Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 525/2003 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 12.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Odpadové hospodárstvo, Poľovníctvo a rybárstvo, Vodné hospodárstvo, Miestna štátna správa, Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15JUD672DS18EUPP2ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 525/2003 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 312/2018

Legislatívny proces k zákonu 312/2018§ 9
Inšpekcia

(1)
Inšpekcia je odborný kontrolný orgán, ktorý
a)
vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,10)
b)
ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
c)
vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa osobitného predpisu,11)
d)
vykonáva ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných predpisov,10)
e)
vykonáva činnosť kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov,10a)
f)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.
(2)
Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie a jemu podriadené inšpektoráty životného prostredia (ďalej len „inšpektorát“). Ústredie inšpekcie je oprávnené na účel zosúladenia výkonu činností podľa odseku 1 metodicky usmerňovať inšpektoráty.
(3)
Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ – generálny tajomník služobného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva generálny tajomník služobného úradu ministerstva.
(4)
Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.
(5)
Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva, ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.
(6)
Inšpektoráty sú organizačné útvary inšpekcie, ktoré hospodária s prostriedkami inšpekcie v rozsahu, ktorý im určí v rámci svojho rozpočtu ústredie inšpekcie.
(7)
Inšpekcia na plnenie svojich úloh používa majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý spravuje podľa osobitného predpisu.9)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore