Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.01.2021 do 31.01.2022

Platnosť od: 21.01.2005
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD41DS10EUPP2ČL2

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.01.2021 do 31.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 15/2005 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 310/2018

Legislatívny proces k zákonu 310/2018§ 11
Evidencia exemplárov živočíchov

(1)
Evidenciu o živých exemplároch živočíchov tvorí
a)
druhová karta exemplára živočícha (ďalej len „druhová karta“),
b)
kniha chovu a držby exemplára živočícha (ďalej len „kniha chovu“).
(2)
Evidenciu podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov okrem exemplára druhov, ktoré sú uvedené v zozname [§ 15 ods. 5 písm. g)]. Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte vedeckému orgánu38a) (§21) doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny. Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe B osobitného predpisu9) oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte vedeckému orgánu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.
(3)
Exemplár plaza, vtáka a cicavca zapíše držiteľ exemplára do druhovej karty v deň jeho narodenia, vyliahnutia alebo iného nadobudnutia.
(4)
Exemplár plaza, vtáka a cicavca vyradí držiteľ exemplára z druhovej karty v deň jeho predaja, vývozu, úhynu alebo v deň, keď nastal iný dôvod jeho vyradenia.
(5)
Podnikateľ,20) ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v druhovej karte ním označenej v záhlaví slovom „obchod“ oddelene od druhových kariet exemplárov živočíchov určených na iné účely. Prevádzkovateľ chovnej stanice alebo rehabilitačnej stanice38b) vedie pre exemplár hendikepovaného chráneného živočícha38c) evidenciu v druhovej karte ním označenej v záhlaví slovom „rehabilitácia“ oddelene od druhových kariet exemplárov živočíchov určených na iné účely.
(6)
Evidenciu podľa odseku 1 písm. b) vedie držiteľ živých exemplárov bezstavovcov, rýb a obojživelníkov okrem exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v zozname [§ 15 ods. 5 písm. g)]. Okresný úrad overí a potvrdí správnosť evidencie a pravdivosť údajov v nej pečiatkou úradu, podpisom zodpovedného pracovníka a uvedie dátum potvrdenia.
(7)
Držiteľ exemplárov živočíchov uvedených v odseku 6 zapisuje do knihy chovu
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára fyzická osoba, alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára právnická osoba,
b)
novonadobudnuté exempláre živočíchov v deň ich nadobudnutia,
c)
každú zmenu v stave exemplárov živočíchov v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva exemplárov živočíchov, ktorých sa zmena týka,
d)
vyradenie exemplárov v deň ich vyradenia z držby s uvedením dátumu, dôvodu, hmotnosti alebo množstva vyradených exemplárov, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa exemplára,
e)
dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov živočíchov v deň úhynu, straty, úniku alebo odcudzenia,
f)
údaj o pôvode exemplára živočícha uvedený v § 12 ods. 1, ak je známy,
g)
iný údaj o chove.
(8)
Podnikateľ,20) ktorý predáva a nakupuje exempláre, vedie evidenciu v knihe chovu ním označenej v záhlaví slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu exemplárov živočíchov určených na iné účely.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore