Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 319/2013 účinný od 01.03.2018

Platnosť od: 17.10.2013
Účinnosť od: 01.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Štátna správa, Správne poplatky, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPP2ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 319/2013 s účinnosťou od 01.03.2018 na základe 10/2018

Legislatívny proces k zákonu 10/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov a ošetrených výrobkov na trh a ich používanie a pre hodnotenie účinných látok biocídnych výrobkov (ďalej len „účinná látka“) podľa osobitného predpisu.1)

§ 2 - Orgány štátnej správy
(1)

Štátnu správu pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie podľa tohto zákona a osobitného predpisu1) vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti

a)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),

b)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“),

c)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“),

d)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),

e)

Slovenská obchodná inšpekcia,3)

f)

Slovenská inšpekcia životného prostredia,4)

g)

Národný inšpektorát práce,5)

h)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „orgán veterinárnej a potravinovej správy“),6)

i)

colné úrady,7)

j)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“).

(2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za Policajný zbor Slovenskej republiky a Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky, ministerstvo obrany, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky každoročne do 31. januára zašlú ministerstvu zdravotníctva správu o prípadoch otráv biocídnymi výrobkami alebo skupinou biocídnych výrobkov (ďalej len „biocídny výrobok“) a chorôb z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami. Obsahom správy je aj informácia o prijatých opatreniach na zníženie rizika otráv biocídnymi výrobkami a chorôb z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami.

Ministerstvo hospodárstva
§ 3 - Ministerstvo hospodárstva
a)

je príslušným orgánom, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu8) a spolupracuje s Európskou komisiou a Európskou chemickou agentúrou (ďalej len „agentúra“),9)

b)

riadi výkon štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie,

c)

je odvolacím orgánom vo veciach sprístupňovania biocídnych výrobkov na trh a ich používania, o ktorých rozhodlo ministerstvo hospodárstva v prvom stupni,

d)

povoľuje výnimky pre biocídne výrobky a ošetrené výrobky, ak je to potrebné v záujme obrany Slovenskej republiky,10)

e)

plní oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu.11)

§ 4
(1)

Ministerstvo hospodárstva

a)

je príslušným orgánom,8) ktorý spolupracuje s Európskou komisiou a agentúrou v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)

b)

zabezpečuje hodnotenie biocídnych výrobkov a hodnotenie účinných látok a medzinárodnú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie, príslušnými orgánmi iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, Európskou komisiou, agentúrou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, s ktorými spolupracuje pri hodnotení biocídnych výrobkov a účinných látok pri získavaní a poskytovaní rozhodujúcich údajov na ich hodnotenie, zúčastňuje sa zasadnutí výborov Európskej komisie, agentúry a pracovných stretnutí príslušných orgánov členských štátov Európskej únie a iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, organizovaných Európskou komisiou a agentúrou,13)

c)

rozhoduje o

1.

autorizácii biocídneho výrobku zjednodušeným postupom,14)

2.

vnútroštátnej autorizácii biocídneho výrobku a jej obnovení,15)

3.

autorizácii biocídneho výrobku prostredníctvom vzájomného uznania,16)

4.

zrušení, preskúmaní, zmene a doplnení autorizácie biocídneho výrobku,17)

d)

povoľuje paralelný obchod pre biocídny výrobok,18)

e)

povoľuje výnimky na sprístupnenie biocídneho výrobku na trhu alebo výnimky na použitie biocídneho výrobku, ktorý nespĺňa podmienky autorizácie podľa osobitného predpisu,19)

f)

prijíma oznámenia o vykonávaní skúšok a testov neautorizovaného biocídneho výrobku alebo neschválenej účinnej látky určenej na použitie v biocídnom výrobku, povoľuje vykonávanie skúšok a testov neautorizovaného biocídneho výrobku alebo neschválenej účinnej látky určenej na použitie v biocídnom výrobku,20)

g)

zriaďuje a spravuje účet cudzích prostriedkov, na ktorom sústreďuje úhrady právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa21) za vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)

h)

pripravuje správu pre Európsku komisiu o uplatňovaní tohto zákona, ktorej súčasťou je aj informácia o použití nanomateriálov v biocídnych výrobkoch a o ich možných rizikách,

i)

zriaďuje a vedie na svojom webovom sídle register biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike,

j)

predkladá žiadosti Európskej komisii, aby rozhodla, či látka je nanomateriálom, alebo výrobok je biocídnym výrobkom alebo ošetreným výrobkom,22)

k)

informuje verejnosť o prínosoch a rizikách biocídnych výrobkov a o možnostiach minimalizácie používania biocídnych výrobkov,23)

l)

udeľuje súhlas s využívaním údajov predložených ministerstvu hospodárstva na účely podľa osobitného predpisu,24)

m)

zaznamenáva v Registri pre biocídne výrobky25) informácie podľa odseku 1 písm. c) a d),

n)

poskytuje poradenstvo právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom v oblasti sprístupňovania biocídnych výrobkov na trh a ich používania v súvislosti s ich povinnosťami podľa tohto zákona a osobitného predpisu.1)

(2)

Ministerstvo hospodárstva môže vykonávať činnosti podľa odseku 1 písm. b) v spolupráci s

a)

právnickou osobou zriadenou ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podľa osobitného predpisu26) alebo

b)

príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, ktorý má výlučné právo rozhodnúť o sprístupnení biocídneho výrobku na trhu svojho územia, alebo

c)

so znalcom.27)

(3)

Osoby uvedené v odseku 2 sa považujú za osoby spolupracujúce pri vykonávaní hodnotenia biocídneho výrobku, účinnej látky alebo ich časti (ďalej len „hodnotenie“).

(4)

Ministerstvo hospodárstva uzatvára s osobou spolupracujúcou pri vykonávaní hodnotenia zmluvu.28)

(5)

Ak ministerstvo hospodárstva uzatvorí zmluvu s inou osobou ako právnickou osobou uvedenou v odseku 2 písm. a), o uvedenej skutočnosti informuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

(6)

Zmluva podľa odseku 4 uzatvorená so znalcom obsahuje okrem všeobecných náležitostí aj písomné vyhlásenie znalca o tom, že v posledných piatich rokoch

a)

nebol a nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)

b)

nebol alebo nie je členom rozhodovacieho alebo správneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)

c)

nebol a nie je členom vedeckého alebo výskumného kolektívu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)

d)

nepožíva pri vedeckej alebo výskumnej činnosti výhody od právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)

e)

nepožíval a nepožíva žiadne iné výhody od právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1) a

f)

nemal a nemá iný osobitný záujem zvýhodňovať právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorý žiada o vykonanie odbornej služby podľa tohto zákona a osobitného predpisu.1)

(7)

Osoba spolupracujúca pri vykonávaní hodnotenia vykoná hodnotenie v rozsahu zmluvy, pričom zohľadní zásady a postupy podľa osobitného predpisu.29) Výsledky hodnotenia predloží vo forme písomnej správy so záverom hodnotenia, v ktorom uvedie, či hodnotený biocídny výrobok odporúča autorizovať alebo či hodnotenú účinnú látku odporúča schváliť. Ak osoba spolupracujúca pri vykonávaní hodnotenia usúdi, že existuje riziko týkajúce sa zdravia ľudí, zdravia zvierat alebo životného prostredia v dôsledku kumulatívnych účinkov vyplývajúcich z používania biocídnych výrobkov obsahujúcich tú istú účinnú látku alebo iné účinné látky, predloží ministerstvu hospodárstva informácie týkajúce sa tohto rizika v rozsahu podľa osobitného predpisu.30)

(8)

Podrobnosti o špecifických činnostiach osôb spolupracujúcich pri vykonávaní hodnotenia sa uvedú v zmluve uzatvorenej podľa odseku 4 v závislosti od typu hodnoteného biocídneho výrobku alebo hodnotenej účinnej látky.

(9)

Ministerstvo hospodárstva na základe písomných správ predložených podľa odseku 7 vypracuje návrh súhrnnej hodnotiacej správy na biocídny výrobok alebo návrh súhrnnej hodnotiacej správy na účinnú látku a závery hodnotenia.

(10)

Ministerstvo hospodárstva obhajuje návrh súhrnnej hodnotiacej správy a závery hodnotenia podľa odseku 9 pred príslušnými orgánmi Európskej komisie v úzkej súčinnosti s osobami spolupracujúcimi pri vykonávaní hodnotenia podľa odseku 2.

§ 5 - Ministerstvo životného prostredia
(1)

Ministerstvo životného prostredia

a)

vydáva záväzné stanovisko k udeleniu povolenia sprístupniť biocídny výrobok alebo povoliť použitie biocídneho výrobku podľa § 4 ods. 1 písm. e), v ktorom uvedie, že také sprístupnenie alebo použitie biocídneho výrobku je nevyhnutné z dôvodu ohrozenia životného prostredia, pričom toto ohrozenie nie je možné zastaviť inými prostriedkami, a poskytne ministerstvu hospodárstva všetku potrebnú súčinnosť,

b)

predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca správu s informáciami o nepriaznivom vplyve používania biocídnych výrobkov na životné prostredie.31)

(2)

Ministerstvo životného prostredia môže poveriť plnením úloh podľa odseku 1 ním zriadenú právnickú osobu.26)

§ 6 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

a)

predkladá ministerstvu hospodárstva výsledky hodnotenia podľa § 4 ods. 7,

b)

vydáva záväzné stanovisko k udeleniu povolenia sprístupniť biocídny výrobok alebo povoliť použitie biocídneho výrobku podľa § 4 ods. 1 písm. e), v ktorom uvedie, že také sprístupnenie alebo použitie biocídneho výrobku je nevyhnutné z dôvodu ohrozenia zdravia zvierat, pričom toto ohrozenie nie je možné zastaviť inými prostriedkami, a poskytne ministerstvu hospodárstva všetku potrebnú súčinnosť,

c)

prijíma v oblasti ochrany zvierat dočasné opatrenia podľa osobitného predpisu,32) ak autorizovaný biocídny výrobok predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko pre zdravie zvierat, a uvedie dôvody svojho rozhodnutia podložené údajmi, ktoré viedli k prijatiu takého dočasného opatrenia, a bezodkladne informuje o tom ministerstvo hospodárstva,

d)

predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca správu s informáciami o zistených nepriaznivých účinkoch biocídnych výrobkov na zvieratá a o významnom výskyte rezíduí účinných látok v potravinách a krmivách.

(2)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka môže poveriť plnením úloh podľa odseku 1 ním zriadenú právnickú osobu,26) ktorá má postavenie osoby spolupracujúcej pri vykonávaní hodnotenia podľa § 4 ods. 2 písm. a).

§ 7 - Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva

a)

prijíma karty bezpečnostných údajov na sprístupňované biocídne výrobky prostredníctvom Národného toxikologického informačného centra ako príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,33)

b)

predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca súhrnnú správu o prípadoch otráv biocídnymi výrobkami a o chorobách z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami, najmä ak ide o zraniteľné skupiny,34) a všetky osobitné opatrenia prijaté s cieľom znížiť riziko otráv spôsobených biocídnymi výrobkami a riziko chorôb z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami. Do súhrnnej správy zapracuje aj správy prijaté podľa § 2 ods. 2,

c)

predkladá ministerstvu hospodárstva informácie, ak pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa osobitného predpisu35) zistí možné riziko z biocídnych výrobkov a účinných látok alebo ošetrených výrobkov z hľadiska ochrany zdravia.

§ 8 - Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia

a)

pri kontrole predaja a poskytovania služieb spotrebiteľom podľa osobitného predpisu36) kontroluje dodržiavanie podmienok na sprístupňovanie biocídnych výrobkov a ošetrených výrobkov na trh podľa osobitného predpisu,37)

b)

spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Národným inšpektorátom práce, orgánom veterinárnej a potravinovej správy a s colnými úradmi,

c)

spolupracuje s kontrolnými orgánmi členských štátov Európskej únie a kontrolnými orgánmi iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska,

d)

rozhoduje o opatreniach na odstránenie nedostatkov v oblasti sprístupňovania biocídnych výrobkov na vnútornom trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa,

e)

nariaďuje stiahnutie biocídneho výrobku z trhu a zneškodnenie nebezpečného biocídneho výrobku, ktorý nespĺňa požiadavky osobitného predpisu,1) na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník, a ukladá pokuty podľa § 17 a 18.

§ 9 - Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

a)

spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Národným inšpektorátom práce, orgánom veterinárnej a potravinovej správy a s colnými úradmi,

b)

zasiela ministerstvu hospodárstva informácie, ak pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu38) zistí možné riziko z biocídneho výrobku na životné prostredie,39)

c)

zabezpečuje dohľad nad použitím biocídneho výrobku, ktorý bol ministerstvom hospodárstva povolený podľa osobitného predpisu19) na základe záväzného stanoviska ministerstva životného prostredia podľa § 5 ods. 1 písm. a),

d)

určuje podmienky a ustanovuje lehoty na vykonanie nápravy, ak zistí pri kontrole nedostatky pri výrobe biocídneho výrobku alebo účinných látok alebo ošetrených výrobkov podľa tohto zákona a osobitného predpisu,1)

e)

ukladá nápravné opatrenia podľa § 15 ods. 6 pri porušení osobitných predpisov,40) ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia životného prostredia, alebo ak k nemu už došlo, môže nariadiť zneškodnenie biocídneho výrobku a účinných látok alebo ošetreného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník, a ukladá pokuty podľa § 17 a 18,

f)

prijíma v oblasti ochrany životného prostredia dočasné opatrenia podľa osobitného predpisu,32) ak autorizovaný biocídny výrobok predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko na životné prostredie, a uvedie dôvody svojho rozhodnutia podložené údajmi, ktoré viedli k prijatiu takého dočasného opatrenia, a bezodkladne informuje o tom ministerstvo hospodárstva.

§ 10 - Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce

a)

spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, orgánom veterinárnej a potravinovej správy a s colnými úradmi,

b)

zasiela ministerstvu hospodárstva informácie, ak pri výkone inšpekcie práce podľa osobitného predpisu41) zistí možné riziko z biocídnych výrobkov a účinných látok alebo ošetrených výrobkov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

§ 11 - Orgán veterinárnej a potravinovej správy

Orgán veterinárnej a potravinovej správy

a)

spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a s colnými úradmi,

b)

v prípade zistenia, že biocídny výrobok, ktorý bol autorizovaný podľa osobitného predpisu,1) predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko pre zdravie zvierat, písomne požiada ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o prijatie vhodného dočasného opatrenia podľa § 6 ods. 1 písm. c) a písomne informuje o tejto skutočnosti ministerstvo hospodárstva,

c)

zasiela ministerstvu hospodárstva informácie, ak pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu42) zistí možné riziko z biocídneho výrobku a účinných látok na zvieratá,

d)

zabezpečuje dohľad nad použitím biocídneho výrobku, ktorý bol ministerstvom hospodárstva povolený podľa osobitného predpisu19) na základe záväzného stanoviska ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podľa § 6 ods. 1 písm. b).

§ 12 - Colné úrady
(1)

Colné úrady vykonávajú kontrolu v rámci colného dohľadu podľa osobitného predpisu.43) Pri kontrole colné úrady spolupracujú s ministerstvom hospodárstva, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a s orgánom veterinárnej a potravinovej správy.

(2)

Pri pochybnostiach, či tovar je biocídnym výrobkom alebo ošetreným výrobkom, ktorý má spĺňať požiadavky osobitného predpisu,44) si colné úrady pred jeho prepustením na colné územie Slovenskej republiky vyžiadajú vyjadrenie ministerstva hospodárstva.

§ 13 - Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

a)

kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu1) v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti,

b)

predkladá ministerstvu hospodárstva žiadosť o udelenie výnimky podľa osobitného predpisu,10)

c)

poskytuje orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f) a h) a ministerstvu hospodárstva informácie, ak pri výkone kontroly zistí, že

1.

používanie biocídneho výrobku v súlade s autorizáciou predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo pre životné prostredie,

2.

biocídny výrobok nie je sprístupňovaný v súlade s osobitným predpisom45) alebo

3.

biocídny výrobok nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 20 ods. 1,

d)

predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, o uložených nápravných opatreniach a pokutách.

§ 14 - Úhrady, ročné platby a poplatky
(1)

Ministerstvo hospodárstva vyberá

a)

úhrady za odborné služby vykonané na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa podľa tohto zákona a osobitného predpisu46) (ďalej len „úhrady“),

b)

ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu v Slovenskej republike,46a)

c)

správne poplatky podľa osobitného predpisu.47)

(2)

Prijaté úhrady podľa odseku 1 písm. a) sú vedené na účte ministerstva hospodárstva zriadenom podľa § 4 ods. 1 písm. g).

(3)

Úhrady podľa odseku 1 písm. a) sa môžu použiť na

a)

vyplatenie odmien a výdavkov osobám spolupracujúcim pri vykonávaní hodnotenia na základe zmluvy uzavretej podľa § 4 ods. 4,

b)

úhradu výdavkov, ktoré vznikli ministerstvu hospodárstva v súvislosti s poskytovaním odborných služieb pri zabezpečovaní hodnotenia; suma vo výške týchto výdavkov sa prevedie z účtu zriadeného podľa § 4 ods. 1 písm. g) na príjmový účet ministerstva hospodárstva.

(4)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ v lehote určenej vo výzve ministerstva hospodárstva úhradu podľa odseku 1 písm. a) neuhradí, ministerstvo hospodárstva po márnom uplynutí tejto lehoty konanie zastaví.

(5)

Ak sa odborná služba neuskutočnila z dôvodu na strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o jej vykonanie, ministerstvo hospodárstva rozhodne o vrátení úhrady podľa odseku 1 písm. a), najviac však vo výške 60 % zo zaplatenej úhrady. Nevrátená časť úhrady sa odvedie na príjmový účet ministerstva hospodárstva.

(6)

Ak sa odborná služba neuskutočnila bez zavinenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada o jej vykonanie, ministerstvo hospodárstva úhradu podľa odseku 1 písm. a) v plnej výške vráti.

(7)

Ministerstvo hospodárstva vráti aj časť úhrady podľa odseku 1 písm. a), ktorá nebola použitá na účel podľa odseku 3.

(8)

Proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva o vrátení úhrady podľa odseku 6 alebo odseku 7 nemožno podať rozklad. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

(9)

Časť úhrady podľa odseku 7 sa nevráti, ak neprevyšuje sumu desať eur.

(10)

Nárok na vrátenie úhrady podľa odseku 6 alebo odseku 7 zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola úhrada zaplatená.

(11)

Ročné platby podľa odseku 1 písm. b) sa odvádzajú na príjmový účet ministerstva hospodárstva.

(12)

Ročné platby sú splatné bez výzvy ministerstva hospodárstva každoročne do 30. júna kalendárneho roka.

(13)

Prvá ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu v Slovenskej republike podľa § 20 sa platí bez výzvy ministerstva hospodárstva v kalendárnom roku nasledujúcom po roku nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike.

(14)

Prvá ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu v Slovenskej republike na základe autorizácie alebo na základe povolenia na paralelný obchod podľa osobitného predpisu1) sa platí bez výzvy ministerstva hospodárstva v kalendárnom roku nasledujúcom po roku nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o autorizácii alebo povolenia na paralelný obchod.

(15)

Ak ročná platba nie je zaplatená v plnej výške v lehote ustanovenej podľa odseku 12, možno ju zaplatiť v dodatočnej lehote do 30. septembra toho istého kalendárneho roka, pričom príslušná sadzba ročnej platby je dvojnásobná.

(16)

Nezaplatenie ročnej platby za biocídny výrobok sprístupnený na trhu podľa § 20 ani v plnej dvojnásobnej sume v dodatočnej lehote podľa odseku 15 má účinky oznámenia o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku podľa § 20 ods. 6.

(17)

Ak ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe autorizácie alebo na základe povolenia na paralelný obchod podľa osobitného predpisu1) nie je zaplatená ani v plnej dvojnásobnej sume v dodatočnej lehote podľa odseku 15, ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení autorizácie alebo o zrušení povolenia na paralelný obchod a rozhodnutie o zrušení bezodkladne vyznačí v Registri pre biocídne výrobky.25) Proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva podľa predchádzajúcej vety nemožno podať rozklad.

(18)

Predmet, náležitosti a sadzbu úhrad za odborné služby vykonávané ministerstvom hospodárstva a ročných platieb za biocídne výrobky sprístupnené na trhu v Slovenskej republike ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 15 - Výkon kontroly
(1)

Orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) kontroluje v rozsahu svojej pôsobnosti dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitného predpisu,1) právne záväzných aktov Európskej únie vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe.

(2)

Orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) si môže na vykonanie kontroly prizvať fyzické osoby s príslušnou odbornou kvalifikáciou (ďalej len „poverená osoba“).

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, u ktorého sa kontrola vykonáva, je povinný orgánu štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) alebo poverenej osobe

a)

predložiť v súlade s osobitným predpisom49) technickú dokumentáciu a inú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na predmet kontroly vrátane kvality a bezpečnosti biocídneho výrobku, účinných látok a ošetrených výrobkov,

b)

umožniť vstup do objektov a prehliadku objektov, v ktorých sa biocídny výrobok vyrába, vyvíja, predáva alebo používa,

c)

umožniť odobrať vzorky biocídneho výrobku na posúdenie bezpečnosti, kvality a zhody v potrebnom rozsahu a obsahu a byť prítomný na mieste,

d)

podať v lehote určenej orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) správu o odstránení zistených nedostatkov alebo ich príčin, ak uložené nápravné opatrenia neboli vykonané v čase kontroly.

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je oprávnená

a)

odobrať kontrolné vzorky k vzorkám odobraným podľa odseku 3 písm. c),

b)

dostať rovnopis z protokolu zo skúšok biocídneho výrobku na overenie jeho bezpečnosti a kvality,

c)

podať námietky proti spôsobu vykonanej kontroly, zisteným nedostatkom a uloženým nápravným opatreniam uvedeným v písomnom zázname z kontroly.

(5)

Námietky podľa odseku 4 písm. c) možno podať do piatich dní odo dňa doručenia písomného záznamu z kontroly orgánu štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j). Námietky proti uloženým nápravným opatreniam nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j), ktorý nedostatky zistil, do 15 dní od ich doručenia. Proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinná nedostatky zistené kontrolou uviesť do súladu s týmto zákonom, osobitným predpisom,1) právne záväznými aktmi Európskej únie vydanými na jeho vykonanie, rozhodnutiami vydanými na ich základe a vykonať nápravné opatrenie uložené orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) v určenej lehote.

(7)

Ak orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e) alebo písm. j) pri výkone kontroly zistí, že používanie autorizovaného biocídneho výrobku predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé riziko pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo pre životné prostredie, začne konanie o dočasnom pozastavení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu alebo konanie o dočasnom zákaze jeho používania. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje ministerstvo hospodárstva a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

(8)

Ak biocídny výrobok nie je sprístupňovaný na trhu v súlade s osobitným predpisom45) alebo nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 20 ods. 1, príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f) alebo písm. h) začne konanie o stiahnutí biocídneho výrobku z trhu.

(9)

Právoplatné rozhodnutie o stiahnutí biocídneho výrobku z trhu oznámi orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f) alebo písm. h) ministerstvu hospodárstva a požiada o výmaz z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike. Odvolanie proti rozhodnutiu o stiahnutí biocídneho výrobku z trhu a o jeho výmaze z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike nemá odkladný účinok.

(10)

Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách orgány štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) zasielajú každoročne do 31. marca ministerstvu hospodárstva.

Správne delikty
§ 16
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá sprístupní na trh biocídny výrobok, sa dopustí správneho deliktu, ak

a)

nezabezpečí, aby biocídny výrobok bol klasifikovaný, balený a označovaný v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu,50)

b)

nezabezpečí vypracovanie karty bezpečnostných údajov alebo jej aktualizáciu, alebo jej poskytnutie podľa osobitného predpisu,33)

c)

sprístupní na trh biocídny výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona a osobitného predpisu1) a ktorému nebola na tento biocídny výrobok udelená výnimka podľa osobitného predpisu,40)

d)

uvedie na trh biocídny výrobok pred jeho zápisom do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike,

e)

sprístupňovanie biocídneho výrobku podporuje reklamou,51) ktorá je v rozpore s osobitným predpisom,52)

f)

neoznámi ministerstvu hospodárstva, že ukončuje sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu podľa § 20 ods. 6.

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak nedodrží postupy a podmienky ustanovené osobitným predpisom1) pred uvedením biocídneho výrobku na trh.

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak

a)

neuchováva informácie alebo nezabezpečuje dôvernosť získaných informácií o biocídnom výrobku a účinných látkach podľa osobitného predpisu,53)

b)

neoznámi ministerstvu hospodárstva a agentúre nepriaznivé účinky biocídneho výrobku alebo účinnej látky na život a zdravie ľudí, životné prostredie alebo zvieratá alebo iné informácie, ktoré môžu mať vplyv na autorizáciu biocídneho výrobku,54)

c)

nestiahne z trhu biocídny výrobok po tom, čo bola zrušená alebo zmenená a doplnená autorizácia biocídneho výrobku,

d)

marí alebo sťažuje výkon kontroly,

e)

neumožní vstup na pozemky, do objektu a na pracoviská, kde sa biocídny výrobok alebo účinná látka vyrába, spracúva alebo inak sa s ňou nakladá.

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá zodpovedá za sprístupnenie ošetreného výrobku na trh, sa dopustí správneho deliktu, ak

a)

výrobok bol ošetrený biocídnym výrobkom, ktorý obsahuje účinnú látku, ktorá nezodpovedá požiadavkám osobitného predpisu,55)

b)

neoznačí ošetrený výrobok alebo neposkytne k nemu informácie v štátnom jazyku v súlade s osobitným predpisom.56)

(5)

Ak konanie o správnych deliktoch začnú orgány štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) pre rovnaké porušenie tohto zákona a osobitného predpisu1) v rovnaký deň, konanie dokončí a pokutu uloží

a)

pri kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia,

b)

pri vykonaní veterinárnej kontroly orgán veterinárnej a potravinovej správy,

c)

pri výrobe a používaní biocídneho výrobku v rámci výkonu starostlivosti o životné prostredie Slovenská inšpekcia životného prostredia.

§ 17 - Príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) uloží pokutu
a)

od 1 000 eur do 5 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 3 písm. a),

b)

od 1 000 eur do 9 999 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. f),

c)

od 1 000 eur do 16 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 4 písm. b),

d)

od 1 000 eur do 30 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. b),

e)

od 1 000 eur do 50 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 2,

f)

od 1 000 eur do 70 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. c), d), e) a § 16 ods. 4 písm. a),

g)

od 3 000 eur do 99 999 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 3 písm. b) a c),

h)

3 300 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 3 písm. d) a e).

§ 18
(1)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne najmä na závažnosť správneho deliktu, spôsob, čas trvania, následky protiprávneho konania a hodnotu ekonomickej výhody, ktorá v dôsledku správneho deliktu vznikla alebo mala vzniknúť. Pokuta za správny delikt sa ukladá v takej výmere, aby presiahla neoprávnenú ekonomickú výhodu, ktorá bola v dôsledku správneho deliktu získaná. Orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) prihliadne aj na to, či sa osoba, ktorej sa pokuta ukladá, dopustila správneho deliktu opakovane do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(2)

Ak hodnota ekonomickej výhody, ktorá v dôsledku správneho deliktu vznikla alebo mala vzniknúť, presahuje hornú hranicu pokuty, ktorú za správny delikt možno uložiť, správny orgán môže uložiť pokutu aj nad ustanovenú hornú hranicu pokuty.

(3)

Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) o porušení povinnosti dozvedel. Pokutu nemožno uložiť, ak od porušenia povinnosti uplynuli tri roky.

(4)

Výnos pokuty uloženej orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), h) alebo písm. j) je príjmom štátneho rozpočtu; výnos pokuty uloženej orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. f) je príjmom Environmentálneho fondu.57)

§ 19 - Konanie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,58) ak § 14 ods. 8 a 17, § 15 ods. 5, § 20 ods. 3 alebo osobitný predpis59) neustanovujú inak.

§ 20 - Prechodné ustanovenia
(1)

Biocídne výrobky, ktorým ministerstvo hospodárstva udelilo rozhodnutie o ich uvedení na trh podľa doterajších predpisov a ktorým k 1. novembru 2013 neuplynula platnosť príslušných rozhodnutí, sa považujú za biocídne výrobky sprístupnené na trhu60) podľa tohto zákona a osobitného predpisu;61) tieto biocídne výrobky možno sprístupniť na trhu,

a)

ak všetky účinné látky obsiahnuté v biocídnom výrobku sú existujúcimi účinnými látkami62) a boli alebo sú hodnotené podľa osobitného predpisu63) a tieto sa ešte pre daný typ výrobku neschválili,

b)

podaním žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu64) alebo žiadosti o paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu,65) ak biocídny výrobok neobsahuje okrem existujúcich účinných látok iné účinné látky, najneskôr ku dňu schválenia účinnej látky obsiahnutej v biocídnom výrobku pre daný typ výrobku; ak biocídny výrobok obsahuje viac ako jednu účinnú látku, najneskôr ku dňu schválenia poslednej účinnej látky obsiahnutej v biocídnom výrobku pre daný typ výrobku; po splnení týchto podmienok môžu právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia pokračovať v sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trh, najdlhšie však tri roky od dátumu schválenia poslednej z účinných látok tohto biocídneho výrobku,

c)

v prípade neschválenia účinnej látky podľa osobitného predpisu66) pre aspoň jednu z účinných látok obsiahnutých v biocídnom výrobku podľa písmena a), právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia ukončia sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu do 365 dní od dátumu takého rozhodnutia,

d)

ak nebude ministerstvu hospodárstva podaná žiadosť podľa písmena b), právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia ukončia sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu do 180 dní odo dňa schválenia účinnej látky; právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia zabezpečia zneškodnenie existujúcich zásob biocídneho výrobku na vlastné náklady do 365 dní odo dňa schválenia účinnej látky a všetci tí, ktorí biocídny výrobok nadobudli na vlastné potreby, môžu s používaním existujúcich zásob pokračovať najdlhšie 365 dní odo dňa schválenia účinnej látky, alebo

e)

ak povinnosť dodržať lehoty uvedené v písmene d) a ukončenie sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu platí pre právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľov aj vtedy, ak ministerstvo hospodárstva alebo príslušný orgán iného členského štátu Európskej únie alebo príslušný orgán štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, zamietne žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku predloženú podľa písmena b) alebo ak tieto príslušné orgány nerozhodnú o udelení autorizácie biocídneho výrobku.

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá chce od 1. novembra 2013 uviesť na trh67) biocídny výrobok, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a), požiada ministerstvo hospodárstva o zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike a oznámi ministerstvu hospodárstva tieto údaje:

a)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu a miesto podnikania, ak je žiadateľom fyzická osoba oprávnená na podnikanie; názov a sídlo alebo organizačnú jednotku, ak je žiadateľom právnická osoba,

b)

obchodný názov biocídneho výrobku,

c)

chemický názov a identifikačné číslo Európskej únie a číslo CAS účinných látok, ak sú tieto čísla dostupné, a ich koncentrácie v metrických jednotkách; ak je biocídny výrobok určený pre viac ako jeden typ biocídneho výrobku, oznámi túto informáciu pre každú kombináciu účinných látok a typ biocídneho výrobku osobitne,

d)

chemické názvy a identifikačné čísla Európskej únie a číslo CAS ostatných látok obsiahnutých v biocídnom výrobku, ak sú tieto čísla dostupné, a ich koncentrácie v metrických jednotkách,

e)

číslo typu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu,68)

f)

kategóriu užívateľov len na profesionálne použitie alebo len pre spotrebiteľa,

g)

protokol o stanovení účinnosti biocídneho výrobku,

h)

text označenia obalu,

i)

návod na použitie, ak nie je uvedený na obale,

j)

kartu bezpečnostných údajov.

(3)

Ministerstvo hospodárstva po posúdení žiadostí podľa odseku 2 vydá do 60 dní rozhodnutie o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike a po pridelení registračného čísla zapíše biocídny výrobok do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike. Na sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trhu podľa predchádzajúcej vety sa vzťahujú podmienky a lehoty podľa odseku 1 písm. b) až e). V registri biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike, ktorý ministerstvo hospodárstva zverejňuje na svojom webovom sídle, vyznačí

a)

obchodný názov biocídneho výrobku,

b)

meno alebo názov držiteľa rozhodnutia,

c)

registračné číslo biocídneho výrobku,

d)

typ alebo typy biocídneho výrobku,

e)

čísla CAS účinných látok v biocídnom výrobku,

f)

dátum zapísania biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike.

(4)

Ministerstvo hospodárstva zapíše do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike biocídne výrobky podľa odseku 1; za dátum zapísania biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike sa považuje dátum nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Registračné čísla biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu podľa odseku 1 ostávajú nezmenené.

(5)

Biocídne výrobky, ktoré sa môžu sprístupňovať na trhu Slovenskej republiky podľa odseku 2, sa môžu uviesť na trh najskôr v nasledujúci deň po zapísaní do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike a po zverejnení zápisu na svojom webovom sídle podľa odseku 3; toto opatrenie sa nevzťahuje na biocídne výrobky sprístupnené na trh podľa odseku 1.

(6)

Držiteľ rozhodnutia podľa odseku 1 alebo odseku 3, ktorý ukončí sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b) až e) alebo na vlastnú žiadosť, túto skutočnosť spolu s uvedením dôvodov písomne oznámi ministerstvu hospodárstva v lehote najneskôr do piatich dní, odkedy mu povinnosť ukončiť sprístupňovanie na trhu podľa odseku 1 písm. b) až e) vznikla, alebo v lehote do piatich dní od dátumu, ktorým ukončil sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť. Ministerstvo hospodárstva na základe tohto oznámenia vymaže biocídny výrobok z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu Slovenskej republiky.

(7)

Orgány štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j), ktoré pri svojej činnosti zistia, že právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ nesplnil niektorú z podmienok uvedených v odseku 1, oznámia túto skutočnosť ministerstvu hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva vymaže biocídny výrobok na základe oznámenia z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu Slovenskej republiky.

(8)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. novembrom 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak nejde o konania podľa osobitného predpisu.69)

(9)

Pôsobnosť centra podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2013 prechádza na ministerstvo hospodárstva.

(10)

Ak sa v právnych predpisoch účinných do 31. decembra 2013 používa pojem „centrum“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „ministerstvo hospodárstva“ v príslušnom gramatickom tvare.

(11)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, iných majetkovoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov prechádzajú od 1. januára 2014 z centra na ministerstvo hospodárstva.

§ 20a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2018
(1)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2018 zostáva platné a účinné do vydania nariadenia vlády Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. marca 2018.

(2)

Ustanovenie § 20 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. marca 2018 sa vzťahuje aj na biocídne výrobky, ktorým bolo udelené rozhodnutie o dočasnom uvedení na trh alebo rozhodnutie o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2018.

§ 21 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z. a zákona č. 339/2012 Z. z.,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh,

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 383/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákon č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z, zákona č. 517/2007 Z. z, zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z. a zákona č. 213/2013 Z. z. sa mení takto:

1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 153 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položka 153a znie:

„Položka 153a

1. Schválenie účinnej látky 2 000 eur
2. Obnovenie schválenia účinnej látky 1 000 eur
3. Vnútroštátna autorizácia biocídneho výrobku 750 eur
4. Autorizácia Únie 1 000 eur
5. Vnútroštátna autorizácia skupiny biocídnych výrobkov 1 250 eur
6. Autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov 1 500 eur
7. Postupné vzájomné uznanie biocídneho výrobku alebo paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku 500 eur
8. Postupné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov alebo paralelné vzájomné uznanie skupiny biocídnych výrobkov 750 eur
9. Obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu alebo obnovenie autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov 500 eur
10. Zmena a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie 1 000 eur
11. Zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike 300 eur
12. Zmena rozhodnutia Ministerstva hospodárstva pre chemické látky a prípravky o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike 150 eur
13. Výmaz biocídneho výrobku z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike na vlastnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa 100 eur“.

Čl. III

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 9 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
vykonáva činnosť kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov,10a)“.

Doterajšie písmeno e) za označuje ako písmeno f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie: „10a) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z. Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).“.

Čl. IV

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 24 odsek 7 znie:

„(7)
Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách podľa osobitného predpisu50a) kontrolné orgány uvedené v § 23 písm. a) až f) zašlú do 1. apríla 2017 ministerstvu hospodárstva a ďalšie súhrnné správy zašlú každých päť rokov od podania prvej správy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a)
Čl. 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.“.

2.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách podľa osobitného predpisu50b) kontrolné orgány uvedené v § 23 písm. a) až f) zašlú do 1. marca 2015 ministerstvu hospodárstva a ďalšie súhrnné správy zašlú každých päť rokov od podania prvej správy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:

„50b)
Čl. 117 a 127 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.“.

3.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

4.
V § 26 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c), d) a f).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).

5.
V § 31 sa vypúšťa písmeno c).
6.
V § 33 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
nezabezpečí, aby označenie látok alebo zmesí bolo podľa § 3 a 4,“.

7.
V § 46 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
názov látok, ktorých koncentrácia v zmesi vedie ku klasifikácii zmesi do kategórií nebezpečnosti veľmi toxická, toxická, žieravá, škodlivá, v triedach nebezpečnosti
1.
karcinogén 1, 2 alebo 3,

2.
mutagén 1, 2 alebo 3,

3.
poškodzujúca reprodukciu 1, 2 alebo 3,

4.
veľmi toxická, toxická alebo škodlivá neletálnym účinkom po jednorazovom vystavení,

5.
toxická alebo škodlivá po opakovanej alebo predĺženej expozícii látke,

6.
senzibilizujúca,“.

8.
V § 47 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

9.
V § 47 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta.
10.
V § 48 ods. 2 sa slová „§ 46“ nahrádzajú slovami „§ 45“.
11.
V § 49 piatom bode sa slová „a výnosu č. 4/2009“ nahrádzajú slovami „a výnosu č. 5/2009“.

Čl. V

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013 okrem čl. I § 20 ods. 9 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2012).

 • 3)

  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 1 ods. 1 písm. d) zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 5)

  § 5 až 6 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 6 a 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 9 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Čl. 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 9)

  Čl. 3 ods. 1 písm. x) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 10)

  Čl. 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 11)

  Čl. 65 ods. 3, čl. 81 ods. 3 a čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 13)

  Čl. 4 až 53, čl. 54 ods. 3, 4 a 6, čl. 55 a 56, čl. 75 ods. 2 a čl. 82 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 14)

  Čl. 25 až 27 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 15)

  Čl. 29 až 31 a čl. 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 16)

  Čl. 32 až 40 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 17)

  Čl. 48 až 52 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 18)

  Čl. 53 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 19)

  Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 20)

  Čl. 56 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 21)

  § 18 a 19 Občianskeho zákonníka. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 • 22)

  Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 23)

  Čl. 17 ods. 5 tretia veta nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 24)

  Čl. 64 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 25)

  Čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 26)

  § 21 a 22 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  § 16 až 18 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  Napríklad § 591 až 600 Obchodného zákonníka, § 51, § 733 až 736 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

 • 29)

  Čl. 8, 10 a 11, čl. 14, čl. 18 až 24, čl. 29 až 34, čl. 40, 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 30)

  Príloha XV oddiel II bod 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 206) v platnom znení.

 • 31)

  Čl. 65 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 32)

  Čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 33)

  Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, Čl. 31 nariadenia ES č. 1907/2006.§ 6 a § 19 písm. b) zákona č. 67/2010 Z. z.

 • 34)

  Čl. 3 ods. 1 písm. ad) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 35)

  § 54 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 37)

  Čl. 17 ods. 1, čl. 52, 58, 69 a 72 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 38)

  § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2003 Z. z.

 • 39)

  Čl. 15 ods. 1, čl. 19 ods. 1 písm. b bod iv), čl. 19 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Čl. 129 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení. Čl. 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

 • 40)

  Čl. 55 a 56 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 41)

  Zákon č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 42)

  § 6 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 43)

  § 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

 • 44)

  Čl. 17 ods. 1 a čl. 58 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 45)

  Čl. 17 ods. 1 nariadenia (EU) č. 528/2012.

 • 46)

  Čl. 80 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.

 • 46a)

  Čl. 80 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.

 • 47)

  Príloha Sadzobník správnych poplatkov časť VIII položka 153a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 48)

  Napríklad čl. 7 ods. 4, čl. 26 ods. 4, čl.43 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 49)

  Napríklad čl. 65 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 50)

  Čl. 69 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 51)

  Čl. 3 ods. 1 písm. y) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 52)

  Čl. 72 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Čl. 48 nariadenia (ES) č. 1272/2008.

 • 53)

  Čl. 62 ods. 2, čl. 63 a 64, čl. 65 ods. 2 a čl. 68 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 54)

  Čl. 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 55)

  Čl. 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 56)

  Čl. 58 ods. 3 až 6 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 57)

  § 3 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 58)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 59)

  Napríklad čl. 8 ods. 2, čl. 14 ods. 1, čl. 26 ods. 3 a 4, čl. 29 ods. 3 a 5, čl. 30, čl. 31 ods. 5 a 6, čl. 33 ods. 4, čl. 34 až 36, čl. 40, čl. 44 až 46, čl. 48 ods. 1, čl. 53 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 60)

  Čl. 3 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 61)

  Čl. 89 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 62)

  Čl. 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 63)

  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11. 12. 2007) v platnom znení.

 • 64)

  Čl. 17 a 20 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 65)

  Čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 66)

  Čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 v platnom znení.

 • 67)

  Čl. 3 ods. 1 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

 • 68)

  Príloha V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

 • 69)

  Napríklad čl. 90 ods. 2, čl. 91 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

Načítavam znenie...
MENU
Hore