Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71010
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 15.10.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 15.10.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD5 DS6 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 15.10.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 414/2012 s účinnosťou od 15.10.2019 na základe 296/2019

Legislatívny proces k zákonu 296/2019§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje
a)
obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „Kjótsky protokol“), ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (ďalej len „systém obchodovania“),
b)
práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkovateľov lietadiel a ostatných účastníkov systému obchodovania,
c)
pôsobnosť orgánov štátnej správy.
zobraziť paragraf
§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA),
b)
prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,
c)
emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,
d)
skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie,
e)
prevádzkou
1.
stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,
2.
každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do systému obchodovania,
f)
tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2 tabuľke A, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania,
g)
priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,
h)
projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
i)
jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
j)
jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
k)
započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), a z letov, ktoré prilietajú na toto letisko z tretej krajiny,
l)
historickými emisiami z leteckej dopravy priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D,
m)
kvótou z leteckej dopravy (aEUA alebo EUAA) kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby,
n)
spaľovaním každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická energia alebo mechanická energia, ktoré boli vyrobené v tomto procese, a ostatná priamo s tým spojená činnosť vrátane mokrého čistenia spalín, splyňovania a pyrolýzy,
o)
ročnými pridelenými emisnými kvótami (AEA) maximálne ročne povolené emisie skleníkových plynov na roky 2013 až 2020 ustanovené osobitným predpisom.1)
n)
povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 12 ods. 3,
o)
dobrovoľným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov na základe podanej žiadosti,
q)
výrobcom elektrickej energie prevádzkovateľ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú energiu na predaj tretím stranám a v ktorej sa nevykonávala iná činnosť uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív,
r)
modernizačným fondom fond zriadený Európskou úniou v rámci systému obchodovania, ktorý je určený na podporu investícií, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti.
zobraziť paragraf
§ 3
Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov

(1)
Na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia sa vyžaduje povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov vydané okresným úradom podľa § 5 na základe žiadosti podanej podľa odseku 2.
(2)
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom
1.
právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo,
2.
fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo,
b)
názov a adresu prevádzky,
c)
opis prevádzky a činností v nej vykonávaných vrátane používanej technológie,
d)
opis surovín a pomocných materiálov, ktorých používanie spôsobuje emisie skleníkových plynov,
e)
opis zdrojov emisií skleníkových plynov z prevádzky,
f)
monitorovací plán, ktorý obsahuje návrh postupu alebo schválený postup zisťovania a vykazovania množstva vypúšťaných emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1a) a prílohy č. 3a,
g)
netechnické zhrnutie údajov uvedených v písmenách c) až f),
h)
právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby,2)
i)
emisie skleníkových plynov pri projektovaných kapacitách upravených o relevantný faktor využitia kapacity, ak ide o nového účastníka systému obchodovania.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý chce byť dobrovoľným účastníkom systému obchodovania, podáva žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov najneskôr tri mesiace pred požadovaným zaradením do systému obchodovania.
(4)
Žiadosť podľa odsekov 2 a 3 sa podáva okresnému úradu.
zobraziť paragraf
§ 5
Podmienky a náležitosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov

(1)
Okresný úrad na základe žiadosti podľa § 3 ods. 2 vydá prevádzkovateľovi povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak prevádzkovateľ spĺňa požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov a na podávanie správ podľa osobitného predpisu.1a)
(2)
Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa môže vzťahovať na jednu prevádzku alebo na viac prevádzok na tom istom mieste prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom.
(3)
Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) obsahuje
a)
opis činností vykonávaných v prevádzke a emisií z nej,
b)
monitorovací plán, ktorý obsahuje požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov určujúce metodiku a frekvenciu monitorovania, postup zisťovania množstva emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1a) a prílohy č. 3a,
c)
požiadavky na podávanie správ o emisiách skleníkových plynov podľa osobitného predpisu,1a)
d)
povinnosti prevádzkovateľov podľa § 21,
e)
záväzok odovzdávať iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 14 a 15 v množstve rovnajúcom sa celkovým emisiám prevádzky v každom kalendárnom roku do štyroch mesiacov po skončení daného roku s výnimkou leteckej prevádzky, ak ide o účastníka systému obchodovania.
(4)
Lehota na vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov je 60 dní odo dňa začatia konania.
(5)
Okresný úrad do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov zašle kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(6)
Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, na ktorú bolo vydané integrované povolenie,7) musí zohľadňovať podmienky a postupy určené v integrovanom povolení. Pri zmene, ktorá je dôvodom aj na zmenu povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov alebo pri vydaní nového integrovaného povolenia sa zmení aj povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov tak, aby toto v celom rozsahu zohľadňovalo podmienky a postupy určené v integrovanom povolení.
zobraziť paragraf
§ 6
Zmena a zrušenie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov

(1)
Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť okresnému úradu každú plánovanú zmenu činnosti prevádzky a každú významnú zmenu kapacity prevádzky,8) ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov alebo na vyradenie zo systému obchodovania. Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak je to potrebné, alebo vydá rozhodnutie o vyradení prevádzky zo systému obchodovania, ak jej prevádzkovateľ nezostane dobrovoľným účastníkom systému obchodovania. Na konanie o zmene povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa primerane vzťahujú § 3 ods. 4 a § 5.
(2)
Okresný úrad zruší vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov,
a)
ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky bolo ukončené,8)
b)
ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky nie je technicky možné,8)
c)
ak zistí, že došlo k zmene podmienok na zaradenie do systému obchodovania,
d)
a vyradí prevádzku zo systému obchodovania, ak dôjde k splneniu podmienok podľa písmen a) až c).
(3)
Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak sa zmenili podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.
(4)
Okresný úrad preskúma povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov každých päť rokov a následne vykoná jeho zmeny a doplnenia.
(5)
Práva a povinnosti prevádzkovateľa určené v povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť okresnému úradu, ministerstvu a organizácii poverenej ministerstvom správou registra zmenu prevádzkovateľa a svoje identifikačné údaje podľa § 3 do desiatich dní odo dňa, keď došlo k prechodu práv a povinností. Organizácia poverená ministerstvom správou registra pre kvóty skleníkových plynov je vnútroštátny správca.
zobraziť paragraf
§ 7
Účastníci systému obchodovania

(1)
Účastníkom systému obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov systému obchodovania a dobrovoľných účastníkov systému obchodovania aj každá iná osoba, ak sa prihlási do registra Únie (ďalej len „register“) podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Držiteľom kvóty oprávneným s kvótou obchodovať môže byť len účastník systému obchodovania.
(3)
Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom systému obchodovania a nie je povinným účastníkom systému obchodovania alebo dobrovoľným účastníkom systému obchodovania, podáva vnútroštátnemu správcovi žiadosť o otvorenie účtu v registri, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje, ktorými sú obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právna forma právnickej osoby a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené,
b)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
c)
údaje podľa osobitného predpisu.10)
(4)
Vnútroštátny správca zriadi účet kvót žiadateľovi do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 3. V konaní o žiadosti o účasť v systéme obchodovania sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)
(5)
Povinný účastník systému obchodovania a dobrovoľný účastník systému obchodovania sú povinní do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov alebo schválenia monitorovacieho plánu prevádzkovateľa lietadla poskytnúť vnútroštátnemu správcovi informácie podľa osobitného predpisu10a) a predložiť žiadosť o zriadení účtu kvót v registri.
(6)
Vnútroštátny správca zriadi účet kvót v registri povinnému účastníkovi systému obchodovania a dobrovoľnému účastníkovi systému obchodovania do 20 pracovných dní odo dňa prijatia informácií a žiadosti o zriadenie účtu kvót v registri podľa odseku 5. V konaní o zriadení účtu kvót v registri sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)
(7)
Náklady za operácie nad účtami kvót a za správu kvót v registri znáša účastník systému obchodovania a platí vnútroštátnemu správcovi poplatky podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov vydaného vnútroštátnym správcom a schváleného ministerstvom.
zobraziť paragraf
§ 10
Pridelenie kvót skleníkových plynov

(1)
Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie vnútroštátny správca zapíše povinným účastníkom systému obchodovania bezodplatné kvóty v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu.8) Vnútroštátny správca nezapíše bezodplatné kvóty prevádzkovateľovi na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého.
(2)
Pri významnej zmene kapacity prevádzky, znížení úrovne činnosti prevádzky, znížení a nasledujúcom zvýšení úrovne činnosti prevádzky a ukončení činnosti prevádzky sa množstvo bezodplatne pridelených kvót podľa odseku 1 upraví podľa osobitného predpisu.8)
(3)
Pri prideľovaní bezodplatných kvót z rezervy Únie pre nové zdroje novým účastníkom systému obchodovania sa postupuje podľa osobitného predpisu.8) Bezodplatné kvóty z rezervy Únie pre nové zdroje sa nepridelia novým účastníkom systému obchodovania na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého. Novým účastníkom systému obchodovania je prevádzkovateľ akejkoľvek prevádzky, ktorá vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B a ktorá prvýkrát získala povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov po 30. júni 2011 alebo ktorej kapacita bola významne rozšírená po 30. júni 2011, a to výlučne v súvislosti s týmto rozšírením.
(4)
Nový účastník systému obchodovania predloží ministerstvu žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót po určení začiatku bežnej prevádzky alebo zmenenej časti prevádzky podľa osobitného predpisu.8) Súčasťou žiadosti je kópia povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a údaje predložené prostredníctvom elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou podľa osobitného predpisu.8)
(5)
Ministerstvo posúdi žiadosť podľa odseku 4 do 60 dní odo dňa jej doručenia a predloží ju Komisii. Do 30 dní odo dňa schválenia žiadosti Komisiou ministerstvo určí konečné ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót.
(6)
Kvóty pridelené podľa odsekov 1 a 2 v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu8) pridelí vnútroštátny správca každoročne na pokyn ministerstva do registra.
(7)
Vnútroštátny správca pridelí na pokyn ministerstva kvóty do registra novému účastníkovi systému obchodovania podľa osobitného predpisu.9)
(8)
Vnútroštátny správca nepridelí v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená zo systému obchodovania, a v ďalších rokoch obchodovateľného obdobia jej prevádzkovateľovi do registra bezodplatné kvóty pridelené vyradenej prevádzke na príslušné obchodovateľné obdobie.
(9)
Ak dôjde k zlúčeniu alebo rozdeleniu prevádzok, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovateľa určí množstvo bezodplatných kvót, ktoré budú pridelené takto vzniknutým prevádzkam. Rozdelením prevádzky sa rozumie zmena, pri ktorej je prevádzka rozdelená na dve prevádzky alebo viac prevádzok, z ktorých každá spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.
zobraziť paragraf
§ 11
Používanie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít v systéme obchodovania

(1)
Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla môže požiadať o výmenu jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít v systéme obchodovania za kvóty platné od roku 2013, a to
a)
do 31. marca 2015, ak ide o jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané do 31. decembra 2012 v rámci projektových činností registrovaných do 31. decembra 2012,
b)
ak ide o jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané od 1. januára 2013 v rámci projektových činností registrovaných do 31. decembra 2012,
c)
ak krajiny pôvodu jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) vydaných od 1. januára 2013 v rámci projektových činností registrovaných od 1. januára 2013 a realizovaných v najmenej rozvinutých krajinách neratifikujú príslušnú medzinárodnú dohodu s Európskou úniou, najneskôr však do 31. decembra 2020.
(2)
V osemročnom obchodovateľnom období začínajúcom sa od 1. januára 2013 môže prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla použiť jednotky z projektov alebo iných činností zníženia emisií v tretích krajinách, ak tak ustanoví dohoda uzavretá medzi Európskou úniou a tretími krajinami, a v súlade s touto dohodou. Prevádzkovateľ a prevádzkovateľ lietadla môže použiť aj jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU), ak tak ustanoví dohoda uzavretá medzi Európskou úniou a tretími krajinami, a v súlade s touto dohodou.
(3)
Jednotky zníženia emisií (ERU) a jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) sa nemôžu použiť, ak sa projektové aktivity vykonávajú
a)
v jadrových zariadeniach,
b)
na využívanie územia, na zmeny vo využívaní územia a na lesnícke činnosti,
c)
ak nepriamo znížia alebo obmedzia úroveň emisií z prevádzok podľa § 2 písm. e),
d)
v sektoroch a pre tie skleníkové plyny, ktorých použitie bolo zakázané v súlade s opatreniami prijatými podľa osobitného predpisu11) od 1. mája 2013,
e)
vo výrobe elektrickej energie z vodných elektrární s výkonom viac ako 20 MW.
(4)
Povinní účastníci systému obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa odseku 1 písm. b) použiť jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.11a)
zobraziť paragraf
§ 12
Celkové množstvo kvót a systém obchodovania s emisnými kvótami pre leteckú dopravu

(1)
Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie sa celkové množstvo kvót, ktoré má byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, rovná hodnote 95 % historických emisií z leteckej dopravy vynásobených počtom rokov v danom obchodovateľnom období. Pre tieto obchodovateľné obdobia je referenčným rokom kalendárny rok končiaci sa 24 mesiacov pred začiatkom obchodovateľného obdobia.
(2)
Ministerstvo zodpovedá za správu systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla, ak
a)
mu udelilo prevádzkovú licenciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo
b)
je Slovenská republika členským štátom s najväčším odhadovaným započítaným množstvom emisií z leteckej dopravy spôsobených letmi, ktoré tento prevádzkovateľ lietadla uskutočnil vo východiskovom roku; východiskový rok znamená vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla, ktorý začal prevádzku po 1. januári 2006, prvý kalendárny rok prevádzky; vo všetkých ostatných prípadoch kalendárny rok začínajúci sa 1. januára 2006.
(3)
Prevádzkovateľom lietadla je osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, alebo vlastník lietadla, ak osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo nie je známa alebo nie je určená vlastníkom lietadla.
(4)
Prevádzkovateľom komerčnej leteckej dopravy je osoba, ktorá za úhradu poskytuje verejnosti služby pravidelnej leteckej dopravy alebo nepravidelnej leteckej dopravy prepravujúcej cestujúcich, náklad alebo poštu.
zobraziť paragraf
§ 17
Vnútroštátny správca

(1)
Pre obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie na zabezpečenie presnej evidencie týkajúcej sa vydávania, zapisovania, prideľovania, držby, prevodu a zrušenia kvót ministerstvo ustanoví vnútroštátneho správcu podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Vnútroštátny správca je zodpovedný za správu súboru užívateľských účtov patriacich do právomoci členského štátu v rámci registra. Vnútroštátny správca postupuje pri výkone svojej činnosti podľa osobitného predpisu.9)
(3)
Kvóta je v držbe účastníka systému obchodovania, ak je v registri zapísaná na jeho účte kvót.
(4)
Jedna kvóta môže byť v držbe len jedného účastníka systému obchodovania. Kvóta musí byť označená registračným číslom.
(5)
Vnútroštátny správca potvrdzuje ročné overené emisie v tabuľke overených emisií v registri na základe údajov predložených podľa § 26 ods. 1 písm. m) a vkladá a potvrdzuje ročné overené emisie v tabuľke overených emisií v registri na základe údajov predložených podľa § 26 ods. 1 písm. s).
(6)
Ak vnútroštátny správca alebo overovateľ nevloží do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie za predchádzajúci rok každoročne do 31. marca, prevod kvót z účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla bude zablokovaný spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise o zriadení registra Únie.13)
zobraziť paragraf
§ 18
Dražba kvót a využitie výnosov

(1)
Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie kvóty, ktoré sú určené prevádzkovateľom, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, a ktoré nie sú pridelené bezodplatne podľa tohto zákona, sú dražené podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Podľa osobitného predpisu15) sa vydraží 15 % kvót určených prevádzkovateľom lietadiel, ktoré boli vydané pre obchodovateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 a pre obchodovateľné obdobie podľa § 12 ods. 1. Počet kvót, s ktorými Slovenská republika obchoduje na dražbe kvót počas každého obchodovateľného obdobia, je úmerný jej podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa Slovenskej republiky o celkovom množstve emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D.
(3)
Funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu15) vykonáva Exportno-importná banka podľa osobitného predpisu.16)
(4)
Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 a 2 je príjmom Environmentálneho fondu, pričom
a)
35 % sa použije na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie, zavádzania najlepšie dostupných technológií vrátane financovania projektov v odvetví výroby energie s podporou efektívneho a udržateľného diaľkového vykurovania, kogeneračnej výroby elektrickej energie a tepla a v odvetví prenosu a distribúcie energie prostredníctvom schémy štátnej pomoci podľa § 26 ods. 2,
b)
25 % sa použije na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam podľa § 26 ods. 3, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie,
c)
20 % sa použije na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,16a)
d)
20 % sa použije na podporu činností na účely ustanovené osobitným predpisom.16b)
(5)
Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 a 2 možno použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(6)
Výnosom sa na účely tohto zákona rozumie výnos znížený o poplatky podľa osobitného predpisu.15)
(7)
Výška použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4 sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky každoročne do 30. septembra. Výsledok dohody nemôže byť nižší ako 30 % ročného výnosu z dražieb kvót.
(8)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4.
(9)
Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môže s nimi obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ak ministerstvo priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20. Peňažné prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek sú príjmom Environmentálneho fondu a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(10)
Finančné prostriedky podľa odseku 4 poskytuje Environmentálny fond.
(11)
Ročne pridelené emisné kvóty (AEA) spravuje ministerstvo, ktoré s nimi môže obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ministerstvo je oprávnené využiť možnosti podľa osobitného predpisu.17) Ak ministerstvo predá ročne pridelené emisné kvóty (AEA), pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20.
(12)
Výnosy získané z priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe z ročne pridelených emisných kvót (AEA) sú príjmom Environmentálneho fondu a použijú sa na účely podľa osobitného predpisu17a) a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(13)
Ministerstvo oznámi Komisii, že 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného obchodovateľného obdobia začínajúceho od 1. januára 2021 prevedie do modernizačného fondu ustanoveného osobitným predpisom. Finančné prostriedky z dražby týchto kvót ministerstvo použije na podporu výrobcov elektrickej energie a výrobcov tepla,17b) ktorí nevykonávajú inú činnosť, ako je uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív.
zobraziť paragraf
§ 20
Prevod, odovzdanie a zrušenie kvót skleníkových plynov

(1)
Vydané kvóty skleníkových plynov pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu prenášať medzi
a)
účastníkmi systému obchodovania zo Slovenskej republiky,
b)
účastníkmi systému obchodovania podľa písmena a) a zahraničnými účastníkmi systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii.
(2)
Prevod kvót a ich zaevidovanie sa vykonáva na základe žiadosti majiteľa účtu v registri alebo majiteľ účtu môže požiadať o prevod kvót a o ich zaevidovanie vnútroštátneho správcu podľa osobitného predpisu.9)
(3)
Kvóty skleníkových plynov vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu z prílohy B Kjótskeho protokolu sú rovnocenné s kvótami skleníkových plynov vydanými ministerstvom a ich držitelia ich môžu použiť na plnenie povinnosti prevádzkovateľa podľa odseku 4.
(4)
Kvóty skleníkových plynov odovzdané podľa § 21 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 2 písm. b) register následne zruší.
(5)
Splnomocnený zástupca, určený držiteľom kvót skleníkových plynov, môže sám dobrovoľne zrušiť kvóty, ktoré má držiteľ na účte kvót, alebo môže o dobrovoľné zrušenie kvót požiadať vnútroštátneho správcu. Register zruší všetky kvóty, o ktorých zrušenie požiadal splnomocnený zástupca.
(6)
Kvóty skleníkových plynov nemôžu byť predmetom záložného práva a ani nepeňažným vkladom18) do základného imania kapitálových spoločností.
(7)
Prevádzkovateľ lietadla odovzdá do 30. apríla kalendárneho roka množstvo kvót, ktoré sa rovná celkovým emisiám z leteckých činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré uskutočnil za predchádzajúci kalendárny rok, a boli overené v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b.
(8)
Prevádzkovateľ odovzdá do 30. apríla kalendárneho roka množstvo iných kvót ako kvót vydaných podľa § 14 a 15 rovnajúce sa celkovým emisiám z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b.
(9)
Na účely plnenia záväzkov prevádzkovateľa a prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 7 alebo 8 budú uznané aj kvóty vydané príslušným orgánom iného členského štátu.
(10)
Povinnosť odovzdať kvóty nevzniká pri emisiách, ktoré sa preukázateľne zachytávajú a prevážajú na trvalé uloženie do zariadenia s povolením podľa osobitného predpisu.20)
zobraziť paragraf
§ 21
Povinnosti prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel

(1)
Prevádzkovateľ alebo dobrovoľný účastník systému obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje úložisko na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,20) je povinný
a)
predložiť okresnému úradu každoročne do 1. marca prostredníctvom elektronického systému vkladania vybraných údajov (ďalej len „elektronický systém“) správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú overovateľom ako správnu v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b,
b)
odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 8, pričom povinní účastníci systému obchodovania nemôžu na tento účel použiť priznané jednotky,
c)
plniť povinnosti podľa písmen a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky zo systému obchodovania podľa § 6 ods. 1 a 2.
(2)
Prevádzkovateľ lietadla je povinný
a)
predložiť ministerstvu každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z leteckých činností počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú overovateľom ako správnu v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu19) a prílohy č. 3b,
b)
odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 7, pričom povinní účastníci systému obchodovania nemôžu na tento účel použiť priznané jednotky,
c)
plniť povinnosti podľa písmen a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzkovateľovi lietadla odňatá prevádzková licencia.
(3)
Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla nemôžu uskutočňovať ďalšie prevody kvót, ak správa o emisiách skleníkových plynov podľa odseku 1 písm. a) nebola overovateľom podľa § 24 overená ako správna v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu;19) to neplatí, ak ide o prevádzkovateľa lietadla, na ktorého sa vzťahuje § 38a ods. 2. Vnútroštátny správca pozastaví prístup k účtu9) prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla, ak neodovzdajú množstvo kvót podľa § 20 ods. 7 alebo § 20 ods. 8.
(4)
Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný
a)
predložiť ministerstvu do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti zaslanej ministerstvom riadne podložené a nezávisle overené údaje potrebné na výpočet pridelenia emisných kvót, najmä údaje o výrobe výrobkov, tepla a elektrickej energie a o spotrebe tepla a paliva,
b)
nahlásiť ministerstvu každú významnú zmenu kapacity časti prevádzky v lehote do 30 dní odo dňa zistenia začiatku zmenenej prevádzky podľa osobitného predpisu,8) najneskôr však do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa táto zmenená prevádzka začala,
c)
nahlásiť ministerstvu zníženie úrovne činnosti časti prevádzky, zníženie a nasledujúce zvýšenie úrovne činnosti časti prevádzky podľa osobitného predpisu8) do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, ktorého sa týka zníženie úrovne činnosti časti prevádzky, zníženie a nasledujúce zvýšenie úrovne činnosti časti prevádzky,
d)
predložiť ministerstvu každoročne prostredníctvom elektronického systému overenú správu o úrovni činnosti častí prevádzky počas príslušného kalendárneho roka do 31. decembra príslušného kalendárneho roka,
e)
oznámiť okresnému úradu každú významnú zmenu monitorovacieho plánu podľa osobitného predpisu1a) do 30 dní od tejto zmeny, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
zobraziť paragraf
§ 26
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami,
b)
vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami podľa osobitného predpisu,24)
c)
vypracúva zoznam prevádzok a určuje každé predbežné a konečné celkové ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót a oznamuje ich Komisii a ostatným členským štátom,
d)
určuje vnútroštátneho správcu,
e)
spravuje priznané jednotky a je oprávnené s nimi obchodovať,
f)
oznamuje každoročne do 28. februára vnútroštátnemu správcovi množstvo kvót, ktoré má byť bezodplatne pridelené, pre prevádzkovateľov na základe údajov podľa § 21 ods. 4 písm. b) až d), okrem prevádzok, ktoré podliehajú oznámeniu Komisii podľa osobitného predpisu,9)
g)
je notifikačným orgánom vo vzťahu ku Komisii a podáva jej správy vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových plynov, správy o využití príjmov z obchodovania kvót formou dražby a prijatých opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov, a správy v súvislosti s finančnými opatreniami v prospech odvetví a pododvetví, u ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie,
h)
uzatvára dohody s tretími krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré ratifikovali protokol o vzájomnom uznávaní priznaných jednotiek,
i)
oznamuje vnútroštátnemu správcovi množstvo bezodplatne pridelených kvót pre prevádzkovateľov lietadiel na základe § 14 alebo § 15, ktoré má byť pridelené každoročne do 28. februára.
j)
predkladá Komisii žiadosti podľa § 14 ods. 2 a § 15 ods. 4,
k)
vypočíta a uverejní do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou množstvo kvót podľa § 14 ods. 3 písm. a) a b) a § 15 ods. 5,
l)
ukladá pokuty za iné správne delikty podľa § 28, ak ide o prevádzkovateľa lietadla; a bezodkladne oznámi Komisii zmeny právnej úpravy ukladania pokút pre prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadla,
m)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy podľa § 21 ods. 2 písm. a),
n)
zodpovedá za správu systému obchodovania s emisnými kvótami Únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla podľa § 12 ods. 2,
o)
podáva Komisii žiadosť o uloženie zákazu prevádzky prevádzkovateľovi leteckej dopravy,
p)
schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovateľa lietadla podľa osobitného predpisu,1a)
q)
prevádzkuje elektronický systém podľa § 31,
r)
spravuje ročne pridelené emisné kvóty (AEA) a je oprávnené s nimi obchodovať podľa § 18 ods. 11,
s)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi údaje o ročných emisiách z prevádzky podľa osobitného predpisu o zriadení registra Únie,25)
t)
spravuje prostriedky pridelené Slovenskej republike z modernizačného fondu,
u)
schvaľuje plán metodiky monitorovania a jeho zmeny podľa osobitného predpisu.25a)
(2)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví schému štátnej pomoci26) na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.
(3)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci26) prevádzkam, v ktorých prípade sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie.
(4)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci na financovanie projektov v rámci modernizačného fondu.
zobraziť paragraf
§ 27
Okresný úrad

(1)
Okresný úrad
a)
rozhoduje o vydaní povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ich zmene alebo o vyradení prevádzky zo systému obchodovania podľa § 5 a 6,
b)
oznamuje vydanie povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ich zmenu alebo vyradenie prevádzky zo systému obchodovania ministerstvu,
c)
vydáva prevádzkovateľom a dobrovoľným účastníkom systému obchodovania potvrdenia o správnosti správy predloženej podľa § 21 ods. 1 písm. a),
d)
oznamuje ministerstvu informáciu, ak prevádzkovateľ nepredloží správu podľa § 21 ods.1 písm. a) alebo správa nie je overená ako správna,
e)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 28,
f)
postupuje podľa § 22, ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy,
g)
schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu,1a)
h)
schvaľuje žiadosť overovateľa nevykonať návštevu na mieste podľa osobitného predpisu26a) a správu o zlepšení podľa osobitného predpisu,26b)
i)
vykonáva prostredníctvom elektronického systému konzervatívny odhad emisií podľa osobitného predpisu,26c)
j)
informuje ministerstvo o zistených skutočnostiach podľa osobitného predpisu,23a)
k)
potvrdzuje správnosť údajov, ktoré vkladá do elektronického systému existujúci účastník systému obchodovania podľa § 31 ods. 4,
l)
posudzuje správnosť údajov, ktoré uvádza nový účastník systému obchodovania v procese vydávania povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a vkladá do elektronického systému kópiu tohto povolenia podľa § 31 ods. 5,
m)
vkladá prevádzkovateľovi do elektronického systému kópiu potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podľa § 31 ods. 6.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni o veciach, v ktorých rozhoduje okresný úrad v prvom stupni, podľa odseku 1 písm. a) a e).
zobraziť paragraf
§ 28
Iné správne delikty

(1)
Okresný úrad, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi, prevádzkovateľovi lietadla alebo dobrovoľnému účastníkovi systému obchodovania, ktorý každoročne do 30. apríla neodovzdá do registra kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok podľa § 21 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), pokutu 100 eur za každú nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého emitovaného z prevádzky a lietadla. Zaplatenie pokuty za neodovzdanie kvót nezbavuje prevádzkovateľa, dobrovoľného účastníka systému obchodovania a prevádzkovateľa lietadla povinnosti odovzdať kvóty rovnajúce sa príslušnému prekročeniu emisií najneskôr pri odovzdávaní kvót za nasledujúci kalendárny rok. Pokuty za neodovzdanie kvót vydaných na obdobie podľa § 9 ods. 1 sa zvýšia v súlade s európskym indexom spotrebiteľských cien.
(2)
Okresný úrad, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 16 600 eur, ak
a)
nepodá v určenej lehote žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 3,
b)
nedodržiava požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov alebo na podávanie správ o ich emisiách ustanovené v povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 5,
c)
neoznámi údaje podľa § 6 ods. 1 alebo § 13,
d)
nesplní v určenej lehote povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. a) a § 21 ods. 4.
(3)
Pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
(4)
Pokuta sa uloží do troch rokov odo dňa, keď sa zistilo porušenie povinnosti, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam povinných účastníkov systému obchodovania a dobrovoľných účastníkov systému obchodovania, ktorí porušia požiadavku na odovzdanie množstva kvót podľa § 21 ods. 1 písm. b).
(6)
Výnos z pokút je príjmom Environmentálneho fondu.
(7)
Ak si prevádzkovateľ lietadla nesplnil povinnosti podľa tohto zákona a ak sa ich splnenie nepodarilo zabezpečiť ani uložením pokuty, môže ministerstvo požiadať Komisiu, aby v súvislosti s dotknutým prevádzkovateľom lietadla rozhodla o uložení zákazu prevádzky.
(8)
Žiadosť o uloženie zákazu prevádzky obsahuje
a)
podrobnosti o sankciách uložených podľa tohto zákona,
b)
odôvodnenie uloženia zákazu prevádzky na území Európskej únie,
c)
odporúčanie týkajúce sa rozsahu zákazu prevádzky na území Európskej únie a podmienky, ktoré by sa mali uplatňovať,
d)
dôkaz o porušení povinnosti prevádzkovateľa lietadla.
(9)
Ministerstvo po schválení žiadosti Komisiou zabezpečí vykonanie zákazu prevádzky a informuje Komisiu o opatreniach prijatých na vykonanie zákazu.
zobraziť paragraf
§ 29
Zverejňovanie informácií a prístup k informáciám

(1)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje
a)
zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A, B a D vrátane zodpovedajúcich konečných individuálnych ročných množstiev bezodplatne pridelených kvót,
b)
informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej republiky,
c)
rozhodnutia a správy týkajúce sa množstva kvót a ich prideľovania, ako aj monitorovania, podávania správ a overovania emisií.
(2)
Vnútroštátny správca do 15. mája v príslušnom kalendárnom roku zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o overených emisiách skleníkových plynov za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Pri nakladaní s informáciami podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu.28)
(4)
Na účely vykonávania štátnej správy podľa tohto zákona je ministerstvo oprávnené získavať a spracovávať údaje z registra občanov Slovenskej republiky v rozsahu podľa osobitného predpisu.29)
(5)
Údaje podľa odseku 1 sa zverejňujú bezodkladne spôsobom, ktorý zabezpečuje nediskriminačný prístup.
zobraziť paragraf
§ 31
Elektronický systém

(1)
Do elektronického systému sa vkladá
a)
monitorovací plán podľa § 3 ods. 2 písm. f) a jeho zmeny podľa § 21 ods. 4 písm. e),
b)
správa o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podľa § 21 ods. 1 písm. a),
c)
správa o úrovni činnosti častí prevádzky podľa § 21 ods. 4 písm. d),
d)
kópia potvrdenia o správnosti správy podľa § 27 ods. 1 písm. c),
e)
konzervatívny odhad emisií podľa § 27 ods. 1 písm. i),
f)
správa o overení podľa § 24 ods. 3 písm. b),
g)
správa o overení úrovne činnosti častí prevádzky podľa § 24 ods. 3 písm. e),
h)
kópia povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa odsekov 4 a 5.
(2)
Prístup do elektronického systému získavajú prevádzkovateľ, dobrovoľný účastník systému obchodovania, okresný úrad a overovateľ na základe žiadosti podanej v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je uverejnený na webovom sídle ministerstva.
(3)
Nový účastník systému obchodovania požiada ministerstvo o prístup do elektronického systému pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.
(4)
Existujúci účastník systému obchodovania vkladá zmeny monitorovacieho plánu podľa § 21 ods. 4 písm. e) prostredníctvom elektronického systému. Správnosť údajov, ktoré uvádza existujúci účastník systému obchodovania, posudzuje okresný úrad v konaní o zmene povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 6. Okresný úrad vkladá do elektronického systému existujúcemu účastníkovi systému obchodovania kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.
(5)
Nový účastník systému obchodovania, ktorý získa prístup do elektronického systému, vypracováva monitorovací plán v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. f), ktorý priloží k žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov. Správnosť údajov, ktoré uvádza nový účastník systému obchodovania, posudzuje okresný úrad v procese vydávania povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 5. Okresný úrad vkladá do elektronického systému novému účastníkovi systému obchodovania kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.
(6)
Okresný úrad vkladá prevádzkovateľovi do elektronického systému každoročne do 31. marca kópiu potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky. Ak prevádzkovateľ alebo dobrovoľný účastník systému obchodovania nepredloží správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky v termíne podľa § 21 ods. 1 písm. a), okresný úrad vykoná konzervatívny odhad emisií.
(7)
Overovateľ vkladá do elektronického systému správu o overení podľa § 24 ods. 3 písm. b) a správu o overení úrovne činnosti častí prevádzky podľa § 24 ods. 3 písm. e).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]19)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218/30, 13. 8. 2008) a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2067.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23a)  Čl. 73 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]26a)  Čl. 31 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 414/2012 Z. z.


ZOZNAM ČINNOSTÍ

Činnosti Skleníkové plyny Výroba primárneho hliníka. Oxid uhličitý a plnofluórované uhľovodíky Výroba sekundárneho hliníka, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý Výroba alebo spracovanie neželezných kovov vrátane výroby zliatin, rafinácie, výroby odliatkov atď., kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom (vrátane palív použitých ako redukčné činidlá) väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý Výroba izolačného materiálu z minerálnej vlny využívajúcej sklo, kameň alebo trosku s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň. Oxid uhličitý Sušenie alebo kalcinácia sádrovca alebo výroba sadrokartónu a iných výrobkov zo sádrovca, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý Priemyselná výroba sadzí zahŕňajúca karbonizáciu organických látok, ako sú oleje, dechty a zvyšky z krakovania a destilácie, pri ktorej sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý Výroba kyseliny dusičnej. Oxid uhličitý a oxid dusný Výroba kyseliny apidovej. Oxid uhličitý a oxid dusný Výroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetánovej. Oxid uhličitý a oxid dusný Výroba amoniaku. Oxid uhličitý Výroba veľkoobjemových organických chemikálií krakovaním, reformovaním, čiastočnou alebo celkovou oxidáciou alebo podobnými postupmi s výrobnou kapacitou väčšou ako 100 ton za deň. Oxid uhličitý Výroba vodíka (H2) a syntézneho plynu reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou s výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za deň. Oxid uhličitý Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3). Oxid uhličitý Zachytávanie skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, na účely prepravy a geologického ukladania v úložisku povolené podľa osobitného predpisu. Oxid uhličitý Preprava skleníkových plynov potrubím na účely geologického ukladania v úložisku povoleného podľa osobitného predpisu.20) Oxid uhličitý Geologické ukladanie skleníkových plynov povolené podľa osobitného predpisu.20) Oxid uhličitý

KATEGÓRIE ČINNOSTÍ
1.
Systém obchodovania sa nevzťahuje na prevádzky alebo ich časti používané na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov a na prevádzky používajúce výlučne biomasu.

2.
Uvádzané prahové hodnoty sa vo všeobecnosti vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo na iné výstupy. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje niekoľko činností patriacich do kategórie činností s rovnakým označením v tej istej prevádzke alebo na tom istom mieste, výrobné kapacity z týchto činností sa spočítajú.

3.
V prípade menovitého tepelného príkonu spaľovacích zariadení je prahová hodnota stanovená na úrovni 20 MW. Na účely posúdenia hranice 20 MW menovitého tepelného príkonu sa sčítajú menovité tepelné príkony všetkých spaľovacích zariadení, ktoré majú menovitý tepelný príkon rovný alebo väčší ako 3 MW. Zariadenia, ktoré používajú výlučne biomasu, sa na účely tohto výpočtu neberú do úvahy. Ak je hodnota súčtov menovitých tepelných príkonov väčšia ako 20 MW, do povolenia je potrebné zahrnúť všetky spaľovacie zariadenia v prevádzke, t. j. aj tie, ktoré majú menší menovitý tepelný príkon ako 3 MW, a aj zariadenia používajúce ako palivo biomasu. V oboch prípadoch sa berú do úvahy aj rezervné a záložné zariadenia. Rezervné a záložné zariadenia sa nezapočítavajú na účely celkového menovitého tepelného príkonu vtedy, ak technicky nemôžu paralelne fungovať s hlavnými zariadeniami z technických alebo legislatívnych dôvodov.

4.
Prevádzky, ktoré sa posudzujú podľa výrobnej kapacity (t, m3/čas) a tieto prevádzky majú výrobnú kapacitu nižšiu, ako je uvedená prahová hodnota, posudzujú sa podľa menovitého tepelného príkonu existujúcich spaľovacích zariadení podľa postupu, ktorý je uvedený v predchádzajúcom texte. Prevádzka, ktorá nespĺňa prahovú hodnotu výrobnej kapacity, musí byť na základe existencie spaľovania palív vo výrobe a menovitého tepelného príkonu väčšieho ako 20 MW do systému obchodovania zaradená.

5.
Keď sa zistí, že prahová hodnota kapacity akejkoľvek činnosti uvedenej v tejto prílohe sa v nejakom zariadení prekročí, všetky jednotky, v ktorých sa spaľujú palivá, okrem jednotiek na spaľovanie nebezpečného odpadu alebo komunálneho odpadu, sa začlenia do povolenia na emisie skleníkových plynov.

6.
Od 1. januára 2012 sa do kategórie činností uvedených v tabuľke D zahŕňajú všetky lety s príletom na letisko alebo s odletom z letiska, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky.


Tabuľka A

Tabuľka B

Tabuľka D
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k zákonu č. 414/2012 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 8, 13. 1. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009), rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 1359/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 12. 2013) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 129, 30. 4. 2014).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2018).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore