Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013

Platnosť od: 18.10.2012
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD31DS3EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 321/2012 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

povinnosti podnikateľa,1) ktorý nakladá s kontrolovanou látkou,2) s novou látkou,3) s výrobkami a zariadeniami,4)

b)

vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti a odbornú spôsobilosť osôb na vydávanie odborných posudkov,

c)

spôsob nakladania s kontrolovanou látkou,

d)

pôsobnosť orgánov štátnej správy,

e)

zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.5)

§ 2 - Nakladanie s kontrolovanou látkou, novou látkou, výrobkami a zariadeniami
(1)

Nakladaním s kontrolovanou látkou sa rozumie jej výroba,6) dovoz,7) vývoz,8) uvedenie na trh,9) použitie,10) odber, zhodnotenie,11) recyklácia,12) regenerácia13) alebo ich zneškodnenia.

(2)

Nakladaním s výrobkami a zariadeniami sa rozumie ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, inštalácia, údržba, servis alebo zneškodnenie.

(3)

Nakladať s kontrolovanou látkou, novou látkou alebo s výrobkami a zariadeniami môže podnikateľ, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.5)

(4)

Na nakladanie s kontrolovanou látkou sa nevzťahuje osobitný predpis;14) to neplatí, ak osobitný predpis15) alebo tento zákon neustanovujú inak a ak ide o zneškodňovanie

a)

kontrolovanej látky, ktorú nemožno recyklovať alebo regenerovať,

b)

odpadu vzniknutého z procesu recyklácie a regenerácie kontrolovanej látky.

§ 3 - Súhlas a vyjadrenie
(1)

Súhlas alebo vyjadrenie sa vydá podnikateľovi, ktorý

a)

má oprávnenie podnikať,

b)

má materiálovo-technické vybavenie na

1.

prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,

2.

prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky,

3.

skladovanie halónov16) na kritické použitie,17)

4.

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky.

(2)

Ak je podnikateľom právnická osoba, žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,

b)

druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,

c)

ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 1.

(3)

Ak je podnikateľom fyzická osoba, žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje

a)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo,

b)

druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,

c)

ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 1.

(4)

K žiadosti o súhlas alebo o vyjadrenie podľa odsekov 2 a 3 sa prikladá

a)

živnostenské oprávnenie alebo iné podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra,

b)

dokumentácia alebo popis technologického postupu na činnosti uvedené v odseku 6,

c)

kópia vyhlásenia o zhode s technickými predpismi, ak ide o určený výrobok.18)

(5)

K žiadosti o súhlas alebo o vyjadrenie sa prikladá odborný posudok vydaný odborne spôsobilou osobou podľa § 6 a vyjadrenie obce k plánovanému umiestneniu prevádzky a k plánovanému vykonávaniu činnosti.

(6)

Súhlas vydáva na základe žiadosti

a)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na

1.

prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,

2.

prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky; odberom kontrolovanej látky sa rozumie jej odčerpanie z výrobku, zo zariadenia alebo z nádoby používanej na prepravu alebo skladovanie kontrolovanej látky,

3.

skladovanie halónov na kritické použitie,

b)

Okresný úrad na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie.

(7)

Vyjadrenie vydáva na základe žiadosti

a)

ministerstvo k zriaďovaniu a zmene stavieb na

1.

recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky,

2.

odber kontrolovanej látky,

3.

zneškodňovanie kontrolovanej látky,

4.

skladovanie halónov na kritické použitie,

5.

výrobu kontrolovanej látky alebo výrobkov,

b)

ministerstvo k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky,

c)

okresný úrad k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použite.

(8)

Vyjadrenie podľa odseku 7 písm. a) a c) je záväzným stanoviskom v konaniach podľa osobitného predpisu,19) pre toto konanie je dotknutým orgánom štátnej správy okresný úrad.

(9)

Ministerstvo alebo okresný úrad určí v súhlase alebo vo vyjadrení účel a čas, na ktoré sa vydávajú; podľa potreby určí aj údaje o druhu a množstve kontrolovanej látky a výrobkov, ktoré sú predmetom činnosti, povinnosti a osobitné technické podmienky činnosti v súlade s možnosťami najlepších dostupných techník20) s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.

(10)

Ministerstvo alebo okresný úrad rozhodnutím zruší súhlas podľa odseku 6 tomu, kto nedodržiava podmienky v ňom určené alebo poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.5)

§ 4 - Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje chladiace alebo klimatizačné zariadenie, tepelné čerpadlo alebo protipožiarny systém s obsahom kontrolovanej látky, a podnikateľ, ktorý používa regenerované alebo recyklované neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky na údržbu alebo na servis, vedie evidenciu podľa osobitného predpisu.21)

(2)

Evidenciu o kontrolovaných látkach, výrobkoch a zariadeniach vedie podnikateľ, ktorý

a)

dováža, vyváža alebo uvádza na trh kontrolovanú látku alebo novú látku,

b)

dováža, vyváža alebo uvádza na trh výrobky alebo zariadenia,

c)

zhodnocuje alebo používa kontrolovanú látku,

d)

zneškodňuje kontrolovanú látku,

e)

prevádzkuje zariadenie na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky,

f)

vykonáva údržbu alebo servis zariadení.

(3)

Podnikateľ vedie evidenciu tak, aby z nej bolo zrejmé, kde a v akom množstve sa kontrolovaná látka, nová látka, výrobky a zariadenia nachádzajú a ako sa s nimi nakladá; záznamy podnikateľ uchováva najmenej päť rokov od nakladania s kontrolovanou látkou, novou látkou, výrobkami a zariadeniami.

(4)

Podnikateľ, ktorý dováža, vyváža alebo uvádza na trh kontrolovanú látku, výrobky a zariadenia, zneškodňuje kontrolovanú látku alebo prevádzkuje zariadenie na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky, je povinný oznámiť ministerstvu údaje o nakladaní s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát každoročne do 31. januára.

(5)

Podnikateľ, ktorý vykonáva údržbu alebo servis zariadení, kontroly úniku, zhodnocuje alebo používa kontrolovanú látku, je povinný na základe evidencie oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom22) údaje o nakladaní s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami v poskytovanom elektronickom informačnom systéme podľa osobitného predpisu23) každoročne do 31. januára.

§ 5 - Certifikát o odbornej spôsobilosti
(1)

Podnikateľ, ktorý získal certifikát o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,24) môže vykonávať

a)

servis a údržbu chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky,

b)

servis, údržbu a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky,

c)

kontrolu úniku kontrolovanej látky zo zariadenia,

d)

prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky,

e)

zhodnotenie kontrolovanej látky a odber kontrolovanej látky vrátane plnenia tlakových nádob na plyn s obsahom kontrolovanej látky,

f)

zneškodňovanie kontrolovanej látky vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky,

g)

uvádzanie na trh kontrolovanej látky.

(2)

Certifikát o odbornej spôsobilosti je osobitnou požiadavkou prevádzkovania živnosti podľa osobitného predpisu.25)

(3)

Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností uvedených v odseku 1 je uvedený v prílohe č. 3.

§ 6 - Odborná spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov
(1)

Odborný posudok podľa tohto zákona vydáva odborne spôsobilá fyzická osoba alebo odborne spôsobilá fyzická osoba – podnikateľ, ktorá získala odbornú spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov.

(2)

Odborne spôsobilá právnická osoba môže vydať odborný posudok len prostredníctvom odborne spôsobilej fyzickej osoby, ktorú zamestnáva.

(3)

Kvalifikačnými predpokladmi osoby oprávnenej vydávať odborné posudky je

a)

vysokoškolské vzdelanie strojárskeho, stavebného a chemického zamerania, aspoň 1. stupňa a najmenej päťročná odborná prax v uvedenom zameraní a s nakladaním s kontrolovanou látkou, výrobkami alebo zariadeniami, alebo

b)

úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania a najmenej desaťročná odborná prax v uvedenom zameraní a s nakladaním s kontrolovanou látkou, výrobkami alebo zariadeniami.

(4)

Overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov sa vykonáva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ktorú podáva fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba ministerstvu.

(5)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pre fyzickú osobu musí obsahovať

a)

meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu,

b)

vymedzenie odboru činnosti, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

c)

kópiu dokladu preukazujúceho dostupnosť informačných prostriedkov o najlepších dostupných technológiách a technického vybavenia na vydávanie odborných posudkov,

d)

kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad o dĺžke odbornej praxe.

(6)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pre fyzickú osobu – podnikateľa musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo,

b)

vymedzenie odboru, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

c)

kópiu dokladu preukazujúceho dostupnosť informačných prostriedkov o najlepších dostupných technológiách a technického vybavenia na vydávanie odborných posudkov,

d)

kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doklad o dĺžke odbornej praxe.

(7)

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pre právnickú osobu musí obsahovať

a)

obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, predmet podnikania, právnu formu a identifikačné číslo, ak je pridelené,

b)

meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu odborne spôsobilej fyzickej osoby, ktorú právnická osoba zamestnáva a prostredníctvom ktorej bude právnická osoba vydávať odborný posudok, a náležitosti podľa odseku 5 písm. d),

c)

vymedzenie odboru, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

d)

kópiu dokladu preukazujúceho dostupnosť informačných prostriedkov o najlepších dostupných technológiách a technického vybavenia na vydávanie odborných posudkov,

e)

meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu, meno a priezvisko a podpis fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej bude vydávať odborný posudok, a odtlačok pečiatky.

(8)

Odbornú spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov overuje komisia zložená z troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky. Komisia zasadá podľa potreby.

(9)

Komisia pri overovaní odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov posudzuje

a)

úplnosť a správnosť údajov a dokladov uvedených v žiadosti,

b)

splnenie kvalifikačných a odborno-technických predpokladov podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti.

(10)

Pri overovaní odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov sa prihliada aj na inú odbornú spôsobilosť fyzickej osoby26) a na prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.

(11)

Osobe, ktorá splnila podmienky odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov a uhradila správny poplatok podľa osobitného predpisu,27) ministerstvo vydá na návrh komisie osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov. Ministerstvo vydá osvedčenie do 15 dní od doručenia návrhu komisie.

§ 7 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov
(1)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov obsahuje

a)

názov ministerstva,

b)

číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

c)

identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby

1.

meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

2.

meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, alebo

3.

názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, a meno a priezvisko, titul, miesto trvalého pobytu odborne spôsobilej fyzickej osoby, ktorú zamestnáva,

d)

rozsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

e)

čas platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

f)

dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

g)

podpis ministra alebo ním poverenej osoby,

h)

odtlačok úradnej pečiatky ministerstva.

(2)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov platí päť rokov od jeho vydania.

(3)

Na žiadosť odborne spôsobilej osoby možno predĺžiť platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov najviac o päť rokov, ak odborne spôsobilá osoba počas platnosti osvedčenia vykonávala činnosť, na ktorú má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov; túto skutočnosť preukáže zoznamom vydaných odborných posudkov. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov možno predĺžiť len raz.

(4)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej fyzickej osoby zaniká

a)

smrťou odborne spôsobilej osoby alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení odborne spôsobilej osoby za mŕtvu,

b)

právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bola odborne spôsobilá osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jej spôsobilosť obmedzená,

c)

uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne spôsobilá osoba nepožiada o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.

(5)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej fyzickej osoby – podnikateľa zaniká

a)

smrťou odborne spôsobilej osoby alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení odborne spôsobilej osoby za mŕtvu,

b)

právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bola odborne spôsobilá osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jej spôsobilosť obmedzená,

c)

ukončením podnikateľskej činnosti,

d)

uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne spôsobilá osoba nepožiada o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.

(6)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej právnickej osoby zaniká

a)

jej zánikom,

b)

uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne spôsobilá právnická osoba nepožiada o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

c)

dňom skončenia pracovného pomeru odborne spôsobilej fyzickej osoby.

§ 8 - Odborný posudok
(1)

Odborný posudok vydáva odborne spôsobilá osoba v súlade s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov vo veciach

a)

nakladania s kontrolovanou látkou,

b)

nakladania s výrobkami a zariadeniami,

c)

posudzovania vhodnosti zariadení na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky.

(2)

Odborný posudok obsahuje

a)

názov, sídlo a identifikačné číslo odborne spôsobilej právnickej osoby alebo meno, priezvisko, titul a trvalý pobyt odborne spôsobilej fyzickej osoby,

b)

číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

c)

účasť ďalších osôb na posudzovaní,

d)

dôvod vypracovania odborného posudku,

e)

názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, pre ktorého je posudok vypracovaný,

f)

charakteristiku posudzovanej činnosti,

g)

postup a metódu posudzovania,

h)

výsledok posudzovania,

i)

závery vyplývajúce z výsledku posudzovania,

j)

záver odborného posudku,

k)

údaj o počte písomných vyhotovení odborného posudku,

l)

dátum vydania odborného posudku, podpis a odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby, a ak ide o právnickú osobu, aj meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu a odtlačok úradnej pečiatky,

m)

prílohy odborného posudku.

(3)

Strany odborného posudku sa číslujú a ich počet sa uvedie v závere odborného posudku; odborný posudok musí byť zviazaný a overený podpisom a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby alebo sa každá strana autorizuje. Odborný posudok musí byť vyhotovený najmenej v troch exemplároch.

(4)

Odborne spôsobilá osoba uchováva odborný posudok päť rokov od jeho vydania. Odborne spôsobilá osoba odborný posudok nevydá, ak so zreteľom na jej pomer k veci, k orgánom konania, k účastníkom konania alebo k zástupcom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.

(5)

Ak pre niektorý odbor podľa odseku 1 nie je ustanovená odborne spôsobilá osoba alebo žiadna odborne spôsobilá osoba nemôže vydať odborný posudok, môže ministerstvo jednorazovo povoliť vydanie odborného posudku aj osobe, ktorá nie je odborne spôsobilá, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady podľa § 6 ods. 3.

(6)

Náklady spojené s vydaním odborného posudku uhrádza žiadateľ.

§ 9 - Spôsob nakladania s kontrolovanou látkou
(1)

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje chladiace alebo klimatizačné zariadenie, tepelné čerpadlá alebo protipožiarny systém, ktorý obsahuje kontrolovanú látku, je povinný zabezpečiť požiadavky podľa osobitného predpisu28) a prijať preventívne opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku a emisií kontrolovanej látky.

(2)

Ak je pri údržbe alebo servise zariadení potrebné otvoriť okruh s kontrolovanou látkou, pri ktorom by mohlo dôjsť k jej úniku a emisií, kontrolovaná látka sa zo zariadenia pred otvorením okruhu odoberie do zbernej nádoby.

(3)

Pred odberom kontrolovanej látky treba zistiť jej druh, predpokladané množstvo v zariadení a odborným odhadom aj stav znečistenia, ak je to možné. Odber kontrolovanej látky sa vykonáva pri

a)

údržbe a servise zariadení, výmene znečistenej alebo znehodnotenej kontrolovanej látky za recyklovanú kontrolovanú látku alebo regenerovanú kontrolovanú látku,

b)

modernizácii alebo prestavbe zariadenia na inú látku,

c)

vyraďovaní zariadenia z prevádzky.

(4)

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie s obsahom kontrolovanej látky, zabezpečí zhodnotenie a zneškodnenie kontrolovanej látky z tohto zariadenia.

(5)

Recyklovaná kontrolovaná látka alebo regenerovaná kontrolovaná látka sa môže uviesť na trh alebo použiť na údržbu alebo na servis zariadení za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.29)

(6)

Zberná nádoba na kontrolovanú látku musí byť výrobcom určená na zhodnotenie kontrolovanej látky a musí vyhovovať platným technickým normám pre tlakové nádoby.30) Zberné nádoby sa môžu plniť kontrolovanou látkou len na povolenú hmotnosť.

(7)

Pri skladovaní kontrolovanej látky sa skladové priestory členia na priestory na uloženie kontrolovanej látky

a)

znečistenej, určenej na recykláciu alebo regeneráciu,

b)

znehodnotenej, určenej na zneškodnenie,

c)

recyklovanej,

d)

regenerovanej.

§ 10 - Informovanie verejnosti

Právnická osoba poverená ministerstvom sprístupňuje pre verejnosť na svojom webovom sídle aktuálne informácie o stave ozónovej vrstvy Zeme a o hodnotách ultrafialového žiarenia dopadajúceho na územie Slovenskej republiky.

§ 11 - Orgány štátnej správy

Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva

a)

ministerstvo,

b)

okresný úrad,

c)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“).31)

§ 12 - Ministerstvo

Ministerstvo ako orgán štátnej správy vo veciach nakladania s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami

a)

oznamuje Európskej komisii ustanovenia o sankciách uplatniteľných na porušenie ustanovení osobitného predpisu,5)

b)

zhromažďuje údaje a vedie evidenciu o kontrolovaných látkach, výrobkoch a zariadeniach,

c)

vydáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky a regeneráciu kontrolovanej látky a prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky,

d)

vydáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na recykláciu kontrolovanej látky a regeneráciu kontrolovanej látky, odber kontrolovanej látky, zneškodňovanie kontrolovanej látky, k skladovaniu halónov na kritické použitie a k výrobe kontrolovanej látky alebo výrobkov a vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky,

e)

zabezpečuje opatrenia na propagovanie zhodnotenia, recyklácie, regenerácie a zneškodňovania kontrolovanej látky,

f)

vydáva súhlas na skladovanie halónov na kritické použitie,

g)

poveruje organizáciu, ktorá sprístupňuje informácie o stave ozónovej vrstvy Zeme,

h)

zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie predkladanie správ Európskej komisii podľa osobitného predpisu,32)

i)

udeľuje oprávnenia a plní úlohy podľa osobitného predpisu.33)

§ 13 - Okresný úrad

Okresný úrad

a)

vydáva súhlas na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie,

b)

vydáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie.

§ 14 - Štátny dozor
(1)

Inšpekcia vykonáva štátny dozor vo veciach nakladania s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami v súlade s osobitným predpisom o kontrole v štátnej správe.34)

(2)

Podnikateľ je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami.

(3)

Osoby vykonávajúce štátny dozor sú oprávnené na náklady kontrolovaného subjektu odoberať vzorky kontrolovanej látky na účel ich analýzy. Kontrolovaný subjekt je povinný umožniť osobám vykonávajúcim štátny dozor odobratie vzorky.

(4)

Inšpekcia uloží na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou podniku opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.5)

(5)

Inšpekcia za porušenie povinnosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu5) ukladá pokuty.

§ 15 - Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu

a)

od 300 eur do 7 000 eur podnikateľovi, ktorý

1.

nesplní oznamovaciu povinnosť o kontrolovanej látke, výrobkoch a zariadeniach podľa § 4 ods. 4 a 5 alebo nesplní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,35)

2.

nevedie alebo neuchováva evidenciu o kontrolovanej látke, výrobkoch a zariadeniach podľa § 4 ods. 1 až 3,

3.

neoznačí nádoby používané na prepravu alebo skladovanie kontrolovanej látky, výrobky a zariadenia podľa osobitného predpisu,36)

b)

od 7 000 eur do 34 000 eur podnikateľovi, ktorý

1.

nevykonáva preventívne opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku a emisií kontrolovanej látky a nezabezpečí kontrolu zariadení na únik podľa § 9 ods. 1,

2.

nevykoná zhodnotenie kontrolovanej látky obsiahnutej v zariadení alebo nevykoná zneškodnenie kontrolovanej látky a výrobkov obsahujúcich kontrolovanú látku schválenými technológiami,15)

3.

nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2 alebo neumožní odobrať vzorku kontrolovanej látky podľa § 14 ods. 3,

4.

nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 14 ods. 4,

c)

od 34 000 eur do 99 600 eur podnikateľovi, ktorý

1.

vyrába, uvádza na trh alebo používa kontrolovanú látku alebo novú látku, uvádza na trh výrobky alebo zariadenia napriek zákazu a obmedzeniam podľa osobitného predpisu,37)

2.

vykonáva bez súhlasu alebo bez vyjadrenia, alebo v rozpore s nimi činnosť uvedenú v § 3 ods. 6 a 7,

3.

vykonáva činnosť uvedenú v § 5 ods. 1 bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním.

(2)

Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 1 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.

(3)

Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice pokuty.

(4)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5)

Výnos pokút uložených za správne delikty podľa odseku 1 je príjmom Environmentálneho fondu.38)

§ 16 - Colné delikty
(1)

Colného deliktu sa dopustí podnikateľ, ktorý

a)

dováža alebo vyváža kontrolovanú látku bez povolenia Európskej komisie39) alebo v rozpore s ním,

b)

poruší pri dovoze alebo vývoze kontrolovanej látky alebo novej látky, výrobkov a zariadení povinnosti ustanovené podľa osobitného predpisu.40)

(2)

Na colné delikty podľa odseku 1 a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.41)

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 17 - Spoločné ustanovenie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,42) okrem náležitostí žiadosti podľa § 3 ods. 1 až 3, vydávania vyjadrenia podľa § 3 ods. 7 a vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov podľa § 6 ods. 11.

§ 18 - Prechodné ustanovenia
(1)

Súhlas a vyjadrenie ministerstva a obvodného úradu vydané podľa doterajšieho predpisu sa považuje za súhlas a vyjadrenie ministerstva a obvodného úradu podľa tohto zákona.

(2)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s kontrolovanými látkami vydané podľa doterajšieho zákona sa považujú za osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona.

§ 19 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z.,

2.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 437/2000 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z. a zákona č. 314/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňajú nové živnosti s poradovým číslom 89, ktoré znejú:

„89. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky certifikát o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky
Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok
Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky
Uvádzanie kontrolovaných látok na trh“.

Čl. III

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 3 písm. c) sa za slová „fluórovaných skleníkových plynov“ vkladajú slová „a kontrolovaných látok19a)“.

„19a)
Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31. 10. 2009) v platnom znení.“.

2.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 6 ods. 5 písm. c) sa za slová „fluórovaných skleníkových plynov“ vkladajú slová „a kontrolovaných látok“.
4.
V § 6 ods. 9 písm. e) sa za slová „fluórovaných skleníkových plynov“ vkladajú slová „a kontrolovaných látok“.
5.
V § 6 ods. 10 písm. e) sa za slová „fluórovaných skleníkových plynov“ vkladajú slová „a kontrolovaných látok“.
6.
V § 6 sa vypúšťa ods. 17.
7.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

㤠15a
Konanie o vydanie certifikátu o odbornej spôsobilosti začaté a právoplatne neukončené do 1. novembra 2012 sa dokončí podľa predpisov účinných do 1. novembra 2012.“.

Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 321/2012 Z. z.

  NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI o súhlas alebo o vyjadrenie

  I.

  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky [§ 3 ods. 6 písm. a) bod 1. zákona]

  1.

  druh kontrolovanej látky, ktorá sa bude na zariadení recyklovať alebo regenerovať,

  2.

  kapacita zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky (t/rok/kontrolovaná látka),

  3.

  účinnosť zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky.

  II.

  Súhlas na prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber kontrolovanej látky [§ 3 ods. 6 písm. a) bod 2. zákona]

  1.

  popis technológie,

  2.

  špecifikácia prevádzkového zariadenia na odber kontrolovanej látky.

  III.

  Súhlas na skladovanie halónov na kritické použite alebo súhlas na skladovanie kontrolovanej látky [§ 3 ods. 6 písm. a) bod 3. a písm. b) zákona]

  1.

  druh skladovanej kontrolovanej látky alebo druh halónu na kritické použitie,

  2.

  maximálna skladovacia kapacita (t) podľa druhu kontrolovanej látky alebo druhu halónu na kritické použitie,

  3.

  predpokladané množstvo skladovanej kontrolovanej látky alebo skladovaného halónu na kritické použitie (t) podľa ich druhu,

  4.

  potvrdenie (doklad) o vhodnosti použitia skladu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.

  IV.

  Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na recykláciu a regeneráciu kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. a) bod 1. zákona]

  1.

  druh kontrolovanej látky, ktorá sa bude na zariadení recyklovať alebo regenerovať,

  2.

  kapacita zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky (t/rok/kontrolovaná látka),

  3.

  účinnosť zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky (%).

  V.

  Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na odber kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. a) bod 2. zákona]

  1.

  popis technológie,

  2.

  projektovaná kapacita technologického zariadenia (ks/rok),

  3.

  špecifikácia manipulácie so získanou kontrolovanou látkou.

  VI.

  Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na zneškodňovanie kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. a) bod 3. zákona]

  1.

  popis technológie zneškodňovania,

  2.

  projektovaná kapacita technologického zariadenia,

  3.

  špecifikácia manipulácie s kontrolovanou látkou.

  VII.

  Vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. b) zákona]

  1.

  popis technológie zneškodňovania,

  2.

  projektovaná kapacita technologického zariadenia,

  3.

  špecifikácia manipulácie s kontrolovanou látkou.

  VIII.

  Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na skladovanie halónov na kritické použitie alebo na skladovanie kontrolovanej látky [§ 3 ods. 7 písm. a) bod 4. a písm. c) zákona]

  1.

  druh skladovanej kontrolovanej látky alebo druh skladovaného halónu na kritické použitie,

  2.

  maximálna skladovacia kapacita (t) podľa druhu kontrolovanej látky alebo druhu halónu na kritické použitie,

  3.

  predpokladané množstvo skladovanej kontrolovanej látky alebo skladovaného halónu na kritické použitie (t) podľa ich druhu,

  4.

  potvrdenie (doklad) o vhodnosti použitia skladu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.

  IX.

  Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na výrobu kontrolovanej látky alebo výrobkov [§ 3 ods. 7 písm. a) bod 5. zákona]

  1.

  plánované množstvo výroby kontrolovanej látky (t/rok) alebo výrobkov (ks/rok),

  2.

  druh kontrolovanej látky pri výrobe kontrolovanej látky,

  3.

  druh a množstvo kontrolovanej látky (t/rok) použitej pri výrobe výrobkov,

  4.

  spôsob zneškodňovania výrobkov.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 321/2012 Z. z.

  Vzor

  OZNAMOVANIE ÚDAJOV
  I. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh kontrolovanej látky za rok ..............

  Vzor

  OZNAMOVANIE ÚDAJOV
  II. Údaje o nakladaní s látkou pri recyklácii kontrolovanej látky alebo regenerácii kontrolovanej látky za rok ..............

  Vzor

  OZNAMOVANIE ÚDAJOV
  III. Údaje o nakladaní s látkou pri zneškodňovaní kontrolovanej látky za rok ..............

  Príloha č. 3 k zákonu č. 321/2012 Z. z.

  Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia na vykonávanie činností

  1.

  Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel a kontrola úniku

  a)

  Odberové zariadenie,

  b)

  Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva,

  c)

  Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5 g/rok,

  d)

  Dvojstupňové vákuové čerpadlo,

  e)

  Manometrický mostík,

  f)

  Digitálna váha,

  g)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

  2.

  Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov

  a)

  Odberové zariadenie,

  b)

  Zberné nádoby na zhodnotenie kontrolovanej látky,

  c)

  Detektor úniku kontrolovanej látky,

  d)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

  3.

  Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovanej látky alebo na regeneráciu kontrolovanej látky

  a)

  Odberové zariadenie,

  b)

  Recyklačné alebo regeneračné zariadenie,

  c)

  Zberné nádoby na znečistenú a recyklovanú alebo regenerovanú kontrolovanú látku,

  d)

  Detektor úniku kontrolovanej látky,

  e)

  Analyzátor na zisťovanie vstupnej a výstupnej kvality kontrolovanej látky,

  f)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti.

  4.

  Zhodnotenie a odber kontrolovanej látky

  a)

  Odberové zariadenie,

  b)

  Zberné nádoby na zhodnotenie kontrolovanej látky,

  c)

  Detektor úniku kontrolovanej látky,

  d)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

  5.

  Zneškodňovanie kontrolovanej látky

  a)

  Odberové zariadenie,

  b)

  Detektor úniku kontrolovanej látky,

  c)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti.

Poznámky

 • 1)

  Čl. 3 ods. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31. 10. 2009) v platnom znení.

 • 2)

  Čl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 3)

  Čl. 3 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 4)

  Čl. 3 ods. 31 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 5)

  Nariadenie (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 6)

  Čl. 3 ods. 14 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 7)

  Čl. 3 ods. 18 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 8)

  Čl. 3 ods. 19 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 9)

  Čl. 3 ods. 20 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 10)

  Čl. 3 ods. 21 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 11)

  Čl. 3 ods. 23 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 12)

  Čl. 3 ods. 24 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 13)

  Čl. 3 ods. 25 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 14)

  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Čl. 22 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 16)

  Čl. 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 17)

  Čl. 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 18)

  § 9 a 13 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 21)

  Čl. 11 ods. 7 a čl. 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 22)

  § 6 ods. 7 a 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 23)

  Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 24)

  § 6 zákona č. 286/2009 Z. z.§ 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z.

 • 25)

  § 7 ods.1 a príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Napríklad § 76 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

 • 27)

  Položka 170 prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  Čl. 23 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 29)

  Čl. 11 ods. 3, 4, 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 30)

  Napríklad STN 07 8304: Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov. Prevádzkové pravidlá.

 • 31)

  § 9 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  Čl. 26 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 33)

  Čl. 10 ods. 7 a 8, čl. 14 ods. 2 a 3 a čl. 17 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 34)

  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 • 35)

  Čl. 27 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 36)

  Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3, čl. 10 ods. 3 a čl. 11 ods. 2, 3 a 6 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 37)

  Články 4 až 13 a článok 24 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 38)

  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  Čl. 18 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 40)

  Články 15 až 17 a článok 24 nariadenia (ES) č. 1005/2009 v platnom znení.

 • 41)

  § 73 až 79 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 42)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore