Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 21.01.2005
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14JUD41DS11EUPP8ČL2

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 15/2005 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 135/2023


Nový paragraf
§ 6a
Konanie o vydaní ďalších druhov potvrdení

(1)
Ministerstvo vydá potvrdenie o putovnej výstave,29a) potvrdenie o osobnom vlastníctve,29b) potvrdenie o hudobnom nástroji29c) alebo ďalší druh potvrdenia podľa osobitných predpisov29d) druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu,9) iba ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitných predpisoch3) a ak sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13 a neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktoré by bránili vydaniu potvrdenia.
(2)
Potvrdenie o putovnej výstave29a) sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.29e)
(3)
Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa odseku 2 obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
čestné vyhlásenie o vlastníctve exemplára,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,29f)
d)
listinné dôkazy, ktorými sú:
1.
preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. b) a potvrdenie podľa osobitného predpisu,29g) ak boli vydané,
2.
kópia písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia podľa § 12a,
3.
kópia povolenia na dovoz6) alebo
4.
kópia rovnocenného potvrdenia o putovnej výstave vydaného treťou krajinou,
e)
doklad preukazujúci vedenie evidencie podľa § 10 a 11,
f)
listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,3)
g)
podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára živočícha vrátane charakteristiky prepravného zariadenia a opis chovného zariadenia v mieste prvého určenia, v ktorom bude exemplár umiestnený.
(4)
K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa odseku 2 môže žiadateľ pripojiť aj iné listinné dôkazy, než sú uvedené v odseku 3, ak preukazujú splnenie podmienok na vydanie potvrdenia o putovnej výstave.
(5)
Na konanie vo veci vydania potvrdenia podľa odseku 2 sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 4, 5, 7 až 15 a § 7.
(6)
Potvrdeniu vydanému podľa odseku 2 ministerstvo pridelí evidenčné číslo výstavy.
(7)
Potvrdenie o osobnom vlastníctve,29b) potvrdenie o hudobnom nástroji29c) alebo ďalší druh potvrdenia podľa osobitných predpisov29d) sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.29h) Žiadosť o vydanie potvrdenia obsahuje náležitosti primerane podľa odseku 3.
(8)
Na konanie vo veci vydania potvrdenia podľa odseku 7 sa primerane použijú ustanovenia § 6 a 8.
(9)
Po odovzdaní originálu potvrdenia o putovnej výstave alebo potvrdenia o osobnom vlastníctve ministerstvu, ministerstvo vráti žiadateľovi originál dokladu podľa odseku 3 písm. d) bodu 1.
zobraziť paragraf
§ 15
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy a vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimi (ďalej len „štátny dozor“) a určuje hlavné smery tejto činnosti,
b)
vykonáva funkciu výkonného orgánu Slovenskej republiky podľa dohovoru4) a osobitného predpisu,3) zabezpečuje spoluprácu so Sekretariátom dohovoru4) a s výkonnými orgánmi iných štátov, vypracúva výročnú správu o plnení záväzkov vyplývajúcich z dohovoru4) a osobitného predpisu3) a každý druhý rok správu o legislatívnych, regulačných a administratívnych opatreniach na uplatňovanie dohovoru4) a osobitného predpisu,3)
c)
rozhoduje o vydaní povolenia na dovoz, povolenia na vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve, potvrdenia o hudobnom nástroji alebo ďalšom druhu potvrdenia, súhlasu na premiestnenie živých exemplárov a vedie o tom evidenciu,
d)
vedie záznamy o úmrtnosti živých živočíchov pri dovoze do Európskej únie,
e)
oznámi výkonnému orgánu členského štátu miesto, kde sa má exemplár umiestniť v prípade vydania súhlasu na premiestnenie,
f)
rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov komerčných činností a vedie o tom evidenciu v rozsahu stanovenom osobitným predpisom,
g)
môže zakázať držbu exemplárov,
h)
prijíma a eviduje oznámenia o dovoze exemplárov a záznamy podľa §12b,
i)
v súčinnosti s okresným úradom, inšpekciou a colnými úradmi vedie evidenciu fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie podľa tohto zákona, osobitného predpisu3) alebo osobitného predpisu44) pre potreby orgánov štátnej správy,
j)
ustanovuje najmenej jeden vedecký orgán alebo taký počet vedeckých orgánov, ktorý je nevyhnutný na plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru,4) osobitných predpisov3) a tohto zákona,
k)
určuje záchytné strediská,45)
l)
môže nariadiť zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
m)
je správcom exemplárov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo súdu a môže také exempláre uvedené v prílohách B až D osobitného predpisu9) predať,
n)
vyhodnocuje údaje o nedovolenom obchode s exemplármi a prijíma potrebné opatrenia,
o)
posudzuje platnosť povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz, o putovnej výstave, o osobnom vlastníctve, o hudobnom nástroji alebo ďalšieho druhu potvrdenia vydaného výkonným orgánom štátu dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu,
p)
zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany exemplárov,
q)
menuje zástupcov do poradných skupín a pomocných výborov Európskej komisie,
r)
oznámi mená a adresy ustanovených výkonných orgánov a vedeckých orgánov, ako aj všetky zmeny v poskytnutých údajoch Európskej komisii,
s)
monitoruje v spolupráci s inšpekciou, okresným úradom, políciou a colnými orgánmi dodržiavanie ustanovení dohovoru4) a osobitného predpisu,3) informuje Sekretariát dohovoru4) a Európsku komisiu o krokoch prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti so závažnými porušeniami osobitného predpisu3) a o výsledkoch šetrenia na základe upozornenia Európskej komisie,
t)
informuje Európsku komisiu o zamietnutí žiadostí o vydanie povolenia alebo potvrdenia a uznáva zamietnutie žiadostí orgánmi iných členských štátov,
u)
je orgánom príslušným na komunikáciu s Európskou komisiou a Sekretariátom dohovoru,4)
v)
prijíma potrebné kroky na informovanie verejnosti o ustanoveniach dohovoru,4) osobitného predpisu3) a tohto zákona,
w)
zabezpečuje prostredníctvom Poradného zboru pre dohovor4) najmä
1.
spoluprácu pri identifikácii exemplárov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu9) pre potreby orgánov štátnej správy na úseku ochrany exemplárov, najmä pri colných kontrolách na hraniciach,
2.
vypracúvanie odborných podkladov, analýz, prognóz a informácií o exemplároch pre ministerstvo a vedecký orgán,
3.
prípravu materiálov na konferenciu členských štátov dohovoru,4) prípadne na iné zasadnutia členských štátov dohovoru,4)
4.
posudzovanie vhodnosti zaradenia pôvodných druhov rastlín a živočíchov do príloh k dohovoru,4)
5.
posudzovanie stavu a vývoja jednotlivých druhov a navrhovanie opatrení na výskum, monitoring, ochranu, zachovanie alebo zlepšenie stavu biodiverzity a jej rozumné využívanie,
x)
vydáva stanovisko pri určovaní pôvodu podľa § 12 ods. 6 písm. e),
y)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v dohovore,4) osobitných predpisoch3) a v tomto zákone,
z)
rozhoduje o udelení licencie (§ 8a), zariadeniam prideľuje jedinečný evidenčný kód45a) a vedie o tom evidenciu,
za)
overuje osvedčenia podľa osobitného predpisu45b) a rozhoduje o výnimke podľa § 5 ods. 2,
zb)
rozhoduje o udelení licencie na krúžky a prideľuje evidenčný kód výrobcom krúžkov alebo distribútorom krúžkov,
zc)
vydáva písomné vyhlásenie, ktorým povoľuje použitie exemplára osobného charakteru alebo rodinného charakteru druhov uvedených v prílohe B na komerčné činnosti podľa podmienok stanovených osobitným predpisom.45c)
(3)
Evidencia podľa odseku 2 písm. c), f), h) a i) obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, obchodné meno podnikateľa a právnickej osoby,
b)
dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
adresu trvalého bydliska fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
d)
adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa a právnickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
e)
adresu miesta povoleného chovu alebo pestovania živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) z voľnej prírody [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce (časti obce), poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu],
f)
údaje o druhu, množstve a pôvode exemplárov,
g)
účel dovozu, vývozu a opätovného vývozu exemplárov,
h)
číslo povolenia alebo potvrdenia alebo iného rozhodnutia,
i)
deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie, označenie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov, ktorý uložil sankciu, druh sankcie, za aké protiprávne konanie bola sankcia uložená.
(4)
Údaje
a)
podľa odseku 3 písm. e) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. h) a i),
b)
podľa odseku 3 písm. i) sa nevyžadujú na účely evidencie podľa odseku 2 písm. c), f) a h).
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti
1.
o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
2.
o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,
3.
o vzore úradného tlačiva inventárneho listu k potvrdeniu o putovnej výstave,45d)
b)
podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo udelenie súhlasu na premiestnenie,
c)
podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu (§ 3),
d)
zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie,
e)
zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje vrátane špecifikácie, či ide o živé alebo neživé exempláre,
f)
podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, ako aj o preukaze o pôvode,
g)
zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode alebo ktoré sa nezameniteľne neoznačujú,
h)
podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa § 19 ods. 3 písm. a),
i)
podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov,
j)
zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b ods. 1,
k)
podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa §12b.
zobraziť paragraf
§ 19
Úlohy ďalších orgánov na úseku ochrany exemplárov

(1)
Colný úrad na úseku ochrany exemplárov50)
a)
v spolupráci s orgánmi veterinárnej a rastlinno-lekárskej starostlivosti kontroluje dodržiavanie podmienok pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze, tranzite exemplárov a pri predložení potvrdenia podľa § 6a ods. 1 a postupuje v súlade s osobitným predpisom;3) pri kontrole postupuje tak, aby živé exempláre prešli colným konaním s najkratším možným zdržaním, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo ich úniku, poranenia, poškodenia zdravia alebo nevhodného zaobchádzania s nimi,
b)
kontroluje, či exempláre prechádzajúce cez hranicu Európskej únie sprevádza platný doklad na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit, o putovnej výstave, o osobnom vlastníctve, o hudobnom nástroji alebo ďalší druh potvrdenia a či obsah zásielky, najmä druh a množstvo, zodpovedá údajom uvedeným v povolení, v potvrdení alebo v oznámení o dovoze; v prípade pochybností si vyžiada stanovisko vedeckého orgánu alebo ministerstva,
c)
pri vstupe po vyplnení kolónky 27 vráti prvú kópiu pre držiteľa povolenia na dovoz dovozcovi a originál povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo štátu vývozu alebo opätovného vývozu bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu,
d)
pri vstupe po vyplnení kolónky 14 vráti kópiu pre držiteľa oznámenia o dovoze dovozcovi a originál oznámenia o dovoze, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo štátu vývozu alebo opätovného vývozu bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu,
e)
pri výstupe po vyplnení kolónky 27 vráti originál a prvú kópiu pre držiteľa povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vývozcovi alebo opätovnému vývozcovi a ich druhú kópiu určenú pre výkonný orgán štátu vývozu alebo opätovného vývozu zašle bez zbytočného odkladu ministerstvu,
f)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu ostatné doklady, ktoré mu boli predložené v súlade s týmto zákonom, osobitným predpisom3) alebo dohovorom,4)
g)
bez zbytočného odkladu písomne informuje ministerstvo o tom, že zistil dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo tranzit exemplárov alebo výrobkov z tuleňov v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) vyhotoví o tom zápis, zásielku zaistí a zabezpečí umiestnenie živých zaistených exemplárov vo vhodných priestoroch,
h)
bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu právoplatné rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo veci alebo o zhabaní tovaru alebo veci, ktorým je exemplár alebo výrobok z tuleňov a zabezpečí umiestnenie živých exemplárov v záchytnom stredisku,45)
i)
je príslušný na odmietnutie zásielky exemplárov, ak sú dopravené do miesta vstupu do Európskej únie bez príslušných platných povolení alebo potvrdení,
j)
podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu3) a začne konanie v prípade predpokladu ich porušovania,48)
k)
zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom a vedeckým orgánom informovanie verejnosti na určených colných úradoch o ustanoveniach dohovoru4) a osobitného predpisu,3)
l)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu.49)
(2)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj colný kriminálny úrad.51) Colný kriminálny úrad
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto zákona a osobitného predpisu,3)
b)
je oprávnený vyžadovať preukázanie pôvodu exemplára a spôsobu nadobudnutia exemplára.
(3)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plnia aj veterinárne orgány,46) a to tak, že
a)
miestne príslušný orgán veterinárnej správy po fyzickej obhliadke písomne potvrdí žiadateľovi o vydanie povolenia na dovoz živých exemplárov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu,9) že predpokladané chovné zariadenie živého exemplára v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť,52)
b)
veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice kontroluje, či sú živé živočíchy prepravované v súlade s podmienkami uvedenými v povolení na dovoz, vývoz, alebo v potvrdení na opätovný vývoz.53)
(4)
Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj štátna ochrana prírody, ktorá vykonáva dohľad a fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia podľa §12b ods. 7.
zobraziť paragraf
§ 22
Iné správne delikty

(1)
Pokutu od 80 eur do 16 600 eur alebo prepadnutie exemplára uloží okresný úrad alebo inšpekcia podnikateľovi20) alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že
a)
poruší podmienky určené v povolení alebo v potvrdení vydanom podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,60)
b)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia alebo v oznámení o dovoze61) (§ 6 ods. 1 a 2 a § 8),
c)
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie preukazu o pôvode (§ 12 ods. 5),
d)
použije pri dovoze, vývoze alebo opätovnom vývoze falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie alebo povolenie alebo potvrdenie, ktoré bolo zmenené bez súhlasu vydávajúceho orgánu,64)
e)
použije falzifikované alebo neplatné povolenie alebo potvrdenie alebo povolenie alebo potvrdenie, ktoré bolo zmenené bez súhlasu vydávajúceho orgánu ako podklad na vydanie iného povolenia alebo potvrdenia na akýkoľvek iný úradný účel v súvislosti s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,61)
f)
použije exempláre druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu9) na iný účel, ako je uvedené v povolení na dovoz,
g)
použije povolenie alebo potvrdenie na iný exemplár alebo na iný účel, ako je ten, na ktorý bolo vydané,
h)
použije štítok na iný účel, ako je určený,65)
i)
sfalšuje alebo zmení povolenie, potvrdenie alebo rozhodnutie, alebo si dá vykonať neoprávnené zmeny v povolení, potvrdení alebo rozhodnutí vydanom podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,3)
j)
neoznámi predchádzajúce zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia24) [§ 6 ods. 2 písm. f) a § 8 ods. 6],
k)
nevedie evidenciu o exemplároch podľa tohto zákona (§ 9 až 11),
l)
nesplní povinnosti uvedené v § 10 ods. 3, 4 alebo ods. 5 alebo § 11 ods. 3, 4 alebo ods. 5,
m)
neodovzdá originál neplatného preukazu o pôvode (§ 12 ods. 10),
n)
nesplní povinnosti podľa § 13,
o)
bezodkladne nevráti ministerstvu originál a všetky kópie neplatného alebo nepoužitého povolenia alebo potvrdenia vrátane ich príloh,66)
p)
nesplní povinnosti uvedené v § 4 ods. 3 alebo ods. 4,
q)
nesplní povinnosti uvedené v § 12 ods. 5, 13 alebo ods. 15,
r)
nesplní povinnosť podľa § 28 ods. 8 alebo ods. 9 uloženú orgánom štátnej správy [§ 15 ods. 2 písm. l), § 16 písm. c), § 17 písm. c) a § 18 písm. c)],
s)
vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie na krúžky alebo v rozpore s rozhodnutím o jej udelení alebo poruší povinnosti výrobcu krúžkov alebo distribútora krúžkov podľa § 13a,
t)
nezabezpečí nezameniteľné označenie v súlade s požiadavkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu,43b)
u)
vyrába, spracováva, balí alebo opätovne balí kaviár bez platnej licencie na kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie alebo neplní povinnosti pri vedení záznamov podľa § 5a,
v)
nesplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) ak sa nepostihujú podľa odseku 2.
(2)
Pokutu od 1 500 eur do 33 000 eur alebo prepadnutie exemplára uloží okresný úrad alebo inšpekcia podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že
a)
dovezie na územie Európskej únie alebo vyvezie alebo opätovne vyvezie z územia Európskej únie exemplár bez povolenia alebo potvrdenia, alebo bez oznámenia o dovoze,64)
b)
vykoná tranzit bez dokladov, ktoré sa na tranzit vyžadujú67) (§ 2 ods. 1), alebo s falošnými, falzifikovanými, alebo s neplatnými dokladmi,
c)
kúpi, ponúkne na kúpu, nadobudne na komerčné účely, vystavuje na verejnosti na komerčné účely, využíva na komerčný zisk a predaj, drží na predaj, ponúka na predaj alebo prepravuje na účely predaja exemplár v rozpore s osobitným predpisom,31)
d)
drží alebo odovzdá do držby exemplár v rozpore s § 4 ods. 1,
e)
premiestni exemplár v rozpore s osobitným predpisom,68)
f)
nepreukáže pôvod exemplára podľa § 12, nepreukáže spôsob nadobudnutia podľa § 12a, nesplní inú povinnosť podľa § 12a alebo nesplní povinnosť podľa §12b,
g)
ako držiteľ exemplára použije nezameniteľné označenie exemplára v rozpore so zákonom (§ 13),
h)
drží exemplár, ktorého držba je zakázaná alebo obmedzená podľa tohto zákona a osobitného predpisu,3)
i)
nevydá zaistený exemplár podľa § 24 ods. 5 alebo zhabaný exemplár podľa § 25,
j)
neumožní odňatie exemplára podľa § 24 ods. 6,
k)
koná v rozpore s nariadením okresného úradu alebo inšpekcie podľa § 24 ods. 8,
l)
dovezie výrobky z tuleňov bez výnimky udelenej ministerstvom podľa § 5 alebo obchoduje s výrobkami z tuleňov v rozpore s osobitnými predpismi.68a)
(3)
Ak sa osoba dopustí iného správneho deliktu podľa odsekov 1 a 2 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký iný správny delikt uložená pokuta, môže jej byť uložená pokuta do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(4)
Prepadnutie exemplára možno uložiť vtedy, ak je exemplár vo vlastníctve toho, kto sa dopustil protiprávneho konania a exemplár bol
a)
použitý alebo určený na spáchanie iného trestného deliktu alebo
b)
získaný iným správnym deliktom, alebo bol nadobudnutý za exemplár získaný iným správnym deliktom.
(5)
Prepadnutie exemplára nemožno uložiť, ak hodnota exemplára je v nápadnom nepomere k povahe tohto iného správneho deliktu.
(6)
Vlastníkom prepadnutého exemplára sa stáva štát.
(7)
Prepadnutie exemplára možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.
(8)
Ak nebolo za iný správny delikt uložené prepadnutie exemplára, okresný úrad alebo inšpekcia môže rozhodnúť o zhabaní exemplára, ak nie je vo vlastníctve toho, kto sa dopustil protiprávneho konania, alebo ak ten, kto sa dopustil protiprávneho konania, je neznámy, a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem.
(9)
O zhabaní exemplára nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynuli tri roky. Ustanovenie odseku 6 platí rovnako.
(10)
Konanie o uložení sankcie možno začať najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení alebo nesplnení povinnosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu3) dozvedel príslušný okresný úrad alebo inšpekcia, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu alebo nesplneniu povinnosti.
(11)
Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak orgán, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti.
(12)
Výnosy z pokút uložených za iné správne delikty podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.
(13)
Osoba, proti ktorej okresný úrad alebo inšpekcia rozhodnutím vyslovila výrok o porušení tohto zákona a osobitného predpisu,3) je povinná uhradiť štátu trovy konania spojené s prerokovaním iného správneho deliktu alebo zhabania paušálnou sumou vo výške 33,19 eura. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(14)
Uhradené trovy konania podľa odseku 13 sú príjmom Environmentálneho fondu.
(15)
Na doručenie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 13 a 14.
(16)
Za viac iných správnych deliktov toho istého podnikateľa alebo právnickej osoby prejednávaných v jednom konaní uloží okresný úrad alebo inšpekcia sankciu podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.
(17)
Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt sa prihliadne na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, najmä na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, prípadne na opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe.
zobraziť paragraf
§ 28
Spoločné ustanovenia

(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahuje na konanie podľa § 6 ods. 15, § 12 ods. 6, 8, ods. 9 písm. b), ods. 10 a 12, §13 ods. 2, 3 a 5, § 20 ods. 1 až 15 a ods. 17 a 18, § 24 ods. 8, § 26 ods. 3 písm. k) a § 28 ods. 3. Na doručovanie sa vzťahuje Správny poriadok.
(2)
Orgán štátnej správy podľa § 14 písm. a) až d) konanie podľa tohto zákona zastaví, ak
a)
nebol zaplatený správny poplatok a sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,29f)
b)
uplynula lehota na prejednanie iného správneho deliktu.
(3)
Ak nemožno doručiť písomnosť podľa § 12 a 20 právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Ak nemožno doručiť písomnosť podľa § 12 a 20 podnikateľovi-fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ-fyzická osoba o tom nedozvie.
(4)
Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie vykoná orgán, ktorý ako prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy na úseku ochrany exemplárov podľa § 14 písm. a) až d) a nedôjde medzi nimi k dohode, na ďalšie konanie je príslušná inšpekcia, ak ministerstvo nerozhodlo inak.
(5)
Každý, kto nájde exemplár, je povinný vydať ho vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, nálezca je povinný odovzdať ho okresnému úradu alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody a krajiny, ak okresný úrad neurčí inak. Ak sa oň vlastník neprihlási do troch mesiacov od jeho odovzdania, prepadá exemplár do vlastníctva štátu, ktorého správcom je ministerstvo. Na správu takých exemplárov sa vzťahuje § 26.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na exemplár chráneného druhu živočícha.10) Ak je predmetom nálezu takýto exemplár, postupuje sa podľa osobitného predpisu.78)
(7)
Náklady na zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a na vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva, ktoré nariadil orgán štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov pri výkone štátneho dozoru, znáša tento orgán.
(8)
Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie, ak to nariadi inšpekcia podľa § 18 písm. c); úkony sa vykonajú pod dohľadom inšpekcie, ktorá o tom vyhotoví záznam.
(9)
Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie, ak to nariadi ministerstvo alebo okresný úrad pri vydávaní preukazu o pôvode podľa § 17 písm. j); úkony sa vykonajú pod dohľadom ministerstva alebo okresného úradu, ktoré o tom vyhotovia záznam. Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť zaslanie odobratej vzorky krvi alebo iného tkaniva do laboratória pod dohľadom ministerstva alebo okresného úradu a predložiť výsledok analýzy krvi alebo iného tkaniva ministerstvu alebo okresnému úradu. Ak nariaďuje vykonanie stanovenia DNA profilu ministerstvo, môže dohľadom poveriť okresný úrad.
(10)
Na držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, sa nevzťahujú povinnosti § 9, § 12 ods. 4 písm. b), § 12b a § 13, ak sa na území Slovenskej republiky držiteľ nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov.
zobraziť paragraf
Poznámka
43)
Čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, kapitola VII a VIII nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
66)
Napríklad čl. 10, 11, 39, 44d, 44j nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore