Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 26.04.2019


Platnosť od: 11.11.2004
Účinnosť od: 26.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Národné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25 JUD6 DS34 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 26.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 587/2004 s účinnosťou od 26.04.2019 na základe 111/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Zriaďuje sa Environmentálny fond (ďalej len „fond") ako štátny fond1) na uskutočňovanie štátnej ...

(2)

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2
Správa a orgány fondu
(1)

Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). ...

(2)

Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej ...

(3)

Minister zriaďuje Radu Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu“) ako svoj poradný orgán ...

(4)

Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje ...

§ 3
Zdroje fondu

Zdrojmi fondu sú

a)

pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)

b)

úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné ...

c)

výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o životné prostredie,

d)

odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5) ...

e)

poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody mimo ...

f)

poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,7) ...

g)

nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“),

h)

výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov ...

i)

dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

j)

sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5),

k)

príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo, ...

l)

zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov ...

m)

finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4 ods. 7),

n)

splátky návratnej podpory (ďalej len „úver“) poskytnutej z fondu,

o)

splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,

p)

úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a ...

r)

peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9) ...

s)

finančné prostriedky Európskej únie,

t)

výnosy získané z dražieb kvót,9aa)

u)

disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)

v)

príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)

w)

iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

§ 4
Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia
(1)

Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na

a)
podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, ...
b)
podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia, ...
c)
podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
d)
podporu riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží,9a)
e)
podporu odstraňovania následkov havárie10) a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ...
f)
správu fondu (§ 2 ods. 1),
g)
odvod do príjmov štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku,
h)
úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe ...
i)
podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových ...
j)
financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja ...
k)
modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,
l)
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,
m)
podporu činnosti na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené ...
n)
podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej ...
o)
úhradu nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a s určovaním výšky poplatkov ...
p)
nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou v spolupráci ...
q)
odstraňovanie následkov po banskej činnosti a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských ...
r)
podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami11d) s plochami s extrémnym emisným zaťažením ...
s)
vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území, v ktorých ...
t)
inštaláciu nových zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, ...
u)
rekonštrukciu alebo modernizáciu11e) existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie ...
v)
výmenu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej ...
w)
inštaláciu nových zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení ...
x)
zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v systémoch centralizovaného zásobovania ...
y)
modernizáciu existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových zariadení na zachytávanie metánu, ...
z)
zvyšovanie energetickej účinnosti technologických celkov a jednotlivých zariadení,
aa)
kompenzáciu podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti ...
ab)
investičnú pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární11f) alebo na výstavbu nových elektrární, ...
ac)
podporu investícií do nízkouhlíkových technológií,
ad)
financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti ...
1.
stav počas povodne alebo po povodni,
2.
stav počas zosuvu alebo po zosuve,
3.
stav po požiari,
4.
hroziaci kalamitný výskyt hmyzu,
5.
mimoriadne závažná environmentálna situácia, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v špecifikácii ...
ae)
podporu manažmentu lesov zaradených do pásiem ohrozenia pod vplyvom imisií podľa osobitného predpisu11g) ...
af)
príspevky do klimaticko-energetických fondov,
ag)
príspevky obciam z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11h)
ah)
dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11i)
ai)
zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti ...
(2)

Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť aj na podporné programové aktivity zamerané na plnenie ...

(3)

Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej ...

(4)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. a) až e) a i) až l) a n) rozhoduje ...

(5)

Návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia ...

(6)

Prostriedky na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť ...

(7)

Prostriedky fondu na podporu podľa odseku 1 písm. e) nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie. ...

(8)

Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. d) sa každoročne poskytnú v nevyhnutnom rozsahu ...

(9)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) doručí ...

(10)

Minister písomným rozhodnutím určí výšku úhrady podľa odseku 1 písm. o) najviac vo výške ...

(11)

Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. p) sa určia na základe dohody ministerstva ...

(12)

O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku ...

(13)

O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku ...

(14)

Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. ad) sa určia na základe dohody ministerstva ...

(15)

Príjmy fondu podľa § 3 písm. v) sa použijú a poskytnú v súlade s osobitným predpisom12ca) a ...

§ 4a
Dotácia na projekt a kompenzácia financovaná z výnosov získaných z dražieb kvót
(1)

Dotáciu na projekt reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, ...

(2)

Žiadosť sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor ...

a)
obchodné meno,
b)
miesto podnikania alebo sídlo,
c)
identifikačné číslo žiadateľa o poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie, ak je pridelené, ...
d)
údaje o štatutárnom orgáne,
e)
účel, na ktorý sa dotácia na projekt alebo kompenzácia žiada,
f)
požadovanú výšku dotácie na projekt alebo výšku kompenzácie,
g)
ďalšie údaje potrebné na posúdenie žiadosti.
(3)

Žiadateľ k žiadosti priloží najmä doklady preukazujúce účel, na ktorý sa žiada dotácia na ...

(4)

Fond vykoná kontrolu dokladov podľa odseku 3, pričom môže požadovať vysvetlenie, doplnenie alebo ...

(5)

Fond v spolupráci s ministerstvom k žiadosti vypracuje odborné hodnotenie v súlade s platnou schémou ...

(6)

Maximálnu intenzitu pomoci podľa platnej schémy štátnej pomoci12i) je možné poskytnúť len vtedy, ...

(7)

Žiadateľ, ktorý nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie, môže žiadosť ...

(8)

Minister rozhodne o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie na základe vyjadrenia rady fondu ...

(9)

Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie sa nevzťahuje všeobecný predpis ...

(10)

Fond na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje

a)
zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie, ...
b)
zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie, ...
c)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia na projekt alebo kompenzácia a sumu poskytnutej ...
(11)

Na poskytovanie dotácií na projekt a kompenzácie sa nevzťahujú § 6 až 9 a vykonávací predpis ...

§ 4b
Poskytovanie prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky
(1)

Ministerstvo alebo právnická osoba v pôsobnosti ministerstva môže požiadať fond o poskytnutie ...

(2)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. m) rozhoduje minister na základe ...

(3)

Výška prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky sa určí na ...

(4)

Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu. ...

(5)

Na poskytovanie prostriedkov fondu podľa odseku 1 sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa § 13.

§ 4c
Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie

(1)

O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu môže požiadať

a)
obec,
b)
samosprávny kraj,
c)
záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce alebo samosprávne kraje.
(2)

O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu môže požiadať žiadateľ oprávnený ...

(3)

Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených ...

(4)

Na základe odporúčania rady fondu fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov ...

(5)

Žiadosť sa podáva v písomnej forme bezodkladne po vzniku stavu v súvislosti s ktorým žiadateľ ...

Žiadosť obsahuje

a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,
f)
prílohy podľa odseku 6, ak ide o poskytnutie prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého ...
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(6)

Žiadateľ k žiadosti priloží

a)
vyjadrenie okresného úradu k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) prvého bodu,12j)
b)
vyjadrenie ministerstva k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) druhého bodu,12k)
c)
správu o zásahu hasičskej jednotky,12l) ak ide stav podľa § 4 ods. 1 písm. ad) tretieho bodu, ...
d)
vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) štvrtého ...
(7)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby ...

(8)

Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) nie je právny nárok.

(9)

Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) sa nevzťahujú vykonávací predpis ...

§ 4d
Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
(1)

Príjmy podľa osobitného predpisu12n) fond poskytne v súlade s cieľmi Programu predchádzania vzniku ...

a)
predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie množstva produkcie odpadu, podporu triedeného zberu komunálnych ...
b)
podporu informačných kampaní obce pre oblasť odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť ...
c)
monitoring a prevenciu nezákonne umiestneného odpadu,
d)
predchádzanie vzniku odpadu, triedený zber odpadu a recykláciu odpadu,
e)
predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie produkcie odpadu vo výrobnom procese.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno poskytnúť obci.

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej ...

(4)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej ...

(5)

Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. ah), podáva žiadosť v písomnej forme ...

a)
názov alebo obchodné meno žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,
e)
miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu,
f)
výšku požadovaných prostriedkov,
g)
výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jeho environmentálneho významu a súladu s prioritami ...
i)
stručný opis a prínosy projektu,
j)
opis financovania projektu,
k)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré určí špecifikácia činností ...
(6)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu formálnej správnosti a úplnosti. ...

(7)

Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory formou dotácie a po doručení ...

(8)

Zoznam rozhodnutí o poskytnutí dotácie zverejní fond na svojom webovom sídle.

(9)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(10)

Na poskytnutie dotácie sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa ...

§ 4e
Dotácia na podporné programové aktivity
(1)

O dotáciu na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 môže požiadať

a)
obec, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,
b)
záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie ...

(3)

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie ...

(4)

O poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity rozhoduje minister na základe odporúčania ...

(5)

Výška prostriedkov fondu na poskytovanie dotácií na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. ...

(6)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(7)

Na poskytovanie prostriedkov fondu na účel § 4 ods. 2 sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný ...

§ 4f
Dotácia na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru ...
(1)

O dotáciu na účel § 4 ods. 1 písm. ai) môže požiadať

a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť jednorazovo, na základe výzvy na predloženie žiadostí ...

(3)

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie ...

(4)

O poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) rozhoduje minister na základe odporúčania ...

(5)

Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účel § ...

(6)

Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) nie je právny nárok.

(7)

Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne ...

§ 5
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)

Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2)

Po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného ...

(3)

Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ.13)

(4)

Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici.14)

(5)

Fond posúdi bonitu žiadateľa o podporu formou úveru, bonitu projektu žiadateľa a bonitu zábezpeky ...

(6)

Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.16) ...

(7)

Fond je oprávnený zisťovať okolnosti potrebné na rozhodnutie o poskytnutí podpory a kontrolovať ...

§ 6
Žiadateľ o podporu
(1)

Žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ “) podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) ...

a)
fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý ...
b)
právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ17) so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)

Žiadateľom o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) na odstraňovanie následkov havárie je orgán ...

§ 7
Druh podpory

Druhy podpory sú:

a)

úver,

b)

dotácia.

§ 8
Podmienky podpory
(1)

Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) môže žiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) ...

(2)

Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až ...

(3)

Žiadateľ, ak ním je právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková ...

(4)

Žiadateľ podľa § 6 ods. 2 môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) formou dotácie. ...

(5)

Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, sa poskytuje ...

§ 9
Postup poskytovania podpory
(1)

Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) a n), podáva písomnú ...

a)
názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho ...
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ...
c)
miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu a stručný ...
d)
výšku požadovaných prostriedkov,
e)
druh podpory,
f)
výšku celkových rozpočtovaných nákladov na projekt,
g)
výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami ...
i)
opis a prínosy projektu,
j)
opis financovania projektu,
k)
preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovanej podpory vo forme úveru,
l)
návrh na zabezpečenie záväzkov, ak ide o žiadosť o podporu vo forme úveru,
m)
prílohy podľa § 13 písm. b).
(2)

Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e), podáva písomnú žiadosť o podporu, ...

a)
označenie žiadateľa,
b)
opis havárie s návrhom opatrení na odstránenie jej následkov,
c)
predbežné vyčíslenie škody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie ...
d)
výšku požadovanej podpory.
(3)

Žiadosť o podporu formou dotácie musí žiadateľ doručiť fondu najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho ...

(4)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí o podporu a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a ...

(5)

Ak žiadosť o podporu neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a) až l), fond žiadosť o podporu ...

(6)

Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory a po doručení dokladov podľa ...

(7)

Zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a vo vestníku ...

(8)

Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

(9)

Na postup poskytovania podpory a rozhodovanie o poskytnutí podpory sa nevzťahujú všeobecné predpisy ...

(10)

Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý

a)
porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu alebo
b)
je v likvidácii, alebo na ktorého bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, ...
c)
nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými ...
(11)

Postup podľa odseku 1 písm. i) až m) a odsekov 3 a 5 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je právnická ...

§ 10
Zmluva
(1)

Zmluva musí obsahovať najmä

a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, výšku, druh, podmienky a časový interval čerpania poskytnutej podpory, dotácie na projekt, ...
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
e)
postup a spôsob vrátenia prostriedkov fondu pri nedodržaní podmienok zmluvy o poskytnutí podpory, ...
(2)

Zmluva o poskytnutí úveru musí okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahovať

a)
výšku úrokovej sadzby,
b)
výšku jednotlivých splátok úveru a úrokov z úveru a lehoty a spôsob ich splácania a
c)
zábezpeky splácania úveru.
(3)

Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie a úveru obsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 a ...

§ 11
Kontrola
(1)

Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit hospodárenia s prostriedkami fondu a ...

(2)

Fond vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok zmluvy ...

(3)

Ak žiadateľ pri použití poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie, prostriedkov fondu ...

(4)

Žiadateľ je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom ministerstva a zamestnancom orgánu ...

(5)

Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej ...

§ 12
Informačný systém
(1)

Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach o podporu, ...

(2)

Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu. Údaje, ktoré nepodliehajú ...

(3)

Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, ...

§ 13
Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)

podmienkach poskytovania a použitia podpory,

b)

náležitostiach príloh žiadosti o podporu, spôsobe kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadosti ...

§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)

Pohľadávky a záväzky ministerstva týkajúce sa Programu realizácie environmentálnych opatrení ...

(2)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu ...

(3)

Na štátneho zamestnanca ministerstva, ktorý prejde na fond, sa nevzťahuje skončenie štátnozamestnaneckého ...

§ 15
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2007

Fond najneskôr do 31. augusta 2007 zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností ...

§ 15a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2012

Fond môže na základe rozhodnutia ministra poskytnúť pôžičku s úrokom 0,5 % ročne právnickej ...

§ 15b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 9, ktorá bola podaná do 31. júla 2013, je žiadateľ povinný ...

§ 15c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ministerstvo zverejní výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 4f najneskôr ...

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...

V § 32a ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“. ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...

V § 42 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“. ...

Čl. V

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. ...

1.

V § 6 ods. 3 sa slová „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

2.

V § 7 ods. 1 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.

3.

V § 8 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.

Čl. VII

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“. ...

2.

V § 80 ods. 5 písm. b) sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho ...

Čl. VIII

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. ...

V § 40 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“. ...

Čl. IX

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmoch ...

V § 29 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“. ...

Čl. X

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

V § 74 ods. 4, § 77 ods. 5 písm. b) a § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú ...

Čl. XIII

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...

V § 39 ods. 11 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“. ...

Čl. XV

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov sa mení takto:

V § 16 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“. ...

Čl. XVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení ...

V § 6 ods. 1, § 58 ods. 3, § 91 ods. 11 a 13, § 92 ods. 9 a § 96 ods. 5 sa slová „štátneho ...

Čl. XX

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „organizácie“ vkladá čiarka a tieto slová: „ktorých riaditeľov ...

2.

V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na ...

3.

V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iné organizačné útvary“.

4.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sú príjmom ...

5.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na ...

6.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Vykonávanie funkcií riaditeľov osobitných odborných organizácií [§ 2 ods. 1 písm. f)] ...

Čl. XXI

Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení ...

V § 5 ods. 7 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“. ...

Čl. XXII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 1 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o ...
 • 3)  § 61 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ...
 • 4)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných ...
 • 5)  § 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
 • 6)  § 79 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 7)  § 7 a § 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších ...
 • 8a)  § 32a ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v ...
 • 8b)  § 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
 • 9)  § 18 ods. 11 a 14 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení ...
 • 9a)  § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže ...
 • 9aa)  § 18 ods. 6 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9ab)  § 135c ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9ac)  § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona ...
 • 10)  § 21 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11)  § 41 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 11a)  § 2 písm. d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení ...
 • 11aa)  § 18 ods. 6 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
 • 11b)  § 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška ...
 • 11c)  § 35 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11d)  § 28 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 11e)  § 29 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 11f)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/877/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú ...
 • 11g)  §18 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 453/2006 ...
 • 11h)  § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z.
 • 11i)  § 7 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 329/2018 Z. z.
 • 11j)  Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení ...
 • 11k)  § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 11l)  § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších ...
 • 12)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 12a)  § 79 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12b)  § 8 ods. 2 a § 12 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.
 • 12c)  § 18 ods. 11 zákona č. 414/2012 Z. z.
 • 12ca)  § 7 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z.
 • 12d)  Príloha č. 1 tabuľky A a B zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
 • 12e)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 12f)  § 18 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
 • 12g)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 12h)  § 26 ods. 4 a 5 zákona č. 414/2012 Z. z.
 • 12i)  § 26 odsek 4 zákona č. 414/2012 Z. z.
 • 12j)  § 25 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 292/2017 Z. ...
 • 12k)  § 36 ods. 1 písm. z) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
 • 12l)  § 31 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských ...
 • 12m)  § 6 ods. 3 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ...
 • 12n)  § 4 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...
 • 12o)  Napríklad § 409 až 470 a § 536 až 565 Obchodného zákonníka, § 588 až 627 a § 631 až 656 ...
 • 13)  § 30 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 16)  § 3a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 18)  § 9 zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 21)  § 11 a § 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...
 • 22)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 22b)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 5 a 9 zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 25)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 26)  § 3 a 5 zákona č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach ...
 • 27)  § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 28)  § 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore