Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69240
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD342 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 162/2015 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 344/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Správny súdny poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet zákona

§ 1

Tento zákon upravuje

a)
právomoc a príslušnosť správneho súdu konajúceho a rozhodujúceho v správnom súdnictve,
b)
konanie a postup správneho súdu, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve.
§ 2
(1)

V správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej ...

(2)

Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté ...

Vymedzenie pojmov

§ 3
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
administratívnym konaním postup orgánu verejnej správy v rámci výkonu jeho pôsobnosti v oblasti ...
b)
rozhodnutím orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom ...
c)
opatrením orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom ...
d)
nečinnosťou orgánu verejnej správy stav, keď orgán verejnej správy protiprávne nepokračuje ...
e)
iným zásahom orgánu verejnej správy faktický postup vykonaný pri plnení úloh v oblasti verejnej ...
(2)

Ak sa v tomto zákone uvádzajú slová „rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu ...

§ 4

Orgánmi verejnej správy sa na účely tohto zákona rozumejú

a)
orgány štátnej správy,
b)
orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce, mestá, a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...
c)
orgány záujmovej samosprávy, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených ...
d)
právnické osoby a fyzické osoby, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom ...
e)
štátne orgány, iné orgány alebo subjekty, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, ...
§ 5
Základné princípy konania
(1)

Konanie pred správnym súdom sa okrem princípov, na ktorých spočíva Civilný sporový poriadok ...

(2)

Konanie pred správnym súdom je jednou zo záruk ochrany základných ľudských práv a slobôd a ...

(3)

Pri rozhodovaní správny súd dbá na ochranu zákonnosti a verejného záujmu.

(4)

Správny súd postupuje a rozhoduje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi so zohľadnením ...

(5)

Konanie pred správnym súdom možno začať len na základe návrhu.

(6)

Správny súd prejednáva veci verejne. Z pojednávania môže byť verejnosť vylúčená len v prípadoch ...

(7)

Správny súd sám určuje poradie jednotlivých procesných úkonov tak, aby konanie pred ním bolo ...

(8)

Konanie pred správnym súdom je ústne, ak tak ustanovuje tento zákon. Dokazovanie priamo vykonáva ...

(9)

V konaní pred správnym súdom majú účastníci konania rovné postavenie. Účastníci konania sú ...

(10)

Orgány verejnej správy sú rozhodnutiami správnych súdov v konkrétnej veci viazané.

(11)

Konanie pred správnym súdom funkčne súvisí s výkonom dozoru prokurátora nad zachovávaním zákonnosti ...

(12)

Správny súd výnimočne neposkytne ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby ...

DRUHÁ HLAVA

PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SPRÁVNYCH SÚDOV

Právomoc

§ 6
(1)

Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov ...

(2)

Správne súdy rozhodujú v konaniach o

a)
správnych žalobách,
b)
správnych žalobách vo veciach správneho trestania,
c)
správnych žalobách v sociálnych veciach,
d)
správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
e)
žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
f)
žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy,
g)
žalobách vo volebných veciach,
h)
žalobách vo veciach územnej samosprávy,
i)
žalobách vo veciach politických práv,
j)
kompetenčných žalobách,
k)
návrhoch v iných veciach.
§ 7

Správne súdy nepreskúmavajú

a)
právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník ...
b)
správne akty orgánov verejnej správy, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených ...
c)
všeobecne záväzné právne predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, v ktorých je daná právomoc súdu v civilnom ...
e)
rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy predbežnej, procesnej alebo ...
f)
rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ktorých vydanie závisí ...
g)
rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy o nepriznaní alebo odňatí ...
h)
rozhodnutia, opatrenia, rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny, personálne rozkazy a disciplinárne ...
§ 8
Kompetenčné spory

Kompetenčné spory medzi súdmi, ak je sporné, či vec patrí do správneho súdnictva, rozhoduje ...

§ 9
Príslušnosť
(1)

Konanie sa uskutočňuje na tom správnom súde, ktorý je vecne, miestne a kauzálne príslušný. ...

(2)

Ak nemožno určiť príslušnosť podľa § 10 až 13, je na konanie príslušný Krajský súd v Bratislave. ...

Vecná príslušnosť

§ 10

Na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné krajské súdy, ak tento zákon ...

§ 11

Najvyšší súd rozhoduje

a)
o správnej žalobe proti rozhodnutiu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie ...
b)
v konaní o registráciu kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre ...
c)
v konaní o prijatí návrhu za kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky,
d)
v konaní o žalobe o odmietnutí registrácie politickej strany alebo politického hnutia (ďalej len ...
e)
v konaní o žalobe generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) ...
f)
v konaní o kompetenčných žalobách,
g)
o kasačných sťažnostiach.
§ 12

Okresné súdy rozhodujú v konaní

a)
vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,
b)
o registráciu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,
c)
o registráciu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí. ...

Miestna príslušnosť

§ 13
(1)

Miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý ...

(2)

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odseku 1, je miestne príslušným krajský súd, ...

(3)

V konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiam o poskytovaní právnej pomoci podľa osobitného predpisu, ...

(4)

Ak preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy ...

(5)

Ak je miestne príslušných niekoľko správnych súdov, môže sa konať na ktoromkoľvek z nich.

§ 14

Miestne príslušným je okresný súd ustanovený v § 264 ods. 2 a § 293 ods. 2.

Kauzálna príslušnosť

§ 15

Na konanie o správnej žalobe v oblasti hospodárskej súťaže, jadrových udalostí a na konanie ...

§ 16

Na konanie o správnej žalobe v oblasti priemyselného vlastníctva je kauzálne príslušný Krajský ...

§ 17

Na konanie o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia je kauzálne ...

a)
Krajský súd v Bratislave pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského ...
b)
Krajský súd v Košiciach pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove, Krajského ...
§ 18
Postúpenie veci
(1)

Ak správny súd zistí, že vec nepatrí do právomoci súdov, konanie zastaví; ak možno zistiť ...

(2)

Ak správny súd zistí, že nie je vecne, miestne alebo kauzálne príslušný, postúpi vec uznesením ...

(3)

Ak správny súd, ktorému bola vec postúpená správnym súdom tej istej inštancie, nesúhlasí so ...

(4)

Ak súd postúpi vec správnemu súdu, ktorý s tým nesúhlasí z dôvodu, že nejde o vec patriacu ...

(5)

Právne účinky spojené s podaním žaloby alebo iného podania zostávajú pri postúpení veci zachované. ...

TRETIA HLAVA

ORGANIZÁCIA A ZLOŽENIE SPRÁVNYCH SÚDOV

§ 19
(1)

Správnymi súdmi sú najvyšší súd, krajské súdy a v zákonom ustanovených prípadoch aj okresné ...

(2)

Správne súdy konajú a rozhodujú v senátoch, ak tento zákon neustanovuje, že rozhoduje sudca alebo ...

§ 20

Najvyšší súd ako vrcholný súdny orgán vo veciach správneho súdnictva zabezpečuje jednotu a ...

§ 21

Najvyšší súd koná a rozhoduje

a)
v trojčlenných senátoch zložených z predsedu senátu a dvoch sudcov o kasačných sťažnostiach, ...
b)
v päťčlenných senátoch zložených z predsedu senátu a štyroch sudcov v ostatných veciach.
§ 22
(1)

Najvyšší súd koná a rozhoduje o kasačných sťažnostiach vo veľkom senáte zloženom z predsedu ...

a)
senát najvyššieho súdu dospel pri svojom rozhodovaní k právnemu názoru, ktorý je odlišný od ...
b)
senát najvyššieho súdu dospel pri svojom rozhodovaní opätovne k právnemu názoru, ktorý je odlišný ...
c)
to navrhol generálny prokurátor podľa § 47 ods. 3 z dôvodu rozdielnej rozhodovacej činnosti správnych ...
(2)

Predsedom veľkého senátu najvyššieho súdu je predseda správneho kolégia najvyššieho súdu. ...

§ 23
(1)

Na krajskom súde vo veciach správneho súdnictva konajú a rozhodujú sudcovia správneho kolégia ...

(2)

Sudca na krajskom súde koná a rozhoduje o

a)
správnych žalobách vo veciach správneho trestania podaných proti rozhodnutiu alebo opatreniu o ...
b)
správnych žalobách v sociálnych veciach,
c)
správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
d)
žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
e)
žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy.
(3)

Vo veciach, o ktorých rozhodol veľký senát najvyššieho súdu, ako aj v už rozhodnutých hromadných ...

§ 24

Na okresnom súde vo veciach správneho súdnictva koná a rozhoduje sudca.

DRUHÁ ČASŤ

KONANIE V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O KONANÍ

Prvý diel

Všeobecné ustanovenia

§ 25

Ak tento zákon neustanovuje inak, použijú sa na konanie pred správnym súdom primerane ustanovenia ...

§ 26
(1)

Správny súd poskytuje účastníkom konania poučenie o ich procesných právach a povinnostiach. ...

(2)

Správny súd poučí účastníkov konania o možnosti zvoliť si advokáta alebo obrátiť sa na Centrum ...

§ 27
(1)

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej ...

(2)

Pri rozhodnutí, opatrení alebo inom zásahu, ktoré orgán verejnej správy vydal alebo vykonal na ...

(3)

Správny súd neposudzuje účelnosť, hospodárnosť a vhodnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy, ...

§ 28

Správny súd môže výnimočne odmietnuť žalobu fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá má zjavne ...

§ 29

Konanie na správnych súdoch je jednoinštančné, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 30

Ak vzniknú pochybnosti, v ktorom konaní uvedenom v § 6 ods. 2 má byť preskúmavaná zákonnosť, ...

Druhý diel

Postup správneho súdu po začatí konania

§ 31
Začatie konania
(1)

Konanie sa začína doručením návrhu súdu.

(2)

Ak sa návrh týka vecí uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) až j), nazýva sa žalobou. Ustanovenia ...

(3)

Žaloba okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 musí obsahovať aj náležitosti ustanovené ...

(4)

Správny súd doručí žalobu ostatným účastníkom konania a osobám zúčastneným na konaní do ...

(5)

Začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci toho istého žalobcu prebiehalo na správnom súde ...

Tretí diel

Účastníci konania a konanie za nich

§ 32
(1)

Účastníkmi konania sú žalobca, žalovaný a ďalší účastníci, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Žalovaným je orgán verejnej správy určený týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Ďalšími účastníkmi sú tí,

a)
ktorí boli účastníkmi administratívneho konania,
b)
na ktorých sa pre nerozlučné spoločenstvo práv a povinností so žalobcom alebo účastníkmi administratívneho ...
c)
ktorých za účastníkov označuje zákon.
(4)

Účastníci podľa odseku 3 písm. a) a b) sa môžu svojho účastníctva v konaní pred správnym ...

§ 33

Ak sa od začatia konania nekoná s niekým, o ktorého právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach ...

§ 34
(1)

Ak sa rozhodnutím, opatrením, nečinnosťou alebo iným zásahom orgánu verejnej správy cítia na ...

(2)

Ak bola podaná spoločná žaloba, na zmenu tejto žaloby a na jej späťvzatie je potrebný súhlas ...

§ 35
(1)

Procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, orgán verejnej správy ...

(2)

Účastník konania môže pred správnym súdom konať samostatne v rozsahu, v akom má spôsobilosť ...

§ 36
(1)

V rozsahu, v akom fyzická osoba nemá spôsobilosť samostatne konať pred správnym súdom, koná ...

(2)

Procesný opatrovník je osoba ustanovená správnym súdom, ktorý prejednáva a rozhoduje vec z dôvodov ...

§ 37

Správny súd ustanoví procesného opatrovníka fyzickej osobe, ktorá nemôže samostatne konať pred ...

§ 38
(1)

Uznesenie o ustanovení procesného opatrovníka správny súd doručí procesnému opatrovníkovi a ...

(2)

Uznesenie podľa odseku 1 správny súd zruší, ak odpadnú dôvody, pre ktoré bol procesný opatrovník ...

§ 39
(1)

Za procesného opatrovníka správny súd ustanoví blízku osobu alebo inú osobu z rodinného prostredia ...

(2)

Ak takejto osoby niet, správny súd za procesného opatrovníka ustanoví obec, v ktorej mal účastník ...

(3)

V prípade bezprostredného nebezpečenstva z omeškania, alebo ak osôb podľa predchádzajúcich odsekov ...

§ 40
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, koná za orgán verejnej správy pred správnym ...

(2)

Na konanie právnickej osoby pred správnym súdom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu ...

(3)

Na konanie štátu pred správnym súdom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu o konaní za ...

(4)

Za obec pred správnym súdom koná starosta obce, za mesto primátor mesta, za mestskú časť starosta ...

Štvrtý diel

Iné subjekty konania

§ 41
Osoba zúčastnená na konaní
(1)

Osobou zúčastnenou na konaní je ten, kto nie je účastníkom konania a kto mal v administratívnom ...

(2)

Správny súd môže na návrh uznesením priznať postavenie osoby zúčastnenej na konaní osobe, ...

a)
bola priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch vydaním napadnutého ...
b)
bola priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch nevydaním rozhodnutia ...
c)
môže byť priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch zrušením napadnutého ...
d)
môže byť priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch vydaním nového ...
(3)

Návrh podľa odseku 2 je oprávnený podať žalobca samostatne alebo v podanej žalobe a tiež osoba, ...

§ 42
Zainteresovaná verejnosť
(1)

Ak má zainteresovaná verejnosť alebo dotknutá verejnosť (ďalej len „zainteresovaná verejnosť“) ...

a)
podať správnu žalobu podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)
podať žalobu proti nečinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e),
c)
podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu,
d)
zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. a); ustanovenia tohto zákona ...
(2)

Zainteresovaná verejnosť koná pred správnym súdom prostredníctvom určených zástupcov; tým ...

§ 43

Ustanovenie § 35 sa primerane použije aj na osobu zúčastnenú na konaní a zainteresovanú verejnosť. ...

§ 44
Európska komisia a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
(1)

Osobitné oprávnenie Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) a Protimonopolného úradu Slovenskej ...

(2)

Protimonopolný úrad môže v konaní, v ktorom správny súd použije ustanovenia predpisov o ochrane ...

(3)

Správny súd môže vyhovieť žiadosti Komisie alebo protimonopolného úradu o ústne vyjadrenie.

(4)

Správny súd je povinný na účely prípravy vyjadrenia podľa odsekov 1 až 3 umožniť Komisii a ...

(5)

Správny súd je povinný umožniť účastníkom konania vyjadriť sa v primeranej lehote určenej ...

Piaty diel

Oprávnenia prokurátora

§ 45
(1)

Prokurátor je oprávnený podať správnu žalobu podľa § 6 ods. 2 písm. a) až d) proti rozhodnutiu ...

(2)

Prokurátor je oprávnený podať žalobu proti nečinnosti, ak orgán verejnej správy ostal nečinný ...

(3)

Prokurátor je oprávnený podať žalobu proti uzneseniu zastupiteľstva, proti ktorému podal protest, ...

(4)

Prokurátor je oprávnený podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu, proti ktorému podal ...

§ 46

Prokurátor je oprávnený vstúpiť do ktoréhokoľvek konania pred správnym súdom.

§ 47
(1)

Generálny prokurátor je oprávnený podať žalobu na rozpustenie politickej strany.

(2)

Generálny prokurátor je oprávnený podať kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu správneho súdu ...

(3)

Generálny prokurátor môže v kasačnej sťažnosti navrhnúť, aby o nej rozhodol veľký senát ...

(4)

Generálny prokurátor je oprávnený podať žalobu na obnovu konania, do ktorého bol prokurátor ...

§ 48

Prokurátor má v konaní začatom na základe jeho žaloby a v konaní, do ktorého vstúpil, postavenie ...

Šiesty diel

Zastúpenie

§ 49
(1)

Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, ...

(2)

Žalobca nemusí byť zastúpený podľa odseku 1

a)
vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu podľa § 12,
b)
v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. b) až e), g) a i),
c)
v konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu, ...
d)
ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.
(3)

Advokát je oprávnený dať sa v konaní zastupovať iným advokátom.

§ 50
(1)

Odborová organizácia môže zastupovať žalobcu, ktorý je jej členom v konaní podľa § 6 ods. ...

(2)

Mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, môže žalobcu zastupovať v konaní ...

(3)

Iné právnické osoby, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, môžu na základe splnomocnenia v konaní ...

(4)

Žalobca môže mať len jedného zástupcu zvoleného podľa odsekov 1 až 3. Zvolený zástupca sa ...

§ 51
(1)

Účastník konania a osoba zúčastnená na konaní si ako zástupcu môžu vždy zvoliť advokáta. ...

(2)

Účastník konania a osoba zúčastnená na konaní sa môžu dať zastúpiť procesne spôsobilou ...

(3)

Správny súd uznesením, ktoré doručí zastúpenému účastníkovi konania a osobe zúčastnenej ...

§ 52

Ak je v tej istej veci počet žalobcov, ďalších účastníkov alebo osôb zúčastnených na konaní ...

Siedmy diel

Rovnosť účastníkov konania a právo konať vo svojom jazyku

§ 53
Práva a povinnosti účastníkov konania

Účastníci konania majú v konaní pred správnym súdom rovnaké práva a povinnosti; tým nie sú ...

§ 54
(1)

Každý má právo konať pred správnym súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. ...

(2)

Trovy spojené s tým, že účastník konania koná v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, ...

Ôsmy diel

Procesné úkony účastníkov konania a osôb zúčastnených na konaní

§ 55
Podanie
(1)

Podanie je úkon určený správnemu súdu.

(2)

Podanie vo veci samej je najmä žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby, sťažnosť, kasačná ...

(3)

Každé podanie posudzuje správny súd podľa jeho obsahu.

(4)

Hmotnoprávny úkon účastníka konania je voči správnemu súdu účinný okamihom doručenia a voči ...

§ 56
Forma podania
(1)

Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(2)

Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba ...

(3)

Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, ...

Všeobecné náležitosti podania

§ 57
(1)

Ak tento zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,

a)
ktorému správnemu súdu je určené,
b)
kto ho robí,
c)
ktorej veci sa týka,
d)
čo sa ním sleduje a
e)
podpis.
(2)

Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej ...

§ 58
(1)

Ak nejde o podanie vo veci samej alebo návrh na priznanie odkladného účinku a z podania nie je zrejmé, ...

(2)

Na doplnenie podania alebo na opravu podania správny súd určí lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ...

(3)

Ak sa v lehote určenej správnym súdom podanie nedoplní alebo neopraví, prípadne sa doplní alebo ...

§ 59
(1)

Ak ide o podanie vo veci samej, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje, alebo ...

(2)

V uznesení podľa odseku 1 správny súd uvedie, v čom je podanie neúplné alebo nezrozumiteľné ...

(3)

Ak sa v lehote určenej správnym súdom podanie nedoplní alebo neopraví, správny súd podanie odmietne ...

§ 60

Správny súd predvolá na výsluch toho, kto podanie urobil, ak má za to, že tým možno dosiahnuť ...

§ 61
Žaloba

Žaloba je procesný úkon, ktorým

a)
fyzická osoba alebo právnická osoba uplatňuje právo na súdnu ochranu porušeného alebo priamo ...
b)
prokurátor uplatňuje svoje oprávnenie chrániť zákonnosť, ak jeho opatreniam podľa osobitného ...
c)
zainteresovaná verejnosť uplatňuje právo na súdnu ochranu vo veciach životného prostredia.
§ 62
Zmena žaloby
(1)

Žalobca môže meniť rozsah a dôvody žaloby len do uplynutia lehoty určenej zákonom na podanie ...

(2)

Zmenenú žalobu správny súd doručí ostatným účastníkom konania a osobám zúčastneným na ...

§ 63
Späťvzatie žaloby

Žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom. ...

§ 64
Úkony osôb zúčastnených na konaní
(1)

Osoba zúčastnená na konaní má právo predkladať písomné vyjadrenia, nahliadať do súdneho spisu, ...

(2)

Osoba zúčastnená na konaní nemôže disponovať žalobou. Právo podávať opravné prostriedky ...

Deviaty diel

Spojenie vecí a vylúčenie veci

§ 65
Spojenie vecí
(1)

V záujme hospodárnosti konania môže správny súd uznesením spojiť na spoločné konanie veci, ...

(2)

Pri podaní viacerých súvisiacich žalôb je žalobca povinný označiť ich súvislosť a vzájomný ...

(3)

Predseda senátu uznesením spojí na spoločné konanie veci, ak sa preskúmania zákonnosti v tej ...

§ 66
Vylúčenie veci

Ak smeruje jedna žaloba proti viacerým rozhodnutiam, môže predseda senátu uznesením vylúčiť ...

Desiaty diel

Lehoty

§ 67
(1)

Ak tento zákon neustanovuje lehotu na vykonanie úkonu, môže ju určiť správny súd.

(2)

Lehotu určenú správnym súdom môže správny súd primerane predĺžiť.

§ 68
(1)

Lehota neplynie tomu, kto stratil procesnú subjektivitu alebo spôsobilosť samostatne konať pred ...

(2)

Ak do konania vstúpi zákonný zástupca alebo procesný opatrovník počas plynutia lehoty na vykonanie ...

§ 69
(1)

Lehoty podľa tohto zákona sa počítajú na hodiny, dni, týždne, mesiace a roky.

(2)

Lehota určená podľa hodín začína plynúť začatím úkonu.

(3)

Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom sa stala udalosť určujúca začiatok ...

(4)

Lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa skončí uplynutím toho dňa, ktorý svojím ...

(5)

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší ...

(6)

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na správnom súde alebo sa podanie odovzdá ...

§ 70

Ak tento zákon neustanovuje inak, predseda senátu odpustí zmeškanie lehoty, ak ju účastník konania ...

§ 71
Osobitné ustanovenie o plynutí niektorých lehôt
(1)

Ak osobitný predpis upravujúci priestupky, kárne, disciplinárne a iné správne delikty (ďalej ...

(2)

Ak žalobca pred podaním žaloby požiada Centrum právnej pomoci o ustanovenie advokáta podľa osobitného ...

Jedenásty diel

Doručovanie

§ 72
(1)

Správny súd doručuje písomnosť na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu; tým nie je dotknutá ...

(2)

Ak nie je možné doručiť písomnosť podľa odseku 1 a ak nejde o doručenie písomnosti do vlastných ...

(3)

Ak nie je možné doručiť písomnosť podľa odsekov 1 a 2, správny súd doručuje prostredníctvom ...

§ 73
(1)

Ak má účastník konania zástupcu so splnomocnením na celé konanie, doručuje sa písomnosť len ...

(2)

Ak má účastník konania viacerých advokátov, doručí sa písomnosť tomu z nich, ktorého určí ...

§ 74
Doručovanie do cudziny
(1)

Doručovanie do cudziny vykoná správny súd podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská ...

(2)

Ak doručenie podľa odseku 1 nie je možné, doručenie vykoná na žiadosť správneho súdu zastupiteľský ...

(3)

Občanovi Slovenskej republiky možno písomnosť do cudziny doručiť vždy prostredníctvom príslušného ...

(4)

Na potvrdenie o doručení podľa odseku 1 druhej vety pred bodkočiarkou postačuje doklad o doručení ...

§ 75
Doručovanie verejnou vyhláškou

Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanovuje správnemu súdu povinnosť zverejniť údaje verejnou ...

Dvanásty diel

Poriadkové a iné opatrenia správneho súdu

Predvolanie a predvedenie

§ 76
(1)

Predvolanie na správny súd sa uskutočňuje spravidla písomne, prípadne telefonicky alebo inými ...

(2)

V predvolaní sa označí vec, miesto, čas a predmet procesného úkonu, ďalej sa uvedie, v akom procesnom ...

§ 77
(1)

Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, na výsluch alebo k znalcovi, môže ...

(2)

O predvedenie požiada správny súd príslušný útvar Policajného zboru (ďalej len „policajný ...

(3)

Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.

Poriadkové opatrenia a pokuty

§ 78
(1)

Správny súd môže uznesením uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä ...

a)
v lehote určenej správnym súdom nevykoná úkon, na ktorý bol povinný,
b)
nesplní povinnosť uloženú správnym súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a ...
c)
sa nedostaví na správny súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný, a svoju neprítomnosť neospravedlnil ...
d)
neuposlúchne príkaz správneho súdu,
e)
ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania,
f)
urobí hrubo urážlivé podanie.
(2)

Výšku poriadkovej pokuty určuje správny súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú ...

(3)

Správny súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uznesením uložiť poriadkovú pokutu do ...

§ 79
(1)

Správny súd môže vykázať z miesta procesného úkonu toho, kto hrubo ruší poriadok alebo dôstojný ...

(2)

Ak je účastník konania vykázaný, správny súd môže procesný úkon vykonať aj bez jeho prítomnosti. ...

§ 80
(1)

Správny súd môže orgánu verejnej správy uložiť uznesením pokutu za

a)
nesplnenie povinnosti predložiť administratívne spisy,
b)
nedodržanie lehoty na doručenie rozhodnutia alebo opatrenia určenej správnym súdom,
c)
nerešpektovanie právneho názoru správneho súdu vysloveného v zrušujúcom rozsudku,
d)
nedodržanie lehoty uvedenej v uznesení správneho súdu, ktorým sa uložila povinnosť konať, ak ...
e)
porušenie povinnosti nepokračovať v inom zásahu alebo za neobnovenie stavu pred zásahom.
(2)

Pokutu za porušenie povinnosti v odseku 1 možno uložiť do 2 000 eur, a to aj opakovane. Ak rozhoduje ...

Nahliadanie do súdneho spisu

§ 81
(1)

Účastníci konania, ich zástupcovia, osoby zúčastnené na konaní a zástupca zainteresovanej verejnosti ...

(2)

Iným ako osobám uvedeným v odseku 1 môže predseda senátu povoliť nahliadnutie do súdneho spisu, ...

(3)

Ak ide o súdny spis, ktorého obsahom sú utajované skutočnosti, postupuje sa podľa predpisov o ...

§ 82
(1)

Pri predložení administratívneho spisu orgán verejnej správy vždy označí tie jeho časti, ktoré ...

(2)

Z nahliadania nemožno vylúčiť časti administratívneho spisu uvedené v odseku 1, ktorými správny ...

(3)

Do častí administratívneho spisu uvedených v odseku 1, ktoré podľa odseku 2 neboli z nahliadania ...

(4)

Pred nahliadnutím do administratívneho spisu, ktorý obsahuje skutočnosti uvedené v odseku 1, predseda ...

§ 83

Ustanovenia § 81 a 82 sa primerane použijú aj na prehrávanie zvukových alebo obrazovo-zvukových ...

§ 84
Nahliadanie do spisu v osobitných prípadoch

Pri žalobe proti rozhodnutiu, ktorým sa odmietlo sprístupnenie informácie, si môže správny súd ...

§ 85
Prikázanie veci
(1)

Ak nemôže príslušný správny súd vo veci konať, pretože jeho sudcovia sú vylúčení, musí ...

(2)

Vec možno prikázať inému ako miestne príslušnému alebo kauzálne príslušnému krajskému súdu, ...

(3)

Vec možno prikázať inému správnemu súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti. Účastníci ...

(4)

O prikázaní veci inému okresnému súdu rozhoduje krajský súd spoločne nadriadený príslušnému ...

§ 86
Dožiadanie
(1)

Procesný úkon, ktorý by príslušný správny súd mohol vykonať len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, ...

(2)

Ak dožiadaný správny súd nemôže vykonať procesný úkon a je to vhodné, postúpi dožiadanie ...

(3)

O vykonaní dožiadaného procesného úkonu správny súd vyhotoví správu o vybavení dožiadania, ...

Trinásty diel

Vylúčenie sudcov a iných osôb

§ 87
Dôvody vylúčenia
(1)

Sudca správneho súdu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho ...

(2)

Vylúčený je i sudca správneho súdu, ktorý prejednával a rozhodoval tú istú vec na správnom ...

(3)

Dôvodom na vylúčenie sudcu správneho súdu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe ...

Vylúčenie sudcu na základe jeho oznámenia

§ 88
(1)

Ak sudca správneho súdu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, zistí skutočnosti, pre ktoré ...

(2)

O vylúčení sudcu rozhoduje bezodkladne predseda súdu. O vylúčení predsedu súdu rozhoduje bezodkladne ...

(3)

Ak je sudca vylúčený, pridelí predseda súdu vec inému sudcovi. Ak je vylúčený celý senát, ...

(4)

Na opakované oznámenia tých istých skutočností sa neprihliada.

§ 89

Ak možno z rovnakého dôvodu predpokladať zaujatosť aj ďalších sudcov toho istého správneho ...

Uplatnenie námietky zaujatosti účastníkom konania

§ 90
(1)

Účastník konania má právo z dôvodov uvedených v § 87 uplatniť námietku zaujatosti.

(2)

V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, ...

§ 91
(1)

Námietku zaujatosti je potrebné uplatniť najneskôr do siedmich dní, odkedy sa účastník konania ...

(2)

Na opakované námietky zaujatosti uplatnené z toho istého dôvodu správny súd neprihliada, ak už ...

(3)

Ak námietka zaujatosti spočíva v dôvodoch podľa § 87 ods. 3, správny súd na námietku zaujatosti ...

Konanie o námietke zaujatosti

§ 92
(1)

Správny súd predloží vec s vyjadrením namietaného sudcu nadriadenému správnemu súdu do siedmich ...

(2)

O tom, či je sudca vylúčený, rozhodne nadriadený správny súd do siedmich dní.

(3)

Ak je namietaný sudca senátu správneho kolégia najvyššieho súdu, rozhodne o námietke zaujatosti ...

§ 93

Ak účastník konania namieta zaujatosť aj ďalších sudcov toho istého súdu, k námietke zaujatosti ...

§ 94

Uplatnenie námietky zaujatosti nebráni správnemu súdu vec prejednať alebo vykonať iné úkony. ...

§ 95

Ak nadriadený správny súd šikanóznej námietke alebo zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie, ...

§ 96
Vylúčenie iných osôb

Na vylúčenie súdneho úradníka, znalca, prekladateľa, tlmočníka alebo iných zamestnancov správneho ...

DRUHÁ HLAVA

PRIEBEH KONANIA

§ 97
Skúmanie podmienok konania

Ak tento zákon neustanovuje inak, správny súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú ...

Prvý diel

Procesné rozhodnutia

§ 98
Odmietnutie žaloby
(1)

Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak

a)
o tej istej veci už bolo správnym súdom právoplatne rozhodnuté,
b)
o tej istej veci toho istého žalobcu už prebieha pred správnym súdom skôr začaté iné konanie, ...
c)
bola podaná predčasne a lehota na jej podanie v čase rozhodovania správneho súdu ešte nezačala ...
d)
bola podaná oneskorene,
e)
bola podaná zjavne neoprávnenou osobou,
f)
žalobca nebol pri jej podaní zastúpený podľa § 49 ods. 1 alebo § 50,
g)
je neprípustná,
h)
tak ustanoví tento zákon.
(2)

Ak žalobca podal žalobu preto, že sa riadil nesprávnym poučením orgánu verejnej správy o tom, ...

§ 99
Zastavenie konania

Správny súd konanie uznesením zastaví, ak

a)
žalobca vzal žalobu späť skôr, ako správny súd vo veci rozhodol,
b)
zistil taký nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, a nebol dôvod na ...
c)
preskúmavané rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy bolo medzitým ...
d)
preskúmavané rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy bolo medzitým ...
e)
žalobca po prerušení konania podľa § 100 ods. 2 písm. c) zostal nečinný dlhšie ako šesť mesiacov, ...
f)
žalobca nevyčerpal pred podaním žaloby postupy ustanovené týmto zákonom pri jednotlivých typoch ...
g)
odpadol dôvod na pokračovanie v konaní a nejde o prípady ustanovené v písmenách c) a d),
h)
tak ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.
§ 100
Prerušenie konania
(1)

Správny súd konanie uznesením preruší, ak

a)
rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť,
b)
pred rozhodnutím vo veci dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych ...
c)
podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej ...
d)
preskúmavané rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy bolo medzitým ...
e)
vo vzťahu k preskúmavanému rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej ...
f)
žalobca nedal súhlas na zastavenie konania podľa § 99 písm. c) a d), a to až do rozhodnutia správneho ...
(2)

Ak správny súd neurobí iné vhodné opatrenie, môže konanie uznesením prerušiť, ak

a)
prebieha súdne konanie alebo administratívne konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať ...
b)
to zhodne navrhnú všetci účastníci konania a neprieči sa to účelu konania; správny súd preruší ...
c)
žalobca na výzvu správneho súdu nepredloží požadované doklady alebo dôkazy, pre ktoré bolo ...
(3)

Ak je konanie prerušené, nevykonávajú sa procesné úkony a neplynú lehoty podľa tohto zákona. ...

§ 101
Uspokojenie žalobcu
(1)

Žalovaný orgán verejnej správy môže podať správnemu súdu návrh na uspokojenie žalobcu vydaním ...

(2)

Správny súd uznesením rozhodne o vydaní alebo nevydaní súhlasu s postupom podľa odseku 1. V uznesení ...

(3)

Ak orgán verejnej správy v lehote podľa odseku 2 doručí správnemu súdu rozhodnutie, opatrenie ...

(4)

Správny súd konanie uznesením zastaví, ak

a)
žalobca oznámil, že je uspokojený,
b)
žalobca sa v lehote podľa odseku 3 nevyjadril a zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ...
(5)

Na vydanie rozhodnutia orgánu verejnej správy, opatrenia orgánu verejnej správy alebo iného úkonu ...

(6)

Rozhodnutie, opatrenie alebo iný úkon podľa odseku 1 nadobúda právoplatnosť alebo obdobné právne ...

§ 102
Povinnosť poskytnúť súčinnosť
(1)

Orgány verejnej správy sú povinné na požiadanie predložiť správnemu súdu v určenej lehote ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na iné orgány verejnej moci, právnické osoby ...

Príprava pojednávania

§ 103
(1)

Ak sa konanie začalo, postupuje v ňom správny súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo ...

(2)

Ak správny súd vyzve účastníka konania, aby sa vyjadril o určitom návrhu, ktorý sa týka postupu ...

§ 104

Správny súd bezodkladne oznámi protimonopolnému úradu začatie konania, ak sa v ňom použijú ...

§ 105
(1)

Ak správny súd nariadi pojednávanie, pripraví ho tak, aby bolo možné rozhodnúť vo veci spravidla ...

(2)

Na účel podľa odseku 1 predseda senátu

a)
doručí žalobu s prílohami žalovanému a ďalším účastníkom podľa § 32 ods. 3 a vyzve ich, ...
b)
doručí žalobu s prílohami osobám zúčastneným na konaní,
c)
vyžiada administratívne spisy od žalovaného orgánu verejnej správy; žalovaný je povinný v lehote ...
d)
zabezpečí, ak správny súd vykonáva dokazovanie, aby bolo možné na pojednávaní vykonať potrebné ...
e)
robí iné vhodné opatrenia.
§ 106
Doručenie vyjadrení
(1)

Ak správny súd neurobí iné vhodné opatrenia alebo nerozhodne vo veci bez nariadenia pojednávania, ...

(2)

K vyjadreniu žalobcu sa môžu účastníci konania vyjadriť v lehote určenej správnym súdom. Na ...

Druhý diel

Pojednávanie

Nariadenie pojednávania

§ 107
(1)

Predseda senátu nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak

a)
o to požiada aspoň jeden z účastníkov konania,
b)
vykonáva dokazovanie,
c)
to vyžaduje verejný záujem,
d)
je to na prejednanie veci potrebné alebo
e)
tak ustanovuje tento zákon.
(2)

V ostatných prípadoch rozhoduje správny súd bez pojednávania.

§ 108
(1)

Ak predseda senátu nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, predvolá naň účastníkov konania, ...

(2)

Predvolanie sa musí predvolaným osobám doručiť tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla ...

(3)

Správny súd upovedomí o pojednávaní osobu zúčastnenú na konaní a zástupcu zainteresovanej ...

Verejnosť pojednávania

§ 109
(1)

Pojednávanie je zásadne verejné.

(2)

Na zabezpečenie nerušeného priebehu pojednávania správny súd môže vykonať opatrenia potrebné ...

(3)

Obrazové záznamy, obrazové prenosy alebo zvukové prenosy z priebehu pojednávania možno vyhotovovať ...

§ 110
(1)

Verejnosť možno vylúčiť na celé pojednávanie alebo na jeho časť, len ak by verejné prejednanie ...

a)
ochranu utajovaných skutočností,
b)
citlivé informácie a skutočnosti chránené podľa osobitného predpisu alebo
c)
dôležitý záujem účastníka konania alebo svedka.
(2)

Ak bola verejnosť z pojednávania vylúčená podľa odseku 1 písm. a), postupuje sa podľa osobitného ...

(3)

Ak bola verejnosť vylúčená podľa odseku 1 písm. b) a c), môže správny súd povoliť na návrh ...

(4)

Aj keď nie sú splnené podmienky na vylúčenie verejnosti, správny súd môže z dôvodov hodných ...

(5)

Vylúčenie verejnosti alebo jednotlivých osôb správny súd vhodným spôsobom oznámi.

Priebeh pojednávania

§ 111
(1)

Pojednávanie vedie predseda senátu, a to tak, aby prispelo k spravodlivému rozhodnutiu a prebiehalo ...

(2)

Kto nesúhlasí s opatrením predsedu senátu, ktoré urobil na pojednávaní, môže žiadať, aby ...

§ 112
(1)

Po začatí pojednávania predseda senátu alebo poverený člen senátu podá správu o priebehu administratívneho ...

(2)

Ďalší priebeh pojednávania určuje predseda senátu podľa okolností prípadu.

(3)

Na záver pojednávania vyzve správny súd účastníkov konania, aby sa vyjadrili k právnej stránke ...

§ 113
(1)

Ak je účastníkom konania Slovenská informačná služba, správny súd nezisťuje totožnosť príslušníka ...

(2)

Ak sú prejednávané utajované skutočnosti, postupuje správny súd obdobne podľa § 82 ods. 4.

§ 114

Ak sa riadne predvolaní účastníci konania alebo ich zástupcovia na pojednávanie nedostavia, môže ...

§ 115

Pojednávanie možno odročiť len z dôležitých dôvodov alebo z dôvodu uskutočnenia neverejnej ...

§ 116

Ak nie je možné vyhlásiť rozsudok po skončení pojednávania, najmä ak sa na pojednávaní ukázalo, ...

§ 117
Zaznamenávanie priebehu pojednávania pomocou technických zariadení
(1)

O procesných úkonoch, pri ktorých správny súd koná s účastníkmi konania a s osobami zúčastnenými ...

(2)

Ak účastník konania požiada správny súd o kópiu záznamu, správny súd ju vydá bezodkladne; ...

(3)

Správny súd môže so súhlasom účastníkov konania uskutočniť pojednávanie prostredníctvom ...

(4)

Ak sú v priebehu pojednávania prejednávané utajované skutočnosti, ich zaznamenávanie pomocou ...

(5)

Priebeh pojednávania si môže účastník konania a jeho zástupca zaznamenať pomocou technických ...

§ 118
Zápisnica o procesných úkonoch
(1)

Ak to správny súd považuje za vhodné a účelné, spisuje sa o procesných úkonoch zápisnica. ...

(2)

Ak účastník požiada správny súd o kópiu zápisnice, správny súd ju vydá bezodkladne; podrobnosti ...

TRETIA HLAVA

DOKAZOVANIE

§ 119

Správny súd vychádza zo skutkového stavu zisteného orgánom verejnej správy, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 120

Správny súd nie je viazaný skutkovým stavom zisteným orgánom verejnej správy a môže sám vykonať ...

a)
to považuje za nevyhnutné na rozhodnutie vo veci,
b)
rozhoduje v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. b), e), f), i), j) alebo
c)
rozhoduje podľa § 192.

Dôkazná povinnosť

§ 121
(1)

Účastníci konania sú povinní označiť v žalobe a vo vyjadrení k nej dôkazy na preukázanie ...

(2)

Správny súd môže vykonať aj iné dôkazy, ako sú navrhované, ak to považuje za potrebné na ...

§ 122

Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu súdu z jeho činnosti, ako aj právne predpisy ...

§ 123
Dôkazné prostriedky
(1)

Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo ...

(2)

Dôkazným prostriedkom je najmä výsluch účastníka konania, výsluch svedka, listina, odborné ...

Vykonávanie dôkazov

§ 124
(1)

Správny súd vykonáva dôkazy na pojednávaní; to neplatí, ak sa pojednávanie nenariaďuje.

(2)

Správny súd vykoná dôkaz mimo pojednávania, ak je to možné a účelné. Účastníci konania ...

(3)

Ak sa pojednávanie nenariaďuje, správny súd vykoná dokazovanie oboznámením sa s dôkazmi, ktoré ...

§ 125

Účastníci konania a osoby zúčastnené na konaní majú právo vyjadriť sa k návrhom na dôkazy ...

§ 126

Dokazovanie treba vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach ...

§ 127
Edičná povinnosť

Správny súd môže uložiť tomu, kto má vec potrebnú na rozhodnutie, aby ju predložil.

§ 128
Informačná povinnosť

Každý je povinný na požiadanie správneho súdu bezodkladne písomne oznámiť skutočnosti, ktoré ...

§ 129
Hodnotenie dôkazov
(1)

Dôkazy správny súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy ...

(2)

Vierohodnosť každého vykonaného dôkazu môže byť spochybnená, ak zákon neustanovuje inak.

§ 130
Domnienka

Skutočnosť, pre ktorú je v zákone ustanovená domnienka pripúšťajúca dôkaz opaku, má správny ...

§ 131
Viazanosť správneho súdu inými rozhodnutiami

Správny súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis nie je ...

§ 132
Prejudicialita
(1)

Otázku, o ktorej má právomoc rozhodovať iný orgán verejnej moci ako orgán podľa § 131, si môže ...

(2)

Ak bolo o otázke podľa odseku 1 rozhodnuté, správny súd na takéto rozhodnutie prihliadne a vysporiada ...

ŠTVRTÁ HLAVA

ROZHODNUTIA VO VECI SAMEJ

Všeobecné ustanovenia

§ 133
(1)

Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Tento zákon ustanovuje, kedy správny súd rozhoduje ...

(2)

Proti rozhodnutiu správneho súdu nie je prípustný opravný prostriedok, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 134
(1)

Správny súd je viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2)

Správny súd nie je viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak

a)
rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy bolo vydané na základe ...
b)
rozhodnutie alebo opatrenie vydal orgán, ktorý na to nebol podľa zákona oprávnený,
c)
ide o veci podľa § 192,
d)
ide o veci podľa § 6 ods. 2 písm. c), ak je žalobcom fyzická osoba,
e)
ide o veci podľa § 6 ods. 2 písm. d),
f)
vec súvisí s ochranou práv spotrebiteľa.
§ 135
(1)

Na rozhodnutie správneho súdu je rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej ...

(2)

Pre správny súd je rozhodujúci stav v čase vyhlásenia alebo vydania jeho rozhodnutia, ak

a)
ide o konanie podľa § 6 ods. 2 písm. d) až f) a i) až k),
b)
rozhoduje podľa § 192.
§ 136

Obsah rozhodnutia vo veci samej vysloví správny súd vo výroku rozhodnutia. Vo výroku správny súd ...

Prvý diel

Rozsudok

§ 137
(1)

Na rozsudku sa uznáša senát nadpolovičnou väčšinou hlasov na neverejnej porade, pri ktorej okrem ...

(2)

Rozsudok správny súd vyhlasuje vždy verejne a v mene Slovenskej republiky. Pritom uvedie výrok rozsudku ...

(3)

Rozsudok sa vyhlasuje ústne, ak prebehlo vo veci pojednávanie a pri vyhlasovaní je prítomný aspoň ...

(4)

Vo veciach, v ktorých správny súd rozhoduje rozsudkom bez nariadenia ústneho pojednávania, oznámi ...

§ 138

Len čo správny súd vyhlási rozsudok, je ním viazaný.

§ 139
(1)

V písomnom vyhotovení rozsudku sa po slovách „V mene Slovenskej republiky“ uvedie označenie ...

(2)

V odôvodnení rozsudku uvedie správny súd stručný priebeh administratívneho konania, stručné ...

(3)

Ak sa správny súd odkloní od ustálenej rozhodovacej praxe, odôvodnenie rozsudku obsahuje aj dôkladné ...

(4)

Odôvodnenie rozsudku senátu obsahuje aj pomer hlasov, akým bol rozsudok prijatý. Ak rozsudok nebol ...

(5)

Jednotlivé odseky odôvodnenia rozsudku sa označujú arabskými číslicami.

§ 140

Vo veciach toho istého žalobcu a totožného predmetu konania, ktoré už boli predmetom konania pred ...

§ 141

Písomné vyhotovenie rozsudku podpisuje sudca a pri senátnych rozhodnutiach všetci členovia senátu. ...

§ 142
Doručovanie rozsudku
(1)

Rozsudok sa doručuje účastníkom konania, osobám zúčastneným na konaní a zainteresovanej verejnosti, ...

(2)

Rozsudok, v ktorom správny súd uplatnil ustanovenia predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, doručí ...

(3)

Rozsudok sa vyhotoví a odošle do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia, ak predseda súdu zo závažných ...

Oprava a doplnenie rozsudku

§ 143

Správny súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné ...

§ 144
(1)

Ak nerozhodol správny súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania, môže účastník konania ...

(2)

Doplnenie urobí správny súd dopĺňacím rozsudkom, na ktorý sa primerane použijú ustanovenia ...

(3)

Návrh na doplnenie sa netýka právoplatnosti ani vykonateľnosti výrokov pôvodného rozsudku.

Právoplatnosť rozsudku a vykonateľnosť rozsudku

§ 145
(1)

Doručený rozsudok je právoplatný, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2)

Rozsudok krajského súdu nadobúda právoplatnosť uplynutím lehoty 30 dní od doručenia rozsudku ...

a)
správnej žalobe, ak žalovaným orgánom verejnej správy je správca dane alebo orgán verejnej správy, ...
b)
správnej žalobe, ak žalovaným orgánom verejnej správy je Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý ...
c)
správnej žalobe vo veciach správneho trestania,
d)
správnej žalobe vo veciach administratívneho vyhostenia.
(3)

Rozsudok krajského súdu o správnej žalobe vo veciach zaistenia nadobúda právoplatnosť uplynutím ...

(4)

Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov konania, osoby zúčastnené na konaní, ...

(5)

Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať a rozhodovať znova.

§ 146
(1)

Rozsudok je vykonateľný, len čo uplynie lehota na splnenie povinnosti, ktorú správny súd vo výroku ...

(2)

Rozsudok kasačného súdu vo veciach zaistenia nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho ...

Druhý diel

Uznesenie

PRVÝ ODDIEL

ROZHODOVANIE UZNESENÍM

§ 147
(1)

Správny súd rozhoduje uznesením, ak

a)
nerozhoduje vo veci samej,
b)
tak ustanovuje tento zákon.
(2)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku vrátane ...

§ 148
(1)

Uznesenie správny súd vyhlási verejne, ak bolo vydané na pojednávaní vo veci samej alebo pri inom ...

(2)

Uznesenie správny súd vyhotoví písomne a doručí ho, ak

a)
je proti nemu prípustný opravný prostriedok,
b)
je to potrebné na vedenie konania alebo
c)
ide o uznesenie, ktorým sa v konaní ukladá nejaká povinnosť.
§ 149
(1)

V písomnom vyhotovení uznesenia sa uvedie označenie správneho súdu, ktorý ho vydal, označenie ...

(2)

Písomné vyhotovenie uznesenia, ktorým sa nerozhodlo vo veci samej, môže obsahovať iba stručné ...

§ 150
Viazanosť správneho súdu uznesením
(1)

Správny súd je viazaný uznesením, len čo ho vyhlásil; ak nebolo vyhlásené, len čo ho vydal.

(2)

Správny súd nie je viazaný uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania.

§ 151
Právoplatnosť uznesenia a vykonateľnosť uznesenia
(1)

Doručené uznesenie, ktoré už nemožno napadnúť sťažnosťou, je právoplatné.

(2)

Ak proti uzneseniu nie je prípustná sťažnosť, je právoplatné doručením.

(3)

Ak uznesenie ukladá povinnosť, lehota na jej splnenie začína plynúť od doručenia uznesenia; jej ...

(4)

Uznesenie správneho súdu o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy podľa § 261 a 262, ...

DRUHÝ ODDIEL

SŤAŽNOSŤ

§ 152
Prípustnosť sťažnosti
(1)

Proti uzneseniu správneho súdu vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná ...

(2)

Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.

§ 153
Subjekty oprávnené podať sťažnosť

Sťažnosť môže podať účastník konania a osoba zúčastnená na konaní podľa § 41 ods. 2, ...

§ 154
Lehota a miesto na podanie sťažnosti

Sťažnosť musí byť podaná v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na správnom súde, ktorý napadnuté ...

Náležitosti sťažnosti

§ 155
(1)

V sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie napadnutého uznesenia,
b)
dátum, kedy bolo napadnuté uznesenie sťažovateľovi doručené,
c)
v čom sa postup správneho súdu považuje za nesprávny,
d)
návrh výroku rozhodnutia.
§ 156
(1)

Rozsah a dôvody sťažnosti možno meniť len do uplynutia lehoty na jej podanie.

(2)

V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti ...

§ 157

Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa na konanie o sťažnosti nepoužijú.

§ 158
Účinky sťažnosti

Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas sťažnosť, nenadobúda uznesenie právoplatnosť.

Konanie a rozhodnutie o sťažnosti

§ 159
(1)

O sťažnosti rozhodne správny súd, ktorý napadnuté uznesenie vydal.

(2)

Ak bolo napadnuté uznesenie vydané vo veci, v ktorej koná a rozhoduje senát správneho súdu, rozhodne ...

§ 160
(1)

Správny súd rozhodne o sťažnosti uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania.

(2)

Správny súd môže nariadiť výsluch účastníkov konania alebo iné zisťovanie, ak to považuje ...

§ 161
(1)

Ak nie je sťažnosť dôvodná, správny súd sťažnosť zamietne.

(2)

Ak je sťažnosť dôvodná, správny súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia ...

§ 162

Proti rozhodnutiu o sťažnosti nie je prípustný opravný prostriedok.

PIATA HLAVA

TROVY KONANIA V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

Trovy konania

§ 163

Trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú ...

§ 164

Každý platí výdavky, ktoré mu v konaní vzniknú.

§ 165
Trovy dôkazu

Ak v konaní pred správnym súdom účastník konania navrhne vykonanie dôkazu, s ktorým sú spojené ...

§ 166
Oslobodenie od súdneho poplatku
(1)

Správny súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery účastníka ...

(2)

Priznané oslobodenie od súdneho poplatku správny súd kedykoľvek počas konania odníme, a to i ...

Náhrada trov konania

§ 167
(1)

Správny súd prizná žalobcovi voči žalovanému právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu dôvodne ...

(2)

Správny súd prizná žalobcovi úplnú náhradu trov konania, ak bolo rozhodnutie orgánu verejnej ...

(3)

Správny súd môže tiež rozhodnúť, že náhradu trov konania celkom alebo sčasti neprizná, ak

a)
existujú dôvody hodné osobitného zreteľa,
b)
bolo rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy zrušené z dôvodu ...
§ 168

Žalovanému prizná správny súd podľa pomeru jeho úspechu vo veci voči žalobcovi právo na náhradu ...

§ 169

Ďalší účastník, osoba zúčastnená na konaní a zainteresovaná verejnosť pri zúčastnení ...

§ 170

Žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania, ak

a)
žaloba bola odmietnutá,
b)
konanie bolo zastavené,
c)
konanie bolo začaté na základe žaloby prokurátora,
d)
ide o konanie o kompetenčnej žalobe.
§ 171
(1)

Ak účastník konania procesne zavinil odmietnutie žaloby alebo zastavenie konania, správny súd ...

(2)

Ak účastník konania procesne zavinil trovy konania, ktoré by inak neboli vznikli, správny súd ...

§ 172
(1)

Svedkovi môže správny súd ako svedočné priznať náhradu účelne vynaložených hotových, preukázaných ...

(2)

Náhradu účelne vynaložených hotových, preukázaných a uplatnených výdavkov správny súd prizná ...

(3)

Náhrada podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňuje pri podaní výpovede, najneskôr však do desiatich dní; ...

§ 173

Ak pri dokazovaní vznikne povinnosť, ktorá je spojená s výdavkami inej osoby, má táto osoba tie ...

§ 174

Ak správny súd nariadil vo veci na návrh účastníka konania znalecké dokazovanie, pri rozhodovaní ...

Rozhodovanie o trovách konania

§ 175
(1)

O nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu správny súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie ...

(2)

O výške náhrady trov konania rozhodne správny súd po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie ...

(3)

Lehota na zaplatenie náhrady trov konania nesmie byť kratšia ako 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 176
(1)

Ak bol v konaní úspešný účastník konania zastúpený advokátom, správny súd uvedie v uznesení ...

(2)

Ak bol v konaní úspešný účastník konania zastúpený viacerými advokátmi, správny súd určí ...

TRETIA ČASŤ

SPRÁVNA ŽALOBA

PRVÁ HLAVA

VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ŽALOBA

§ 177
Konanie o správnej žalobe
(1)

Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu ...

(2)

Ochrany iných ako subjektívnych práv sa môže domáhať len prokurátor alebo subjekt výslovne ...

§ 178
Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho ...

(2)

Prokurátor môže podať správnu žalobu proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu ...

(3)

Zainteresovaná verejnosť je oprávnená podať správnu žalobu proti rozhodnutiu orgánu verejnej ...

§ 179
Správna žaloba opomenutého účastníka
(1)

Ak správnu žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie ...

(2)

Ak orgán verejnej správy bezdôvodne nedoručí rozhodnutie alebo opatrenie opomenutému účastníkovi, ...

(3)

Doručením uznesenia správneho súdu podľa odseku 1 orgánu verejnej správy sa zo zákona odkladajú ...

(4)

Po právoplatnosti uznesenia podľa odseku 1 správny súd konanie zastaví. Správny súd zastaví ...

(5)

Opomenutý účastník môže opätovne podať správnu žalobu proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy ...

(6)

Ak proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy podľa odseku ...

(7)

Ak sa správny súd nestotožní s tvrdením opomenutého účastníka, vo veci ďalej koná.

§ 180
Žalovaný
(1)

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom ...

(2)

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v poslednom stupni, ak je žalobcom prokurátor ...

(3)

Namiesto orgánu verejnej správy podľa odsekov 1 a 2 je žalovaným ten orgán verejnej správy, na ...

§ 181
Lehota na podanie správnej žaloby
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia ...

(2)

Prokurátor musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia orgánu ...

(3)

Zainteresovaná verejnosť musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti ...

(4)

Zmeškanie lehoty podľa odsekov 1 až 3 nemožno odpustiť.

Náležitosti správnej žaloby

§ 182
(1)

V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného, ďalších účastníkov podľa § 32 ods. 3 a osôb zúčastnených na konaní ...
c)
označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia a deň jeho vydania, prípadne označenie výrokov, ...
d)
deň oznámenia napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia žalobcovi podľa § 181 ods. 1 alebo deň ...
e)
dôvody žaloby, z ktorých musí byť zrejmé, z akých konkrétnych skutkových a právnych dôvodov ...
f)
označenie dôkazov, ak ich žalobca navrhuje vykonať,
g)
vyjadrenie, či žalobca žiada nariadenie pojednávania; na neskoršiu žiadosť žalobcu o nariadenie ...
h)
návrh výroku rozhodnutia (ďalej len „žalobný návrh“).
(2)

K správnej žalobe musí byť pripojené

a)
splnomocnenie udelené advokátom, ak nejde o výnimky uvedené v § 49 ods. 1 a 2,
b)
potvrdenie o požadovanom vzdelaní žalobcu, jeho zamestnanca alebo člena podľa § 49 ods. 1,
c)
jedno vyhotovenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej ...
§ 183

Žalobca môže rozšíriť správnu žalobu alebo doplniť správnu žalobu o ďalší žalobný návrh ...

Odkladný účinok správnej žaloby

§ 184

Podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje ...

§ 185

Správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe ...

a)

ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej ...

b)

ak napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy má podklad ...

§ 186
(1)

Nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho ...

(2)

Odkladný účinok zaniká právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.

§ 187
(1)

Ak správny súd priznal správnej žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. a), je povinný o ...

(2)

Ak správny súd priznal žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. b), je povinný podať na Súdny ...

(3)

O návrhu žalobcu podľa § 185 rozhodne správny súd do 30 dní od doručenia vyjadrenia žalovaného ...

§ 188

Ak správny súd návrhu žalobcu nevyhovie, uznesením ho zamietne.

§ 189

Uznesenie o priznaní odkladného účinku môže správny súd i bez návrhu uznesením zrušiť, ak ...

Rozhodnutie o správnej žalobe

§ 190

Ak správny súd po preskúmaní rozhodnutia alebo opatrenia žalovaného dospeje k záveru, že žaloba ...

§ 191
(1)

Správny súd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu ...

a)
bolo vydané na základe neúčinného právneho predpisu,
b)
ho vydal orgán, ktorý na to nebol zo zákona oprávnený,
c)
vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci,
d)
je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov,
e)
zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci,
f)
skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, ...
g)
došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohlo ...
(2)

Vo výroku rozsudku podľa odseku 1 správny súd uvedie označenie orgánu verejnej správy, číslo ...

(3)

Ak správny súd zrušuje napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalovaného, v závislosti od okolností ...

a)
zrušiť aj rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy nižšieho ...
b)
zrušiť aj skôr vydané rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy, ...
(4)

Ak správny súd zrušuje rozhodnutie alebo opatrenie, podľa okolností môže aj bez návrhu súčasne ...

(5)

Ak správny súd zrušil rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy ...

(6)

Právnym názorom, ktorý vyslovil správny súd v zrušujúcom rozsudku, je orgán verejnej správy ...

§ 192
Peňažná moderácia

Správny súd môže na základe výsledkov ním vykonaného dokazovania rozsudkom znížiť výšku ...

§ 193
Sprístupnenie informácie

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia o nesprístupnení informácie vydaného podľa osobitného ...

DRUHÁ HLAVA

SPRÁVNA ŽALOBA VO VECIACH SPRÁVNEHO TRESTANIA

§ 194
(1)

Správnym trestaním sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie orgánov verejnej správy o priestupku, ...

(2)

Ak nie je v tejto hlave ustanovené inak, použijú sa na konanie vo veciach správneho trestania ustanovenia ...

§ 195

Správny súd nie je vo veciach správneho trestania viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak

a)
zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci ...
b)
ide o skúmanie otázky zániku zodpovednosti za priestupok, uplynutia prekluzívnej lehoty alebo premlčacej ...
c)
ide o základné zásady trestného konania podľa Trestného poriadku, ktoré je potrebné použiť ...
d)
ide o dodržanie zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona, ktoré je potrebné použiť aj ...
e)
ide o skúmanie, či uložený druh sankcie a jej výška nevybočili z rozsahu správnej úvahy orgánu ...
§ 196

Ak správny súd mimo žalobných bodov zistí, že sú dané vady uvedené v § 195, oznámi to bezodkladne ...

§ 197

Správny súd vychádza zo skutkového stavu zisteného orgánom verejnej správy, môže doplniť dokazovanie ...

§ 198
Sankčná moderácia
(1)

Správny súd môže na základe výsledkov ním vykonaného dokazovania na návrh žalobcu rozsudkom ...

a)
zmeniť druh alebo výšku sankcie, aj keď orgán verejnej správy pri jej uložení nevybočil zo ...
b)
upustiť od uloženia sankcie, ak účel správneho trestania možno dosiahnuť aj samotným prejednaním ...
(2)

Správny súd môže podľa odseku 1 rozhodnúť len tak, ako mohol podľa osobitného predpisu rozhodnúť ...

(3)

Ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bola postihnutá napadnutým rozhodnutím ...

(4)

Rozsudok správneho súdu podľa odseku 1 nahrádza výrok rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo ...

(5)

Vo výroku rozsudku podľa odseku 1 správny súd uvedie

a)
označenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, ...
b)
druh a výšku sankcie uloženej orgánom verejnej správy,
c)
druh a výšku sankcie uloženej správnym súdom alebo upustenie od jej uloženia.

TRETIA HLAVA

SPRÁVNA ŽALOBA V SOCIÁLNYCH VECIACH

§ 199
(1)

Sociálnymi vecami sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie

a)
Sociálnej poisťovne,
b)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
c)
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
d)
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
e)
zdravotných poisťovní,
f)
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
g)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ministra obrany Slovenskej republiky a nadriadeného určeného ...
h)
príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia,
i)
obcí, miest, mestských častí a samosprávnych krajov v oblasti sociálnych služieb.
(2)

V konaní podľa tejto hlavy správny súd zohľadňuje špecifické potreby vychádzajúce zo zdravotného ...

(3)

Ak nie je v tejto hlave ustanovené inak, použijú sa na konanie v sociálnych veciach ustanovenia ...

Zastúpenie

§ 200

Na zastúpenie žalobcu sa použijú ustanovenia § 49 ods. 2 písm. b) a § 50 ods. 1.

§ 201

Žalobcovi, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať, ...

Náležitosti správnej žaloby

§ 202
(1)

V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie konania alebo veci, v ktorej sa žalobca domáha nápravy,
d)
deň vydania rozhodnutia a deň jeho doručenia alebo iného oznámenia žalobcovi,
e)
opísanie rozhodujúcich skutočností,
f)
označenie dôkazov, ak sa žalobca dovoláva,
g)
žalobný návrh.
(2)

Správnu žalobu fyzickej osoby správny súd posudzuje neformálne. Ak je žalobcom právnická osoba, ...

§ 203
(1)

Rozsah správnej žaloby fyzickej osoby a jej dôvody možno zmeniť alebo doplniť až do rozhodnutia ...

(2)

Pri správnej žalobe fyzickej osoby nie je správny súd viazaný žalobnými bodmi.

Rozhodovanie v sociálnych veciach

§ 204

Ak to nie je v rozpore s účelom správneho súdnictva, môže správny súd i bez návrhu doplniť ...

§ 205
Autoremedúra

Ak orgán verejnej správy vydal nové rozhodnutie alebo nové opatrenie, ktorým žalobcovi v plnom ...

ŠTVRTÁ HLAVA

SPRÁVNA ŽALOBA VO VECIACH AZYLU, ZAISTENIA A ADMINISTRATÍVNEHO VYHOSTENIA

§ 206
(1)

Vecami azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie ...

(2)

Žalobca môže byť okrem advokáta zastúpený aj mimovládnou organizáciou uvedenou v § 50 ods. ...

(3)

Správny súd posudzuje správnu žalobu neformálne a nie je pri svojom rozhodovaní viazaný žalobnými ...

(4)

Pre správny súd je rozhodujúci stav veci v čase vyhlásenia alebo v čase vydania jeho rozhodnutia. ...

(5)

Správny súd môže zrušiť napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu ...

(6)

Ak nie je v tejto hlave ustanovené inak, použijú sa na konanie o správnej žalobe vo veciach azylu, ...

Prvý diel

Konanie vo veciach azylu

§ 207
(1)

Žalobca sa môže správnou žalobou domáhať preskúmania rozhodnutí alebo opatrení vo veciach ...

(2)

Pod rozhodnutiami alebo opatreniami vo veciach azylu podľa odseku 1 sa rozumejú rozhodnutia alebo ...

§ 208
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 45 ods. 1 a § ...

§ 209
Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola ...

§ 210
Žalovaný

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie podľa § 207.

§ 211
Lehota na podanie správnej žaloby
(1)

Správna žaloba podľa § 207 ods. 1 musí byť podaná v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia ...

(2)

Správna žaloba proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná ...

(3)

Správna žaloba proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska, proti ...

§ 212
Náležitosti správnej žaloby
(1)

V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K správnej žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie.

Odkladný účinok správnej žaloby

§ 213
(1)

Podanie správnej žaloby má odkladný účinok, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(2)

Ak osobitný predpis ustanovuje, že podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok, správny súd ...

§ 214

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

§ 215

Písomné predvolanie na pojednávanie vo veciach azylu a doplnkovej ochrany sa žalobcovi doručí ...

Rozhodnutie o správnej žalobe

§ 216
(1)

Správny súd rozhodne o správnej žalobe do 90 dní od jej doručenia, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Správny súd rozhodne o správnej žalobe proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného ...

§ 217

Správny súd konanie o správnej žalobe proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu uznesením ...

§ 218
Autoremedúra

Ak orgán verejnej správy vydal nové rozhodnutie alebo opatrenie, ktorým žalobcovi v plnom rozsahu ...

§ 219

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že správna žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne. ...

§ 220

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť správnej žaloby, rozsudkom zruší napadnuté ...

Druhý diel

Konanie vo veciach zaistenia

§ 221
(1)

Žalobca sa môže správnou žalobou domáhať zrušenia rozhodnutia o zaistení, o predĺžení zaistenia, ...

(2)

Žalobca sa môže správnou žalobou domáhať prepustenia zo zaistenia vykonaného podľa osobitného ...

§ 222
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 45 ods. 1 a § ...

§ 223
Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorá je alebo bola zaistená.

§ 224
Žalovaný

Žalovaným je policajný útvar, ktorý rozhodol o zaistení, o predĺžení zaistenia alebo o predĺžení ...

§ 225
Lehota a miesto na podanie správnej žaloby
(1)

Správna žaloba podľa § 221 ods. 1 musí byť podaná v lehote siedmich dní od doručenia rozhodnutia ...

(2)

Správna žaloba podľa § 221 ods. 2 môže byť podaná kedykoľvek počas trvania zaistenia, a to ...

(3)

Správna žaloba sa podáva žalovanému.

Náležitosti správnej žaloby

§ 226
(1)

V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie rozhodnutia o zaistení, rozhodnutia o predĺžení zaistenia alebo rozhodnutia o predĺžení ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K správnej žalobe žalovaný pripojí napadnuté rozhodnutie alebo súvisiace rozhodnutie o zaistení, ...

§ 227
(1)

Žalovaný je povinný predložiť správnu žalobu do piatich pracovných dní od jej podania správnemu ...

(2)

Podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok a správny súd nemôže na návrh žalobcu priznať ...

Rozhodnutie o správnej žalobe

§ 228

Správny súd rozhodne o správnej žalobe na pojednávaní do siedmich pracovných dní od jej predloženia ...

§ 229

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že správna žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne. ...

§ 230
Vyhovenie žalobe a plná jurisdikcia
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť správnej žaloby podľa § 221 ods. 1, rozsudkom ...

a)
zruší napadnuté rozhodnutie o zaistení, rozhodnutie o predĺžení zaistenia alebo rozhodnutie o ...
b)
uloží žalobcovi po vykonanom dokazovaní miernejšie donucovacie opatrenie podľa osobitného predpisu, ...
c)
zruší napadnuté rozhodnutie o zaistení, rozhodnutie o predĺžení zaistenia alebo rozhodnutie o ...
d)
určí, že napadnuté rozhodnutie o zaistení, rozhodnutie o predĺžení zaistenia alebo rozhodnutie ...
(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť správnej žaloby podľa § 221 ods. 2, rozsudkom ...

a)
nariadi žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia,
b)
nariadi žalovanému po vykonanom dokazovaní bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia a rozhodne ...
(3)

Vo výroku rozsudku správny súd uvedie meno a priezvisko žalobcu, číslo jeho cestovného pasu alebo ...

Tretí diel

Konanie vo veciach administratívneho vyhostenia

§ 231

Žalobca sa môže správnou žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia alebo opatrenia týkajúceho ...

§ 232
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 45 ods. 1 a § ...

§ 233
Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola ...

§ 234
Žalovaný

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie uvedené v § 231.

§ 235
Lehota na podanie žaloby

Správna žaloba musí byť podaná v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia alebo opatrenia podľa ...

§ 236
Náležitosti správnej žaloby
(1)

V správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K správnej žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie.

Odkladný účinok správnej žaloby

§ 237
(1)

Podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok.

(2)

Správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe ...

§ 238

Žalovaný je povinný v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy predložiť správnemu ...

Rozhodnutie o správnej žalobe

§ 239
Autoremedúra

Ak orgán verejnej správy vydal nové rozhodnutie alebo opatrenie, ktorým žalobcovi v plnom rozsahu ...

§ 240

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne.

§ 241

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť správnej žaloby, rozsudkom zruší napadnuté ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ KONANIA

PRVÁ HLAVA

KONANIE O ŽALOBE PROTI NEČINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY

§ 242
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy v začatom administratívnom ...

(2)

Odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy spočívajúcej v porušení povinnosti začať administratívne ...

§ 243
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 244
Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ako účastník administratívneho konania ...

(2)

Prokurátor môže podať žalobu podľa § 242, ak orgán verejnej správy zostal nečinný aj po upozornení ...

(3)

Zainteresovaná verejnosť môže podať žalobu, ak orgán verejnej správy je nečinný v administratívnom ...

§ 245
Žalovaný

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý podľa žalobcu má povinnosť vydať rozhodnutie alebo ...

Náležitosti žaloby proti nečinnosti

§ 246
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie konania alebo veci, v ktorej sa žalobca domáha odstránenia nečinnosti,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe fyzickej osoby, právnickej osoby a zainteresovanej verejnosti musí byť pripojené oznámenie ...

(3)

K žalobe prokurátora musí byť pripojené upozornenie prokurátora.

§ 247

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe, ...

Rozhodnutie o žalobe proti nečinnosti

§ 248

Ak žalovaný po podaní žaloby odstránil svoju nečinnosť, správny súd konanie uznesením zastaví. ...

§ 249

Ak správny súd po preskúmaní nezistí nečinnosť žalovaného, uznesením žalobu zamietne.

§ 250
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením uloží žalovanému, aby v ...

(2)

Vo výroku uznesenia podľa odseku 1 správny súd uvedie označenie žalovaného, predmet konania a ...

§ 251
(1)

Ak žalovaný svoju nečinnosť v určenej lehote bezdôvodne neodstráni, správny súd mu i bez návrhu ...

(2)

Ak orgán verejnej správy správnemu súdu preukáže odstránenie nečinnosti, správny súd konanie ...

DRUHÁ HLAVA

KONANIE O ŽALOBE PROTI INÉMU ZÁSAHU ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY

§ 252
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať ochrany pred iným zásahom orgánu verejnej správy, ak takýto ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať aj určenia nezákonnosti už skončeného iného zásahu orgánu ...

§ 253
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 254
Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola ukrátená na svojich ...

§ 255
Žalovaný
(1)

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý podľa žalobcu iný zásah vykonal.

(2)

Ak ide o iný zásah ozbrojených síl, ozbrojeného zboru alebo iného verejného zboru, je žalovaným ...

(3)

Ak ide o iný zásah obecnej polície alebo mestskej polície, je žalovaným obec alebo mesto.

§ 256
Lehota na podanie žaloby proti inému zásahu

Žaloba musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa osoba dotknutá iným zásahom ...

§ 257
Náležitosti žaloby proti inému zásahu

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie alebo opis, prípadne číslo iného zásahu orgánu verejnej správy, voči ktorému sa ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.

Odkladný účinok žaloby

§ 258

Správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať žalobe odkladný ...

§ 259

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

Rozhodnutie o žalobe proti inému zásahu

§ 260

Ak žalovaný po podaní žaloby podľa § 252 ods. 1 upustil od napadnutého iného zásahu a podľa ...

§ 261

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 262
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 252 ods. 1, uznesením zakáže ...

(2)

Vo výroku uznesenia podľa odseku 1 správny súd uvedie označenie žalovaného, označenie alebo ...

(3)

Ak žalovaný po uplynutí určenej lehoty bezdôvodne v inom zásahu pokračuje alebo napriek uloženej ...

(4)

Ak žalovaný správnemu súdu preukáže splnenie zákazu pokračovať v inom zásahu a obnovenie stavu ...

§ 263

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 252 ods. 2, uznesením určí, ...

TRETIA HLAVA

KONANIE VO VOLEBNÝCH VECIACH

Prvý diel

Konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov

§ 264
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať odstránenia chyby alebo nedostatku v stálom zozname voličov ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto ...

§ 265
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 266
Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola dotknutá na svojom volebnom práve chybou ...

§ 267
Žalovaný

Žalovaným je obec, mesto alebo mestská časť, ktorá zostavuje a vedie zoznam voličov a vykonáva ...

Náležitosti žaloby

§ 268
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutej chyby alebo nedostatku v zozname voličov,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené písomné oznámenie žalovaného o nevyhovení žiadosti na opravu ...

§ 269

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 270

Správny súd rozhodne o žalobe do piatich dní od jej doručenia.

§ 271
(1)

Ak žalovaný po podaní žaloby odstránil napadnutú chybu alebo nedostatok v zozname voličov, správny ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(3)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením uloží žalovanému odstrániť ...

§ 272

Rozhodnutie podľa § 271 správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.

Druhý diel

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky ...

§ 273
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať ponechania kandidáta na kandidátnej listine, ak Štátna komisia ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny, ak Štátna ...

§ 274
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 275
Žalobná legitimácia

Žalobcom je dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia politických strán.

§ 276
Žalovaný

Žalovaným je Štátna komisia.

§ 277
Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od prevzatia rozhodnutia žalovaného podľa § 273 ods. ...

Náležitosti žaloby

§ 278
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia o registrácii kandidátnej listiny s úpravami alebo rozhodnutia ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie žalovaného podľa § 273 ods. 1 alebo 2.

§ 279

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 280

Správny súd rozhodne o žalobe do piatich dní od jej doručenia.

§ 281
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 273 ods. 1, uznesením rozhodne ...

(3)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 273 ods. 2, uznesením rozhodne ...

§ 282

Rozhodnutie podľa § 281 správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.

Tretí diel

Konanie vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky

§ 283

Žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o prijatí jeho návrhu na kandidáta na prezidenta ...

§ 284
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 285
Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorej návrh na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky ...

§ 286
Žalovaný

Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 287
Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od doručenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu ...

Náležitosti žaloby

§ 288
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého oznámenia o odmietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté oznámenie žalovaného o odmietnutí návrhu na kandidáta ...

§ 289

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 290

Správny súd rozhodne o žalobe do piatich dní od jej doručenia.

§ 291
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením rozhodne o prijatí návrhu ...

§ 292

Rozhodnutie podľa § 291 správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.

Štvrtý diel

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja

§ 293
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta, ak volebná ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode má sídlo samosprávny ...

§ 294
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 295
Žalobná legitimácia

Žalobcom je dotknutá kandidujúca politická strana, koalícia politických strán alebo dotknutý ...

§ 296
Žalovaný

Žalovaným je volebná komisia samosprávneho kraja.

§ 297
Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní ...

Náležitosti žaloby

§ 298
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta pre ...

§ 299

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 300

Správny súd rozhodne o žalobe do troch dní od jej doručenia.

§ 301
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením rozhodne o zaregistrovaní kandidáta ...

§ 302

Rozhodnutie podľa § 301 správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.

Piaty diel

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest ...

§ 303
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta, ak miestna volebná ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto ...

§ 304
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 305
Žalobná legitimácia

Žalobcom je dotknutá kandidujúca politická strana, koalícia politických strán alebo dotknutý ...

§ 306
Žalovaný

Žalovaným je miestna volebná komisia alebo mestská volebná komisia.

§ 307
Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní ...

Náležitosti žaloby

§ 308
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalobcu,
c)
označenie napadnutého rozhodnutia o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta pre ...

§ 309

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 310

Správny súd rozhodne o žalobe do troch dní od jej doručenia.

§ 311
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením rozhodne o zaregistrovaní kandidáta ...

§ 312

Rozhodnutie podľa § 311 správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.

ŠTVRTÁ HLAVA

KONANIA VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Prvý diel

Konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, ...

§ 313
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že jeho mandát poslanca obecného zastupiteľstva, ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že mandát poslanca zastupiteľstva zanikol.

§ 314
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 315
Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom podľa § 313 ods. 1 je fyzická osoba, ktorá tvrdí, že jej mandát poslanca zastupiteľstva, ...

(2)

Žalobcom podľa § 313 ods. 2 je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorý tvrdí, ...

§ 316
Žalovaný
(1)

Žalovaným podľa § 313 ods. 1 je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorý považuje ...

(2)

Žalovaným podľa § 313 ods. 2 je poslanec, ktorého mandát v zastupiteľstve mal zaniknúť.

§ 317
Lehota na podanie žaloby
(1)

Žaloba podľa § 313 ods. 1 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy začalo byť žalobcovi ...

(2)

Žaloba podľa § 313 ods. 2 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy sa žalobca dozvedel ...

Náležitosti žaloby

§ 318

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
meno a priezvisko osoby, o ktorej mandáte poslanca zastupiteľstva sa má konať,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
§ 319
(1)

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

(2)

Ak má správny súd za to, že došlo k stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného v ...

§ 320

Po začatí konania nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 321

Správny súd konanie po vyjadrení žalobcu uznesením zastaví, ak žalovaný

a)
po podaní žaloby podľa § 313 ods. 1 upustil od konania, ktorým bráni žalobcovi vo výkone mandátu ...
b)
po podaní žaloby podľa § 313 ods. 2 vyhlási, že akceptuje zánik svojho mandátu poslanca zastupiteľstva. ...
§ 322

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 323
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 313 ods. 1, uznesením určí, ...

(2)

Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa odseku 1 zanikajú právne účinky toho uznesenia ...

§ 324
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 313 ods. 2, uznesením určí, ...

(2)

Rozhodnutím správneho súdu podľa odseku 1 nie sú z dôvodu zániku mandátu poslanca zastupiteľstva ...

Druhý diel

Konanie o preskúmaní zániku funkcie starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti a predsedu ...

§ 325
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že jeho funkcia starostu obce (ďalej len „starosta“), ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že funkcia starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho ...

§ 326
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 327
Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom podľa § 325 ods. 1 je fyzická osoba, ktorá tvrdí, že jej funkcia starostu, primátora ...

(2)

Žalobcom podľa § 325 ods. 2 je poslanec zastupiteľstva, ktorý tvrdí, že starostovi, primátorovi ...

§ 328
Žalovaný
(1)

Žalovaným podľa § 325 ods. 1 je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorý považuje ...

(2)

Žalovaným podľa § 325 ods. 2 je starosta, primátor alebo predseda samosprávneho kraja, ktorého ...

§ 329
Lehota na podanie žaloby
(1)

Žaloba podľa § 325 ods. 1 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy začalo byť žalobcovi ...

(2)

Žaloba podľa § 325 ods. 2 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy sa žalobca dozvedel ...

Náležitosti žaloby

§ 330

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
meno a priezvisko osoby, o ktorej funkcii starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja sa ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
§ 331

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

§ 332

Po začatí konania nemôže žalovaný postupovať takým spôsobom, ktorým by sa zmaril účel konania ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 333

Správny súd konanie po vyjadrení žalobcu uznesením zastaví, ak

a)
žalovaný po podaní žaloby podľa § 325 ods. 1 upustil od konania, ktorým bráni žalobcovi vo ...
b)
žalovaný po podaní žaloby podľa § 325 ods. 2 vyhlási, že akceptuje zánik svojej funkcie starostu, ...
§ 334

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 335
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 325 ods. 1, uznesením určí, ...

(2)

Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa odseku 1 nie sú dotknuté právne účinky rozhodnutí, ...

§ 336
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 325 ods. 2, uznesením určí, ...

(2)

Rozhodnutím správneho súdu podľa odseku 1 nie sú z dôvodu zániku funkcie starostu, primátora ...

Tretí diel

Konanie o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra

§ 337
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania zákonnosti uznesenia zastupiteľstva o jeho odvolaní ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že jeho funkcia hlavného kontrolóra naďalej trvá. ...

§ 338
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 339
Žalobná legitimácia

Žalobcom je fyzická osoba, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach a právom chránených ...

§ 340
Žalovaný

Žalovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorých zastupiteľstvo prijalo ...

§ 341
Lehota na podanie žaloby
(1)

Žaloba podľa § 337 ods. 1 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov od prijatia uznesenia zastupiteľstva ...

(2)

Žaloba podľa § 337 ods. 2 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy začalo byť žalobcovi ...

Náležitosti žaloby

§ 342
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého uznesenia a deň jeho vydania alebo opis skutočnosti, s ktorou žalovaný spája ...
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe podľa § 337 ods. 1 musí byť pripojené napadnuté uznesenie zastupiteľstva.

§ 343
(1)

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

(2)

Ak má správny súd za to, že došlo k stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a ...

§ 344

Po začatí konania nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 345

Ak žalovaný po podaní žaloby zrušil napadnuté uznesenie alebo upustil od konania, ktorým bránil ...

§ 346

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 347
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 337 ods. 1, uznesením zruší ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 337 ods. 2, uznesením určí, ...

(3)

Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa odsekov 1 a 2 zanikajú právne účinky toho ...

Štvrtý diel

Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesenia zastupiteľstva

§ 348

Žalobca sa môže žalobou domáhať zrušenia uznesenia zastupiteľstva, ak jeho obsahom alebo postupom ...

§ 349
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný.

§ 350
Žalobná legitimácia

Žalobcom je prokurátor, ktorého protestu proti uzneseniu zastupiteľstva nebolo vyhovené. Pod nevyhovením ...

§ 351
Žalovaný

Žalovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorého zastupiteľstvo prijalo ...

§ 352
Lehota na podanie žaloby

Správna žaloba musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy žalovaný písomne oznámil prokurátorovi, ...

Náležitosti žaloby

§ 353
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého uznesenia a deň jeho vydania,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté uznesenie a oznámenie žalobcu o nevyhovení protestu prokurátora. ...

§ 354
(1)

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

(2)

Ak má správny súd za to, že došlo k stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a ...

§ 355

Po začatí konania nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania ...

§ 356
Rozhodnutie o žalobe
(1)

Ak žalovaný po podaní žaloby zrušil napadnuté uznesenie, správny súd konanie po vyjadrení žalobcu ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(3)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením zruší napadnuté uznesenie ...

Piaty diel

Konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho ...

§ 357
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce, ...

a)
územnej samosprávy so zákonom alebo
b)
plnenia úloh štátnej správy so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi ...
(2)

Nesúlad podľa odseku 1 môže spočívať v obsahu všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, ...

§ 358
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 359
Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom je prokurátor, ktorého protestu proti všeobecne záväznému nariadeniu obce, mesta, mestskej ...

(2)

Žalobcom môže byť aj zainteresovaná verejnosť, ak tvrdí, že všeobecne záväzným nariadením ...

§ 360
Žalovaný

Žalovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorého zastupiteľstvo prijalo ...

§ 361
Náležitosti žaloby
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutého všeobecne záväzného nariadenia a deň jeho prijatia,
d)
uvedenie ustanovenia zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, s ktorým by malo ...
e)
žalobné body,
f)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
g)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté všeobecne záväzné nariadenie a k žalobe prokurátora ...

Dočasné pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného nariadenia

§ 362
(1)

Správny súd môže uznesením na návrh žalobcu dočasne pozastaviť účinnosť všeobecne záväzného ...

(2)

Ak správny súd návrhu žalobcu podľa odseku 1 nevyhovie, uznesením ho zamietne.

(3)

Správny súd zruší uznesenie podľa odseku 1, ak odpadnú dôvody, pre ktoré bolo vydané; inak ...

§ 363
(1)

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

(2)

Ak má správny súd za to, že došlo k stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a ...

§ 364

Po začatí konania nemôže zastupiteľstvo zmariť účel konania pred správnym súdom tým, že ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 365

Ak žalovaný po podaní žaloby zrušil napadnuté všeobecne záväzné nariadenie, jeho namietanú ...

§ 366

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 367
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením vysloví nesúlad všeobecne ...

(2)

Ak správny súd rozhodne podľa odseku 1, dňom nadobudnutia právoplatnosti jeho rozhodnutia stráca ...

(3)

Obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré vydali všeobecne záväzné nariadenie, ...

Šiesty diel

Konanie o vypovedaní dohody o spolupráci alebo členstva v združení

§ 368
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať uloženia povinnosti obci, mestu, mestskej časti, samosprávnemu ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať uloženia povinnosti vypovedať členstvo obce alebo mesta v združení ...

§ 369
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 370
Žalobná legitimácia

Žalobcom je miestny orgán štátnej správy podľa osobitného predpisu, v ktorého územnom obvode ...

§ 371
Žalovaný

Žalovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj.

Náležitosti žaloby

§ 372

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie napadnutej dohody o spolupráci alebo označenie združenia,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
§ 373

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

§ 374
Rozhodnutie o žalobe
(1)

Ak žalovaný po podaní žaloby vypovedal dohodu o spolupráci podľa § 368 ods. 1 alebo členstvo ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

(3)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením uloží žalovanému vypovedať ...

(4)

Právoplatnosťou uznesenia, ktorým sa žalobe vyhovelo, dohoda o spolupráci zaniká alebo členstvo ...

PIATA HLAVA

KONANIE VO VECIACH POLITICKÝCH PRÁV

Prvý diel

Konanie vo veciach registrácie politických strán

§ 375
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že návrh na registráciu politickej strany nemá nedostatky. ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o odmietnutí registrácie ...

(3)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o odmietnutí zápisu zmeny ...

(4)

Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že rozhodnutie orgánu politickej strany je nezákonné ...

§ 376
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 377
Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom podľa § 375 ods. 1 je prípravný výbor politickej strany, ktorý tvrdí, že návrh na ...

(2)

Žalobcom podľa § 375 ods. 2 sú všetci členovia prípravného výboru politickej strany, ktorí ...

(3)

Žalobcom podľa § 375 ods. 3 je politická strana, ktorá tvrdí, že neboli splnené podmienky uvedené ...

(4)

Žalobcom podľa § 375 ods. 4 je člen politickej strany, ktorý považuje rozhodnutie orgánu politickej ...

§ 378
Žalovaný

Žalovaným podľa § 375 ods. 1 až 3 je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

§ 379
Lehota na podanie žaloby
(1)

Žaloba podľa § 375 ods. 1 musí byť podaná v lehote 15 dní od doručenia upozornenia žalovaného, ...

(2)

Žaloba podľa § 375 ods. 2 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ...

(3)

Žaloba podľa § 375 ods. 3 musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ...

(4)

Žaloba podľa § 375 ods. 4 musí byť podaná v lehote 30 dní od prijatia napadnutého rozhodnutia ...

Náležitosti žaloby

§ 380
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie upozornenia alebo rozhodnutia, proti ktorému žaloba smeruje,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené súvisiace upozornenie alebo napadnuté rozhodnutie.

§ 381

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 382

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne.

§ 383
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 375 ods. 1, uznesením určí, ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 375 ods. 2, uznesením zruší ...

(3)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 375 ods. 3, uznesením zruší ...

(4)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 375 ods. 4, uznesením určí, ...

Druhý diel

Konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany

§ 384

Generálny prokurátor sa môže žalobou domáhať rozpustenia politickej strany z dôvodu uvedeného ...

§ 385
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú generálny prokurátor a žalovaný.

§ 386
Žalovaný

Žalovaným je politická strana, ktorej rozpustenie sa navrhuje.

§ 387
Náležitosti žaloby
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
žalobné body,
d)
označenie dôkazov, ak sa ich generálny prokurátor dovoláva,
e)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojený výpis z registra strán týkajúci sa žalovaného.

Rozhodnutie o žalobe

§ 388

Správny súd rozhodne o žalobe na pojednávaní rozsudkom do šiestich mesiacov odo dňa podania žaloby. ...

§ 389

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne.

§ 390
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, rozsudkom rozhodne o rozpustení politickej ...

(2)

Správny súd v rozsudku podľa odseku 1 zároveň vysloví, že po dobu piatich rokov od právoplatnosti ...

a)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu takejto politickej strany,
b)
členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu takejto strany,
c)
uvedená na kandidátnej listine takejto politickej strany, ktorá bola podaná v súvislosti s voľbami ...

nemôže byť členom prípravného výboru akejkoľvek politickej strany, štatutárnym orgánom alebo ...

(3)

Vo výroku rozsudku podľa odseku 1 správny súd uvedie názov politickej strany a jej skratku a sídlo, ...

(4)

Rozsudok podľa odseku 1 doručí správny súd po právoplatnosti aj ministerstvu vnútra a Ministerstvu ...

Tretí diel

Konanie vo veciach združovania občanov

§ 391
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o odmietnutí registrácie ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o rozpustení združenia ...

§ 392
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 393
Žalobná legitimácia
(1)

Žalobcom podľa § 391 ods. 1 sú všetci členovia prípravného výboru združenia, ktorí tvrdia, ...

(2)

Žalobcom podľa § 391 ods. 2 je združenie, ktoré tvrdí, že neboli splnené podmienky uvedené ...

§ 394
Žalovaný

Žalovaným je ministerstvo vnútra.

§ 395
Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. ...

§ 396
Odkladný účinok žaloby

Žaloba podľa § 391 ods. 2 má odkladný účinok.

Náležitosti žaloby

§ 397
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie rozhodnutia, proti ktorému žaloba smeruje,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie.

§ 398

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 399
(1)

Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 391 ods. 1 uznesením.

(2)

Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 391 ods. 2 na pojednávaní rozsudkom.

§ 400
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba podľa § 391 ods. 1 nie je dôvodná, uznesením ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba podľa § 391 ods. 2 nie je dôvodná, rozsudkom ...

§ 401
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 391 ods. 1, uznesením zruší ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 391 ods. 2, rozsudkom zruší ...

Štvrtý diel

Konanie vo veciach zhromažďovania občanov

§ 402
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o zákaze zhromaždenia ...

(2)

Žalobca sa môže žalobou domáhať preskúmania rozhodnutia žalovaného o rozpustení zhromaždenia ...

§ 403
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 404
Žalobná legitimácia

Žalobcom je zvolávateľ zhromaždenia, ktorý tvrdí, že neboli splnené podmienky uvedené v osobitnom ...

§ 405
Žalovaný

Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie podľa § 402.

§ 406
Lehota na podanie žaloby

Žaloba musí byť podaná v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje.

Náležitosti žaloby

§ 407
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie rozhodnutia, proti ktorému žaloba smeruje,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie.

§ 408

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

Rozhodnutie o žalobe

§ 409

Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 402 ods. 1 do troch dní od jej doručenia správnemu súdu ...

§ 410
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba podľa § 402 ods. 1 nie je dôvodná, uznesením ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby podľa § 402 ods. 1, uznesením zruší ...

§ 411

Správny súd po preskúmaní žaloby podľa § 402 ods. 2 uznesením rozhodne, či zhromaždenie bolo ...

ŠIESTA HLAVA

KONANIE O KOMPETENČNEJ ŽALOBE

§ 412
(1)

Žalobca sa môže žalobou domáhať rozhodnutia kladného kompetenčného konfliktu alebo záporného ...

a)
orgánmi verejnej správy navzájom, a to vrátane ústredných orgánov štátnej správy, alebo
b)
orgánom verejnej správy a iným od súdu odlišným subjektom (ďalej len „iný subjekt“).
(2)

Kladný kompetenčný konflikt je spor, v ktorom viaceré orgány verejnej správy súčasne tvrdia, ...

(3)

Záporný kompetenčný konflikt je spor, v ktorom viaceré orgány verejnej správy súčasne popierajú ...

§ 413
Účastníci konania
(1)

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

(2)

Účastníkom konania je aj účastník toho konania, v ktorom došlo ku vzniku kompetenčného konfliktu, ...

§ 414
Žalobná legitimácia

Žalobcom je

a)
orgán verejnej správy, ktorý pri kladnom kompetenčnom konflikte tvrdí, že mu vo veci patrí pôsobnosť, ...
b)
orgán verejnej správy, ktorý pri zápornom kompetenčnom konflikte popiera vo veci svoju pôsobnosť ...
c)
účastník toho konania, v ktorom sa otázka pôsobnosti stala spornou.
§ 415
Žalovaný
(1)

Žalovaným je orgán verejnej správy alebo iný subjekt, ktorý je druhou stranou kompetenčného ...

(2)

Pri žalobcovi podľa § 414 písm. c) sú žalovanými orgány verejnej správy alebo orgán verejnej ...

(3)

Ak má správny súd za to, že pôsobnosť vykonať administratívne konanie môže patriť inému ...

(4)

Ak je stranou kompetenčného konfliktu orgán verejnej správy, koná za neho ústredný orgán štátnej ...

Náležitosti žaloby

§ 416
(1)

V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu žaloby,
b)
označenie žalovaného,
c)
označenie administratívneho konania alebo veci, ktorej sa kompetenčný konflikt týka,
d)
žalobné body,
e)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
f)
žalobný návrh.
(2)

K žalobe musia byť pripojené listiny, ktorých sa žalobca dovoláva.

§ 417

Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe. ...

§ 418

Správny súd posudzuje žalobu neformálne a nie je pri svojom rozhodovaní viazaný jej žalobnými ...

§ 419
Rozhodnutie o žalobe
(1)

Správny súd uznesením zastaví konanie, ak

a)
nejde o kompetenčný konflikt,
b)
administratívne konanie týkajúce sa kompetenčného konfliktu bolo už skončené,
c)
rozhodovanie kompetenčného konfliktu patrí podľa osobitného predpisu inému orgánu,
d)
možno na návrh žalobcu kompetenčný konflikt odstrániť, a to aj ako otázku predbežnú, v inom ...
(2)

Ak správny súd o žalobe nerozhodne inak, tak bez nariadenia pojednávania rozsudkom určí, ktorý ...

(3)

Orgán verejnej správy konajúci v rozpore s určením pôsobnosti správnym súdom je povinný bezodkladne ...

SIEDMA HLAVA

KONANIE O NÁVRHOCH V INÝCH VECIACH

Prvý diel

Konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy

§ 420

Navrhovateľ sa môže návrhom domáhať vydania rozhodnutia o vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho ...

§ 421
Účastníci konania

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a odporca; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 422
Návrhová legitimácia

Navrhovateľom je osoba, o ktorej právo alebo právom chránený záujem v rozhodnutí cudzieho orgánu ...

§ 423
Odporca

Odporcom je osoba, o ktorej povinnosť v rozhodnutí cudzieho orgánu verejnej správy ide.

Náležitosti návrhu

§ 424
(1)

V návrhu sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu návrhu,
b)
označenie odporcu,
c)
označenie rozhodnutia a cudzieho orgánu verejnej správy, ktorý ho vydal, a deň jeho vydania,
d)
opísanie rozhodujúcich skutočností,
e)
návrh výroku rozhodnutia.
(2)

K návrhu musí byť pripojené rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy a jeho úradný preklad ...

§ 425

Správny súd v konaní preskúmava, či

a)
rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy je vykonateľné v štáte, v ktorom bolo vydané,
b)
rozhodovanie vo veci nepatrilo do právomoci orgánov verejnej správy Slovenskej republiky,
c)
odporcovi nebola postupom cudzieho orgánu verejnej správy odňatá možnosť riadne sa zúčastniť ...
d)
v rozhodnutí cudzieho orgánu verejnej správy sa ukladá plnenie, ktoré je podľa právneho poriadku ...

Rozhodnutie o návrhu

§ 426

Správny súd rozhodne o návrhu bez pojednávania a bez výsluchu odporcu.

§ 427
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že neboli súčasne splnené všetky podmienky ustanovené ...

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí súčasné splnenie všetkých podmienok ustanovených v § ...

§ 428
(1)

Rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy možno na území Slovenskej republiky vykonať len na ...

(2)

Rozhodnutie cudzieho orgánu verejnej správy, o ktorom správny súd rozhodol podľa § 427 ods. 2, ...

§ 429

Ustanovenia o tomto konaní sa v právnom styku s členskými štátmi Európskej únie použijú len ...

Druhý diel

Konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou

§ 430

Navrhovateľ sa môže návrhom domáhať vydania rozhodnutia, ktorým sa dáva súhlas s inšpekciou ...

§ 431
Účastníci konania

Účastníkom konania je len navrhovateľ; tým nie je dotknuté ustanovenie § 46.

§ 432
Návrhová legitimácia

Navrhovateľom je Komisia alebo protimonopolný úrad.

Náležitosti návrhu

§ 433
(1)

V návrhu sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie druhu návrhu,
b)
vymedzenie účelu inšpekcie,
c)
určenie objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov, v ktorých sa má inšpekcia vykonať,
d)
určenie osôb, ktoré by mali inšpekciu vykonať, ak je navrhovateľom Komisia,
e)
určenie osôb, ktoré by mali inšpekciu vykonať s návrhom právomocí, ktoré by mali mať, ak je ...
f)
uvedenie skutočností, ktoré preukazujú dôvodné podozrenie, že sa určité podklady alebo dokumenty ...
g)
návrh výroku rozhodnutia.
(2)

K návrhu Komisie musí byť pripojené rozhodnutie Komisie o nariadení vykonania inšpekcie.

§ 434

Správny súd môže požiadať navrhovateľa o podrobnejšie písomné vysvetlenie tých skutočností, ...

§ 435
(1)

Správny súd v konaní začatom na návrh Komisie postupuje v súlade s osobitným predpisom.

(2)

Správny súd v konaní začatom na návrh protimonopolného úradu preskúmava,

a)
či inšpekcia alebo spôsob jej výkonu sú úmerné a dostatočne odôvodnené s ohľadom na závažnosť ...
b)
význam hľadaného podkladu alebo dokumentu,
c)
účasť podnikateľa na možnom obmedzení hospodárskej súťaže,
d)
odôvodnenosť predpokladu, že hľadané podklady alebo dokumenty sa nachádzajú v určitých objektoch, ...

Rozhodnutie o návrhu

§ 436

Správny súd rozhodne o návrhu do troch dní od jeho doručenia alebo do troch dní od doručenia ...

§ 437
(1)

Ak správny súd po preskúmaní zistí, že návrh nie je dôvodný, uznesením ho zamietne.

(2)

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť návrhu, uznesením vydá súhlas s inšpekciou ...

(3)

Uznesenie podľa odseku 1 správny súd doručí navrhovateľovi a uznesenie podľa odseku 2 navrhovateľovi ...

PIATA ČASŤ

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

PRVÁ HLAVA

KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ

§ 438
(1)

Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť právoplatné rozhodnutie krajského súdu.

(2)

O kasačnej sťažnosti rozhoduje senát najvyššieho súdu a vo veciach ustanovených v § 22 ods. ...

§ 439
Prípustnosť kasačnej sťažnosti
(1)

Kasačná sťažnosť je prípustná proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, ak ...

(2)

Kasačná sťažnosť nie je prípustná proti uzneseniu,

a)
ktorým sa upravuje vedenie konania,
b)
proti ktorému je prípustná sťažnosť,
c)
o priznaní alebo nepriznaní postavenia osoby zúčastnenej na konaní,
d)
o právomoci, príslušnosti, poriadkovej pokute podľa § 78, o odmene znalca, tlmočníka a prekladateľa, ...
e)
týkajúceho sa odkladného účinku žaloby,
f)
o predĺžení lehoty podľa § 250 ods. 2,
g)
ktorým sa prerušuje konanie z dôvodu podania prejudiciálnej otázky,
h)
o výške náhrady trov konania.
(3)

Kasačná sťažnosť nie je prípustná, ak

a)
sa opiera o iné dôvody, ako sú uvedené v § 440,
b)
sa opiera o dôvody, ktoré sťažovateľ neuplatnil v konaní pred krajským súdom, v ktorom bolo ...
c)
smeruje len proti dôvodom rozhodnutia krajského súdu.

Dôvody kasačnej sťažnosti

§ 440
(1)

Kasačnú sťažnosť možno odôvodniť len tým, že krajský súd v konaní alebo pri rozhodovaní ...

a)
na rozhodnutie vo veci nebola daná právomoc súdu v správnom súdnictve,
b)
ten, kto v konaní vystupoval ako účastník konania, nemal procesnú subjektivitu,
c)
účastník konania nemal spôsobilosť samostatne konať pred krajským súdom v plnom rozsahu a nekonal ...
d)
v tej istej veci sa už skôr právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už skôr začalo konanie, ...
e)
vo veci rozhodol vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený krajský súd,
f)
nesprávnym procesným postupom znemožnil účastníkovi konania, aby uskutočnil jemu patriace procesné ...
g)
rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci,
h)
sa odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu,
i)
nerešpektoval záväzný právny názor, vyslovený v zrušujúcom rozhodnutí o kasačnej sťažnosti ...
j)
podanie bolo nezákonne odmietnuté.
(2)

Dôvod kasačnej sťažnosti uvedený v odseku 1 písm. g) až i) sa vymedzí tak, že sťažovateľ ...

§ 441

V kasačnej sťažnosti nemožno uplatňovať nové skutočnosti a dôkazy okrem skutočností a dôkazov ...

§ 442
Subjekty oprávnené podať kasačnú sťažnosť
(1)

Kasačnú sťažnosť môže podať účastník konania, osoba zúčastnená na konaní podľa § 41 ...

(2)

Kasačnú sťažnosť môže podať aj ten, kto tvrdí, že mal byť účastníkom konania a krajský ...

(3)

Ak mohlo dôjsť k stretu záujmov podľa § 319 ods. 2, § 343 ods. 2, § 354 ods. 2 a § 363 ods. ...

Lehota a miesto na podanie kasačnej sťažnosti

§ 443
(1)

Kasačná sťažnosť musí byť podaná v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského ...

(2)

Lehota na podanie kasačnej sťažnosti je

a)
30 dní od doručenia rozhodnutia krajského súdu v prípadoch uvedených v § 145 ods. 2,
b)
sedem dní od doručenia rozhodnutia krajského súdu v konaní o správnej žalobe vo veciach zaistenia. ...
(3)

Generálny prokurátor je oprávnený podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca od právoplatnosti ...

(4)

Opomenutý sťažovateľ musí podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ...

(5)

Zmeškanie lehoty uvedenej v odsekoch 1 až 4 nemožno odpustiť.

§ 444
(1)

Kasačná sťažnosť sa podáva na krajskom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

(2)

Lehota na podanie kasačnej sťažnosti je zachovaná, ak počas nej bola kasačná sťažnosť podaná ...

§ 445
Náležitosti kasačnej sťažnosti
(1)

V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie napadnutého rozhodnutia,
b)
údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené,
c)
opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa ...
d)
návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).
(2)

Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.

Odkladný účinok kasačnej sťažnosti

§ 446
(1)

Kasačná sťažnosť nemá odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Kasačná sťažnosť má odkladný účinok, ak

a)
bola podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe ...
b)
bola podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe, ...
c)
bola podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe ...
d)
bola podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe ...
§ 447
(1)

Kasačný súd môže na návrh sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa uznesením priznať ...

(2)

Nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia kasačného ...

§ 448
Účastníci konania

Účastníkom konania o kasačnej sťažnosti je ten, kto podal kasačnú sťažnosť, a tí, ktorí ...

§ 449
Zastúpenie
(1)

Sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený ...

(2)

Povinnosti podľa odseku 1 neplatia, ak

a)
má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom ...
b)
ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d),
c)
je žalovaným Centrum právnej pomoci.

Postup krajského súdu po podaní kasačnej sťažnosti

§ 450
(1)

Ak má kasačná sťažnosť vady podľa § 449 a sťažovateľ nebol riadne o povinnosti podľa § ...

(2)

Po odstránení vád podľa odseku 1 krajský súd rozhodne o vyrubení súdneho poplatku za podanú ...

(3)

Krajský súd doručí kasačnú sťažnosť všetkým účastníkom konania s výzvou, aby sa vyjadrili ...

(4)

Ak sa účastníci konania vyjadria ku kasačnej sťažnosti v lehote podľa odseku 3, krajský súd ...

(5)

Krajský súd môže vynucovať predloženie administratívnych spisov, prípadne ďalších podkladov, ...

§ 451
(1)

Po uplynutí lehôt podľa § 450 krajský súd predloží kasačnému súdu kasačnú sťažnosť, ...

(2)

Súčasťou predloženia veci podľa odseku 1 je aj stanovisko krajského súdu k tomu, či bola kasačná ...

(3)

Na postup krajského súdu sa primerane použije ustanovenie § 103.

§ 452
Konanie na kasačnom súde
(1)

Na konanie na kasačnom súde sa primerane použijú ustanovenia druhej časti tohto zákona, ak tento ...

(2)

Na konanie o kasačnej sťažnosti sa nepoužijú ustanovenia o zmene a späťvzatí žaloby.

Viazanosť rozsahom a dôvodmi kasačnej sťažnosti

§ 453
(1)

Kasačný súd je viazaný rozsahom kasačnej sťažnosti; to neplatí, ak od rozhodnutia o napadnutom ...

(2)

Kasačný súd je viazaný sťažnostnými bodmi; to neplatí, ak napadnuté rozhodnutie bolo vydané ...

(3)

Kasačný súd nie je viazaný sťažnostným návrhom.

§ 454

Na rozhodnutie kasačného súdu je rozhodujúci stav v čase právoplatnosti napadnutého rozhodnutia ...

§ 455
Pojednávanie

Kasačný súd rozhodne o kasačnej sťažnosti spravidla bez pojednávania; pojednávanie môže nariadiť, ...

§ 456
(1)

Kasačný súd konanie o kasačnej sťažnosti preruší aj vtedy, ak rozhodol, že požiada Európsky ...

(2)

Ak je konanie podľa odseku 1 prerušené, môže kasačný súd v kasačnom konaní pokračovať aj ...

Rozhodnutie kasačného súdu

§ 457
(1)

Ak bola kasačná sťažnosť podaná proti rozsudku krajského súdu, rozhoduje o nej kasačný súd ...

(2)

O kasačnej sťažnosti podanej proti uzneseniu krajského súdu rozhoduje kasačný súd uznesením. ...

§ 458
(1)

O kasačnej sťažnosti podanej proti rozhodnutiu krajského súdu, ktoré sa týkalo správnej žaloby ...

(2)

O kasačnej sťažnosti podanej proti rozhodnutiu krajského súdu, ktoré sa týkalo správnej žaloby ...

§ 459

Kasačný súd uznesením odmietne kasačnú sťažnosť ako neprípustnú, ak

a)
bola podaná oneskorene,
b)
bola podaná neoprávnenou osobou,
c)
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému kasačná sťažnosť nie je prípustná,
d)
neboli splnené podmienky podľa § 449,
e)
nemá náležitosti ustanovené týmto zákonom, bol dodržaný postup podľa § 450 ods. 1 a nejde ...
§ 460

Kasačný súd uznesením zastaví konanie, ak došlo k späťvzatiu kasačnej sťažnosti.

§ 461

Kasačný súd zamietne kasačnú sťažnosť, ak po preskúmaní zistí, že nie je dôvodná.

§ 462
(1)

Ak kasačný súd po preskúmaní zistí dôvodnosť kasačnej sťažnosti, rozhodne o zrušení napadnutého ...

(2)

Ak kasačný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy nie je v súlade ...

§ 463

Na písomné vyhotovenie rozhodnutia kasačného súdu sa primerane použijú ustanovenia § 139, 141 ...

§ 464
(1)

Ak kasačný súd rozhoduje o kasačnej sťažnosti v obdobnej veci, ktorá už bola predmetom konania ...

(2)

Ak kasačný súd rozhoduje o kasačnej sťažnosti v obdobnej veci, ktorá už bola aspoň v piatich ...

§ 465
Odlišné stanovisko sudcu

Ak rozhodnutie kasačného senátu nebolo prijaté jednomyseľne, sudca, ktorý nesúhlasí s väčšinovým ...

§ 466
Veľký senát
(1)

Ak má byť vec postúpená na rozhodnutie veľkému senátu podľa § 22 ods. 1 písm. a) a b), v uznesení ...

(2)

Ak rozhodovanie veľkého senátu navrhol v kasačnej sťažnosti generálny prokurátor podľa § 22 ...

(3)

Právny názor vyjadrený v rozhodnutí veľkého senátu je pre senáty najvyššieho súdu záväzný. ...

(4)

Ak to považuje veľký senát za potrebné, môže požiadať o stanovisko ku kasačnej sťažnosti ...

(5)

Veľký senát o kasačnej sťažnosti podľa povahy veci rozhodne

a)
spôsobom ustanoveným v § 459 až 462 alebo
b)
uznesením, v ktorého výroku rozhodne o
1.
otázke rozhodujúcej pre posúdenie veci a
2.
postúpení veci senátu, ktorý mu vec postúpil alebo predložil.
(6)

Senát, ktorému bola vec postúpená veľkým senátom podľa odseku 5 písm. b), následne rozhodne ...

(7)

Ak neboli splnené podmienky na postúpenie veci, veľký senát uznesením vráti vec senátu, ktorý ...

§ 467
Trovy kasačného konania
(1)

Ustanovenia o trovách konania sa primerane použijú na kasačné konanie.

(2)

Ak kasačný súd zmení rozhodnutie krajského súdu, rozhodne aj o nároku na náhradu trov konania ...

(3)

Ak kasačný súd zruší rozhodnutie krajského súdu a vec mu vráti na ďalšie konanie, krajský ...

(4)

Ak kasačný súd rozhodne o zastavení konania, o odmietnutí kasačnej sťažnosti alebo postúpení ...

Ďalší priebeh konania

§ 468

Krajský súd, ktorému bola vec vrátená na ďalšie konanie, doručí rozhodnutie o kasačnej sťažnosti, ...

§ 469

Ak dôjde k zrušeniu napadnutého rozhodnutia a k vráteniu veci na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, ...

§ 470

Právne vzťahy niekoho iného ako účastníka konania nemôžu byť novým rozhodnutím dotknuté.

§ 471

Právoplatné rozhodnutia kasačného súdu môžu byť označované popri číselnom označení právnej ...

DRUHÁ HLAVA

ŽALOBA NA OBNOVU KONANIA

Prípustnosť obnovy konania

§ 472

Žalobou na obnovu konania možno napadnúť právoplatné rozhodnutie správneho súdu, ak

a)
bolo rozhodnuté v neprospech účastníka konania v dôsledku trestného činu sudcu, iného účastníka ...
b)
Európsky súd pre ľudské práva rozhodol alebo dospel vo svojom rozsudku k záveru, že rozhodnutím ...
c)
rozhodnutie správneho súdu je v rozpore s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie, Rady Európskej ...
§ 473

Žaloba na obnovu konania nie je prípustná proti

a)
rozhodnutiu kasačného súdu okrem rozhodnutia podľa § 462 ods. 2,
b)
rozhodnutiu správneho súdu, ktorého zmenu alebo zrušenie možno dosiahnuť inak.
§ 474
Subjekty oprávnené podať žalobu na obnovu konania

Žalobu na obnovu konania môže podať účastník konania a osoba zúčastnená na konaní podľa ...

§ 475
Lehota a miesto na podanie žaloby na obnovu konania
(1)

Žaloba na obnovu konania musí byť podaná v lehote troch mesiacov, odkedy sa ten, kto podal žalobu ...

(2)

Zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť.

(3)

Žaloba na obnovu konania sa podáva na správnom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

§ 476
Náležitosti žaloby na obnovu konania

V žalobe na obnovu konania sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť

a)
označenie rozhodnutia, proti ktorému smeruje,
b)
rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda,
c)
dôvod obnovy,
d)
skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že žaloba je podaná včas,
e)
dôkazy, ktorými sa má dôvodnosť žaloby preukázať,
f)
žalobný návrh.
§ 477
(1)

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, možno rozšíriť len počas trvania lehoty na podanie žaloby ...

(2)

Dôvody obnovy konania možno meniť len počas trvania lehoty na podanie žaloby na obnovu konania.

§ 478
Účastníci konania

Účastníkom konania je ten, kto podal žalobu na obnovu konania, a tí, ktorí boli účastníkmi ...

§ 479
Zastúpenie

Žalobca musí byť zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ...

§ 480
Konanie o žalobe na obnovu konania
(1)

Na konanie o žalobe na obnovu konania sa primerane použijú ustanovenia druhej časti tohto zákona. ...

(2)

Žalobu na obnovu konania prejedná správny súd, ktorý o veci rozhodoval. Ak bolo pôvodné konanie ...

§ 481
Viazanosť rozsahom a dôvodmi žaloby na obnovu konania
(1)

Rozsahom žaloby na obnovu konania je správny súd viazaný.

(2)

Dôvodmi žaloby na obnovu konania je správny súd viazaný okrem prípadov, keď nie je viazaný žalobnými ...

§ 482
Odkladný účinok
(1)

Správny súd môže na návrh žalobcu z dôvodu hodného osobitného zreteľa priznať žalobe na ...

a)
napadnutému rozhodnutiu správneho súdu alebo
b)
napadnutému rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.
(2)

Na rozhodovanie o odkladnom účinku sa primerane použijú ustanovenia § 186 až 189.

Rozhodnutie o žalobe na obnovu konania

§ 483
(1)

Správny súd žalobu na obnovu konania uznesením odmietne, ak

a)
bola podaná oneskorene,
b)
bola podaná neoprávnenou osobou,
c)
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustná,
d)
nemá náležitosti ustanovené týmto zákonom a nejde o žalobu na obnovu konania o správnej žalobe ...
e)
je zjavne nedôvodná.
(2)

Ak sa postupuje podľa odseku 1, žalobu na obnovu konania nie je potrebné doručovať ostatným účastníkom ...

§ 484
(1)

Ak správny súd žalobu na obnovu konania neodmietne, rozsudkom rozhodne, či obnovu konania povolí ...

(2)

Právoplatnosťou rozsudku o povolení obnovy konania sa odkladajú právne účinky napadnutého rozhodnutia ...

§ 485
Postup po povolení obnovy konania

Ak rozhodnutie o povolení obnovy konania nadobudne právoplatnosť, správny súd bez ďalšieho návrhu ...

§ 486
(1)

Ak správny súd zistí, že napadnuté rozhodnutie je správne, zamietne rozsudkom návrh na jeho zmenu. ...

(2)

Ak správny súd napadnuté rozhodnutie vo veci samej zmení, nové rozhodnutie nahradí pôvodné rozhodnutie. ...

(3)

V novom rozhodnutí o veci rozhodne správny súd o nároku na náhradu trov pôvodného konania i obnoveného ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 487
Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti, ustanoví podrobnosti ...

§ 488

Ak sa konanie podľa tohto zákona týka utajovaných skutočností, citlivých informácií a skutočností ...

§ 489

Za vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa sa na účely tohto zákona považuje vysokoškolské ...

§ 490

Poriadkové pokuty a pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

Prechodné ustanovenia

§ 491
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté podľa piatej časti Občianskeho ...

(2)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ...

(3)

Na lehoty, ktoré dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona neuplynuli, sa použijú ustanovenia ...

§ 492
(1)

Konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia ...

(2)

Odvolacie konania podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia ...

(3)

Lehoty na podanie odvolania, ktoré začali plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ...

§ 493

Konania vo veciach kompetenčných konfliktov uvedených v § 8, o ktorých rozhodovali súdy podľa ...

§ 493a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Na konania o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany začaté a právoplatne ...

Záverečné ustanovenia
§ 494

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 495

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného ...

  2.

  Smernica Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných ...

  OBSAH ZÁKONA

  Prevziať prílohu -

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore