Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 30.09.1995
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo, Mena, obeh peňazí, Priestupkové konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD62DS16EUPP30ČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.07.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 202/1995 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 108/2024


§ 13
Obchodovanie s devízovými hodnotami

(1)
Obchodovať s devízovými hodnotami možno iba v rozsahu podľa osobitného predpisu10) alebo v rozsahu určenom v devízovej licencii, alebo v povolení vykonávať činnosť podľa osobitného zákona,14) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Osoba, ktorá je podľa osobitného zákona16c) oprávnená vykonávať určité obchody s devízovými hodnotami, môže bez devízovej licencie vykonávať tieto obchody len v rozsahu podľa osobitného zákona.16c)
(3)
Devízové miesto, ktoré je oprávnené na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti, je oprávnené aj na nákup šekov v cudzej mene za eurá a devízové miesto, ktoré je oprávnené na predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti, je oprávnené aj na predaj šekov v cudzej mene za eurá.
(4)
Vykonávať obchody s devízovými hodnotami je možné iba v prevádzkach alebo zariadeniach, ktorých užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím podľa osobitného zákona.17)
(5)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je povinné
a)
viesť osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami; súčasťou takejto evidencie musia byť údaje o peňažnej hodnote a mene jednotlivých vykonaných obchodov s devízovými hodnotami, údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom17a) o klientoch, s ktorými sa vykonali jednotlivé obchody s devízovými hodnotami, a údaje o identifikovaní jednotlivých klientov podľa písmena c),
b)
pri vykonávaní zmenárenskej činnosti viesť kartotéku platidiel v listinnej alebo elektronickej podobe v rozsahu svojej zmenárenskej činnosti,
c)
identifikovať klienta spôsobom a v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom 17a) pri každom obchode s devízovými hodnotami; pri vykonávaní zmenárenskej činnosti je devízové miesto povinné takto identifikovať klienta pri každom obchode s devízovými hodnotami v hodnote prevyšujúcej 1 000 eur, ak osobitný zákon17b) neustanovuje inak,
d)
určiť cenu, ktorú klient platí za vykonanie obchodu s devízovými hodnotami,
e)
vo svojich prevádzkových priestoroch zreteľne sprístupniť klientom informáciu o cene podľa písmena d), postupy a lehoty vybavovania reklamácií súvisiacich s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami (ďalej len „reklamácia“) a sťažností súvisiacich s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami vrátane informácií o nákladoch spojených s reklamáciami a o postupoch riešenia sporov podľa tohto zákona a osobitných predpisov,18)
f)
predkladať Národnej banke Slovenska údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a údaje o ich vykonávaní.
(6)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.17b)
(7)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, je aj bez súhlasu dotknutých osôb povinné sprístupniť a poskytovať devízovému orgánu všetky informácie, ktoré devízové miesto má o obchodoch s devízovými hodnotami vrátane údajov o klientoch a údajov o iných osobách, ktoré sa podieľali na obchodoch s devízovými hodnotami alebo ktoré sú zodpovedné za obchody s devízovými hodnotami.
(8)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného znenia, sa môžu ustanoviť podrobnosti o skutočnostiach a požiadavkách podľa odseku 5, ako aj rozsah, obsah, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania údajov o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 14
Vybavovanie reklamácií

(1)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, zodpovedá za vady v súvislosti s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami. Devízové miesto podľa prvej vety je povinné
a)
umožniť uplatniť reklamáciu vo svojich prevádzkových priestoroch,
b)
zabezpečiť vo svojich prevádzkových priestoroch prítomnosť zamestnanca povereného na vybavovanie reklamácie; vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vyhovením reklamácii alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie,
c)
vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v zložitých prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie, pričom devízové miesto je povinné v rámci 30 dňovej lehoty od uplatnenia reklamácie informovať klienta o skutočnosti, že vybavovanie reklamácie bude trvať viac ako 30 dní,
d)
predložiť na požiadanie devízovému orgánu kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, kópiu dokladu o vybavení reklamácie a oznámiť dôvody, pre ktoré nie je možné reklamáciu vybaviť bezodkladne,
e)
vydať klientovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o prijatí reklamácie spolu s informáciou o príslušnom orgáne dohľadu,
f)
vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v zložitých prípadoch podľa písmena c) do 3 mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie.
(2)
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, devízové miesto podľa odseku 1 je povinné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezodkladne, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie sa nemusí doručovať, ak klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
(3)
Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša devízové miesto podľa odseku 1. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša klient.
(4)
Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient, ktorý je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 43h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024


Reklamačné konania začaté a neukončené pred 1. júlom 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2024. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pri uplatnení reklamácií pred 1. júlom 2024, zostávajú zachované.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore