Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 11.11.2004
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Národné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST29JUD5DS39EUPP1ČL0

Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 587/2004 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 535/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Základné ustanovenia
(1)

Zriaďuje sa Environmentálny fond (ďalej len „fond") ako štátny fond1) na uskutočňovanie štátnej podpory ...

(2)

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2 - Správa a orgány fondu
(1)

Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). ...

(2)

Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky ...

(3)

Minister zriaďuje Radu Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu“) ako svoj poradný orgán na poskytovanie ...

(4)

Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje a vydá ...

§ 3 - Zdroje fondu

Zdrojmi fondu sú

a)

pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)

b)

úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné ...

c)

výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o životné prostredie,

d)

odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)

e)

poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody mimo odberu ...

f)

poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,7) ...

g)

nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“),

h)

výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých ...

i)

dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

j)

sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5),

k)

príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,

l)

zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov ...

m)

finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4 ods. 7),

n)

splátky návratnej podpory (ďalej len „úver“) poskytnutej z fondu,

o)

splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,

p)

úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za ...

r)

peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9)

s)

finančné prostriedky Európskej únie,

t)

výnosy získané z dražieb kvót,9aa)

u)

disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)

v)

príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)

w)

prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu podľa osobitného predpisu,9ad)

x)

iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

§ 4 - Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia
(1)

Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na

a)
podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, ...
b)
podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
c)
podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
d)
podporu riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží,9a)
e)
podporu odstraňovania následkov havárie10) a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia ...
f)
správu fondu (§ 2 ods. 1),
g)
odvod do príjmov štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku,
h)
úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe ...
i)
podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových ...
j)
financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových ...
k)
modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,
l)
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,
m)
podporu činnosti na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným ...
n)
podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave, ...
o)
úhradu nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a s určovaním výšky poplatkov a s vyberaním ...
p)
nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou v spolupráci ...
q)
odstraňovanie následkov po banskej činnosti a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel podľa ...
r)
podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami11d) s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo ...
s)
vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území, v ktorých je vykonanie ...
t)
inštaláciu nových zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, geotermálnu ...
u)
rekonštrukciu alebo modernizáciu11e) existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné ...
v)
výmenu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a ...
w)
inštaláciu nových zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení budú využívať ...
x)
zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v systémoch centralizovaného zásobovania teplom, ...
y)
modernizáciu existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových zariadení na zachytávanie metánu,
z)
zvyšovanie energetickej účinnosti technologických celkov a jednotlivých zariadení,
aa)
kompenzáciu podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti ...
ab)
investičnú pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární11f) alebo na výstavbu nových elektrární, ktoré ...
ac)
podporu investícií do nízkouhlíkových technológií,
ad)
financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti ...
1.
stav počas povodne alebo po povodni,
2.
stav počas zosuvu alebo po zosuve,
3.
stav po požiari,
4.
hroziaci kalamitný výskyt hmyzu,
5.
mimoriadne závažná environmentálna situácia, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v špecifikácii činností ...
ae)
podporu manažmentu lesov zaradených do pásiem ohrozenia pod vplyvom imisií podľa osobitného predpisu11g) ...
af)
príspevky do klimaticko-energetických fondov,
ag)
príspevky obciam z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11h)
ah)
dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11i)
ai)
zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti ...
aj)
financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení podľa osobitného predpisu,11ia)
ak)
zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu podľa osobitného predpisu,11ib) ...
al)
podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu.
(2)

Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť aj na podporné programové aktivity zamerané na plnenie činností ...

(3)

Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej ...

(4)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. a) až e) a i) až l) a n) rozhoduje ...

(5)

Návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia ...

(6)

Prostriedky na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 2 % z ročného ...

(7)

Prostriedky fondu na podporu podľa odseku 1 písm. e) nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie. ...

(8)

Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. d) sa každoročne poskytnú v nevyhnutnom rozsahu ...

(9)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) doručí ministrovi ...

(10)

Minister písomným rozhodnutím určí výšku úhrady podľa odseku 1 písm. o) najviac vo výške 10 % zo sumy ...

(11)

Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. p) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom ...

(12)

O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. ...

(13)

O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. ...

(14)

Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. ad) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom ...

(15)

Príjmy fondu podľa § 3 písm. v) sa použijú a poskytnú v súlade s osobitným predpisom12ca) a v súlade ...

(16)

Prostriedky fondu poskytnuté podľa § 4g ods. 4 písm. a) a § 4h ods. 4 písm. a) nesmú v súčte prekročiť ...

§ 4a - Dotácia na projekt a kompenzácia financovaná z výnosov získaných z dražieb kvót
(1)

Dotáciu na projekt reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvýšenia energetickej ...

(2)

Žiadosť sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti ...

a)
obchodné meno,
b)
miesto podnikania alebo sídlo,
c)
identifikačné číslo žiadateľa o poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie, ak je pridelené,
d)
údaje o štatutárnom orgáne,
e)
účel, na ktorý sa dotácia na projekt alebo kompenzácia žiada,
f)
požadovanú výšku dotácie na projekt alebo výšku kompenzácie,
g)
ďalšie údaje potrebné na posúdenie žiadosti.
(3)

Žiadateľ k žiadosti priloží najmä doklady preukazujúce účel, na ktorý sa žiada dotácia na projekt alebo ...

(4)

Fond vykoná kontrolu dokladov podľa odseku 3, pričom môže požadovať vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie ...

(5)

Fond v spolupráci s ministerstvom k žiadosti vypracuje odborné hodnotenie v súlade s platnou schémou ...

(6)

Maximálnu intenzitu pomoci podľa platnej schémy štátnej pomoci12i) je možné poskytnúť len vtedy, ak ...

(7)

Žiadateľ, ktorý nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie, môže žiadosť opätovne ...

(8)

Minister rozhodne o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie na základe vyjadrenia rady fondu podľa ...

(9)

Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(10)

Fond na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje

a)
zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie,
b)
zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie, ...
c)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia na projekt alebo kompenzácia a sumu poskytnutej dotácie ...
(11)

Na poskytovanie dotácií na projekt a kompenzácie sa nevzťahujú § 6 až 9 a vykonávací predpis podľa § ...

§ 4b - Poskytovanie prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky
(1)

Ministerstvo alebo právnická osoba v pôsobnosti ministerstva môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov ...

(2)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. m) rozhoduje minister na základe ...

(3)

Výška prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky sa určí na základe ...

(4)

Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.

(5)

Na poskytovanie prostriedkov fondu podľa odseku 1 sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa § 13.

§ 4c - Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie

(1)

O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu môže požiadať

a)
obec,
b)
samosprávny kraj,
c)
záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce alebo samosprávne kraje.
(2)

O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu môže požiadať žiadateľ oprávnený predložiť ...

(3)

Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených ...

(4)

Na základe odporúčania rady fondu fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu ...

(5)

Žiadosť sa podáva v písomnej forme bezodkladne po vzniku stavu v súvislosti s ktorým žiadateľ žiada ...

Žiadosť obsahuje

a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,
f)
prílohy podľa odseku 6, ak ide o poskytnutie prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého ...
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(6)

Žiadateľ k žiadosti priloží

a)
vyjadrenie okresného úradu k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) prvého bodu,12j)
b)
vyjadrenie ministerstva k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) druhého bodu,12k)
c)
správu o zásahu hasičskej jednotky,12l) ak ide stav podľa § 4 ods. 1 písm. ad) tretieho bodu, alebo
d)
vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) štvrtého bodu.12m) ...
(7)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote ...

(8)

Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) nie je právny nárok.

(9)

Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa ...

§ 4d - Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
(1)

Príjmy podľa osobitného predpisu12n) fond poskytne v súlade s cieľmi Programu predchádzania vzniku odpadu ...

a)
predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie množstva produkcie odpadu, podporu triedeného zberu komunálnych ...
b)
podporu informačných kampaní obce pre oblasť odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť ...
c)
monitoring a prevenciu nezákonne umiestneného odpadu,
d)
predchádzanie vzniku odpadu, triedený zber odpadu a recykláciu odpadu,
e)
predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie produkcie odpadu vo výrobnom procese.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno poskytnúť obci.

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ...

(4)

Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ...

(5)

Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. ah), podáva žiadosť v písomnej forme najneskôr ...

a)
názov alebo obchodné meno žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,
e)
miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu,
f)
výšku požadovaných prostriedkov,
g)
výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jeho environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi ...
i)
stručný opis a prínosy projektu,
j)
opis financovania projektu,
k)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré určí špecifikácia činností zverejnená podľa ...
(6)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu formálnej správnosti a úplnosti. Fond môže ...

(7)

Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory formou dotácie a po doručení dokladov,12o) ...

(8)

Zoznam rozhodnutí o poskytnutí dotácie zverejní fond na svojom webovom sídle.

(9)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(10)

Na poskytnutie dotácie sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 13 a správny ...

§ 4e - Dotácia na podporné programové aktivity
(1)

O dotáciu na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 môže požiadať

a)
obec, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,
b)
záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. ...

(3)

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. ...

(4)

O poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity rozhoduje minister na základe odporúčania rady ...

(5)

Výška prostriedkov fondu na poskytovanie dotácií na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 sa ...

(6)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(7)

Na poskytovanie prostriedkov fondu na účel § 4 ods. 2 sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny ...

§ 4f - Dotácia na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti ...
(1)

O dotáciu na účel § 4 ods. 1 písm. ai) môže požiadať

a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia.
(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť jednorazovo, na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie ...

(3)

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. ...

(4)

O poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, ...

(5)

Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účel § 4 ods. 1 písm. ...

(6)

Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) nie je právny nárok.

(7)

Na jednorazové poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný ...

§ 4g - Financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení
(1)

Ministerstvo vnútra môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj). ...

(2)

Žiadosť obsahuje

a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,
f)
doklady preukazujúce náklady, ktoré boli vynaložené na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia ...
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(3)

Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených ...

(4)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) rozhoduje

a)
minister na základe odporúčania rady fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti ...
b)
vláda Slovenskej republiky na návrh ministra, ktorému poskytnutie prostriedkov odporučí rada fondu, ...
(5)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 4 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu ...

(6)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Ak žiadosť ...

(7)

Povinnosť príslušného orgánu konať o povinnosti nahradiť náklady na preventívne opatrenia alebo nápravné ...

(8)

Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) nie je právny nárok.

(9)

Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa ...

§ 4h - Poskytovanie prostriedkov fondu na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného ...
(1)

Ministerstvo vnútra môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak). ...

(2)

Žiadosť obsahuje

a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,
f)
doklady preukazujúce náklady, ktoré boli vynaložené na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne ...
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(3)

Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených ...

(4)

O poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) rozhoduje

a)
minister na základe odporúčania rady fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti ...
b)
vláda Slovenskej republiky na návrh ministra, ktorému poskytnutie prostriedkov odporučí rada fondu, ...
(5)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 4 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu ...

(6)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Ak žiadosť ...

(7)

Nárok toho, kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s osobitným predpisom, ...

(8)

Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) nie je právny nárok.

(9)

Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa ...

§ 4i - Podpora investícií z prostriedkov Modernizačného fondu
(1)

Dotáciu na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.12r) ...

(2)

Fond poskytuje prostriedky na účely § 4 ods. 1 písm. al) na základe písomného rozhodnutia komisie Ministerstva ...

(3)

Fond poskytuje podporu na financovanie investícií prostredníctvom schém štátnej pomoci podľa osobitného ...

(4)

Na základe písomného rozhodnutia komisie podľa odseku 2 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí ...

(5)

Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. al) nie je právny nárok.

(6)

Na poskytnutie dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. al) sa nevzťahujú § 6 a 9 okrem § 9 ods. 10, vykonávací ...

§ 5 - Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)

Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(2)

Po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou ...

(3)

Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ.13)

(4)

Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici.14)

(5)

Fond posúdi bonitu žiadateľa o podporu formou úveru, bonitu projektu žiadateľa a bonitu zábezpeky pre ...

(6)

Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.16)

(7)

Fond je oprávnený zisťovať okolnosti potrebné na rozhodnutie o poskytnutí podpory a kontrolovať použitie ...

§ 6 - Žiadateľ o podporu
(1)

Žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ “) podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) a n) môže byť ...

a)
fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ...
b)
právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ17) so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)

Žiadateľom o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) na odstraňovanie následkov havárie je orgán štátnej správy ...

§ 7 - Druh podpory

Druhy podpory sú:

a)

úver,

b)

dotácia.

§ 8 - Podmienky podpory
(1)

Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) môže žiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) formou dotácie. ...

(2)

Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) ...

(3)

Žiadateľ, ak ním je právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, ...

(4)

Žiadateľ podľa § 6 ods. 2 môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) formou dotácie.

(5)

Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, sa poskytuje podpora ...

§ 9 - Postup poskytovania podpory
(1)

Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) a n), podáva písomnú žiadosť ...

a)
názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho ...
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom ...
c)
miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu a stručný opis ...
d)
výšku požadovaných prostriedkov,
e)
druh podpory,
f)
výšku celkových rozpočtovaných nákladov na projekt,
g)
výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi ...
i)
opis a prínosy projektu,
j)
opis financovania projektu,
k)
preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovanej podpory vo forme úveru,
l)
návrh na zabezpečenie záväzkov, ak ide o žiadosť o podporu vo forme úveru,
m)
prílohy podľa § 13 písm. b).
(2)

Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e), podáva písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje ...

a)
označenie žiadateľa,
b)
opis havárie s návrhom opatrení na odstránenie jej následkov,
c)
predbežné vyčíslenie škody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie následkov ...
d)
výšku požadovanej podpory.
(3)

Žiadosť o podporu formou dotácie musí žiadateľ doručiť fondu najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho ...

(4)

Fond vedie evidenciu podaných žiadostí o podporu a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. ...

(5)

Ak žiadosť o podporu neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a) až l), fond žiadosť o podporu nezaradí ...

(6)

Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory a po doručení dokladov podľa § 13 ...

(7)

Zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a vo vestníku a ...

(8)

Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

(9)

Na postup poskytovania podpory a rozhodovanie o poskytnutí podpory sa nevzťahujú všeobecné predpisy ...

(10)

Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý

a)
porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu alebo
b)
je v likvidácii, alebo na ktorého bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, ...
c)
nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho ...
(11)

Postup podľa odseku 1 písm. i) až m) a odsekov 3 a 5 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je právnická ...

§ 10 - Zmluva
(1)

Zmluva musí obsahovať najmä

a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, výšku, druh, podmienky a časový interval čerpania poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie, ...
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
e)
postup a spôsob vrátenia prostriedkov fondu pri nedodržaní podmienok zmluvy o poskytnutí podpory, zmluvy ...
(2)

Zmluva o poskytnutí úveru musí okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahovať

a)
výšku úrokovej sadzby,
b)
výšku jednotlivých splátok úveru a úrokov z úveru a lehoty a spôsob ich splácania a
c)
zábezpeky splácania úveru.
(3)

Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie a úveru obsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 a 2.

(4)

Časový interval čerpania prostriedkov fondu upravený zmluvou podľa odseku 1 písm. b) možno na návrh ...

§ 11 - Kontrola
(1)

Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania ...

(2)

Fond vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok zmluvy o ...

(3)

Ak žiadateľ pri použití poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie, prostriedkov fondu podľa ...

(4)

Žiadateľ je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom ministerstva a zamestnancom orgánu štátnej ...

(5)

Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej ...

§ 12 - Informačný systém
(1)

Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach o podporu, žiadateľoch ...

(2)

Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu. Údaje, ktoré nepodliehajú ...

(3)

Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby ...

§ 13 - Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a)

podmienkach poskytovania a použitia podpory,

b)

náležitostiach príloh žiadosti o podporu, spôsobe kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadosti ...

§ 14 - Prechodné ustanovenia
(1)

Pohľadávky a záväzky ministerstva týkajúce sa Programu realizácie environmentálnych opatrení sa dňom ...

(2)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu ...

(3)

Na štátneho zamestnanca ministerstva, ktorý prejde na fond, sa nevzťahuje skončenie štátnozamestnaneckého ...

§ 15 - Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2007

Fond najneskôr do 31. augusta 2007 zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa ...

§ 15a - Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2012

Fond môže na základe rozhodnutia ministra poskytnúť pôžičku s úrokom 0,5 % ročne právnickej osobe podľa ...

§ 15b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013

Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 9, ktorá bola podaná do 31. júla 2013, je žiadateľ povinný doplniť ...

§ 15c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ministerstvo zverejní výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 4f najneskôr do 1. ...

§ 15d - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného ...
(1)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

(2)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej ...

V § 32a ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...

V § 42 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. V

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona ...

1.

V § 6 ods. 3 sa slová „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Environmentálny ...

2.

V § 7 ods. 1 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.

3.

V § 8 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.

Čl. VII

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 ...

1.

V § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

2.

V § 80 ods. 5 písm. b) sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. VIII

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení ...

V § 40 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. IX

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmoch sa ...

V § 29 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. X

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

V § 74 ods. 4, § 77 ods. 5 písm. b) a § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho ...

Čl. XIII

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ...

V § 39 ods. 11 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. XV

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov sa mení takto:

V § 16 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. XVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona ...

V § 6 ods. 1, § 58 ods. 3, § 91 ods. 11 a 13, § 92 ods. 9 a § 96 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ ...

Čl. XX

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „organizácie“ vkladá čiarka a tieto slová: „ktorých riaditeľov vymenúva ...

2.

V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej ...

3.

V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iné organizačné útvary“.

4.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sú príjmom Environmentálneho ...

5.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej ...

6.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Vykonávanie funkcií riaditeľov osobitných odborných organizácií [§ 2 ods. 1 písm. f)] sa od účinnosti ...

Čl. XXI

Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto: ...

V § 5 ods. 7 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.

Čl. XXII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 1 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a ...
 • 3)  § 61 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ...
 • 4)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných ...
 • 5)  § 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
 • 6)  § 79 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 7)  § 7 a § 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších ...
 • 8a)  § 32a ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 8b)  § 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
 • 9)  § 18 ods. 11 a 14 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9a)  § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a ...
 • 9aa)  § 18 ods. 6 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9ab)  § 135c ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 9ac)  § 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 9ad)  § 18 ods. 14 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.
 • 10)  § 21 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11)  § 41 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 11a)  § 2 písm. d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11aa)  § 18 ods. 6 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
 • 11b)  § 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných ...
 • 11c)  § 35 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11d)  § 28 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 11e)  § 29 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 11f)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/877/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované ...
 • 11g)  §18 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. ...
 • 11h)  § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 329/2018 Z. z. v znení zákona č. 67/2021 Z. z.
 • 11i)  § 7 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 329/2018 Z. z.
 • 11ia)  § 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych ...
 • 11ib)  § 15 ods. 14 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11j)  Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11k)  § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 11l)  § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 • 12a)  § 79 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12b)  § 8 ods. 2 a § 12 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.
 • 12c)  § 18 ods. 11 zákona č. 414/2012 Z. z.
 • 12ca)  § 7 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z.
 • 12d)  Príloha č. 1 tabuľky A a B zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
 • 12e)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 12f)  § 18 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
 • 12g)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 12h)  § 26 ods. 4 a 5 zákona č. 414/2012 Z. z.
 • 12i)  § 26 odsek 4 zákona č. 414/2012 Z. z.
 • 12j)  § 25 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
 • 12k)  § 36 ods. 1 písm. z) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
 • 12l)  § 31 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. ...
 • 12m)  § 6 ods. 3 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 12n)  § 4 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška ...
 • 12o)  § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 359/2007 Z. z.
 • 12p)  § 31 zákona č. 359/2007 Z. z.
 • 12q)  § 108 ods. 1 písm. q) zákona č. 79/2015 Z. z.
 • 12r)  § 18 ods. 14 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.
 • 12s)  § 18 ods. 15 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.
 • 12t)  § 26 ods. 4 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 535/2021 Z. z.
 • 13)  § 30 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 15)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 16)  § 3a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ...
 • 18)  § 9 zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 11 a § 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ...
 • 22b)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 5 a 9 zákona č. 525/2003 Z. z.
 • 25)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 26)  § 3 a 5 zákona č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich ...
 • 27)  § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28)  § 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore