Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021

Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD5DS6EUPP2ČL0

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 414/2012 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 296/2019

Legislatívny proces k zákonu 296/2019§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA),
b)
prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,
c)
emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,
d)
skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie,
e)
prevádzkou
1.
stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,
2.
každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do systému obchodovania,
f)
tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2 tabuľke A, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania,
g)
priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,
h)
projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
i)
jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
j)
jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
k)
započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), a z letov, ktoré prilietajú na toto letisko z tretej krajiny,
l)
historickými emisiami z leteckej dopravy priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D,
m)
kvótou z leteckej dopravy (aEUA alebo EUAA) kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby,
n)
spaľovaním každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická energia alebo mechanická energia, ktoré boli vyrobené v tomto procese, a ostatná priamo s tým spojená činnosť vrátane mokrého čistenia spalín, splyňovania a pyrolýzy,
o)
ročnými pridelenými emisnými kvótami (AEA) maximálne ročne povolené emisie skleníkových plynov na roky 2013 až 2020 ustanovené osobitným predpisom.1)
n)
povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 12 ods. 3,
o)
dobrovoľným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov na základe podanej žiadosti,
p)
novým účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, ktorá vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B a ktorá získala povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov po prvýkrát po 30. júni 2019 pre obdobie piatich rokov začínajúce 1. januárom 2021 a po 30. júni 2024 pre obdobie piatich rokov začínajúce 1. januárom 2026,
q)
výrobcom elektrickej energie prevádzkovateľ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú energiu na predaj tretím stranám a v ktorej sa nevykonávala iná činnosť uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív,
r)
modernizačným fondom fond zriadený Európskou úniou v rámci systému obchodovania, ktorý je určený na podporu investícií, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti.
zobraziť paragraf
§ 6
Zmena a zrušenie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov

(1)
Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť okresnému úradu každú plánovanú zmenu činnosti prevádzky a každú významnú zmenu kapacity prevádzky,8) ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov alebo na vyradenie zo systému obchodovania. Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak je to potrebné, alebo vydá rozhodnutie o vyradení prevádzky zo systému obchodovania, ak jej prevádzkovateľ nezostane dobrovoľným účastníkom systému obchodovania. Na konanie o zmene povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa primerane vzťahujú § 3 ods. 4 a § 5.
(2)
Okresný úrad zruší vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov,
a)
ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky bolo ukončené,8)
b)
ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky nie je technicky možné,8)
c)
ak zistí, že došlo k zmene podmienok na zaradenie do systému obchodovania,
d)
a vyradí prevádzku zo systému obchodovania, ak dôjde k splneniu podmienok podľa písmen a) až c).
(3)
Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak sa zmenili podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.
(4)
Práva a povinnosti prevádzkovateľa určené v povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť okresnému úradu, ministerstvu a organizácii poverenej ministerstvom správou registra zmenu prevádzkovateľa a svoje identifikačné údaje podľa § 3 do desiatich dní odo dňa, keď došlo k prechodu práv a povinností. Organizácia poverená ministerstvom správou registra pre kvóty skleníkových plynov je vnútroštátny správca.
zobraziť paragraf
§ 10
Pridelenie kvót skleníkových plynov

(1)
Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie vnútroštátny správca zapíše povinným účastníkom systému obchodovania bezodplatné kvóty v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu.8) Vnútroštátny správca nezapíše bezodplatné kvóty prevádzkovateľovi na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého.
(2)
Pri významnej zmene kapacity prevádzky, znížení úrovne činnosti prevádzky, znížení a nasledujúcom zvýšení úrovne činnosti prevádzky a ukončení činnosti prevádzky sa množstvo bezodplatne pridelených kvót podľa odseku 1 upraví podľa osobitného predpisu.8)
(3)
Pri prideľovaní bezodplatných kvót z rezervy Únie pre nové zdroje novým účastníkom systému obchodovania sa postupuje podľa osobitného predpisu.8) Bezodplatné kvóty z rezervy Únie pre nové zdroje sa nepridelia novým účastníkom systému obchodovania na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého.
(4)
Nový účastník systému obchodovania predloží ministerstvu žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót po určení začiatku bežnej prevádzky alebo zmenenej časti prevádzky podľa osobitného predpisu.8) Súčasťou žiadosti je kópia povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a údaje predložené prostredníctvom elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou podľa osobitného predpisu.8)
(5)
Ministerstvo posúdi žiadosť podľa odseku 4 do 60 dní odo dňa jej doručenia a predloží ju Komisii. Do 30 dní odo dňa schválenia žiadosti Komisiou ministerstvo určí konečné ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót.
(6)
Kvóty pridelené podľa odsekov 1 a 2 v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu8) pridelí vnútroštátny správca každoročne na pokyn ministerstva do registra.
(7)
Vnútroštátny správca pridelí na pokyn ministerstva kvóty do registra novému účastníkovi systému obchodovania podľa osobitného predpisu.9)
(8)
Vnútroštátny správca nepridelí v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená zo systému obchodovania, a v ďalších rokoch obchodovateľného obdobia jej prevádzkovateľovi do registra bezodplatné kvóty pridelené vyradenej prevádzke na príslušné obchodovateľné obdobie.
(9)
Ak dôjde k zlúčeniu alebo rozdeleniu prevádzok, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovateľa určí množstvo bezodplatných kvót, ktoré budú pridelené takto vzniknutým prevádzkam. Rozdelením prevádzky sa rozumie zmena, pri ktorej je prevádzka rozdelená na dve prevádzky alebo viac prevádzok, z ktorých každá spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.
zobraziť paragraf
§ 23
Platnosť kvót

(1)
Kvóty skleníkových plynov vydané od 1. januára 2013 sú platné pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie.
(2)
Pri kvótach vydávaných od 1. januára 2021 sa musí uviesť, v ktorom desaťročnom obchodovateľnom období počnúc 1. januárom 2021 sa vydali, pričom platia pre emisie od prvého roka daného obdobia.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore