Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 319/2013 účinný od 01.03.2018

Platnosť od: 17.10.2013
Účinnosť od: 01.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kontrolný systém, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 319/2013 s účinnosťou od 01.03.2018 na základe 10/2018

Legislatívny proces k zákonu 10/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov a ošetrených ...

§ 2 - Orgány štátnej správy
(1)

Štátnu správu pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie podľa tohto zákona a osobitného ...

a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),
b)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“), ...
c)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva ...
d)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
e)
Slovenská obchodná inšpekcia,3)
f)
Slovenská inšpekcia životného prostredia,4)
g)
Národný inšpektorát práce,5)
h)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a regionálna veterinárna a potravinová ...
i)
colné úrady,7)
j)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“).
(2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za Policajný zbor Slovenskej republiky a Hasičský a záchranný ...

Ministerstvo hospodárstva
§ 3 - Ministerstvo hospodárstva
a)

je príslušným orgánom, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu8) a spolupracuje s Európskou komisiou ...

b)

riadi výkon štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie,

c)

je odvolacím orgánom vo veciach sprístupňovania biocídnych výrobkov na trh a ich používania, o ktorých ...

d)

povoľuje výnimky pre biocídne výrobky a ošetrené výrobky, ak je to potrebné v záujme obrany Slovenskej ...

e)

plní oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu.11)

§ 4
(1)

Ministerstvo hospodárstva

a)
je príslušným orgánom,8) ktorý spolupracuje s Európskou komisiou a agentúrou v rozsahu podľa osobitného ...
b)
zabezpečuje hodnotenie biocídnych výrobkov a hodnotenie účinných látok a medzinárodnú výmenu informácií ...
c)
rozhoduje o
1.
autorizácii biocídneho výrobku zjednodušeným postupom,14)
2.
vnútroštátnej autorizácii biocídneho výrobku a jej obnovení,15)
3.
autorizácii biocídneho výrobku prostredníctvom vzájomného uznania,16)
4.
zrušení, preskúmaní, zmene a doplnení autorizácie biocídneho výrobku,17)
d)
povoľuje paralelný obchod pre biocídny výrobok,18)
e)
povoľuje výnimky na sprístupnenie biocídneho výrobku na trhu alebo výnimky na použitie biocídneho výrobku, ...
f)
prijíma oznámenia o vykonávaní skúšok a testov neautorizovaného biocídneho výrobku alebo neschválenej ...
g)
zriaďuje a spravuje účet cudzích prostriedkov, na ktorom sústreďuje úhrady právnickej osoby alebo fyzickej ...
h)
pripravuje správu pre Európsku komisiu o uplatňovaní tohto zákona, ktorej súčasťou je aj informácia ...
i)
zriaďuje a vedie na svojom webovom sídle register biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej ...
j)
predkladá žiadosti Európskej komisii, aby rozhodla, či látka je nanomateriálom, alebo výrobok je biocídnym ...
k)
informuje verejnosť o prínosoch a rizikách biocídnych výrobkov a o možnostiach minimalizácie používania ...
l)
udeľuje súhlas s využívaním údajov predložených ministerstvu hospodárstva na účely podľa osobitného ...
m)
zaznamenáva v Registri pre biocídne výrobky25) informácie podľa odseku 1 písm. c) a d),
n)
poskytuje poradenstvo právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom v oblasti sprístupňovania ...
(2)

Ministerstvo hospodárstva môže vykonávať činnosti podľa odseku 1 písm. b) v spolupráci s

a)
právnickou osobou zriadenou ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podľa osobitného predpisu26) ...
b)
príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou ...
c)
so znalcom.27)
(3)

Osoby uvedené v odseku 2 sa považujú za osoby spolupracujúce pri vykonávaní hodnotenia biocídneho výrobku, ...

(4)

Ministerstvo hospodárstva uzatvára s osobou spolupracujúcou pri vykonávaní hodnotenia zmluvu.28)

(5)

Ak ministerstvo hospodárstva uzatvorí zmluvu s inou osobou ako právnickou osobou uvedenou v odseku 2 ...

(6)

Zmluva podľa odseku 4 uzatvorená so znalcom obsahuje okrem všeobecných náležitostí aj písomné vyhlásenie ...

a)
nebol a nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu s právnickou osobou alebo fyzickou ...
b)
nebol alebo nie je členom rozhodovacieho alebo správneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby ...
c)
nebol a nie je členom vedeckého alebo výskumného kolektívu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ...
d)
nepožíva pri vedeckej alebo výskumnej činnosti výhody od právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ...
e)
nepožíval a nepožíva žiadne iné výhody od právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorý žiada ...
f)
nemal a nemá iný osobitný záujem zvýhodňovať právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorý ...
(7)

Osoba spolupracujúca pri vykonávaní hodnotenia vykoná hodnotenie v rozsahu zmluvy, pričom zohľadní zásady ...

(8)

Podrobnosti o špecifických činnostiach osôb spolupracujúcich pri vykonávaní hodnotenia sa uvedú v zmluve ...

(9)

Ministerstvo hospodárstva na základe písomných správ predložených podľa odseku 7 vypracuje návrh súhrnnej ...

(10)

Ministerstvo hospodárstva obhajuje návrh súhrnnej hodnotiacej správy a závery hodnotenia podľa odseku ...

§ 5 - Ministerstvo životného prostredia
(1)

Ministerstvo životného prostredia

a)
vydáva záväzné stanovisko k udeleniu povolenia sprístupniť biocídny výrobok alebo povoliť použitie biocídneho ...
b)
predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca správu s informáciami o nepriaznivom vplyve ...
(2)

Ministerstvo životného prostredia môže poveriť plnením úloh podľa odseku 1 ním zriadenú právnickú osobu.26) ...

§ 6 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

a)
predkladá ministerstvu hospodárstva výsledky hodnotenia podľa § 4 ods. 7,
b)
vydáva záväzné stanovisko k udeleniu povolenia sprístupniť biocídny výrobok alebo povoliť použitie biocídneho ...
c)
prijíma v oblasti ochrany zvierat dočasné opatrenia podľa osobitného predpisu,32) ak autorizovaný biocídny ...
d)
predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca správu s informáciami o zistených nepriaznivých ...
(2)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka môže poveriť plnením úloh podľa odseku 1 ním zriadenú ...

§ 7 - Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva

a)

prijíma karty bezpečnostných údajov na sprístupňované biocídne výrobky prostredníctvom Národného toxikologického ...

b)

predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca súhrnnú správu o prípadoch otráv biocídnymi ...

c)

predkladá ministerstvu hospodárstva informácie, ak pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa osobitného ...

§ 8 - Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia

a)

pri kontrole predaja a poskytovania služieb spotrebiteľom podľa osobitného predpisu36) kontroluje dodržiavanie ...

b)

spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ...

c)

spolupracuje s kontrolnými orgánmi členských štátov Európskej únie a kontrolnými orgánmi iných štátov, ...

d)

rozhoduje o opatreniach na odstránenie nedostatkov v oblasti sprístupňovania biocídnych výrobkov na ...

e)

nariaďuje stiahnutie biocídneho výrobku z trhu a zneškodnenie nebezpečného biocídneho výrobku, ktorý ...

§ 9 - Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

a)

spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Národným ...

b)

zasiela ministerstvu hospodárstva informácie, ak pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu38) zistí ...

c)

zabezpečuje dohľad nad použitím biocídneho výrobku, ktorý bol ministerstvom hospodárstva povolený podľa ...

d)

určuje podmienky a ustanovuje lehoty na vykonanie nápravy, ak zistí pri kontrole nedostatky pri výrobe ...

e)

ukladá nápravné opatrenia podľa § 15 ods. 6 pri porušení osobitných predpisov,40) ak hrozí nebezpečenstvo ...

f)

prijíma v oblasti ochrany životného prostredia dočasné opatrenia podľa osobitného predpisu,32) ak autorizovaný ...

§ 10 - Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce

a)

spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Slovenskou ...

b)

zasiela ministerstvu hospodárstva informácie, ak pri výkone inšpekcie práce podľa osobitného predpisu41) ...

§ 11 - Orgán veterinárnej a potravinovej správy

Orgán veterinárnej a potravinovej správy

a)

spolupracuje na účely tohto zákona s ministerstvom hospodárstva, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Slovenskou ...

b)

v prípade zistenia, že biocídny výrobok, ktorý bol autorizovaný podľa osobitného predpisu,1) predstavuje ...

c)

zasiela ministerstvu hospodárstva informácie, ak pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu42) zistí ...

d)

zabezpečuje dohľad nad použitím biocídneho výrobku, ktorý bol ministerstvom hospodárstva povolený podľa ...

§ 12 - Colné úrady
(1)

Colné úrady vykonávajú kontrolu v rámci colného dohľadu podľa osobitného predpisu.43) Pri kontrole colné ...

(2)

Pri pochybnostiach, či tovar je biocídnym výrobkom alebo ošetreným výrobkom, ktorý má spĺňať požiadavky ...

§ 13 - Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

a)

kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu1) v ozbrojených silách a v právnických ...

b)

predkladá ministerstvu hospodárstva žiadosť o udelenie výnimky podľa osobitného predpisu,10)

c)

poskytuje orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f) a h) a ministerstvu hospodárstva informácie, ...

1.

používanie biocídneho výrobku v súlade s autorizáciou predstavuje závažné bezprostredné alebo dlhodobé ...

2.

biocídny výrobok nie je sprístupňovaný v súlade s osobitným predpisom45) alebo

3.

biocídny výrobok nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 20 ods. 1,

d)

predkladá ministerstvu hospodárstva každoročne do 31. marca súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol ...

§ 14 - Úhrady, ročné platby a poplatky
(1)

Ministerstvo hospodárstva vyberá

a)
úhrady za odborné služby vykonané na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa podľa ...
b)
ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu v Slovenskej republike,46a)
c)
správne poplatky podľa osobitného predpisu.47)
(2)

Prijaté úhrady podľa odseku 1 písm. a) sú vedené na účte ministerstva hospodárstva zriadenom podľa § ...

(3)

Úhrady podľa odseku 1 písm. a) sa môžu použiť na

a)
vyplatenie odmien a výdavkov osobám spolupracujúcim pri vykonávaní hodnotenia na základe zmluvy uzavretej ...
b)
úhradu výdavkov, ktoré vznikli ministerstvu hospodárstva v súvislosti s poskytovaním odborných služieb ...
(4)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ v lehote určenej vo výzve ministerstva hospodárstva ...

(5)

Ak sa odborná služba neuskutočnila z dôvodu na strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ...

(6)

Ak sa odborná služba neuskutočnila bez zavinenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ...

(7)

Ministerstvo hospodárstva vráti aj časť úhrady podľa odseku 1 písm. a), ktorá nebola použitá na účel ...

(8)

Proti rozhodnutiu ministerstva hospodárstva o vrátení úhrady podľa odseku 6 alebo odseku 7 nemožno podať ...

(9)

Časť úhrady podľa odseku 7 sa nevráti, ak neprevyšuje sumu desať eur.

(10)

Nárok na vrátenie úhrady podľa odseku 6 alebo odseku 7 zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho ...

(11)

Ročné platby podľa odseku 1 písm. b) sa odvádzajú na príjmový účet ministerstva hospodárstva.

(12)

Ročné platby sú splatné bez výzvy ministerstva hospodárstva každoročne do 30. júna kalendárneho roka. ...

(13)

Prvá ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu v Slovenskej republike podľa § 20 sa platí ...

(14)

Prvá ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu v Slovenskej republike na základe autorizácie ...

(15)

Ak ročná platba nie je zaplatená v plnej výške v lehote ustanovenej podľa odseku 12, možno ju zaplatiť ...

(16)

Nezaplatenie ročnej platby za biocídny výrobok sprístupnený na trhu podľa § 20 ani v plnej dvojnásobnej ...

(17)

Ak ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe autorizácie alebo na základe povolenia ...

(18)

Predmet, náležitosti a sadzbu úhrad za odborné služby vykonávané ministerstvom hospodárstva a ročných ...

§ 15 - Výkon kontroly
(1)

Orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) kontroluje v rozsahu svojej pôsobnosti ...

(2)

Orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) si môže na vykonanie kontroly ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, u ktorého sa kontrola vykonáva, je povinný orgánu štátnej ...

a)
predložiť v súlade s osobitným predpisom49) technickú dokumentáciu a inú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje ...
b)
umožniť vstup do objektov a prehliadku objektov, v ktorých sa biocídny výrobok vyrába, vyvíja, predáva ...
c)
umožniť odobrať vzorky biocídneho výrobku na posúdenie bezpečnosti, kvality a zhody v potrebnom rozsahu ...
d)
podať v lehote určenej orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) správu ...
(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je oprávnená

a)
odobrať kontrolné vzorky k vzorkám odobraným podľa odseku 3 písm. c),
b)
dostať rovnopis z protokolu zo skúšok biocídneho výrobku na overenie jeho bezpečnosti a kvality,
c)
podať námietky proti spôsobu vykonanej kontroly, zisteným nedostatkom a uloženým nápravným opatreniam ...
(5)

Námietky podľa odseku 4 písm. c) možno podať do piatich dní odo dňa doručenia písomného záznamu z kontroly ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinná nedostatky zistené kontrolou uviesť do súladu ...

(7)

Ak orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e) alebo písm. j) pri výkone kontroly zistí, že používanie ...

(8)

Ak biocídny výrobok nie je sprístupňovaný na trhu v súlade s osobitným predpisom45) alebo nespĺňa niektorú ...

(9)

Právoplatné rozhodnutie o stiahnutí biocídneho výrobku z trhu oznámi orgán štátnej správy podľa § 2 ...

(10)

Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách ...

Správne delikty
§ 16
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá sprístupní na trh biocídny výrobok, sa dopustí ...

a)
nezabezpečí, aby biocídny výrobok bol klasifikovaný, balený a označovaný v súlade s požiadavkami podľa ...
b)
nezabezpečí vypracovanie karty bezpečnostných údajov alebo jej aktualizáciu, alebo jej poskytnutie podľa ...
c)
sprístupní na trh biocídny výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona a osobitného predpisu1) ...
d)
uvedie na trh biocídny výrobok pred jeho zápisom do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu ...
e)
sprístupňovanie biocídneho výrobku podporuje reklamou,51) ktorá je v rozpore s osobitným predpisom,52) ...
f)
neoznámi ministerstvu hospodárstva, že ukončuje sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu podľa § 20 ...
(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak nedodrží postupy a podmienky ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak

a)
neuchováva informácie alebo nezabezpečuje dôvernosť získaných informácií o biocídnom výrobku a účinných ...
b)
neoznámi ministerstvu hospodárstva a agentúre nepriaznivé účinky biocídneho výrobku alebo účinnej látky ...
c)
nestiahne z trhu biocídny výrobok po tom, čo bola zrušená alebo zmenená a doplnená autorizácia biocídneho ...
d)
marí alebo sťažuje výkon kontroly,
e)
neumožní vstup na pozemky, do objektu a na pracoviská, kde sa biocídny výrobok alebo účinná látka vyrába, ...
(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá zodpovedá za sprístupnenie ošetreného výrobku ...

a)
výrobok bol ošetrený biocídnym výrobkom, ktorý obsahuje účinnú látku, ktorá nezodpovedá požiadavkám ...
b)
neoznačí ošetrený výrobok alebo neposkytne k nemu informácie v štátnom jazyku v súlade s osobitným predpisom.56) ...
(5)

Ak konanie o správnych deliktoch začnú orgány štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo ...

a)
pri kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia,
b)
pri vykonaní veterinárnej kontroly orgán veterinárnej a potravinovej správy,
c)
pri výrobe a používaní biocídneho výrobku v rámci výkonu starostlivosti o životné prostredie Slovenská ...
§ 17 - Príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j) uloží pokutu
a)

od 1 000 eur do 5 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 3 písm. a),

b)

od 1 000 eur do 9 999 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. f),

c)

od 1 000 eur do 16 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 4 písm. b), ...

d)

od 1 000 eur do 30 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. b),

e)

od 1 000 eur do 50 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 2,

f)

od 1 000 eur do 70 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 1 písm. c), d), e) a § 16 ods. 4 ...

g)

od 3 000 eur do 99 999 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 3 písm. b) a c),

h)

3 300 eur, ak ide o správny delikt podľa § 16 ods. 3 písm. d) a e).

§ 18
(1)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne najmä na závažnosť správneho deliktu, spôsob, čas trvania, následky ...

(2)

Ak hodnota ekonomickej výhody, ktorá v dôsledku správneho deliktu vznikla alebo mala vzniknúť, presahuje ...

(3)

Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán štátnej správy podľa § 2 ods. ...

(4)

Výnos pokuty uloženej orgánom štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), h) alebo písm. j) je príjmom ...

§ 19 - Konanie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,58) ak § 14 ods. 8 a 17, ...

§ 20 - Prechodné ustanovenia
(1)

Biocídne výrobky, ktorým ministerstvo hospodárstva udelilo rozhodnutie o ich uvedení na trh podľa doterajších ...

a)
ak všetky účinné látky obsiahnuté v biocídnom výrobku sú existujúcimi účinnými látkami62) a boli alebo ...
b)
podaním žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu64) alebo žiadosti o paralelné ...
c)
v prípade neschválenia účinnej látky podľa osobitného predpisu66) pre aspoň jednu z účinných látok obsiahnutých ...
d)
ak nebude ministerstvu hospodárstva podaná žiadosť podľa písmena b), právnické osoby alebo fyzické osoby ...
e)
ak povinnosť dodržať lehoty uvedené v písmene d) a ukončenie sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu ...
(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá chce od 1. novembra 2013 uviesť na trh67) biocídny ...

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu a miesto podnikania, ak je ...
b)
obchodný názov biocídneho výrobku,
c)
chemický názov a identifikačné číslo Európskej únie a číslo CAS účinných látok, ak sú tieto čísla dostupné, ...
d)
chemické názvy a identifikačné čísla Európskej únie a číslo CAS ostatných látok obsiahnutých v biocídnom ...
e)
číslo typu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu,68)
f)
kategóriu užívateľov len na profesionálne použitie alebo len pre spotrebiteľa,
g)
protokol o stanovení účinnosti biocídneho výrobku,
h)
text označenia obalu,
i)
návod na použitie, ak nie je uvedený na obale,
j)
kartu bezpečnostných údajov.
(3)

Ministerstvo hospodárstva po posúdení žiadostí podľa odseku 2 vydá do 60 dní rozhodnutie o zapísaní ...

a)
obchodný názov biocídneho výrobku,
b)
meno alebo názov držiteľa rozhodnutia,
c)
registračné číslo biocídneho výrobku,
d)
typ alebo typy biocídneho výrobku,
e)
čísla CAS účinných látok v biocídnom výrobku,
f)
dátum zapísania biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej ...
(4)

Ministerstvo hospodárstva zapíše do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej ...

(5)

Biocídne výrobky, ktoré sa môžu sprístupňovať na trhu Slovenskej republiky podľa odseku 2, sa môžu uviesť ...

(6)

Držiteľ rozhodnutia podľa odseku 1 alebo odseku 3, ktorý ukončí sprístupňovanie biocídneho výrobku na ...

(7)

Orgány štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. e), f), h) alebo písm. j), ktoré pri svojej činnosti zistia, ...

(8)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. novembrom 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ...

(9)

Pôsobnosť centra podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2013 prechádza na ministerstvo hospodárstva. ...

(10)

Ak sa v právnych predpisoch účinných do 31. decembra 2013 používa pojem „centrum“ vo všetkých gramatických ...

(11)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, iných majetkovoprávnych vzťahov a iných právnych ...

§ 20a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2018
(1)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a ...

(2)

Ustanovenie § 20 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. marca 2018 sa vzťahuje aj na biocídne výrobky, ...

§ 21 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie ...

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 383/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 153 sa vypúšťa ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položka 153a znie:

„Položka 153a 1. Schválenie účinnej látky 2 000 eur 2. Obnovenie schválenia účinnej látky 1 000 ...

Čl. III

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 9 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
vykonáva činnosť kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov,10a)“.

Doterajšie písmeno e) za označuje ako písmeno f).

„10a) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene ...

Čl. IV

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a ...

1.

V § 24 odsek 7 znie:

„(7) Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a)
Čl. 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.“.

2.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:

„50b)
Čl. 117 a 127 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.“.

3.

V § 26 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

4.

V § 26 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c), d) a f).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).

5.

V § 31 sa vypúšťa písmeno c).

6.

V § 33 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
nezabezpečí, aby označenie látok alebo zmesí bolo podľa § 3 a 4,“.

7.

V § 46 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) názov látok, ktorých koncentrácia v zmesi vedie ku klasifikácii zmesi do kategórií nebezpečnosti ...

8.

V § 47 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

9.

V § 47 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta.

10.

V § 48 ods. 2 sa slová „§ 46“ nahrádzajú slovami „§ 45“.

11.

V § 49 piatom bode sa slová „a výnosu č. 4/2009“ nahrádzajú slovami „a výnosu č. 5/2009“.

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013 okrem čl. I § 20 ods. 9 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych ...
 • 3)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 4)  § 1 ods. 1 písm. d) zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o ...
 • 5)  § 5 až 6 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 6)  § 6 a 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 9 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  Čl. 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 9)  Čl. 3 ods. 1 písm. x) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 10)  Čl. 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 11)  Čl. 65 ods. 3, čl. 81 ods. 3 a čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 13)  Čl. 4 až 53, čl. 54 ods. 3, 4 a 6, čl. 55 a 56, čl. 75 ods. 2 a čl. 82 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 14)  Čl. 25 až 27 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 15)  Čl. 29 až 31 a čl. 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 16)  Čl. 32 až 40 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 17)  Čl. 48 až 52 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 18)  Čl. 53 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 19)  Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 20)  Čl. 56 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 21)  § 18 a 19 Občianskeho zákonníka. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 22)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 23)  Čl. 17 ods. 5 tretia veta nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 24)  Čl. 64 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 25)  Čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 26)  § 21 a 22 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  § 16 až 18 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28)  Napríklad § 591 až 600 Obchodného zákonníka, § 51, § 733 až 736 Občianskeho zákonníka v znení zákona ...
 • 29)  Čl. 8, 10 a 11, čl. 14, čl. 18 až 24, čl. 29 až 34, čl. 40, 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 30)  
 • 31)  Čl. 65 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 32)  Čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 33)  Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, Čl. 31 nariadenia ES č. 1907/2006.§ 6 a § 19 písm. b) zákona č. ...
 • 34)  Čl. 3 ods. 1 písm. ad) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 35)  § 54 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36)  Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Čl. 17 ods. 1, čl. 52, 58, 69 a 72 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 38)  § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 39)  Čl. 15 ods. 1, čl. 19 ods. 1 písm. b bod iv), čl. 19 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Čl. ...
 • 40)  Čl. 55 a 56 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 41)  Zákon č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 6 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 ...
 • 44)  Čl. 17 ods. 1 a čl. 58 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 45)  Čl. 17 ods. 1 nariadenia (EU) č. 528/2012.
 • 46)  Čl. 80 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 46a)  Čl. 80 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
 • 47)  Príloha Sadzobník správnych poplatkov časť VIII položka 153a zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 48)  Napríklad čl. 7 ods. 4, čl. 26 ods. 4, čl.43 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 49)  Napríklad čl. 65 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 50)  Čl. 69 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 51)  Čl. 3 ods. 1 písm. y) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 52)  Čl. 72 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Čl. 48 nariadenia (ES) č. 1272/2008.
 • 53)  Čl. 62 ods. 2, čl. 63 a 64, čl. 65 ods. 2 a čl. 68 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 54)  Čl. 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 55)  Čl. 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 56)  Čl. 58 ods. 3 až 6 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 57)  § 3 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 58)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 59)  Napríklad čl. 8 ods. 2, čl. 14 ods. 1, čl. 26 ods. 3 a 4, čl. 29 ods. 3 a 5, čl. 30, čl. 31 ods. 5 a ...
 • 60)  Čl. 3 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 61)  Čl. 89 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 62)  Čl. 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 63)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu ...
 • 64)  Čl. 17 a 20 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 65)  Čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 66)  Čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 v platnom znení. ...
 • 67)  Čl. 3 ods. 1 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
 • 68)  Príloha V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.
 • 69)  Napríklad čl. 90 ods. 2, čl. 91 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.
Načítavam znenie...
MENU
Hore