Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 16.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Územná samospráva, Štátne fondy, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD6DS10EUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 286/2009 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 210/2019

Legislatívny proces k zákonu 210/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými ...

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh,3) používanie,4) ...

b)

výrobkom alebo zariadením predmet, ktorý obsahuje fluórovaný skleníkový plyn alebo ktorého fungovanie ...

c)

nakladaním s výrobkami alebo zariadeniami ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, inštalácia,8a) ...

d)

zhodnoteným fluórovaným skleníkovým plynom látka odobratá z výrobku vrátane nádob alebo zo zariadenia ...

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
§ 3 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo výrobkami a zariadeniami môžu len fyzické osoby podnikatelia ...

(2)

Vlastník zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo ...

(3)

Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové ...

a)
fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať,
b)
odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie fluórovaných skleníkových plynov.
§ 4 - Zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov
(1)

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť požiadavky podľa osobitného predpisu14) a zabezpečiť ...

(2)

Ustanovené limity únikov fluórovaných skleníkových plynov počas prevádzky zariadenia musí prevádzkovateľ ...

(3)

Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadenia sa vykonáva v intervaloch podľa osobitného ...

(4)

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť prístup ku všetkým rozoberateľným spojom.

§ 5 - Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)

Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu ...

(2)

Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 1 je povinný oznámiť príslušnému okresnému úradu údaje o fluórovaných ...

(3)

Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch a iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v ...

a)
výrobca,
b)
dovozca, vývozca, distribútor,
c)
odborne spôsobilá osoba.
(4)

Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými ...

a)
množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluórovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, ...
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov,
c)
číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa. ...
(5)

Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných ...

(6)

Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise,16) je povinná na základe ...

(7)

Odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly výrobku alebo zariadenia na únik podľa osobitného predpisu14) ...

§ 5a - Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)

Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch a iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v ...

a)
výrobca,
b)
dovozca, vývozca, distribútor,
c)
odborne spôsobilá osoba.
(2)

Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými ...

(3)

Dovozca, vývozca a distribútor fluórovaných skleníkových plynov vedie evidenciu, ktorá obsahuje

a)
množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluórovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, ...
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov,
c)
číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa. ...
(4)

Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných ...

(5)

Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému ...

(6)

Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise,16) je povinná na základe ...

(7)

Odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly výrobku alebo zariadenia na únik podľa osobitného predpisu14) ...

§ 5b - Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny
(1)

Zriaďuje sa register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny na účely ...

(2)

Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, je elektronický systém, ...

(3)

Organizácia poverená ministerstvom je povinná zabezpečiť ministerstvu prístup do registra prevádzkovateľov ...

(4)

Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu ...

(5)

Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 4 vedie evidenciu podľa tohto zákona a osobitného predpisu15) ...

§ 6
(1)

Uvedenie fluórovaných skleníkových plynov na trh a činnosti uvedené v osobitnom predpise16) môže vykonávať ...

(2)

Osvedčenie o odborných znalostiach je osobitnou podmienkou prevádzkovania živnosti.17)

(3)

Certifikát o odbornej spôsobilosti získa fyzická osoba podnikateľ, ktorá

a)
má osvedčenie o odborných znalostiach v príslušnej činnosti alebo zodpovedajúci certifikát vydaný v ...
b)
vyhlási a vie preukázať, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností ...
c)
vyhlási a vie preukážať, že vedie dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku podľa osobitného predpisu19) ...
(4)

Certifikát o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa, okrem náležitostí ustanovených v osobitnom ...

a)
dátum, miesto narodenia a miesto trvalého pobytu držiteľa certifikátu o odbornej spôsobilosti a v prípade ...
b)
miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti,
c)
odtlačok pečiatky certifikačného orgánu.
(5)

Certifikát o odbornej spôsobilosti získa právnická osoba, ktorá

a)
zamestnáva fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach alebo zodpovedajúceho ...
b)
vyhlási a vie preukázať, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností ...
c)
vyhlási a vie preukážať, že vedie dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku podľa osobitného predpisu19) ...
(6)

Certifikát o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu, okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise,21) ...

a)
sídlo právnickej osoby a jej identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo osvedčenia o odborných znalostiach a kategóriu činností,22) ...
c)
miesto vydania certifikátu o odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky certifikačného orgánu.
(7)

Doba platnosti osvedčenia o odborných znalostiach pre fyzickú osobu je päť rokov a doba platnosti certifikátu ...

(8)

Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti podáva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická ...

(9)

Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa obsahuje

a)
meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,
b)
osvedčenie o odborných znalostiach na výkon príslušných činností,
c)
vyhlásenie o tom, že fyzická osoba vlastní alebo môže používať technické prostriedky a vybavenie potrebné ...
d)
vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej podobe,
e)
hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.
(10)

Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti pre právnickú osobu obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
zoznam fyzických osôb, ktoré právnická osoba zamestnáva a sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach ...
c)
vyhlásenie o tom, že právnická osoba vlastní technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie ...
d)
vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej podobe,
e)
hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok.
(11)

Osvedčenie o odborných znalostiach vo vzťahu k spôsobilosti na výkon príslušnej činnosti podľa odseku ...

(12)

Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 11 sú:

a)
stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitných predpisov26) v prípade osvedčení kategórie ...
b)
ukončené základné vzdelanie v prípade osvedčení kategórie III a IV28) v súvislosti so stacionárnymi ...
c)
stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitného predpisu29) v prípade činností súvisiacich ...
d)
stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitného predpisu30) pri zhodnotení fluórovaných ...
(13)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi na získanie ...

a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,
b)
kategóriu činnosti alebo príslušné činnosti, na ktoré žiada overenie odbornej spôsobilosti na získanie ...
(14)

K žiadosti o osvedčenie o odborných znalostiach fyzická osoba priloží

a)
kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c)
kópie oprávnení alebo poverení podľa správnej inžinierskej praxe.31)
(15)

Náklady spojené s absolvovaním teoretickej a praktickej výučby a so skladaním skúšky uhrádza žiadateľ ...

(16)

Certifikát o odbornej spôsobilosti zruší certifikačný orgán určený ministerstvom, ak jeho držiteľ

a)
písomne požiada o jeho zrušenie,
b)
prestane spĺňať niektorú z podmienok na jeho udelenie,
c)
je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
d)
nemá možnosť použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností, na ktoré bol ...
e)
opätovne alebo závažným spôsobom poruší povinnosti ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom.9)
(17)

Platnosť certifikátu o odbornej spôsobilosti zanikne

a)
smrťou fyzickej osoby podnikateľa, ktorá je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo jej ...
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti,
c)
uplynutím doby platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti.
(18)

Osobitné predpisy,32) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odseku 1 viazané na splnenie ...

§ 6a - Hodnotiaci orgán
(1)

Hodnotiaci orgán vykonáva činnosť na základe poverenia, ktoré vydáva ministerstvo. Ministerstvo vydá ...

(2)

Žiadosť o vydanie poverenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
učebné texty na teoretickú výučbu a praktickú výučbu,
c)
návrh skúšobného poriadku,
d)
kompletný zoznam skúšobných otázok,
e)
zoznam technického vybavenia a prístrojového vybavenia na praktickú časť výučby a praktickú časť skúšky ...
f)
vzor osvedčenia o odborných znalostiach,
g)
návrh zoznamu osôb vykonávajúcich teoretickú výučbu a praktickú výučbu vrátane ich profesijných životopisov, ...
h)
návrh zoznamu členov skúšobnej komisie.
(3)

Hodnotiaci orgán je povinný

a)
postupovať pri svojej činnosti podľa osobitného predpisu32a) a v súlade so skúšobným poriadkom schváleným ...
b)
uchovávať záznamy o výsledkoch teoretickej skúšky a praktickej skúšky najmenej päť rokov,
c)
zverejňovať na svojom webovom sídle aspoň jeden mesiac pred konaním výučby a skúšky informácie o dátume ...
d)
zabezpečiť preškolenie odborne spôsobilých osôb pri zásadnej zmene právnych predpisov týkajúcich sa ...
e)
oznámiť do 30 dní ministerstvu zmenu identifikačných údajov a údajov podľa odseku 2,
f)
predložiť na vyžiadanie orgánom štátneho dozoru úplnú a pravdivú dokumentáciu a informácie súvisiace ...
(4)

Ministerstvo zmení vydané poverenie, ak dôjde k zmene, ktorá môže ovplyvniť činnosť hodnotiaceho orgánu, ...

(5)

Ministerstvo zruší vydané poverenie, ak dôjde k porušeniu povinností uvedených v odseku 3 písm. a) alebo ...

(6)

Poverenie zaniká dňom

a)
zániku právnickej osoby,
b)
zániku živnostenského oprávnenia,
c)
zrušenia poverenia ministerstvom,
d)
doručenia oznámenia hodnotiaceho orgánu o ukončení jeho činnosti ministerstvu.
§ 6b - Certifikačný orgán
(1)

Certifikačný orgán vykonáva činnosť na základe poverenia, ktoré vydáva ministerstvo. Ministerstvo vydá ...

(2)

Žiadosť o vydanie poverenia podľa odseku 1 obsahuje

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
certifikačný program a postupy súvisiace s udeľovaním certifikátov o odbornej spôsobilosti,
c)
vzor certifikátu o odbornej spôsobilosti,
d)
návrh zodpovedného zástupcu certifikačného orgánu, ktorý bude oprávnený podpisovať certifikát o odbornej ...
(3)

Certifikačný orgán vedie zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach, a ...

(4)

Certifikačný orgán je povinný

a)
postupovať pri svojej činnosti podľa osobitného predpisu32a) a vydávať certifikáty o odbornej spôsobilosti ...
b)
zaslať na základe žiadosti ministerstva v požadovanom formáte ministerstvu údaje, ktoré mu oznámila ...
c)
oznámiť do 30 dní ministerstvu zmenu údajov podľa odseku 2,
d)
predložiť na vyžiadanie orgánom štátneho dozoru úplnú a pravdivú dokumentáciu a informácie súvisiace ...
(5)

Ministerstvo zmení vydané poverenie, ak dôjde k zmene, ktorá môže ovplyvniť činnosť certifikačného orgánu, ...

(6)

Ministerstvo zruší vydané poverenie, ak dôjde k porušeniu povinností uvedených v odseku 4 písm. a) alebo ...

(7)

Poverenie zaniká dňom

a)
zániku právnickej osoby,
b)
zániku živnostenského oprávnenia,
c)
zrušenia poverenia ministerstvom,
d)
doručenia oznámenia certifikačného orgánu o ukončení jeho činnosti ministerstvu.
§ 7 - Označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny
(1)

Výrobky a zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis33) ...

(2)

Informácie na výrobkoch a zariadeniach obsahujúcich fluórované skleníkové plyny uvádzaných na trh v ...

Štátna správa
§ 8 - Orgány štátnej správy

Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).

§ 9 - Ministerstvo

Ministerstvo

a)

je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami ...

b)

vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach dodržiavania povinností hodnotiaceho orgánu a certifikačného ...

c)

zhromažďuje údaje a vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach,

d)

určuje hodnotiaci orgán, ktorý zabezpečuje teoretickú a praktickú výučbu a organizáciu teoretickej a ...

e)

určuje certifikačný orgán, ktorý vydáva certifikáty o odbornej spôsobilosti,

f)

vydáva, mení a ruší poverenia vydané pre hodnotiaci orgán a certifikačný orgán.

§ 11 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia vykonáva odborný štátny dozor vo veciach nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami ...

(2)

Pri výkone štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce štátny dozor povinné preukázať sa písomným poverením ...

(3)

Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo ...

(4)

Osoby vykonávajúce štátny dozor sú oprávnené na náklady kontrolovaného subjektu odoberať vzorky fluórovaných ...

(5)

Inšpekcia ukladá opatrenia na nápravu.

Správne delikty
§ 12 - Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a)

uvádza fluórované skleníkové plyny alebo výrobky a zariadenia na trh napriek zákazu a obmedzeniam podľa ...

b)

neoznačí výrobky alebo zariadenia pri ich uvádzaní na trh podľa § 7 a podľa osobitného predpisu,34)

c)

nesplní oznamovaciu povinnosť o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch ...

d)

nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových ...

e)

neurčí prevádzkovateľa zariadenia podľa § 3 ods. 2 alebo podľa § 15b,

f)

neoznámi prevádzkovateľa zariadenia okresnému úradu podľa § 3 ods. 3,

g)

vykonáva činnosť uvedenú v osobitnom predpise16) bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore ...

h)

nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom fluórovaných skleníkových plynov alebo nezabezpečí kontrolu ...

i)

nezabezpečí vykonanie opravy zariadenia po zistení úniku podľa osobitného predpisu,37a)

j)

nezabezpečí, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku,

k)

nezabezpečí prístup k rozoberateľným spojom podľa § 4 ods. 4,

l)

nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 alebo neumožní odobrať vzorku fluórovaných skleníkových plynov podľa ...

m)

nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 11 ods. 5,

n)

nezabezpečí inštaláciu systému detekcie úniku a jeho kontrolu podľa osobitného predpisu,37b)

o)

nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvóty prostredníctvom elektronického registra kvót podľa § 14 ...

p)

nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2,

q)

nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 1 a 3 a § 6b ods. 1, 3 a 4.

Správne delikty
§ 12a

Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá

a)
uvádza fluórované skleníkové plyny alebo výrobky a zariadenia na trh napriek zákazu a obmedzeniam podľa ...
b)
neoznačí výrobky alebo zariadenia pri ich uvádzaní na trh podľa § 7 a podľa osobitného predpisu34) alebo ...
c)
nesplní oznamovaciu povinnosť o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch ...
d)
nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových ...
e)
neurčí prevádzkovateľa zariadenia podľa § 3 ods. 2 alebo podľa § 15b,
f)
vykonáva činnosť uvedenú v osobitnom predpise16) bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore ...
g)
nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom fluórovaných skleníkových plynov alebo nezabezpečí kontrolu ...
h)
nezabezpečí vykonanie opravy zariadenia po zistení úniku podľa osobitného predpisu,37a)
i)
nezabezpečí, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku,
j)
nezabezpečí prístup k rozoberateľným spojom podľa § 4 ods. 4,
k)
nesplní povinnosť podľa 11 ods. 3 alebo neumožní odobrať vzorku fluórovaných skleníkových plynov podľa ...
l)
nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 11 ods. 5,
m)
nezabezpečí inštaláciu systému detekcie úniku a jeho kontrolu podľa osobitného predpisu,37b)
n)
nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvóty prostredníctvom elektronického registra kvót podľa § 14 ...
o)
nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2,
p)
nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 1 a 3 a § 6b ods. 1, 3 a 4.
§ 13
(1)

Správne delikty podľa § 12 prejednáva inšpekcia.

(2)

Inšpekcia uloží pokutu

a)
od 300 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. b), c), e), f), p) alebo v písm. q),
b)
od 300 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. d), h), i), j), k), l), m) alebo v ...
c)
od 5 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12 písm. a), g) alebo v písm. n).
(3)

Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, ...

(4)

Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku ...

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení ...

(6)

Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.38)

(7)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 13a
(1)

Správne delikty podľa § 12a prejednáva inšpekcia.

(2)

Inšpekcia uloží pokutu

a)
od 300 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. b), c), e), o) alebo v písm. p),
b)
od 300 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. d), g), h), i), j), k), l) alebo v ...
c)
od 5 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. a), f) alebo v písm. m).
(3)

Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, ...

(4)

Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku ...

(5)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení ...

(6)

Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.38)

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 14 - Spoločné ustanovenia
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)
limitoch únikov fluórovaných skleníkových plynov počas bežnej prevádzky,
b)
forme oznamovania údajov, obsahu formulárov na oznamovanie údajov a obsahu štítkov vykonanej kontroly ...
c)
postupe pri posudzovaní a overovaní odborných znalostí na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi, ...
d)
technických prostriedkoch a vybavení potrebných na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise.16) ...
(2)

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný overiť, či fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, prostredníctvom ...

(3)

Výrobca a dovozca fluórovaných uhľovodíkov37c) je povinný každoročne požiadať Európsku komisiu o pridelenie ...

§ 15 - Prechodné ustanovenia

Do času, kým fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby nezískajú odbornú spôsobilosť podľa § ...

§ 15a

Konanie o vydanie certifikátu o odbornej spôsobilosti začaté a právoplatne neukončené do 1. novembra ...

§ 15b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Vlastník zariadenia uvedeného do prevádzky pred 1. januárom 2016 je povinný určiť prevádzkovateľa zariadenia ...

§ 15c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Konanie o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa dokončí podľa predpisov ...

(2)

Poverenia pre hodnotiaci orgán a certifikačný orgán vydané ministerstvom podľa predpisov účinných do ...

(3)

Podľa § 5, 12 a 13 sa postupuje do 31. decembra 2021.

Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona ...

V § 5 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie o zastavení ...

Čl. IV

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
na úhradu nákladov za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra.“.

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, sa poskytuje podpora ...

3.

V § 9 odsek 11 znie:

„(11) Postup podľa odseku 1 písm. i) až n), odsekov 3 a 5 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je právnická ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných ...
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1191/2014 ...
 • 3)  Čl. 2 bod 10 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 4)  Čl. 2 bod 9 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 5)  Čl. 2 bod 14 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 6)  Čl. 2 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 7)  Čl. 2 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 8)  Čl. 2 bod 17 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 8a)  Čl. 2 bod 20 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 8b)  Čl. 2 bod 21 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 8c)  Čl. 2 bod 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 8d)  Čl. 2 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 8e)  § 89, 97 a 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 9)  Nariadenie (EÚ) č. 517/2014.Čl. 2 až 6 a príloha I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2067 zo ...
 • 10)  Čl. 2 bod 8 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 12)  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  Čl. 3 až 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. ...
 • 14a)  Čl. 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 14b)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 15)  Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 15b)  Príloha II nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 16)  Čl. 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 17)  § 7 ods. 1 a príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ...
 • 18)  Čl. 10 odsek 10 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 19)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 19a)  Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú ...
 • 20)  Čl. 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 ...
 • 21)  Čl. 6 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. Čl. 8 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 ...
 • 22)  Čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.
 • 23)  Čl. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ ...
 • 25)  Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067. Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 (Ú. v. EÚ ...
 • 26)  § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych ...
 • 27)  Čl. 3 ods. 2 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.
 • 28)  Čl. 3 ods. 2 písm. c) a d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2067.
 • 29)  § 11 ods. 8 a 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Vyhláška č. 718/2002 Z. z.
 • 31)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 32)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 32a)  Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008. Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008. Nariadenie Komisie (ES) č. ...
 • 33)  Nariadenie (EÚ) č. 517/2014.
 • 34)  Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2068. Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 35)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 36)  Články 11 a 13 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 37)  Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 37a)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 37b)  Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 37c)  Čl. 2 bod 2 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 37d)  Čl. 16 ods. 5 a čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.
 • 38)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 39)  Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 (Ú. v. EÚ L 92, 3. 4. 2008). Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) ...
 • 40)  Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore