Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013

Platnosť od: 18.10.2012
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD31DS3EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2012 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

povinnosti podnikateľa,1) ktorý nakladá s kontrolovanou látkou,2) s novou látkou,3) s výrobkami a zariadeniami,4) ...

b)

vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti a odbornú spôsobilosť osôb na vydávanie odborných posudkov, ...

c)

spôsob nakladania s kontrolovanou látkou,

d)

pôsobnosť orgánov štátnej správy,

e)

zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.5)

§ 2 - Nakladanie s kontrolovanou látkou, novou látkou, výrobkami a zariadeniami
(1)

Nakladaním s kontrolovanou látkou sa rozumie jej výroba,6) dovoz,7) vývoz,8) uvedenie na trh,9) použitie,10) ...

(2)

Nakladaním s výrobkami a zariadeniami sa rozumie ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, ...

(3)

Nakladať s kontrolovanou látkou, novou látkou alebo s výrobkami a zariadeniami môže podnikateľ, ak spĺňa ...

(4)

Na nakladanie s kontrolovanou látkou sa nevzťahuje osobitný predpis;14) to neplatí, ak osobitný predpis15) ...

a)
kontrolovanej látky, ktorú nemožno recyklovať alebo regenerovať,
b)
odpadu vzniknutého z procesu recyklácie a regenerácie kontrolovanej látky.
§ 3 - Súhlas a vyjadrenie
(1)

Súhlas alebo vyjadrenie sa vydá podnikateľovi, ktorý

a)
má oprávnenie podnikať,
b)
má materiálovo-technické vybavenie na
1.
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2.
prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky,
3.
skladovanie halónov16) na kritické použitie,17)
4.
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky.
(2)

Ak je podnikateľom právnická osoba, žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
b)
druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c)
ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 1.
(3)

Ak je podnikateľom fyzická osoba, žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, ...
b)
druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c)
ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 1.
(4)

K žiadosti o súhlas alebo o vyjadrenie podľa odsekov 2 a 3 sa prikladá

a)
živnostenské oprávnenie alebo iné podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná ...
b)
dokumentácia alebo popis technologického postupu na činnosti uvedené v odseku 6,
c)
kópia vyhlásenia o zhode s technickými predpismi, ak ide o určený výrobok.18)
(5)

K žiadosti o súhlas alebo o vyjadrenie sa prikladá odborný posudok vydaný odborne spôsobilou osobou ...

(6)

Súhlas vydáva na základe žiadosti

a)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na
1.
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2.
prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky; odberom kontrolovanej látky sa rozumie ...
3.
skladovanie halónov na kritické použitie,
b)
Okresný úrad na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické ...
(7)

Vyjadrenie vydáva na základe žiadosti

a)
ministerstvo k zriaďovaniu a zmene stavieb na
1.
recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,
2.
odber kontrolovanej látky,
3.
zneškodňovanie kontrolovanej látky,
4.
skladovanie halónov na kritické použitie,
5.
výrobu kontrolovanej látky alebo výrobkov,
b)
ministerstvo k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky,
c)
okresný úrad k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem ...
(8)

Vyjadrenie podľa odseku 7 písm. a) a c) je záväzným stanoviskom v konaniach podľa osobitného predpisu,19) ...

(9)

Ministerstvo alebo okresný úrad určí v súhlase alebo vo vyjadrení účel a čas, na ktoré sa vydávajú; ...

(10)

Ministerstvo alebo okresný úrad rozhodnutím zruší súhlas podľa odseku 6 tomu, kto nedodržiava podmienky ...

§ 4 - Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje chladiace alebo klimatizačné zariadenie, tepelné čerpadlo alebo protipožiarny ...

(2)

Evidenciu o kontrolovaných látkach, výrobkoch a zariadeniach vedie podnikateľ, ktorý

a)
dováža, vyváža alebo uvádza na trh kontrolovanú látku alebo novú látku,
b)
dováža, vyváža alebo uvádza na trh výrobky alebo zariadenia,
c)
zhodnocuje alebo používa kontrolovanú látku,
d)
zneškodňuje kontrolovanú látku,
e)
prevádzkuje zariadenie na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky,
f)
vykonáva údržbu alebo servis zariadení.
(3)

Podnikateľ vedie evidenciu tak, aby z nej bolo zrejmé, kde a v akom množstve sa kontrolovaná látka, ...

(4)

Podnikateľ, ktorý dováža, vyváža alebo uvádza na trh kontrolovanú látku, výrobky a zariadenia, zneškodňuje ...

(5)

Podnikateľ, ktorý vykonáva údržbu alebo servis zariadení, kontroly úniku, zhodnocuje alebo používa kontrolovanú ...

§ 5 - Certifikát o odbornej spôsobilosti
(1)

Podnikateľ, ktorý získal certifikát o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,24) môže vykonávať ...

a)
servis a údržbu chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej ...
b)
servis, údržbu a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky, ...
c)
kontrolu úniku kontrolovanej látky zo zariadenia,
d)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky, ...
e)
zhodnotenie kontrolovanej látky a odber kontrolovanej látky vrátane plnenia tlakových nádob na plyn ...
f)
zneškodňovanie kontrolovanej látky vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej ...
g)
uvádzanie na trh kontrolovanej látky.
(2)

Certifikát o odbornej spôsobilosti je osobitnou požiadavkou prevádzkovania živnosti podľa osobitného ...

(3)

Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností uvedených ...

§ 6 - Odborná spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov
(1)

Odborný posudok podľa tohto zákona vydáva odborne spôsobilá fyzická osoba alebo odborne spôsobilá fyzická ...

(2)

Odborne spôsobilá právnická osoba môže vydať odborný posudok len prostredníctvom odborne spôsobilej ...

(3)

Kvalifikačnými predpokladmi osoby oprávnenej vydávať odborné posudky je

a)
vysokoškolské vzdelanie strojárskeho, stavebného a chemického zamerania, aspoň 1. stupňa a najmenej ...
b)
úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania a najmenej desaťročná odborná prax v uvedenom ...
(4)

Overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov sa vykonáva na základe žiadosti o overenie ...

(5)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pre fyzickú osobu musí obsahovať ...

a)
meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,
b)
vymedzenie odboru činnosti, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ...
c)
kópiu dokladu preukazujúceho dostupnosť informačných prostriedkov o najlepších dostupných technológiách ...
d)
kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad o dĺžke odbornej praxe.
(6)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pre fyzickú osobu – podnikateľa ...

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, ...
b)
vymedzenie odboru, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
c)
kópiu dokladu preukazujúceho dostupnosť informačných prostriedkov o najlepších dostupných technológiách ...
d)
kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad o dĺžke odbornej praxe.
(7)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pre právnickú osobu musí obsahovať ...

a)
obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, predmet podnikania, právnu formu a identifikačné číslo, ...
b)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu odborne spôsobilej fyzickej ...
c)
vymedzenie odboru, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
d)
kópiu dokladu preukazujúceho dostupnosť informačných prostriedkov o najlepších dostupných technológiách ...
e)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu, meno a priezvisko a podpis fyzickej osoby, prostredníctvom ...
(8)

Odbornú spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov overuje komisia zložená z troch členov, ktorých ...

(9)

Komisia pri overovaní odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov posudzuje

a)
úplnosť a správnosť údajov a dokladov uvedených v žiadosti,
b)
splnenie kvalifikačných a odborno-technických predpokladov podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti. ...
(10)

Pri overovaní odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov sa prihliada aj na inú odbornú spôsobilosť ...

(11)

Osobe, ktorá splnila podmienky odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov a uhradila správny ...

§ 7 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov
(1)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov obsahuje

a)
názov ministerstva,
b)
číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
c)
identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby
1.
meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá získala ...
2.
meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby ...
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti ...
d)
rozsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
e)
čas platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
f)
dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
g)
podpis ministra alebo ním poverenej osoby,
h)
odtlačok úradnej pečiatky ministerstva.
(2)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov platí päť rokov od jeho vydania.

(3)

Na žiadosť odborne spôsobilej osoby možno predĺžiť platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie ...

(4)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej fyzickej ...

a)
smrťou odborne spôsobilej osoby alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení odborne spôsobilej osoby ...
b)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bola odborne spôsobilá osoba pozbavená spôsobilosti na právne ...
c)
uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne spôsobilá ...
(5)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej fyzickej ...

a)
smrťou odborne spôsobilej osoby alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení odborne spôsobilej osoby ...
b)
právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bola odborne spôsobilá osoba pozbavená spôsobilosti na právne ...
c)
ukončením podnikateľskej činnosti,
d)
uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne spôsobilá ...
(6)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej právnickej ...

a)
jej zánikom,
b)
uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne spôsobilá ...
c)
dňom skončenia pracovného pomeru odborne spôsobilej fyzickej osoby.
§ 8 - Odborný posudok
(1)

Odborný posudok vydáva odborne spôsobilá osoba v súlade s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti ...

a)
nakladania s kontrolovanou látkou,
b)
nakladania s výrobkami a zariadeniami,
c)
posudzovania vhodnosti zariadení na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej ...
(2)

Odborný posudok obsahuje

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo odborne spôsobilej právnickej osoby alebo meno, priezvisko, titul ...
b)
číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,
c)
účasť ďalších osôb na posudzovaní,
d)
dôvod vypracovania odborného posudku,
e)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, pre ktorého je posudok vypracovaný,
f)
charakteristiku posudzovanej činnosti,
g)
postup a metódu posudzovania,
h)
výsledok posudzovania,
i)
závery vyplývajúce z výsledku posudzovania,
j)
záver odborného posudku,
k)
údaj o počte písomných vyhotovení odborného posudku,
l)
dátum vydania odborného posudku, podpis a odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby, a ak ide o právnickú ...
m)
prílohy odborného posudku.
(3)

Strany odborného posudku sa číslujú a ich počet sa uvedie v závere odborného posudku; odborný posudok ...

(4)

Odborne spôsobilá osoba uchováva odborný posudok päť rokov od jeho vydania. Odborne spôsobilá osoba ...

(5)

Ak pre niektorý odbor podľa odseku 1 nie je ustanovená odborne spôsobilá osoba alebo žiadna odborne ...

(6)

Náklady spojené s vydaním odborného posudku uhrádza žiadateľ.

§ 9 - Spôsob nakladania s kontrolovanou látkou
(1)

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje chladiace alebo klimatizačné zariadenie, tepelné čerpadlá alebo protipožiarny ...

(2)

Ak je pri údržbe alebo servise zariadení potrebné otvoriť okruh s kontrolovanou látkou, pri ktorom by ...

(3)

Pred odberom kontrolovanej látky treba zistiť jej druh, predpokladané množstvo v zariadení a odborným ...

a)
údržbe a servise zariadení, výmene znečistenej alebo znehodnotenej kontrolovanej látky za recyklovanú ...
b)
modernizácii alebo prestavbe zariadenia na inú látku,
c)
vyraďovaní zariadenia z prevádzky.
(4)

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie s obsahom kontrolovanej látky, zabezpečí zhodnotenie a zneškodnenie ...

(5)

Recyklovaná kontrolovaná látka alebo regenerovaná kontrolovaná látka sa môže uviesť na trh alebo použiť ...

(6)

Zberná nádoba na kontrolovanú látku musí byť výrobcom určená na zhodnotenie kontrolovanej látky a musí ...

(7)

Pri skladovaní kontrolovanej látky sa skladové priestory členia na priestory na uloženie kontrolovanej ...

a)
znečistenej, určenej na recykláciu alebo regeneráciu,
b)
znehodnotenej, určenej na zneškodnenie,
c)
recyklovanej,
d)
regenerovanej.
§ 10 - Informovanie verejnosti

Právnická osoba poverená ministerstvom sprístupňuje pre verejnosť na svojom webovom sídle aktuálne informácie ...

§ 11 - Orgány štátnej správy

Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

okresný úrad,

c)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).31)

§ 12 - Ministerstvo

Ministerstvo ako orgán štátnej správy vo veciach nakladania s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami ...

a)

oznamuje Európskej komisii ustanovenia o sankciách uplatniteľných na porušenie ustanovení osobitného ...

b)

zhromažďuje údaje a vedie evidenciu o kontrolovaných látkach, výrobkoch a zariadeniach,

c)

vydáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky a regeneráciu kontrolovanej ...

d)

vydáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na recykláciu kontrolovanej látky a regeneráciu kontrolovanej ...

e)

zabezpečuje opatrenia na propagovanie zhodnotenia, recyklácie, regenerácie a zneškodňovania kontrolovanej ...

f)

vydáva súhlas na skladovanie halónov na kritické použitie,

g)

poveruje organizáciu, ktorá sprístupňuje informácie o stave ozónovej vrstvy Zeme,

h)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie predkladanie správ Európskej komisii podľa osobitného ...

i)

udeľuje oprávnenia a plní úlohy podľa osobitného predpisu.33)

§ 13 - Okresný úrad

Okresný úrad

a)

vydáva súhlas na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické ...

b)

vydáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, ...

§ 14 - Štátny dozor
(1)

Inšpekcia vykonáva štátny dozor vo veciach nakladania s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami ...

(2)

Podnikateľ je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na ...

(3)

Osoby vykonávajúce štátny dozor sú oprávnené na náklady kontrolovaného subjektu odoberať vzorky kontrolovanej ...

(4)

Inšpekcia uloží na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou podniku opatrenia na nápravu, ...

(5)

Inšpekcia za porušenie povinnosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu5) ukladá pokuty.

§ 15 - Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu

a)
od 300 eur do 7 000 eur podnikateľovi, ktorý
1.
nesplní oznamovaciu povinnosť o kontrolovanej látke, výrobkoch a zariadeniach podľa § 4 ods. 4 a 5 alebo ...
2.
nevedie alebo neuchováva evidenciu o kontrolovanej látke, výrobkoch a zariadeniach podľa § 4 ods. 1 ...
3.
neoznačí nádoby používané na prepravu alebo skladovanie kontrolovanej látky, výrobky a zariadenia podľa ...
b)
od 7 000 eur do 34 000 eur podnikateľovi, ktorý
1.
nevykonáva preventívne opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku a emisií kontrolovanej látky a ...
2.
nevykoná zhodnotenie kontrolovanej látky obsiahnutej v zariadení alebo nevykoná zneškodnenie kontrolovanej ...
3.
nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2 alebo neumožní odobrať vzorku kontrolovanej látky podľa § 14 ods. ...
4.
nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 14 ods. 4,
c)
od 34 000 eur do 99 600 eur podnikateľovi, ktorý
1.
vyrába, uvádza na trh alebo používa kontrolovanú látku alebo novú látku, uvádza na trh výrobky alebo ...
2.
vykonáva bez súhlasu alebo bez vyjadrenia, alebo v rozpore s nimi činnosť uvedenú v § 3 ods. 6 a 7,
3.
vykonáva činnosť uvedenú v § 5 ods. 1 bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním.
(2)

Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 1 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, ...

(3)

Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku ...

(4)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení ...

(5)

Výnos pokút uložených za správne delikty podľa odseku 1 je príjmom Environmentálneho fondu.38)

§ 16 - Colné delikty
(1)

Colného deliktu sa dopustí podnikateľ, ktorý

a)
dováža alebo vyváža kontrolovanú látku bez povolenia Európskej komisie39) alebo v rozpore s ním,
b)
poruší pri dovoze alebo vývoze kontrolovanej látky alebo novej látky, výrobkov a zariadení povinnosti ...
(2)

Na colné delikty podľa odseku 1 a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.41)

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 17 - Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,42) okrem náležitostí ...

§ 18 - Prechodné ustanovenia
(1)

Súhlas a vyjadrenie ministerstva a obvodného úradu vydané podľa doterajšieho predpisu sa považuje za ...

(2)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s kontrolovanými látkami vydané podľa doterajšieho ...

§ 19 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňajú nové živnosti s poradovým číslom ...

„89. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej ...

Čl. III

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 6 ods. 3 písm. c) sa za slová „fluórovaných skleníkových plynov“ vkladajú slová „a kontrolovaných ...

„19a) Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ...

2.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

3.

V § 6 ods. 5 písm. c) sa za slová „fluórovaných skleníkových plynov“ vkladajú slová „a kontrolovaných ...

4.

V § 6 ods. 9 písm. e) sa za slová „fluórovaných skleníkových plynov“ vkladajú slová „a kontrolovaných ...

5.

V § 6 ods. 10 písm. e) sa za slová „fluórovaných skleníkových plynov“ vkladajú slová „a kontrolovaných ...

6.

V § 6 sa vypúšťa ods. 17.

7.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a Konanie o vydanie certifikátu o odbornej spôsobilosti začaté a právoplatne neukončené do 1. novembra ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 321/2012 Z. z.

  NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI o súhlas alebo o vyjadrenie

  I.

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky [§ 3 ods. 6 písm. ...

  1.

  druh kontrolovanej látky, ktorá sa bude na zariadení recyklovať alebo regenerovať,

  2.

  kapacita zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky (t/rok/kontrolovaná ...

  3.

  účinnosť zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky.

  II.

  Súhlas na prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky [§ 3 ods. 6 písm. a) bod ...

  1.

  popis technológie,

  2.

  špecifikácia prevádzkového zariadenia na odber kontrolovanej látky.

  III.

  Súhlas na skladovanie halónov na kritické použite alebo súhlas na skladovanie kontrolovanej látky [§ ...

  1.

  druh skladovanej kontrolovanej látky alebo druh halónu na kritické použitie,

  2.

  maximálna skladovacia kapacita (t) podľa druhu kontrolovanej látky alebo druhu halónu na kritické použitie, ...

  3.

  predpokladané množstvo skladovanej kontrolovanej látky alebo skladovaného halónu na kritické použitie ...

  4.

  potvrdenie (doklad) o vhodnosti použitia skladu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ...

  IV.

  Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. ...

  1.

  druh kontrolovanej látky, ktorá sa bude na zariadení recyklovať alebo regenerovať,

  2.

  kapacita zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky (t/rok/kontrolovaná ...

  3.

  účinnosť zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky (%).

  V.

  Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na odber kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. a) bod 2. zákona] ...

  1.

  popis technológie,

  2.

  projektovaná kapacita technologického zariadenia (ks/rok),

  3.

  špecifikácia manipulácie so získanou kontrolovanou látkou.

  VI.

  Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na zneškodňovanie kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. a) bod ...

  1.

  popis technológie zneškodňovania,

  2.

  projektovaná kapacita technologického zariadenia,

  3.

  špecifikácia manipulácie s kontrolovanou látkou.

  VII.

  Vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. b) zákona] ...

  1.

  popis technológie zneškodňovania,

  2.

  projektovaná kapacita technologického zariadenia,

  3.

  špecifikácia manipulácie s kontrolovanou látkou.

  VIII.

  Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na skladovanie halónov na kritické použitie alebo na skladovanie ...

  1.

  druh skladovanej kontrolovanej látky alebo druh skladovaného halónu na kritické použitie,

  2.

  maximálna skladovacia kapacita (t) podľa druhu kontrolovanej látky alebo druhu halónu na kritické použitie, ...

  3.

  predpokladané množstvo skladovanej kontrolovanej látky alebo skladovaného halónu na kritické použitie ...

  4.

  potvrdenie (doklad) o vhodnosti použitia skladu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ...

  IX.

  Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na výrobu kontrolovanej látky alebo výrobkov [§ 3 ods. 7 písm. ...

  1.

  plánované množstvo výroby kontrolovanej látky (t/rok) alebo výrobkov (ks/rok),

  2.

  druh kontrolovanej látky pri výrobe kontrolovanej látky,

  3.

  druh a množstvo kontrolovanej látky (t/rok) použitej pri výrobe výrobkov,

  4.

  spôsob zneškodňovania výrobkov.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 321/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Vzor

  OZNAMOVANIE ÚDAJOV I. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh kontrolovanej látky za rok ..............

  Vzor

  OZNAMOVANIE ÚDAJOV II. Údaje o nakladaní s látkou pri recyklácii kontrolovanej látky alebo regenerácii ...

  Vzor

  OZNAMOVANIE ÚDAJOVIII. Údaje o nakladaní s látkou pri zneškodňovaní kontrolovanej látky za rok .............. ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 321/2012 Z. z.

  Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia na vykonávanie činností

  1.

  Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel a kontrola úniku

  a)

  Odberové zariadenie,

  b)

  Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva,

  c)

  Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5 g/rok,

  d)

  Dvojstupňové vákuové čerpadlo,

  e)

  Manometrický mostík,

  f)

  Digitálna váha,

  g)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

  2.

  Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov

  a)

  Odberové zariadenie,

  b)

  Zberné nádoby na zhodnotenie kontrolovanej látky,

  c)

  Detektor úniku kontrolovanej látky,

  d)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

  3.

  Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky

  a)

  Odberové zariadenie,

  b)

  Recyklačné alebo regeneračné zariadenie,

  c)

  Zberné nádoby na znečistenú a recyklovanú alebo regenerovanú kontrolovanú látku,

  d)

  Detektor úniku kontrolovanej látky,

  e)

  Analyzátor na zisťovanie vstupnej a výstupnej kvality kontrolovanej látky,

  f)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti.

  4.

  Zhodnotenie a odber kontrolovanej látky

  a)

  Odberové zariadenie,

  b)

  Zberné nádoby na zhodnotenie kontrolovanej látky,

  c)

  Detektor úniku kontrolovanej látky,

  d)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

  5.

  Zneškodňovanie kontrolovanej látky

  a)

  Odberové zariadenie,

  b)

  Detektor úniku kontrolovanej látky,

  c)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti.

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 ods. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ...
 • 2)  Čl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 3)  Čl. 3 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 4)  Čl. 3 ods. 31 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 5)  Nariadenie (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 6)  Čl. 3 ods. 14 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 7)  Čl. 3 ods. 18 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 8)  Čl. 3 ods. 19 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 9)  Čl. 3 ods. 20 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 10)  Čl. 3 ods. 21 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 11)  Čl. 3 ods. 23 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 12)  Čl. 3 ods. 24 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 13)  Čl. 3 ods. 25 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 14)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  Čl. 22 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 16)  Čl. 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 17)  Čl. 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 18)  § 9 a 13 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 19)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 20)  § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 21)  Čl. 11 ods. 7 a čl. 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 22)  § 6 ods. 7 a 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23)  Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou ...
 • 24)  § 6 zákona č. 286/2009 Z. z.§ 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 ...
 • 25)  § 7 ods.1 a príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 26)  Napríklad § 76 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 zákona č. 382/2004 Z. z. ...
 • 27)  Položka 170 prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch ...
 • 28)  Čl. 23 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 29)  Čl. 11 ods. 3, 4, 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 30)  Napríklad STN 07 8304: Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov. Prevádzkové pravidlá.
 • 31)  § 9 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení ...
 • 32)  Čl. 26 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 33)  Čl. 10 ods. 7 a 8, čl. 14 ods. 2 a 3 a čl. 17 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 34)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 35)  Čl. 27 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 36)  Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3, čl. 10 ods. 3 a čl. 11 ods. 2, 3 a 6 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom ...
 • 37)  Články 4 až 13 a článok 24 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 38)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 39)  Čl. 18 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 40)  Články 15 až 17 a článok 24 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.
 • 41)  § 73 až 79 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 42)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore