Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 16.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolný systém, Štátna správa, Územná samospráva, Štátne fondy, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD6DS10EUPP2ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 286/2009 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 210/2019

Legislatívny proces k zákonu 210/2019§ 3
Všeobecné ustanovenia

(1)
Nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo výrobkami a zariadeniami môžu len fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.9)
(2)
Vlastník zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik, je povinný určiť prevádzkovateľa10) zariadenia do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky; prevádzkovateľom zariadenia môže byť aj vlastník zariadenia. Ak vlastník zariadenia neurčí prevádzkovateľa zariadenia, stáva sa prevádzkovateľom zariadenia.
(3)
Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo;12) to však neplatí, ak ide o zneškodňovanie
a)
fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať,
b)
odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie fluórovaných skleníkových plynov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 5a
Evidencia a oznamovacia povinnosť

(1)
Evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch a iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise,15b) výrobkoch a zariadeniach vedie
a)
výrobca,
b)
dovozca, vývozca, distribútor,
c)
odborne spôsobilá osoba.
(2)
Z evidencie musí byť zrejmé, akým spôsobom sa nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami; záznamy sa uchovávajú najmenej päť rokov.
(3)
Dovozca, vývozca a distribútor fluórovaných skleníkových plynov vedie evidenciu, ktorá obsahuje
a)
množstvo dovezeného, vyvezeného a predaného fluórovaného skleníkového plynu s uvedením dátumu dovozu, vývozu a predaja pre každý druh fluórovaného skleníkového plynu,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo dodávateľa a odberateľa fluórovaných skleníkových plynov,
c)
číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi odberateľa.
(4)
Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je povinný oznámiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.
(5)
Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach prostredníctvom elektronického systému oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.
(6)
Odborne spôsobilá osoba, ktorá vykonáva činnosti uvedené v osobitnom predpise,16) je povinná na základe evidencie oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
(7)
Odborne spôsobilá osoba po vykonaní kontroly výrobku alebo zariadenia na únik podľa osobitného predpisu14) označí výrobok a zariadenie štítkom vykonanej kontroly na únik.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 5b
Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny

(1)
Zriaďuje sa register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny na účely registrácie prevádzkovateľov a zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a sú kontrolované na únik podľa osobitného predpisu,14b) a na účely vedenia evidencie a oznamovania údajov.
(2)
Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, je elektronický systém, ktorý je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo. Prevádzku, fungovanie a dostupnosť tohto elektronického systému zabezpečí organizácia poverená ministerstvom.
(3)
Organizácia poverená ministerstvom je povinná zabezpečiť ministerstvu prístup do registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, a poskytovať ministerstvu údaje a informácie z registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny.
(4)
Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik podľa osobitného predpisu,14b) je povinný v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, zaregistrovať existujúce zariadenie najneskôr do 31. marca 2022 a nové zariadenie najneskôr do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky.
(5)
Prevádzkovateľ zariadenia podľa odseku 4 vedie evidenciu podľa tohto zákona a osobitného predpisu15) a zabezpečí zápis údajov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby po vykonaní činností podľa osobitného predpisu14) v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny. Odborne spôsobilá osoba zapíše v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, údaje súvisiace s vykonaním činností podľa osobitného predpisu14) najneskôr do 30 dní od ich vykonania. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby evidencia za príslušný kalendárny rok bola v registri prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, úplná najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.
zobraziť paragraf
§ 8
Orgány štátnej správy

Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 12a

Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a)
uvádza fluórované skleníkové plyny alebo výrobky a zariadenia na trh napriek zákazu a obmedzeniam podľa osobitného predpisu36) alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny bez certifikátu o odbornej spôsobilosti, alebo uvádza na trh fluórované skleníkové plyny osobám bez certifikátu o odbornej spôsobilosti,
b)
neoznačí výrobky alebo zariadenia pri ich uvádzaní na trh podľa § 7 a podľa osobitného predpisu34) alebo nezaregistruje zariadenie do registra prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny podľa § 5b ods. 4,
c)
nesplní oznamovaciu povinnosť o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5a ods. 4, 5 a 6 alebo nesplní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,37)
d)
nevedie alebo neuchováva evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise, výrobkoch alebo zariadeniach podľa § 5a a 5b a podľa osobitného predpisu,15)
e)
neurčí prevádzkovateľa zariadenia podľa § 3 ods. 2 alebo podľa § 15b,
f)
vykonáva činnosť uvedenú v osobitnom predpise16) bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním,
g)
nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom fluórovaných skleníkových plynov alebo nezabezpečí kontrolu zariadení na únik,14)
h)
nezabezpečí vykonanie opravy zariadenia po zistení úniku podľa osobitného predpisu,37a)
i)
nezabezpečí, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku,
j)
nezabezpečí prístup k rozoberateľným spojom podľa § 4 ods. 4,
k)
nesplní povinnosť podľa 11 ods. 3 alebo neumožní odobrať vzorku fluórovaných skleníkových plynov podľa § 11 ods. 4,
l)
nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 11 ods. 5,
m)
nezabezpečí inštaláciu systému detekcie úniku a jeho kontrolu podľa osobitného predpisu,37b)
n)
nepožiada Európsku komisiu o pridelenie kvóty prostredníctvom elektronického registra kvót podľa § 14 ods. 3, prekročí kvótu na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov37c) na trh, ktorá mu bola pridelená podľa osobitného predpisu,37d) alebo vyrobí alebo dovezie fluórované uhľovodíky bez pridelenej kvóty,
o)
nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2,
p)
nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 1 a 3 a § 6b ods. 1, 3 a 4.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 13a

(1)
Správne delikty podľa § 12a prejednáva inšpekcia.
(2)
Inšpekcia uloží pokutu
a)
od 300 eur do 7 000 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. b), c), e), o) alebo v písm. p),
b)
od 300 eur do 34 000 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. d), g), h), i), j), k), l) alebo v písm. n),
c)
od 5 000 eur do 99 600 eur za správne delikty uvedené v § 12a písm. a), f) alebo v písm. m).
(3)
Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.
(4)
Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice pokuty.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.38)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore