Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.02.2022

Platnosť od: 21.01.2005
Účinnosť od: 01.02.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD41DS11EUPP2ČL2

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.02.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 15/2005 s účinnosťou od 01.02.2022 na základe 7/2022

Legislatívny proces k zákonu 7/2022§ 4
Držba a komerčné činnosti na území Európskej únie

(1)
Exempláre druhov živočíchov uvedených v prílohe A alebo v prílohe B osobitného predpisu9) uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. e)] je zakázané
a)
držať,
b)
odovzdať do držby zariadeniu alebo inej osoby v rámci územia Slovenskej republiky okrem zariadení alebo osôb podľa odseku 2.
(2)
Zákazy podľa odseku 1 sa nevzťahujú na
a)
zoologické záhrady,19)
b)
chovné stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov,19a)
c)
záchytné strediská,19a)
d)
zariadenia prevádzkované osobou zapojenou do programu starostlivosti19b) pre druhy alebo poddruhy, na ktoré sa vzťahuje odsek 1,
e)
zariadenia na chov alebo držbu exemplárov druhov živočíchov používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu,19c)
f)
zariadenia, ktoré držia exempláre druhov živočíchov podľa odseku 1 z dôvodov podľa osobitného predpisu,19d)
g)
veterinárne ordinácie alebo veterinárne kliniky.
(3)
Podnikateľ,20) ktorý predáva21) exempláre, je povinný zverejniť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
a)
prevádzkarne podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu,9)
b)
prevádzkarne informácie o povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitných predpisov3) pre kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaného exemplára,
c)
chovného zariadenia exemplára umiestneného v prevádzkarni vedecké meno druhu exemplára, jeho zaradenie do príloh A až D osobitného predpisu9) spolu s označením „Chránené podľa CITES“.
(4)
Povinnosti podľa odseku 3 sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne, na trhových miestach a burzách; za splnenie uvedených povinností na týchto miestach zodpovedá správca trhoviska alebo organizátor burzy.
zobraziť paragraf
§ 12b
Preukázanie nakladania s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov

(1)
Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov uvedených vo vykonávacom predpise [§ 15 ods. 5 písm. j)] a ich krížencov je povinný
a)
viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov,
b)
vyhotoviť fotodokumentáciu neživého exemplára vybraných druhov živočíchov vo forme spracovanej kože s jedinečným vzorom alebo dermoplastického preparátu s kožou s jedinečným vzorom, ktorá tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov, a
c)
preukázať nakladanie s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov záznamom o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a fotodokumentáciou podľa písmena b).
(2)
Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu doručením kópie časti záznamu o nakladaní s neživým exemplárom s vyznačenou zmenou do desiatich pracovných dní odo dňa zápisu zmeny.
(3)
Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov zapíše držiteľ exemplára do záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho úhynu, kúpy alebo iného spôsobu nadobudnutia.
(4)
Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov vyradí držiteľ exemplára zo záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov v deň jeho predaja alebo v deň, keď nastal iný spôsob jeho vyradenia.
(5)
Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov vyhotoví fotodokumentáciu podľa odseku 1 písm. b), ktorá tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov, v deň zápisu exemplára do záznamu a zašle farebné kópie častí prílohy s vyznačenou zmenou písomne alebo elektronicky ministerstvu spolu so zmenou údajov v zázname podľa odseku 2.
(6)
Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný uchovať záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov a jeho prílohu podľa odseku 1 písm. b) po dobu desiatich rokov od jeho vyradenia zo záznamu.
(7)
Držiteľ exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný oznámiť písomne alebo elektronicky Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štátna ochrana prírody“)43a) termín a miesto odovzdania uhynutého exemplára fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov43aa) kategórie 1,43ab) a odovzdať ho pod dohľadom štátnej ochrany prírody, ktorá vykoná fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia. Štátna ochrana prírody vyhotoví záznam o odovzdaní a jeho kópiu zašle ministerstvu do 30 dní odo dňa jeho vyhotovenia. Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný poskytnúť súčinnosť pri identifikácii exemplára.
(8)
Schválený prevádzkovateľ,43ac) ktorý spracováva telá živočíchov taxidermiou,43ad) vedie záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa osobitného predpisu.43ae) Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa osobitných predpisov.36)
zobraziť paragraf
§ 15
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy a vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimi (ďalej len „štátny dozor“) a určuje hlavné smery tejto činnosti,
b)
vykonáva funkciu výkonného orgánu Slovenskej republiky podľa dohovoru4) a osobitného predpisu,3) zabezpečuje spoluprácu so Sekretariátom dohovoru4) a s výkonnými orgánmi iných štátov, vypracúva výročnú správu o plnení záväzkov vyplývajúcich z dohovoru4) a osobitného predpisu3) a každý druhý rok správu o legislatívnych, regulačných a administratívnych opatreniach na uplatňovanie dohovoru4) a osobitného predpisu,3)
c)
rozhoduje o vydaní povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov, súhlasu na premiestnenie živých exemplárov a vedie o tom evidenciu,
d)
vedie záznamy o úmrtnosti živých živočíchov pri dovoze do Európskej únie,
e)
oznámi výkonnému orgánu členského štátu miesto, kde sa má exemplár umiestniť v prípade vydania súhlasu na premiestnenie,
f)
rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov komerčných činností a vedie o tom evidenciu v rozsahu stanovenom osobitným predpisom,
g)
môže zakázať držbu exemplárov,
h)
prijíma a eviduje oznámenia o dovoze exemplárov a záznamy podľa §12b,
i)
v súčinnosti s okresným úradom, inšpekciou a colnými úradmi vedie evidenciu fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie podľa tohto zákona, osobitného predpisu3) alebo osobitného predpisu44) pre potreby orgánov štátnej správy,
j)
ustanovuje najmenej jeden vedecký orgán alebo taký počet vedeckých orgánov, ktorý je nevyhnutný na plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru,4) osobitných predpisov3) a tohto zákona,
k)
určuje záchytné strediská,45)
l)
môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
m)
je správcom exemplárov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo súdu a môže také exempláre uvedené v prílohách B až D osobitného predpisu9) predať,
n)
vyhodnocuje údaje o nedovolenom obchode s exemplármi a prijíma potrebné opatrenia,
o)
posudzuje platnosť povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vydaného výkonným orgánom štátu dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
p)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany exemplárov,
q)
menuje zástupcov do poradných skupín a pomocných výborov Európskej komisie,
r)
oznámi mená a adresy ustanovených výkonných orgánov a vedeckých orgánov, ako aj všetky zmeny v poskytnutých údajoch Európskej komisii,
s)
monitoruje v spolupráci s inšpekciou, okresným úradom, políciou a colnými orgánmi dodržiavanie ustanovení dohovoru4) a osobitného predpisu,3) informuje Sekretariát dohovoru4) a Európsku komisiu o krokoch prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti so závažnými porušeniami osobitného predpisu3) a o výsledkoch šetrenia na základe upozornenia Európskej komisie,
t)
informuje Európsku komisiu o zamietnutí žiadostí o vydanie povolenia alebo potvrdenia a uznáva zamietnutie žiadostí orgánmi iných členských štátov,
u)
je orgánom príslušným na komunikáciu s Európskou komisiou a Sekretariátom dohovoru,4)
v)
prijíma potrebné kroky na informovanie verejnosti o ustanoveniach dohovoru,4) osobitného predpisu3) a tohto zákona,
w)
zabezpečuje prostredníctvom Poradného zboru pre dohovor4) najmä
1.
spoluprácu pri identifikácii exemplárov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu9) pre potreby orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov, najmä pri colných kontrolách na hraniciach,
2.
vypracúvanie odborných podkladov, analýz, prognóz a informácií o exemplároch pre ministerstvo a vedecký orgán,
3.
prípravu materiálov na konferenciu členských štátov dohovoru,4) prípadne na iné zasadnutia členských štátov dohovoru,4)
4.
posudzovanie vhodnosti zaradenia pôvodných druhov rastlín a živočíchov do príloh k dohovoru,4)
5.
posudzovanie stavu a vývoja jednotlivých druhov a navrhovanie opatrení na výskum, monitoring, ochranu, zachovanie alebo zlepšenie stavu biodiverzity a jej rozumné využívanie,
x)
vydáva stanovisko pri určovaní pôvodu podľa § 12 ods. 6 písm. e),
y)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v dohovore,4) osobitných predpisoch3) a v tomto zákone,
z)
rozhoduje o udelení licencie (§ 8a), zariadeniam prideľuje jedinečný evidenčný kód45a) a vedie o tom evidenciu,
za)
overuje osvedčenia podľa osobitného predpisu45b) a rozhoduje o výnimke podľa § 5 ods. 2,
zb)
rozhoduje o udelení licencie na krúžky a prideľuje evidenčný kód výrobcom krúžkov alebo distribútorom krúžkov,
zc)
vydáva písomné vyhlásenie, ktorým povoľuje použitie exemplára osobného charakteru alebo rodinného charakteru druhov uvedených v prílohe B na komerčné činnosti podľa podmienok stanovených osobitným predpisom.45c)
(3)
Evidencia podľa odseku 2 písm. c), f), h) a i) obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, obchodné meno podnikateľa a právnickej osoby,
b)
dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
adresu trvalého bydliska fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
d)
adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa a právnickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
e)
adresu miesta povoleného chovu alebo pestovania živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) z voľnej prírody [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
f)
údaje o druhu, množstve a pôvode exemplárov,
g)
účel dovozu, vývozu a opätovného vývozu exemplárov,
h)
číslo povolenia alebo potvrdenia alebo iného rozhodnutia,
i)
deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie, označenie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorý uložil sankciu, druh sankcie, za aké protiprávne konanie bola sankcia uložená.
(4)
Údaje
a)
podľa odseku 3 písm. e) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. h) a i),
b)
podľa odseku 3 písm. i) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. c), f) a h).
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti
1.
o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
2.
o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,
b)
podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo udelenie súhlasu na premiestnenie,
c)
podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu (§ 3),
d)
zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie,
e)
zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje vrátane špecifikácie, či ide o živé alebo neživé exempláre,
f)
podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, ako aj o preukaze o pôvode,
g)
zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode alebo ktoré sa nezameniteľne neoznačujú,
h)
podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa § 19 ods. 3 písm. a),
i)
podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov,
j)
zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b ods. 1,
k)
podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa §12b.
zobraziť paragraf
§ 19
Úlohy ďalších orgánov na úseku ochrany exemplárov

(1)
Colný úrad na úseku ochrany exemplárov50)
a)
kontroluje dodržiavanie podmienok pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite exemplárov v spolupráci s orgánmi veterinárnej a rastlinno-lekárskej starostlivosti v súlade s osobitným predpisom;3) pri kontrole postupuje tak, aby živé exempláre prešli colným konaním s najkratším možným zdržaním, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo ich úniku, poranenia, poškodenia zdravia alebo nevhodného zaobchádzania s nimi,
b)
kontroluje, či exempláre prechádzajúce cez hranicu Európskej únie sprevádza platný doklad na dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo tranzit a či obsah zásielky, najmä druh a množstvo, zodpovedá údajom uvedeným v povolení, v potvrdení alebo v oznámení o dovoze; v prípade pochybností si vyžiada stanovisko vedeckého orgánu alebo ministerstva,
c)
pri vstupe po vyplnení kolónky 27 vráti prvú kópiu pre držiteľa povolenia na dovoz dovozcovi a originál povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo štátu vývozu alebo opätovného vývozu bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu,
d)
pri vstupe po vyplnení kolónky 14 vráti kópiu pre držiteľa oznámenia o dovoze dovozcovi a originál oznámenia o dovoze, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo štátu vývozu alebo opätovného vývozu bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu,
e)
pri výstupe po vyplnení kolónky 27 vráti originál a prvú kópiu pre držiteľa povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vývozcovi alebo opätovnému vývozcovi a ich druhú kópiu určenú pre výkonný orgán štátu vývozu alebo opätovného vývozu zašle bez zbytočného odkladu ministerstvu,
f)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu ostatné doklady, ktoré mu boli predložené v súlade s týmto zákonom, osobitným predpisom3) alebo dohovorom,4)
g)
bez zbytočného odkladu písomne informuje ministerstvo o tom, že zistil dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo tranzit exemplárov alebo výrobkov z tuleňov v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) vyhotoví o tom zápis, zásielku zaistí a zabezpečí umiestnenie živých zaistených exemplárov vo vhodných priestoroch,
h)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu právoplatné rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo veci alebo o zhabaní tovaru alebo veci, ktorým je exemplár alebo výrobok z tuleňov a zabezpečí umiestnenie živých exemplárov v záchytnom stredisku,45)
i)
je príslušný na odmietnutie zásielky exemplárov, ak sú dopravené do miesta vstupu do Európskej únie bez príslušných platných povolení alebo potvrdení,
j)
podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu3) a začne konanie v prípade predpokladu ich porušovania,48)
k)
zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom a vedeckým orgánom informovanie verejnosti na určených colných úradoch o ustanoveniach dohovoru4) a osobitného predpisu,3)
l)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu.49)
(2)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj colný kriminálny úrad.51) Colný kriminálny úrad
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto zákona a osobitného predpisu,3)
b)
je oprávnený vyžadovať preukázanie pôvodu exemplára a spôsobu nadobudnutia exemplára.
(3)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plnia aj veterinárne orgány,46) a to tak, že
a)
miestne príslušný orgán veterinárnej správy po fyzickej obhliadke písomne potvrdí žiadateľovi o vydanie povolenia na dovoz živých exemplárov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu,9) že predpokladané chovné zariadenie živého exemplára v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť,52)
b)
veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice kontroluje, či sú živé živočíchy prepravované v súlade s podmienkami uvedenými v povolení na dovoz, vývoz, alebo v potvrdení na opätovný vývoz.53)
(4)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj štátna ochrana prírody, ktorá vykonáva dohľad a fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia podľa §12b ods. 7.
zobraziť paragraf
§ 20
Výkon štátneho dozoru

(1)
Štátny dozor je
a)
zisťovanie, ako fyzické osoby, podnikatelia 20) a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie, osobitné predpisy3)a povinnosti vyplývajúce z povolenia, potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,3)
b)
objasňovanie spočívajúce v prešetrovaní podozrení alebo podnetov poukazujúcich na porušenie tohto zákona, všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho vykonanie, osobitných predpisov3) a povinností vyplývajúcich z povolenia, potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov.3)
(2)
Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 14 sú oprávnení na účely výkonu štátneho dozoru
a)
vstupovať na pozemky, do stavieb, objektov, prevádzkových priestorov a iných zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť, ak to nie je osobitnými predpismi55) zakázané alebo sa na to nevyžaduje povolenie, súhlas alebo oprávnenie podľa osobitných predpisov, 55)
b)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby a miesto jej pobytu,
c)
vykonávať potrebné zisťovania,
d)
požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,56)
e)
požadovať predloženie prvopisov dokladov, spisov a iných písomností potrebných na výkon štátneho dozoru a požadovať ich kópie; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,56)
f)
nazerať do príslušných dokladov,
g)
predvolať kontrolovanú osobu na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru,
h)
odobrať potrebné vzorky,
i)
vykonať odčítanie označenia exemplárov,
j)
požadovať od kontrolovanej osoby, ktorá má v držbe exempláre, ich identifikáciu vrátane fyzickej manipulácie s nimi, ako aj vykonanie odčítania označenia exemplárov,
k)
vyzvať kontrolovanú osobu, aby odovzdala exempláre, ktoré má v držbe, a prvopisy dokladov a iných písomností, ktoré sa týkajú exemplárov,
l)
prevziať a odniesť po výzve podľa písmena k) exempláre spolu s prepravným zariadením a prvopisy dokladov a iných písomností,
m)
odňať exempláre spolu s prepravným zariadením a prvopisy dokladov a iné písomnosti, ak ich kontrolovaná osoba neodovzdala dobrovoľne po výzve podľa písmena k),
n)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy. 55)
(3)
Zamestnanec orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov je pri výkone štátneho dozoru okrem oprávnení podľa odseku 2 ďalej oprávnený:
a)
reagovať na ponuku na predaj, kúpu alebo výmenu exemplárov zverejnenú na internete alebo v inzercii, a to i nepriamo pod utajenou identitou, na účel kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov,
b)
vykonať kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov prostredníctvom poverenej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá reaguje na ponuku na predaj, kúpu alebo výmenu podľa písmena a),
c)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti alebo nakladanie s exemplármi, napríklad predať ich alebo iným spôsobom ich previesť do držby inej osoby, a to do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru,
d)
zastaviť vozidlo57) na účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja exemplárov, ak je dôvodné podozrenie, že vo vozidle sa nachádza exemplár v rozpore s osobitnými predpismi,3)
e)
kontrolovať vozidlo57) na účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja exemplárov a prehľadať vozidlo a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že vo vozidle sa nachádza exemplár v rozpore s osobitnými predpismi,3)
f)
získavať informácie a osobné údaje podľa osobitného predpisu58) od útvarov Policajného zboru s cieľom zistenia identity používateľa elektronických komunikačných služieb, ktorý ponúka na predaj, kúpu alebo výmenu exempláre, na účely kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov.
(4)
Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru sú zamestnanci orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oprávnení poveriť ďalšie osoby, a to najmä na účel identifikácie exemplárov, manipulácie s exemplármi vrátane ich prevozu a odberu vzoriek. Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného vykonaním kontroly. Poverené osoby majú oprávnenia podľa odseku 2 písm. a), f) a h) až n) a povinnosti podľa odseku 6 písm. d). Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.59a) Účasť poverených osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov.59b)
(5)
Pri výkone štátneho dozoru je každý povinný zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vykonávajúcemu štátny dozor
a)
umožniť vstup na pozemky, do stavieb, objektov, prevádzkových priestorov a iných zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane obydlí používaných na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť; to neplatí, ak ide o stavby pre bezpečnosť štátu, nedotknuteľnosť obydlia týmto ustanovením nie je dotknutá,
b)
preukázať svoju totožnosť a miesto pobytu,
c)
strpieť výkon štátneho dozoru, poskytnúť súčinnosť a vytvoriť primerané materiálne a technické podmienky na výkon štátneho dozoru,
d)
podať vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru; vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe, 59c)
e)
dostaviť sa na predvolanie na účel podania vysvetlenia alebo predloženia požadovaných dokladov,
f)
predložiť požadované prvopisy dokladov, spisov a iných písomností,
g)
umožniť odobratie vzoriek,
h)
odovzdať po výzve zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov exempláre a prvopisy dokladov a iných písomností,
i)
umožniť odňatie exemplárov a prvopisov dokladov a iných písomností, ak ich neodovzdali dobrovoľne po výzve podľa písmena h),
j)
umožniť identifikáciu a kontrolu exemplárov, odčítať označenie a manipulovať s nimi; kontrolovaná osoba je povinná na požiadanie zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov fyzicky manipulovať s exemplármi vrátane zabezpečenia odčítania ich označenia,
k)
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy,55)
l)
zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa odseku 3 písm. c),
m)
zastaviť vozidlo na účely podľa odseku 3 písm. d),
n)
umožniť kontrolovať a prehľadať vozidlo vrátane obsahu batožiny v ňom na účely podľa odseku 3 písm. e),
o)
vykonať opatrenia nariadené orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa odseku 13 a podať o nich a o ich výsledku v určenej lehote správu tomuto orgánu,
p)
zabezpečiť, aby počas výkonu štátneho dozoru nedošlo k strate, úniku alebo úletu exemplárov, ako aj k ich odcudzeniu.
(6)
Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov sú povinní
a)
preukázať sa služobným preukazom alebo osobitným písomným poverením na výkon štátneho dozoru,
b)
vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí exemplárov, prvopisov dokladov a iných písomností a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,
c)
odovzdať kontrolovanej osobe odobrané exempláre, prvopisy dokladov a iných písomností, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku, o inom správnom delikte alebo o zhabaní podľa tohto zákona,
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru, s výnimkou poskytnutia takto získaných informácií orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného stíhania.
(7)
Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov súčinnosť pri výkone štátneho dozoru. Osoba, ktorá sa dostaví na predvolanie podľa odseku 5 písm. e), má nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.59a) Nárok zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dostavila na predvolanie.
(8)
Vydavatelia tlače a poskytovatelia internetových služieb, správcovia a prevádzkovatelia webových stránok sú povinní na základe žiadosti orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oznámiť totožnosť a adresu podávateľa inzerátu, akékoľvek ďalšie údaje o podávateľovi inzerátu, ako aj o osobách, ktoré na inzerát reagovali, nevyhnutné na dosiahnutie účelu štátneho dozoru.
(9)
Dopravcovia sú povinní na základe žiadosti orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oznámiť najmä odosielateľov a adresátov a skutočných príjemcov nimi prepravovaných exemplárov, ako aj údaje o čase prepravy, množstve prepravovaných exemplárov a prípadne ďalšie nevyhnutné údaje, ak sú im známe.
(10)
Ak sa zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov pri výkone štátneho dozoru kladie fyzický odpor alebo ak sa mu sťažuje alebo marí výkon iných úradných úkonov, alebo ak sa takýto odpor alebo prekážky očakávajú, môže orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov požiadať Policajný zbor o súčinnosť a ochranu.59d) Orgány Policajného zboru sú povinné poskytnúť zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov na základe jeho žiadosti potrebnú súčinnosť alebo ochranu, ak možno odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor alebo marenie výkonu štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri zisťovaní páchateľov priestupkov a iných správnych deliktov.
(11)
Pri výkone štátneho dozoru, ktorý si vyžaduje zaznamenať stav zistených skutočností priamo na mieste alebo zaznamenať dôležité informácie z vykonaných úkonov, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov spíše záznam o zistených skutočnostiach alebo vykonaných úkonoch, ktorý obsahuje označenie orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov a osoby vykonávajúcej štátny dozor, miesto a čas zistenia skutočnosti alebo vykonania úkonu a ich stručný opis.
(12)
Ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver, že protiprávneho konania sa dopustila kontrolovaná osoba, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vypracuje protokol, ktorý obsahuje najmä označenie tohto orgánu a osoby vykonávajúcej štátny dozor, označenie kontrolovanej osoby, miesto a dátum vykonania kontroly, predmet kontroly a kontrolné zistenia s uvedením ustanovenia zákona, ktoré bolo porušené. Orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov je pri výkone štátneho dozoru povinný s protokolom oboznámiť kontrolovanú osobu, ktorá má právo sa v stanovenej lehote vyjadriť ku kontrolným zisteniam. Ak sa kontrolovaná osoba nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa za to, že nemá ku kontrolným zisteniam námietky. Lehotu na vyjadrenie môže orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov z dôležitých dôvodov na základe žiadosti kontrolovanej osoby predĺžiť. Ak boli ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole podané námietky preukazujúce nesprávnosť kontrolných zistení, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vypracuje dodatok k protokolu.
(13)
Ak je to možné a účelné, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov kontrolovanej osobe v protokole nariadi vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, a to bezodkladne po nariadení alebo v určenej lehote. Kontrolovaná osoba je povinná predložiť tomuto orgánu písomnú správu o splnení opatrení do siedmich dní od ich vykonania.
(14)
Ak nebolo zistené porušenie zákona, orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov vypracuje záznam, ktorý obsahuje najmä označenie tohto orgánu, predmet štátneho dozoru, miesto a čas vykonania štátneho dozoru, kontrolné zistenia a dátum vypracovania záznamu; ak orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov nezistil subjekt zodpovedný za protiprávne konanie, vypracuje zápis z objasňovania.
(15)
Štátny dozor je ukončený dňom doručenia písomného oznámenia o ukončení štátneho dozoru kontrolovanej osobe alebo vypracovaním zápisu z objasňovania. Za deň, keď sa orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov dozvedel o porušení povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov3) a povinnosti vyplývajúcej z povolenia, potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,3) sa považuje deň ukončenia štátneho dozoru.
(16)
Orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov môže uložiť fyzickej osobe poriadkovú pokutu od 100 eur do 1 000 eur a podnikateľovi20) alebo právnickej osobe od 500 eur do 7 000 eur za marenie, rušenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo za nesplnenie povinností podľa odseku 5; orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov môže uložiť poriadkovú pokutu osobe, ktorá sa nedostaví na predvolanie bez náležitého ospravedlnenia alebo odoprie podať vysvetlenie alebo nepredloží potrebné doklady. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom Environmentálneho fondu. Správcom pohľadávky štátu z uložených poriadkových pokút je Environmentálny fond.
(17)
Ak sa predvolaná osoba nedostaví na opakované predvolanie na podanie vysvetlenia, môže ju orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov dať predviesť prostredníctvom príslušného útvaru Policajného zboru.
(18)
Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.59e)
(19)
Ak príslušník spravodajskej služby pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitných predpisov,59f) ustanovenia odseku 2 písm. b), odseku 3 písm. e) a odseku 5 písm. b) a n) sa nepoužijú.
zobraziť paragraf
§ 22
Iné správne delikty

(1)
Pokutu od 80 eur do 16 600 eur alebo prepadnutie exemplára uloží okresný úrad alebo inšpekcia podnikateľovi20) alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že
a)
poruší podmienky určené v povolení alebo v potvrdení vydanom podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,60)
b)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia alebo v oznámení o dovoze61) (§ 6 ods. 1 a 2 a § 8),
c)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie preukazu o pôvode (§ 12 ods. 5),
d)
použije pri dovoze, vývoze alebo opätovnom vývoze falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie alebo povolenie alebo potvrdenie, ktoré bolo zmenené bez súhlasu vydávajúceho orgánu,64)
e)
použije falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie alebo povolenie alebo potvrdenie, ktoré bolo zmenené bez súhlasu vydávajúceho orgánu ako podklad na vydanie iného povolenia alebo potvrdenia na akýkoľvek iný úradný účel v súvislosti s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,61)
f)
použije exempláre druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) na iný účel, ako je uvedené v povolení na dovoz,
g)
použije povolenie alebo potvrdenie na iný exemplár alebo na iný účel, ako je ten, na ktorý bolo vydané,
h)
použije štítok na iný účel, ako je určený,65)
i)
sfalšuje alebo zmení povolenie, potvrdenie alebo rozhodnutie, alebo si dá vykonať neoprávnené zmeny v povolení, potvrdení alebo rozhodnutí vydanom podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,3)
j)
neoznámi predchádzajúce zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia24) [§ 6 ods. 2 písm. f) a § 8 ods. 6],
k)
nevedie evidenciu o exemplároch podľa tohto zákona (§ 9 až 11),
l)
nesplní povinnosti uvedené v § 10 ods. 3, 4 alebo ods. 5 alebo § 11 ods. 3, 4 alebo ods. 5,
m)
neodovzdá originál neplatného preukazu o pôvode (§ 12 ods. 10),
n)
nesplní povinnosti podľa § 13,
o)
nevráti ministerstvu originál a všetky kópie neplatného alebo nepoužitého povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,66)
p)
nesplní povinnosti uvedené v § 4 ods. 3 alebo ods. 4,
q)
nesplní povinnosti uvedené v § 12 ods. 5, 13 alebo ods. 15,
r)
nesplní povinnosť podľa § 28 ods. 8 alebo ods. 9 uloženú orgánom štátnej správy [§ 15 ods. 2 písm. l), § 16 písm. c), § 17 písm. c) a § 18 písm. c)],
s)
vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie na krúžky alebo v rozpore s rozhodnutím o jej udelení alebo poruší povinnosti výrobcu krúžkov alebo distribútora krúžkov podľa § 13a,
t)
nezabezpečí nezameniteľné označenie v súlade s požiadavkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu,43b)
u)
vyrába, spracováva, balí alebo opätovne balí kaviár bez platnej licencie na kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie alebo neplní povinnosti pri vedení záznamov podľa § 5a,
v)
nesplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) ak sa nepostihujú podľa odseku 2.
(2)
Pokutu od 1 500 eur do 33 000 eur alebo prepadnutie exemplára uloží okresný úrad alebo inšpekcia podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že
a)
dovezie na územie Európskej únie alebo vyvezie alebo opätovne vyvezie z územia Európskej únie exemplár bez povolenia alebo potvrdenia, alebo bez oznámenia o dovoze,64)
b)
vykoná tranzit bez dokladov, ktoré sa na tranzit vyžadujú67) (§ 2 ods. 1), alebo s falošnými, falzifikovanými, alebo s neplatnými dokladmi,
c)
kúpi, ponúkne na kúpu, nadobudne na komerčné účely, vystavuje na verejnosti na komerčné účely, využíva na komerčný zisk a predaj, drží na predaj, ponúka na predaj alebo prepravuje na účely predaja exemplár v rozpore s osobitným predpisom,31)
d)
drží alebo odovzdá do držby exemplár v rozpore s § 4 ods. 1,
e)
premiestni exemplár v rozpore s osobitným predpisom,68)
f)
nepreukáže pôvod exemplára podľa § 12, nepreukáže spôsob nadobudnutia podľa § 12a, nesplní inú povinnosť podľa § 12a alebo nesplní povinnosť podľa §12b,
g)
ako držiteľ exemplára použije nezameniteľné označenie exemplára v rozpore so zákonom (§ 13),
h)
drží exemplár, ktorého držba je zakázaná alebo obmedzená podľa tohto zákona a osobitného predpisu,3)
i)
nevydá zaistený exemplár podľa § 24 ods. 5 alebo zhabaný exemplár podľa § 25,
j)
neumožní odňatie exemplára podľa § 24 ods. 6,
k)
koná v rozpore s nariadením okresného úradu alebo inšpekcie podľa § 24 ods. 8,
l)
dovezie výrobky z tuleňov bez výnimky udelenej ministerstvom podľa § 5 alebo obchoduje s výrobkami z tuleňov v rozpore s osobitnými predpismi.68a)
(3)
Ak sa osoba dopustí iného správneho deliktu podľa odsekov 1 a 2 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký iný správny delikt uložená pokuta, môže jej byť uložená pokuta do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(4)
Prepadnutie exemplára možno uložiť vtedy, ak je exemplár vo vlastníctve toho, kto sa dopustil protiprávneho konania a exemplár bol
a)
použitý alebo určený na spáchanie iného trestného deliktu alebo
b)
získaný iným správnym deliktom, alebo bol nadobudnutý za exemplár získaný iným správnym deliktom.
(5)
Prepadnutie exemplára nemožno uložiť, ak hodnota exemplára je v nápadnom nepomere k povahe tohto iného správneho deliktu.
(6)
Vlastníkom prepadnutého exemplára sa stáva štát.
(7)
Prepadnutie exemplára možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.
(8)
Ak nebolo za iný správny delikt uložené prepadnutie exemplára, okresný úrad alebo inšpekcia môže rozhodnúť o zhabaní exemplára, ak nie je vo vlastníctve toho, kto sa dopustil protiprávneho konania, alebo ak ten, kto sa dopustil protiprávneho konania, je neznámy, a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem.
(9)
O zhabaní exemplára nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynuli tri roky. Ustanovenie odseku 6 platí rovnako.
(10)
Konanie o uložení sankcie možno začať najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení alebo nesplnení povinnosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu3) dozvedel príslušný okresný úrad alebo inšpekcia, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu alebo nesplneniu povinnosti.
(11)
Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak orgán, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti.
(12)
Výnosy z pokút uložených za iné správne delikty podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.
(13)
Osoba, proti ktorej okresný úrad alebo inšpekcia rozhodnutím vyslovila výrok o porušení tohto zákona a osobitného predpisu,3) je povinná uhradiť štátu trovy konania spojené s prerokovaním iného správneho deliktu alebo zhabania paušálnou sumou vo výške 33,19 eura. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(14)
Uhradené trovy konania podľa odseku 13 sú príjmom Environmentálneho fondu.
(15)
Na doručenie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 13 a 14.
(16)
Za viac iných správnych deliktov toho istého podnikateľa alebo právnickej osoby prejednávaných v jednom konaní uloží okresný úrad alebo inšpekcia sankciu podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.
(17)
Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt sa prihliadne na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, najmä na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, prípadne na opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe.
zobraziť paragraf
§ 25
Zhabanie exemplára

(1)
Okresný úrad alebo inšpekcia môže zhabať exemplár, ak
a)
držiteľ exemplára nepreukáže jeho pôvod v súlade s § 12,
b)
sa s ním nakladá v rozpore s nariadením podľa § 24 ods. 8,
c)
bol exemplár nadobudnutý alebo sa s ním nakladá v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.70a)
(2)
Vlastníkom zhabaného exemplára sa stáva dňom právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní štát.
(3)
Okresný úrad alebo inšpekcia, ktoré rozhodli o zhabaní exemplára, to oznámia bez zbytočného odkladu ministerstvu a zabezpečia v súčinnosti so správcom majetku štátu podľa § 26 alebo s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti,70b) ak je to potrebné, jeho umiestnenie v záchytnom stredisku.45) Fyzická osoba, podnikateľ20) alebo právnická osoba, ktorej bol exemplár zhabaný, je povinná zhabaný exemplár vydať.
(4)
Osoba, ktorej bol živý exemplár zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené s návratom zhabaného exemplára do štátu vývozu.
(5)
Povinnosť uhradiť náklady podľa odseku 4 sa ukladá rozhodnutím; uhradené náklady sú príjmom Environmentálneho fondu.
zobraziť paragraf
§ 28
Spoločné ustanovenia

(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahuje na konanie podľa § 6 ods. 15, § 12 ods. 6, 8, ods. 9 písm. b), ods. 10 a 12, §13 ods. 2, 3 a 5, § 20 ods. 1 až 15 a ods. 17 a 18, § 24 ods. 8, § 26 ods. 3 písm. k) a § 28 ods. 3. Na doručovanie sa vzťahuje Správny poriadok.
(2)
Orgán štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) konanie podľa tohto zákona zastaví, ak
a)
nebol zaplatený správny poplatok a sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,77)
b)
uplynula lehota na prejednanie iného správneho deliktu.
(3)
Ak nemožno doručiť písomnosť podľa § 12 a 20 právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Ak nemožno doručiť písomnosť podľa § 12 a 20 podnikateľovi-fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ-fyzická osoba o tom nedozvie.
(4)
Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie vykoná orgán, ktorý ako prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy na úseku ochrany exemplárov podľa § 14 písm. a) až d) a nedôjde medzi nimi k dohode, na ďalšie konanie je príslušná inšpekcia, ak ministerstvo nerozhodlo inak.
(5)
Každý, kto nájde exemplár, je povinný vydať ho vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, nálezca je povinný odovzdať ho okresnému úradu alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody a krajiny, ak okresný úrad neurčí inak. Ak sa oň vlastník neprihlási do troch mesiacov od jeho odovzdania, prepadá exemplár do vlastníctva štátu, ktorého správcom je ministerstvo. Na správu takých exemplárov sa vzťahuje § 26.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na exemplár chráneného druhu živočícha.10) Ak je predmetom nálezu takýto exemplár, postupuje sa podľa osobitného predpisu.78)
(7)
Náklady na zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a na vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva, ktoré nariadil orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov pri výkone štátneho dozoru, znáša tento orgán.
(8)
Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie, ak to nariadi inšpekcia podľa § 18 písm. c); úkony sa vykonajú pod dohľadom inšpekcie, ktorá o tom vyhotoví záznam.
(9)
Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie, ak to nariadi ministerstvo alebo okresný úrad pri vydávaní preukazu o pôvode podľa § 17 písm. j); úkony sa vykonajú pod dohľadom ministerstva alebo okresného úradu, ktoré o tom vyhotovia záznam. Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť zaslanie odobratej vzorky krvi alebo iného tkaniva do laboratória pod dohľadom ministerstva alebo okresného úradu a predložiť výsledok analýzy krvi alebo iného tkaniva ministerstvu alebo okresnému úradu. Ak nariaďuje vykonanie stanovenia DNA profilu ministerstvo, môže dohľadom poveriť okresný úrad.
(10)
Na držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, sa nevzťahujú povinnosti § 9, § 12 ods. 4 písm. b), § 12b a § 13, ak sa na území Slovenskej republiky držiteľ nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022

(1)
Zákaz podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. februára 2022 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v držbe na území Slovenskej republiky ku dňu zákazu držby, a na exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území Slovenskej republiky od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022.
(2)
V konaní začatom pred 1. februárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2022; podľa neskorších predpisov sa dokončí vtedy, ak je to pre účastníka konania priaznivejšie.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)
Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
[]2)
Čl. 2 písm. s) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
[]2a)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 286, 31. 10. 2009).
[]3)
Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1007/2009. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 737/2010 z 10. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 216, 17. 8. 2010). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 757/2012 z 20. augusta 2012, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie (Ú. v. EÚ L 223, 21. 8. 2012). Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006.
[]4)
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).
[]5)
Čl. 2 písm. v) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]6)
Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]7)
Čl. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]8)
Čl. V ods. 3 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).
[]9)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97.
[]10)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
[]11)
Čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]12)
Čl. 4, čl. 11 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Čl. 7, 8, 11, 13 a 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]13)
Čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]14)
Čl. 2 písm. g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]15)
Čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Čl. 2 ods. 4 a príloha IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]16)
§ 305 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
[]17)
Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1007/2009. Nariadenie (EÚ) č. 737/2010. Nariadenie (EÚ) č. 757/2012. Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 74 a 75 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]18)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
[]18a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
[]19)
§ 44 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]19a)
§ 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]19b)
§ 54 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]19c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení neskorších predpisov.
[]19d)
Napríklad § 12 ods. 2 písm. j), § 14 ods. 2 písm. b), § 22 ods. 18 a 19 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]20)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
[]21)
Čl. 2 písm. i) a p) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]22)
Čl. 9 ods. 1 a príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]23)
Čl. 9 ods. 1, čl. 15 ods. 1 a časť Žiadosť prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]24)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]25)
Kolónka 23 časti Žiadosť prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]26)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]27)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
[]28)
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
[]29)
Čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]30)
Čl. 11 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]31)
Čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]32)
Čl. 20 ods. 5 a príloha III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]34)
Čl. 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]35)
Čl. 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení a časť Žiadosť prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 792/2012.
[]36)
Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 557/2004 Z. z.
[]37)
Napríklad zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
[]38)
Čl. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]38a)
Čl. 2 písm. q) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
[]38b)
§ 45 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
[]38c)
§ 2 ods. 2 písm. zn) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 310/2018 Z. z.
[]39)
Čl. 1 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]40)
Čl. 1 písm. c) a čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]41)
Čl. 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]42)
Príloha VII k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]43)
Čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
[]43a)
§ 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]43aa)
§ 29 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
[]43ab)
Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
[]43ac)
§ 39a a § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]43ad)
Príloha I bod 47 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2011) v platnom znení.
[]43ae)
Príloha VIII nariadenia (EÚ) č. 142/2011 v platnom znení.
[]43b)
Kapitola XVI nariadenia (ES) 865/2006 v platnom znení.
[]43c)
Čl. 66 ods. 8 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
[]43d)
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]44)
§ 74 a 75 zákona č. 199/2004 Z. z.
[]45)
§ 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]45a)
Čl. 66 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
[]45b)
Čl. 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 737/2010.
[]45c)
Čl. 58a nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
[]46)
Zákon č. 488/ 2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]47)
Čl. 36 ods. 1, ods. 2 a 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]48)
Čl. 14 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]49)
Čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]49a)
Čl. 66 ods. 7 tretia veta nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
[]49b)
Čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 737/2010.
[]50)
§ 9 ods. 3 písm. v) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]51)
§ 11 ods. 3 písm. j) zákona č. 652/2004 Z. z.
[]52)
Zákon č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 4 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]53)
Čl. 16 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Kolónka 23 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]55)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]56)
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]57)
§ 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
[]58)
§ 110 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
[]59)
§ 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]59a)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
[]59b)
Napríklad § 136 a 138 Zákonníka práce, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]59c)
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
[]59d)
§ 72 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
[]59e)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
[]59f)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
[]60)
Čl. 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]61)
Čl. 4, 5, 8 a 9 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]64)
Čl. 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]65)
Čl. 22 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]66)
Čl. 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001.
[]67)
Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]68)
Čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]68a)
Nariadenie (ES) č. 1007/2009. Nariadenie (EÚ) č. 737/2010.
[]69)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]70)
§ 44 a 45 zákona č. 543/2002 Z. z.
[]70a)
Čl. 4, 8, a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1007/2009. Nariadenie (EÚ) č. 737/2010. Nariadenie (EÚ) č. 757/2012.
[]70b)
§ 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
[]71)
Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 199/2004 Z. z.
[]72)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]73)
Čl. 8 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
[]74)
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
[]75)
§ 89 ods. 13 a 14 Trestného zákona.
[]76)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]77)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
[]78)
§ 35 ods. 6 a § 103 ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 310/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 15/2005 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Rady 83/129/EHS z 28. marca 1983 o dovoze koží určitých tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov (Ú. v. ES L 91, 9. 4. 1983; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 01) v znení smernice Rady 89/370/EHS z 8. júna 1989 (Ú. v. ES L 163, 14. 6. 1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 01).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore