Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025

Platnosť od: 07.05.2024
Účinnosť od: 01.07.2024
Účinnosť do: 31.12.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 87/2024 s účinnosťou od 01.07.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 421/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 71/2023 Z. z., zákona č. 182/2023 Z. z., zákona č. 203/2023 Z. z., zákona č. 210/2023 Z. z., zákona č. 273/2023 Z. z., zákona č. 274/2023 Z. z., zákona č. 275/2023 Z. z., zákona č. 530/2023 Z. z., zákona č. 28/2024 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 36/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
13. dôchodok,“.

2.
V § 13 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
13. dôchodok.“.

3.
V § 60 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Mesiac dôchodkového poistenia je 30 dní dôchodkového poistenia.“.
4.
V § 67 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa slová „najmenej 40 odpracovaných rokov“ nahrádzajú slovami „potrebné odpracované obdobie“.
5.
V § 67 ods. 9 sa slová „rokom rok“ nahrádzajú slovami „obdobím obdobie“.
6.
§ 67 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Potrebné odpracované obdobie pre príslušný ročník sa určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník a čísla 23; ak všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník nie je známy, za všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník sa na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia považuje posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.“.

7.
V § 68 odsek 1 znie:

„(1)
Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku; ak dôchodkový vek poistenca nie je známy, za dôchodkový vek tohto poistenca sa na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku považuje posledný určený všeobecný dôchodkový vek znížený za výchovu detí a zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia tohto poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek. Na účely prvej vety platí § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta rovnako.“.

8.
V § 68 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

9.
V § 68 ods. 4 a 7 sa slová „odsekov 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
10.
V § 69a ods. 2 druhej vete, § 75 ods. 3 prvej vete a § 77 ods. 3 prvej vete sa slová „ods. 2 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“ a vypúšťajú sa slová „pred dňom, ku ktorému získal 40 odpracovaných rokov, a o 0,3 % za každých začatých 30 dní odo dňa, ku ktorému získal 40 odpracovaných rokov,“.
11.
V prvej časti tretej hlave sa za siedmy diel vkladá nový ôsmy diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ÔSMY DIEL
13. DÔCHODOK
§ 77a
Podmienky nároku na 13. dôchodok
Nárok na 13. dôchodok a nárok na jeho výplatu má poberateľ dôchodkovej dávky, ktorý má v decembri príslušného kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku.

§ 77b
Určenie sumy a výplata 13. dôchodku
(1)
Suma 13. dôchodku je priemerná mesačná suma príslušnej dôchodkovej dávky vykázaná Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Suma 13. dôchodku je najmenej 300 eur. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre
a)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

b)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,

c)
invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok.

(2)
Suma 13. dôchodku, na výplatu ktorého vznikne nárok v decembri príslušného kalendárneho roka, sa zníži o sumu pomernej časti 13. dôchodku, na výplatu ktorej vznikol nárok podľa § 77c alebo podľa osobitného predpisu.56ab)

(3)
Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona alebo pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu56ab) sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia; nárok na 13. dôchodok podľa tohto zákona, ktorý sa nevyplatil, zaniká. Ak je suma 13. dôchodku podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu56ab) rovnaká, vyplatí sa 13. dôchodok podľa tohto zákona.

(4)
13. dôchodok sa vyplatí v decembri príslušného kalendárneho roka, ak § 116 ods. 4 neustanovuje inak. Pomerná časť 13. dôchodku, na výplatu ktorej vznikol nárok podľa § 77c, sa vyplatí v ustanovenom termíne, ak § 116 ods. 4 neustanovuje inak.

(5)
O priznaní 13. dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje; deň oznámenia rozhodnutia je deň výplaty 13. dôchodku.

§ 77c
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže nariadením vlády ustanoviť, že nárok na ustanovenú pomernú časť 13. dôchodku za príslušný kalendárny rok a nárok na jej výplatu vznikne v ustanovenom termíne poberateľovi dôchodkovej dávky, ktorý má v ustanovenom mesiaci príslušného kalendárneho roka nárok na výplatu dôchodku uvedeného v § 77a.

§ 77d
Na účely 13. dôchodku sa za príslušný kalendárny rok považuje kalendárny rok, do ktorého spadá kalendárny mesiac, za ktorý sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na 13. dôchodok a jeho výplatu.“.

Doterajší ôsmy diel sa označuje ako deviaty diel.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56ab znie:

„56ab) § 78e zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.“.

12.
V § 82 ods. 10 sa za slovo „dôchodok“ vkladajú slová „a na 13. dôchodok“.
13.
V § 109 ods. 2 sa slová „§ 66b neustanovuje“ nahrádzajú slovami „§ 66b, § 77a a 77c neustanovujú“.
14.
V § 122 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
16.
V § 162 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
13. dôchodku.“.

17.
V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
výplatu 13. dôchodku.“.

18.
V § 168a ods. 1 sa za slová „dôchodku podľa § 70 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „13. dôchodok pre poberateľov sociálneho dôchodku, invalidného dôchodku podľa § 70 ods. 2 a vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku po poberateľovi invalidného dôchodku podľa § 70 ods. 2“.
19.
§ 170 sa dopĺňa odsekom 29, ktorý znie:

„(29)
Sociálna poisťovňa poskytuje na základe žiadosti Ministerstvu obrany Slovenskej republiky zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov92aa) o poberateľoch príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaného podľa osobitného predpisu93a) bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel udelenia vojenského vyznamenania podľa osobitného predpisu.93ae)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 93ae znie:

„93ae) § 154 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 420/2022 Z. z.“.

20.
V § 225h sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
13. dôchodok poskytovaný podľa osobitného predpisu.56ab)“.

21.
V § 225m ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vymáhaniu pohľadávok zrážkami z dávok nepodlieha 13. dôchodok.“.
22.
V § 226 ods. 1 sa písmeno r) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
priemerné mesačné sumy príslušných dôchodkových dávok podľa § 77b ods. 1 najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka,“.

23.
V § 233 ods. 10 sa za slovami „týmto zákonom“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a na účely poskytovania 13. dôchodku101c)“.
24.
V § 233 ods. 11 sa za slovami „týmto zákonom“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a na účely poskytovania 13. dôchodku“.
25.
Za § 293ge sa vkladajú § 293gf až 293gh, ktoré vrátane nadpisu § 293gf a nadpisu nad § 293gg znejú:

㤠293gf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. mája 2024
(1)
Ak nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol poistencovi pred 15. májom 2024, nárok na predčasný starobný dôchodok sa posudzuje a suma predčasného starobného dôchodku a starobného dôchodku podľa § 69a sa určuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. mája 2024.

(2)
Potrebné odpracované obdobie pre príslušný ročník poistenca narodeného pred rokom 1967 sa určí ako rozdiel dôchodkového veku muža ustanoveného podľa prílohy č. 3a pre príslušný ročník a čísla 23.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
§ 293gg
Sociálna poisťovňa zverejní na svojom webovom sídle priemerné mesačné sumy príslušných dôchodkových dávok podľa § 77b ods. 1 pre rok 2024 najneskôr do 31. júla 2024.

§ 293gh
O 13. dôchodku podľa osobitného predpisu101c) účinného do 30. júna 2024 sa rozhoduje podľa tohto osobitného predpisu.“.

26.
Za § 294ab sa vkladá § 294ac, ktorý znie:

㤠294ac
Zrušuje sa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z., zákona č. 356/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z. a zákona č. 443/2023 Z. z.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z. a zákona č. 48/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 89 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov8e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:

„8e) § 78e zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.
§ 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.“.

2.
V § 111 ods. 2 sa za slovo „nepodliehajú“ vkladajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,8e)“.
3.
Za § 243p sa vkladá § 243q, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠243q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024
Ustanovenia § 89 ods. 2 a § 111 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2024 sa použijú aj na exekučné konania podľa § 243h.“.

Čl. III

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13y ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov2ba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:

„2ba) § 78e zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.
§ 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.“.

2.
V § 13zn ods. 2 sa za slovo „nepodlieha“ vkladajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,2ba)“.

Čl. IV

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z., zákona č. 193/2023 Z. z., zákona č. 210/2023 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 36/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za šiestu časť sa vkladá nová siedma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„SIEDMA ČASŤ
13. DÔCHODOK
§ 78e
(1)
Poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri príslušného kalendárneho roka vyplatí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v decembri príslušného kalendárneho roka 13. dôchodok vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Suma 13. dôchodku je najmenej 300 eur. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre
a)
výsluhový dôchodok je starobný dôchodok,

b)
invalidný výsluhový dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

c)
invalidný výsluhový dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení je starobný dôchodok,

d)
vdovský výsluhový dôchodok je vdovský dôchodok,

e)
vdovecký výsluhový dôchodok je vdovecký dôchodok,

f)
sirotský výsluhový dôchodok je sirotský dôchodok.

(2)
Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona alebo pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona a osobitného predpisu35aaa) sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia; nárok na 13. dôchodok podľa tohto zákona, ktorý sa nevyplatil, zaniká. Ak je suma 13. dôchodku podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu35aaa) rovnaká, nárok na 13. dôchodok podľa tohto zákona zaniká.

(3)
Poberateľ dôchodku uvedeného v odseku 1, ktorý má nárok na jeho výplatu v kalendárnom mesiaci príslušného kalendárneho roka ustanovenom nariadením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“) pre 13. dôchodok podľa osobitného predpisu,35aaa)má nárok na výplatu pomernej časti 13. dôchodku za príslušný kalendárny rok v rozsahu ustanovenom týmto nariadením vlády. Pomerná časť 13. dôchodku podľa prvej vety sa vyplatí v termíne ustanovenom nariadením vlády pre pomernú časť 13. dôchodku podľa osobitného predpisu.35aaa)

(4)
Suma 13. dôchodku, na výplatu ktorého vznikne nárok v decembri príslušného kalendárneho roka, sa zníži o sumu pomernej časti 13. dôchodku, na výplatu ktorej vznikol nárok podľa odseku 3 alebo podľa osobitného predpisu.35aaa)

(5)
Finančné prostriedky na 13. dôchodok a jeho výplatu poukazuje na osobitný účet štát prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.

(6)
O priznaní 13. dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje.

(7)
Za príslušný kalendárny rok sa na účely 13. dôchodku považuje kalendárny rok, do ktorého spadá kalendárny mesiac, za ktorý sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na 13. dôchodok a jeho výplatu.

(8)
13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom, s ktorým sa vypláca.“.

Doterajšia siedma časť až deviata časť sa označuje ako ôsma časť až desiata časť.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaa znie:

„35aaa) § 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.“.

2.
§ 93 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
13. dôchodok sa uhrádza z prostriedkov rozpočtu ministerstva.“.

3.
V § 94 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:

„15.
13. dôchodok a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,“.

4.
V § 94 ods. 4 sa slová „rozpočtových výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstva financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva“.
5.
§ 95 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
úhradu nákladov na 13. dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.

6.
Za § 143ao sa vkladá § 143ap, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠143ap
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2024
O 13. dôchodku podľa osobitného predpisu účinného do 30. júna 2024 sa rozhoduje podľa tohto osobitného predpisu.“.

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 496/2022 Z. z., zákona č. 519/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 60/2023 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 123/2023 Z. z., zákona č. 128/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 278/2023 Z. z., zákona č. 281/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 315/2023 Z. z., zákona č. 508/2023 Z. z., zákona č. 530/2023 Z. z. a zákona č. 46/2024 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 11 ods. 6 sa za slová „tohto dôchodku“ vkladajú slová „vrátane 13. dôchodku,64aa)“, za slová „suma dôchodku“ sa vkladajú slová „vrátane 13. dôchodku“ a za slová „sumou dôchodku“ sa vkladajú slová „vrátane 13. dôchodku“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64aa znie:

„64aa) § 78e zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.
§ 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 397/2022 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 509/2022 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z. a zákona č. 526/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 4 ods. 3 písmeno i) znie:

„i)
13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,15)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) § 78e zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2024 Z. z.
§ 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 87/2024 Z. z.“.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťajú slová „o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Čl. VII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 210/2023 Z. z., zákona č. 274/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z. a zákona č. 530/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 33 ods. 2 druhej vete a § 33a ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov38f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38f znie:

„38f) § 78e zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.
§ 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z. zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 150/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 392/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 315/2023 Z. z. a zákona č. 530/2023 Z. z. sa mení takto:

V § 11 ods. 7 písmeno b) znie:

„b)
fyzickú osobu, ktorá poberá
1.
dôchodok podľa osobitného predpisu,31) okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku a poberateľa 13. dôchodku poskytovaného podľa osobitného predpisu,31a)

2.
dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu,32)

3.
dôchodok z cudziny, alebo

4.
dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a) § 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.“.

Čl. IX

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 374/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 376/2022 Z. z., zákona č. 400/2022 Z. z., zákona č. 401/2022 Z. z., zákona č. 96/2023 Z. z., zákona č. 263/2023 Z. z., zákona č. 273/2023 Z. z., zákona č. 295/2023 Z. z. a zákona č. 526/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 18 ods. 3 písmeno n) znie:

„n)
13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,28)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) § 78e zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2024 Z. z.
§ 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 87/2024 Z. z.“.

2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa vypúšťajú slová „o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

Čl. X

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 250/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 496/2022 Z. z., zákona č. 519/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 507/2023 Z. z. a zákona č. 508/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 99 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov.64)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:

„64) § 78e zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2024 Z. z.
§ 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 87/2024 Z. z.“.

2.
V § 106 ods. 4, § 109 ods. 1 druhej vete a § 110 ods. 11 sa za slovo „nepodlieha“ vkladajú slová „13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,64)“.

Čl. XI

Zákon č. 399/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 210/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
V čl. I bode 125 § 123bj celom texte vrátane nadpisu sa slovo „2025“ nahrádza slovom „2026“ a slovo „2024“ sa nahrádza slovom „2025“.
2.
V čl. II sa vypúšťa bod 5.
3.
V čl. II bode 10 § 293ga celom texte vrátane nadpisu sa slovo „2025“ nahrádza slovom „2026“ a slovo „2024“ sa nahrádza slovom „2025“.
4.
Článok III sa vypúšťa.
5.
V čl. IV sa slová „čl. II bodov 2 až 5 a bodu 10 a čl. III“ nahrádzajú slovami „čl. II bodov 2 až 4 a bodu 10“ a slová „1. januára 2025“ sa nahrádzajú slovami „1. januára 2026“.

Čl. XII

Zákon č. 210/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:

1.
V čl. I sa vypúšťa bod 16.
2.
V čl. VII sa za slovami „1. júla 2024“ vypúšťa čiarka a slová „a čl. I bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025“.

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2024 okrem čl. I bodov 1, 2, 11 až 14, 16 až 24, § 293gg a § 293gh v 25. bode a bodu 26, čl. II až VI, čl. VII bodu 1 a čl. VIII až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, a okrem čl. I bodu 15 a čl. VII bodu 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2026.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Peter Žiga v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore