Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013

Platnosť od: 18.10.2012
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD31DS3EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 321/2012 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013


§ 3
Súhlas a vyjadrenie

(1)
Súhlas alebo vyjadrenie sa vydá podnikateľovi, ktorý
a)
má oprávnenie podnikať,
b)
má materiálovo-technické vybavenie na
1.
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2.
prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky,
3.
skladovanie halónov16) na kritické použitie,17)
4.
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky.
(2)
Ak je podnikateľom právnická osoba, žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
b)
druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c)
ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Ak je podnikateľom fyzická osoba, žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo,
b)
druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c)
ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 1.
(4)
K žiadosti o súhlas alebo o vyjadrenie podľa odsekov 2 a 3 sa prikladá
a)
živnostenské oprávnenie alebo iné podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra,
b)
dokumentácia alebo popis technologického postupu na činnosti uvedené v odseku 6,
c)
kópia vyhlásenia o zhode s technickými predpismi, ak ide o určený výrobok.18)
(5)
K žiadosti o súhlas alebo o vyjadrenie sa prikladá odborný posudok vydaný odborne spôsobilou osobou podľa § 6 a vyjadrenie obce k plánovanému umiestneniu prevádzky a k plánovanému vykonávaniu činnosti.
(6)
Súhlas vydáva na základe žiadosti
a)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na
1.
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2.
prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky; odberom kontrolovanej látky sa rozumie jej odčerpanie z výrobku, zo zariadenia alebo z nádoby používanej na prepravu alebo skladovanie kontrolovanej látky,
3.
skladovanie halónov na kritické použitie,
b)
Okresný úrad na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie.
(7)
Vyjadrenie vydáva na základe žiadosti
a)
ministerstvo k zriaďovaniu a zmene stavieb na
1.
recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2.
odber kontrolovanej látky,
3.
zneškodňovanie kontrolovanej látky,
4.
skladovanie halónov na kritické použitie,
5.
výrobu kontrolovanej látky alebo výrobkov,
b)
ministerstvo k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky,
c)
okresný úrad k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použite.
(8)
Vyjadrenie podľa odseku 7 písm. a) a c) je záväzným stanoviskom v konaniach podľa osobitného predpisu,19) pre toto konanie je dotknutým orgánom štátnej správy okresný úrad.
(9)
Ministerstvo alebo okresný úrad určí v súhlase alebo vo vyjadrení účel a čas, na ktoré sa vydávajú; podľa potreby určí aj údaje o druhu a množstve kontrolovanej látky a výrobkov, ktoré sú predmetom činnosti, povinnosti a osobitné technické podmienky činnosti v súlade s možnosťami najlepších dostupných techník20) s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
(10)
Ministerstvo alebo okresný úrad rozhodnutím zruší súhlas podľa odseku 6 tomu, kto nedodržiava podmienky v ňom určené alebo poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.5)
zobraziť paragraf
§ 11
Orgány štátnej správy

Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
okresný úrad,
c)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).31)
zobraziť paragraf
§ 13
Okresný úrad

Okresný úrad
a)
vydáva súhlas na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie,
b)
vydáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore