Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD4DS9EUPP2ČL0

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 414/2012 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 186/2023

Legislatívny proces k zákonu 186/2023§ 18
Dražba kvót a využitie výnosov

(1)
Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie kvóty, ktoré sú určené prevádzkovateľom, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, a ktoré nie sú pridelené bezodplatne podľa tohto zákona, sú dražené podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Podľa osobitného predpisu15) sa vydraží 15 % kvót určených prevádzkovateľom lietadiel, ktoré boli vydané pre obchodovateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 a pre obchodovateľné obdobie podľa § 12 ods. 1. Počet kvót, s ktorými Slovenská republika obchoduje na dražbe kvót počas každého obchodovateľného obdobia, je úmerný jej podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa Slovenskej republiky o celkovom množstve emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D.
(3)
Funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu15) vykonáva Exportno-importná banka podľa osobitného predpisu.16)
(4)
Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 a 2 je príjmom Environmentálneho fondu, pričom
a)
35 % sa použije na financovanie projektov na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,16a) a na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie, zavádzania najlepšie dostupných technológií vrátane financovania projektov v odvetví výroby energie s podporou efektívneho a udržateľného diaľkového vykurovania, kogeneračnej výroby elektrickej energie a tepla a v odvetví prenosu a distribúcie energie prostredníctvom schémy štátnej pomoci podľa § 26 ods. 2; na financovanie opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka,16a)
b)
35 % sa použije na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam podľa § 26 ods. 3, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie,
c)
10 % sa použije na zabezpečenie zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase16aa) uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia16ab) prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny zriadenej osobitným predpisom,16ac)
d)
20 % sa použije na podporu činností na účely ustanovené osobitným predpisom.16b)
(5)
Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 a 2 možno použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(6)
Výnosom sa na účely tohto zákona rozumie výnos znížený o poplatky podľa osobitného predpisu.15)
(7)
Výška použiteľného ročného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4 je 40 %.
(8)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4, s výnimkou ustanovenia odseku 4 písm. b) a c).
(9)
Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môže s nimi obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ak ministerstvo priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20. Peňažné prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek sú príjmom Environmentálneho fondu a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(10)
Finančné prostriedky podľa odseku 4 poskytuje Environmentálny fond.
(11)
Ročne pridelené emisné kvóty (AEA) spravuje ministerstvo, ktoré s nimi môže obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ministerstvo je oprávnené využiť možnosti podľa osobitného predpisu.17) Ak ministerstvo predá ročne pridelené emisné kvóty (AEA), pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20.
(12)
Výnosy získané z priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe z ročne pridelených emisných kvót (AEA) sú príjmom Environmentálneho fondu a použijú sa na účely podľa osobitného predpisu17a) a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(13)
Ministerstvo oznámi Komisii, že 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného obchodovateľného obdobia začínajúceho od 1. januára 2021 prevedie do Modernizačného fondu ustanoveného osobitným predpisom. Finančné prostriedky z dražby týchto kvót ministerstvo použije na podporu výrobcov elektrickej energie a výrobcov tepla,17b) ktorí nevykonávajú inú činnosť, ako je uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív.
(14)
Prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu, ktoré sú poskytnuté Európskou investičnou bankou na samostatný účet ministerstva,17c) sa použijú na podporu investícií vrátane financovania malých investičných projektov, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti. Podporované investície musia byť v súlade s cieľmi rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a dlhodobými cieľmi stanovenými v Parížskej dohode v súlade s osobitným predpisom.17d) Podpora z Modernizačného fondu sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá.
(15)
Na účel podpory investícií z prostriedkov Modernizačného fondu je rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zriadená komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s fungovaním Modernizačného fondu v Slovenskej republike v súlade s osobitným predpisom17d) a zákonom (ďalej len „komisia pre Modernizačný fond“). Finančné riadenie prostriedkov pridelených Slovenskej republike z Modernizačného fondu schvaľuje komisia pre Modernizačný fond, ktorá zároveň nastavuje systém bankových účtov na príjem týchto prostriedkov.
(16)
Komisia pre Modernizačný fond určí výšku prostriedkov podľa odseku 14, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu a výšku prostriedkov, ktoré sú príjmom samostatného účtu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky17c) a ktoré možno použiť ako výdavok v príslušnom rozpočtovom roku ako aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Čl. 2 ods. 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
1a)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018) v platnom znení.
1aa)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).
2)
§ 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
7)
Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 59, 27. 2. 2019).
9)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie (Ú. v. EÚ L 177, 2. 7. 2019) v platnom znení.
10)
Prílohy III až VIII delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.
10a)
Prílohy VI a VII delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.
10b)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1842 z 31. októbra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o ďalšie ustanovenia týkajúce sa úprav súvisiacich s bezodplatným prideľovaním emisných kvót v dôsledku zmien na úrovni činnosti (Ú. v. EÚ L 282, 4. 11. 2019).
12)
Rozhodnutie Komisie zo dňa 26. septembra 2011 o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2011/638/EÚ) (Ú. v. EÚ L 252, 28. 9. 2011).
13)
Čl. 32 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.
15)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 zo dňa 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2010) v platnom znení.
16)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 4 ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 414/2012 Z. z.
16aa)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018) v platnom znení.
16ab)
§ 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
16ac)
§ 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.
16b)
§ 4 ods. 1 písm. i) až l), n) a p) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení zákona č. 414/2012 Z. z.
17)
Čl. 3 ods. 3 až 5 rozhodnutia č. 406/2009/ES.
17a)
§ 4 ods. 1 písm. k), l), n), p), ae) a af) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
17c)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17d)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov (Ú. v. EÚ L 221, 10. 7. 2020).
18)
§ 59 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
19)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018).
20)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218/30, 13. 8. 2008) a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2067.
23a)
Čl. 73 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
25)
Príloha IX delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.
25a)
Čl. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/331.
26)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
26a)
Čl. 31 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.
26b)
Čl. 69 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/2066 v platnom znení.
26c)
Čl. 70 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/2066 v platnom znení.
28)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
32)
Čl. 12 a 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. V. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.
33)
Čl. 8 a 14 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
34)
Čl. 10 a 14 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
35)
Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
37)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
38)
Čl. 11 a 20 nariadenia č. 596/2014 v platnom znení.
39)
Čl. 59 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
40)
Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
41)
Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
42)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
43)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
43a)
Čl. 349 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.
43b)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 z 9. júla 2010 o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) (Ú. v. EÚ L 175/25, 10. 7. 2010).
44)
Čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore