvom.

(12)

Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 11 sú:

a)

stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitných predpisov26) v prípade osvedčení kategórie I a II27) v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,

b)

ukončené základné vzdelanie v prípade osvedčení kategórie III a IV28) v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,

c)

stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitného predpisu29) v prípade činností súvisiacich so stacionárnymi protipožiarnymi zariadeniami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny,

d)

stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitného predpisu30) pri zhodnotení fluórovaných skleníkových plynov a kontrolách úniku z elektrických rozvádzačov a zhodnotení rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov.

(13)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi na získanie osvedčenia o odborných znalostiach podáva fyzická osoba písomne alebo prostredníctvom na to určeného elektronického systému, ak je vytvorený, hodnotiacemu orgánu určenému ministerstvom. Správcom elektronického systému je hodnotiaci orgán určený ministerstvom. Fyzická osoba v žiadosti uvedie

a)

meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,

b)

kategóriu činnosti alebo príslušné činnosti, na ktoré žiada overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia o odborných znalostiach.

(14)

K žiadosti o osvedčenie o odborných znalostiach fyzická osoba priloží

a)

kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu,

b)

doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)

kópie oprávnení alebo poverení podľa správnej inžinierskej praxe.31)

(15)

Náklady spojené s absolvovaním teoretickej a praktickej výučby a so skladaním skúšky uhrádza žiadateľ o osvedčenie o odborných znalostiach a náklady spojené s vydaním certifikátu o odbornej spôsobilosti uhrádza žiadateľ o vydanie certifikátu o odbornej spôsobilosti.

(16)

Certifikát o odbornej spôsobilosti zruší certifikačný orgán určený ministerstvom, ak jeho držiteľ

a)

písomne požiada o jeho zrušenie,

b)

prestane spĺňať niektorú z podmienok na jeho udelenie,

c)

je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,

d)

nemá možnosť použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností, na ktoré bol certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný,

e)

opätovne alebo závažným spôsobom poruší povinnosti ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom.9)

(17)

Platnosť certifikátu o odbornej spôsobilosti zanikne

a)

smrťou fyzickej osoby podnikateľa, ktorá je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo jej vyhlásením za mŕtvu,

b)

zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti,

c)

uplynutím doby platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti.

(18)

Osobitné predpisy,32) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odseku 1 viazané na splnenie ďalších podmienok, nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 6a - Hodnotiaci orgán
(1)

Hodnotiaci orgán vykonáva činnosť na základe poverenia, ktoré vydáva ministerstvo. Ministerstvo vydá poverenie na vykonávanie činnosti hodnotiaceho orgánu, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.32a)

(2)

Žiadosť o vydanie poverenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,

b)

učebné texty na teoretickú výučbu a praktickú výučbu,

c)

návrh skúšobného poriadku,

d)

kompletný zoznam skúšobných otázok,

e)

zoznam technického vybavenia a prístrojového vybavenia na praktickú časť výučby a praktickú časť skúšky vrátane fotodokumentácie,

f)

vzor osvedčenia o odborných znalostiach,

g)

návrh zoznamu osôb vykonávajúcich teoretickú výučbu a praktickú výučbu vrátane ich profesijných životopisov,

h)

návrh zoznamu členov skúšobnej komisie.

(3)

Hodnotiaci orgán je povinný

a)

postupovať pri svojej činnosti podľa osobitného predpisu32a) a v súlade so skúšobným poriadkom schváleným ministerstvom,

b)

uchovávať záznamy o výsledkoch teoretickej skúšky a praktickej skúšky najmenej päť rokov,

c)

zverejňovať na svojom webovom sídle aspoň jeden mesiac pred konaním výučby a skúšky informácie o dátume a mieste konania výučby a skúšky,

d)

zabezpečiť preškolenie odborne spôsobilých osôb pri zásadnej zmene právnych predpisov týkajúcich sa nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi,

e)

oznámiť do 30 dní ministerstvu zmenu identifikačných údajov a údajov podľa odseku 2,

f)

predložiť na vyžiadanie orgánom štátneho dozoru úplnú a pravdivú dokumentáciu a informácie súvisiace s jeho činnosťou a poskytnúť evidenciu o vykonaných skúškach a ich výsledkoch.

(4)

Ministerstvo zmení vydané poverenie, ak dôjde k zmene, ktorá môže ovplyvniť činnosť hodnotiaceho orgánu, alebo dôjde k zmene podmienok na vydanie poverenia.

(5)

Ministerstvo zruší vydané poverenie, ak dôjde k porušeniu povinností uvedených v odseku 3 písm. a) alebo opakovanému porušeniu iných povinností ustanovených týmto zákonom.

(6)

Poverenie zaniká dňom

a)

zániku právnickej osoby,

b)

zániku živnostenského oprávnenia,

c)

zrušenia poverenia ministerstvom,

d)

doručenia oznámenia hodnotiaceho orgánu o ukončení jeho činnosti ministerstvu.

§ 6b - Certifikačný orgán
(1)

Certifikačný orgán vykonáva činnosť na základe poverenia, ktoré vydáva ministerstvo. Ministerstvo vydá poverenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.32a)

(2)

Žiadosť o vydanie poverenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,

b)

certifikačný program a postupy súvisiace s udeľovaním certifikátov o odbornej spôsobilosti,

c)

vzor certifikátu o odbornej spôsobilosti,

d)

návrh zodpovedného zástupcu certifikačného orgánu, ktorý bude oprávnený podpisovať certifikát o odbornej spôsobilosti.

(3)

Certifikačný orgán vedie zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach, a zoznam fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktoré získali certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný certifikačným orgánom, a zverejňuje ich na svojom webovom sídle. Zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach, sa zverejňuje v rozsahu titul, meno, priezvisko a číslo osvedčenia o odborných znalostiach. Certifikačný orgán zapíše do zoznamu aj osobu certifikovanú v inom členskom štáte Európskej únie, ktorá o to požiada a predloží kópiu certifikátu.

(4)

Certifikačný orgán je povinný

a)

postupovať pri svojej činnosti podľa osobitného predpisu32a) a vydávať certifikáty o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu,32a)

b)

zaslať na základe žiadosti ministerstva v požadovanom formáte ministerstvu údaje, ktoré mu oznámila odborne spôsobilá osoba podľa § 5 ods. 6,

c)

oznámiť do 30 dní ministerstvu zmenu údajov podľa odseku 2,

d)

predložiť na vyžiadanie orgánom štátneho dozoru úplnú a pravdivú dokumentáciu a informácie súvisiace s jeho činnosťou a predložiť evidenciu o vydaných certifikátoch o odbornej spôsobilosti.

(5)

Ministerstvo zmení vydané poverenie, ak dôjde k zmene, ktorá môže ovplyvniť činnosť certifikačného orgánu, alebo dôjde k zmene podmienok na vydanie poverenia.

(6)

Ministerstvo zruší vydané poverenie, ak dôjde k porušeniu povinností uvedených v odseku 4 písm. a) alebo opakovanému porušeniu iných povinností ustanovených týmto zákonom.

(7)

Poverenie zaniká dňom

a)

zániku právnickej osoby,

b)

zániku živnostenského oprávnenia,

c)

zrušenia poverenia ministerstvom,

d)

doručenia oznámenia certifikačného orgánu o ukončení jeho činnosti ministerstvu.

§ 7 - Označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny
(1)

Výrobky a zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis33) a tento zákon môžu byť uvedené na trh iba s označením, ktoré má požadovanú formu a spĺňa dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, ktoré sú ustanovené v osobitnom predpise.34)

(2)

Informácie na výrobkoch a zariadeniach obsahujúcich fluórované skleníkové plyny uvádzaných na trh v Slovenskej republike musia byť uvedené v slovenskom jazyku.

Štátna správa
§ 8 - Orgány štátnej správy

Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).

§ 9 - Ministerstvo

Ministerstvo

a)

je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami,

b)

vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu podľa osobitného predpisu,35)

c)

zhromažďuje údaje a vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach,

d)

určuje hodnotiaci orgán, ktorý zabezpečuje teoretickú a praktickú výučbu a organizáciu teoretickej a praktickej skúšky na získanie osvedčenia o odborných znalostiach vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami,

e)

určuje certifikačný orgán, ktorý vydáva certifikáty o odbornej spôsobilosti,

f)

vydáva, mení a ruší poverenia vydané pre hodnotiaci orgán a certifikačný orgán.

§ 11 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia vykonáva odborný štátny dozor vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, vo veciach dodržiavania povinností prevádzkovateľa zariadenia a vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu. Pri výkone štátneho dozoru inšpekcia postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti v štátnej správe35) a je oprávnená vykonávať potrebné zisťovania, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov, ktoré súvisia s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami. Pri výkone štátneho dozoru a hodnotení zistených skutočností inšpekcia vychádza aj z registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny.

(2)

Pri výkone štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce štátny dozor povinné preukázať sa písomným poverením orgánu, na pokyn ktorého vykonávajú dozor, alebo služobným preukazom.

(3)

Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami, alebo prevádzkovateľ zariadenia je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivú a úplnú evidenciu, dokumentáciu a informácie súvisiace s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami.

(4)

Osoby vykonávajúce štátny dozor sú oprávnené na náklady kontrolovaného subjektu odoberať vzorky fluórovaných skleníkových plynov na účel ich analýzy.

(5)

Inšpekcia ukladá opatrenia na nápravu.

Správne delikty
§ 12 - Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a)

uvádza fluórované skleníkové plyny alebo výrobky a zariadenia na trh napriek zákazu a obmedzeniam podľa osobitného predpisu,36) alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny bez certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny osobám bez certifikátu o odbornej spôsobilosti,

b)

neoznačí výrobky alebo zariadenia pri ich uvádzaní na trh podľa § 7 a podľa osobitného predpisu,34)

c)

nesplní oznamovaciu povinnosť o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5 ods. 2, 5 a 6 alebo nesplní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,37)

d)

nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5 a podľa osobitného predpisu,15)

e)

neurčí prevádzkovateľa zariadenia podľa § 3 ods. 2 alebo podľa § 15b,

f)

neoznámi prevádzkovateľa zariadenia okresnému úradu podľa § 3 ods. 3,

g)

vykonáva činnosť uvedenú v osobitnom predpise16) bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním,

h)

nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom fluórovaných skleníkových plynov alebo nezabezpečí kontrolu zariadení na únik,14)

i)

nezabezpečí vykonanie opravy zariadenia po zistení úniku podľa osobitného predpisu,37a)

j)

nezabezpečí, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku,

k)

nezabezpečí prístup k rozoberateľným spojom podľa § 4 ods. 4,

l)

nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 alebo neumožní odobrať vzorku fluórovaných skleníkových plynov podľa § 11 ods. 4,

m)

nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 11 ods. 5,

n)

nezabezpečí inštaláciu systému detekcie úniku a jeho kontrolu podľa osobitného predpisu,37b)

o)

nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvóty prostredníctvom elektronického registra kvót podľa § 14 ods. 3, prekročí kvótu na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov37c) na trh, ktorá mu bola pridelená podľa osobitného predpisu,37d) alebo vyrobí alebo dovezie fluórované uhľovodíky bez pridelenej kvóty,

p)

nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2,

q)

nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 1 a 3 a § 6b ods. 1, 3 a 4.

Správne delikty
§ 12a

Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá

a)

uvádza fluórované skleníkové plyny alebo výrobky a zariadenia na trh napriek zákazu a obmedzeniam podľa osobitného predpisu36) alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny bez certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny osobám bez certifikátu o odbornej spôsobilosti,

b)

neoznačí výrobky alebo zariadenia pri ich uvádzaní na trh podľa § 7 a podľa osobitného predpisu34) alebo nezaregistruje zariadenie do registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny podľa § 5b ods. 4,

c)

nesplní oznamovaciu povinnosť o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5a ods. 4, 5 a 6 alebo nesplní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,37)

d)

nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5a a 5b a podľa osobitného predpisu,15)

e)

neurčí prevádzkovateľa zariadenia podľa § 3 ods. 2 alebo podľa § 15b,

f)

vykonáva činnosť uvedenú v osobitnom predpise16) bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním,

g)

nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom fluórovaných skleníkových plynov alebo nezabezpečí kontrolu zariadení na únik,14)

h)

nezabezpečí vykonanie opravy zariadenia po zistení úniku podľa osobitného predpisu,37a)

i)

nezabezpečí, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku,

j)

nezabezpečí prístup k rozoberateľným spojom podľa § 4 ods. 4,

k)

nesplní povinnosť podľa 11 ods. 3 alebo neumožní odobrať vzorku fluórovaných skleníkových plynov podľa § 11 ods. 4,

l)

nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 11 ods. 5,

m)

nezabezpečí inštaláciu systému detekcie úniku a jeho kontrolu podľa osobitného predpisu,37b)

n)

nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvóty prostredníctvom elektronického registra kvót podľa § 14 ods. 3, prekročí kvótu na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov37c) na trh, ktorá mu bola pridelená podľa osobitného predpisu,37d) alebo vyrobí alebo dovezie fluórované uhľovodíky bez pridelenej kvóty,

o)

nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2,

p)

nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 1 a 3 a § 6b ods. 1, 3 a 4.

§ 13
(1)

Správne delikty podľa § 12 prejednáva inšpekcia.

(2)

Inšpekcia uloží pokutu

a)

od 300 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. b), c), e), f), p) alebo v písm. q),

b)

od 300 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. d), h), i), j), k), l), m) alebo v písm. o),

c)

od 5 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. a), g) alebo v písm. n).

(3)

Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu a na čas trvania protiprávneho stavu.

(4)

Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice pokuty.

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(6)

Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.38)

(7)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 13a
(1)

Správne delikty podľa § 12a prejednáva inšpekcia.

(2)

Inšpekcia uloží pokutu

a)

od 300 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. b), c), e), o) alebo v písm. p),

b)

od 300 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. d), g), h), i), j), k), l) alebo v písm. n),

c)

od 5 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. a), f) alebo v písm. m).

(3)

Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.

(4)

Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice pokuty.

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(6)

Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.38)

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 14 - Spoločné ustanovenia
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)

limitoch únikov fluórovaných skleníkových plynov počas bežnej prevádzky,

b)

forme oznamovania údajov, obsahu formulárov na oznamovanie údajov a obsahu štítkov vykonanej kontroly na únik,

c)

postupe pri posudzovaní a overovaní odborných znalostí na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, postupe a spôsobe vydávania certifikátov o odbornej spôsobilosti,

d)

technických prostriedkoch a vybavení potrebných na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise.16)

(2)

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný overiť, či fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, prostredníctvom ktorej má zabezpečené vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise,16) sú držiteľmi certifikátov o odbornej spôsobilosti a či sú uvedené v zozname, ktorý vedie certifikačný orgán určený ministerstvom.

(3)

Výrobca a dovozca fluórovaných uhľovodíkov37c) je povinný každoročne požiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh na nasledujúci rok prostredníctvom elektronického registra kvót, ktorý na tento účel zriadila Európska komisia, a zabezpečiť, aby množstvo fluórovaných uhľovodíkov, ktoré uvádza na trh, nepresiahlo pridelenú kvótu.

§ 15 - Prechodné ustanovenia

Do času, kým fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby nezískajú odbornú spôsobilosť podľa § 6, im môže certifikačný orgán na základe žiadosti vydať dočasný certifikát o odbornej spôsobilosti. Dočasný certifikát o odbornej spôsobilosti sa môže vydať len fyzickej osobe podnikateľovi,39) ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu,40) alebo právnickej osobe,39) ktorá zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu.

§ 15a

Konanie o vydanie certifikátu o odbornej spôsobilosti začaté a právoplatne neukončené do 1. novembra 2012 sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. novembra 2012.

§ 15b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Vlastník zariadenia uvedeného do prevádzky pred 1. januárom 2016 je povinný určiť prevádzkovateľa zariadenia do 30. júna 2016, ak ho neurčil podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2015.

§ 15c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Konanie o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.

(2)

Poverenia pre hodnotiaci orgán a certifikačný orgán vydané ministerstvom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019 ostávajú v platnosti.

(3)

Podľa § 5, 12 a 13 sa postupuje do 31. decembra 2021.

Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571 /2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 5 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise.“.

Čl. IV

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z. a zákona č. 160/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
na úhradu nákladov za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra.“.

2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, sa poskytuje podpora na zabezpečovanie služieb vo verejnom záujme.“.

3.
V § 9 odsek 11 znie:

„(11)
Postup podľa odseku 1 písm. i) až n), odsekov 3 a 5 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a na účely podľa § 4 ods. 1 písm. h) aj na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  Čl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014).

 • 2)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1191/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa určuje formát a spôsob nahlasovania informácií podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 318, 5. 11. 2014).Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2068 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovuje formát označení výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015). Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy požiarnej ochrany obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2007). Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007).

 • 3)

  Čl. 2 bod 10 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 4)

  Čl. 2 bod 9 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 5)

  Čl. 2 bod 14 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 6)

  Čl. 2 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 7)

  Čl. 2 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 8)

  Čl. 2 bod 17 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 8a)

  Čl. 2 bod 20 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 8b)

  Čl. 2 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 8c)

  Čl. 2 bod 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 8d)

  Čl. 2 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 8e)

  § 89, 97 a 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9)

  Nariadenie (EÚ) č. 517/2014.Čl. 2 až 6 a príloha I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2067 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá a chladiace jednotky chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel obsahujúce fluórované skleníkové plyny, a osvedčení spoločností, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015). Čl. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a príloha nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).Čl. 2 a 3 a príloha I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2066 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie z prevádzky elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, alebo zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2015). Čl. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008). Čl. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).

 • 10)

  Čl. 2 bod 8 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 12)

  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  Čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2007). Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007).

 • 14a)

  Čl. 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 14b)

  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 15)

  Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 15b)

  Príloha II nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 16)

  Čl. 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 17)

  § 7 ods. 1 a príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  Čl. 10 odsek 10 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 19)

  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 19a)

  Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31. 10. 2009) v platnom znení.

 • 20)

  Čl. 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008). Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066. Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008). Čl. 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).

 • 21)

  Čl. 6 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. Čl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).

 • 22)

  Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.

 • 23)

  Čl. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008). Čl. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066. Čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008). Čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).

 • 25)

  Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008). Čl. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2066. Čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).

 • 26)

  § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

 • 27)

  Čl. 3 ods. 2 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.

 • 28)

  Čl. 3 ods. 2 písm. c) a d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.

 • 29)

  § 11 ods. 8 a 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  Vyhláška č. 718/2002 Z. z.

 • 31)

  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 718/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.

 • 32)

  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 718/2002 Z. z.

 • 32a)

  Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008. Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008. Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2066. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2067.

 • 33)

  Nariadenie (EÚ) č. 517/2014.

 • 34)

  Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2068. Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 35)

  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  Články 11 a 13 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 37)

  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 37a)

  Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 37b)

  Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 37c)

  Čl. 2 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 37d)

  Čl. 16 ods. 5 a čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 • 38)

  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008). Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008).

 • 40)

  Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore