Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 11.11.2004
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Národné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD5DS41EUPP3ČL0

Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 587/2004 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 186/2023 a 525/2023

Legislatívny proces k zákonu 186/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Základné ustanovenia
(1)

Zriaďuje sa Environmentálny fond (ďalej len „fond") ako štátny fond1) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“).

(2)

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2 - Správa a orgány fondu
(1)

Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2)

Na čele fondu je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(3)

Minister zriaďuje Radu Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu“) ako svoj poradný orgán na poskytovanie a použitie finančných prostriedkov fondu (ďalej len „prostriedky fondu“).

(4)

Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje a vydá minister a zverejní ministerstvo vo Vestníku ministerstva (ďalej len „vestník“).

§ 3 - Zdroje fondu

Zdrojmi fondu sú

a)

pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)

b)

úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,3)

c)

výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o životné prostredie,

d)

odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)

e)

poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,7)

f)

nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“),

g)

výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,

h)

dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

i)

sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5),

j)

príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,

k)

zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,

l)

finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4 ods. 9),

m)

splátky návratnej podpory (ďalej len „úver“) poskytnutej z fondu,

n)

splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,

o)

úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b)

p)

peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9)

r)

finančné prostriedky Európskej únie,

s)

výnosy získané z dražieb kvót,9aa)

t)

disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)

u)

príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)

v)

prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu podľa osobitného predpisu,9ad)

w)

iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

§ 4 - Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia
(1)

Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na

a)

podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,

b)

podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,

c)

podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,

d)

podporu riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží,9a)

e)

podporu odstraňovania následkov havárie10) a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd11) ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie (ďalej len „havária“),

f)

správu fondu (§ 2 ods. 1),

g)

odvod do príjmov štátneho rozpočtu na plnenie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku,

h)

úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra,

i)

podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov,11a)

j)

financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,

k)

modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,

l)

zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,

m)

podporu činnosti na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,11aa)

n)

podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave,

o)

nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami alebo inými inštitúciami členských štátov na základe predchádzajúceho pokynu ministerstva,

p)

odstraňovanie následkov po banskej činnosti a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel podľa osobitného predpisu,11c)

q)

podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami11d) s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením,

r)

úhradu zvýšených nákladov na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov,11da) na základe rozhodnutia ministra,

s)

inštaláciu nových zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, geotermálnu energiu alebo druhotné energetické zdroje; druhotným energetickým zdrojom sa rozumie zdroj energie, ktorého energetický potenciál pochádza z vedľajšieho plynného produktu vznikajúceho pri výrobných procesoch a technologických procesoch,

t)

rekonštrukciu alebo modernizáciu11e) existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie alebo druhotné energetické zdroje,

u)

výmenu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení využívajú fosílne palivá, za zariadenia využívajúce biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, za tepelné čerpadlá alebo za solárne kolektory vrátane výmeny celej sústavy alebo jej rekonštrukcie,

v)

inštaláciu nových zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení budú využívať biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, inštaláciu tepelných čerpadiel alebo na inštaláciu solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy,

w)

zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,

x)

modernizáciu existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových zariadení na zachytávanie metánu,

y)

zvyšovanie energetickej účinnosti technologických celkov a jednotlivých zariadení,

z)

kompenzáciu podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie,

aa)

investičnú pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární11f) alebo na výstavbu nových elektrární, ktoré budú zachytávať a ukladať oxid uhličitý,

ab)

podporu investícií do nízkouhlíkových technológií,

ac)

financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti s mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou, ktorou je

1.

situácia vymedzená podľa zverejnenej špecifikácie činností v zmysle odseku 5,

2.

hroziaci kalamitný výskyt hmyzu,

3.

stav počas zosuvu alebo po zosuve,

ad)

podporu manažmentu lesov zaradených do pásiem ohrozenia pod vplyvom imisií podľa osobitného predpisu11g) a na podporu projektov zameraných na úsporu a záchyt emisií skleníkových plynov v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva,

ae)

príspevky do klimaticko-energetických fondov,

af)

príspevky obciam z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11h)

ag)

dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11i)

ah)

zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

ai)

financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení podľa osobitného predpisu,11ia)

aj)

zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu podľa osobitného predpisu,11ib)

ak)

podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu,

al)

ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch, a podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí,

am)

úhradu zvýšených nákladov spojených s prírode blízkym hospodárením v lesoch v treťom až piatom stupni ochrany,11ic)

an)

ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území chránených vodohospodárskych oblastí,11)

ao)

úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase11if) uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia11id) prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny zriadenej osobitným predpisom,11ie)

ap)

financovanie opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka.11ig)

(2)

Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť aj na podporné programové aktivity zamerané na plnenie činností uvedených v odseku 1 písm. a), b), e), i) až k), n), o) až y), aa), ab), ad), al), am) a an), ku ktorým dochádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd11j) alebo v inom chránenom území, na ktorom sa na zabezpečenie ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania určujú environmentálne ciele podľa osobitného predpisu,11k) alebo v osobitne chránenej časti prírody a krajiny11l) (ďalej len „chránené územie“).

(3)

Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky na príslušné obdobie schválenej vládou Slovenskej republiky. Fond najneskôr do 31. marca kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle zoznam činností podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), m), ac), ag), al), am) a an), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku.

(4)

Zverejnený zoznam činností podľa odseku 3 obsahuje predpokladané termíny zverejnenia jednotlivých špecifikácií činností. Fond je povinný zverejniť všetky špecifikácie činností podľa zverejneného zoznamu činností v súlade s odsekom 3.

(5)

Výzvy a špecifikácie činností zverejnené fondom obsahujú

a)

okruh oprávnených subjektov, ktoré môžu požiadať o podporu,

b)

presné vymedzenie činností, na ktoré možno požiadať o podporu,

c)

náležitosti žiadosti o podporu a náležitosti jej príloh,

d)

lehotu na predkladanie žiadostí o podporu, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace, proces predkladania žiadostí o podporu a ich príloh a proces hodnotenia podaných žiadostí o podporu,

e)

zoznam údajov, informácií a potvrdení potrebných na posúdenie žiadosti o podporu.

(6)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. a) až c) a i) až l), m), ac), al), am) a an) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory. Odporúčanie rady fondu nie je potrebné pred rozhodnutím o poskytnutí podpory podľa odseku 1 písm. d) a e).

(7)

Návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu, ktoré majú vplyv na schodok alebo prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.

(8)

Prostriedky na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 2 % z ročného príjmu fondu. Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.12)

(9)

Prostriedky fondu na podporu podľa odseku 1 písm. e) nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie. Ak sa pôvodca havárie zistí až po poskytnutí podpory a použití prostriedkov fondu žiadateľom o podporu (§ 6 ods. 2), pôvodca havárie je povinný vrátiť fondu prostriedky fondu vo výške podpory poskytnutej žiadateľovi o podporu. Na vymáhanie týchto prostriedkov fondu je oprávnený fond.

(10)

Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. d) sa každoročne poskytnú v nevyhnutnom rozsahu tak, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia.

(11)

Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. o) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najviac vo výške príjmu fondu z predaja priznaných jednotiek (AAU) podľa osobitného predpisu.12c)

(12)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. p) rozhoduje minister po dohode s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky.

(13)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. q) rozhoduje minister po dohode s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

(14)

Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. ad) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najmenej vo výške 1 % z prostriedkov fondu určených na poskytnutie podpory formou dotácie, o ktoré sa tieto navyšujú.

(15)

Príjmy fondu podľa § 3 písm. u) sa použijú a poskytnú v súlade s osobitným predpisom12ca) a v súlade s § 4d.

(16)

Prostriedky fondu poskytnuté podľa § 4g ods. 4 písm. a) a § 4h ods. 4 písm. a) nesmú v súčte prekročiť 5 % z ročného príjmu fondu.

(17)

Pohľadávky fondu a pohľadávky v správe fondu vymáha fond.

§ 4a - Dotácia na projekt a kompenzácia financovaná z výnosov získaných z dražieb kvót
(1)

Dotáciu na projekt reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvýšenia energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót (ďalej len "dotácia na projekt") a dotáciu prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie, financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót (ďalej len "kompenzácia") možno poskytnúť prevádzkovateľovi stacionárnej prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v osobitnom predpise12d) za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,12e) v súlade s platnou schémou štátnej pomoci,12ee) na podporu financovania projektov12f) na základe výzvy na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie na projekty a kompenzácie (ďalej len "žiadosť). Výzvu na predloženie žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle najneskôr 60 dní pred termínom podania žiadosti.

(2)

Žiadosť sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje

a)

obchodné meno,

b)

miesto podnikania alebo sídlo,

c)

identifikačné číslo žiadateľa o poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie, ak je pridelené,

d)

údaje o štatutárnom orgáne,

e)

účel, na ktorý sa dotácia na projekt alebo kompenzácia žiada,

f)

požadovanú výšku dotácie na projekt alebo výšku kompenzácie,

g)

ďalšie údaje potrebné na posúdenie žiadosti.

(3)

Žiadateľ k žiadosti priloží najmä doklady preukazujúce účel, na ktorý sa žiada dotácia na projekt alebo kompenzácia, uvedené vo výzve, doklady podľa osobitných predpisov12g) a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa schémy štátnej pomoci.12h)

(4)

Fond vykoná kontrolu dokladov podľa odseku 3, pričom môže požadovať vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie dokladov v ním určenej lehote. Vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie dokladov nemôže viesť k technickej zmene alebo finančnej zmene projektu, inak bude žiadosť považovaná za novú žiadosť.

(5)

Fond v spolupráci s ministerstvom k žiadosti vypracuje odborné hodnotenie v súlade s platnou schémou štátnej pomoci.12h) Fond podľa výsledkov odborného hodnotenia zostaví zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie. Ostatné žiadosti fond zaradí do zoznamu žiadateľov žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie.

(6)

Maximálnu intenzitu pomoci podľa platnej schémy štátnej pomoci12i) je možné poskytnúť len vtedy, ak výška peňažných prostriedkov na príslušnú výzvu umožňuje podporiť maximálne 80 % žiadostí žiadateľov zaradených v zozname žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt. Ak výška peňažných prostriedkov na príslušný kalendárny rok umožňuje poskytnúť dotáciu na projekt viac ako 80 % žiadostí žiadateľov zaradených v zozname žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt, fond zníži maximálnu intenzitu pomoci úmerne podľa platnej schémy štátnej pomoci. Pri znížení maximálnej intenzity pomoci sa prihliada na nárast prevádzkových výdavkov a alternatívnych investícií žiadateľov.

(7)

Žiadateľ, ktorý nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie, môže žiadosť opätovne predložiť v ďalšom kalendárnom roku účinnosti schémy štátnej pomoci. Maximálnu intenzitu pomoci podľa schémy štátnej pomoci je možné poskytnúť len vtedy, ak z počtu predložených žiadostí v príslušnom kalendárnom roku je najmenej 50 % nových žiadostí; inak fond zníži maximálnu intenzitu pomoci úmerne podľa platnej schémy štátnej pomoci s prihliadnutím na nárast prevádzkových výdavkov a alternatívnych investícií. V takom prípade fond požiada o predloženie dokladov na účel overenia splnenia podmienok na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie.

(8)

Minister rozhodne o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie na základe vyjadrenia rady fondu podľa zoznamu žiadostí. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt alebo zmluvu o poskytnutie kompenzácie.

(9)

Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie sa nevzťahuje správny poriadok.

(10)

Fond na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje

a)

zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie,

b)

zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie,

c)

zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia na projekt alebo kompenzácia a sumu poskytnutej dotácie na projekt alebo sumu kompenzácie.

(11)

Na poskytovanie dotácií na projekt a kompenzácie sa nevzťahujú § 6 až 9 okrem § 9 ods. 10, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 4b - Poskytovanie prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo, právnická osoba v pôsobnosti ministerstva alebo právnická osoba poverená ministerstvom vykonávaním schémy štátnej pomoci môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. m). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu.

(2)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. m) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov fondu.

(3)

Výška prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky každoročne do 30. septembra.

(4)

Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.

(5)

Na poskytovanie prostriedkov fondu podľa odseku 1 sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 4c - Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie
(1)

O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ac) môže požiadať žiadateľ oprávnený predložiť žiadosť na poskytnutie prostriedkov fondu podľa činností uvedených v špecifikácii činností zverejnených podľa § 4 ods. 5.

(2)

Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ac); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace s riešením, ktorým sa zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie.

(3)

Fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ac) na základe rozhodnutia ministra o poskytnutí prostriedkov fondu na uvedené účely.

(4)

Žiadosť sa podáva v písomnej forme bezodkladne po vzniku stavu, ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia, v súvislosti s ktorou žiadateľ žiada prostriedky fondu. Žiadosť obsahuje

a)

údaje v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) až c),

b)

účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,

c)

ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, o ktoré si fond požiada.

(5)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ac). Zoznam žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ac) je podkladom na rokovanie rady fondu.

(6)

Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ac) nie je právny nárok.

(7)

Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ac) sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 4d - Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
(1)

Príjmy podľa osobitného predpisu12n) fond poskytne v súlade s cieľmi Programu predchádzania vzniku odpadu a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na projekt zameraný na

a)

predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie množstva produkcie odpadu, podporu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich zhodnocovania,

b)

podporu informačných kampaní obce pre oblasť odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

c)

monitoring a prevenciu nezákonne umiestneného odpadu,

d)

predchádzanie vzniku odpadu, triedený zber odpadu a recykláciu odpadu,

e)

predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie produkcie odpadu vo výrobnom procese.

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno poskytnúť obci.

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá podniká v odpadovom hospodárstve.

(4)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, že v rámci svojho výrobného procesu zníži produkciu odpadu.

(5)

Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. ag), podáva žiadosť v písomnej forme najneskôr v lehote určenej fondom v špecifikácii činnosti podľa § 4 ods. 5. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje

a)

názov alebo obchodné meno žiadateľa,

b)

sídlo žiadateľa,

c)

identifikačné číslo žiadateľa,

d)

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,

e)

miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu,

f)

výšku požadovaných prostriedkov,

g)

výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,

h)

zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jeho environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky,

i)

stručný opis a prínosy projektu,

j)

opis financovania projektu,

k)

ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré určí špecifikácia činností zverejnená podľa § 4 ods. 5.

(6)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu formálnej správnosti a úplnosti. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie je podkladom na rokovanie rady fondu a ministra.

(7)

Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory formou dotácie a po doručení dokladov,12o) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.

(8)

Zoznam rozhodnutí o poskytnutí dotácie zverejní fond na svojom webovom sídle.

(9)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(10)

Na poskytnutie dotácie sa nevzťahujú § 8 a 9 okrem § 9 ods. 10, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 4e - Dotácia na podporné programové aktivity
(1)

O dotáciu na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 môže požiadať

a)

obec, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,

b)

záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, zriadené podľa osobitných predpisov.12oa)

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzvu na predloženie žiadosti na poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní pred termínom podania žiadosti.

(3)

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie fond zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä názov a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výšku požadovanej dotácie a účel, na ktorý sa dotácia žiada, vrátane popisu podporných programových aktivít, ktoré zohľadňujú osobitosti chráneného územia a podporenie ktorých má prispieť k dosahovaniu cieľov ich ochrany.

(4)

O poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity.

(5)

Výška prostriedkov fondu na poskytovanie dotácií na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

(6)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(7)

Na poskytovanie prostriedkov fondu na účel § 4 ods. 2 sa nevzťahujú § 8 a 9 okrem § 9 ods. 10, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 4f - Dotácia na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie
(1)

O dotáciu na účel § 4 ods. 1 písm. ah) môže požiadať

a)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),

b)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

c)

Slovenská inšpekcia životného prostredia.

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle.

(3)

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie fond zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä názov a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výšku požadovanej dotácie a účel, na ktorý sa dotácia žiada.

(4)

O poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ah) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie.

(5)

Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účel § 4 ods. 1 písm. ah); za priame náklady sa považujú náklady na vybavenie nevyhnutné na zabezpečenie plnenia úloh Policajného zboru, Vojenskej polície a Slovenskej inšpekcie životného prostredia na úseku predchádzania, odhaľovania a dokumentovania environmentálnej trestnej činnosti a na zefektívnenie výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

(6)

Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ah) nie je právny nárok.

(7)

Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ah) sa nevzťahujú § 8 a 9, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 4g - Financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení
(1)

Ministerstvo vnútra môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ai). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle.

(2)

Žiadosť obsahuje

a)

názov žiadateľa,

b)

sídlo žiadateľa,

c)

identifikačné číslo žiadateľa,

d)

údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,

e)

účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,

f)

doklady preukazujúce náklady, ktoré boli vynaložené na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia zo strany okresného úradu, a to najmenej vo výške 100 000 eur,

g)

ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.

(3)

Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ai); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace s výkonom preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení okresným úradom.12o)

(4)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ai) rozhoduje

a)

minister na základe odporúčania rady fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti nižšia ako 200 000 eur,

b)

vláda Slovenskej republiky na návrh ministra, ktorému poskytnutie prostriedkov odporučí rada fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti 200 000 eur alebo vyššia.

(5)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 4 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení.

(6)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Ak žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ai) neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Na žiadosť, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, fond neprihliada.

(7)

Povinnosť príslušného orgánu konať o povinnosti nahradiť náklady na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia podľa osobitného predpisu12p) nie je poskytnutím prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ai) dotknutá. Uhradená alebo vymožená suma náhrady nákladov je príjmom fondu.

(8)

Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ai) nie je právny nárok.

(9)

Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ai) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 4h - Poskytovanie prostriedkov fondu na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu
(1)

Ministerstvo vnútra môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle.

(2)

Žiadosť obsahuje

a)

názov žiadateľa,

b)

sídlo žiadateľa,

c)

identifikačné číslo žiadateľa,

d)

údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,

e)

účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,

f)

doklady preukazujúce náklady, ktoré boli vynaložené na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu zo strany okresného úradu, a to najmenej vo výške 100 000 eur,

g)

ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.

(3)

Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. aj); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace so zabezpečením zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu okresným úradom.12q)

(4)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) rozhoduje

a)

minister na základe odporúčania rady fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti nižšia ako 200 000 eur,

b)

vláda Slovenskej republiky na návrh ministra, ktorému poskytnutie prostriedkov odporučí rada fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti 200 000 eur alebo vyššia.

(5)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 4 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu.

(6)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Ak žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Na žiadosť, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, fond neprihliada.

(7)

Nárok toho, kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s osobitným predpisom, na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu, nie je poskytnutím prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) dotknutý. Suma náhrady takto vynaložených nákladov je príjmom fondu.

(8)

Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) nie je právny nárok.

(9)

Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 4i - Podpora investícií z prostriedkov Modernizačného fondu
(1)

Dotáciu na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.12r)

(2)

Fond poskytuje prostriedky na účely § 4 ods. 1 písm. ak) na základe písomného rozhodnutia komisie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu,12s) a to spôsobom určeným v tomto písomnom rozhodnutí.

(3)

Podmienky na poskytovanie podpory sú ustanovené vo výzve na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorej podkladom je investičný návrh potvrdený alebo odporučený postupom podľa osobitného predpisu.12t) Výzvu na predloženie žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle, termín na predloženie žiadostí o podporu z prostriedkov Modernizačného fondu je uvedený vo výzve.

(4)

Na základe písomného rozhodnutia komisie podľa odseku 2 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak).

(5)

Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ak) nie je právny nárok.

(6)

Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ak) sa nevzťahujú § 6 a 9 okrem § 9 ods. 10, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 4j - Úhrada nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase
(1)

Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva požiada fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ao). Žiadosť možno podať na fond do 31. októbra príslušného kalendárneho roka na poskytnutie prostriedkov na nasledujúci kalendárny rok. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel a výšku požadovaných prostriedkov. Súčasťou žiadosti je aj návrh rozpočtu na nadchádzajúci rok. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom, žiadosť doplnil.

(2)

Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ao); za priame náklady sa považujú osobné náklady, prevádzkové náklady a investičné náklady, náklady na tovary a služby priamo súvisiace so zabezpečením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny.

(3)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. ao) rozhoduje minister, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov fondu.

(4)

Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.

(5)

Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ao) nie je právny nárok.

(6)

Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ao) sa nevzťahujú § 6 a 9, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 4k - Úhrada nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra
(1)

Právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy, ministerstvo alebo právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. h). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel, výšku požadovaných prostriedkov s odôvodnením plnenia verejného záujmu poskytnutia finančných prostriedkov, rozpočet projektu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom, neúplnú žiadosť doplnil.

(2)

Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených oprávneným žiadateľom na účely § 4 ods. 1 písm. h); za priame náklady sa považujú osobné náklady, prevádzkové a investičné náklady, náklady na tovary a služby priamo súvisiace s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme.

(3)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. h) rozhoduje minister, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov fondu s určením výšky poskytnutých prostriedkov, po posúdení žiadosti a rozpočtu projektu. Minister môže pred rozhodnutím požiadať radu fondu o odporúčanie k žiadosti.

(4)

Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.

(5)

Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. h) nie je právny nárok.

(6)

Na poskytnutie prostriedkov na účel § 4 ods. 1 písm. h) sa nevzťahujú § 6 a 9, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

§ 5 - Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)

Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2)

Po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného roka prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka.

(3)

Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá generálny riaditeľ.13)

(4)

Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici.14)

(5)

Fond posúdi bonitu žiadateľa o podporu formou úveru, prínos a zhodnotenie projektu žiadateľa a bonitu zabezpečenia pre rozhodovanie o poskytnutí podpory formou úveru. Rozsah posúdenia bonity žiadateľa, bonity zabezpečenia alebo prínosu a zhodnotenia projektu žiadateľa určí fond. Fond môže požiadať o posúdenie bonity žiadateľa, bonity zabezpečenia alebo posúdenie prínosu a zhodnotenia projektu aj tretiu osobu, ktorá má odborné predpoklady v rámci jej podnikateľskej činnosti alebo pedagogickej a vedeckej činnosti. Fond je oprávnený požiadať fyzickú osobu, ktorá má odborné predpoklady, na hodnotenie žiadostí o podporu.

(6)

Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.16)

(7)

Fond je oprávnený zisťovať okolnosti potrebné na rozhodnutie o poskytnutí podpory a kontrolovať použitie poskytnutých prostriedkov; pri použití prostriedkov fondu na podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a i) až l) a n) môže požiadať o spoluprácu orgány štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.2) Orgány štátnej správy, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť fondu na tento účel informácie.

§ 6 - Žiadateľ o podporu
(1)

Žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ “) podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l), n) a ak) môže byť

a)

fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, alebo

b)

právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ17) so sídlom na území Slovenskej republiky.

(2)

Žiadateľom o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) na odstraňovanie následkov havárie je orgán štátnej správy odpadového hospodárstva10) a na odstraňovanie následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd je Slovenská inšpekcia životného prostredia.18)

§ 7 - Druh podpory

Druhy podpory sú:

a)

úver,

b)

dotácia.

§ 8 - Podmienky podpory
(1)

Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) môže žiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a ak) formou dotácie.

(2)

Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l), n) a ak) formou úveru a podľa § 4 ods. 1 písm. b), c) a i) až l), n) a ak) formou dotácie, pričom podpora sa v týchto prípadoch považuje za štátnu pomoc podľa osobitného predpisu.19)

(3)

Žiadateľ, ak ním je právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo cirkev a náboženská spoločnosť môže žiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) formou úveru alebo dotácie vrátane kombinácie týchto druhov podpory a podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) len formou dotácie.

(4)

Žiadateľ podľa § 6 ods. 2 môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) formou dotácie.

§ 9 - Postup poskytovania podpory
(1)

Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l), n), al) až an), podáva písomnú žiadosť o podporu spôsobom určeným v špecifikácii činností, ktorá obsahuje

a)

názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom právnická osoba,

b)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, uvedie aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

c)

výšku požadovaných prostriedkov a druh podpory.

(2)

Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e), podáva písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje

a)

označenie žiadateľa,

b)

opis havárie alebo účel použitia podpory s návrhom predpokladaných opatrení, ktoré sa majú realizovať,

c)

predbežné vyčíslenie škody spôsobenej vzniknutou haváriou a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie následkov havárie, ak je možné ich vyčísliť ku dňu podania písomnej žiadosti,

d)

výšku požadovanej podpory.

(3)

Žiadosť o podporu formou dotácie musí žiadateľ doručiť fondu najneskôr v lehote určenej fondom v špecifikácii činnosti podľa § 4 ods. 5. Žiadosti o podporu formou úveru podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) a n) podáva žiadateľ fondu v termíne uvedenom v špecifikácii činností podľa § 4 ods. 5. Termín na doručenie žiadosti podľa prvej vety sa považuje za zachovaný aj vtedy, ak bola žiadosť o podporu formou dotácie odovzdaná na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň uvedeného termínu.

(4)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí o podporu. Fond vedie evidenciu osobných údajov fyzických osôb len v rozsahu podľa odseku 1 písm. b) a len na účely poskytnutia podpory a uzavretia zmluvy o poskytnutí podpory podľa tohto zákona.

(5)

Proces predkladania žiadostí o podporu a ich príloh žiadateľmi, proces formálnej kontroly podaných žiadostí o podporu a proces hodnotenia podaných žiadostí o podporu upraví fond v špecifikácií činností podľa § 4 ods. 5.

(6)

Ak žiadosť o podporu podal neoprávnený žiadateľ alebo neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 alebo odseku 2, fond žiadosť o podporu nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu. Fond realizuje proces hodnotenia žiadostí o podporu v zmysle podmienok stanovených v špecifikácií činností podľa § 4 ods. 5. Ak fond v rámci procesu hodnotenia žiadostí o podporu vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom doplnil žiadosť alebo odstránil jej nezrovnalosti, ktoré bránia fondu v ďalšom procese hodnotenia žiadostí a žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní alebo neupraví, fond takúto žiadosť nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu.

(7)

Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory a po doručení dokladov podľa špecifikácie činnosti podľa § 4 ods. 5 a osobitných predpisov,12o) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí podpory. Ak po vydaní rozhodnutia ministra dôjde k zmene skutočností u žiadateľa alebo sa zistia nové skutočnosti, ktoré nastali pred vydaním rozhodnutia ministra a ktoré odôvodňujú jeho zmenu, je fond oprávnený odmietnuť podpísanie zmluvy o poskytnutí podpory so žiadateľom a predložiť ministrovi návrh na vydanie nového rozhodnutia. Minister môže pred opätovným rozhodnutím požiadať radu fondu o stanovisko.

(8)

Zoznam žiadostí o podporu zverejní fond na svojom webovom sídle. Zoznam žiadostí o podporu obsahuje zoznam všetkých žiadateľov o podporu s určením, ktorým bola a ktorým nebola podpora poskytnutá.

(9)

Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

(10)

Na postup poskytovania podpory a rozhodovanie o poskytnutí podpory sa nevzťahuje správny poriadok.

(11)

Podpora sa neposkytne žiadateľovi,

a)

ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu za čo bol žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného predpisu22b) v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o podporu,

b)

ktorý je v likvidácii, alebo na ktorého majetok bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu,21)

c)

voči ktorému fond eviduje pohľadávku po lehote splatnosti,

d)

ktorý je fyzickou osobou, ktorá bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin, trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,21a) trestný čin proti životnému prostrediu,21aa) alebo

e)

ktorý je právnickou osobou a bol jej právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,21b)

f)

ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

g)

ktorý nemá splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu,21c)

h)

ktorý nemá splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu21d) a má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu,21e)

i)

ktorému bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.21f)

(12)

Na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva alebo v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, ministerstvá alebo iné ústredné orgány štátnej správy, sa nevzťahuje § 9 ods. 11, okrem ustanovenia § 9 ods. 11 písm. i).

(13)

Národný inšpektorát práce je povinný do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť fondu elektronicky z informačného systému informácie o žiadateľovi, či mu v predchádzajúcich troch rokoch nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike.21f)

§ 10 - Zmluva
(1)

Zmluva musí obsahovať najmä

a)

označenie zmluvných strán,

b)

účel, výšku, druh, podmienky a časový interval čerpania poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie, prostriedkov fondu podľa § 4b, 4c, 4g a 4h alebo dotácie podľa § 4e a 4f,

c)

spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,

d)

spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,

e)

postup a spôsob vrátenia prostriedkov fondu pri nedodržaní podmienok zmluvy o poskytnutí podpory, zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutie kompenzácie, zmluvy o poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. m), ac), ai) a aj), zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ah), zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2 a nepoužitých prostriedkov fondu.

(2)

Zmluva o poskytnutí úveru musí okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahovať

a)

výšku úrokovej sadzby,

b)

výšku jednotlivých splátok istiny úveru a úrokov z úveru a lehoty a spôsob ich splácania alebo spôsob určenia výšky splátok istiny úveru, úrokov z úveru a lehoty ich splácania, ak ku dňu účinnosti zmluvy nie je možné určiť presnú výšku splátok úveru a

c)

zábezpeky splácania úveru.

(3)

Časový interval čerpania prostriedkov fondu upravený zmluvou podľa odseku 1 písm. b) možno na návrh žiadateľa v odôvodnených prípadoch predĺžiť. O návrhu na predĺženie časového intervalu podľa prvej vety rozhoduje generálny riaditeľ; ak sa má časový interval čerpania prostriedkov fondu predĺžiť o viac ako 12 kalendárnych mesiacov, o návrhu rozhoduje generálny riaditeľ na základe odporúčania rady fondu. Časový interval čerpania prostriedkov fondu možno predĺžiť iba v nevyhnutnom rozsahu tak, aby takým predĺžením nedošlo k ohrozeniu účelu poskytovanej podpory, a to najmä vtedy, ak použitiu prostriedkov fondu v dohodnutom intervale bránia objektívne dôvody. Predĺženie čerpania prostriedkov fondu sa uskutoční uzatvorením dodatku k zmluve, v ktorom sa uvedie nový časový interval ich čerpania.

§ 11 - Kontrola
(1)

Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit.22)

(2)

Fond vykonáva finančnú kontrolu poskytnutia a použitia prostriedkov fondu.22)

(3)

Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu pri použití a nakladaní s prostriedkami fondu, fond postupuje podľa osobitného predpisu.22b) V konaní podľa osobitného predpisu22b) je v prvom stupni príslušný útvar fondu určený štatútom fondu. Na odvolacie konanie je príslušný generálny riaditeľ fondu, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Uvedený postup fondu sa neuplatní v prípade osobitnej úpravy.22ba) Pre počítanie lehôt sa za deň preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny považuje deň skončenia finančnej kontroly podľa osobitného predpisu.22bb)

(4)

Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky činnosťami podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) na celoštátnej a regionálnej úrovni Slovenská inšpekcia životného prostredia a na miestnej úrovni územne príslušný okresný úrad.23)

(5)

Fond je pri poskytnutí prostriedkov podľa § 4 ods. 1 písm. ak) oprávnený poveriť v časti alebo v celom rozsahu iný orgán verejnej správy výkonom finančnej kontroly poskytnutia prostriedkov z rozpočtu fondu.

§ 12 - Informačný systém
(1)

Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach o podporu, žiadateľoch a o podporách poskytnutých podľa tohto zákona.

(2)

Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému podľa osobitného predpisu,25) fond poskytne ministerstvu.

(3)

Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.

§ 13 - Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia podpory.

§ 14 - Prechodné ustanovenia
(1)

Pohľadávky a záväzky ministerstva týkajúce sa Programu realizácie environmentálnych opatrení sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú pohľadávkami a záväzkami fondu podľa tohto zákona. Správa majetku štátu, ktorý slúžil na zabezpečenie Programu realizácie environmentálnych opatrení,26) ktorú k 30. júnu 2005 vykonáva ministerstvo, prechádza od 1. júla 2005 na fond.

(2)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu na ministerstve, ako aj z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na ministerstve, ktorí vykonávali činnosti spojené s programami ministerstva,26) prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z ministerstva na fond.

(3)

Na štátneho zamestnanca ministerstva, ktorý prejde na fond, sa nevzťahuje skončenie štátnozamestnaneckého pomeru odvolaním podľa osobitného predpisu.27)

§ 15 - Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2007

Fond najneskôr do 31. augusta 2007 zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu na rok 2008.

§ 15a - Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2012

Fond môže na základe rozhodnutia ministra poskytnúť pôžičku s úrokom 0,5 % ročne právnickej osobe podľa osobitného predpisu28) na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok, najmä sucha, ako dôsledku klimatických zmien. Právnická osoba podľa osobitného predpisu28) je povinná vrátiť poskytnutú pôžičku vrátane úrokov do 31. decembra 2013.

§ 15b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 9, ktorá bola podaná do 31. júla 2013, je žiadateľ povinný doplniť do 31. októbra 2013 podľa § 9 účinného od 1. augusta 2013.

§ 15c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ministerstvo zverejní výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 4f najneskôr do 1. júla 2019. Dotáciu možno použiť do konca roku 2021.

§ 15d - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 fond do 31. augusta 2020 zverejní na svojom webovom sídle špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 3.

(2)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa žiadosti o podporu podľa § 4d ods. 5 a § 9 ods. 3 prvej vety predkladajú do 15. decembra 2020.

§ 15e - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2022

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 15. marcom 2022 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 15f - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov podľa § 4j ods. 1 možno podať prvýkrát v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 15g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
(1)

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov podľa § 4j ods. 1 na rok 2024 možno podať v termíne do 25. februára 2024.

(2)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov, na účely úhrady nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a určovaním výšky poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd, doručí ministrovi oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd, ktoré boli príjmom fondu za rok 2023 upravenej o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov, do 20. marca 2024. Pri ročnom zúčtovaní nedoplatkov a preplatkov za rok 2023 sa uplatní postup podľa doterajších predpisov.

(3)

Minister písomným rozhodnutím určí výšku úhrady nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a určovaním výšky poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd za rok 2023 správcovi vodohospodársky významných vodných tokov podľa doterajších predpisov, ktorú fond uhradí najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia ministra správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z. a zákona č. 203/2004 Z. z. sa mení takto:

V § 32a ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení takto:

V § 42 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. V

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 6 ods. 3 sa slová „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Environmentálny fond (ďalej len “fond„)“.
2.
V § 7 ods. 1 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.
3.
V § 8 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.

Čl. VII

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z. a zákona č. 443/2004 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
2.
V § 80 ods. 5 písm. b) sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. VIII

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:

V § 40 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. IX

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmoch sa mení takto:

V § 29 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. X

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa mení takto:

V § 74 ods. 4, § 77 ods. 5 písm. b) a § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. XIII

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení takto:

V § 39 ods. 11 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. XV

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov sa mení takto:

V § 16 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. XVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z. a zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení takto:

V § 6 ods. 1, § 58 ods. 3, § 91 ods. 11 a 13, § 92 ods. 9 a § 96 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. XX

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „organizácie“ vkladá čiarka a tieto slová: „ktorých riaditeľov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia“.
2.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.“.

3.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iné organizačné útvary“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sú príjmom Environmentálneho fondu.“.

5.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.“.

6.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Vykonávanie funkcií riaditeľov osobitných odborných organizácií [§ 2 ods. 1 písm. f)] sa od účinnosti tohto zákona považuje za vykonávanie funkcií vymenovaním.“.

Čl. XXI

Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:

V § 5 ods. 7 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. XXII

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 1 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  § 61 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 4)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.

 • 7)

  § 7 a § 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

 • 8a)

  § 32a ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 8b)

  § 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).

 • 9)

  § 18 ods. 11 a 14 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 9a)

  § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 9aa)

  § 18 ods. 6 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

 • 9ab)

  § 135c ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.

 • 9ac)

  § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 9ad)

  § 18 ods. 14 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.

 • 10)

  § 17 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 460/2019 Z. z.

 • 11)

  § 41 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.

 • 11a)

  § 2 písm. d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 11aa)

  § 18 ods. 4 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11c)

  § 35 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 11d)

  § 28 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

 • 11da)

  § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.

 • 11e)

  § 29 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • 11f)

  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/877/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/74/ES (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).

 • 11g)

  §18 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.

 • 11h)

  § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 329/2018 Z. z. v znení zákona č. 67/2021 Z. z.

 • 11i)

  § 7 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 329/2018 Z. z.

 • 11ia)

  § 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 11ib)

  § 15 ods. 14 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 11ic)

  § 14 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 • 11id)

  § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11ie)

  § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.

 • 11if)

  § 18 ods. 4 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z.

 • 11ig)

  § 18 ods. 4 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 296/2019 Z. z.

 • 11j)

  Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 11k)

  § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 11l)

  § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 12c)

  § 18 ods. 11 zákona č. 414/2012 Z. z.

 • 12ca)

  § 7 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z.

 • 12d)

  Príloha č. 1 tabuľky A a B zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

 • 12e)

  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

 • 12f)

  § 18 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

 • 12g)

  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.

 • 12h)

  § 26 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12i)

  § 26 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 12j)

  § 25 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 292/2017 Z. z.

 • 12k)

  § 36 ods. 1 písm. z) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.

 • 12l)

  § 31 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.

 • 12m)

  § 6 ods. 3 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.

 • 12n)

  § 4 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

 • 12o)

  § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 359/2007 Z. z.

 • 12oa)

  § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.§ 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 • 12p)

  § 31 zákona č. 359/2007 Z. z.

 • 12q)

  § 108 ods. 1 písm. q) zákona č. 79/2015 Z. z.

 • 12r)

  § 18 ods. 14 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.

 • 12s)

  § 18 ods. 15 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.

 • 12t)

  Vykonávacie nariadenie Komisie (Eú) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov.

 • 13)

  § 30 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.

 • 14)

  Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.

 • 16)

  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 9 zákona č. 525/2003 Z. z.

 • 19)

  Zákon č. 358/2015 Z. z.

 • 21)

  § 11 a § 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 21a)

  Napríklad § 225, § 259, § 328 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

 • 21aa)

  § 300 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

 • 21b)

  § 10 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 21c)

  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.

 • 21d)

  § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

 • 21e)

  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 21f)

  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22b)

  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22ba)

  § 4 ods. 4 písm. b) až e) zákona č. 357/2015 Z. z.

 • 22bb)

  § 31 ods. 14 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  § 5 a 9 zákona č. 525/2003 Z. z.

 • 25)

  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

 • 26)

  § 3 a 5 zákona č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 28)

  § 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Načítavam znenie...
MENU
Hore