Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2022 do 30.03.2022

Platnosť od: 23.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 30.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu, Daň z pridanej hodnoty, Dražby, Správa a privatizácia národného majetku, Daňové orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST37JUD99517DS44EUPP11ČL53

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2022 do 30.03.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 563/2009 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 408/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet a rozsah pôsobnosti
(1)

Tento zákon upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú ...

(2)

Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitné predpisy1) neustanovujú inak.

(3)

Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1a) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný odvod ...

(4)

Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1c) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný odvod ...

(5)

Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1e) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na odvod časti ...

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

správou daní postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti ...

b)

daňou daň podľa osobitných predpisov1) vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa tohto zákona ...

c)

daňovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov,

d)

daňovým preplatkom suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň,

e)

daňovou pohľadávkou pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti dane, ak tento zákon neustanovuje ...

f)

daňovým nedoplatkom dlžná suma dane po lehote splatnosti dane,

g)

oznamovacou povinnosťou povinnosť daňového subjektu oznamovať skutočnosti alebo ich zmeny podľa tohto ...

h)

indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň ...

§ 3 - Základné zásady správy daní
(1)

Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a ...

(2)

Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a poskytuje ...

(3)

Správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej ...

(4)

Správa daní je neverejná okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje. Z úkonov pri správe daní sa nesmú ...

(5)

Správca dane je povinný vykonať úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu, ak sú splnené zákonné ...

(6)

Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu ...

(7)

Daňové subjekty majú pri správe daní rovnaké práva a povinnosti.

(8)

Právom aj povinnosťou daňových subjektov a iných osôb podľa § 4 ods. 2 písm. d) pri správe daní je úzko ...

(9)

Správca dane dbá na to, aby pri rozhodovaní v skutkovo zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. ...

(10)

Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa primerane vzťahujú aj na Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej ...

§ 4 - Správca dane a osoby zúčastnené na správe daní
(1)

Správcom dane je daňový úrad, colný úrad a obec.

(2)

Osobami zúčastnenými na správe daní sú:

a)
príslušník finančnej správy, zamestnanec, ktorého zamestnávateľom je finančné riaditeľstvo alebo obec, ...
b)
druhostupňový orgán, ktorým je
1.
finančné riaditeľstvo vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje správca dane,
2.
ministerstvo vo veciach, v ktorých rozhoduje finančné riaditeľstvo,
c)
daňový subjekt, ktorým je osoba, ktorej tento zákon alebo osobitné predpisy1) ukladajú povinnosti alebo ...
d)
iná osoba ako daňový subjekt, ktorá má práva a povinnosti pri správe daní alebo ktorej práva a povinnosti ...
(3)

Osoby uvedené v odseku 2 písm. c) a d) sú povinné na požiadanie zamestnanca správcu dane preukázať svoju ...

§ 5 - Používanie jazyka pri správe daní
(1)

Pri správe daní sa používa štátny jazyk a písomnosti správcu dane sa vyhotovujú a podania daňového subjektu ...

(2)

Písomnosti daňového subjektu vyhotovené v inom ako štátnom jazyku musia byť na výzvu správcu dane predložené ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú, ak osobitné predpisy4) neustanovujú inak.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo, ak postupujú ...

§ 6 - Vecná príslušnosť
(1)

Na správu daní je vecne príslušný správca dane podľa osobitných predpisov.1) Ak tento zákon alebo osobitné ...

(2)

Ak vzniknú pochybnosti o určení vecnej príslušnosti medzi daňovým úradom a colným úradom, rozhoduje ...

§ 7 - Miestna príslušnosť
(1)

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi, ak tento zákon alebo osobitné predpisy5) neustanovujú inak, ...

(2)

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odseku 1, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky ...

(3)

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odsekov 1 a 2, je príslušný Daňový úrad Bratislava, ak ide ...

(4)

Ak vzniknú pochybnosti o určení miestnej príslušnosti medzi daňovými úradmi alebo ak vzniknú pochybnosti ...

§ 8 - Delegovanie
(1)

Na návrh daňového subjektu alebo na podnet správcu dane môže druhostupňový orgán delegovať miestnu príslušnosť ...

(2)

Rozhodnutie o delegovaní druhostupňový orgán doručí daňovému subjektu a príslušným dotknutým správcom ...

§ 9 - Zastupovanie
(1)

Fyzická osoba, ktorá nemôže pri správe daní vystupovať samostatne, musí byť zastúpená svojím zákonným ...

(2)

Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého ...

(3)

Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa také plnomocenstvo za všeobecné. Ak to ...

(4)

Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho ...

(5)

Odvolanie plnomocenstva daňovým subjektom alebo výpoveď plnomocenstva zástupcom sú účinné odo dňa ich ...

(6)

Daňovému subjektu, ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu ...

(7)

Správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ktorej nie je možné doručiť ...

(8)

Zastupovanie daňového subjektu zástupcom nevylučuje, aby správca dane vykonával úkony v nevyhnutných ...

(9)

Ak v tej istej veci koná daňový subjekt a ním zvolený zástupca a ich konanie si odporuje, rešpektuje ...

(10)

Ak urobilo niekoľko daňových subjektov spoločné podanie alebo ak vystupujú spoločne v rovnakej veci, ...

(11)

Ak ide o daňový subjekt, ktorý má registračnú povinnosť a ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia ...

§ 10 - Vylúčenie zástupcu
(1)

Správca dane a druhostupňový orgán je oprávnený vylúčiť zo správy daní zástupcu, ak dôjde k stretu so ...

(2)

Rozhodnutie o vylúčení zástupcu sa doručuje tomuto zástupcovi a príslušnému daňovému subjektu. Proti ...

§ 11 - Daňové tajomstvo
(1)

Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Za daňové tajomstvo ...

(2)

Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel, a môže byť použité len na plnenie ...

(3)

Správca dane a ostatné orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú povinné poučiť ...

(4)

Porušením povinnosti zachovávať daňové tajomstvo je oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva ...

(5)

Za porušenie povinnosti zachovávať daňové tajomstvo sa nepovažuje

a)
použitie daňového tajomstva orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a správcom ...
b)
zverejnenie údajov o spáchaní daňového trestného činu, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté, a odsúdenie ...
c)
zverejnenie údajov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou, ktorá má oprávnenie oboznamovať ...
d)
oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva subjektu, ktorý na základe verejného obstarávania10) ...
e)
oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva s písomným súhlasom toho daňového subjektu, ktorého ...
(6)

Informácia o oznámení alebo sprístupnení daňového tajomstva sa uloží v spise daňového subjektu, okrem ...

§ 12 - Náklady správy daní
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, náklady, ktoré vzniknú pri správe daní, uhrádza príslušný správca ...

(2)

Ak sa na výzvu správcu dane zúčastní na úkonoch súvisiacich so správou daní

a)
svedok, patrí mu náhrada hotových výdavkov a ušlého zárobku; nárok je potrebné uplatniť u správcu dane, ...
b)
osoba, ktorá má listiny a iné veci potrebné v súvislosti so správou daní, okrem osoby, ktorej práva ...
c)
zástupca ustanovený správcom dane, patrí mu náhrada hotových výdavkov a ušlého zárobku; nárok je potrebné ...
(3)

Pri preukazovaní ušlého zárobku a hotových výdavkov a rozhodovaní o sume uplatneného nároku na úhradu ...

(4)

O uplatňovanom nároku rozhodne príslušný správca dane do 15 dní odo dňa ich uplatnenia; ak nárok na ...

(5)

Ak správca dane uhradil náklady podľa odseku 2, ktoré vznikli v dôsledku nečinnosti alebo nesplnenia ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo, ak postupujú ...

DRUHÁ HLAVA
PODANIA

Spôsob podania
§ 13
(1)

Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice.

(2)

Písomné podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva.

(3)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, v akej veci, čo sa ...

(4)

Podanie sa podáva vecne príslušnému orgánu. Ak je vecne príslušným orgánom obec, podanie sa podáva miestne ...

(5)

Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne podľa ...

(6)

Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa odseku 5, alebo podanie ...

(7)

Na podanie urobené elektronickými prostriedkami sa primerane vzťahuje § 33. Takéto podanie sa považuje ...

(8)

Ak má podanie nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, vyzve príslušný orgán daňový subjekt, ...

(9)

Ak daňový subjekt nedostatky podania v požadovanom rozsahu odstráni v lehote určenej príslušným orgánom, ...

(10)

Na podanie osoby podľa § 14 ods. 1, ktoré nebolo doručené finančnej správe elektronickými prostriedkami ...

§ 14
(1)

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 finančnej správe má

a)
daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom ...
b)
daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c)
advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d)
zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe ...
(2)

Prílohy k podaniu môžu subjekty podľa odseku 1 doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami.

§ 15 - Daňové priznanie
(1)

Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov,1) alebo ...

(2)

Ak nebolo podané daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,1) správca dane vyzve daňový subjekt ...

(3)

Ak daňový subjekt nepodal daňové priznanie, a to ani na výzvu správcu dane podľa odsekov 1 a 2, správca ...

(4)

Daňové priznanie sa podáva na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie; ak sa daňové priznanie ...

(5)

Vzory tlačív daňových priznaní určí ministerstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle s vyznačením ...

a)
fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, daňové identifikačné číslo, rodné číslo alebo ...
b)
právnickú osobu, názov, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, a daňové identifikačné ...
§ 16 - Opravné daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie
(1)

Ak osobitný predpis1) neustanovuje inak, pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňový ...

(2)

Ak daňový subjekt zistí, že daň má byť vyššia alebo nadmerný odpočet nižší, alebo nárok na vrátenie ...

(3)

Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, dodatočné daňové priznanie je daňový subjekt povinný podať do ...

a)
daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená; rovnako daňový subjekt postupuje aj vtedy, ak zistí, ...
b)
daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých ...
c)
daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.
(4)

Daňový subjekt je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že

a)
daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia alebo nadmerný odpočet vyšší, alebo nárok na vrátenie ...
b)
daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená,
c)
daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo
d)
daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní.
(5)

Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie podľa odseku 4 v posledný rok lehoty podľa § 69 ods. ...

(6)

Opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo v predpísanej forme ...

(7)

Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa určuje daň podľa pomôcok ...

(8)

Znížiť daň, zvýšiť daňovú stratu alebo nadmerný odpočet alebo zvýšiť nárok na vrátenie dane na základe ...

(9)

Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola ...

§ 17 - Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania
(1)

Ak má správca dane pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného daňového priznania ...

(2)

Vo výzve správca dane oznámi nedostatky daňového priznania, určí daňovému subjektu primeranú lehotu ...

(3)

Ak daňový subjekt neodstráni v lehote podľa odseku 2 nedostatky daňového priznania, ktoré majú vplyv ...

(4)

Ak daňový subjekt neodstráni v lehote podľa odseku 2 nedostatky daňového priznania, ktoré nemajú vplyv ...

(5)

Ak daňové priznanie nie je podpísané alebo ak nie je podané na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie ...

(6)

Ak bola podľa odseku 1 alebo podľa § 13 ods. 8 zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania, ...

§ 18 - Postúpenie
(1)

Ak nie je daňový úrad alebo colný úrad, ktorému bolo podanie doručené, príslušný na prerokovanie veci ...

(2)

Ak bolo správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad doručené podanie, na ktorého vybavenie ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo.

(4)

Ak bolo správcovi dane, ktorým je obec, doručené podanie, na ktorého vybavenie nie je vecne príslušný ...

TRETIA HLAVA
ÚKONY ZABEZPEČUJÚCE PRIEBEH A ÚČEL SPRÁVY DANÍ

§ 19 - Zápisnica a úradný záznam
(1)

O ústnom pojednávaní alebo vykonaní úkonu spíše príslušný orgán zápisnicu.

(2)

Zo zápisnice musí byť zrejmé najmä kto, kde a kedy ústne pojednávanie alebo úkon vykonal, ktoré osoby ...

(3)

Súčasťou zápisnice sú aj prijaté opatrenia vrátane prijatých záverov.

(4)

Zápisnicu podpisujú po oboznámení sa s ňou všetky osoby, ktoré sa na ústnom pojednávaní alebo vykonaní ...

(5)

Rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice odovzdá príslušný orgán osobám uvedeným v odseku 4; to neplatí, ...

(6)

Príslušný orgán z vlastného podnetu alebo na návrh osôb uvedených v odseku 4 opraví v zápisnici chyby ...

(7)

O oznámeniach, poznámkach, obsahoch telefonických hovorov, odkazoch na iné spisové materiály, výpisoch ...

§ 20 - Predvolanie a predvedenie
(1)

Správca dane predvolá osobu, ktorej osobná účasť pri správe daní je nevyhnutná. V predvolaní súčasne ...

(2)

Predvolaná osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie správcu dane. Neúčasť na úkone pri správe daní ...

(3)

Správca dane, ktorým je obec, o predvedenie podľa odseku 2 požiada príslušný útvar Policajného zboru.21) ...

§ 21 - Dožiadanie
(1)

Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, môže požiadať o vykonanie jednotlivých úkonov ...

(2)

Spory o opodstatnenosti dožiadania rozhoduje orgán uvedený v § 7 ods. 4.

§ 22 - Predbežná otázka
(1)

Ak sa pri správe daní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol iný príslušný orgán, je správca ...

(2)

Správca dane si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o tom, či a kým bol spáchaný trestný čin ...

§ 23 - Nazeranie do spisov
(1)

Daňový subjekt alebo jeho zástupca je oprávnený nazerať do spisu daňového subjektu týkajúceho sa jeho ...

(2)

Na žiadosť daňového subjektu alebo jeho zástupcu správca dane zo spisového materiálu, do ktorého možno ...

(3)

Správca dane je povinný umožniť nazeranie do spisov verejnému ochrancovi práv, komisárovi pre deti a ...

§ 24 - Dokazovanie
(1)

Daňový subjekt preukazuje

a)
skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v daňovom ...
b)
skutočnosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane pri správe daní,
c)
vierohodnosť, správnosť a úplnosť evidencií a záznamov, ktoré je povinný viesť.
(2)

Správca dane vedie dokazovanie, pričom dbá, aby skutočnosti nevyhnutné na účely správy daní boli zistené ...

(3)

Správca dane preukazuje skutočnosti o úkonoch vykonaných voči daňovému subjektu, ktoré sú rozhodné pre ...

(4)

Ako dôkaz možno použiť všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností rozhodujúcich pre ...

(5)

Na doklad znejúci na neexistujúcu osobu v čase vydania dokladu sa v daňovej kontrole a v daňovom konaní ...

(6)

Na účely dokazovania môže správca dane úkony, ktorými sú najmä ústne pojednávanie, výsluch svedkov, ...

§ 25 - Svedok
(1)

Každý je povinný vypovedať na účely správy daní ako svedok o dôležitých okolnostiach, ak sú mu známe; ...

(2)

Správca dane je povinný poučiť svedka pred vypočutím o možnosti odoprieť výpoveď, o jeho povinnosti ...

(3)

Svedok nesmie byť vypočúvaný o skutočnostiach, ktoré sú utajovanými skutočnosťami22) alebo na ktoré ...

(4)

Ak vypovedá svedok, daňový subjekt alebo jeho zástupca má právo byť prítomný pri jeho vypočutí a klásť ...

(5)

Správca dane môže uskutočniť vypočutie svedka prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami ...

§ 25a - Znalec
(1)

Pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre správne určenie dane môže správca dane požiadať znalca ...

(2)

Ak vypovedá znalec, daňový subjekt má právo byť prítomný pri jeho vypočutí a klásť znalcovi otázky. ...

(3)

Správca dane môže uskutočniť vypočutie znalca prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami ...

§ 26 - Poskytovanie údajov správcovi dane
(1)

Súdy, orgány štátnej správy, obce, vyššie územné celky a notári sú povinní oznamovať správcovi dane ...

(2)

Štátne kontrolné orgány sú povinné oznamovať správcovi dane výsledky kontrol, ak z týchto výsledkov ...

(3)

Poskytovatelia platobných služieb23a) sú povinní oznámiť

a)
daňovému úradu údaje podľa osobitného predpisu,24)
b)
finančnej správe alebo správcovi dane, ktorým je obec, správu s údajmi podľa osobitného predpisu.25)
(4)

Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je povinná ...

(5)

Obec, mestská časť v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice, ktorá je príslušná ...

(6)

Štátne orgány a iné orgány a osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú ...

(7)

Každý, kto má písomnosti, listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazom pri správe daní, je povinný na ...

(8)

Na výzvu správcu dane je poštový podnik27) (ďalej len „pošta“) povinný oznamovať totožnosť osôb, ktoré ...

(9)

Podniky27aa) sú povinné za podmienok uvedených v osobitnom predpise27ab) poskytnúť na účely správy daní ...

(10)

Vydavatelia tlače, prevádzkovatelia webových sídiel, poskytovatelia webhostingu, registrátori a držitelia ...

(11)

Verejní prepravcovia sú povinní oznamovať správcovi dane na jeho výzvu odosielateľov, adresátov a skutočných ...

(12)

Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, iné poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové ...

(13)

Daňové úrady a colné úrady sú povinné navzájom sa informovať o povolenom odklade platenia dane a o povolenom ...

(14)

Právnická osoba, ktorej správca dane postúpil daňové nedoplatky podľa § 86, je povinná v elektronickej ...

(15)

Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti je povinný oznámiť na účely správy daní správcovi dane ...

(16)

Sociálna poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému finančnému riaditeľstvu údaje na účely správy ...

(17)

Povinná osoba27b) je povinná na účely správy daní poskytnúť finančnej správe na výzvu údaje získané ...

ŠTVRTÁ HLAVA
LEHOTY

§ 27 - Počítanie lehôt
(1)

Ak nie je lehota pre niektorý úkon ustanovená týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1) určí primeranú ...

(2)

Do plynutia lehoty určenej počtom dní sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok ...

(3)

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením ...

(4)

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší ...

(5)

Lehota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u správcu dane alebo podanie odovzdané ...

(6)

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.

§ 28 - Predĺženie lehoty
(1)

Z dôležitých dôvodov môže daňový subjekt pred uplynutím lehoty podľa § 27 ods. 1 požiadať správcu dane ...

(2)

Lehotu ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným predpisom správca dane nemôže predĺžiť. Ak osobitný ...

(3)

Ak správca dane nedoručí daňovému subjektu rozhodnutie o žiadosti o predĺženie lehoty najneskôr do 30 ...

(4)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, proti rozhodnutiu o žiadosti o predĺženie lehoty nie sú prípustné ...

§ 29 - Zmeškanie lehoty
(1)

Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr ...

(2)

Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

(3)

Proti rozhodnutiu o žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty nie sú prípustné opravné prostriedky.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo.

PIATA HLAVA
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

§ 30 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Správca dane doručuje písomnosť elektronickými prostriedkami. Ak je to účelné a možné, písomnosti doručujú ...

(2)

Ak písomnosť nie je možné doručiť spôsobom podľa odseku 1, správca dane doručuje písomnosť prostredníctvom ...

a)
poskytovateľa poštových služieb,
b)
iného orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis,28)
c)
verejnej vyhlášky.
(3)

Ak má adresát zástupcu s plnomocenstvom na účely správy daní, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. ...

(4)

Ak adresát bezdôvodne odmietne prijať písomnosť, je táto doručená dňom, keď bolo prijatie odmietnuté; ...

(5)

Ak nejde o doručovanie elektronickými prostriedkami, doručuje sa písomnosť na adresu na území členského ...

§ 31 - Doručovanie do vlastných rúk
(1)

Do vlastných rúk sa doručujú písomnosti,

a)
o ktorých tak výslovne ustanovuje tento zákon,
b)
ak je deň doručenia rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by pre adresáta mohlo ...
c)
ak tak určí správca dane.
(2)

Ak nebola fyzická osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk, zastihnutá v mieste doručenia, ...

(3)

Písomnosti, ktoré sú určené do vlastných rúk právnickej osobe, je oprávnená prijímať osoba, ktorá je ...

(4)

Ak ide o také miesto doručenia, na ktoré nemožno doručiť písomnosť určenú do vlastných rúk, považuje ...

(5)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku alebo ak si adresát na základe dohody ...

§ 32 - Doručovanie elektronickými prostriedkami
(1)

Na písomnosti správcu dane doručované elektronickými prostriedkami (ďalej len „elektronický dokument“) ...

(2)

Elektronický dokument musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.20aa)

(3)

Správca dane doručuje elektronický dokument osobe podľa § 14 a daňovému subjektu, ktorý má sprístupnené ...

(4)

Elektronický dokument sa doručuje do elektronickej osobnej schránky osoby uvedenej v odseku 3.

(5)

Elektronický dokument zaslaný do elektronickej osobnej schránky je doručený okamihom, keď osoba uvedená ...

(6)

Ak osoba uvedená v odseku 3 neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej ...

(7)

Elektronické doručovanie sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

(8)

Doručovanie elektronickými prostriedkami sa vzťahuje aj na finančné riaditeľstvo.

§ 33 - Elektronické služby
(1)

Daňový subjekt pri elektronickej komunikácii s finančnou správou má po zadaní prístupových údajov na ...

a)
spis daňového subjektu v elektronickej forme,
b)
elektronický výpis z osobného účtu daňového subjektu,
c)
prístup na elektronickú podateľňu,
d)
elektronická osobná schránka,
e)
katalóg služieb.
(2)

Elektronická podateľňa, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo, je spoločná pre finančnú správu.29a) ...

(3)

Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s finančnou správou. ...

(4)

Podmienky a podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb uverejní finančné ...

§ 34 - Doručovanie mimo územia Slovenskej republiky
(1)

Adresátovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky ...

(2)

Adresátovi, okrem adresáta, ktorým je daňový subjekt podľa § 9 ods. 11 alebo zástupca podľa § 9 ods. ...

(3)

Ak písomnosť nemožno doručiť, považuje sa za doručenú v deň vrátenia nedoručenej písomnosti správcovi ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa nepoužijú, ak sa písomnosť doručuje adresátovi elektronicky.

§ 35 - Doručovanie verejnou vyhláškou
(1)

Ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doručí písomnosť verejnou vyhláškou.

(2)

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že obec ...

(3)

Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

DRUHÁ ČASŤ

ČINNOSTI SPRÁVCU DANE

PRVÁ HLAVA
PRÍPRAVA DAŇOVÉHO KONANIA

PRVÝ DIEL
VYHĽADÁVACIA ČINNOSŤ

§ 36
(1)

Správca dane je oprávnený pri vyhľadávacej činnosti zhromažďovať informácie o daňových subjektoch, vyhľadávať ...

(2)

Ak správca dane zistí, že daňový subjekt prestal vykonávať činnosť alebo poberať príjmy podliehajúce ...

DRUHÝ DIEL
MIESTNE ZISŤOVANIE, ZABEZPEČENIE VECI A PREPADNUTIE VECI

§ 37 - Postup správcu dane pri miestnom zisťovaní
(1)

Správca dane je oprávnený na účely správy daní a pri poskytnutí súčinnosti orgánom podľa osobitného ...

(2)

Miestne zisťovanie je činnosť správcu dane, v rámci ktorej vyhľadáva dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ...

(3)

Pri výkone miestneho zisťovania je zamestnanec správcu dane povinný preukázať sa služobným preukazom; ...

(4)

O miestnom zisťovaní spíše zamestnanec správcu dane zápisnicu. Rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice ...

(5)

Ustanovenia o miestnom zisťovaní, zabezpečení veci a prepadnutí veci sa vzťahujú primerane aj na finančné ...

§ 38 - Práva správcu dane pri miestnom zisťovaní
(1)

Zamestnanec správcu dane má právo v dobe primeranej predmetu zisťovania, najmä v dobe prevádzky, na ...

(2)

Zamestnanec správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, je oprávnený tovar nakúpený pri miestnom ...

(3)

Zamestnanec správcu dane má právo urobiť si alebo vyžiadať si výpis alebo kópiu z účtovných záznamov, ...

(4)

V rozsahu nevyhnutnom k prevereniu údajov na technických nosičoch dát má správca dane právo na informácie ...

(5)

Zamestnanec správcu dane má právo zapožičať si doklady alebo výpisy, alebo ich kópie a iné veci alebo ...

§ 39 - Povinnosti daňového subjektu a inej osoby pri miestnom zisťovaní
(1)

Daňový subjekt alebo iná osoba je povinná poskytnúť zamestnancovi správcu dane, ktorý vykonáva miestne ...

(2)

Daňový subjekt alebo iná osoba, u ktorej sa miestne zisťovanie vykonáva, je povinná zapožičať správcovi ...

(3)

Ak daňový subjekt vykonáva dani podliehajúcu činnosť mimo miesta svojho obvyklého pracoviska, mimo sídla ...

§ 40 - Zabezpečenie veci
(1)

Zamestnanec správcu dane môže zabezpečiť vec nevyhnutne potrebnú na preukázanie skutočností pri správe ...

(2)

Ak je to pre dokazovanie nevyhnutné, môže zamestnanec správcu dane bezodplatne odobrať na účely bližšej ...

(3)

Ak sa zabezpečuje vec, ktorá sa nachádza na dopravnom prostriedku, môže zamestnanec správcu dane, ak ...

(4)

Ak zamestnanec správcu dane zabezpečí vec podľa odseku 1, ktorej vlastník alebo držiteľ nie je známy, ...

(5)

Správca dane a daňový subjekt je povinný zabezpečenú vec riadne opatrovať. Veci, ktoré nie je možné ...

§ 41 - Postup pri zabezpečení veci
(1)

Zabezpečovaná vec sa za spolupráce s orgánmi Policajného zboru uzavrie, uzamkne a zabezpečí úradnou ...

(2)

Do troch pracovných dní od spísania zápisnice alebo úradného záznamu podľa odseku 1 vydá správca dane, ...

(3)

Od okamihu, keď bola vec zabezpečená úradnou uzáverou, možno do miesta zabezpečenia vstupovať len so ...

(4)

Ak je obava, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu veci, zabezpečí správca dane ...

(5)

Správca dane, ktorý vec zabezpečil, vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení veci, ak daňový ...

(6)

Rozhodnutie o zabezpečení veci sa zruší právoplatným rozhodnutím o prepadnutí veci. Rozhodnutie o zabezpečení ...

(7)

O vydaní veci, ktorá bola predmetom zabezpečenia sa na mieste spíše zápisnica.

§ 42 - Postup pri prepadnutí veci
(1)

Správca dane, ktorý vec zabezpečil, vydá rozhodnutie o prepadnutí veci okrem dopravného prostriedku ...

(2)

Správca dane je oprávnený prepadnutú vec predať v dražbe. Ak je prepadnutá vec nepatrnej hodnoty, správca ...

(3)

Prepadnutá vec sa ocení cenou bežne používanou v mieste a v čase ocenenia prepadnutej veci.

(4)

Zabezpečené veci rýchlo podliehajúce skaze alebo živé zvieratá môže správca dane predať ihneď.

§ 43 - Rozdelenie výťažku
(1)

Výťažok z predaja prepadnutej veci a zabezpečenej veci podľa § 42 ods. 4 sa použije na

a)
náklady spojené so zabezpečením a uschovaním veci,
b)
úhradu podľa § 55.
(2)

Zvyšok výťažku z predaja prepadnutej veci a zabezpečenej veci podľa § 42 ods. 4 po použití podľa odseku ...

(3)

Správca dane určí spôsob zničenia prepadnutej veci, ktorú nemožno predať, a vymenuje trojčlennú komisiu, ...

TRETÍ DIEL
POSTUP PRI DAŇOVEJ KONTROLE

§ 44 - Daňová kontrola
(1)

Daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane ...

(2)

Daňová kontrola sa vykonáva u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje.

(3)

Správca dane môže vykonať daňovú kontrolu aj u daňového subjektu, ktorému je príslušný iný správca dane; ...

(4)

Daňovú kontrolu tej istej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bola vykonaná, je možné vykonať u ...

a)
ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním,
b)
ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy podľa osobitných predpisov,35)
c)
na podnet ministerstva alebo finančného riaditeľstva,
d)
na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov Policajného zboru.
§ 45 - Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole
(1)

Daňový subjekt, u ktorého sa vykonáva daňová kontrola (ďalej len „kontrolovaný daňový subjekt“), má ...

a)
na predloženie
1.
písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly,
2.
služobného preukazu zamestnanca správcu dane, okrem zamestnanca správcu dane, ktorým je obec,
b)
byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami,
c)
predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a navrhovať dôkazy dostupné ...
d)
nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového subjektu v súvislosti s daňovou ...
e)
klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní,
f)
vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo navrhnúť, ...
g)
nahliadnuť do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe.
(2)

Kontrolovaný daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane tieto povinnosti:

a)
umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu,
b)
zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly,
c)
poskytovať požadované informácie sám alebo ním určenou osobou,
d)
predkladať v priebehu daňovej kontroly záznamy, ktorých vedenie ukladá osobitný predpis,2) a iné doklady, ...
e)
predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
f)
umožňovať vstup do sídla, miesta podnikania kontrolovaného daňového subjektu a do jeho prevádzkových ...
g)
zapožičať doklady a iné veci mimo sídla, miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov kontrolovaného ...
h)
umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňový subjekt používa na prevádzkovanie ...
(3)

Na fyzickú osobu, ktorá nepodniká a dosahuje príjmy podľa osobitného predpisu,36) sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 46 - Priebeh a ukončenie daňovej kontroly
(1)

Daňová kontrola začína dňom určeným v oznámení správcu dane o daňovej kontrole. Oznámenie o daňovej ...

(2)

Ak sa vykonáva daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo ...

(3)

Správca dane je oprávnený začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia podľa odseku 1, ak to ustanovuje osobitný ...

(4)

Ak správca dane v priebehu daňovej kontroly zistí skutočnosti odôvodňujúce vykonanie daňovej kontroly ...

(5)

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokladov predložených kontrolovaným ...

(6)

Prevzatie dokladov a iných vecí podľa § 45 ods. 2 písm. g) potvrdí ktorýkoľvek zamestnanec správcu dane ...

(7)

Ak daňový subjekt neumožní správcovi dane vrátiť zapožičané doklady v lehote ustanovenej v odseku 6, ...

(8)

Zamestnanec správcu dane z daňovej kontroly vyhotoví protokol, ktorý obsahuje výsledok daňovej kontroly ...

(9)

Daňová kontrola je ukončená dňom

a)
doručenia protokolu podľa odseku 8,
b)
doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok podľa § 48 ods. 2, alebo
c)
zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného prepisu.36a)
(10)

Lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok odo dňa jej začatia. Na prerušenie daňovej ...

§ 47 - Protokol

Protokol musí obsahovať

a)

názov a sídlo správcu dane,

b)

číslo konania,

c)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu kontrolovaného daňového subjektu alebo obchodné meno a sídlo ...

d)

predmet daňovej kontroly a kontrolované zdaňovacie obdobie alebo kontrolované účtovné obdobie,

e)

meno a priezvisko zamestnanca správcu dane, ktorý vykonával daňovú kontrolu,

f)

miesto vykonania daňovej kontroly a dátum začatia daňovej kontroly,

g)

súpis kontrolovaných dokladov,

h)

preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenie dôkazov,

i)

vyjadrenia kontrolovaného daňového subjektu podľa § 45 ods. 1 písm. f),

j)

dátum vypracovania protokolu,

k)

vlastnoručný podpis alebo kvalifikovaný elektronický podpis zamestnanca správcu dane, ktorý vyhotovil ...

§ 47a - Čiastkový protokol
(1)

Správca dane môže počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol, ak

a)
kontrolovaný daňový subjekt nie je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty podľa § 52 ...
b)
sa daňová kontrola nevykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní.
(2)

Na obsah čiastkového protokolu sa vzťahuje § 47 primerane.

(3)

Doručením čiastkového protokolu kontrolovanému daňovému subjektu nie je ukončená daňová kontrola.

ŠTVRTÝ DIEL
POSTUP PRI URČENÍ DANE PODĽA POMÔCOK

§ 48
(1)

Správca dane zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok, ak daňový subjekt

a)
nepodá daňové priznanie ani na výzvu správcu dane,
b)
nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku ...
c)
neumožní vykonať daňovú kontrolu; to neplatí, ak ide o daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 2.
(2)

Správca dane oznámi daňovému subjektu určovanie dane podľa pomôcok, ak nastanú skutočnosti uvedené v ...

(3)

Správca dane je pri určení dane oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si zaobstará ...

(4)

Ak daňový subjekt v priebehu určenia dane správcom dane podľa pomôcok predloží účtovné doklady a iné ...

(5)

Pri určení dane podľa pomôcok je správca dane povinný prihliadnuť tiež na zistené okolnosti, z ktorých ...

§ 49
(1)

Správca dane zašle daňovému subjektu protokol o určení dane podľa pomôcok, ktorého súčasťou je výzva ...

(2)

Daňový subjekt je oprávnený písomne sa vyjadriť len k dodržaniu zákonných podmienok na použitie tohto ...

(3)

Určenie dane podľa pomôcok je ukončené dňom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok podľa odseku ...

PIATY DIEL
OSTATNÉ ČINNOSTI SPRÁVCU DANE

§ 50 - Predbežné opatrenia
(1)

Správca dane môže počas daňovej kontroly, počas určovania dane podľa pomôcok alebo pri miestnom zisťovaní ...

a)
zložil peňažnú sumu na účet správcu dane,
b)
nenakladal s vecami alebo právami určenými v rozhodnutí.
(2)

Ak hrozí, že peňažná suma podľa odseku 1 písm. a) nebude v lehote určenej správcom dane zložená, je ...

(3)

Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia týkajúceho sa nehnuteľnosti správca dane doručí daňovému ...

(4)

Právne úkony vykonané v rozpore s uloženým predbežným opatrením sú neplatné.

(5)

Proti rozhodnutiu o uložení predbežného opatrenia možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.

(6)

Predbežným opatrením nemožno obmedziť alebo zamedziť výkon záložného práva podľa Občianskeho zákonníka.37) ...

(7)

Správca dane predbežné opatrenie zruší, ak pominie dôvod, pre ktorý bolo uložené; ak pominul dôvod len ...

(8)

Predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom zaplatenia dane alebo daňového nedoplatku, a to aj vykonaním ...

(9)

Ak správca dane predbežné opatrenie zrušil alebo predbežné opatrenie stratilo účinnosť, správca dane ...

§ 51 - Záznamová povinnosť
(1)

Správca dane môže uložiť daňovému subjektu, aby okrem evidencie ustanovenej všeobecne záväzným právnym ...

(2)

Povinnosť viesť a predkladať záznamy ukladá správca dane rozhodnutím, proti ktorému nemožno podať odvolanie. ...

(3)

Ak sa zmenili alebo odpadli dôvody, ktoré viedli k uloženiu záznamovej povinnosti, správca dane je oprávnený ...

(4)

Správca dane je oprávnený preverovať plnenie záznamovej povinnosti, požadovať doklady, o ktorých sa ...

(5)

Záznamy, evidencie a doklady k nim sa vzťahujúce je daňový subjekt povinný uchovávať po dobu, v ktorej ...

§ 52 - Zverejňovanie zoznamov
(1)

Finančné riaditeľstvo vypracúva zoznamy

a)
daňových dlžníkov podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových ...
b)
daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava alebo odpustenie podľa § 70 a 157, u ktorých celková ...
c)
daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať ...
(2)

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam

a)
daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových ...
b)
daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať ...
c)
daňových subjektov, ktorým bola v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam zverejňovať ...
(3)

V zoznamoch podľa odsekov 1 a 2 sa uvedie

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné ...
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
suma
1.
daňových nedoplatkov,
2.
dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia dane alebo
3.
povolenej úľavy alebo odpustenia podľa § 70 a 157.
(4)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam podľa odseku 1 písm. a) do konca kalendárneho ...

(5)

Finančné riaditeľstvo zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej ...

(6)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej ...

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné ...
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo platiteľovi dane z pridanej hodnoty pridelené.
(7)

Platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorý je zverejnený v zozname podľa odseku 6, finančné riaditeľstvo ...

(8)

Finančné riaditeľstvo súčasne so zoznamom podľa odseku 6 zverejňuje aj zoznam vymazaných platiteľov ...

(9)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej ...

(10)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili ...

(11)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili ...

(12)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného ...

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné ...
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné ...
(13)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam vybraných finančných inštitúcií, a to ...

(14)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam regulovaných osôb,1d) a to do konca ...

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné ...
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné ...
(15)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných ...

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné ...
b)
názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.
(16)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej ...

(17)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej ...

(18)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým ...

(19)

Údaje, ktoré finančné riaditeľstvo zverejňuje v zoznamoch, a údaje, ktoré finančné riaditeľstvo sprístupňuje, ...

§ 53 - Poskytovanie údajov
(1)

Správca dane na žiadosť oznámi, odkedy je určitý daňový subjekt registrovaný, kedy mu bola registrácia ...

(2)

Na žiadosť daňového subjektu finančné riaditeľstvo oznámi, či iná osoba je registrovaná na daň z pridanej ...

(3)

Na žiadosť daňového subjektu finančné riaditeľstvo oznámi, či iná osoba je registrovaná na spotrebnú ...

(4)

Miestne príslušný správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá potvrdenie o stave jeho osobného účtu; ...

Záväzné stanovisko
§ 53a
(1)

Daňový subjekt môže písomne požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových ...

(2)

Žiadosť o záväzné stanovisko musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané ...

(3)

Ak žiadosť daňového subjektu neobsahuje predpísané náležitosti alebo ak skutočnosti, ku ktorým má byť ...

(4)

Finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, ak na vydanie záväzného stanoviska je potrebné uplatniť ...

(5)

Finančné riaditeľstvo vydá daňovému subjektu záväzné stanovisko v lehote 60 dní od doručenia žiadosti ...

(6)

Ak daňový subjekt oznámi finančnému riaditeľstvu v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia oznámenia ...

(7)

Záväzné stanovisko obsahuje stanovisko ku všetkým v žiadosti uvedeným skutočnostiam a časový a vecný ...

(8)

Záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane a druhostupňový orgán. Záväzné stanovisko nezaväzuje ...

§ 53b
(1)

Ak záväzné stanovisko neobsahuje stanovisko ku všetkým skutočnostiam, ku ktorým daňový subjekt záväzné ...

(2)

Finančné riaditeľstvo posúdi námietku a záväzné stanovisko doplní, ak sú na to dôvody; o neopodstatnenosti ...

(3)

Záväzné stanovisko stráca účinky

a)
dňom nadobudnutia účinnosti zmeny právnej úpravy, na základe ktorej bolo záväzné stanovisko vydané,
b)
ak obchodný prípad, ku ktorému bolo záväzné stanovisko vydané, je v rozpore s právnymi predpismi, alebo ...
c)
ak vo veci právoplatne rozhodol súd.
§ 53c
(1)

Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške 1 000 eur; vysoko spoľahlivý ...

(2)

Úhrada podľa odseku 1 sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Ak nebola ...

(3)

Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu; túto skutočnosť ...

§ 53d - Index daňovej spoľahlivosti
(1)

Daňový úrad zašle daňovému subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov, najneskôr do ...

(2)

Ak sa index daňovej spoľahlivosti zmení, daňový úrad zašle daňovému subjektu podľa odseku 1 oznámenie ...

(3)

Proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti môže daňový subjekt podať námietku do 15 dní odo dňa ...

(4)

Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(5)

Daňovému subjektu podľa odseku 1, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý ...

a)
vyhotoví čiastkový protokol v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie ...
b)
určí lehotu najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho ...
(6)

Daňovému subjektu podľa odseku 1, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti nespoľahlivý daňový ...

§ 54 - Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri a s návrhom na výmaz
(1)

Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na žiadosť daňového subjektu vydá do piatich pracovných ...

(2)

Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vydá súhlas podľa odseku 1, aj ak výška daňového ...

TRETIA ČASŤ

PLATENIE DANE

§ 55 - Spôsob platenia dane a použitie platieb
(1)

Daň sa platí v eurách príslušnému správcovi dane.

(2)

Platbu dane možno vykonať

a)
bezhotovostným prevodom z účtu
1.
vedeného u poskytovateľa platobných služieb na príslušný účet správcu dane,
2.
určeného na zloženie zábezpeky na daň, ak tak ustanovuje osobitný predpis,33) na príslušný účet vedený ...
b)
v hotovosti
1.
poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane,
2.
zamestnancovi správcu dane pri výkone exekúcie podľa tohto zákona, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou ...
3.
pri platbách do 300 eur správcovi dane, ktorým je obec; na túto platbu je zamestnanec správcu dane povinný ...
c)
vykonaním kompenzácie podľa odseku 7.
(3)

Poplatky súvisiace s realizáciou platby dane znáša daňový subjekt. Pri realizovaní platby v prospech ...

(4)

Daňový subjekt je povinný označiť platbu dane spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ...

(5)

Správca dane použije platbu označenú podľa odseku 4 na úhradu príslušnej dane.

(6)

Správca dane platbu daňového subjektu neoznačenú podľa odseku 4 použije v tomto poradí:

a)
na úhradu daňovej pohľadávky na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v ...
b)
na úhradu daňového nedoplatku na dani, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti ...
c)
na úhradu splatného preddavku na daň, na ktorú bola platba určená, s najstarším dátumom splatnosti v ...
d)
na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, daňovej pohľadávky na inej dani, daňového nedoplatku ...
(7)

Ak v čase prijatia platby dane existuje viacero daňových pohľadávok, daňových nedoplatkov, splatných ...

(8)

Ak nemožno použiť neoznačenú platbu daňového subjektu podľa odsekov 6 a 7, správca dane postupuje podľa ...

(9)

Použitie platieb podľa odsekov 6 a 7 správca dane oznámi daňovému subjektu, ak suma použitej platby ...

(10)

Ak daňový subjekt podal žiadosť podľa § 70 alebo § 157 ods. 1 písm. a), ustanovenia odsekov 6 a 7 sa ...

(11)

Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať ...

(12)

Za deň platby sa považuje

a)
pri bezhotovostných prevodoch z účtu deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej ...
b)
pri platbe v hotovosti deň, keď pošta alebo zamestnanec správcu dane hotovosť prijal alebo prevzal,
c)
pri vykonaní kompenzácie podľa odseku 7 deň, keď bola platba pripísaná na účet iného správcu dane,
d)
pri použití daňového preplatku podľa § 79 deň vzniku daňového preplatku, ak splatnosť daňovej pohľadávky ...
e)
pri použití nadmerného odpočtu, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty podľa § 79 ods. 7 až 9 prvý ...
(13)

Poskytovatelia platobných služieb sú povinní oznámiť správcovi dane deň, keď došlo k odpísaniu platby ...

(14)

Povinnosť zaplatiť daň, ktorá vznikla pred smrťou fyzickej osoby, prechádza na dediča do výšky hodnoty ...

(15)

Dohody uzatvorené o tom, že povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1) znáša namiesto ...

§ 56 - Osobný účet daňového subjektu
(1)

Finančné riaditeľstvo sprístupní daňovému subjektu elektronický výpis z jeho osobného účtu.

(2)

Potvrdenie o stave osobného účtu získané na základe autorizovaného prístupu k elektronickému výpisu ...

(3)

Daňový subjekt má právo podať finančnému riaditeľstvu námietku k nezrovnalostiam zisteným v elektronickom ...

§ 57 - Odklad platenia dane a povolenie splátok
(1)

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, ...

(2)

Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí ...

(3)

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na 24 mesiacov ...

(4)

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa splatnosti ...

(5)

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok ...

(6)

Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu o platení dane v splátkach nemožno podať ...

(7)

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je to v súlade s osobitným predpisom.40) ...

(8)

Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí ...

(9)

Ak daňový subjekt nezaplatí odloženú daň vo výške a v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí alebo ...

(10)

Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa vzťahujú aj na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo na ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇOVÉ KONANIE

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 58 - Začatie daňového konania
(1)

Daňové konanie začína

a)
na návrh účastníka daňového konania,
b)
z podnetu orgánu príslušného konať vo veci podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.2)
(2)

Daňové konanie je začaté dňom doručenia podania daňového subjektu orgánu príslušnému konať vo veci alebo ...

(3)

Ak daňové konanie začína z podnetu orgánu príslušného konať vo veci, konanie sa začína dňom, keď tento ...

(4)

Pre daňové konanie je rozhodujúci obsah podania, aj keď je podanie nesprávne označené.

§ 59 - Účastníci daňového konania
(1)

Účastníkom daňového konania je daňový subjekt.

(2)

Na daňovom konaní sa môže zúčastniť aj iná osoba, ktorú správca dane na daňové konanie prizve.

(3)

Práva a povinnosti účastníka daňového konania má aj ten, na koho podľa tohto zákona alebo osobitného ...

(4)

Účastník daňového konania v konaní koná v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať ...

(5)

Účastník daňového konania je povinný na požiadanie správcu dane preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti ...

§ 60 - Vylúčenie zamestnanca
(1)

Zamestnanec príslušného orgánu je z daňového konania vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo ...

(2)

Zamestnanec príslušného orgánu je z daňového konania vylúčený aj vtedy, ak sa v tej istej veci zúčastnil ...

(3)

Zamestnanec príslušného orgánu zúčastnený na daňovom konaní je povinný neodkladne oznámiť príslušnému ...

(4)

Ak sa účastník daňového konania dozvie skutočnosti preukazujúce vylúčenie zamestnanca podľa odsekov ...

(5)

Zamestnanec príslušného orgánu, o ktorého nezaujatosti sú pochybnosti, môže do doby, keď bude rozhodnuté ...

(6)

O námietke zaujatosti rozhodne jeho najbližšie nadriadený vedúci zamestnanec, ktorý môže rozhodnúť o ...

(7)

Proti rozhodnutiu o námietke zaujatosti podľa odseku 6 nie sú prípustné opravné prostriedky. Na opakovanú ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú aj na daňovú kontrolu.

§ 61 - Prerušenie daňového konania
(1)

Správca dane daňové konanie

a)
preruší, ak má vedomosť, že sa začalo konanie o predbežnej otázke,
b)
môže prerušiť, ak sa začalo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia alebo je ...
(2)

Správca dane môže daňové konanie prerušiť najdlhšie na 30 dní, ak to z dôležitých dôvodov zhodne navrhnú ...

(3)

Konanie je prerušené dňom uvedeným v rozhodnutí o prerušení konania. Tento deň nemôže byť skorší ako ...

(4)

Správca dane pokračuje v daňovom konaní z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka daňového konania, ...

(5)

Ak je daňové konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

(6)

Ustanovenia o prerušení daňového konania sa vzťahujú rovnako aj na daňové konanie vedené finančným riaditeľstvom ...

§ 62 - Zastavenie daňového konania
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, daňové konanie sa zastaví, ak

a)
navrhovateľ vzal späť svoj návrh skôr, ako bolo o ňom rozhodnuté,
b)
je právnym nástupcom daňového subjektu Slovenská republika, okrem konania o dani z nehnuteľností,
c)
daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu,
d)
sa zistí v priebehu daňového konania, že navrhovateľ nie je oprávnenou osobou,
e)
daňový subjekt zmeškal lehotu, ktorú nemožno predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie,
f)
bolo vo veci už právoplatne rozhodnuté,
g)
príslušný orgán zistí, že pred podaním návrhu začalo konanie na súde,
h)
odpadol dôvod daňového konania.
(2)

Rozhodnutie o zastavení daňového konania podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nedoručuje; toto rozhodnutie ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. a) až c) a g) nemožno podať odvolanie.

§ 63 - Rozhodnutie
(1)

Ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) možno len rozhodnutím, ...

(2)

Rozhodnutie musí vychádzať zo stavu veci zisteného v daňovom konaní, musí obsahovať náležitosti ustanovené ...

(3)

Ak tento zákon alebo osobitné predpisy1) neustanovujú inak, rozhodnutie musí obsahovať

a)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
číslo a dátum rozhodnutia,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, ...
d)
výrok, ktorý obsahuje údaje podľa písmena c), rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, ...
e)
poučenie o mieste, lehote a forme podania odvolania s upozornením na prípadné vylúčenie odkladného účinku, ...
f)
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ...
(4)

Lehota plnenia podľa odseku 3 písm. d) je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak ...

(5)

Rozhodnutie obsahuje odôvodnenie, ak tento zákon neustanovuje inak. V odôvodnení sa uvedie, ktoré skutočnosti ...

(6)

Ak chýba v rozhodnutí poučenie o odvolaní alebo v rozhodnutí bolo nesprávne uvedené poučenie, že proti ...

(7)

Ak je v rozhodnutí určená na podanie odvolania lehota dlhšia ako v tomto zákone, platí lehota uvedená ...

(8)

Rozhodnutie o opravných prostriedkoch, ktorým sa navrhovateľovi vyhovuje v plnom rozsahu, nemusí obsahovať ...

(9)

Doručené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je právoplatné.

(10)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať odvolanie alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok ...

(11)

Rozhodnutie je vydané dňom vykonania úkonu smerujúceho k jeho doručeniu; rozhodnutie, ktoré sa nedoručuje, ...

(12)

Orgán, ktorý rozhodnutie vydal, opraví na podnet účastníka konania alebo z vlastného podnetu chyby v ...

§ 64 - Nulitné rozhodnutie
(1)

Na účely správy daní sa za nulitné rozhodnutie považuje rozhodnutie vydané podľa tohto zákona uvedené ...

(2)

Pri správe daní je nulitným rozhodnutím rozhodnutie,

a)
ktoré vydal orgán na to vecne nepríslušný; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, za nulitné rozhodnutie ...
b)
ktoré bolo vydané omylom inej osobe,
c)
ktorým bola vyrubená daň po zániku práva vyrubiť daň,
d)
ktoré nadväzuje na nulitné rozhodnutie.
(3)

Nulitu rozhodnutia posudzuje z vlastného podnetu alebo iného podnetu druhostupňový orgán, a to kedykoľvek; ...

(4)

Ak orgán uvedený v odseku 3 zistí, že rozhodnutie nie je nulitné, zašle o tejto skutočnosti tomu, kto ...

(5)

Ak orgán uvedený v odseku 3 zistí, že posudzované rozhodnutie je nulitné, vydá o tejto skutočnosti rozhodnutie ...

§ 65 - Lehoty na rozhodnutie
(1)

Orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní rozhodne bezodkladne, najneskôr však do ôsmich dní odo ...

(2)

Ak vzhľadom na mimoriadnu zložitosť prípadu alebo iné závažné okolnosti alebo osobitnú povahu prípadu ...

(3)

Ak orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní nemôže vo veci rozhodnúť v lehote do 60 dní, je povinný ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5)

Lehoty podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

(6)

Lehota na rozhodnutie je zachovaná, ak v posledný deň lehoty daňový subjekt prevezme rozhodnutie u správcu ...

§ 66 - Opatrenia proti nečinnosti

Ak orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní je v tomto konaní nečinný a nerozhodne ani v lehotách ...

DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ DAŇOVÉ KONANIA

PRVÝ DIEL
REGISTRAČNÉ KONANIE

§ 67 - Postup pri registrácii
(1)

Daňový subjekt, ktorý sa registruje u správcu dane podľa osobitných predpisov,1) je povinný predložiť ...

(2)

V žiadosti o registráciu je daňový subjekt, ktorým je

a)
fyzická osoba, povinný uviesť
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
rodné číslo,
4.
identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,
5.
miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu,
6.
svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
7.
dane, ku ktorým žiada registráciu,
8.
splnomocnenca na doručovanie, ak ide o fyzickú osobu podľa § 9 ods. 11,
9.
ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov,1)
b)
právnická osoba, povinný uviesť
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo organizácie,
4.
svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
5.
dane, ku ktorým žiada registráciu,
6.
štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje ...
7.
splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu podľa § 9 ods. 11,
8.
ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.1)
(3)

K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy podľa osobitných predpisov.1)

(4)

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách podľa odseku 3, a ak má pochybnosti ...

(5)

Ak daňový subjekt vyhovie výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť ...

(6)

Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie, vydá správca dane rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu ...

(7)

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo ...

(8)

Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nesplnil registračnú povinnosť podľa osobitných predpisov,35) ...

(9)

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 vrátane zmien, ktoré majú za následok ...

(10)

Oznámenie podľa odseku 9 môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste,42) ak je to v ...

(11)

Ak tak ustanovujú osobitné predpisy,1) správca dane zaregistruje daňový subjekt z úradnej moci. Správca ...

(12)

Ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové ...

DRUHÝ DIEL
VYRUBOVACIE KONANIE

§ 68
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, vyrubovacie konanie začína nasledujúci deň ...

(2)

Správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k protokolu podľa § 46 ...

a)
sa daňový subjekt vzdá práva na vyjadrenie sa k zisteniam v protokole,
b)
daňový subjekt nemá pripomienky k zisteniam v protokole,
c)
sa daňový subjekt nevyjadrí k protokolu v lehote určenej správcom dane vo výzve; v tom prípade správca ...
(3)

Ak daňový subjekt predloží pripomienky a dôkazy v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 46 ods. ...

(4)

Daň je vyrubená

a)
rozhodnutím správcu dane,
b)
podaním daňového priznania vrátane dodatočného daňového priznania alebo
c)
zaplatením dane, pri ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie.
(5)

Správca dane v rozhodnutí vydanom vo vyrubovacom konaní vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej ...

(6)

Správca dane v rozhodnutí vydanom vo vyrubovacom konaní určí sumu alebo rozdiel v sume, ktorú mal daňový ...

§ 68a - Skrátené vyrubovacie konanie
(1)

Správca dane vydá rozhodnutie v skrátenom vyrubovacom konaní (ďalej len „vyrubovací rozkaz“), ktorým ...

(2)

Vyrubovací rozkaz správca dane vydá na základe skutočností a na základe dôkazov, ktoré získal pri správe ...

(3)

Daňový subjekt je oprávnený podať proti vyrubovaciemu rozkazu odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia. ...

(4)

Správca dane rozhodnutím odpor odmietne, ak bol podaný

a)
oneskorene,
b)
neoprávnenou osobou alebo
c)
bez vecného odôvodnenia, pričom o tomto následku musí byť daňový subjekt poučený vo vyrubovacom rozkaze. ...
(5)

Doručením odporu, ktorý správca dane neodmietne, sa vyrubovací rozkaz zrušuje v plnom rozsahu a správca ...

(6)

Doručený vyrubovací rozkaz nadobúda právoplatnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí ...

(7)

Vyrubovací rozkaz musí obsahovať poučenie o mieste, lehote a forme podania odporu s upozornením, že ...

(8)

Správca dane je oprávnený vykonať daňovú kontrolu tej istej dane a za to isté zdaňovacie obdobie, za ...

§ 69 - Zánik práva vyrubiť daň
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo ...

(2)

Ak bol pred uplynutím lehoty vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie ...

(3)

Za úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa osobitných ...

a)
protokolu z daňovej kontroly,
b)
protokolu o určení dane podľa pomôcok.
(4)

Ak sa vykonáva daňová kontrola na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov Policajného ...

(5)

Pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti daní, ktorými je Slovenská republika viazaná, možno vyrubiť ...

§ 70 - Úľava na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani
(1)

Na účely tohto ustanovenia sa daňovým nedoplatkom rozumie daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, ...

(2)

Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu na dani alebo ...

(3)

O povolení úľavy na dani alebo o odpustení daňového nedoplatku správca dane vydá rozhodnutie, proti ...

(4)

Povolenie úľavy na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku môže byť viazané na podmienky, najmä na ...

(5)

Povoliť úľavu na dani alebo odpustiť daňový nedoplatok možno len v súlade s osobitným predpisom.40)

TRETÍ DIEL
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

§ 71 - Námietka

Daňový subjekt môže uplatniť námietku, ak to ustanovuje tento zákon. Ak tento zákon neustanovuje inak, ...

Odvolacie konanie
§ 72 - Všeobecné ustanovenia o odvolaní
(1)

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania ...

(2)

Odvolanie sa podáva orgánu, ktorého rozhodnutie je odvolaním napadnuté (ďalej len „prvostupňový orgán“). ...

(3)

Odvolanie možno podať do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje, ak tento ...

(4)

Odvolanie musí obsahovať okrem náležitostí podľa § 13 aj

a)
označenie prvostupňového orgánu,
b)
číslo rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
c)
dôvody podania odvolania,
d)
dôkazy preukazujúce odôvodnenosť odvolania, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi; ...
e)
navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.
(5)

Ak odvolanie neobsahuje zákonom predpísané náležitosti, prvostupňový orgán postupuje podľa § 13 ods. ...

(6)

Ak účastník konania vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o ...

(7)

Včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8)

Odvolanie je neprípustné, ak

a)
je podané po určenej lehote,
b)
nie je podané oprávnenou osobou,
c)
smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia.
(9)

V odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým bol vyrubený rozdiel v sume, ktorú mal daňový subjekt podľa osobitných ...

(10)

Ak v priebehu odvolacieho konania uplynie lehota na vyrubenie dane, prvostupňový orgán alebo odvolací ...

§ 73 - Postup prvostupňového orgánu
(1)

Prvostupňový orgán môže rozhodnúť o odvolaní, ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Proti tomuto rozhodnutiu ...

(2)

Ak prvostupňový orgán o odvolaní podľa odseku 1 nerozhodne, postúpi odvolanie do 30 dní odo dňa nasledujúceho ...

(3)

Predkladacia správa obsahuje najmä

a)
zhrnutie výsledkov doplneného daňového konania,
b)
stanovisko ku všetkým dôvodom odvolania,
c)
návrh na výrok rozhodnutia o odvolaní.
(4)

Prvostupňový orgán odvolanie zamietne, ak

a)
je neprípustné,
b)
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nemožno podať odvolanie.
(5)

Prvostupňový orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámi účastníkovi konania zamietnutie odvolania podľa ...

(6)

Ak vyplýva z povahy veci, že odvolanie môže podať niekoľko daňových subjektov, a ak sa odvolá len niektorý ...

§ 74 - Postup odvolacieho orgánu
(1)

Odvolacím orgánom je druhostupňový orgán. Ak rozhodnutie vydalo ministerstvo, odvolacím orgánom je minister, ...

(2)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu požadovanom v odvolaní. Ak vyjdú pri preskúmavaní ...

(3)

Odvolací orgán je oprávnený vykonávať v rámci odvolacieho konania dokazovanie, ak to považuje za potrebné. ...

(4)

Odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v odôvodnených prípadoch zmení alebo zruší, inak napadnuté rozhodnutie ...

(5)

Ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu o dani určenej podľa pomôcok, skúma odvolací orgán dodržanie ...

(6)

Rozhodnutie o odvolaní neobsahuje odôvodnenie, ak sa v ňom vyhovuje odvolaniu v plnom rozsahu.

(7)

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu nemožno podať odvolanie; proti rozhodnutiu ministra nie sú prípustné ...

(8)

Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak

a)
je neprípustné,
b)
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nemožno podať odvolanie.
(9)

Odvolací orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámi účastníkovi konania zamietnutie odvolania podľa ...

§ 75 - Obnova konania
(1)

Daňové konanie ukončené právoplatným rozhodnutím, okrem rozhodnutia, ktorým sa rozhodnutie zmenilo alebo ...

a)
vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nemohli ...
b)
rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo ...
c)
rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak.
(2)

Obnova daňového exekučného konania nie je prípustná.

(3)

Návrh na obnovu konania sa podáva u správcu dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.

(4)

Návrh na obnovu konania musí byť podaný do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania preukázateľne ...

(5)

V návrhu na obnovu konania musí byť uvedený dôvod podľa odseku 1, dôkazy preukazujúce jeho odôvodnenosť ...

(6)

Ak návrh na obnovu konania bol zamietnutý, účastník konania nie je oprávnený opakovane podať návrh na ...

§ 76 - Postup pri obnove konania
(1)

Obnovu konania povoľuje alebo nariaďuje správca dane. Ak sa nepreukážu dôvody na obnovu konania podľa ...

(2)

Ak rozhodol v poslednom stupni iný orgán ako správca dane, povoľuje, nariaďuje alebo zamieta návrh na ...

(3)

Obnova konania sa môže povoliť alebo nariadiť, ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane ...

(4)

Pri zmene miestnej príslušnosti rozhoduje o návrhu na obnovu konania, nariaďuje ju alebo zamieta návrh ...

(5)

V rozhodnutí o povolení alebo nariadení obnovy konania sa uvedie, v akom rozsahu sa konanie obnovuje ...

(6)

Proti rozhodnutiu o povolení alebo nariadení obnovy konania nemožno podať odvolanie. Ak bol rozhodnutím ...

(7)

Nové konanie vo veci vykoná správca dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni; pri zmene miestnej ...

(8)

Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zrušuje; proti novému rozhodnutiu možno podať odvolanie.

§ 77 - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, okrem daňovej exekučnej výzvy a rozhodnutia o odvolaní proti daňovej ...

(2)

Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva orgánu, ktorý toto rozhodnutie ...

(3)

Rozhodnutie vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom orgán príslušný na preskúmanie ...

(4)

Ak orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia zistí, že vydané rozhodnutie nie je v rozpore so všeobecne ...

(5)

Pri preskúmaní rozhodnutia vychádza príslušný orgán z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania ...

(6)

Podnetu účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia môže v plnom rozsahu vyhovieť aj orgán, ktorý rozhodnutie ...

(7)

Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže mimo odvolacieho konania rozhodnutie ...

(8)

Ak podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania smeruje proti rozhodnutiu o dani určenej ...

(9)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušuje a vec sa vracia na ďalšie ...

(10)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušuje a vec sa vracia na ďalšie ...

(11)

Ak súd právoplatne rozhodol o žalobe, ktorou bolo napadnuté rozhodnutie, nemožno toto rozhodnutie podľa ...

§ 78 - Rozhodnutia vylúčené z preskúmavania súdmi
(1)

Z preskúmavania súdmi sú vylúčené rozhodnutia o

a)
odklade platenia dane alebo daňového nedoplatku,
b)
platení dane alebo daňového nedoplatku v splátkach,
c)
úľave na dani alebo odpustení daňového nedoplatku podľa § 70,
d)
úľave zo sankcie alebo odpustení sankcie podľa § 157 ods. 1 písm. b) a c).
(2)

Okrem rozhodnutí uvedených v odseku 1 je z preskúmavania súdmi vylúčené aj rozhodnutie, ktorým došlo ...

TRETIA HLAVA
DAŇOVÉ PREPLATKY A DAŇOVÉ NEDOPLATKY

PRVÝ DIEL
DAŇOVÉ PREPLATKY

§ 79 - Daňové preplatky a úrok
(1)

Pri použití daňového preplatku sa primerane postupuje podľa § 55 ods. 6 a 7; správca dane písomne upovedomí ...

(2)

Ak nemožno daňový preplatok použiť podľa odseku 1 alebo uplatniť postup podľa odseku 9 alebo odseku ...

(3)

Ak správca dane vráti daňový preplatok po lehote ustanovenej v odseku 2, je povinný v lehote do 15 dní ...

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane o priznaní úroku podľa odseku 3 nemá odkladný účinok.

(5)

Daňový preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola doručená po zániku práva vyrubiť daň ...

(6)

Ak daňový subjekt v žiadosti o vrátenie daňového preplatku neuvedie číslo účtu, správca dane vráti daňový ...

(7)

Na nadmerný odpočet, daň z pridanej hodnoty uplatnenú podľa osobitného predpisu44aa) a spotrebnú daň, ...

(8)

Nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty uplatnený skupinou44a) možno použiť na úhradu a kompenzáciu ...

(9)

Na daň z pridanej hodnoty, ktorej vrátenie bolo priznané rozhodnutím správcu dane podľa osobitného predpisu,44b) ...

(10)

Ak daňový preplatok, nadmerný odpočet, daň z pridanej hodnoty alebo spotrebnú daň nemožno použiť podľa ...

(11)

Použitie daňového preplatku, nadmerného odpočtu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane podľa ...

(12)

Daňový subjekt nemôže nárok na vrátenie dane, daňového preplatku a nárok na sumu podľa osobitných predpisov1) ...

DRUHÝ DIEL
DAŇOVÉ NEDOPLATKY

§ 80 - Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku
(1)

Ak daňový subjekt v lehote podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) alebo určenej v rozhodnutí ...

(2)

Výzva podľa odseku 1 sa použije aj na zaplatenie iných peňažných plnení, ktoré nie sú daňou a ktoré ...

§ 81 - Záložné právo
(1)

Na zabezpečenie daňového nedoplatku môže správca dane rozhodnúť o zriadení záložného práva k predmetu ...

(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1 musí obsahovať okrem náležitostí podľa § 63 ods. 3 aj rodné číslo, ak je ...

(3)

Pri vzniku záložného práva k cenným papierom správca dane dá príkaz právnickej osobe oprávnenej viesť ...

(4)

Záložné právo podľa odseku 1 možno zriadiť aj na zabezpečenie daňovej pohľadávky, ktorá vznikne v budúcnosti, ...

(5)

Správca dane je oprávnený na účely podľa odseku 1 vyzvať daňového dlžníka, aby predložil súpis svojho ...

(6)

Správca dane dbá, aby hodnota predmetu záložného práva podľa odseku 1 bola primeraná sume daňového nedoplatku, ...

(7)

Právne úkony týkajúce sa predmetu záložného práva po vydaní rozhodnutia o zriadení záložného práva môže ...

(8)

Ak vzniklo na predmete záložného práva viac záložných práv, uspokojí sa záložné právo na zabezpečenie ...

(9)

Zabezpečenie daňového nedoplatku sa vykonáva na náklady daňového dlžníka. Ak daňový dlžník neuhradí ...

(10)

Ustanovenia odsekov 1 až 3, 5 až 7, 9 a 11 sa rovnako vzťahujú aj na zabezpečenie existujúcej daňovej ...

(11)

Ustanovenia Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov o záložnom práve49) sa použijú, ak tento zákon ...

§ 82 - Zmena a zrušenie záložného práva

Rozhodnutie o zriadení záložného práva môže správca dane z vlastného alebo iného podnetu zmeniť alebo ...

§ 83 - Dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok
(1)

Daňový nedoplatok alebo jeho časť sa považuje za dočasne nevymožiteľný, ak

a)
jeho vymáhanie od daňového dlžníka alebo od iných osôb, od ktorých mohol byť vymáhaný, je bezvýsledné, ...
b)
majetkové pomery daňového dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku,
c)
majetok daňového dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových výdavkov podľa § ...
d)
je jeho vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému ...
e)
jeho výška v úhrne za všetky dane nepresahuje 170 eur,
f)
sa stal nevymáhateľným podľa všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie.48)
(2)

Odsek 1 sa vzťahuje aj na iné peňažné plnenie, ktoré nie je daňou, uložené rozhodnutím správcu dane ...

§ 84 - Zánik daňového nedoplatku
(1)

Daňový nedoplatok zanikne dňom

a)
nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o tom, že dedičstvo pripadlo štátu, ak daňový dlžník zomrel, ...
b)
nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu, ak daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie ...
c)
zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikne bez právneho nástupcu,
d)
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým správca dane povolil úľavu alebo odpustil daňový nedoplatok alebo ...
e)
nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňový nedoplatok,
f)
nasledujúcim po uplynutí šiestich rokov od
1.
vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára podľa štvrtej časti všeobecného predpisu upravujúceho ...
2.
vyhlásenia konkurzu, ak sa uplatnil postup podľa osobitného predpisu,48a) a to v rozsahu pohľadávok, ...
g)
nasledujúcim po úplnom splnení pohľadávok správcu dane vyplývajúcich z potvrdeného reštrukturalizačného ...
(2)

Daňový nedoplatok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia správcu dane o zániku daňového nedoplatku, ...

a)
suma dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku vrátane nákladov spojených so správou daní a jeho vymáhaním ...
b)
daňový nedoplatok alebo jeho časť správca dane nemohol uspokojiť od dedičov do výšky ceny nadobudnutého ...
(3)

Rozhodnutie o zániku daňového nedoplatku podľa odseku 2 sa nedoručuje a je právoplatné dňom jeho vydania. ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 okrem odseku 1 písm. d) sa vzťahujú aj na zánik iného peňažného plnenia, ...

(5)

Ustanovenie odseku 1 písm. g) sa neuplatní, ak ide o daňový nedoplatok z daňového priznania, na podanie ...

§ 85 - Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
(1)

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, ...

(2)

Počas daňového exekučného konania lehota podľa odseku 1 neplynie.

(3)

Správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v ...

(4)

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na právo vymáhať iné peňažné plnenie, ktoré nie je daňou, ...

§ 86 - Postúpenie daňového nedoplatku
(1)

Daňový úrad alebo colný úrad

a)
dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok, pri ktorom uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, v ktorom ...
b)
daňový nedoplatok daňového dlžníka, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, na základe podmienok ustanovených ...
(2)

Právnická osoba, ktorej bol postúpený daňový nedoplatok podľa odseku 1, môže daňový nedoplatok ďalej ...

(3)

O postúpení daňového nedoplatku podľa odseku 1 uzatvára finančné riaditeľstvo písomnú zmluvu o postúpení ...

(4)

Daňový úrad alebo colný úrad bez zbytočného odkladu oznámi postúpenie daňového nedoplatku daňovému dlžníkovi ...

(5)

Právo nakladať s postúpeným nedoplatkom daňového dlžníka prechádza na právnickú osobu podľa odseku 1 ...

(6)

Daňový úrad alebo colný úrad je povinný odovzdať právnickej osobe podľa odseku 1 všetky doklady a poskytnúť ...

(7)

Daňový nedoplatok možno postúpiť len za odplatu. Odplata za postúpenie daňového nedoplatku je príjmom ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú aj na iné peňažné plnenie, ktoré nie je daňou, uložené rozhodnutím ...

(9)

Na postúpenie daňového nedoplatku podľa tohto zákona sa Občiansky zákonník50) nepoužije.

§ 87 - Započítanie daňového nedoplatku
(1)

Ak má daňový dlžník daňový nedoplatok a zároveň má pohľadávku voči štátnej rozpočtovej organizácii, ...

(2)

Započítať možno len nepremlčané pohľadávky. Výška pohľadávky a výška daňového nedoplatku, ktoré sa majú ...

(3)

Započítanie daňového nedoplatku sa môže vykonať na žiadosť daňového dlžníka podanú vecne príslušnému ...

a)
obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo daňového dlžníka pridelené pri registrácii, ak ...
b)
identifikáciu pohľadávky daňového dlžníka voči štátnej rozpočtovej organizácii, ktorú možno započítať, ...
c)
identifikáciu daňového nedoplatku s uvedením daňového úradu alebo colného úradu príslušného na správu ...
d)
vyhlásenie daňového dlžníka, že žiada o započítanie pohľadávok podľa písmen b) a c),
e)
dátum a podpis daňového dlžníka.
(4)

Daňový úrad alebo colný úrad úplnú žiadosť podľa odseku 3 postúpi spolu s potvrdením výšky a identifikácie ...

(5)

Finančné riaditeľstvo overí správnosť údajov uvedených v žiadosti a požiada príslušnú štátnu rozpočtovú ...

(6)

Na započítanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na správcu dane, ktorým je obec.

(8)

Odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 3 do dňa doručenia potvrdenia o započítaní podľa odseku ...

ŠTVRTÁ HLAVA
DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE

PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 88 - Základné ustanovenia
(1)

Daňovým exekučným konaním je konanie, v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, ...

(2)

Daňové nedoplatky podľa tohto zákona môže vymáhať len správca dane; to neplatí, ak ide o exekučné konanie ...

(3)

Správca dane je v odôvodnených prípadoch oprávnený v daňovom exekučnom konaní vyzvať daňového dlžníka, ...

(4)

Správca dane je povinný

a)
zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania,
b)
vykonať daňovú exekúciu len podľa tohto zákona a spôsobmi, ktoré tento zákon ustanovuje.
(5)

Ak sa u daňového dlžníka alebo jeho ručiteľa vykonáva daňová exekúcia a súčasne prebieha alebo sa začne ...

(6)

Ak najneskôr v lehote do dvoch rokov od udelenia súhlasu podľa Občianskeho zákonníka53)správcom dane ...

(7)

Prechodom vlastníctva hnuteľnej veci na vydražiteľa alebo prechodom vlastníctva hnuteľnej veci na nadobúdateľa ...

(8)

Proti inému, než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako daňový dlžník, možno viesť daňové exekučné konanie ...

a)
na neho prešla povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,
b)
na neho prešli záväzky podľa osobitného predpisu,55)
c)
od neho možno podľa tohto zákona vyžadovať plnenie za daňového dlžníka.
(9)

Predmetom daňovej exekúcie môže byť aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak ide o majetok ...

(10)

Daňová exekúcia je neprípustná na majetok, ktorý je vo vlastníctve inej osoby ako daňového dlžníka, ...

(11)

Ak je predmet daňovej exekúcie zaťažený záložným právom, správca dane môže vykonať daňovú exekúciu na ...

(12)

Navrátenie do predošlého stavu je v daňovom exekučnom konaní vylúčené.

§ 89 - Exekučný titul
(1)

Exekučným titulom je

a)
vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie,
b)
vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov,
c)
jednotný exekučný titul podľa osobitného predpisu,93)
d)
exekučný titul podľa osobitného predpisu.56a)
(2)

Výkaz daňových nedoplatkov, ktorý správca dane zostaví z údajov evidencie daní, obsahuje

a)
označenie daňového dlžníka,
b)
výšku daňových nedoplatkov podľa daňových priznaní, opravných daňových priznaní, dodatočných daňových ...
c)
výšku daňových nedoplatkov vzniknutých nezaplatením dane bez podania daňového priznania,
d)
výšku daňových nedoplatkov podľa právoplatných rozhodnutí v členení podľa jednotlivých druhov daní,
e)
pôvodnú splatnosť daní,
f)
deň, ku ktorému je výkaz daňových nedoplatkov zostavovaný.
(3)

Deň vyhotovenia výkazu daňových nedoplatkov je dňom jeho vykonateľnosti. Daňový dlžník sa neupovedomuje ...

(4)

Ak v daňovom exekučnom konaní začatom na základe exekučného titulu, ktorým je predbežné opatrenie, ktoré ...

(5)

Na podklade exekučného titulu podľa odseku 1 písm. a), ktorým je vykonateľné rozhodnutie vydané podľa ...

§ 90 - Začatie daňového exekučného konania
(1)

Daňové exekučné konanie začína správca dane na podklade exekučného titulu vydaním rozhodnutia o začatí ...

(2)

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania obsahuje

a)
názov a sídlo správcu dane, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
číslo a dátum vydania tohto rozhodnutia,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daňového dlžníka alebo obchodné meno, sídlo daňového dlžníka, ...
d)
označenie konkrétneho exekučného titulu,
e)
výšku vymáhaného daňového nedoplatku,
f)
označenie osôb, na ktoré sa vzťahuje výrok o zákaze nakladania s majetkom daňového dlžníka,
g)
výrok o zákaze nakladania s majetkom daňového dlžníka, ktorý podľa ustanovení tohto zákona podlieha ...
h)
spôsob vykonania daňovej exekúcie,
i)
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ...
(3)

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa nedoručuje daňovému dlžníkovi ani jeho ručiteľovi. ...

(4)

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa nedoručuje osobe, u ktorej má daňový dlžník nárok ...

(5)

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa doručuje osobám uvedeným v odseku 2 písm. f) do ...

§ 91 - Daňová exekučná výzva
(1)

Správca dane doručí daňovú exekučnú výzvu bezodkladne po doručení rozhodnutia o začatí daňového exekučného ...

(2)

Daňová exekučná výzva obsahuje

a)
názov a sídlo správcu dane, ktorý daňovú exekučnú výzvu vydal,
b)
číslo a dátum vydania daňovej exekučnej výzvy,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daňového dlžníka alebo obchodné meno, sídlo daňového dlžníka, ...
d)
oznámenie o začatí daňového exekučného konania,
e)
výšku daňových nedoplatkov podľa výkazu daňových nedoplatkov alebo vykonateľných rozhodnutí, ktorými ...
f)
výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku v lehote určenej správcom dane, pričom táto lehota nesmie byť ...
g)
upozornenie, že ak daňový nedoplatok nebude zaplatený v lehote určenej správcom dane, správca dane vykoná ...
h)
označenie majetku, na ktorý chce správca dane uplatniť výkon daňovej exekúcie,
i)
zákaz nakladania s majetkom, na ktorý chce správca dane uplatniť výkon daňovej exekúcie, a upozornenie, ...
j)
poučenie o možnosti podať opravný prostriedok,
k)
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ...
(3)

Daňová exekučná výzva sa doručuje účastníkom daňového exekučného konania do vlastných rúk. Za doručenie ...

a)
zástupcovi splnomocnenému na preberanie písomností daňového dlžníka,
b)
opatrovníkovi, ak je daňový dlžník postihnutý duševnou poruchou alebo nie je schopný zrozumiteľne sa ...
c)
verejnou vyhláškou, ak sa nepodarilo doručiť daňovú exekučnú výzvu daňovému dlžníkovi na známu adresu ...
(4)

Ak daňový dlžník bezdôvodne odoprie prijať daňovú exekučnú výzvu, je táto doručená dňom, keď jej prijatie ...

(5)

Do 15 dní odo dňa doručenia daňovej exekučnej výzvy môže daňový dlžník podať u správcu dane odvolanie, ...

a)
nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného daňového nedoplatku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, ...
b)
sú iné dôvody, pre ktoré je daňová exekúcia neprípustná.
(6)

Odvolanie musí byť odôvodnené, pričom na neskôr uplatnené dôvody sa neprihliada. Na rozhodovanie o odvolaní ...

(7)

Ak majetok daňového dlžníka označený v daňovej exekučnej výzve nepostačuje na úhradu vymáhaného daňového ...

§ 92 - Daňový exekučný príkaz
(1)

Daňový exekučný príkaz vydá správca dane po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voči daňovej ...

(2)

Daňový exekučný príkaz obsahuje

a)
názov a sídlo správcu dane, ktorý daňový exekučný príkaz vydal,
b)
číslo a dátum vydania daňového exekučného príkazu,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu daňového dlžníka alebo obchodné meno, sídlo daňového dlžníka, ...
d)
výšku vymáhaného daňového nedoplatku,
e)
spôsob vykonania daňovej exekúcie a číslo účtu správcu dane,
f)
ďalšie náležitosti ustanovené v tomto zákone podľa jednotlivých spôsobov výkonu daňovej exekúcie,
g)
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ...
(3)

Daňový exekučný príkaz sa doručuje do vlastných rúk účastníkom daňového exekučného konania, iným osobám ...

(4)

Daňový exekučný príkaz je právoplatný dňom jeho vydania a nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky. ...

§ 93 - Oprava daňového exekučného príkazu

Správca dane môže opraviť daňový exekučný príkaz, ak prišlo pri jeho vydaní k chybe v písaní alebo inej ...

§ 94 - Daňová exekúcia

Daňová exekúcia je nútený výkon, ktorým sa vymáha zaplatenie daňového nedoplatku alebo zníženie daňového ...

§ 95 - Odloženie daňovej exekúcie
(1)

Správca dane odloží daňovú exekúciu, ak daňovému dlžníkovi bol povolený odklad platenia vymáhaného daňového ...

(2)

Správca dane môže odložiť daňovú exekúciu z vlastného podnetu, ak sa preverujú skutočnosti rozhodujúce ...

(3)

Správca dane môže daňovú exekúciu na žiadosť daňového dlžníka, ktorý je fyzickou osobou, odložiť aj ...

(4)

Ak správca dane odloží daňovú exekúciu, úkony, ktoré vykonal, zostávajú zachované, ak v rozhodnutí o ...

(5)

Rozhodnutie o odložení daňovej exekúcie sa doručuje daňovému dlžníkovi do vlastných rúk.

(6)

Proti rozhodnutiu o odložení daňovej exekúcie nie sú prípustné opravné prostriedky.

§ 96 - Zastavenie daňového exekučného konania
(1)

Správca dane daňové exekučné konanie zastaví rozhodnutím, ak

a)
exekučný titul bol zrušený,
b)
exekučný titul sa nestal vykonateľným,
c)
bolo preukázané, že k predmetu daňovej exekúcie má vlastnícke právo iná osoba,
d)
predmet daňovej exekúcie nepodlieha daňovej exekúcii,
e)
právo vymáhať daňový nedoplatok je premlčané a daňový dlžník vzniesol námietku premlčania tohto práva ...
f)
daňový nedoplatok bol vyrovnaný,
g)
je iný dôvod, pre ktorý nie je možné v daňovom exekučnom konaní pokračovať.
(2)

Ak sa daňového exekučného konania týka niektorý z dôvodov jeho zastavenia len sčasti alebo ak sa daňová ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno podať odvolanie do ôsmich dní odo dňa doručenia ...

§ 97 - Doručovanie rozhodnutia

Rozhodnutie vydané podľa § 95 a 96 sa doručuje osobám uvedeným v § 92 ods. 3 do vlastných rúk.

DRUHÝ DIEL
VÝKON DAŇOVEJ EXEKÚCIE

§ 98 - Spôsoby vykonávania daňovej exekúcie
(1)

Správca dane môže vykonať daňovú exekúciu

a)
zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
b)
prikázaním pohľadávky,
c)
predajom hnuteľných vecí,
d)
odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju,
e)
predajom cenných papierov,
f)
predajom nehnuteľnosti,
g)
predajom podniku alebo jeho časti,
h)
postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti,
i)
zadržaním vodičského preukazu.
(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, správca dane môže vykonať daňovú exekúciu spôsobom, ktorý si určí, ...

PRVÝ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA ZRÁŽKAMI ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV

§ 99 - Základné ustanovenia
(1)

Ak sa v ustanoveniach o daňovej exekúcii zrážkami zo mzdy uvádza platiteľ mzdy, vzťahujú sa príslušné ...

(2)

Ak má daňový dlžník popri nároku na mzdu alebo plat aj nárok na iný príjem uvedený § 106 ods. 1, postupuje ...

(3)

Daňovej exekúcii podliehajú všetky príjmy, ktoré daňový dlžník získa namiesto mzdy, ako aj iné príjmy ...

(4)

Daňovej exekúcii nepodliehajú

a)
suma potrebná na úhradu za poskytnutú sociálnu službu) alebo jej časť, ak daňový dlžník platí úhradu ...
b)
suma povinného zostatku po zaplatení úhrady za sociálne služby podľa osobitného predpisu,58) ak daňový ...
c)
dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto dávke a jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytované podľa ...
d)
peňažné príspevky na kompenzáciu poskytované podľa osobitného predpisu,60)
e)
štátne sociálne dávky poskytované podľa osobitných predpisov,61)
f)
príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa podľa osobitného predpisu,62)
g)
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru.63)
§ 100 - Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy
(1)

Správca dane zašle platiteľovi mzdy oznámenie, že sa voči daňovému dlžníkovi začalo daňové exekučné ...

(2)

Správca dane vydá daňový exekučný príkaz na daňovú exekúciu zrážkami zo mzdy podľa § 92 ods. 1.

(3)

Daňový exekučný príkaz okrem náležitostí podľa § 92 ods. 2 obsahuje

a)
označenie platiteľa mzdy,
b)
ustanovenie, že daňový exekučný príkaz zostáva v platnosti do úplného vyrovnania vymáhaného daňového ...
(4)

Správca dane doručí do vlastných rúk daňový exekučný príkaz na daňovú exekúciu zrážkami zo mzdy platiteľovi ...

(5)

Platiteľ mzdy je oprávnený vykonávať zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia osobitného ...

(6)

Ak platiteľ mzdy nesplní povinnosť určenú v daňovom exekučnom príkaze, môže mu správca dane uložiť pokutu ...

§ 101
(1)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť správcovi dane v lehote do ôsmich dní po uplynutí príslušného kalendárneho ...

(2)

Ak dočasná pracovná neschopnosť daňového dlžníka, ktorému vznikol nárok na nemocenské, trvá viac ako ...

(3)

Platiteľ mzdy je povinný bezodkladne oznámiť správcovi dane skutočnosť, že daňový dlžník nastúpil na ...

(4)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť správcovi dane v lehote do ôsmich dní od skončenia pracovného pomeru ...

(5)

Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky zo mzdy po vyrovnaní vymáhaného daňového nedoplatku.

§ 102
(1)

Ak platiteľ mzdy vypláca mesačnú mzdu po častiach, môže primerané zrážky zo mzdy vykonať daňovému dlžníkovi ...

(2)

Ak sa daňový exekučný príkaz doručí platiteľovi mzdy po tom, ako bola časť mesačnej mzdy daňovému dlžníkovi ...

(3)

Ak sa preddavok vypláca za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá z ...

(4)

Ak sa vypláca mzda za niekoľko mesiacov naraz, je potrebné vypočítať zrážky za každý kalendárny mesiac ...

§ 103 - Zmena platiteľa mzdy
(1)

Ak sa po doručení daňového exekučného príkazu platiteľovi mzdy zmení platiteľ mzdy, vzťahuje sa daňový ...

(2)

Povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy vzniká novému platiteľovi mzdy dňom, keď sa od daňového dlžníka alebo ...

(3)

Za zmenu platiteľa mzdy podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak daňový dlžník po doručení daňového exekučného ...

§ 104
(1)

Ak zamestnanec uzavrie nový pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, je povinný predložiť platiteľovi ...

(2)

Nový platiteľ mzdy po predložení písomného vyhlásenia podľa odseku 1 oznámi túto skutočnosť bezodkladne ...

(3)

Správca dane doručí do vlastných rúk novému platiteľovi mzdy pôvodný daňový exekučný príkaz, na ktorého ...

(4)

Daňový dlžník, ktorý skončil pracovný pomer u doterajšieho platiteľa mzdy, je povinný oznámiť túto skutočnosť ...

(5)

Za nesplnenie povinností podľa odseku 4 môže správca dane uložiť daňovému dlžníkovi pokutu podľa § 155. ...

§ 105 - Niekoľko platiteľov mzdy
(1)

Ak daňový dlžník poberá mzdu od niekoľkých platiteľov mzdy, vzťahuje sa daňový exekučný príkaz na zrážky ...

(2)

Ak správca dane prikazuje vykonať daňovú exekúciu zrážkami zo mzdy niekoľkým platiteľom mzdy, určí im ...

§ 106 - Daňová exekúcia zrážkami z iných príjmov
(1)

Ustanovenia o daňovej exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na daňovú exekúciu zrážkami z pracovnej ...

(2)

Do príjmu sa nezapočítavajú prídavky na deti, príplatok k prídavkom na deti a zvýšenie dôchodku pre ...

(3)

Ak ide o daňovú exekúciu zrážkami z dôchodku daňového dlžníka, ktorý z tohto dôchodku platí úhradu za ...

(4)

Daňovej exekúcii zrážkami z iných príjmov nepodlieha dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto dávke ...

(5)

Ak sa vyplácajú preddavky členom družstiev za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, vypočíta sa, ...

(6)

Za nesplnenie povinnosti určenej v daňovom exekučnom príkaze môže správca dane uložiť pokutu podľa § ...

DRUHÝ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PRIKÁZANÍM POHĽADÁVKY

§ 107 - Druhy daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky

Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky sa môže vykonať

a)

prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb,

b)

prikázaním iných peňažných pohľadávok,

c)

postihnutím iných majetkových práv.

§ 108 - Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb
(1)

Daňovou exekúciou prikázaním pohľadávky z účtu daňového dlžníka vedeného u poskytovateľa platobných ...

(2)

Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb možno použiť aj ...

(3)

Daňová exekúcia sa vykoná odpísaním pohľadávky z účtu daňového dlžníka vedeného u poskytovateľa platobných ...

(4)

Správca dane doručí do vlastných rúk poskytovateľom platobných služieb rozhodnutie o začatí daňového ...

(5)

Správca dane prikáže poskytovateľom platobných služieb, aby po doručení rozhodnutia podľa odseku 4 zablokovali ...

(6)

Ak správca dane zistí, že majetok označený v daňovej exekučnej výzve nepostačuje na úhradu vymáhaného ...

(7)

Po doručení daňového exekučného príkazu je poskytovateľ platobných služieb povinný odpísať peňažné prostriedky ...

(8)

Ak poskytovateľ platobných služieb po doručení rozhodnutia podľa odseku 4 použije alebo umožní daňovému ...

(9)

Pri daňovej exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb, ktorým ...

§ 109 - Peňažné prostriedky nepodliehajúce exekúcii
(1)

Daňovej exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb nepodliehajú ...

(2)

Daňovej exekúcii nepodliehajú peňažné prostriedky na účtoch vedených u poskytovateľa platobných služieb, ...

(3)

Daňový dlžník je povinný predložiť poskytovateľom platobných služieb písomné vyhlásenie o tom, že na ...

§ 110 - Daňová exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok
(1)

Iná peňažná pohľadávka na účely tohto zákona je peňažný záväzok iných osôb voči daňovému dlžníkovi. ...

(2)

V rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania zakáže správca dane poddlžníkovi uhradiť záväzok daňovému ...

(3)

Správca dane zakáže v daňovej exekučnej výzve daňovému dlžníkovi vymáhať pohľadávku od poddlžníka.

(4)

Správca dane vydá daňový exekučný príkaz len do výšky záväzku inej osoby, najviac do výšky vymáhaného ...

(5)

Po doručení daňového exekučného príkazu je poddlžník povinný poukázať záväzok, ktorý je splatný, na ...

(6)

Správca dane je oprávnený vydať daňový exekučný príkaz aj na pohľadávku splatnú v budúcnosti, a to aj ...

(7)

Daňový exekučný príkaz sa doručuje do vlastných rúk daňovému dlžníkovi a poddlžníkovi.

(8)

Na plnenie uložené v rozhodnutí podľa odseku 2 nie je prípustné uzatvoriť dohodu o započítaní pohľadávok, ...

(9)

Ak je daňový exekučný príkaz vydaný na autorskú odmenu a autor je daňovým dlžníkom, môže správca dane ...

(10)

Ustanovenie odseku 9 sa použije primerane, aj ak ide o pohľadávky z práv príbuzných autorskému právu. ...

(11)

Daňovej exekúcii prikázaním inej peňažnej pohľadávky nepodlieha dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto ...

(12)

Ak poddlžník nesplní niektorú z povinností vyplývajúcich z odsekov 2, 5 a 9, stáva sa dlžníkom správcu ...

§ 111 - Daňová exekúcia postihnutím iných majetkových práv

Správca dane je oprávnený vykonať daňovú exekúciu postihnutím iného majetkového práva, ktoré je prevoditeľné ...

TRETÍ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM HNUTEĽNÝCH VECÍ

§ 112

Predmetom daňovej exekúcie sú hnuteľné veci vrátane ich súčastí a ich príslušenstva (ďalej len „hnuteľné ...

§ 113
(1)

V daňovej exekučnej výzve správca dane zakáže daňovému dlžníkovi nakladať s hnuteľnými vecami, ktoré ...

(2)

Daňová exekučná výzva sa doručí daňovému dlžníkovi do vlastných rúk najneskôr pri súpise hnuteľných ...

(3)

Správca dane upozorní daňového dlžníka v daňovej exekučnej výzve, že iná osoba môže v lehote na podanie ...

(4)

Ak je predmetom daňovej exekúcie motorové vozidlo, správca dane v daňovej exekučnej výzve uloží daňovému ...

(5)

Na vykonanie daňovej exekúcie predajom hnuteľných vecí vydá správca dane daňový exekučný príkaz. V daňovom ...

(6)

Správca dane na základe právoplatného daňového exekučného príkazu ponúkne na predaj za peniaze v hotovosti, ...

a)
mimoriadne významné výtvarné diela a pamiatky,
b)
rukopisy mimoriadne významných literárnych diel,
c)
osobné pamiatky a korešpondenciu významných spisovateľov a kultúrnych činiteľov, ako aj iné spomienkové ...
d)
predmety väčšej kultúrnej, historickej hodnoty a ich súbory.
(7)

Ak právnická osoba podľa odseku 6 v lehote do 30 dní od doručenia ponuky neodpovie na ponuku a nezloží ...

§ 114 - Súpis hnuteľných vecí
(1)

Súpis hnuteľných vecí vykoná správca dane pri doručení daňovej exekučnej výzvy. Spíšu sa predovšetkým ...

(2)

Veci, ktoré rýchlo podliehajú skaze, alebo ich prevoz, úschova, udržiavanie a predaj by vyžadovali neúmerne ...

(3)

Súpis hnuteľných vecí musí obsahovať

a)
názov a sídlo správcu dane,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt daňového dlžníka alebo obchodné meno, sídlo daňového dlžníka, identifikačné ...
c)
miesto a dátum vykonania súpisu hnuteľných vecí,
d)
jednotlivo spísané hnuteľné veci a ich opis, ktorým sa určí najmä počet, hmotnosť, výrobné číslo, značka, ...
e)
hodnotu spísaných hnuteľných vecí,
f)
osobné, majetkové a rodinné pomery daňového dlžníka v rozsahu potrebnom na posúdenie postihnuteľnosti ...
g)
podpisy osôb prítomných pri súpise.
(4)

Správca dane na účely spísania hnuteľných vecí daňového dlžníka urobí obhliadku sídla a miesta podnikania, ...

(5)

Správca dane vykoná osobnú prehliadku daňového dlžníka a ďalšej prítomnej osoby, ak je podozrenie, že ...

(6)

Správca dane po vydaní daňového exekučného príkazu zabezpečí zistenie ceny hnuteľných vecí znalcom. ...

§ 115 - Uschovanie spísaných hnuteľných vecí

Ak je obava, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu hnuteľných vecí uvedených v ...

§ 116 - Hnuteľné veci nepodliehajúce výkonu daňovej exekúcie

Daňovou exekúciou nemožno postihnúť hnuteľné veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný76) ...

§ 117 - Veci vylúčené z daňovej exekúcie
(1)

Daňová exekúcia sa nevykonáva na hnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve daňového dlžníka a ktoré daňový ...

(2)

Z daňovej exekúcie podľa odseku 1 sú vylúčené

a)
bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b)
nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ daňového dlžníka a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa ...
c)
vodiaci pes, domáce zvieratá okrem tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d)
zdravotnícke potreby, zdravotnícke pomôcky a iné veci, ktoré daňový dlžník alebo člen domácnosti potrebuje ...
e)
hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla dávka v hmotnej núdzi, príspevky k tejto dávke a jednorazová dávka ...
f)
hnuteľné veci obstarané z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie,78) ...
g)
snubný prsteň a obrúčka,
h)
peniaze v hotovosti do sumy 165 eur,
i)
študijná literatúra.
(3)

Z daňovej exekúcie sú vylúčené aj hnuteľné veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde,79) ak by výkonom ...

§ 118 - Predaj hnuteľných vecí na dražbe

Správca dane predá spísané hnuteľné veci na dražbe; pri výkone dražby postupuje podľa tohto zákona.

§ 119 - Určenie ceny hnuteľných vecí
(1)

Správca dane určí cenu hnuteľných vecí podľa § 114 ods. 6; rozhodnutie o určení ceny správca dane nevydáva. ...

(2)

Cena výtvarných diel a pamiatok, rukopisov, mimoriadne významných literárnych diel, predmetov múzejnej ...

(3)

Vyvolávacia cena hnuteľných vecí na účely dražby sa určí najmenej vo výške troch štvrtín z ceny ustanovenej ...

§ 120 - Dražobná vyhláška na predaj hnuteľných vecí
(1)

Po určení ceny hnuteľných vecí správca dane vydá dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí.

(2)

Dražobná vyhláška na predaj hnuteľných vecí obsahuje najmä

a)
názov a sídlo správcu dane,
b)
dátum vydania a evidenčné číslo,
c)
čas a miesto konania dražby,
d)
predmet dražby,
e)
vyvolávaciu cenu predmetu dražby, ktorá je najnižším podaním,
f)
spôsob a termín zaplatenia najvyššieho podania,
g)
spôsob odovzdania vydraženej hnuteľnej veci,
h)
termín obhliadky dražených hnuteľných vecí,
i)
upozornenie, že osoby, ktoré majú k draženej hnuteľnej veci predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako ...
j)
poučenie o tom, kto môže byť účastníkom dražby,
k)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením ...
§ 121
(1)

Správca dane zverejní dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí najmenej 15 dní pred konaním dražby ...

(2)

Správca dane doručí dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí osobám podľa § 92 ods. 3, obvodnému ...

§ 122 - Účastníci dražby
(1)

Dražiť môže fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a právnická osoba (ďalej ...

(2)

Ak je dražiteľom hnuteľnej veci fyzická osoba, môže dražiť osobne alebo sa môže nechať na dražbe zastupovať. ...

(3)

Ak je dražiteľom hnuteľnej veci právnická osoba, môže dražiť jej štatutárny zástupca, ktorý je povinný ...

(4)

Dražiť nemôže

a)
zamestnanec správcu dane, ktorý vykonáva úkony na dražbe,
b)
daňový dlžník.
(5)

Dražba je verejná.

§ 123 - Priebeh dražby hnuteľných vecí
(1)

Správca dane pred začatím dražby zapíše záujemcov o dražbu hnuteľnej veci do zoznamu dražiteľov hnuteľnej ...

(2)

Zoznam dražiteľov hnuteľnej veci obsahuje najmä

a)
dátum a miesto konania dražby,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej ...
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pridelené pri registrácii, ...
d)
poznámku o uplatnení predkupného práva, ak sa preukázalo právoplatným dokladom,
e)
dražobné číslo,
f)
podpis dražiteľa hnuteľnej veci.
(3)

Najnižšie podanie sa určí podľa § 119 ods. 3. Ak sa neurobilo ani najnižšie podanie, v dražbe sa nepokračuje. ...

(4)

Správca dane pokračuje v dražbe dovtedy, pokiaľ dražitelia robia vyššie podania. Dražitelia sú viazaní ...

(5)

Ak niekoľko dražiteľov hnuteľnej veci urobí rovnaké podanie a neurobilo sa vyššie prípustné podanie, ...

(6)

Správca dane je povinný spýtať sa prítomných pred udelením príklepu, či majú námietky proti udeleniu ...

(7)

Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie ihneď; ak tak neurobí, draží sa hnuteľná vec znova ...

(8)

Udelením príklepu a zaplatením najvyššieho podania prechádza vlastníctvo k vydraženej hnuteľnej veci ...

(9)

Správca dane vydá vydražiteľovi potvrdenie o udelení príklepu.

(10)

Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie na draženú hnuteľnú vec, správca dane spíše úradný ...

(11)

O priebehu dražby spíše správca dane zápisnicu, v ktorej uvedie najmä údaje zo zoznamu dražiteľov hnuteľnej ...

(12)

Výťažkom sú peňažné prostriedky získané v dražbe. Ak dosiahnutý výťažok z dražby prevyšuje vymáhaný ...

§ 124 - Opätovná dražba
(1)

Pri výkone opätovnej dražby hnuteľných vecí sa správca dane riadi ustanoveniami tohto zákona o prvej ...

(2)

Na účely opätovnej dražby správca dane určí vyvolávaciu cenu najmenej vo výške 70 % z ceny určenej podľa ...

§ 125 - Predaj na základe ponuky
(1)

Správca dane po neúspešnej opätovnej dražbe pokračuje v daňovej exekúcii predajom hnuteľnej veci na ...

(2)

Správca dane zverejní predaj na základe ponuky oznamom najmenej 15 dní pred termínom na podanie písomných ...

(3)

Správca dane doručí do vlastných rúk oznam o predaji hnuteľnej veci na základe ponuky osobám podľa § ...

(4)

Oznam o predaji hnuteľnej veci na základe ponuky obsahuje najmä

a)
názov a sídlo správcu dane,
b)
termín na podanie písomných ponúk správcovi dane s upozornením, že písomné ponuky podané po uplynutí ...
c)
predmet predaja a jeho najnižšiu cenu,
d)
termín obhliadky,
e)
upozornenie, že hnuteľná vec bude predaná na základe ponuky záujemcovi s najvyššou ponúknutou cenou,
f)
upozornenie na podanie ponuky v uzavretej obálke s označením „Predaj na základe ponuky – neotvárať“,
g)
termín a miesto vyhodnotenia písomných ponúk,
h)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením ...
(5)

Na účely predaja hnuteľných vecí na základe ponuky správca dane určí cenu najmenej vo výške 60 % z ceny ...

(6)

Záujemca je povinný zúčastniť sa na vyhodnotení písomných ponúk osobne alebo prostredníctvom zástupcu. ...

(7)

Po zaplatení najvyššej ponuky správca dane vydá nadobúdateľovi potvrdenie o predaji na základe ponuky. ...

(8)

Predaj uskutočnený na základe ponuky má tie isté účinky ako predaj na dražbe.

(9)

Dosiahnutý výťažok sa použije rovnako ako výťažok z predaja hnuteľných vecí na dražbe podľa § 123 ods. ...

(10)

Ak predaj hnuteľnej veci na základe ponuky nebol úspešný, správca dane daňovú exekúciu predajom hnuteľných ...

§ 126 - Priamy predaj hnuteľných vecí
(1)

Hnuteľné veci, ktorých cena určená podľa § 119 ods. 1 a 2 nie je vyššia ako 165 eur za jeden kus, veci ...

(2)

Po zaplatení ceny správca dane vydá nadobúdateľovi potvrdenie o priamom predaji hnuteľných vecí.

ŠTVRTÝ ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA ODOBRATÍM PEŇAZÍ V HOTOVOSTI A INÝCH VECÍ, PRI KTORÝCH NEDOCHÁDZA K PREDAJU

§ 127
(1)

Správca dane pri doručení daňovej exekučnej výzvy vykoná súpis peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ...

(2)

Správca dane vykoná daňovú exekúciu odobratím peňazí v hotovosti, len ak peniaze v hotovosti presahujú ...

(3)

Daňovej exekúcii odobratím peňazí v hotovosti nepodliehajú peňažné prostriedky určené na výplatu miezd ...

(4)

Ak správca dane pri súpise podľa odseku 1 nájde devízové hodnoty, nakladá s nimi podľa osobitného predpisu.82) ...

§ 128
(1)

Vkladné knižky alebo iné listiny, ktoré je potrebné predložiť na uplatnenie práva, správca dane spíše ...

(2)

Vkladnú knižku predloží správca dane poskytovateľovi platobných služieb s právoplatným daňovým exekučným ...

(3)

Získané peňažné prostriedky sa použijú rovnako ako výťažok z predaja hnuteľných vecí na dražbe podľa ...

PIATY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM CENNÝCH PAPIEROV

§ 129
(1)

Správca dane v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania uloží právnickej osobe oprávnenej viesť ...

(2)

Daňová exekúcia predajom cenných papierov vo vlastníctve daňového dlžníka sa vykoná tak, že správca ...

(3)

Ak správca dane zistí, že hodnota majetku označená v daňovej exekučnej výzve nepostačuje na úhradu vymáhaného ...

(4)

Ak povaha cenného papiera neumožňuje postup podľa odseku 2, správca dane vyzve toho, kto má na základe ...

(5)

Správca dane je oprávnený vykonávať všetky úkony spojené s vlastníctvom cenných papierov namiesto daňového ...

(6)

Získané peňažné prostriedky sa použijú rovnako ako výťažok z predaja hnuteľných vecí na dražbe podľa ...

ŠIESTY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI, BYTU ALEBO NEBYTOVÉHO PRIESTORU

§ 130
(1)

Správca dane vykoná daňovú exekúciu predajom nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru (ďalej len ...

(2)

Daňovou exekúciou predajom nehnuteľnosti možno postihnúť aj majetok nezapísaný v katastri nehnuteľností, ...

(3)

Daňová exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť s jej súčasťami a príslušenstvom.

(4)

Správca dane vydá na nehnuteľnosť rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania. Ak je daňovou exekúciou ...

(5)

Správca dane vydá daňovú exekučnú výzvu. Uloží daňovému dlžníkovi povinnosť do 15 dní oznámiť správcovi ...

(6)

Správca dane po nadobudnutí právoplatnosti daňovej exekučnej výzvy vydá daňový exekučný príkaz na predaj ...

(7)

Po doručení daňového exekučného príkazu správca dane zabezpečí zistenie ceny nehnuteľnosti znalcom. ...

(8)

Správca dane na základe daňového exekučného príkazu ponúkne právnickým osobám,73) ktorých poslaním je ...

(9)

Ak právnická osoba podľa odseku 8 v lehote do 30 dní odo dňa doručenia ponuky neodpovie na ponuku a ...

(10)

Správca dane vykoná daňovú exekúciu predajom nehnuteľnosti formou dražby.

(11)

Ak najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby spoluvlastník nehnuteľnosti alebo viac spoluvlastníkov ...

§ 131
(1)

Cena nehnuteľnosti sa určí znaleckým posudkom. Znalecký posudok musí obsahovať všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti považuje všeobecná hodnota nehnuteľnosti ...

(3)

Závady viaznuce na nehnuteľnosti sa odhadnú podľa hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva zo závady pre zaťaženého. ...

(4)

O znaleckom posudku na cenu nehnuteľnosti upovedomí správca dane daňového dlžníka, osoby, ktoré majú ...

(5)

Na účely dražby vyvolávacia cena nehnuteľnosti sa rovná cene podľa znaleckého posudku. Správca dane ...

(6)

Závadami na účely odseku 1 sa rozumejú vecné bremená, ktoré vznikli podľa osobitného predpisu, a nájomné ...

§ 132 - Dražobná vyhláška
(1)

Po určení vyvolávacej ceny vydá správca dane dražobnú vyhlášku.

(2)

Dražobná vyhláška musí obsahovať

a)
názov a sídlo správcu dane,
b)
dátum vydania a číslo dražobnej vyhlášky,
c)
čas a miesto dražby,
d)
označenie nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností,
e)
vyvolávaciu cenu, ktorá je najnižším podaním,
f)
výšku zábezpeky, spôsob a termín jej zaplatenia,
g)
podmienky vrátenia zábezpeky,
h)
spôsob zaplatenia najvyššieho podania,
i)
závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie,
j)
ustanovenia o prechode závad a úžitkov z nehnuteľnosti,
k)
ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi,
l)
upozornenie na uplatnenie predkupného práva,
m)
čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti,
n)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením ...
§ 133
(1)

Správca dane zverejní dražobnú vyhlášku najmenej 30 dní pred dňom uskutočnenia dražby na úradnej tabuli ...

(2)

Správca dane zašle bezodkladne, najneskôr 30 dní pred uskutočnením dražby, dražobnú vyhlášku Ministerstvu ...

(3)

Správca dane doručuje dražobnú vyhlášku do vlastných rúk osobám, ktorým sa doručuje daňový exekučný ...

§ 134 - Účastníci dražby
(1)

Dražiť môže fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, a ak to pripúšťa osobitný ...

(2)

Pre účastníkov dražby nehnuteľnosti platí ustanovenie § 122 ods. 2 až 5. V opakovanej alebo opätovnej ...

§ 135 - Individuálna prezenčná listina
(1)

Pred začatím dražby vyplní dražiteľ nehnuteľnosti individuálnu prezenčnú listinu dražiteľa nehnuteľnosti, ...

a)
dátum a miesto konania dražby,
b)
popis nehnuteľnosti a jej vyvolávaciu cenu,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu fyzickej ...
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pridelené pri registrácii, ...
e)
výšku dražobnej zábezpeky a doklad o jej zaplatení,
f)
uplatnenie predkupného práva preukázaného právoplatným dokladom,
g)
podpis dražiteľa nehnuteľnosti.
(2)

Pred začatím dražby správca dane preverí údaje uvedené v individuálnej prezenčnej listine dražiteľa ...

(3)

Po vyplnení individuálnej prezenčnej listiny a predložení dokladov o zaplatení dražobnej zábezpeky podľa ...

§ 136 - Určenie dražobnej zábezpeky
(1)

Správca dane určí dražobnú zábezpeku najmenej vo výške 50 % z vyvolávacej ceny. Dražobnú zábezpeku je ...

(2)

Dražiteľ nehnuteľnosti zloží dražobnú zábezpeku prevodom na účet správcu dane alebo v hotovosti v termíne ...

(3)

Dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky je výpis z účtu obsahujúci odpísanie dražobnej zábezpeky ...

(4)

Úspešnému vydražiteľovi nehnuteľnosti sa započítava zaplatená dražobná zábezpeka do ceny vydraženej ...

(5)

Dražiteľovi nehnuteľnosti, ktorý bol v dražbe neúspešný, vráti správca dane dražobnú zábezpeku v termíne ...

(6)

Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, správca ...

§ 137 - Zrušenie dražby
(1)

Správca dane zruší konanie dražby, ak

a)
daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby,
b)
spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, poukáže na účet správcu dane vyvolávaciu ...
c)
iná osoba poukáže na účet správcu dane celý daňový nedoplatok bez nároku na prechod vlastníckeho práva ...
(2)

Správca dane je oprávnený vymáhať exekučné náklady, ak neboli uhradené daňovým dlžníkom alebo inou osobou ...

(3)

Ak spoluvlastník nehnuteľnosti konal podľa odseku 1 písm. b), správca dane vyhotoví zápisnicu o zrušení ...

§ 138 - Priebeh dražby nehnuteľnosti
(1)

Na začiatku dražby správca dane oboznámi prítomných s nehnuteľnosťami, ich vyvolávacími cenami a poradím, ...

(2)

Po vyvolaní ceny sa prihlasujú dražitelia, ktorí zložili dražobnú zábezpeku na draženú vec, zdvihnutím ...

(3)

Dražba pokračuje dovtedy, kým dražitelia zvyšujú podania. Ak nie je vyššie podanie, správca dane opakuje ...

(4)

Dražitelia sú viazaní svojím podaním dovtedy, pokiaľ správca dane neudelí príklep najvyššiemu podaniu. ...

(5)

Správca dane pokračuje v dražbe až do vydraženia všetkých dražených nehnuteľností.

(6)

Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, správca dane oznámi, že v dražbe týchto nehnuteľností ...

(7)

Pred ukončením dražby a udelením príklepu sa správca dane spýta prítomných na dražbe, či majú námietky ...

(8)

O priebehu dražby spíše správca dane zápisnicu, v ktorej uvedie najmä údaje z individuálnych prezenčných ...

§ 139
(1)

Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov nehnuteľnosti ...

(2)

Ak správca dane odoprie udelenie príklepu vzhľadom na podanú námietku, pokračuje sa v dražbe vyvolaním ...

§ 140 - Rozhodnutie o udelení príklepu
(1)

Správca dane vydá rozhodnutie o udelení príklepu, v ktorom určí lehotu na zaplatenie najvyššieho podania. ...

(2)

Proti rozhodnutiu o udelení príklepu môžu podať námietky osoby podľa odseku 1 vrátane osôb, ktoré sa ...

(3)

Osoby podľa odseku 2 môžu podať námietky v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o udelení ...

(4)

Správca dane môže námietke vyhovieť, ak sú vytýkané nedostatky na ujmu toho, kto námietku podal, alebo ...

§ 141
(1)

Rozhodnutie o námietke proti rozhodnutiu o udelení príklepu sa doručuje osobám podľa § 140 ods. 2.

(2)

Ak sa v konaní o námietke zruší rozhodnutie o udelení príklepu, určí správca dane novú dražbu len na ...

§ 142
(1)

Udelením príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti so súhlasom správcu dane.

(2)

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda vydražiteľ zaplatením najvyššieho podania v určenej lehote ...

(3)

Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, právoplatné rozhodnutie o udelení príklepu zašle správca dane ...

(4)

Ak sa zruší rozhodnutie o udelení príklepu alebo ak vydražiteľ v určenej lehote nezaplatil najvyššie ...

§ 143 - Opakovaná dražba, opätovná dražba a prechod vlastníckeho práva na základe ponuky
(1)

Ak vydražiteľ neuhradil najvyššie podanie včas alebo dražba sa nekonala z dôvodu nezáujmu dražiteľov ...

(2)

Pri organizovaní opakovanej dražby sa správca dane riadi ustanoveniami o prvej dražbe.

(3)

Na účely opakovanej dražby správca dane určí vyvolávaciu cenu vo výške 90 % z ceny zistenej podľa § ...

(4)

Ak je opakovaná dražba neúspešná, môže správca dane v lehote podľa odseku 1 nariadiť opätovnú dražbu. ...

(5)

Pred nariadením opätovnej dražby môže správca dane rozhodnúť o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...

(6)

Ak je opätovná dražba neúspešná, môže správca dane v lehote podľa odseku 1 rozhodnúť o prechode vlastníckeho ...

§ 144 - Účastníci opakovanej dražby, opätovnej dražby a prechodu vlastníckeho práva na základe ponuky
(1)

Na opakovanej dražbe nemôže dražiť dražiteľ nehnuteľnosti, ktorému bol udelený príklep na prvej dražbe ...

(2)

Vydražiteľ, ktorý nezaplatil najvyššie podanie, je povinný zaplatiť rozdiel medzi najvyšším podaním, ...

(3)

Správca dane na úhradu nákladov podľa odseku 2 použije zaplatenú dražobnú zábezpeku vydražiteľa, ktorý ...

(4)

Na opätovnej dražbe nemôžu dražiť dražitelia, ktorým bol udelený príklep na prvej alebo opakovanej dražbe ...

(5)

Správca dane sa pri opätovnej dražbe riadi ustanoveniami odsekov 2 a 3.

(6)

Dražitelia, ktorým bol udelený príklep na prvej, opakovanej alebo opätovnej dražbe a nezaplatili najvyššie ...

(7)

Správca dane pri prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky postupuje obdobne podľa ...

(8)

Proti rozhodnutiu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky môžu podať námietky ...

(9)

Po doručení rozhodnutia o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky sa môže záujemca ...

(10)

Po zaplatení najvyššieho podania v určenej lehote a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prechode ...

(11)

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda nadobúdateľ zaplatením najvyššej ponuky v určenej lehote a ...

(12)

Ak sa zruší rozhodnutie o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky alebo ak účastník ...

§ 145
(1)

Vydražiteľ alebo záujemca s najvyššou ponukou musí bez započítania na najvyššie podanie alebo najvyššiu ...

(2)

Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti alebo k nehnuteľnosti nadobudnutej na základe ponuky zaniká. ...

§ 146

Ak po prvej dražbe, opakovanej dražbe alebo opätovnej dražbe predajom nehnuteľnosti došlo k zníženiu ...

SIEDMY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM PODNIKU ALEBO JEHO ČASTI

§ 147
(1)

Na daňovú exekúciu predajom podniku alebo jeho časti sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.88) ...

(2)

Správca dane v daňovej exekučnej výzve vyzve daňového dlžníka, aby v lehote do ôsmich dní oznámil identifikačné ...

(3)

Správca dane po nadobudnutí právoplatnosti daňovej exekučnej výzvy vydá daňový exekučný príkaz na predaj ...

(4)

Daňová exekúcia predajom podniku alebo jeho časti sa vykonáva formou dražby. Cena sa určí znaleckým ...

(5)

Udelením príklepu alebo vydaním rozhodnutia o prechode vlastníckeho práva na základe ponuky sa môže ...

(6)

Ak sa zruší rozhodnutie o udelení príklepu alebo ak vydražiteľ v určenej lehote nezaplatil najvyššie ...

(7)

Po zaplatení najvyššieho podania alebo najvyššej ponuky v určenej lehote a po nadobudnutí právoplatnosti ...

(8)

Na vydražiteľa prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ...

(9)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na vydražiteľa podniku alebo jeho ...

(10)

Pri daňovej exekúcii predajom podniku alebo jeho časti nemožno vydražiť samostatne iba obchodné meno ...

(11)

Ustanovenia odsekov 8 až 10 sa použijú aj pre záujemcu pri predaji podniku alebo jeho časti rozhodnutím ...

(12)

Daňová exekúcia predajom podniku alebo jeho časti sa vzťahuje aj na majetok v správe štátneho podniku.89) ...

ÔSMY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA POSTIHNUTÍM MAJETKOVÝCH PRÁV SPOJENÝCH S OBCHODNÝM PODIELOM SPOLOČNÍKA V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

§ 148
(1)

Správca dane môže vykonať daňovú exekúciu voči daňovému dlžníkovi, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ...

a)
vyrovnací podiel,
b)
podiel na zisku,
c)
podiel na likvidačnom zostatku.
(2)

Pri daňovej exekúcii postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej ...

(3)

Daňová exekúcia je prípustná na podiely vyplácané alebo vyrovnávané v peňažných prostriedkoch, a to ...

(4)

Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa doručí obchodnej spoločnosti, v ktorej je daňový ...

(5)

Správca dane doručí daňovú exekučnú výzvu daňovému dlžníkovi. Doručením daňovej exekučnej výzvy stráca ...

(6)

Ak obchodná spoločnosť poruší povinnosť uloženú v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, v ...

DEVIATY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA ZADRŽANÍM VODIČSKÉHO PREUKAZU

§ 148a
(1)

Správca dane je oprávnený vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka, ktorého ...

(2)

Daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu správca dane doručí daňovému dlžníkovi a orgánu ...

(3)

Právoplatné rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania správca dane bezodkladne doručí orgánu ...

TRETÍ DIEL
NÁKLADY DAŇOVEJ EXEKÚCIE

Exekučné náklady a hotové výdavky
§ 149
(1)

Daňový dlžník uhrádza náklady za výkon zhabania vo výške podľa odseku 2, náklady za výkon predaja vo ...

(2)

Náklady za výkon zhabania sú 2 % z vymáhaného daňového nedoplatku, najmenej 16 eur a najviac 16 600 ...

(3)

Náklady za výkon predaja sú 2 % z vymoženého daňového nedoplatku, najmenej 16 eur a najviac 16 600 eur. ...

(4)

Exekučné náklady podľa odsekov 2 a 3 správca dane neurčí pri výkone daňovej exekúcie

a)
zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
b)
prikázaním pohľadávky,
c)
odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju,
d)
predajom cenných papierov,
e)
postihnutím majetkového práva spojeného s obchodným podielom spoločníka obchodnej spoločnosti,
f)
zadržaním vodičského preukazu.
(5)

Exekučné náklady podľa odsekov 2 a 3 sa počítajú zo sumy zaokrúhlenej na desiatky eur nadol.

(6)

Daňový dlžník je povinný uhradiť exekučné náklady podľa odseku 2 vždy, keď poverený zamestnanec správcu ...

(7)

Daňový dlžník je povinný uhradiť exekučné náklady podľa odseku 3 vždy, keď došlo k začatiu dražby alebo ...

(8)

Hotové výdavky uhrádza daňový dlžník v skutočnej výške, a to aj vtedy, ak k výkonu daňovej exekúcie ...

(9)

Ak sa hotové výdavky dotýkajú viacerých daňových dlžníkov, správca dane rozvrhne ich výšku podľa pomeru ...

(10)

Exekučné náklady a hotové výdavky je daňový dlžník povinný uhradiť do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ...

(11)

Exekučné náklady a hotové výdavky vymáha správca dane ako daňový nedoplatok.

(12)

Ak bola daňová exekúcia vykonaná neoprávnene, exekučné náklady a hotové výdavky znáša správca dane.

(13)

Ak bola daňová exekúcia vykonaná neoprávnene len čiastočne, znáša správca dane náklady len v rozsahu ...

(14)

Náklady, ktoré vznikli daňovému dlžníkovi v súvislosti s výkonom daňovej exekúcie, znáša daňový dlžník, ...

§ 150
(1)

Správca dane nevyrubí exekučné náklady a hotové výdavky, ak

a)
pobyt daňového dlžníka nie je známy,
b)
by ich vymáhanie bolo spojené s neprimeranými nákladmi,
c)
daňový dlžník, ktorý je fyzickou osobou, zomrel.
(2)

Správca dane nevymáha exekučné náklady a hotové výdavky, ak

a)
daňový dlžník, ktorý je fyzickou osobou, zomrel a nemá dediča alebo právneho nástupcu,
b)
daňový dlžník, ktorý je právnickou osobou, zanikne výmazom z príslušného registra bez právneho nástupcu, ...
c)
sa nárok na ich úhradu premlčal a daňový dlžník vzniesol námietku premlčania alebo nárok na ich úhradu ...
(3)

Správca dane je oprávnený vyrubiť exekučné náklady a hotové výdavky do piatich rokov odo dňa vydania ...

ŠTVRTÝ DIEL
VÝŤAŽOK Z DAŇOVEJ EXEKÚCIE A JEHO ROZDELENIE

§ 151 - Daňový exekučný účet
(1)

Správca dane v daňovom exekučnom príkaze uvedie číslo osobitného daňového exekučného účtu, na ktorý ...

(2)

Na daňový exekučný účet sa poukazujú tieto platby:

a)
plnenie na základe daňovej exekučnej výzvy vydanej správcom dane,
b)
plnenia z jednotlivých spôsobov vykonávania daňovej exekúcie podľa § 98 ods. 1 písm. a), b), d), e), ...
c)
z predaja na dražbe, z predaja na základe ponuky alebo z prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...
d)
na základe uplatnenia predkupného práva spoluvlastníkom,
e)
z dražobnej zábezpeky vydražiteľa, ktorý nezaplatil najvyššie podanie podľa § 144 ods. 2,
f)
z dražobnej zábezpeky vydražiteľa,
g)
z dražobných zábezpek dražiteľov,
h)
z úhrad exekučných nákladov a hotových výdavkov.
§ 152 - Vrátenie dražobných zábezpek dražiteľov, rozdelenie a použitie výťažku
(1)

Správca dane z prostriedkov získaných podľa § 151 ods. 2 písm. g) vráti dražobné zábezpeky neúspešných ...

(2)

Správca dane získaný výťažok poukázaný na daňový exekučný účet podľa § 151 ods. 2 písm. a) až f) a získané ...

(3)

Ak sú vymáhané daňové nedoplatky z viacerých druhov daní jedným daňovým exekučným príkazom, použije ...

(4)

Na účely tohto zákona sa zvyškom výťažku rozumie zostatok sumy po vykonaných úhradách a pokrytí daňového ...

(5)

Zvyšok výťažku použije správca dane na úhradu daňového nedoplatku splatného ku dňu vzniku zvyšku výťažku ...

(6)

Ak vznikne aj po uplatnení postupu podľa odseku 5 zvyšok výťažku, správca dane ho použije na úhradu ...

(7)

Ak po uplatnení postupu podľa odsekov 1 až 6 vykáže správca dane zvyšok výťažku, vráti ho na účet daňového ...

(8)

Ak správca dane vráti zvyšok výťažku po lehote podľa odseku 7, je povinný zaplatiť úrok podľa § 79 ods. ...

Piaty diel

§ 153 - Ochrana zamestnanca správcu dane

Ochranu zamestnancovi správcu dane pri výkone daňovej exekúcie poskytuje Policajný zbor.

PIATA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 154 - Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto

a)
nepodá daňové priznanie v
1.
ustanovenej lehote,
2.
lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1,
3.
lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2,
b)
nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote,
c)
nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote,
d)
nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane,
e)
uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal ...
f)
zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú ...
g)
uplatní si nárok podľa osobitných predpisov1) vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal právo ...
h)
zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,
i)
uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje ...
1.
zvýšenie dane,
2.
zníženie nadmerného odpočtu,
3.
zníženie uplatneného vrátenia dane33) alebo
4.
zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu,92)
j)
nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,1) ...
(2)

Zodpovednosti za porušenie povinnosti, ktoré sú správnym deliktom podľa odseku 1, sa fyzická osoba, ...

Sankcie

§ 155 - Pokuty
(1)

Správca dane uloží pokutu

a)
od 30 eur do 16 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu; ak je správcom ...
b)
od 60 eur do 32 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) tretieho bodu; ak je správcom ...
c)
od 60 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. b),
d)
od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. c); ak je správcom dane obec, uloží ...
e)
od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. d) a j); ak je správcom dane obec, ...
f)
vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne zo sumy
1.
o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň uvedenú v daňovom priznaní ...
2.
o ktorú správca dane znížil uplatnený nárok podľa osobitných predpisov,1) za správny delikt podľa § ...
3.
dane určenej správcom dane podľa pomôcok za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. h),
4.
súčtu vlastnej daňovej povinnosti92a) zistenej správcom dane a nadmerného odpočtu92b) uvedeného v daňovom ...
g)
vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou ...
h)
vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou ...
(2)

Pokuta podľa odseku 1 písm. f) až h) sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty ...

(3)

Ak správca dane uloží pokutu podľa odseku 1 písm. b), pokuta podľa odseku 1 písm. a) sa neuloží.

(4)

Správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu ...

(5)

Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky v prípadoch podľa odseku 1 písm. ...

(6)

Ak daňový subjekt podá ďalšie dodatočné daňové priznania, pokuta sa vypočíta spôsobom podľa odseku 1 ...

(7)

Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 písm. f) sa uplatňuje základná úroková sadzba Európskej centrálnej ...

(8)

Správca dane pokutu podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. h) neuloží, ak

a)
daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní ...
b)
daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži daňovým priznaním uplatnené vrátenie ...
(9)

Ak daňový subjekt opraví dodatočným daňovým priznaním nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní na ...

(10)

Ak daňový subjekt opraví dodatočným daňovým priznaním vrátenie dane uvedené v daňovom priznaní na povinnosť ...

(11)

Správca dane pokutu neuloží, ak nepresiahne 5 eur; ak je správcom dane obec, pokutu neuloží, ak nepresiahne ...

(12)

Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom

a)
sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. a) až d), i) a j),
b)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie správcu dane, ak sa daňový subjekt dopustil správneho deliktu podľa ...
(13)

Správca dane pokutu podľa odseku 1 daňovému subjektu neuloží

a)
po vyhlásení konkurzu za správny delikt, ktorého sa dopustil do vyhlásenia konkurzu podľa druhej časti ...
b)
po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi ...
c)
po začatí reštrukturalizačného konania za správny delikt, ktorého sa dopustil do začatia reštrukturalizačného ...
(14)

Ak bola novým právoplatným rozhodnutím suma rozdielu dane alebo suma nároku podľa osobitných predpisov ...

(15)

Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola pokuta uložená, ak tento zákon neustanovuje ...

(16)

Pokutu podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 1 písm. e) za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. ...

§ 155a - Úhrnná pokuta
(1)

Tomu, kto sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu podľa tohto zákona, ak ide o správny delikt, ...

(2)

Uloženie úhrnnej pokuty spôsobom podľa odseku 1 sa uplatní primerane pri uložení pokút za správne delikty, ...

§ 156 - Úrok z omeškania
(1)

Úrok z omeškania správca dane vyrubí podľa odseku 2, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej ...

a)
daň alebo rozdiel dane,
b)
preddavok na daň,
c)
splátku dane,
d)
vybraný preddavok na daň,92)
e)
daň vybranú zrážkou,92)
f)
zrazenú sumu na zabezpečenie dane.92)
(2)

Správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy podľa odseku 1. Pri výpočte úroku sa použije štvornásobok ...

(3)

Ak daňový nedoplatok zanikol započítaním v plnej výške, daňový úrad alebo colný úrad vypočíta úrok z ...

(4)

Ak preddavok na daň nebol zaplatený v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo ...

(5)

Ak preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti nebol odvedený vo výške alebo v lehote podľa osobitného ...

(6)

Úrok z omeškania sa nevyrubí

a)
ak bola daň zaplatená zo zábezpeky na daň,33)
b)
ak v jednotlivom prípade podľa odseku 1 nepresiahne 5 eur, ak je správcom dane daňový úrad alebo colný ...
c)
ak jeho výška v prípade podľa odseku 1 písm. a) alebo súčet úrokov z omeškania za všetky splátky na ...
d)
z úroku z omeškania a pokuty,
e)
v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu podľa druhej časti všeobecného predpisu upravujúceho ...
f)
z dlžnej sumy podľa odseku 1 prihlásenej podľa všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,48) ...
g)
po rozhodujúcom dni z dlžnej sumy podľa odseku 1 vzniknutej do rozhodujúceho dňa.
(7)

Ak daň alebo rozdiel dane vyrubený rozhodnutím správcu dane bol novým právoplatným rozhodnutím upravený, ...

(8)

Úrok z omeškania nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom daňový subjekt bol povinný ...

a)
zaplatiť daň, rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo sumu na zabezpečenie dane,
b)
odviesť vybraný preddavok na daň, vybranú daň alebo zrazenú daň.
(9)

Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy pohľadávky ...

§ 157 - Úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie
(1)

Ministerstvo, ak ide o sumy vyššie ako sumy podľa odsekov 3 a 4 a ak nerozhoduje obec podľa odseku 5, ...

a)
odpustí sankciu, ak daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového ...
b)
môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ak daňový subjekt, ktorým je
1.
právnická osoba, preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti a výnos z jeho likvidácie ...
2.
fyzická osoba – podnikateľ preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti,
c)
môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ktorá mu bola uložená alebo vyrubená z dôvodu, ...
(2)

Ak ide o úľavu zo sankcie alebo o odpustenie sankcie prislúchajúcej k dani podľa odseku 1, je daňový ...

(3)

Finančné riaditeľstvo na žiadosť daňového subjektu odpustí sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. ...

a)
fyzickú osobu, sumu 166 000 eur,
b)
právnickú osobu, sumu 1 660 000 eur.
(4)

Daňový úrad a colný úrad na žiadosť daňového subjektu odpustí sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 ...

a)
fyzickú osobu, sumu 33 200 eur,
b)
právnickú osobu, sumu 332 000 eur.
(5)

Správca dane, ktorým je obec, môže pri daniach, ktoré spravuje, na žiadosť daňového subjektu odpustiť ...

(6)

Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie sa predkladá správcovi dane. Správca dane ...

§ 157a - Rozhodnutie o vylúčení
(1)

Správca dane vydá rozhodnutie o vylúčení,93aa) ak daňový subjekt

a)
mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a má daňový nedoplatok a nedoplatok na inom ...
b)
podal daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie a daňová kontrola oprávnenosti ...
(2)

Rozhodnutím o vylúčení podľa odseku 1 písm. a) je vylúčená fyzická osoba,93aa) ktorá je štatutárnym ...

(3)

Fyzická osoba je vylúčená odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení a doba vylúčenia ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá je vylúčená, nemôže podať voči rozhodnutiu o vylúčení podnet na preskúmanie rozhodnutia ...

(5)

Správca dane doručí príslušnému súdu93ab) rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom ...

(6)

Diskvalifikačným listom sa na účely tohto zákona rozumie oznámenie správcu dane, ktoré obsahuje tieto ...

a)
meno a priezvisko vylúčenej osoby,
b)
dátum narodenia a rodné číslo vylúčenej osoby, ak jej bolo pridelené,
c)
bydlisko vylúčenej osoby,
d)
označenie správcu dane, ktorý vydal rozhodnutie o vylúčení, číslo a dátum tohto rozhodnutia,
e)
dobu vylúčenia.
(7)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na daňový subjekt, ak

a)
sa voči daňovému subjektu vedie daňová exekúcia na daňový nedoplatok, na iné peňažné plnenie uložené ...
b)
bol daňovému subjektu povolený odklad platenia dane alebo daňového nedoplatku alebo povolené splátky ...
c)
je voči daňovému subjektu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie.

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONKURZ, REŠTRUKTURALIZÁCIU A ODDLŽENIE

§ 158
(1)

Daňový nedoplatok sa na účely osobitného predpisu48) považuje za istinu pohľadávky.

(2)

Suma dane, na ktorej vrátenie má daňový subjekt nárok podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ...

(3)

Ak daňový nedoplatok vznikol v deň vyhlásenia konkurzu, v deň začatia reštrukturalizačného konania alebo ...

(4)

Záväzok, ktorý vznikol v deň vyhlásenia konkurzu alebo v deň začatia reštrukturalizačného konania, alebo ...

(5)

Po vyhlásení konkurzu, po povolení reštrukturalizácie alebo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi správca ...

(6)

V konkurze a v reštrukturalizácii vystupuje v mene správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, ...

§ 159

V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu pri správe daní za daňový subjekt koná správca, okrem ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 160
(1)

Ministerstvo môže vydať opatrenie na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania tohto zákona ...

(2)

Ministerstvo môže vydať metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto zákona a ...

(3)

Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho ...

(4)

Ministerstvo môže

a)
rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia, ak ide o daňové subjekty so sídlom alebo bydliskom ...
b)
vo vzťahu k cudzine vykonať opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti alebo odvetné opatrenia na účely vzájomného ...
(5)

Na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo a Kriminálny úrad finančnej správy podľa ...

§ 161

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, zaokrúhľuje sa daň, preddavok na daň, úrok ...

§ 162

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ...

§ 163

Na daňové konanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.94)

§ 164

Na účely správy daní sú správca dane, finančné riaditeľstvo a ministerstvo oprávnené spracúvať osobné ...

§ 164a
(1)

Pri výkone rozhodnutia o zabezpečení veci a rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia podľa § 50 ods. ...

(2)

Ak boli splnené podmienky na prepadnutie veci podľa tohto zákona a táto vec bola predaná podľa osobitného ...

(3)

Ustanovenia upravujúce vylúčenie veci z výkonu rozhodnutia o zaistení majetku na návrh podľa osobitného ...

§ 165 - Prechodné ustanovenia
(1)

Právne úkony a ich účinky pri správe daní, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. ...

(2)

Daňové konania začaté a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších ...

(3)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na daňové exekučné konanie začaté podľa doterajších predpisov. ...

(4)

Daňová kontrola začatá a neukončená pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov. ...

(5)

Vyrubovacie konanie po daňovej kontrole začatej a neukončenej pred účinnosťou tohto zákona sa vykoná ...

(6)

Nevymožiteľný daňový nedoplatok podľa § 61 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o ...

(7)

Sankčný úrok podľa doterajších predpisov sa považuje za úrok z omeškania podľa tohto zákona.

§ 165a
(1)

Podľa § 13 ods. 5 druhej a tretej vety postupuje správca dane, ktorým je colný úrad pri správe daní, ...

(2)

Ak sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať ...

§ 165b - Prechodné ustanovenia účinné od 30. decembra 2012
(1)

Daňové konanie začaté podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ...

(2)

§ 165 ods. 2 znenie pred bodkočiarkou a § 165a sa od 30. decembra 2012 nepoužijú.

(3)

Podľa § 14 sa postupuje od 1. januára 2014 a podľa § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje najskôr ...

§ 165c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Ustanovenie § 52 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije aj na platiteľov dane z pridanej ...

(2)

Ustanovenie § 55 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije na platby vykonané po 31. decembri ...

(3)

Ustanovenia § 155 ods. 10 a § 156 ods. 6 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú na uloženie ...

§ 165d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Ustanovenie § 52 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa použije aj na platiteľov dane z pridanej ...

§ 165e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Postup podľa § 79 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije aj vtedy, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky ...

(2)

Podľa § 155 v znení účinnom do 31. decembra 2015 sa pri ukladaní pokuty postupuje, ak k podaniu dodatočného ...

§ 165f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Postup podľa § 17 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa použije na výzvy zaslané po 31. decembri 2016. ...

§ 165g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Informácia o tom, či prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie, je daňovým tajomstvom ...

(2)

Fyzická osoba-podnikateľ registrovaná pre daň z príjmov, je povinná podľa § 14 v znení účinnom od 1. ...

(3)

Ustanovenie § 52 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použije pri zverejnení zoznamu ...

(4)

Ustanovenie § 52 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použije pri zverejnení zoznamu ...

(5)

Ustanovenie § 52 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použije pri zverejnení zoznamov ...

(6)

Oznámenie podľa § 53d ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2018 zašle daňový úrad prvýkrát najneskôr ...

(7)

Lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 68 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použije na vyrubovacie ...

(8)

Ustanovenie § 72 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát uplatní na rozhodnutia vydané ...

(9)

Účinky dohôd o elektronickom doručovaní uzatvorených podľa § 13 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra ...

§ 165h - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Ustanovenie § 52 ods. 13 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije pri zverejnení zoznamu ...

(2)

Ustanovenie § 52 ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije pri zverejnení zoznamu ...

§ 165i - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Vzory tlačív daňových priznaní ustanovených podľa § 15 v znení účinnom do 31. decembra 2019 zostávajú ...

(2)

Ustanovenie § 155 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použije na uloženie sankcie, ...

§ 165j - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)

Zoznam podľa § 52 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára 2021 zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr ...

(2)

Správca dane zaregistruje podľa § 67 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2021 najneskôr do konca februára ...

(3)

Podľa § 67 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2021 postupuje správca dane od 1. januára 2023.

§ 165k - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Lehota podľa § 46 ods. 8 v znení účinnom podľa tohto zákona sa prvýkrát uplatní na protokoly z daňovej ...

§ 165l - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Ročná úroková sadzba podľa § 57 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použije na rozhodnutia ...

§ 165m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)

Zoznam podľa § 52 ods. 18 zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr do 30. júna 2022.

(2)

Daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zašle daňový úrad ...

(3)

Daňovým subjektom, ktoré boli registrované na daň z príjmov do 31. decembra 2019 a ktorým nebolo doručené ...

(4)

Ustanovenie § 53c v znení účinnom od 1. januára 2022 sa uplatní na žiadosti o záväzné stanoviská podané ...

(5)

Daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenému úroku z omeškania alebo nezaplatenej pokute, evidovaný ...

§ 166

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 167 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„“ v) peňažné alebo nepeňažné plnenie poskytnuté Fondom národného majetku Slovenskej republiky fyzickej ...

„59d) § 29 ods. 11 písm. a) druhý a tretí bod zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu ...

2.

V § 35 ods. 6 sa slová „pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac“ nahrádzajú ...

3.

§ 52h sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. v) v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použije pri podaní ...

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

1.

V § 49 ods. 7 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

2.

V § 49 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.

3.

Za § 85h sa vkladá § 85i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010 (1) Na odpočítanie dane, ktorá sa ...

Čl. V

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., ...

V § 29 ods. 11 písm. a) v druhom bode sa slová „kalendárny rok predchádzajúci tomuto roku“ nahrádzajú ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 563/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich ...

  2.

  Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení ...

  3.

  Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania ...

  4.

  Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze ...
 • 1a)  § 5 ods. 2, 4, 5, 8 a 9 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií ...
 • 1b)  Zákon č. 384/2011 Z. z.
 • 1c)  § 10 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných ...
 • 1d)  Zákon č. 235/2012 Z. z.
 • 1e)  § 68a ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 1f)  § 68a zákona č. 39/2015 Z. z. v znení zákona č. 339/2016 Z. z.
 • 2)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. ...
 • 3)  § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3a)  Zákon č. 447/2015 Z. z.
 • 3b)  Napríklad § 11a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 346/2018 Z. z.
 • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 5)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...
 • 6)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 7)  § 7 a § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a ...
 • 10)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11)  § 72 až 75 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom ...
 • 20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 20aa)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 20ab)  Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 17b zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 21a)  Napríklad zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, nariadenie Rady ...
 • 21aa)  § 17a zákona č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.
 • 22)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 22a)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 23a)  § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 24)  Napríklad § 37 ods. 4 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení ...
 • 25)  Napríklad § 91 ods. 4 písm. c) a odseku 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  Napríklad § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore ...
 • 27)  Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
 • 27a)  Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej ...
 • 27aa)  § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 27ab)  § 63 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 27ac)  § 56 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 27ad)  § 57 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.
 • 27b)  § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 27c)  § 8, § 10 až 12 a § 19 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Napríklad zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 29)  Zákon č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
 • 31)  Napríklad § 3 Trestného poriadku.
 • 32)  Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona ...
 • 33)  Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 34)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 35)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 36)  § 3 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36a)  § 79 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 36b)  § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
 • 37)  § 151j až 151md Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 37a)  § 81 ods. 4 písm. b) druhý bod zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
 • 37aa)  § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37ab)  § 13a, 13b, 30c a § 30e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37ac)  § 13a ods. 6, § 13b ods. 7, § 30c ods. 8 a § 30e ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 37ad)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 37ae)  Napríklad § 10 ods. 1 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa ...
 • 37b)  § 105b, 115 a 117 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 544 až 558 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 40)  Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o ...
 • 41a)  Napríklad § 19 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 ...
 • 42)  § 66ba ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 43)  § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 43a)  § 101 ods. 1 a 6 Správneho súdneho poriadku.
 • 44)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 361/2014 Z. z.
 • 44a)  § 4a a 4b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.
 • 44aa)  § 78 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z.
 • 44b)  § 55d ods. 1, 5 až 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44c)  § 9b ods. 1 zákona č. 466/2009 Z. z. v znení zákona č. 269/2015 Z. z.
 • 44d)  § 8 ods. 2 zákona č. 466/2009 Z. z. v znení zákona č. 531/2011 Z. z.
 • 45)  § 151e Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Napríklad § 42 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona ...
 • 47)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 48a)  § 206f ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 377/2016 Z. z.
 • 49)  § 151a až 151md Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.§ 73d až 73i zákona Slovenskej národnej ...
 • 50)  § 524 až 530 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 51)  § 358 až 364 Obchodného zákonníka.§ 580 a 581 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb. ...
 • 51a)  § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  Napríklad § 151h Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 151ma ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • 55)  § 15 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 56)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 56a)  § 61 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 130/2015 Z. z.
 • 57)  § 74 ods. 7 písm. g) zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 58)  § 73 ods. 1 až 7 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 59)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 60)  § 19 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 61)  Napríklad zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2002 ...
 • 62)  Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších ...
 • 63)  § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 65)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia ...
 • 66)  § 73 ods. 1 až 7 a § 74 ods. 7 písm. g) zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 67)  § 716 až 719 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 67a)  § 90 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
 • 68)  Napríklad § 195 až 198 Zákonníka práce.
 • 69)  § 92 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z.
 • 70)  § 14 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 71)  Napríklad § 558 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 323 Obchodného zákonníka. ...
 • 72)  § 78 až 85 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...
 • 73)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 74)  Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona ...
 • 75)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 76)  Napríklad § 8 zákona č. 190/2003 Z. z.. v znení neskorších predpisov.
 • 77)  § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.§ 92 ods. 11 zákona č. 448/2008 ...
 • 78)  § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
 • 79)  § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.§ 2 ...
 • 80)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. ...
 • 81)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 82)  § 2 písm. d) a § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ...
 • 83)  Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona č. 221/2007 ...
 • 84)  § 39 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  § 52 zákona č. 566/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 86)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 87)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 88)  § 5 a § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 89)  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 • 90)  § 76 až 153 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 91)  Napríklad zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 92)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 92a)  § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 92b)  § 79 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 92ba)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 92c)  Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2015 Z. z. v znení zákona ...
 • 93)  Zákon č. 466/2009 Z. z.
 • 93a)  § 106 až 107, § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z.
 • 93aa)  § 13a Obchodného zákonníka.
 • 93ab)  § 82i ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 94)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 95)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 96)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...
 • 97)  Napríklad zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších ...
 • 98)  Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene ...
 • 99)  § 5 zákona č. 312/2020 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore