Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 08.08.2001
Účinnosť od: 01.06.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST57JUD273611DS64EUPP4ČL179

Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 311/2001 s účinnosťou od 01.06.2022 na základe 125/2022

Legislatívny proces k zákonu 125/2022§ 144
Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1)
Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
(2)
Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci.
(3)
Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore