Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD4DS8EUPP2ČL0

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 414/2012 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 535/2021

Legislatívny proces k zákonu 535/2021§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA),
b)
prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,
c)
emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,
d)
skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie,
e)
prevádzkou
1.
stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,
2.
každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do systému obchodovania,
f)
tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2 tabuľke A, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania,
g)
priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,
h)
projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
i)
započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a z letov, ktoré prilietajú na toto letisko z tretej krajiny,
j)
historickými emisiami z leteckej dopravy priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D,
k)
kvótou z leteckej dopravy (aEUA alebo EUAA) kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby,
l)
spaľovaním každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická energia alebo mechanická energia, ktoré boli vyrobené v tomto procese, a ostatná priamo s tým spojená činnosť vrátane mokrého čistenia spalín, splyňovania a pyrolýzy,
m)
ročnými pridelenými emisnými kvótami (AEA) maximálne ročne povolené emisie skleníkových plynov na roky 2013 až 2020 ustanovené osobitným predpisom,1)
n)
povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 12 ods. 3,
o)
dobrovoľným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov na základe podanej žiadosti,
p)
novým účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, ktorá vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B a ktorá získala povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov po prvýkrát po 30. júni 2019 pre obdobie piatich rokov začínajúce 1. januárom 2021 a po 30. júni 2024 pre obdobie piatich rokov začínajúce 1. januárom 2026,
q)
výrobcom elektrickej energie prevádzkovateľ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú energiu na predaj tretím stranám a v ktorej sa nevykonávala iná činnosť uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív,
r)
Modernizačným fondom fond zriadený Európskou úniou v rámci systému obchodovania, ktorý je určený na podporu investícií, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti.
zobraziť paragraf
§ 18
Dražba kvót a využitie výnosov

(1)
Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie kvóty, ktoré sú určené prevádzkovateľom, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, a ktoré nie sú pridelené bezodplatne podľa tohto zákona, sú dražené podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Podľa osobitného predpisu15) sa vydraží 15 % kvót určených prevádzkovateľom lietadiel, ktoré boli vydané pre obchodovateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 a pre obchodovateľné obdobie podľa § 12 ods. 1. Počet kvót, s ktorými Slovenská republika obchoduje na dražbe kvót počas každého obchodovateľného obdobia, je úmerný jej podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa Slovenskej republiky o celkovom množstve emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D.
(3)
Funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu15) vykonáva Exportno-importná banka podľa osobitného predpisu.16)
(4)
Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 a 2 je príjmom Environmentálneho fondu, pričom
a)
35 % sa použije na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie, zavádzania najlepšie dostupných technológií vrátane financovania projektov v odvetví výroby energie s podporou efektívneho a udržateľného diaľkového vykurovania, kogeneračnej výroby elektrickej energie a tepla a v odvetví prenosu a distribúcie energie prostredníctvom schémy štátnej pomoci podľa § 26 ods. 2,
b)
25 % sa použije na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam podľa § 26 ods. 3, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie,
c)
20 % sa použije na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,16a)
d)
20 % sa použije na podporu činností na účely ustanovené osobitným predpisom.16b)
(5)
Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 a 2 možno použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(6)
Výnosom sa na účely tohto zákona rozumie výnos znížený o poplatky podľa osobitného predpisu.15)
(7)
Výška použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4 sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky každoročne do 30. septembra. Výsledok dohody nemôže byť nižší ako 30 % ročného výnosu z dražieb kvót.
(8)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4.
(9)
Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môže s nimi obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ak ministerstvo priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20. Peňažné prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek sú príjmom Environmentálneho fondu a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(10)
Finančné prostriedky podľa odseku 4 poskytuje Environmentálny fond.
(11)
Ročne pridelené emisné kvóty (AEA) spravuje ministerstvo, ktoré s nimi môže obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ministerstvo je oprávnené využiť možnosti podľa osobitného predpisu.17) Ak ministerstvo predá ročne pridelené emisné kvóty (AEA), pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20.
(12)
Výnosy získané z priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe z ročne pridelených emisných kvót (AEA) sú príjmom Environmentálneho fondu a použijú sa na účely podľa osobitného predpisu17a) a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(13)
Ministerstvo oznámi Komisii, že 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného obchodovateľného obdobia začínajúceho od 1. januára 2021 prevedie do Modernizačného fondu ustanoveného osobitným predpisom. Finančné prostriedky z dražby týchto kvót ministerstvo použije na podporu výrobcov elektrickej energie a výrobcov tepla,17b) ktorí nevykonávajú inú činnosť, ako je uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív.
(14)
Prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu, ktoré sú poskytnuté Európskou investičnou bankou na samostatný účet ministerstva,17c) sa použijú na podporu investícií vrátane financovania malých investičných projektov, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti. Podporované investície musia byť v súlade s cieľmi rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a dlhodobými cieľmi stanovenými v Parížskej dohode v súlade s osobitným predpisom.17d) Podpora z Modernizačného fondu sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá.
(15)
Na účel podpory investícií z prostriedkov Modernizačného fondu je rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zriadená komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s fungovaním Modernizačného fondu v Slovenskej republike v súlade s osobitným predpisom17d) a zákonom (ďalej len „komisia pre Modernizačný fond“). Finančné riadenie prostriedkov pridelených Slovenskej republike z Modernizačného fondu schvaľuje komisia pre Modernizačný fond, ktorá zároveň nastavuje systém bankových účtov na príjem týchto prostriedkov.
(16)
Komisia pre Modernizačný fond určí výšku prostriedkov podľa odseku 14, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu a výšku prostriedkov, ktoré sú príjmom samostatného účtu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky17c) a ktoré možno použiť ako výdavok v príslušnom rozpočtovom roku ako aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania.
zobraziť paragraf
§ 26
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami,
b)
vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami podľa osobitného predpisu,24)
c)
vypracúva zoznam prevádzok a určuje každé predbežné a konečné celkové ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót a oznamuje ich Komisii a ostatným členským štátom,
d)
určuje vnútroštátneho správcu,
e)
spravuje priznané jednotky a je oprávnené s nimi obchodovať,
f)
oznamuje každoročne do 28. februára vnútroštátnemu správcovi množstvo kvót, ktoré má byť bezodplatne pridelené, pre prevádzkovateľov na základe údajov podľa § 21 ods. 4 písm. b) až d), okrem prevádzok, ktoré podliehajú oznámeniu Komisii podľa osobitného predpisu,9)
g)
je notifikačným orgánom vo vzťahu ku Komisii a podáva jej správy vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových plynov, správy o využití príjmov z obchodovania kvót formou dražby a prijatých opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov, a správy v súvislosti s finančnými opatreniami v prospech odvetví a pododvetví, u ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie,
h)
uzatvára dohody s tretími krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré ratifikovali protokol o vzájomnom uznávaní priznaných jednotiek,
i)
oznamuje vnútroštátnemu správcovi množstvo bezodplatne pridelených kvót pre prevádzkovateľov lietadiel na základe § 14 alebo § 15, ktoré má byť pridelené každoročne do 28. februára.
j)
predkladá Komisii žiadosti podľa § 14 ods. 2 a § 15 ods. 4,
k)
vypočíta a uverejní do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou množstvo kvót podľa § 14 ods. 3 písm. a) a b) a § 15 ods. 5,
l)
ukladá pokuty za iné správne delikty podľa § 28, ak ide o prevádzkovateľa lietadla; a bezodkladne oznámi Komisii zmeny právnej úpravy ukladania pokút pre prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadla,
m)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy podľa § 21 ods. 2 písm. a),
n)
zodpovedá za správu systému obchodovania s emisnými kvótami Únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla podľa § 12 ods. 2,
o)
podáva Komisii žiadosť o uloženie zákazu prevádzky prevádzkovateľovi leteckej dopravy,
p)
schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovateľa lietadla podľa osobitného predpisu,1a)
q)
prevádzkuje elektronický systém podľa § 31,
r)
spravuje ročne pridelené emisné kvóty (AEA) a je oprávnené s nimi obchodovať podľa § 18 ods. 11,
s)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi údaje o ročných emisiách z prevádzky podľa osobitného predpisu o zriadení registra Únie,25)
t)
spravuje prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu v súlade s rozhodnutím prijatým komisiou pre Modernizačný fond podľa § 18 ods. 16,
u)
schvaľuje plán metodiky monitorovania a jeho zmeny podľa osobitného predpisu.25a)
(2)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví schému štátnej pomoci26) na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.
(3)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci26) prevádzkam, v ktorých prípade sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie.
(4)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví schémy štátnej pomoci na financovanie projektov z prostriedkov Modernizačného fondu.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)
Čl. 2 ods. 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
[]1a)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12. 7. 2012).
[]2)
§ 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
[]6)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
[]7)
Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]8)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 59, 27. 2. 2019).
[]9)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3. 5. 2013).
[]10)
Prílohy III až VIII nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013.
[]10a)
Príloha IV nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013.
[]12)
Rozhodnutie Komisie zo dňa 26. septembra 2011 o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2011/638/EÚ) (Ú. v. EÚ L 252, 28. 9. 2011).
[]13)
Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 389/2013.
[]15)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 zo dňa 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2010) v platnom znení.
[]16)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
[]16a)
§ 4 ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 414/2012 Z. z.
[]16b)
§ 4 ods. 1 písm. i) až l), n) a p) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení zákona č. 414/2012 Z. z.
[]17)
Čl. 3 ods. 3 až 5 rozhodnutia č. 406/2009/ES.
[]17a)
§ 4 ods. 1 písm. k), l), n), p), ae) a af) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]17b)
§ 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
[]17c)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]17d)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov (Ú. v. EÚ L 221, 10. 7. 2020).
[]18)
§ 59 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
[]19)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018).
[]20)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]23)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218/30, 13. 8. 2008) a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2067.
[]23a)
Čl. 73 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.
[]24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
[]25)
Príloha IX nariadenia (EÚ) č. 389/2013.
[]25a)
Delegované nariadenie (EÚ) 2019/331.
[]26)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.
[]26a)
Čl. 31 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2067.
[]26b)
Čl. 69 nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012.
[]26c)
Čl. 70 nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012.
[]28)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
[]29)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
[]30)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]32)
Čl. 41 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
[]33)
Čl. 38 ods. 1 alebo 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
[]34)
Čl. 39 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
[]35)
Čl. 42 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
[]36)
§ 132c ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
[]37)
Čl. 42 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
[]38)
Čl. 42 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
[]39)
Čl. 59 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
[]40)
Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
[]41)
Čl. 37 až 42 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
[]42)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 135 a 135a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]43)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
[]43a)
Čl. 349 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.
[]43b)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 z 9. júla 2010 o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) (Ú. v. EÚ L 175/25, 10. 7. 2010).
[]44)
Čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore