Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.04.2022

Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 01.04.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD663DS6EUPPČL30

Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.04.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 162/2015 s účinnosťou od 01.04.2022 na základe 512/2021

Legislatívny proces k zákonu 512/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Správny súdny poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet zákona

§ 1

Tento zákon upravuje

a)
právomoc a príslušnosť správneho súdu konajúceho a rozhodujúceho v správnom súdnictve,
b)
konanie a postup správneho súdu, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve.
§ 2
(1)

V správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby ...

(2)

Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím ...

Vymedzenie pojmov

§ 3
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
administratívnym konaním postup orgánu verejnej správy v rámci výkonu jeho pôsobnosti v oblasti verejnej ...
b)
rozhodnutím orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ...
c)
opatrením orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ...
d)
nečinnosťou orgánu verejnej správy stav, keď orgán verejnej správy protiprávne nepokračuje v začatom ...
e)
iným zásahom orgánu verejnej správy faktický postup vykonaný pri plnení úloh v oblasti verejnej správy, ...
(2)

Ak sa v tomto zákone uvádzajú slová „rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verenej ...

§ 4

Orgánmi verejnej správy sa na účely tohto zákona rozumejú

a)
orgány štátnej správy,
b)
orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce, mestá, a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...
c)
orgány záujmovej samosprávy, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených ...
d)
právnické osoby a fyzické osoby, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených ...
e)
štátne orgány, iné orgány alebo subjekty, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom ...
§ 5 - Základné princípy konania
(1)

Konanie pred správnym súdom sa okrem princípov, na ktorých spočíva Civilný sporový poriadok a ktoré ...

(2)

Konanie pred správnym súdom je jednou zo záruk ochrany základných ľudských práv a slobôd a ochrany práv ...

(3)

Pri rozhodovaní správny súd dbá na ochranu zákonnosti a verejného záujmu.

(4)

Správny súd postupuje a rozhoduje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi so zohľadnením ich ...

(5)

Konanie pred správnym súdom možno začať len na základe návrhu.

(6)

Správny súd prejednáva veci verejne. Z pojednávania môže byť verejnosť vylúčená len v prípadoch ustanovených ...

(7)

Správny súd sám určuje poradie jednotlivých procesných úkonov tak, aby konanie pred ním bolo rýchle ...

(8)

Konanie pred správnym súdom je ústne, ak tak ustanovuje tento zákon. Dokazovanie priamo vykonáva a dôkazy ...

(9)

V konaní pred správnym súdom majú účastníci konania rovné postavenie. Účastníci konania sú povinní preukázať ...

(10)

Orgány verejnej správy sú rozhodnutiami správnych súdov v konkrétnej veci viazané.

(11)

Konanie pred správnym súdom funkčne súvisí s výkonom dozoru prokurátora nad zachovávaním zákonnosti ...

(12)

Správny súd výnimočne neposkytne ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej ...

DRUHÁ HLAVA

PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SPRÁVNYCH SÚDOV

Právomoc

§ 6
(1)

Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej ...

(2)

Správne súdy rozhodujú v konaniach o

a)
správnych žalobách,
b)
správnych žalobách vo veciach správneho trestania,
c)
správnych žalobách v sociálnych veciach,
d)
správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
e)
žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
f)
žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy,
g)
žalobách vo volebných veciach,
h)
žalobách vo veciach územnej samosprávy,
i)
žalobách vo veciach politických práv,
j)
kompetenčných žalobách,
k)
návrhoch v iných veciach.
§ 7

Správne súdy nepreskúmavajú

a)
právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania ...
b)
správne akty orgánov verejnej správy, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch ...
c)
všeobecne záväzné právne predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, v ktorých je daná právomoc súdu v civilnom procese,
e)
rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy predbežnej, procesnej alebo ...
f)
rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ktorých vydanie závisí výlučne ...
g)
rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy o nepriznaní alebo odňatí odbornej ...
h)
rozhodnutia, opatrenia, rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny, personálne rozkazy a disciplinárne rozkazy ...
§ 8 - Kompetenčné spory

Kompetenčné spory medzi Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) ...

§ 9 - Príslušnosť
(1)

Konanie sa uskutočňuje na tom správnom súde, ktorý je vecne, miestne a kauzálne príslušný. Príslušnosť ...

(2)

Ak nemožno určiť príslušnosť podľa § 10 až 13, je na konanie príslušný Krajský súd v Bratislave.

Vecná príslušnosť

§ 10

Na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné krajské súdy, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 11

Najvyšší správny súd rozhoduje

a)
o správnej žalobe proti rozhodnutiu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí ...
b)
v konaní o registráciu kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby ...
c)
v konaní o prijatí návrhu za kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky,
d)
v konaní o žalobe o odmietnutí registrácie politickej strany alebo politického hnutia (ďalej len „politická ...
e)
v konaní o žalobe generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) na ...
f)
v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy,
g)
v konaní o kompetenčných žalobách,
h)
o kasačných sťažnostiach.
§ 12

Okresné súdy rozhodujú v konaní

a)
vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,
b)
o registráciu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,
c)
o registráciu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí.

Miestna príslušnosť

§ 13
(1)

Miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v ...

(2)

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odseku 1, je miestne príslušným krajský súd, v ktorého obvode ...

(3)

V konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiam o poskytovaní právnej pomoci podľa osobitného predpisu, ...

(4)

Ak preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy ...

(5)

Ak je miestne príslušných niekoľko správnych súdov, môže sa konať na ktoromkoľvek z nich.

§ 14

Miestne príslušným je okresný súd ustanovený v § 264 ods. 2 a § 293 ods. 2.

Kauzálna príslušnosť

§ 15

Na konanie o správnej žalobe v oblasti hospodárskej súťaže, jadrových udalostí a na konanie o vydaní ...

§ 16

Na konanie o správnej žalobe v oblasti priemyselného vlastníctva je kauzálne príslušný Krajský súd v ...

§ 17

Na konanie o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia je kauzálne ...

a)
Krajský súd v Bratislave pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského ...
b)
Krajský súd v Košiciach pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove, Krajského súdu ...
§ 18 - Postúpenie veci
(1)

Ak správny súd zistí, že vec nepatrí do právomoci súdov, konanie zastaví; ak možno zistiť iný orgán, ...

(2)

Ak správny súd zistí, že nie je vecne, miestne alebo kauzálne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému ...

(3)

Ak správny súd, ktorému bola vec postúpená správnym súdom tej istej inštancie, nesúhlasí so svojou miestnou ...

(4)

Ak súd postúpi vec správnemu súdu, ktorý s tým nesúhlasí z dôvodu, že nejde o vec patriacu do správneho ...

(5)

Právne účinky spojené s podaním žaloby alebo iného podania zostávajú pri postúpení veci zachované.

TRETIA HLAVA

ORGANIZÁCIA A ZLOŽENIE SPRÁVNYCH SÚDOV

§ 19
(1)

Správnymi súdmi sú najvyšší správny súd, krajské súdy a v zákonom ustanovených prípadoch aj okresné ...

(2)

Správne súdy konajú a rozhodujú v senátoch, ak tento zákon neustanovuje, že rozhoduje sudca alebo predseda ...

§ 20

Najvyšší správny súd ako vrcholný súdny orgán vo veciach správneho súdnictva zabezpečuje jednotu a zákonnosť ...

§ 21

Najvyšší správny súd koná a rozhoduje

a)
v trojčlenných senátoch zložených z predsedu senátu a dvoch sudcov o kasačných sťažnostiach,
b)
v päťčlenných senátoch zložených z predsedu senátu a štyroch sudcov v ostatných veciach.
§ 22
(1)

Najvyšší správny súd koná a rozhoduje o kasačných sťažnostiach vo veľkom senáte zloženom z predsedu ...

a)
senát najvyššieho správneho súdu dospel pri svojom rozhodovaní k právnemu názoru, ktorý je odlišný od ...
b)
senát najvyššieho správneho súdu dospel pri svojom rozhodovaní opätovne k právnemu názoru, ktorý je ...
c)
to navrhol generálny prokurátor podľa § 47 ods. 3 z dôvodu rozdielnej rozhodovacej činnosti správnych ...
(2)

Predsedom veľkého senátu najvyššieho správneho súdu je predseda senátu určený rozvrhom práce. Členmi ...

§ 23
(1)

Na krajskom súde vo veciach správneho súdnictva konajú a rozhodujú sudcovia správneho kolégia v trojčlenných ...

(2)

Sudca na krajskom súde koná a rozhoduje o

a)
správnych žalobách vo veciach správneho trestania podaných proti rozhodnutiu alebo opatreniu o priestupku, ...
b)
správnych žalobách v sociálnych veciach,
c)
správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
d)
žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
e)
žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy.
(3)

Vo veciach, o ktorých rozhodol veľký senát najvyššieho správneho súdu, ako aj v už rozhodnutých hromadných ...

§ 24

Na okresnom súde vo veciach správneho súdnictva koná a rozhoduje sudca.

DRUHÁ ČASŤ

KONANIE V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O KONANÍ

Prvý diel

Všeobecné ustanovenia

§ 25

Ak tento zákon neustanovuje inak, použijú sa na konanie pred správnym súdom primerane ustanovenia prvej ...

§ 26
(1)

Správny súd poskytuje účastníkom konania poučenie o ich procesných právach a povinnostiach. Túto povinnosť ...

(2)

Správny súd poučí účastníkov konania o možnosti zvoliť si advokáta alebo obrátiť sa na Centrum právnej ...

§ 27
(1)

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy ...

(2)

Pri rozhodnutí, opatrení alebo inom zásahu, ktoré orgán verejnej správy vydal alebo vykonal na základe ...

(3)

Správny súd neposudzuje účelnosť, hospodárnosť a vhodnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy, opatrenia ...

§ 28

Správny súd môže výnimočne odmietnuť žalobu fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá má zjavne šikanózny ...

§ 29

Konanie na správnych súdoch je jednoinštančné, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 30

Ak vzniknú pochybnosti, v ktorom konaní uvedenom v § 6 ods. 2 má byť preskúmavaná zákonnosť, vo veci ...

Druhý diel

Postup správneho súdu po začatí konania

§ 31 - Začatie konania
(1)

Konanie sa začína doručením návrhu súdu.

(2)

Ak sa návrh týka vecí uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) až j), nazýva sa žalobou. Ustanovenia tohto zákona ...

(3)

Žaloba okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 musí obsahovať aj náležitosti ustanovené osobitne ...

(4)

Správny súd doručí žalobu ostatným účastníkom konania a osobám zúčastneným na konaní do vlastných rúk. ...

(5)

Začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci toho istého žalobcu prebiehalo na správnom súde iné ...

Tretí diel

Účastníci konania a konanie za nich

§ 32
(1)

Účastníkmi konania sú žalobca, žalovaný a ďalší účastníci, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Žalovaným je orgán verejnej správy určený týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Ďalšími účastníkmi sú tí,

a)
ktorí boli účastníkmi administratívneho konania,
b)
na ktorých sa pre nerozlučné spoločenstvo práv a povinností so žalobcom alebo účastníkmi administratívneho ...
c)
ktorých za účastníkov označuje zákon.
(4)

Účastníci podľa odseku 3 písm. a) a b) sa môžu svojho účastníctva v konaní pred správnym súdom výslovne ...

§ 33

Ak sa od začatia konania nekoná s niekým, o ktorého právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach ...

§ 34
(1)

Ak sa rozhodnutím, opatrením, nečinnosťou alebo iným zásahom orgánu verejnej správy cítia na svojich ...

(2)

Ak bola podaná spoločná žaloba, na zmenu tejto žaloby a na jej späťvzatie je potrebný súhlas všetkých ...

§ 35
(1)

Procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, orgán verejnej správy a ten, ...

(2)

Účastník konania môže pred správnym súdom konať samostatne v rozsahu, v akom má spôsobilosť na právne ...

§ 36
(1)

V rozsahu, v akom fyzická osoba nemá spôsobilosť samostatne konať pred správnym súdom, koná za ňu zákonný ...

(2)

Procesný opatrovník je osoba ustanovená správnym súdom, ktorý prejednáva a rozhoduje vec z dôvodov uvedených ...

§ 37

Správny súd ustanoví procesného opatrovníka fyzickej osobe, ktorá nemôže samostatne konať pred správnym ...

§ 38
(1)

Uznesenie o ustanovení procesného opatrovníka správny súd doručí procesnému opatrovníkovi a s prihliadnutím ...

(2)

Uznesenie podľa odseku 1 správny súd zruší, ak odpadnú dôvody, pre ktoré bol procesný opatrovník ustanovený. ...

§ 39
(1)

Za procesného opatrovníka správny súd ustanoví blízku osobu alebo inú osobu z rodinného prostredia účastníka ...

(2)

Ak takejto osoby niet, správny súd za procesného opatrovníka ustanoví obec, v ktorej mal účastník konania ...

(3)

V prípade bezprostredného nebezpečenstva z omeškania, alebo ak osôb podľa predchádzajúcich odsekov niet, ...

§ 40
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, koná za orgán verejnej správy pred správnym ...

(2)

Na konanie právnickej osoby pred správnym súdom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu ...

(3)

Na konanie štátu pred správnym súdom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu o konaní za štát.

(4)

Za obec pred správnym súdom koná starosta obce, za mesto primátor mesta, za mestskú časť starosta mestskej ...

Štvrtý diel

Iné subjekty konania

§ 41 - Osoba zúčastnená na konaní
(1)

Osobou zúčastnenou na konaní je ten, kto nie je účastníkom konania a kto mal v administratívnom konaní ...

(2)

Správny súd môže na návrh uznesením priznať postavenie osoby zúčastnenej na konaní osobe, ktorá nebola ...

a)
bola priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch vydaním napadnutého rozhodnutia ...
b)
bola priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch nevydaním rozhodnutia orgánu ...
c)
môže byť priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch zrušením napadnutého rozhodnutia ...
d)
môže byť priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch vydaním nového rozhodnutia ...
(3)

Návrh podľa odseku 2 je oprávnený podať žalobca samostatne alebo v podanej žalobe a tiež osoba, ktorá ...

§ 42 - Zainteresovaná verejnosť
(1)

Ak má zainteresovaná verejnosť alebo dotknutá verejnosť (ďalej len „zainteresovaná verejnosť“) právo ...

a)
podať správnu žalobu podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)
podať žalobu proti nečinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e),
c)
podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu,
d)
zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. a); ustanovenia tohto zákona týkajúce ...
(2)

Zainteresovaná verejnosť koná pred správnym súdom prostredníctvom určených zástupcov; tým nie je dotknuté ...

§ 43

Ustanovenie § 35 sa primerane použije aj na osobu zúčastnenú na konaní a zainteresovanú verejnosť.

§ 44 - Európska komisia a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
(1)

Osobitné oprávnenie Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) a Protimonopolného úradu Slovenskej republiky ...

(2)

Protimonopolný úrad môže v konaní, v ktorom správny súd použije ustanovenia predpisov o ochrane hospodárskej ...

(3)

Správny súd môže vyhovieť žiadosti Komisie alebo protimonopolného úradu o ústne vyjadrenie.

(4)

Správny súd je povinný na účely prípravy vyjadrenia podľa odsekov 1 až 3 umožniť Komisii a protimonopolnému ...

(5)

Správny súd je povinný umožniť účastníkom konania vyjadriť sa v primeranej lehote určenej správnym súdom ...

Piaty diel

Oprávnenia prokurátora

§ 45
(1)

Prokurátor je oprávnený podať správnu žalobu podľa § 6 ods. 2 písm. a) až d) proti rozhodnutiu orgánu ...

(2)

Prokurátor je oprávnený podať žalobu proti nečinnosti, ak orgán verejnej správy ostal nečinný aj po ...

(3)

Prokurátor je oprávnený podať žalobu proti uzneseniu zastupiteľstva, proti ktorému podal protest, ktorému ...

(4)

Prokurátor je oprávnený podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu, proti ktorému podal protest, ...

§ 46

Prokurátor je oprávnený vstúpiť do ktoréhokoľvek konania pred správnym súdom.

§ 47
(1)

Generálny prokurátor je oprávnený podať žalobu na rozpustenie politickej strany a žalobu vo veciach ...

(2)

Generálny prokurátor je oprávnený podať kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu správneho súdu vydanému v ...

(3)

Generálny prokurátor môže v kasačnej sťažnosti navrhnúť, aby o nej rozhodol veľký senát najvyššieho ...

(4)

Generálny prokurátor je oprávnený podať žalobu na obnovu konania, do ktorého bol prokurátor oprávnený ...

§ 48

Prokurátor má v konaní začatom na základe jeho žaloby a v konaní, do ktorého vstúpil, postavenie účastníka ...

Šiesty diel

Zastúpenie

§ 49
(1)

Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec ...

(2)

Žalobca nemusí byť zastúpený podľa odseku 1

a)
vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu podľa § 12,
b)
v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. b) až e), g) a i),
c)
v konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu,
d)
ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.
(3)

Advokát je oprávnený dať sa v konaní zastupovať iným advokátom.

§ 50
(1)

Odborová organizácia môže zastupovať žalobcu, ktorý je jej členom v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. c). ...

(2)

Mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, môže žalobcu zastupovať v konaní podľa ...

(3)

Iné právnické osoby, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, môžu na základe splnomocnenia v konaní zastupovať ...

(4)

Žalobca môže mať len jedného zástupcu zvoleného podľa odsekov 1 až 3. Zvolený zástupca sa nemôže dať ...

§ 51
(1)

Účastník konania a osoba zúčastnená na konaní si ako zástupcu môžu vždy zvoliť advokáta. Ustanovenia ...

(2)

Účastník konania a osoba zúčastnená na konaní sa môžu dať zastúpiť procesne spôsobilou fyzickou osobou, ...

(3)

Správny súd uznesením, ktoré doručí zastúpenému účastníkovi konania a osobe zúčastnenej na konaní, rozhodne, ...

§ 52

Ak je v tej istej veci počet žalobcov, ďalších účastníkov alebo osôb zúčastnených na konaní väčší ako ...

Siedmy diel

Rovnosť účastníkov konania a právo konať vo svojom jazyku

§ 53 - Práva a povinnosti účastníkov konania

Účastníci konania majú v konaní pred správnym súdom rovnaké práva a povinnosti; tým nie sú dotknuté ...

§ 54
(1)

Každý má právo konať pred správnym súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Správny ...

(2)

Trovy spojené s tým, že účastník konania koná v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, ...

Ôsmy diel

Procesné úkony účastníkov konania a osôb zúčastnených na konaní

§ 55 - Podanie
(1)

Podanie je úkon určený správnemu súdu.

(2)

Podanie vo veci samej je najmä žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby, sťažnosť, kasačná sťažnosť, ...

(3)

Každé podanie posudzuje správny súd podľa jeho obsahu.

(4)

Hmotnoprávny úkon účastníka konania je voči správnemu súdu účinný okamihom doručenia a voči ostatným ...

§ 56 - Forma podania
(1)

Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(2)

Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba ...

(3)

Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby ...

Všeobecné náležitosti podania

§ 57
(1)

Ak tento zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,

a)
ktorému správnemu súdu je určené,
b)
kto ho robí,
c)
ktorej veci sa týka,
d)
čo sa ním sleduje a
e)
podpis.
(2)

Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky ...

§ 58
(1)

Ak nejde o podanie vo veci samej alebo návrh na priznanie odkladného účinku a z podania nie je zrejmé, ...

(2)

Na doplnenie podania alebo na opravu podania správny súd určí lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako desať ...

(3)

Ak sa v lehote určenej správnym súdom podanie nedoplní alebo neopraví, prípadne sa doplní alebo opraví ...

§ 59
(1)

Ak ide o podanie vo veci samej, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje, alebo ide ...

(2)

V uznesení podľa odseku 1 správny súd uvedie, v čom je podanie neúplné alebo nezrozumiteľné a ako ho ...

(3)

Ak sa v lehote určenej správnym súdom podanie nedoplní alebo neopraví, správny súd podanie odmietne ...

§ 60

Správny súd predvolá na výsluch toho, kto podanie urobil, ak má za to, že tým možno dosiahnuť odstránenie ...

§ 61 - Žaloba

Žaloba je procesný úkon, ktorým

a)
fyzická osoba alebo právnická osoba uplatňuje právo na súdnu ochranu porušeného alebo priamo dotknutého ...
b)
prokurátor uplatňuje svoje oprávnenie chrániť zákonnosť, ak jeho opatreniam podľa osobitného predpisu ...
c)
zainteresovaná verejnosť uplatňuje právo na súdnu ochranu vo veciach životného prostredia.
§ 62 - Zmena žaloby
(1)

Žalobca môže meniť rozsah a dôvody žaloby len do uplynutia lehoty určenej zákonom na podanie žaloby ...

(2)

Zmenenú žalobu správny súd doručí ostatným účastníkom konania a osobám zúčastneným na konaní do vlastných ...

§ 63 - Späťvzatie žaloby

Žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom. Ak je ...

§ 64 - Úkony osôb zúčastnených na konaní
(1)

Osoba zúčastnená na konaní má právo predkladať písomné vyjadrenia, nahliadať do súdneho spisu, byť upovedomená ...

(2)

Osoba zúčastnená na konaní nemôže disponovať žalobou. Právo podávať opravné prostriedky má len osoba ...

Deviaty diel

Spojenie vecí a vylúčenie veci

§ 65 - Spojenie vecí
(1)

V záujme hospodárnosti konania môže správny súd uznesením spojiť na spoločné konanie veci, ktoré sa ...

(2)

Pri podaní viacerých súvisiacich žalôb je žalobca povinný označiť ich súvislosť a vzájomný vzťah; môže ...

(3)

Predseda senátu uznesením spojí na spoločné konanie veci, ak sa preskúmania zákonnosti v tej istej veci ...

§ 66 - Vylúčenie veci

Ak smeruje jedna žaloba proti viacerým rozhodnutiam, môže predseda senátu uznesením vylúčiť každé takéto ...

Desiaty diel

Lehoty

§ 67
(1)

Ak tento zákon neustanovuje lehotu na vykonanie úkonu, môže ju určiť správny súd.

(2)

Lehotu určenú správnym súdom môže správny súd primerane predĺžiť.

§ 68
(1)

Lehota neplynie tomu, kto stratil procesnú subjektivitu alebo spôsobilosť samostatne konať pred správnym ...

(2)

Ak do konania vstúpi zákonný zástupca alebo procesný opatrovník počas plynutia lehoty na vykonanie procesného ...

§ 69
(1)

Lehoty podľa tohto zákona sa počítajú na hodiny, dni, týždne, mesiace a roky.

(2)

Lehota určená podľa hodín začína plynúť začatím úkonu.

(3)

Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom sa stala udalosť určujúca začiatok lehoty.

(4)

Lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa skončí uplynutím toho dňa, ktorý svojím pomenovaním ...

(5)

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší ...

(6)

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na správnom súde alebo sa podanie odovzdá ...

§ 70

Ak tento zákon neustanovuje inak, predseda senátu odpustí zmeškanie lehoty, ak ju účastník konania alebo ...

§ 71 - Osobitné ustanovenie o plynutí niektorých lehôt
(1)

Ak osobitný predpis upravujúci priestupky, kárne, disciplinárne a iné správne delikty (ďalej len „správny ...

(2)

Ak žalobca pred podaním žaloby požiada Centrum právnej pomoci o ustanovenie advokáta podľa osobitného ...

Jedenásty diel

Doručovanie

§ 72
(1)

Správny súd doručuje písomnosť na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu; tým nie je dotknutá povinnosť ...

(2)

Ak nie je možné doručiť písomnosť podľa odseku 1 a ak nejde o doručenie písomnosti do vlastných rúk, ...

(3)

Ak nie je možné doručiť písomnosť podľa odsekov 1 a 2, správny súd doručuje prostredníctvom doručujúceho ...

§ 73
(1)

Ak má účastník konania zástupcu so splnomocnením na celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. ...

(2)

Ak má účastník konania viacerých advokátov, doručí sa písomnosť tomu z nich, ktorého určí na doručovanie ...

§ 74 - Doručovanie do cudziny
(1)

Doručovanie do cudziny vykoná správny súd podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika ...

(2)

Ak doručenie podľa odseku 1 nie je možné, doručenie vykoná na žiadosť správneho súdu zastupiteľský úrad, ...

(3)

Občanovi Slovenskej republiky možno písomnosť do cudziny doručiť vždy prostredníctvom príslušného zastupiteľského ...

(4)

Na potvrdenie o doručení podľa odseku 1 druhej vety pred bodkočiarkou postačuje doklad o doručení podľa ...

§ 75 - Doručovanie verejnou vyhláškou

Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanovuje správnemu súdu povinnosť zverejniť údaje verejnou vyhláškou, ...

Dvanásty diel

Poriadkové a iné opatrenia správneho súdu

Predvolanie a predvedenie

§ 76
(1)

Predvolanie na správny súd sa uskutočňuje spravidla písomne, prípadne telefonicky alebo inými vhodnými ...

(2)

V predvolaní sa označí vec, miesto, čas a predmet procesného úkonu, ďalej sa uvedie, v akom procesnom ...

§ 77
(1)

Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, na výsluch alebo k znalcovi, môže ho ...

(2)

O predvedenie požiada správny súd príslušný útvar Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“), prípadne ...

(3)

Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.

Poriadkové opatrenia a pokuty

§ 78
(1)

Správny súd môže uznesením uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že

a)
v lehote určenej správnym súdom nevykoná úkon, na ktorý bol povinný,
b)
nesplní povinnosť uloženú správnym súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, ...
c)
sa nedostaví na správny súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný, a svoju neprítomnosť neospravedlnil ...
d)
neuposlúchne príkaz správneho súdu,
e)
ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania,
f)
urobí hrubo urážlivé podanie.
(2)

Výšku poriadkovej pokuty určuje správny súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú ...

(3)

Správny súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uznesením uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur.

§ 79
(1)

Správny súd môže vykázať z miesta procesného úkonu toho, kto hrubo ruší poriadok alebo dôstojný priebeh ...

(2)

Ak je účastník konania vykázaný, správny súd môže procesný úkon vykonať aj bez jeho prítomnosti.

§ 80
(1)

Správny súd môže orgánu verejnej správy uložiť uznesením pokutu za

a)
nesplnenie povinnosti predložiť administratívne spisy,
b)
nedodržanie lehoty na doručenie rozhodnutia alebo opatrenia určenej správnym súdom,
c)
nerešpektovanie právneho názoru správneho súdu vysloveného v zrušujúcom rozsudku,
d)
nedodržanie lehoty uvedenej v uznesení správneho súdu, ktorým sa uložila povinnosť konať, ak je orgán ...
e)
porušenie povinnosti nepokračovať v inom zásahu alebo za neobnovenie stavu pred zásahom.
(2)

Pokutu za porušenie povinnosti v odseku 1 možno uložiť do 2 000 eur, a to aj opakovane. Ak rozhoduje ...

Nahliadanie do súdneho spisu

§ 81
(1)

Účastníci konania, ich zástupcovia, osoby zúčastnené na konaní a zástupca zainteresovanej verejnosti ...

(2)

Iným ako osobám uvedeným v odseku 1 môže predseda senátu povoliť nahliadnutie do súdneho spisu, ak preukážu ...

(3)

Ak ide o súdny spis, ktorého obsahom sú utajované skutočnosti, postupuje sa podľa predpisov o ochrane ...

§ 82
(1)

Pri predložení administratívneho spisu orgán verejnej správy vždy označí tie jeho časti, ktoré obsahujú ...

(2)

Z nahliadania nemožno vylúčiť časti administratívneho spisu uvedené v odseku 1, ktorými správny súd ...

(3)

Do častí administratívneho spisu uvedených v odseku 1, ktoré podľa odseku 2 neboli z nahliadania vylúčené, ...

(4)

Pred nahliadnutím do administratívneho spisu, ktorý obsahuje skutočnosti uvedené v odseku 1, predseda ...

§ 83

Ustanovenia § 81 a 82 sa primerane použijú aj na prehrávanie zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov ...

§ 84 - Nahliadanie do spisu v osobitných prípadoch

Pri žalobe proti rozhodnutiu, ktorým sa odmietlo sprístupnenie informácie, si môže správny súd dotknutú ...

§ 85 - Prikázanie veci
(1)

Ak nemôže príslušný správny súd vo veci konať, pretože jeho sudcovia sú vylúčení, musí byť vec prikázaná ...

(2)

Vec možno prikázať inému ako miestne príslušnému alebo kauzálne príslušnému krajskému súdu, ak pre vylúčenie ...

(3)

Vec možno prikázať inému správnemu súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti. Účastníci konania ...

(4)

O prikázaní veci inému okresnému súdu rozhoduje krajský súd spoločne nadriadený príslušnému súdu a súdu, ...

§ 86 - Dožiadanie
(1)

Procesný úkon, ktorý by príslušný správny súd mohol vykonať len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, neúčelnými ...

(2)

Ak dožiadaný správny súd nemôže vykonať procesný úkon a je to vhodné, postúpi dožiadanie inému správnemu ...

(3)

O vykonaní dožiadaného procesného úkonu správny súd vyhotoví správu o vybavení dožiadania, v ktorej ...

Trinásty diel

Vylúčenie sudcov a iných osôb

§ 87 - Dôvody vylúčenia
(1)

Sudca správneho súdu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k ...

(2)

Vylúčený je i sudca správneho súdu, ktorý prejednával a rozhodoval tú istú vec na správnom súde inej ...

(3)

Dôvodom na vylúčenie sudcu správneho súdu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu ...

Vylúčenie sudcu na základe jeho oznámenia

§ 88
(1)

Ak sudca správneho súdu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, zistí skutočnosti, pre ktoré je vylúčený, ...

(2)

O vylúčení sudcu rozhoduje bezodkladne predseda súdu. O vylúčení predsedu súdu rozhoduje bezodkladne ...

(3)

Ak je sudca vylúčený, pridelí predseda súdu vec inému sudcovi. Ak je vylúčený celý senát, pridelí vec ...

(4)

Na opakované oznámenia tých istých skutočností sa neprihliada.

§ 89

Ak možno z rovnakého dôvodu predpokladať zaujatosť aj ďalších sudcov toho istého správneho súdu, vyžiada ...

Uplatnenie námietky zaujatosti účastníkom konania

§ 90
(1)

Účastník konania má právo z dôvodov uvedených v § 87 uplatniť námietku zaujatosti.

(2)

V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, ...

§ 91
(1)

Námietku zaujatosti je potrebné uplatniť najneskôr do siedmich dní, odkedy sa účastník konania dozvedel ...

(2)

Na opakované námietky zaujatosti uplatnené z toho istého dôvodu správny súd neprihliada, ak už o nich ...

(3)

Ak námietka zaujatosti spočíva v dôvodoch podľa § 87 ods. 3, správny súd na námietku zaujatosti neprihliada; ...

Konanie o námietke zaujatosti

§ 92
(1)

Správny súd predloží vec s vyjadrením namietaného sudcu nadriadenému správnemu súdu do siedmich dní ...

(2)

O tom, či je sudca vylúčený, rozhodne nadriadený správny súd do siedmich dní.

(3)

Ak je namietaný sudca senátu najvyššieho správneho súdu, rozhodne o námietke zaujatosti iný senát najvyššieho ...

§ 93

Ak účastník konania namieta zaujatosť aj ďalších sudcov toho istého súdu, k námietke zaujatosti sa vyjadria ...

§ 94

Uplatnenie námietky zaujatosti nebráni správnemu súdu vec prejednať alebo vykonať iné úkony. Pred rozhodnutím ...

§ 95

Ak nadriadený správny súd šikanóznej námietke alebo zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie, ...

§ 96 - Vylúčenie iných osôb

Na vylúčenie súdneho úradníka, znalca, prekladateľa, tlmočníka alebo iných zamestnancov správneho súdu ...

DRUHÁ HLAVA

PRIEBEH KONANIA

§ 97 - Skúmanie podmienok konania

Ak tento zákon neustanovuje inak, správny súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené ...

Prvý diel

Procesné rozhodnutia

§ 98 - Odmietnutie žaloby
(1)

Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak

a)
o tej istej veci už bolo správnym súdom právoplatne rozhodnuté,
b)
o tej istej veci toho istého žalobcu už prebieha pred správnym súdom skôr začaté iné konanie,
c)
bola podaná predčasne a lehota na jej podanie v čase rozhodovania správneho súdu ešte nezačala plynúť, ...
d)
bola podaná oneskorene,
e)
bola podaná zjavne neoprávnenou osobou,
f)
žalobca nebol pri jej podaní zastúpený podľa § 49 ods. 1 alebo § 50,
g)
je neprípustná,
h)
tak ustanoví tento zákon.
(2)

Ak žalobca podal žalobu preto, že sa riadil nesprávnym poučením orgánu verejnej správy o tom, že voči ...

§ 99 - Zastavenie konania

Správny súd konanie uznesením zastaví, ak

a)
žalobca vzal žalobu späť skôr, ako správny súd vo veci rozhodol,
b)
zistil taký nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, a nebol dôvod na odmietnutie ...
c)
preskúmavané rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy bolo medzitým ...
d)
preskúmavané rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy bolo medzitým ...
e)
žalobca po prerušení konania podľa § 100 ods. 2 písm. c) zostal nečinný dlhšie ako šesť mesiacov,
f)
žalobca nevyčerpal pred podaním žaloby postupy ustanovené týmto zákonom pri jednotlivých typoch konania, ...
g)
odpadol dôvod na pokračovanie v konaní a nejde o prípady ustanovené v písmenách c) a d),
h)
tak ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.
§ 100 - Prerušenie konania
(1)

Správny súd konanie uznesením preruší, ak

a)
rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť,
b)
pred rozhodnutím vo veci dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov; ...
c)
podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej ...
d)
preskúmavané rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy bolo medzitým ...
e)
vo vzťahu k preskúmavanému rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy ...
f)
žalobca nedal súhlas na zastavenie konania podľa § 99 písm. c) a d), a to až do rozhodnutia správneho ...
(2)

Ak správny súd neurobí iné vhodné opatrenie, môže konanie uznesením prerušiť, ak

a)
prebieha súdne konanie alebo administratívne konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam ...
b)
to zhodne navrhnú všetci účastníci konania a neprieči sa to účelu konania; správny súd preruší konanie ...
c)
žalobca na výzvu správneho súdu nepredloží požadované doklady alebo dôkazy, pre ktoré bolo odročené ...
(3)

Ak je konanie prerušené, nevykonávajú sa procesné úkony a neplynú lehoty podľa tohto zákona. Len čo ...

§ 101 - Uspokojenie žalobcu
(1)

Žalovaný orgán verejnej správy môže podať správnemu súdu návrh na uspokojenie žalobcu vydaním nového ...

(2)

Správny súd uznesením rozhodne o vydaní alebo nevydaní súhlasu s postupom podľa odseku 1. V uznesení ...

(3)

Ak orgán verejnej správy v lehote podľa odseku 2 doručí správnemu súdu rozhodnutie, opatrenie alebo ...

(4)

Správny súd konanie uznesením zastaví, ak

a)
žalobca oznámil, že je uspokojený,
b)
žalobca sa v lehote podľa odseku 3 nevyjadril a zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že k jeho uspokojeniu ...
(5)

Na vydanie rozhodnutia orgánu verejnej správy, opatrenia orgánu verejnej správy alebo iného úkonu orgánu ...

(6)

Rozhodnutie, opatrenie alebo iný úkon podľa odseku 1 nadobúda právoplatnosť alebo obdobné právne účinky ...

§ 102 - Povinnosť poskytnúť súčinnosť
(1)

Orgány verejnej správy sú povinné na požiadanie predložiť správnemu súdu v určenej lehote riadne vedený ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na iné orgány verejnej moci, právnické osoby a fyzické ...

Príprava pojednávania

§ 103
(1)

Ak sa konanie začalo, postupuje v ňom správny súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie ...

(2)

Ak správny súd vyzve účastníka konania, aby sa vyjadril o určitom návrhu, ktorý sa týka postupu a vedenia ...

§ 104

Správny súd bezodkladne oznámi protimonopolnému úradu začatie konania, ak sa v ňom použijú predpisy ...

§ 105
(1)

Ak správny súd nariadi pojednávanie, pripraví ho tak, aby bolo možné rozhodnúť vo veci spravidla na ...

(2)

Na účel podľa odseku 1 predseda senátu

a)
doručí žalobu s prílohami žalovanému a ďalším účastníkom podľa § 32 ods. 3 a vyzve ich, aby sa k nej ...
b)
doručí žalobu s prílohami osobám zúčastneným na konaní,
c)
vyžiada administratívne spisy od žalovaného orgánu verejnej správy; žalovaný je povinný v lehote určenej ...
d)
zabezpečí, ak správny súd vykonáva dokazovanie, aby bolo možné na pojednávaní vykonať potrebné dôkazy, ...
e)
robí iné vhodné opatrenia.
§ 106 - Doručenie vyjadrení
(1)

Ak správny súd neurobí iné vhodné opatrenia alebo nerozhodne vo veci bez nariadenia pojednávania, zašle ...

(2)

K vyjadreniu žalobcu sa môžu účastníci konania vyjadriť v lehote určenej správnym súdom. Na ďalšie vyjadrenia ...

Druhý diel

Pojednávanie

Nariadenie pojednávania

§ 107
(1)

Predseda senátu nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak

a)
o to požiada aspoň jeden z účastníkov konania,
b)
vykonáva dokazovanie,
c)
to vyžaduje verejný záujem,
d)
je to na prejednanie veci potrebné alebo
e)
tak ustanovuje tento zákon.
(2)

V ostatných prípadoch rozhoduje správny súd bez pojednávania.

§ 108
(1)

Ak predseda senátu nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, predvolá naň účastníkov konania, ...

(2)

Predvolanie sa musí predvolaným osobám doručiť tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej ...

(3)

Správny súd upovedomí o pojednávaní osobu zúčastnenú na konaní a zástupcu zainteresovanej verejnosti. ...

Verejnosť pojednávania

§ 109
(1)

Pojednávanie je zásadne verejné.

(2)

Na zabezpečenie nerušeného priebehu pojednávania správny súd môže vykonať opatrenia potrebné na usmernenie ...

(3)

Obrazové záznamy, obrazové prenosy alebo zvukové prenosy z priebehu pojednávania možno vyhotovovať len ...

§ 110
(1)

Verejnosť možno vylúčiť na celé pojednávanie alebo na jeho časť, len ak by verejné prejednanie veci ...

a)
ochranu utajovaných skutočností,
b)
citlivé informácie a skutočnosti chránené podľa osobitného predpisu alebo
c)
dôležitý záujem účastníka konania alebo svedka.
(2)

Ak bola verejnosť z pojednávania vylúčená podľa odseku 1 písm. a), postupuje sa podľa osobitného predpisu. ...

(3)

Ak bola verejnosť vylúčená podľa odseku 1 písm. b) a c), môže správny súd povoliť na návrh účastníka ...

(4)

Aj keď nie sú splnené podmienky na vylúčenie verejnosti, správny súd môže z dôvodov hodných osobitného ...

(5)

Vylúčenie verejnosti alebo jednotlivých osôb správny súd vhodným spôsobom oznámi.

Priebeh pojednávania

§ 111
(1)

Pojednávanie vedie predseda senátu, a to tak, aby prispelo k spravodlivému rozhodnutiu a prebiehalo ...

(2)

Kto nesúhlasí s opatrením predsedu senátu, ktoré urobil na pojednávaní, môže žiadať, aby rozhodol senát. ...

§ 112
(1)

Po začatí pojednávania predseda senátu alebo poverený člen senátu podá správu o priebehu administratívneho ...

(2)

Ďalší priebeh pojednávania určuje predseda senátu podľa okolností prípadu.

(3)

Na záver pojednávania vyzve správny súd účastníkov konania, aby sa vyjadrili k právnej stránke veci ...

§ 113
(1)

Ak je účastníkom konania Slovenská informačná služba, správny súd nezisťuje totožnosť príslušníka Slovenskej ...

(2)

Ak sú prejednávané utajované skutočnosti, postupuje správny súd obdobne podľa § 82 ods. 4.

§ 114

Ak sa riadne predvolaní účastníci konania alebo ich zástupcovia na pojednávanie nedostavia, môže sa ...

§ 115

Pojednávanie možno odročiť len z dôležitých dôvodov alebo z dôvodu uskutočnenia neverejnej porady a ...

§ 116

Ak nie je možné vyhlásiť rozsudok po skončení pojednávania, najmä ak sa na pojednávaní ukázalo, že predmetom ...

§ 117 - Zaznamenávanie priebehu pojednávania pomocou technických zariadení
(1)

O procesných úkonoch, pri ktorých správny súd koná s účastníkmi konania a s osobami zúčastnenými na ...

(2)

Ak účastník konania požiada správny súd o kópiu záznamu, správny súd ju vydá bezodkladne; podrobnosti ...

(3)

Správny súd môže so súhlasom účastníkov konania uskutočniť pojednávanie prostredníctvom videokonferencie ...

(4)

Ak sú v priebehu pojednávania prejednávané utajované skutočnosti, ich zaznamenávanie pomocou technických ...

(5)

Priebeh pojednávania si môže účastník konania a jeho zástupca zaznamenať pomocou technických zariadení ...

§ 118 - Zápisnica o procesných úkonoch
(1)

Ak to správny súd považuje za vhodné a účelné, spisuje sa o procesných úkonoch zápisnica. V zápisnici ...

(2)

Ak účastník požiada správny súd o kópiu zápisnice, správny súd ju vydá bezodkladne; podrobnosti ustanoví ...

TRETIA HLAVA

DOKAZOVANIE

§ 119

Správny súd vychádza zo skutkového stavu zisteného orgánom verejnej správy, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 120

Správny súd nie je viazaný skutkovým stavom zisteným orgánom verejnej správy a môže sám vykonať dokazovanie, ...

a)
to považuje za nevyhnutné na rozhodnutie vo veci,
b)
rozhoduje v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. b), e), f), i), j) alebo
c)
rozhoduje podľa § 192.

Dôkazná povinnosť

§ 121
(1)

Účastníci konania sú povinní označiť v žalobe a vo vyjadrení k nej dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. ...

(2)

Správny súd môže vykonať aj iné dôkazy, ako sú navrhované, ak to považuje za potrebné na rozhodnutie ...

§ 122

Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu súdu z jeho činnosti, ako aj právne predpisy uverejnené ...

§ 123 - Dôkazné prostriedky
(1)

Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným ...

(2)

Dôkazným prostriedkom je najmä výsluch účastníka konania, výsluch svedka, listina, odborné vyjadrenie, ...

Vykonávanie dôkazov

§ 124
(1)

Správny súd vykonáva dôkazy na pojednávaní; to neplatí, ak sa pojednávanie nenariaďuje.

(2)

Správny súd vykoná dôkaz mimo pojednávania, ak je to možné a účelné. Účastníci konania majú právo byť ...

(3)

Ak sa pojednávanie nenariaďuje, správny súd vykoná dokazovanie oboznámením sa s dôkazmi, ktoré sa nachádzajú ...

§ 125

Účastníci konania a osoby zúčastnené na konaní majú právo vyjadriť sa k návrhom na dôkazy a k všetkým ...

§ 126

Dokazovanie treba vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach ...

§ 127 - Edičná povinnosť

Správny súd môže uložiť tomu, kto má vec potrebnú na rozhodnutie, aby ju predložil.

§ 128 - Informačná povinnosť

Každý je povinný na požiadanie správneho súdu bezodkladne písomne oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam ...

§ 129 - Hodnotenie dôkazov
(1)

Dôkazy správny súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej ...

(2)

Vierohodnosť každého vykonaného dôkazu môže byť spochybnená, ak zákon neustanovuje inak.

§ 130 - Domnienka

Skutočnosť, pre ktorú je v zákone ustanovená domnienka pripúšťajúca dôkaz opaku, má správny súd za preukázanú, ...

§ 131 - Viazanosť správneho súdu inými rozhodnutiami

Správny súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis nie je v súlade s ...

§ 132 - Prejudicialita
(1)

Otázku, o ktorej má právomoc rozhodovať iný orgán verejnej moci ako orgán podľa § 131, si môže správny ...

(2)

Ak bolo o otázke podľa odseku 1 rozhodnuté, správny súd na takéto rozhodnutie prihliadne a vysporiada ...

ŠTVRTÁ HLAVA

ROZHODNUTIA VO VECI SAMEJ

Všeobecné ustanovenia

§ 133
(1)

Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Tento zákon ustanovuje, kedy správny súd rozhoduje vo ...

(2)

Proti rozhodnutiu správneho súdu nie je prípustný opravný prostriedok, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

§ 134
(1)

Správny súd je viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2)

Správny súd nie je viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak

a)
rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy bolo vydané na základe neúčinného ...
b)
rozhodnutie alebo opatrenie vydal orgán, ktorý na to nebol podľa zákona oprávnený,
c)
ide o veci podľa § 192,
d)
ide o veci podľa § 6 ods. 2 písm. c), ak je žalobcom fyzická osoba,
e)
ide o veci podľa § 6 ods. 2 písm. d),
f)
vec súvisí s ochranou práv spotrebiteľa.
§ 135
(1)

Na rozhodnutie správneho súdu je rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej ...

(2)

Pre správny súd je rozhodujúci stav v čase vyhlásenia alebo vydania jeho rozhodnutia, ak

a)
ide o konanie podľa § 6 ods. 2 písm. d) až f) a i) až k),
b)
rozhoduje podľa § 192.
§ 136

Obsah rozhodnutia vo veci samej vysloví správny súd vo výroku rozhodnutia. Vo výroku správny súd rozhodne ...

Prvý diel

Rozsudok

§ 137
(1)

Na rozsudku sa uznáša senát nadpolovičnou väčšinou hlasov na neverejnej porade, pri ktorej okrem členov ...

(2)

Rozsudok správny súd vyhlasuje vždy verejne a v mene Slovenskej republiky. Pritom uvedie výrok rozsudku ...

(3)

Rozsudok sa vyhlasuje ústne, ak prebehlo vo veci pojednávanie a pri vyhlasovaní je prítomný aspoň jeden ...

(4)

Vo veciach, v ktorých správny súd rozhoduje rozsudkom bez nariadenia ústneho pojednávania, oznámi miesto ...

§ 138

Len čo správny súd vyhlási rozsudok, je ním viazaný.

§ 139
(1)

V písomnom vyhotovení rozsudku sa po slovách „V mene Slovenskej republiky“ uvedie označenie správneho ...

(2)

V odôvodnení rozsudku uvedie správny súd stručný priebeh administratívneho konania, stručné zhrnutie ...

(3)

Ak sa správny súd odkloní od ustálenej rozhodovacej praxe, odôvodnenie rozsudku obsahuje aj dôkladné ...

(4)

Odôvodnenie rozsudku senátu obsahuje aj pomer hlasov, akým bol rozsudok prijatý. Ak rozsudok nebol prijatý ...

(5)

Jednotlivé odseky odôvodnenia rozsudku sa označujú arabskými číslicami.

§ 140

Vo veciach toho istého žalobcu a totožného predmetu konania, ktoré už boli predmetom konania pred správnym ...

§ 141

Písomné vyhotovenie rozsudku podpisuje sudca a pri senátnych rozhodnutiach všetci členovia senátu. Ak ...

§ 142 - Doručovanie rozsudku
(1)

Rozsudok sa doručuje účastníkom konania, osobám zúčastneným na konaní a zainteresovanej verejnosti, ...

(2)

Rozsudok, v ktorom správny súd uplatnil ustanovenia predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, doručí ...

(3)

Rozsudok sa vyhotoví a odošle do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia, ak predseda súdu zo závažných dôvodov ...

Oprava a doplnenie rozsudku

§ 143

Správny súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé ...

§ 144
(1)

Ak nerozhodol správny súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania, môže účastník konania do 15 ...

(2)

Doplnenie urobí správny súd dopĺňacím rozsudkom, na ktorý sa primerane použijú ustanovenia o rozsudku. ...

(3)

Návrh na doplnenie sa netýka právoplatnosti ani vykonateľnosti výrokov pôvodného rozsudku.

Právoplatnosť rozsudku a vykonateľnosť rozsudku

§ 145
(1)

Doručený rozsudok je právoplatný, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2)

Rozsudok krajského súdu nadobúda právoplatnosť uplynutím lehoty 30 dní od doručenia rozsudku alebo podaním ...

a)
správnej žalobe, ak žalovaným orgánom verejnej správy je správca dane alebo orgán verejnej správy, ktorý ...
b)
správnej žalobe, ak žalovaným orgánom verejnej správy je Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý rozhodol ...
c)
správnej žalobe vo veciach správneho trestania,
d)
správnej žalobe vo veciach administratívneho vyhostenia.
(3)

Rozsudok krajského súdu o správnej žalobe vo veciach zaistenia nadobúda právoplatnosť uplynutím lehoty ...

(4)

Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov konania, osoby zúčastnené na konaní, zainteresovanú ...

(5)

Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať a rozhodovať znova.

§ 146
(1)

Rozsudok je vykonateľný, len čo uplynie lehota na splnenie povinnosti, ktorú správny súd vo výroku určil, ...

(2)

Rozsudok kasačného súdu vo veciach zaistenia nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia. ...

Druhý diel

Uznesenie

PRVÝ ODDIEL

ROZHODOVANIE UZNESENÍM

§ 147
(1)

Správny súd rozhoduje uznesením, ak

a)
nerozhoduje vo veci samej,
b)
tak ustanovuje tento zákon.
(2)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku vrátane ustanovenia ...

§ 148
(1)

Uznesenie správny súd vyhlási verejne, ak bolo vydané na pojednávaní vo veci samej alebo pri inom úkone ...

(2)

Uznesenie správny súd vyhotoví písomne a doručí ho, ak

a)
je proti nemu prípustný opravný prostriedok,
b)
je to potrebné na vedenie konania alebo
c)
ide o uznesenie, ktorým sa v konaní ukladá nejaká povinnosť.
§ 149
(1)

V písomnom vyhotovení uznesenia sa uvedie označenie správneho súdu, ktorý ho vydal, označenie účastníkov ...

(2)

Písomné vyhotovenie uznesenia, ktorým sa nerozhodlo vo veci samej, môže obsahovať iba stručné odôvodnenie. ...

§ 150 - Viazanosť správneho súdu uznesením
(1)

Správny súd je viazaný uznesením, len čo ho vyhlásil; ak nebolo vyhlásené, len čo ho vydal.

(2)

Správny súd nie je viazaný uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania.

§ 151 - Právoplatnosť uznesenia a vykonateľnosť uznesenia
(1)

Doručené uznesenie, ktoré už nemožno napadnúť sťažnosťou, je právoplatné.

(2)

Ak proti uzneseniu nie je prípustná sťažnosť, je právoplatné doručením.

(3)

Ak uznesenie ukladá povinnosť, lehota na jej splnenie začína plynúť od doručenia uznesenia; jej uplynutím ...

(4)

Uznesenie správneho súdu o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy podľa § 261 a 262, ak žalovaným ...

DRUHÝ ODDIEL

SŤAŽNOSŤ

§ 152 - Prípustnosť sťažnosti
(1)

Proti uzneseniu správneho súdu vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť, ...

(2)

Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.

§ 153 - Subjekty oprávnené podať sťažnosť

Sťažnosť môže podať účastník konania a osoba zúčastnená na konaní podľa § 41 ods. 2, ak bolo uznesenie ...

§ 154 - Lehota a miesto na podanie sťažnosti

Sťažnosť musí byť podaná v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na správnom súde, ktorý napadnuté uznesenie ...

Náležitosti sťažnosti

§ 155
(1)

V sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie napadnutého uznesenia,
b)
dátum, kedy bolo napadnuté uznesenie sťažovateľovi doručené,
c)
v čom sa postup správneho súdu považuje za nesprávny,
d)
návrh výroku rozhodnutia.
§ 156
(1)

Rozsah a dôvody sťažnosti možno meniť len do uplynutia lehoty na jej podanie.

(2)

V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti veci ...

§ 157

Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa na konanie o sťažnosti nepoužijú.

§ 158 - Účinky sťažnosti

Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas sťažnosť, nenadobúda uznesenie právoplatnosť.

Konanie a rozhodnutie o sťažnosti

§ 159
(1)

O sťažnosti rozhodne správny súd, ktorý napadnuté uznesenie vydal.

(2)

Ak bolo napadnuté uznesenie vydané vo veci, v ktorej koná a rozhoduje senát správneho súdu, rozhodne ...

§ 160
(1)

Správny súd rozhodne o sťažnosti uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania.

(2)

Správny súd môže nariadiť výsluch účastníkov konania alebo iné zisťovanie, ak to považuje za potrebné. ...

§ 161
(1)

Ak nie je sťažnosť dôvodná, správny súd sťažnosť zamietne.

(2)

Ak je sťažnosť dôvodná, správny súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia ...

§ 162

Proti rozhodnutiu o sťažnosti nie je prípustný opravný prostriedok.

PIATA HLAVA

TROVY KONANIA V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

Trovy konania

§ 163

Trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti ...

§ 164

Každý platí výdavky, ktoré mu v konaní vzniknú.

§ 165 - Trovy dôkazu

Ak v konaní pred správnym súdom účastník konania navrhne vykonanie dôkazu, s ktorým sú spojené výdavky, ...

§ 166 - Oslobodenie od súdneho poplatku
(1)

Správny súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery účastníka konania. ...

(2)

Priznané oslobodenie od súdneho poplatku správny súd kedykoľvek počas konania odníme, a to i so spätnou ...

Náhrada trov konania

§ 167
(1)

Správny súd prizná žalobcovi voči žalovanému právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu dôvodne vynaložených ...

(2)

Správny súd prizná žalobcovi úplnú náhradu trov konania, ak bolo rozhodnutie orgánu verejnej správy ...

(3)

Správny súd môže tiež rozhodnúť, že náhradu trov konania celkom alebo sčasti neprizná, ak

a)
existujú dôvody hodné osobitného zreteľa,
b)
bolo rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy zrušené z dôvodu podľa ...
§ 168

Žalovanému prizná správny súd podľa pomeru jeho úspechu vo veci voči žalobcovi právo na náhradu dôvodne ...

§ 169

Ďalší účastník, osoba zúčastnená na konaní a zainteresovaná verejnosť pri zúčastnení sa na konaní podľa ...

§ 170

Žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania, ak

a)
žaloba bola odmietnutá,
b)
konanie bolo zastavené,
c)
konanie bolo začaté na základe žaloby prokurátora,
d)
ide o konanie o kompetenčnej žalobe.
§ 171
(1)

Ak účastník konania procesne zavinil odmietnutie žaloby alebo zastavenie konania, správny súd prizná ...

(2)

Ak účastník konania procesne zavinil trovy konania, ktoré by inak neboli vznikli, správny súd prizná ...

§ 172
(1)

Svedkovi môže správny súd ako svedočné priznať náhradu účelne vynaložených hotových, preukázaných a ...

(2)

Náhradu účelne vynaložených hotových, preukázaných a uplatnených výdavkov správny súd prizná aj znalcovi, ...

(3)

Náhrada podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňuje pri podaní výpovede, najneskôr však do desiatich dní; inak ...

§ 173

Ak pri dokazovaní vznikne povinnosť, ktorá je spojená s výdavkami inej osoby, má táto osoba tie isté ...

§ 174

Ak správny súd nariadil vo veci na návrh účastníka konania znalecké dokazovanie, pri rozhodovaní o náhrade ...

Rozhodovanie o trovách konania

§ 175
(1)

O nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu správny súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie ...

(2)

O výške náhrady trov konania rozhodne správny súd po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, ...

(3)

Lehota na zaplatenie náhrady trov konania nesmie byť kratšia ako 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 176
(1)

Ak bol v konaní úspešný účastník konania zastúpený advokátom, správny súd uvedie v uznesení o výške ...

(2)

Ak bol v konaní úspešný účastník konania zastúpený viacerými advokátmi, správny súd určí za prijímateľa ...

TRETIA ČASŤ

SPRÁVNA ŽALOBA

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ŽALOBA

§ 177 - Konanie o správnej žalobe
(1)

Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu ...

(2)

Ochrany iných ako subjektívnych práv sa môže domáhať len prokurátor alebo subjekt výslovne na to oprávnený ...

§ 178 - Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho ...

(2)

Prokurátor môže podať správnu žalobu proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu ...

(3)

Zainteresovaná verejnosť je oprávnená podať správnu žalobu proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy ...

§ 179 - Správna žaloba opomenutého účastníka
(1)

Ak správnu žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu ...

(2)

Ak orgán verejnej správy bezdôvodne nedoručí rozhodnutie alebo opatrenie opomenutému účastníkovi, správny ...

(3)

Doručením uznesenia správneho súdu podľa odseku 1 orgánu verejnej správy sa zo zákona odkladajú účinky ...

(4)

Po právoplatnosti uznesenia podľa odseku 1 správny súd konanie zastaví. Správny súd zastaví konanie ...

(5)

Opomenutý účastník môže opätovne podať správnu žalobu proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo ...

(6)

Ak proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy podľa odseku 1 je ...

(7)

Ak sa správny súd nestotožní s tvrdením opomenutého účastníka, vo veci ďalej koná.

§ 180 - Žalovaný
(1)

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom fyzická ...

(2)

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v poslednom stupni, ak je žalobcom prokurátor alebo ...

(3)

Namiesto orgánu verejnej správy podľa odsekov 1 a 2 je žalovaným ten orgán verejnej správy, na ktorý ...

§ 181 - Lehota na podanie správnej žaloby
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia ...

(2)

Prokurátor musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej ...

(3)

Zainteresovaná verejnosť musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia ...

(4)

Zmeškanie lehoty podľa odsekov 1 až 3 nemožno odpustiť.

Náležitosti správnej žaloby

§ 182
(1)

V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného, ďalších účastníkov podľa § 32 ods. 3 a osôb zúčastnených na konaní podľa § 41 ...
c)
označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia a deň jeho vydania, prípadne označenie výrokov, ktoré ...
d)
deň oznámenia napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia žalobcovi podľa § 181 ods. 1 alebo deň právoplatnosti ...
e)
dôvody žaloby, z ktorých musí byť zrejmé, z akých konkrétnych skutkových a právnych dôvodov žalobca ...
f)
označenie dôkazov, ak ich žalobca navrhuje vykonať,
g)
vyjadrenie, či žalobca žiada nariadenie pojednávania; na neskoršiu žiadosť žalobcu o nariadenie pojednávania ...
h)
návrh výroku rozhodnutia (ďalej len „žalobný návrh“).
(2)

K správnej žalobe musí byť pripojené

a)
splnomocnenie udelené advokátom, ak nejde o výnimky uvedené v § 49 ods. 1 a 2,
b)
potvrdenie o požadovanom vzdelaní žalobcu, jeho zamestnanca alebo člena podľa § 49 ods. 1,
c)
jedno vyhotovenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, ...
§ 183

Žalobca môže rozšíriť správnu žalobu alebo doplniť správnu žalobu o ďalší žalobný návrh alebo o ďalšie ...

Odkladný účinok správnej žaloby

§ 184

Podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. ...

§ 185

Správny súd môže, ak osobitný predpis neustanovuje inak, na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného ...

a)

ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy ...

b)

ak napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy má podklad v ...

§ 186
(1)

Nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho súdu podľa ...

(2)

Odkladný účinok zaniká právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.

§ 187
(1)

Ak správny súd priznal správnej žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. a), je povinný o nej rozhodnúť ...

(2)

Ak správny súd priznal žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. b), je povinný podať na Súdny dvor Európskej ...

(3)

O návrhu žalobcu podľa § 185 rozhodne správny súd do 30 dní od doručenia vyjadrenia žalovaného k tomuto ...

§ 188

Ak správny súd návrhu žalobcu nevyhovie, uznesením ho zamietne.

§ 189

Uznesenie o priznaní odkladného účinku môže správny súd i bez návrhu uznesením zrušiť, ak sa v priebehu ...

Rozhodnutie o správnej žalobe

§ 190

Ak správny súd po preskúmaní rozhodnutia alebo opatrenia žalovaného dospeje k záveru, že žaloba nie ...

§ 191
(1)

Správny súd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej ...

a)
bolo vydané na základe neúčinného právneho predpisu,
b)
ho vydal orgán, ktorý na to nebol zo zákona oprávnený,
c)
vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci,
d)
je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov,
e)
zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci,
f)
skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, je ...
g)
došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohlo mať za následok ...
(2)

Vo výroku rozsudku podľa odseku 1 správny súd uvedie označenie orgánu verejnej správy, číslo jeho rozhodnutia ...

(3)

Ak správny súd zrušuje napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalovaného, v závislosti od okolností môže ...

a)
zrušiť aj rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy nižšieho stupňa, ...
b)
zrušiť aj skôr vydané rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy, ak ...
(4)

Ak správny súd zrušuje rozhodnutie alebo opatrenie, podľa okolností môže aj bez návrhu súčasne vysloviť, ...

(5)

Ak správny súd zrušil rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy vo veci, ...

(6)

Právnym názorom, ktorý vyslovil správny súd v zrušujúcom rozsudku, je orgán verejnej správy v ďalšom ...

§ 192 - Peňažná moderácia

Správny súd môže na základe výsledkov ním vykonaného dokazovania rozsudkom znížiť výšku peňažného plnenia ...

§ 193 - Sprístupnenie informácie

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia o nesprístupnení informácie vydaného podľa osobitného predpisu ...

§ 193a

Správny súd rozhodne o správnej žalobe proti rozhodnutiu protimonopolného úradu o uložení dočasného ...

DRUHÁ HLAVA

SPRÁVNA ŽALOBA VO VECIACH SPRÁVNEHO TRESTANIA

§ 194
(1)

Správnym trestaním sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie orgánov verejnej správy o priestupku, ...

(2)

Ak nie je v tejto hlave ustanovené inak, použijú sa na konanie vo veciach správneho trestania ustanovenia ...

§ 195

Správny súd nie je vo veciach správneho trestania viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak

a)
zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci alebo ...
b)
ide o skúmanie otázky zániku zodpovednosti za priestupok, uplynutia prekluzívnej lehoty alebo premlčacej ...
c)
ide o základné zásady trestného konania podľa Trestného poriadku, ktoré je potrebné použiť na správne ...
d)
ide o dodržanie zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona, ktoré je potrebné použiť aj na ukladanie ...
e)
ide o skúmanie, či uložený druh sankcie a jej výška nevybočili z rozsahu správnej úvahy orgánu verejnej ...
§ 196

Ak správny súd mimo žalobných bodov zistí, že sú dané vady uvedené v § 195, oznámi to bezodkladne účastníkom ...

§ 197

Správny súd vychádza zo skutkového stavu zisteného orgánom verejnej správy, môže doplniť dokazovanie ...

§ 198 - Sankčná moderácia
(1)

Správny súd môže na základe výsledkov ním vykonaného dokazovania na návrh žalobcu rozsudkom

a)
zmeniť druh alebo výšku sankcie, aj keď orgán verejnej správy pri jej uložení nevybočil zo zákonného ...
b)
upustiť od uloženia sankcie, ak účel správneho trestania možno dosiahnuť aj samotným prejednaním veci. ...
(2)

Správny súd môže podľa odseku 1 rozhodnúť len tak, ako mohol podľa osobitného predpisu rozhodnúť orgán ...

(3)

Ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bola postihnutá napadnutým rozhodnutím alebo ...

(4)

Rozsudok správneho súdu podľa odseku 1 nahrádza výrok rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia ...

(5)

Vo výroku rozsudku podľa odseku 1 správny súd uvedie

a)
označenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy,
b)
druh a výšku sankcie uloženej orgánom verejnej správy,
c)
druh a výšku sankcie uloženej správnym súdom alebo upustenie od jej uloženia.

TRETIA HLAVA

SPRÁVNA ŽALOBA V SOCIÁLNYCH VECIACH

§ 199
(1)

Sociálnymi vecami sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie

a)
Sociálnej poisťovne,
b)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
c)
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
d)
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
e)
zdravotných poisťovní,
f)
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
g)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ministra obrany Slovenskej republiky a nadriadeného určeného ...
h)
príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia,
i)
obcí, miest, mestských častí a samosprávnych krajov v oblasti sociálnych služieb.
(2)

V konaní podľa tejto hlavy správny súd zohľadňuje špecifické potreby vychádzajúce zo zdravotného stavu ...

(3)

Ak nie je v tejto hlave ustanovené inak, použijú sa na konanie v sociálnych veciach ustanovenia o konaní ...

Zastúpenie

§ 200

Na zastúpenie žalobcu sa použijú ustanovenia § 49 ods. 2 písm. b) a § 50 ods. 1.

§ 201

Žalobcovi, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať, ...

Náležitosti správnej žaloby

§ 202
(1)

V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie konania alebo veci, v ktorej sa žalobca domáha nápravy,
d)
deň vydania rozhodnutia a deň jeho doručenia alebo iného oznámenia žalobcovi,
e)
opísanie rozhodujúcich skutočností,
f)
označenie dôkazov, ak sa žalobca dovoláva,
g)
žalobný návrh.
(2)

Správnu žalobu fyzickej osoby správny súd posudzuje neformálne. Ak je žalobcom právnická osoba, správna ...

§ 203
(1)

Rozsah správnej žaloby fyzickej osoby a jej dôvody možno zmeniť alebo doplniť až do rozhodnutia správneho ...

(2)

Pri správnej žalobe fyzickej osoby nie je správny súd viazaný žalobnými bodmi.

Rozhodovanie v sociálnych veciach

§ 204

Ak to nie je v rozpore s účelom správneho súdnictva, môže správny súd i bez návrhu doplniť dokazovanie ...

§ 205 - Autoremedúra

Ak orgán verejnej správy vydal nové rozhodnutie alebo nové opatrenie, ktorým žalobcovi v plnom rozsahu ...

ŠTVRTÁ HLAVA

SPRÁVNA ŽALOBA VO VECIACH AZYLU, ZAISTENIA A ADMINISTRATÍVNEHO VYHOSTENIA

§ 206
(1)

Vecami azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie ...

(2)

Žalobca môže byť okrem advokáta zastúpený aj mimovládnou organizáciou uvedenou v § 50 ods. 2.

(3)

Správny súd posudzuje správnu žalobu neformálne a nie je pri svojom rozhodovaní viazaný žalobnými bodmi. ...

(4)

Pre správny súd je rozhodujúci stav veci v čase vyhlásenia alebo v čase vydania jeho rozhodnutia.

(5)

Správny súd môže zrušiť napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej ...

(6)

Ak nie je v tejto hlave ustanovené inak, použijú sa na konanie o správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia ...

Prvý diel

Konanie vo veciach azylu

§ 207
(1)

Žalobca sa môže správnou žalobou domáhať preskúmania rozhodnutí alebo opatrení vo veciach azylu vydaných ...

(2)

Pod rozhodnutiami alebo opatreniami vo veciach azylu podľa odseku 1 sa rozumejú rozhodnutia alebo opatrenia ...

§ 208 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 45 ods. 1 a § 46.

§ 209 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola rozhodnutím ...

§ 210 - Žalovaný

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie podľa § 207.

§ 211 - Lehota na podanie správnej žaloby
(1)

Správna žaloba podľa § 207 ods. 1 musí byť podaná v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia alebo opatrenia, ...

(2)

Správna žaloba proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo ...

(3)

Správna žaloba proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska, proti rozhodnutiu ...

§ 212 - Náležitosti správnej žaloby
(1)

V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K správnej žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie.

Odkladný účinok správnej žaloby

§ 213
(1)

Podanie správnej žaloby má odkladný účinok, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(2)

Ak osobitný predpis ustanovuje, že podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok, správny súd môže na ...

§ 214

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

§ 215

Písomné predvolanie na pojednávanie vo veciach azylu a doplnkovej ochrany sa žalobcovi doručí v jazyku, ...

Rozhodnutie o správnej žalobe

§ 216
(1)

Správny súd rozhodne o správnej žalobe do 90 dní od jej doručenia, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Správny súd rozhodne o správnej žalobe proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného ...

§ 217

Správny súd konanie o správnej žalobe proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu uznesením zastaví, ...

§ 218 - Autoremedúra

Ak orgán verejnej správy vydal nové rozhodnutie alebo opatrenie, ktorým žalobcovi v plnom rozsahu vyhovel, ...

§ 219

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že správna žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne.

§ 220

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť správnej žaloby, rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie ...

Druhý diel

Konanie vo veciach zaistenia

§ 221
(1)

Žalobca sa môže správnou žalobou domáhať zrušenia rozhodnutia o zaistení, o predĺžení zaistenia, o predĺžení ...

(2)

Žalobca sa môže správnou žalobou domáhať prepustenia zo zaistenia vykonaného podľa osobitného predpisu. ...

§ 222 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 45 ods. 1 a § 46.

§ 223 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorá je alebo bola zaistená.

§ 224 - Žalovaný

Žalovaným je policajný útvar, ktorý rozhodol o zaistení, o predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty ...

§ 225 - Lehota a miesto na podanie správnej žaloby
(1)

Správna žaloba podľa § 221 ods. 1 musí byť podaná v lehote siedmich dní od doručenia rozhodnutia o zaistení, ...

(2)

Správna žaloba podľa § 221 ods. 2 môže byť podaná kedykoľvek počas trvania zaistenia, a to aj opakovane. ...

(3)

Správna žaloba sa podáva žalovanému.

Náležitosti správnej žaloby

§ 226
(1)

V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie rozhodnutia o zaistení, rozhodnutia o predĺžení zaistenia alebo rozhodnutia o predĺžení lehoty ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K správnej žalobe žalovaný pripojí napadnuté rozhodnutie alebo súvisiace rozhodnutie o zaistení, rozhodnutie ...

§ 227
(1)

Žalovaný je povinný predložiť správnu žalobu do piatich pracovných dní od jej podania správnemu súdu ...

(2)

Podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok a správny súd nemôže na návrh žalobcu priznať správnej ...

Rozhodnutie o správnej žalobe

§ 228

Správny súd rozhodne o správnej žalobe na pojednávaní do siedmich pracovných dní od jej predloženia ...

§ 229

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že správna žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne.

§ 230 - Vyhovenie žalobe a plná jurisdikcia
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť správnej žaloby podľa § 221 ods. 1, rozsudkom podľa povahy ...

a)
zruší napadnuté rozhodnutie o zaistení, rozhodnutie o predĺžení zaistenia alebo rozhodnutie o predĺžení ...
b)
uloží žalobcovi po vykonanom dokazovaní miernejšie donucovacie opatrenie podľa osobitného predpisu, ...
c)
zruší napadnuté rozhodnutie o zaistení, rozhodnutie o predĺžení zaistenia alebo rozhodnutie o predĺžení ...
d)
určí, že napadnuté rozhodnutie o zaistení, rozhodnutie o predĺžení zaistenia alebo rozhodnutie o predĺžení ...
(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť správnej žaloby podľa § 221 ods. 2, rozsudkom podľa povahy ...

a)
nariadi žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia,
b)
nariadi žalovanému po vykonanom dokazovaní bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia a rozhodne o ...
(3)

Vo výroku rozsudku správny súd uvedie meno a priezvisko žalobcu, číslo jeho cestovného pasu alebo iného ...

Tretí diel

Konanie vo veciach administratívneho vyhostenia

§ 231

Žalobca sa môže správnou žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia alebo opatrenia týkajúceho sa administratívneho ...

§ 232 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 45 ods. 1 a § 46.

§ 233 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola rozhodnutím ...

§ 234 - Žalovaný

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie uvedené v § 231.

§ 235 - Lehota na podanie žaloby

Správna žaloba musí byť podaná v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia alebo opatrenia podľa § 231.

§ 236 - Náležitosti správnej žaloby
(1)

V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K správnej žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie.

Odkladný účinok správnej žaloby

§ 237
(1)

Podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok.

(2)

Správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný ...

§ 238

Žalovaný je povinný v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy predložiť správnemu súdu vyjadrenie ...

Rozhodnutie o správnej žalobe

§ 239 - Autoremedúra

Ak orgán verejnej správy vydal nové rozhodnutie alebo opatrenie, ktorým žalobcovi v plnom rozsahu vyhovel, ...

§ 240

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne.

§ 241

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť správnej žaloby, rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ KONANIA

PRVÁ HLAVA

KONANIE O ŽALOBE PROTI NEČINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY

§ 242
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy v začatom administratívnom ...

(2)

Odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy spočívajúcej v porušení povinnosti začať administratívne ...

§ 243 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 244 - Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ako účastník administratívneho konania namietajúci ...

(2)

Prokurátor môže podať žalobu podľa § 242, ak orgán verejnej správy zostal nečinný aj po upozornení prokurátora. ...

(3)

Zainteresovaná verejnosť môže podať žalobu, ak orgán verejnej správy je nečinný v administratívnom konaní ...

§ 245 - Žalovaný

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý podľa žalobcu má povinnosť vydať rozhodnutie alebo opatrenie, ...

Náležitosti žaloby proti nečinnosti

§ 246
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie konania alebo veci, v ktorej sa žalobca domáha odstránenia nečinnosti,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe fyzickej osoby, právnickej osoby a zainteresovanej verejnosti musí byť pripojené oznámenie ...

(3)

K žalobe prokurátora musí byť pripojené upozornenie prokurátora.

§ 247

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe, a ak ide ...

Rozhodnutie o žalobe proti nečinnosti

§ 248

Ak žalovaný po podaní žaloby odstránil svoju nečinnosť, správny súd konanie uznesením zastaví.

§ 249

Ak správny súd po preskúmaní nezistí nečinnosť žalovaného, uznesením žalobu zamietne.

§ 250
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením uloží žalovanému, aby v určenej lehote ...

(2)

Vo výroku uznesenia podľa odseku 1 správny súd uvedie označenie žalovaného, predmet konania a jeho číslo, ...

§ 251
(1)

Ak žalovaný svoju nečinnosť v určenej lehote bezdôvodne neodstráni, správny súd mu i bez návrhu môže ...

(2)

Ak orgán verejnej správy správnemu súdu preukáže odstránenie nečinnosti, správny súd konanie uznesením ...

DRUHÁ HLAVA

KONANIE O ŽALOBE PROTI INÉMU ZÁSAHU ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY

§ 252
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať ochrany pred iným zásahom orgánu verejnej správy, ak takýto zásah alebo ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať aj určenia nezákonnosti už skončeného iného zásahu orgánu verejnej správy, ...

§ 253 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 254 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach ...

§ 255 - Žalovaný
(1)

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý podľa žalobcu iný zásah vykonal.

(2)

Ak ide o iný zásah ozbrojených síl, ozbrojeného zboru alebo iného verejného zboru, je žalovaným ten ...

(3)

Ak ide o iný zásah obecnej polície alebo mestskej polície, je žalovaným obec alebo mesto.

§ 256 - Lehota na podanie žaloby proti inému zásahu

Žaloba musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa osoba dotknutá iným zásahom orgánu verejnej ...

§ 257 - Náležitosti žaloby proti inému zásahu

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie alebo opis, prípadne číslo iného zásahu orgánu verejnej správy, voči ktorému sa žalobca domáha ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.

Odkladný účinok žaloby

§ 258

Správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať žalobe odkladný účinok, ...

§ 259

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. Správny ...

Rozhodnutie o žalobe proti inému zásahu

§ 260

Ak žalovaný po podaní žaloby podľa § 252 ods. 1 upustil od napadnutého iného zásahu a podľa okolností ...

§ 261

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 262
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 252 ods. 1, uznesením zakáže žalovanému ...

(2)

Vo výroku uznesenia podľa odseku 1 správny súd uvedie označenie žalovaného, označenie alebo opis iného ...

(3)

Ak žalovaný po uplynutí určenej lehoty bezdôvodne v inom zásahu pokračuje alebo napriek uloženej povinnosti ...

(4)

Ak žalovaný správnemu súdu preukáže splnenie zákazu pokračovať v inom zásahu a obnovenie stavu pred ...

§ 263

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 252 ods. 2, uznesením určí, že napadnutý ...

TRETIA HLAVA

KONANIE VO VOLEBNÝCH VECIACH

Prvý diel

Konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov

§ 264
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať odstránenia chyby alebo nedostatku v stálom zozname voličov a zozname ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto alebo mestská ...

§ 265 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 266 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola dotknutá na svojom volebnom práve chybou alebo ...

§ 267 - Žalovaný

Žalovaným je obec, mesto alebo mestská časť, ktorá zostavuje a vedie zoznam voličov a vykonáva do neho ...

Náležitosti žaloby

§ 268
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutej chyby alebo nedostatku v zozname voličov,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené písomné oznámenie žalovaného o nevyhovení žiadosti na opravu chyby alebo ...

§ 269

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

Rozhodnutie o žalobe

§ 270

Správny súd rozhodne o žalobe do piatich dní od jej doručenia.

§ 271
(1)

Ak žalovaný po podaní žaloby odstránil napadnutú chybu alebo nedostatok v zozname voličov, správny súd ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(3)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením uloží žalovanému odstrániť chybu alebo ...

§ 272

Rozhodnutie podľa § 271 správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.

Druhý diel

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a ...

§ 273
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať ponechania kandidáta na kandidátnej listine, ak Štátna komisia pre voľby ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny, ak Štátna komisia ...

§ 274 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 275 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia politických strán.

§ 276 - Žalovaný

Žalovaným je Štátna komisia.

§ 277 - Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od prevzatia rozhodnutia žalovaného podľa § 273 ods. 1 alebo ...

Náležitosti žaloby

§ 278
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia o registrácii kandidátnej listiny s úpravami alebo rozhodnutia o odmietnutí ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie žalovaného podľa § 273 ods. 1 alebo 2.

§ 279

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

Rozhodnutie o žalobe

§ 280

Správny súd rozhodne o žalobe do piatich dní od jej doručenia.

§ 281
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 273 ods. 1, uznesením rozhodne o ponechaní ...

(3)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 273 ods. 2, uznesením rozhodne o zaregistrovaní ...

§ 282

Rozhodnutie podľa § 281 správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.

Tretí diel

Konanie vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky

§ 283

Žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o prijatí jeho návrhu na kandidáta na prezidenta ...

§ 284 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 285 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorej návrh na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky bol ...

§ 286 - Žalovaný

Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 287 - Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od doručenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu na kandidáta ...

Náležitosti žaloby

§ 288
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého oznámenia o odmietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté oznámenie žalovaného o odmietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta ...

§ 289

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

Rozhodnutie o žalobe

§ 290

Správny súd rozhodne o žalobe do piatich dní od jej doručenia.

§ 291
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením rozhodne o prijatí návrhu žalobcu na ...

§ 292

Rozhodnutie podľa § 291 správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.

Štvrtý diel

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja

§ 293
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta, ak volebná komisia samosprávneho ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode má sídlo samosprávny kraj.

§ 294 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 295 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je dotknutá kandidujúca politická strana, koalícia politických strán alebo dotknutý nezávislý ...

§ 296 - Žalovaný

Žalovaným je volebná komisia samosprávneho kraja.

§ 297 - Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta ...

Náležitosti žaloby

§ 298
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby ...

§ 299

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

Rozhodnutie o žalobe

§ 300

Správny súd rozhodne o žalobe do troch dní od jej doručenia.

§ 301
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením rozhodne o zaregistrovaní kandidáta pre ...

§ 302

Rozhodnutie podľa § 301 správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.

Piaty diel

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských ...

§ 303
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta, ak miestna volebná komisia ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto alebo mestská ...

§ 304 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 305 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je dotknutá kandidujúca politická strana, koalícia politických strán alebo dotknutý nezávislý ...

§ 306 - Žalovaný

Žalovaným je miestna volebná komisia alebo mestská volebná komisia.

§ 307 - Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta ...

Náležitosti žaloby

§ 308
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalobcu,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby ...

§ 309

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

Rozhodnutie o žalobe

§ 310

Správny súd rozhodne o žalobe do troch dní od jej doručenia.

§ 311
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením rozhodne o zaregistrovaní kandidáta pre ...

§ 312

Rozhodnutie podľa § 311 správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.

Šiesty diel

Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy

§ 312a

Žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o neústavnosti alebo nezákonnosti napadnutých volieb, ...

§ 312b - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný.

§ 312c - Žalobná legitimácia

Žalobcom je

a)
kandidát na funkciu v orgáne územnej samosprávy, ktorý nebol zvolený, ak získal aspoň 10 % platných ...
b)
politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktorá podala platnú kandidátnu listinu podľa ...
c)
10 % oprávnených voličov príslušného volebného obvodu.
§ 312d - Žalovaný

Žalovaným je

a)
politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktorá získala v napadnutých voľbách zastúpenie ...
b)
starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja zvolený v ...
§ 312e - Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote desiatich dní odo dňa vyhlásenia výsledku volieb.

§ 312f - Náležitosti žaloby

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
vyjadrenie žalobcu o tom, či napáda voľby ako celok, alebo len v určitom volebnom obvode,
c)
údaje a dôkazy o jeho žalobnej legitimácii; to neplatí pre generálneho prokurátora,
d)
vyjadrenie, či napáda neústavnosť volieb alebo nezákonnosť volieb alebo z oboch týchto dôvodov s uvedením ...
e)
dôvody, pre ktoré napáda neústavnosť alebo nezákonnosť volieb s označením dôkazov,
f)
žalobný návrh podľa § 312j ods. 2 písm. a), b) alebo písm. c).
§ 312g
(1)

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

(2)

V konaní podľa tohto dielu možno ostatným účastníkom okrem žalobcu a žalovaného doručovať aj do rúk ...

§ 312h
(1)

Ak bolo podaných viacero žalôb ohľadom volieb toho istého predsedu samosprávneho kraja alebo toho istého ...

(2)

Ak správny súd žalobu neodmietol alebo nezastavil konanie, bezodkladne nariadi pojednávanie tak, aby ...

(3)

Na účely prípravy pojednávania si správny súd vyžiada všetky volebné dokumenty, ak je to potrebné, predvolá ...

(4)

Ak je na rozhodnutie o žalobe potrebné oboznámiť sa s volebnou dokumentáciou, môže ju na účely prípravy ...

(5)

O otvorení zapečatenej volebnej dokumentácie sa spíše zápisnica, ktorú podpíše poverený člen senátu ...

(6)

Senát môže člena senátu poveriť, aby na účely prípravy pojednávania vypočul svedkov, najmä predsedu ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 312i

Správny súd rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa doručenia žaloby a vo zvlášť zložitých prípadoch do ...

§ 312j
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, zamietne ju.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, rozsudkom

a)
vyhlási voľby za neplatné,
b)
zruší napadnutý výsledok volieb, alebo
c)
zruší rozhodnutie volebnej komisie a vyhlási za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený.
(3)

Rozsudok podľa odseku 1 alebo odseku 2 súd doručí účastníkom konania; odošle im ho do troch dní od jeho ...

§ 312k
(1)

Rozsudok ktorým bolo rozhodnuté o žalobe nadobúda právoplatnosť jeho vyhlásením.

(2)

Právoplatný rozsudok podľa § 312j správny súd bezodkladne zašle národnej rade, Ministerstvu vnútra Slovenskej ...

ŠTVRTÁ HLAVA

KONANIA VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Prvý diel

Konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho ...

§ 313
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že jeho mandát poslanca obecného zastupiteľstva, mestského ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že mandát poslanca zastupiteľstva zanikol.

§ 314 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 315 - Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom podľa § 313 ods. 1 je fyzická osoba, ktorá tvrdí, že jej mandát poslanca zastupiteľstva, ktorý ...

(2)

Žalobcom podľa § 313 ods. 2 je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorý tvrdí, že poslancovi ...

§ 316 - Žalovaný
(1)

Žalovaným podľa § 313 ods. 1 je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorý považuje žalobcov ...

(2)

Žalovaným podľa § 313 ods. 2 je poslanec, ktorého mandát v zastupiteľstve mal zaniknúť.

§ 317 - Lehota na podanie žaloby
(1)

Žaloba podľa § 313 ods. 1 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy začalo byť žalobcovi bránené ...

(2)

Žaloba podľa § 313 ods. 2 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy sa žalobca dozvedel o právnej ...

Náležitosti žaloby

§ 318

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
meno a priezvisko osoby, o ktorej mandáte poslanca zastupiteľstva sa má konať,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
§ 319
(1)

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

(2)

Ak má správny súd za to, že došlo k stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného v konaní podľa ...

§ 320

Po začatí konania nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania pred správnym ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 321

Správny súd konanie po vyjadrení žalobcu uznesením zastaví, ak žalovaný

a)
po podaní žaloby podľa § 313 ods. 1 upustil od konania, ktorým bráni žalobcovi vo výkone mandátu poslanca ...
b)
po podaní žaloby podľa § 313 ods. 2 vyhlási, že akceptuje zánik svojho mandátu poslanca zastupiteľstva. ...
§ 322

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 323
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 313 ods. 1, uznesením určí, že žalobcov ...

(2)

Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa odseku 1 zanikajú právne účinky toho uznesenia žalovaného, ...

§ 324
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 313 ods. 2, uznesením určí, že poslanecký ...

(2)

Rozhodnutím správneho súdu podľa odseku 1 nie sú z dôvodu zániku mandátu poslanca zastupiteľstva dotknuté ...

Druhý diel

Konanie o preskúmaní zániku funkcie starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti a predsedu ...

§ 325
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že jeho funkcia starostu obce (ďalej len „starosta“), primátora ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že funkcia starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho ...

§ 326 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 327 - Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom podľa § 325 ods. 1 je fyzická osoba, ktorá tvrdí, že jej funkcia starostu, primátora alebo ...

(2)

Žalobcom podľa § 325 ods. 2 je poslanec zastupiteľstva, ktorý tvrdí, že starostovi, primátorovi alebo ...

§ 328 - Žalovaný
(1)

Žalovaným podľa § 325 ods. 1 je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorý považuje žalobcovu ...

(2)

Žalovaným podľa § 325 ods. 2 je starosta, primátor alebo predseda samosprávneho kraja, ktorého funkcia ...

§ 329 - Lehota na podanie žaloby
(1)

Žaloba podľa § 325 ods. 1 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy začalo byť žalobcovi bránené ...

(2)

Žaloba podľa § 325 ods. 2 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy sa žalobca dozvedel o právnej ...

Náležitosti žaloby

§ 330

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
meno a priezvisko osoby, o ktorej funkcii starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja sa ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
§ 331

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

§ 332

Po začatí konania nemôže žalovaný postupovať takým spôsobom, ktorým by sa zmaril účel konania pred správnym ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 333

Správny súd konanie po vyjadrení žalobcu uznesením zastaví, ak

a)
žalovaný po podaní žaloby podľa § 325 ods. 1 upustil od konania, ktorým bráni žalobcovi vo výkone jeho ...
b)
žalovaný po podaní žaloby podľa § 325 ods. 2 vyhlási, že akceptuje zánik svojej funkcie starostu, primátora ...
§ 334

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 335
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 325 ods. 1, uznesením určí, že žalobcova ...

(2)

Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa odseku 1 nie sú dotknuté právne účinky rozhodnutí, ...

§ 336
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 325 ods. 2, uznesením určí, že žalovaného ...

(2)

Rozhodnutím správneho súdu podľa odseku 1 nie sú z dôvodu zániku funkcie starostu, primátora alebo predsedu ...

Tretí diel

Konanie o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra

§ 337
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania zákonnosti uznesenia zastupiteľstva o jeho odvolaní z funkcie ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že jeho funkcia hlavného kontrolóra naďalej trvá.

§ 338 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 339 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach a právom chránených záujmoch ...

§ 340 - Žalovaný

Žalovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorých zastupiteľstvo prijalo uznesenie ...

§ 341 - Lehota na podanie žaloby
(1)

Žaloba podľa § 337 ods. 1 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov od prijatia uznesenia zastupiteľstva ...

(2)

Žaloba podľa § 337 ods. 2 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy začalo byť žalobcovi bránené ...

Náležitosti žaloby

§ 342
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého uznesenia a deň jeho vydania alebo opis skutočnosti, s ktorou žalovaný spája zánik ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe podľa § 337 ods. 1 musí byť pripojené napadnuté uznesenie zastupiteľstva.

§ 343
(1)

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

(2)

Ak má správny súd za to, že došlo k stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a zastupiteľstvom, ...

§ 344

Po začatí konania nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania pred správnym ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 345

Ak žalovaný po podaní žaloby zrušil napadnuté uznesenie alebo upustil od konania, ktorým bránil žalobcovi ...

§ 346

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 347
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 337 ods. 1, uznesením zruší napadnuté uznesenie ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 337 ods. 2, uznesením určí, že žalobcova ...

(3)

Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa odsekov 1 a 2 zanikajú právne účinky toho uznesenia ...

Štvrtý diel

Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesenia zastupiteľstva

§ 348

Žalobca sa môže žalobou domáhať zrušenia uznesenia zastupiteľstva, ak jeho obsahom alebo postupom pri ...

§ 349 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný.

§ 350 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je prokurátor, ktorého protestu proti uzneseniu zastupiteľstva nebolo vyhovené. Pod nevyhovením ...

§ 351 - Žalovaný

Žalovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorého zastupiteľstvo prijalo napadnuté ...

§ 352 - Lehota na podanie žaloby

Správna žaloba musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy žalovaný písomne oznámil prokurátorovi, ...

Náležitosti žaloby

§ 353
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého uznesenia a deň jeho vydania,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté uznesenie a oznámenie žalobcu o nevyhovení protestu prokurátora. ...

§ 354
(1)

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

(2)

Ak má správny súd za to, že došlo k stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a zastupiteľstvom, ...

§ 355

Po začatí konania nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania pred správnym ...

§ 356 - Rozhodnutie o žalobe
(1)

Ak žalovaný po podaní žaloby zrušil napadnuté uznesenie, správny súd konanie po vyjadrení žalobcu uznesením ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(3)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením zruší napadnuté uznesenie zastupiteľstva. ...

Piaty diel

Konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja ...

§ 357
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej ...

a)
územnej samosprávy so zákonom alebo
b)
plnenia úloh štátnej správy so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev ...
(2)

Nesúlad podľa odseku 1 môže spočívať v obsahu všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, niektorého ...

§ 358 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 359 - Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom je prokurátor, ktorého protestu proti všeobecne záväznému nariadeniu obce, mesta, mestskej ...

(2)

Žalobcom môže byť aj zainteresovaná verejnosť, ak tvrdí, že všeobecne záväzným nariadením obce, mesta, ...

§ 360 - Žalovaný

Žalovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorého zastupiteľstvo prijalo napadnuté ...

§ 361 - Náležitosti žaloby
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého všeobecne záväzného nariadenia a deň jeho prijatia,
d)
uvedenie ustanovenia zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, s ktorým by malo byť ...
e)
žalobné body,
f)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
g)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté všeobecne záväzné nariadenie a k žalobe prokurátora aj oznámenie ...

Dočasné pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného nariadenia

§ 362
(1)

Správny súd môže uznesením na návrh žalobcu dočasne pozastaviť účinnosť všeobecne záväzného nariadenia, ...

(2)

Ak správny súd návrhu žalobcu podľa odseku 1 nevyhovie, uznesením ho zamietne.

(3)

Správny súd zruší uznesenie podľa odseku 1, ak odpadnú dôvody, pre ktoré bolo vydané; inak dočasné pozastavenie ...

§ 363
(1)

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

(2)

Ak má správny súd za to, že došlo k stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a zastupiteľstvom, ...

§ 364

Po začatí konania nemôže zastupiteľstvo zmariť účel konania pred správnym súdom tým, že by napadnuté ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 365

Ak žalovaný po podaní žaloby zrušil napadnuté všeobecne záväzné nariadenie, jeho namietanú časť alebo ...

§ 366

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 367
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, ...

(2)

Ak správny súd rozhodne podľa odseku 1, dňom nadobudnutia právoplatnosti jeho rozhodnutia stráca všeobecne ...

(3)

Obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré vydali všeobecne záväzné nariadenie, sú povinné ...

Šiesty diel

Konanie o vypovedaní dohody o spolupráci alebo členstva v združení

§ 368
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať uloženia povinnosti obci, mestu, mestskej časti, samosprávnemu kraju ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať uloženia povinnosti vypovedať členstvo obce alebo mesta v združení obcí ...

§ 369 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 370 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je miestny orgán štátnej správy podľa osobitného predpisu, v ktorého územnom obvode sa nachádza ...

§ 371 - Žalovaný

Žalovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj.

Náležitosti žaloby

§ 372

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutej dohody o spolupráci alebo označenie združenia,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
§ 373

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

§ 374 - Rozhodnutie o žalobe
(1)

Ak žalovaný po podaní žaloby vypovedal dohodu o spolupráci podľa § 368 ods. 1 alebo členstvo v združení ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(3)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením uloží žalovanému vypovedať dohodu o spolupráci ...

(4)

Právoplatnosťou uznesenia, ktorým sa žalobe vyhovelo, dohoda o spolupráci zaniká alebo členstvo v združení ...

PIATA HLAVA

KONANIE VO VECIACH POLITICKÝCH PRÁV

Prvý diel

Konanie vo veciach registrácie politických strán

§ 375
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že návrh na registráciu politickej strany nemá nedostatky.

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o odmietnutí registrácie politickej ...

(3)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o odmietnutí zápisu zmeny údajov ...

(4)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že rozhodnutie orgánu politickej strany je nezákonné alebo ...

§ 376 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 377 - Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom podľa § 375 ods. 1 je prípravný výbor politickej strany, ktorý tvrdí, že návrh na registráciu ...

(2)

Žalobcom podľa § 375 ods. 2 sú všetci členovia prípravného výboru politickej strany, ktorí tvrdia, že ...

(3)

Žalobcom podľa § 375 ods. 3 je politická strana, ktorá tvrdí, že neboli splnené podmienky uvedené v ...

(4)

Žalobcom podľa § 375 ods. 4 je člen politickej strany, ktorý považuje rozhodnutie orgánu politickej ...

§ 378 - Žalovaný

Žalovaným podľa § 375 ods. 1 až 3 je ministerstvo vnútra. Žalovaným podľa § 375 ods. 4 je politická ...

§ 379 - Lehota na podanie žaloby
(1)

Žaloba podľa § 375 ods. 1 musí byť podaná v lehote 15 dní od doručenia upozornenia žalovaného, že návrh ...

(2)

Žaloba podľa § 375 ods. 2 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ktorému ...

(3)

Žaloba podľa § 375 ods. 3 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ktorému ...

(4)

Žaloba podľa § 375 ods. 4 musí byť podaná v lehote 30 dní od prijatia napadnutého rozhodnutia orgánu ...

Náležitosti žaloby

§ 380
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie upozornenia alebo rozhodnutia, proti ktorému žaloba smeruje,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené súvisiace upozornenie alebo napadnuté rozhodnutie.

§ 381

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

Rozhodnutie o žalobe

§ 382

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 383
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 375 ods. 1, uznesením určí, že návrh na ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 375 ods. 2, uznesením zruší napadnuté rozhodnutie ...

(3)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 375 ods. 3, uznesením zruší napadnuté rozhodnutie ...

(4)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 375 ods. 4, uznesením určí, že rozhodnutie ...

Druhý diel

Konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany

§ 384

Generálny prokurátor sa môže žalobou domáhať rozpustenia politickej strany z dôvodu uvedeného v osobitnom ...

§ 385 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú generálny prokurátor a žalovaný.

§ 386 - Žalovaný

Žalovaným je politická strana, ktorej rozpustenie sa navrhuje.

§ 387 - Náležitosti žaloby
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
žalobné body,
d)
označenie dôkazov, ak sa ich generálny prokurátor dovoláva,
e)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojený výpis z registra strán týkajúci sa žalovaného.

Rozhodnutie o žalobe

§ 388

Správny súd rozhodne o žalobe na pojednávaní rozsudkom do šiestich mesiacov odo dňa podania žaloby.

§ 389

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne.

§ 390
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, rozsudkom rozhodne o rozpustení politickej strany. ...

(2)

Správny súd v rozsudku podľa odseku 1 zároveň vysloví, že po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozsudku ...

a)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu takejto politickej strany,
b)
členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu takejto strany,
c)
uvedená na kandidátnej listine takejto politickej strany, ktorá bola podaná v súvislosti s voľbami podľa ...

nemôže byť členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany, štatutárnym orgánom alebo členom ...

(3)

Vo výroku rozsudku podľa odseku 1 správny súd uvedie názov politickej strany a jej skratku a sídlo, ...

(4)

Rozsudok podľa odseku 1 doručí správny súd po právoplatnosti aj ministerstvu vnútra a Ministerstvu financií ...

Tretí diel

Konanie vo veciach združovania občanov

§ 391
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o odmietnutí registrácie združenia ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o rozpustení združenia podľa osobitného ...

§ 392 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 393 - Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom podľa § 391 ods. 1 sú všetci členovia prípravného výboru združenia, ktorí tvrdia, že neboli ...

(2)

Žalobcom podľa § 391 ods. 2 je združenie, ktoré tvrdí, že neboli splnené podmienky uvedené v osobitnom ...

§ 394 - Žalovaný

Žalovaným je ministerstvo vnútra.

§ 395 - Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje.

§ 396 - Odkladný účinok žaloby

Žaloba podľa § 391 ods. 2 má odkladný účinok.

Náležitosti žaloby

§ 397
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie rozhodnutia, proti ktorému žaloba smeruje,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie.

§ 398

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

Rozhodnutie o žalobe

§ 399
(1)

Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 391 ods. 1 uznesením.

(2)

Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 391 ods. 2 na pojednávaní rozsudkom.

§ 400
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba podľa § 391 ods. 1 nie je dôvodná, uznesením ju zamietne. ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba podľa § 391 ods. 2 nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne. ...

§ 401
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 391 ods. 1, uznesením zruší napadnuté rozhodnutie ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 391 ods. 2, rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie ...

Štvrtý diel

Konanie vo veciach zhromažďovania občanov

§ 402
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o zákaze zhromaždenia podľa osobitného ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o rozpustení zhromaždenia podľa osobitného ...

§ 403 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 404 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je zvolávateľ zhromaždenia, ktorý tvrdí, že neboli splnené podmienky uvedené v osobitnom predpise ...

§ 405 - Žalovaný

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie podľa § 402.

§ 406 - Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje.

Náležitosti žaloby

§ 407
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie rozhodnutia, proti ktorému žaloba smeruje,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie.

§ 408

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

Rozhodnutie o žalobe

§ 409

Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 402 ods. 1 do troch dní od jej doručenia správnemu súdu príslušnému ...

§ 410
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba podľa § 402 ods. 1 nie je dôvodná, uznesením ju zamietne. ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 402 ods. 1, uznesením zruší napadnuté rozhodnutie. ...

§ 411

Správny súd po preskúmaní žaloby podľa § 402 ods. 2 uznesením rozhodne, či zhromaždenie bolo alebo nebolo ...

ŠIESTA HLAVA

KONANIE O KOMPETENČNEJ ŽALOBE

§ 412
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať rozhodnutia kladného kompetenčného konfliktu alebo záporného kompetenčného ...

a)
orgánmi verejnej správy navzájom, a to vrátane ústredných orgánov štátnej správy, alebo
b)
orgánom verejnej správy a iným od súdu odlišným subjektom (ďalej len „iný subjekt“).
(2)

Kladný kompetenčný konflikt je spor, v ktorom viaceré orgány verejnej správy súčasne tvrdia, že im patrí ...

(3)

Záporný kompetenčný konflikt je spor, v ktorom viaceré orgány verejnej správy súčasne popierajú svoju ...

§ 413 - Účastníci konania
(1)

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

(2)

Účastníkom konania je aj účastník toho konania, v ktorom došlo ku vzniku kompetenčného konfliktu, ak ...

§ 414 - Žalobná legitimácia

Žalobcom je

a)
orgán verejnej správy, ktorý pri kladnom kompetenčnom konflikte tvrdí, že mu vo veci patrí pôsobnosť, ...
b)
orgán verejnej správy, ktorý pri zápornom kompetenčnom konflikte popiera vo veci svoju pôsobnosť a tvrdí, ...
c)
účastník toho konania, v ktorom sa otázka pôsobnosti stala spornou.
§ 415 - Žalovaný
(1)

Žalovaným je orgán verejnej správy alebo iný subjekt, ktorý je druhou stranou kompetenčného konfliktu. ...

(2)

Pri žalobcovi podľa § 414 písm. c) sú žalovanými orgány verejnej správy alebo orgán verejnej správy ...

(3)

Ak má správny súd za to, že pôsobnosť vykonať administratívne konanie môže patriť inému orgánu verejnej ...

(4)

Ak je stranou kompetenčného konfliktu orgán verejnej správy, koná za neho ústredný orgán štátnej správy ...

Náležitosti žaloby

§ 416
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie administratívneho konania alebo veci, ktorej sa kompetenčný konflikt týka,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musia byť pripojené listiny, ktorých sa žalobca dovoláva.

§ 417

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.

§ 418

Správny súd posudzuje žalobu neformálne a nie je pri svojom rozhodovaní viazaný jej žalobnými bodmi.

§ 419 - Rozhodnutie o žalobe
(1)

Správny súd uznesením zastaví konanie, ak

a)
nejde o kompetenčný konflikt,
b)
administratívne konanie týkajúce sa kompetenčného konfliktu bolo už skončené,
c)
rozhodovanie kompetenčného konfliktu patrí podľa osobitného predpisu inému orgánu,
d)
možno na návrh žalobcu kompetenčný konflikt odstrániť, a to aj ako otázku predbežnú, v inom konaní podľa ...
(2)

Ak správny súd o žalobe nerozhodne inak, tak bez nariadenia pojednávania rozsudkom určí, ktorý z orgánov ...

(3)

Orgán verejnej správy konajúci v rozpore s určením pôsobnosti správnym súdom je povinný bezodkladne ...

SIEDMA HLAVA

KONANIE O NÁVRHOCH V INÝCH VECIACH

Prvý diel

Konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy

§ 420

Navrhovateľ sa môže návrhom domáhať vydania rozhodnutia o vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho orgánu ...

§ 421 - Účastníci konania

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a odporca; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 422 - Návrhová legitimácia

Navrhovateľom je osoba, o ktorej právo alebo právom chránený záujem v rozhodnutí cudzieho orgánu verejnej ...

§ 423 - Odporca

Odporcom je osoba, o ktorej povinnosť v rozhodnutí cudzieho orgánu verejnej správy ide.

Náležitosti návrhu

§ 424
(1)

V návrhu sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu návrhu,
b)
označenie odporcu,
c)
označenie rozhodnutia a cudzieho orgánu verejnej správy, ktorý ho vydal, a deň jeho vydania,
d)
opísanie rozhodujúcich skutočností,
e)
návrh výroku rozhodnutia.
(2)

K návrhu musí byť pripojené rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy a jeho úradný preklad do štátneho ...

§ 425

Správny súd v konaní preskúmava, či

a)
rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy je vykonateľné v štáte, v ktorom bolo vydané,
b)
rozhodovanie vo veci nepatrilo do právomoci orgánov verejnej správy Slovenskej republiky,
c)
odporcovi nebola postupom cudzieho orgánu verejnej správy odňatá možnosť riadne sa zúčastniť na konaní, ...
d)
v rozhodnutí cudzieho orgánu verejnej správy sa ukladá plnenie, ktoré je podľa právneho poriadku Slovenskej ...

Rozhodnutie o návrhu

§ 426

Správny súd rozhodne o návrhu bez pojednávania a bez výsluchu odporcu.

§ 427
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že neboli súčasne splnené všetky podmienky ustanovené v § 425, návrh ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí súčasné splnenie všetkých podmienok ustanovených v § 425, uznesením ...

§ 428
(1)

Rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy možno na území Slovenskej republiky vykonať len na základe ...

(2)

Rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy, o ktorom správny súd rozhodol podľa § 427 ods. 2, sa vykoná ...

§ 429

Ustanovenia o tomto konaní sa v právnom styku s členskými štátmi Európskej únie použijú len v rozsahu, ...

Druhý diel

Konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou

§ 430

Navrhovateľ sa môže návrhom domáhať vydania rozhodnutia, ktorým sa dáva súhlas s inšpekciou objektov, ...

§ 431 - Účastníci konania

Účastníkom konania je len navrhovateľ; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 432 - Návrhová legitimácia

Navrhovateľom je Komisia alebo protimonopolný úrad.

Náležitosti návrhu

§ 433
(1)

V návrhu sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu návrhu,
b)
vymedzenie účelu inšpekcie,
c)
určenie objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov, v ktorých sa má inšpekcia vykonať,
d)
určenie osôb, ktoré by mali inšpekciu vykonať, ak je navrhovateľom Komisia,
e)
určenie osôb, ktoré by mali inšpekciu vykonať s návrhom právomocí, ktoré by mali mať, ak je navrhovateľom ...
f)
uvedenie skutočností, ktoré preukazujú dôvodné podozrenie, že sa určité podklady alebo dokumenty nachádzajú ...
g)
návrh výroku rozhodnutia.
(2)

K návrhu Komisie musí byť pripojené rozhodnutie Komisie o nariadení vykonania inšpekcie.

§ 434

Správny súd môže požiadať navrhovateľa o podrobnejšie písomné vysvetlenie tých skutočností, ktoré sú ...

§ 435
(1)

Správny súd v konaní začatom na návrh Komisie postupuje v súlade s osobitným predpisom.

(2)

Správny súd v konaní začatom na návrh protimonopolného úradu preskúmava,

a)
či inšpekcia alebo spôsob jej výkonu sú úmerné a dostatočne odôvodnené s ohľadom na závažnosť možného ...
b)
význam hľadaného podkladu alebo dokumentu,
c)
účasť podnikateľa na možnom obmedzení hospodárskej súťaže,
d)
odôvodnenosť predpokladu, že hľadané podklady alebo dokumenty sa nachádzajú v určitých objektoch, priestoroch ...

Rozhodnutie o návrhu

§ 436

Správny súd rozhodne o návrhu do troch dní od jeho doručenia alebo do troch dní od doručenia vysvetlenia ...

§ 437
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že návrh nie je dôvodný, uznesením ho zamietne.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť návrhu, uznesením vydá súhlas s inšpekciou a ustanoví osobe, ...

(3)

Uznesenie podľa odseku 1 správny súd doručí navrhovateľovi a uznesenie podľa odseku 2 navrhovateľovi ...

PIATA ČASŤ

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

PRVÁ HLAVA

KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ

§ 438
(1)

Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť právoplatné rozhodnutie krajského súdu.

(2)

O kasačnej sťažnosti rozhoduje senát najvyššieho správneho súdu a vo veciach ustanovených v § 22 ods. ...

§ 439 - Prípustnosť kasačnej sťažnosti
(1)

Kasačná sťažnosť je prípustná proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, ak tento zákon ...

(2)

Kasačná sťažnosť nie je prípustná proti uzneseniu,

a)
ktorým sa upravuje vedenie konania,
b)
proti ktorému je prípustná sťažnosť,
c)
o priznaní alebo nepriznaní postavenia osoby zúčastnenej na konaní,
d)
o právomoci, príslušnosti, poriadkovej pokute podľa § 78, o odmene znalca, tlmočníka a prekladateľa,
e)
týkajúceho sa odkladného účinku žaloby,
f)
o predĺžení lehoty podľa § 250 ods. 2,
g)
ktorým sa prerušuje konanie z dôvodu podania prejudiciálnej otázky,
h)
o výške náhrady trov konania.
(3)

Kasačná sťažnosť nie je prípustná, ak

a)
sa opiera o iné dôvody, ako sú uvedené v § 440,
b)
sa opiera o dôvody, ktoré sťažovateľ neuplatnil v konaní pred krajským súdom, v ktorom bolo vydané napadnuté ...
c)
smeruje len proti dôvodom rozhodnutia krajského súdu.

Dôvody kasačnej sťažnosti

§ 440
(1)

Kasačnú sťažnosť možno odôvodniť len tým, že krajský súd v konaní alebo pri rozhodovaní porušil zákon ...

a)
na rozhodnutie vo veci nebola daná právomoc súdu v správnom súdnictve,
b)
ten, kto v konaní vystupoval ako účastník konania, nemal procesnú subjektivitu,
c)
účastník konania nemal spôsobilosť samostatne konať pred krajským súdom v plnom rozsahu a nekonal za ...
d)
v tej istej veci sa už skôr právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už skôr začalo konanie,
e)
vo veci rozhodol vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený krajský súd,
f)
nesprávnym procesným postupom znemožnil účastníkovi konania, aby uskutočnil jemu patriace procesné práva ...
g)
rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci,
h)
sa odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu,
i)
nerešpektoval záväzný právny názor, vyslovený v zrušujúcom rozhodnutí o kasačnej sťažnosti alebo
j)
podanie bolo nezákonne odmietnuté.
(2)

Dôvod kasačnej sťažnosti uvedený v odseku 1 písm. g) až i) sa vymedzí tak, že sťažovateľ uvedie právne ...

§ 441

V kasačnej sťažnosti nemožno uplatňovať nové skutočnosti a dôkazy okrem skutočností a dôkazov na preukázanie ...

§ 442 - Subjekty oprávnené podať kasačnú sťažnosť
(1)

Kasačnú sťažnosť môže podať účastník konania, osoba zúčastnená na konaní podľa § 41 ods. 2, ak bolo ...

(2)

Kasačnú sťažnosť môže podať aj ten, kto tvrdí, že mal byť účastníkom konania a krajský súd s ním ako ...

(3)

Ak mohlo dôjsť k stretu záujmov podľa § 319 ods. 2, § 343 ods. 2, § 354 ods. 2 a § 363 ods. 2, kasačnú ...

Lehota a miesto na podanie kasačnej sťažnosti

§ 443
(1)

Kasačná sťažnosť musí byť podaná v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu oprávnenému ...

(2)

Lehota na podanie kasačnej sťažnosti je

a)
30 dní od doručenia rozhodnutia krajského súdu v prípadoch uvedených v § 145 ods. 2,
b)
sedem dní od doručenia rozhodnutia krajského súdu v konaní o správnej žalobe vo veciach zaistenia.
(3)

Generálny prokurátor je oprávnený podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca od právoplatnosti ...

(4)

Opomenutý sťažovateľ musí podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o rozhodnutí ...

(5)

Zmeškanie lehoty uvedenej v odsekoch 1 až 4 nemožno odpustiť.

§ 444
(1)

Kasačná sťažnosť sa podáva na krajskom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

(2)

Lehota na podanie kasačnej sťažnosti je zachovaná, ak počas nej bola kasačná sťažnosť podaná na kasačnom ...

§ 445 - Náležitosti kasačnej sťažnosti
(1)

V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie napadnutého rozhodnutia,
b)
údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené,
c)
opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 sa ...
d)
návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).
(2)

Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.

Odkladný účinok kasačnej sťažnosti

§ 446
(1)

Kasačná sťažnosť nemá odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Kasačná sťažnosť má odkladný účinok, ak

a)
bola podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe alebo ...
b)
bola podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe, ak žalovaným ...
c)
bola podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe vo veciach ...
d)
bola podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe vo veciach ...
§ 447
(1)

Kasačný súd môže na návrh sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa uznesením priznať kasačnej sťažnosti ...

(2)

Nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia kasačného súdu podľa ...

§ 448 - Účastníci konania

Účastníkom konania o kasačnej sťažnosti je ten, kto podal kasačnú sťažnosť, a tí, ktorí boli účastníkmi ...

§ 449 - Zastúpenie
(1)

Sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná ...

(2)

Povinnosti podľa odseku 1 neplatia, ak

a)
má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde ...
b)
ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d),
c)
je žalovaným Centrum právnej pomoci.

Postup krajského súdu po podaní kasačnej sťažnosti

§ 450
(1)

Ak má kasačná sťažnosť vady podľa § 449 a sťažovateľ nebol riadne o povinnosti podľa § 449 poučený, ...

(2)

Po odstránení vád podľa odseku 1 krajský súd rozhodne o vyrubení súdneho poplatku za podanú kasačnú ...

(3)

Krajský súd doručí kasačnú sťažnosť všetkým účastníkom konania s výzvou, aby sa vyjadrili k jej obsahu ...

(4)

Ak sa účastníci konania vyjadria ku kasačnej sťažnosti v lehote podľa odseku 3, krajský súd doručí vyjadrenia ...

(5)

Krajský súd môže vynucovať predloženie administratívnych spisov, prípadne ďalších podkladov, ktoré považuje ...

§ 451
(1)

Po uplynutí lehôt podľa § 450 krajský súd predloží kasačnému súdu kasačnú sťažnosť, vyjadrenia, ak boli ...

(2)

Súčasťou predloženia veci podľa odseku 1 je aj stanovisko krajského súdu k tomu, či bola kasačná sťažnosť ...

(3)

Na postup krajského súdu sa primerane použije ustanovenie § 103.

§ 452 - Konanie na kasačnom súde
(1)

Na konanie na kasačnom súde sa primerane použijú ustanovenia druhej časti tohto zákona, ak tento zákon ...

(2)

Na konanie o kasačnej sťažnosti sa nepoužijú ustanovenia o zmene a späťvzatí žaloby.

Viazanosť rozsahom a dôvodmi kasačnej sťažnosti

§ 453
(1)

Kasačný súd je viazaný rozsahom kasačnej sťažnosti; to neplatí, ak od rozhodnutia o napadnutom výroku ...

(2)

Kasačný súd je viazaný sťažnostnými bodmi; to neplatí, ak napadnuté rozhodnutie bolo vydané v konaní, ...

(3)

Kasačný súd nie je viazaný sťažnostným návrhom.

§ 454

Na rozhodnutie kasačného súdu je rozhodujúci stav v čase právoplatnosti napadnutého rozhodnutia krajského ...

§ 455 - Pojednávanie

Kasačný súd rozhodne o kasačnej sťažnosti spravidla bez pojednávania; pojednávanie môže nariadiť, ak ...

§ 456
(1)

Kasačný súd konanie o kasačnej sťažnosti preruší aj vtedy, ak rozhodol, že požiada Európsky súd pre ...

(2)

Ak je konanie podľa odseku 1 prerušené, môže kasačný súd v kasačnom konaní pokračovať aj vtedy, ak Európsky ...

Rozhodnutie kasačného súdu

§ 457
(1)

Ak bola kasačná sťažnosť podaná proti rozsudku krajského súdu, rozhoduje o nej kasačný súd rozsudkom, ...

(2)

O kasačnej sťažnosti podanej proti uzneseniu krajského súdu rozhoduje kasačný súd uznesením.

§ 458
(1)

O kasačnej sťažnosti podanej proti rozhodnutiu krajského súdu, ktoré sa týkalo správnej žaloby podanej ...

(2)

O kasačnej sťažnosti podanej proti rozhodnutiu krajského súdu, ktoré sa týkalo správnej žaloby podanej ...

(3)

O kasačnej sťažnosti podanej proti rozhodnutiu krajského súdu, ktoré sa týkalo správnej žaloby podanej ...

§ 459

Kasačný súd uznesením odmietne kasačnú sťažnosť ako neprípustnú, ak

a)
bola podaná oneskorene,
b)
bola podaná neoprávnenou osobou,
c)
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému kasačná sťažnosť nie je prípustná,
d)
neboli splnené podmienky podľa § 449,
e)
nemá náležitosti ustanovené týmto zákonom, bol dodržaný postup podľa § 450 ods. 1 a nejde o prípady ...
§ 460

Kasačný súd uznesením zastaví konanie, ak došlo k späťvzatiu kasačnej sťažnosti.

§ 461

Kasačný súd zamietne kasačnú sťažnosť, ak po preskúmaní zistí, že nie je dôvodná.

§ 462
(1)

Ak kasačný súd po preskúmaní zistí dôvodnosť kasačnej sťažnosti, rozhodne o zrušení napadnutého rozhodnutia ...

(2)

Ak kasačný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy nie je v súlade so ...

§ 463

Na písomné vyhotovenie rozhodnutia kasačného súdu sa primerane použijú ustanovenia § 139, 141 a § 147 ...

§ 464
(1)

Ak kasačný súd rozhoduje o kasačnej sťažnosti v obdobnej veci, ktorá už bola predmetom konania pred ...

(2)

Ak kasačný súd rozhoduje o kasačnej sťažnosti v obdobnej veci, ktorá už bola aspoň v piatich prípadoch ...

§ 465 - Odlišné stanovisko sudcu

Ak rozhodnutie kasačného senátu nebolo prijaté jednomyseľne, sudca, ktorý nesúhlasí s väčšinovým rozhodnutím ...

§ 466 - Veľký senát
(1)

Ak má byť vec postúpená na rozhodnutie veľkému senátu podľa § 22 ods. 1 písm. a) a b), v uznesení o ...

(2)

Ak rozhodovanie veľkého senátu navrhol v kasačnej sťažnosti generálny prokurátor podľa § 22 ods. 1 písm. ...

(3)

Právny názor vyjadrený v rozhodnutí veľkého senátu je pre senáty najvyššieho správneho súdu záväzný. ...

(4)

Ak to považuje veľký senát za potrebné, môže požiadať o stanovisko ku kasačnej sťažnosti generálneho ...

(5)

Veľký senát o kasačnej sťažnosti podľa povahy veci rozhodne

a)
spôsobom ustanoveným v § 459 až 462 alebo
b)
uznesením, v ktorého výroku rozhodne o
1.
otázke rozhodujúcej pre posúdenie veci a
2.
postúpení veci senátu, ktorý mu vec postúpil alebo predložil.
(6)

Senát, ktorému bola vec postúpená veľkým senátom podľa odseku 5 písm. b), následne rozhodne o kasačnej ...

(7)

Ak neboli splnené podmienky na postúpenie veci, veľký senát uznesením vráti vec senátu, ktorý mu ju ...

§ 467 - Trovy kasačného konania
(1)

Ustanovenia o trovách konania sa primerane použijú na kasačné konanie.

(2)

Ak kasačný súd zmení rozhodnutie krajského súdu, rozhodne aj o nároku na náhradu trov konania na krajskom ...

(3)

Ak kasačný súd zruší rozhodnutie krajského súdu a vec mu vráti na ďalšie konanie, krajský súd rozhodne ...

(4)

Ak kasačný súd rozhodne o zastavení konania, o odmietnutí kasačnej sťažnosti alebo postúpení veci, rozhodne ...

Ďalší priebeh konania

§ 468

Krajský súd, ktorému bola vec vrátená na ďalšie konanie, doručí rozhodnutie o kasačnej sťažnosti, ak ...

§ 469

Ak dôjde k zrušeniu napadnutého rozhodnutia a k vráteniu veci na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, ...

§ 470

Právne vzťahy niekoho iného ako účastníka konania nemôžu byť novým rozhodnutím dotknuté.

§ 471

Právoplatné rozhodnutia kasačného súdu môžu byť označované popri číselnom označení právnej veci aj priezviskom ...

DRUHÁ HLAVA

ŽALOBA NA OBNOVU KONANIA

Prípustnosť obnovy konania

§ 472

Žalobou na obnovu konania možno napadnúť právoplatné rozhodnutie správneho súdu, ak

a)
bolo rozhodnuté v neprospech účastníka konania v dôsledku trestného činu sudcu, iného účastníka konania ...
b)
Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím správneho ...
c)
rozhodnutie správneho súdu je v rozpore s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie, Rady Európskej únie ...
§ 473

Žaloba na obnovu konania nie je prípustná proti

a)
rozhodnutiu kasačného súdu okrem rozhodnutia podľa § 462 ods. 2,
b)
rozhodnutiu správneho súdu, ktorého zmenu alebo zrušenie možno dosiahnuť inak.
§ 474 - Subjekty oprávnené podať žalobu na obnovu konania

Žalobu na obnovu konania môže podať účastník konania a osoba zúčastnená na konaní podľa § 41 ods. 2, ...

§ 475 - Lehota a miesto na podanie žaloby na obnovu konania
(1)

Žaloba na obnovu konania musí byť podaná v lehote troch mesiacov, odkedy sa ten, kto podal žalobu na ...

(2)

Zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť.

(3)

Žaloba na obnovu konania sa podáva na správnom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

§ 476 - Náležitosti žaloby na obnovu konania

V žalobe na obnovu konania sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie rozhodnutia, proti ktorému smeruje,
b)
rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda,
c)
dôvod obnovy,
d)
skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že žaloba je podaná včas,
e)
dôkazy, ktorými sa má dôvodnosť žaloby preukázať,
f)
žalobný návrh.
§ 477
(1)

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, možno rozšíriť len počas trvania lehoty na podanie žaloby na obnovu ...

(2)

Dôvody obnovy konania možno meniť len počas trvania lehoty na podanie žaloby na obnovu konania.

§ 478 - Účastníci konania

Účastníkom konania je ten, kto podal žalobu na obnovu konania, a tí, ktorí boli účastníkmi konania pred ...

§ 479 - Zastúpenie

Žalobca musí byť zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý ...

§ 480 - Konanie o žalobe na obnovu konania
(1)

Na konanie o žalobe na obnovu konania sa primerane použijú ustanovenia druhej časti tohto zákona.

(2)

Žalobu na obnovu konania prejedná správny súd, ktorý o veci rozhodoval. Ak bolo pôvodné konanie skončené ...

§ 481 - Viazanosť rozsahom a dôvodmi žaloby na obnovu konania
(1)

Rozsahom žaloby na obnovu konania je správny súd viazaný.

(2)

Dôvodmi žaloby na obnovu konania je správny súd viazaný okrem prípadov, keď nie je viazaný žalobnými ...

§ 482 - Odkladný účinok
(1)

Správny súd môže na návrh žalobcu z dôvodu hodného osobitného zreteľa priznať žalobe na obnovu konania ...

a)
napadnutému rozhodnutiu správneho súdu alebo
b)
napadnutému rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.
(2)

Na rozhodovanie o odkladnom účinku sa primerane použijú ustanovenia § 186 až 189.

Rozhodnutie o žalobe na obnovu konania

§ 483
(1)

Správny súd žalobu na obnovu konania uznesením odmietne, ak

a)
bola podaná oneskorene,
b)
bola podaná neoprávnenou osobou,
c)
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustná,
d)
nemá náležitosti ustanovené týmto zákonom a nejde o žalobu na obnovu konania o správnej žalobe v konaní ...
e)
je zjavne nedôvodná.
(2)

Ak sa postupuje podľa odseku 1, žalobu na obnovu konania nie je potrebné doručovať ostatným účastníkom ...

§ 484
(1)

Ak správny súd žalobu na obnovu konania neodmietne, rozsudkom rozhodne, či obnovu konania povolí alebo ...

(2)

Právoplatnosťou rozsudku o povolení obnovy konania sa odkladajú právne účinky napadnutého rozhodnutia ...

§ 485 - Postup po povolení obnovy konania

Ak rozhodnutie o povolení obnovy konania nadobudne právoplatnosť, správny súd bez ďalšieho návrhu vec ...

§ 486
(1)

Ak správny súd zistí, že napadnuté rozhodnutie je správne, zamietne rozsudkom návrh na jeho zmenu.

(2)

Ak správny súd napadnuté rozhodnutie vo veci samej zmení, nové rozhodnutie nahradí pôvodné rozhodnutie. ...

(3)

V novom rozhodnutí o veci rozhodne správny súd o nároku na náhradu trov pôvodného konania i obnoveného ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 487 - Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti, ustanoví podrobnosti o zázname ...

§ 488

Ak sa konanie podľa tohto zákona týka utajovaných skutočností, citlivých informácií a skutočností chránených ...

§ 489

Za vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa sa na účely tohto zákona považuje vysokoškolské ...

§ 490

Poriadkové pokuty a pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

Prechodné ustanovenia

§ 491
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté podľa piatej časti Občianskeho ...

(2)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú ...

(3)

Na lehoty, ktoré dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona neuplynuli, sa použijú ustanovenia tohto zákona; ...

§ 492
(1)

Konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia ...

(2)

Odvolacie konania podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti ...

(3)

Lehoty na podanie odvolania, ktoré začali plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, plynú ...

§ 493

Konania vo veciach kompetenčných konfliktov uvedených v § 8, o ktorých rozhodovali súdy podľa osobitného ...

§ 493a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Na konania o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany začaté a právoplatne neukončené ...

Záverečné ustanovenia
§ 494

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 495

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného ...

  2.

  Smernica Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných ...

  OBSAH ZÁKONA

  Prevziať prílohu -

Načítavam znenie...
MENU
Hore