Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.04.2023

Platnosť od: 02.11.1995
Účinnosť od: 01.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST56JUD>999565DS41EUPP9ČL19

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 233/1995 s účinnosťou od 01.04.2023 na základe 48/2023

Legislatívny proces k zákonu 48/2023§ 30
Mlčanlivosť exekútora

(1)
Exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti podľa tohto zákona a pri činnosti v orgánoch komory. Táto povinnosť nezaniká pozastavením výkonu funkcie exekútora, prerušením výkonu funkcie exekútora ani zánikom výkonu funkcie exekútora.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti sa v rovnakom rozsahu ako na exekútora vzťahuje aj na zamestnancov exekútora, a to aj po zániku pracovnoprávneho vzťahu u exekútora, ako aj na iné osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich s výkonom činnosti podľa tohto zákona.
(3)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona sa nevzťahuje na poskytnutie informácií týkajúcich sa výkonu exekučnej činnosti
a)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, prokuratúre a Policajnému zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,4)
b)
súdu na účely súdneho konania,
c)
komore, ministerstvu a osobám vykonávajúcim dohľad podľa tohto zákona na účely dohľadu,
d)
orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva na účely správy daní a vykonania colného dohľadu a obci na účely správy daní,
e)
účastníkom exekučného konania a ich zástupcom,
f)
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na účely konania podľa osobitného predpisu,5)
g)
pri plnení povinností podľa osobitného predpisu,6)
h)
príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,7)
i)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru pri výkone bezpečnostných previerok podľa osobitného predpisu,7aa)
j)
iným orgánom verejnej moci na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, ak je ich oznamovanie zákonnou povinnosťou exekútora.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona zaniká, ak povinná osoba je tejto povinnosti zbavená ministrom alebo sa chránená skutočnosť stala v súlade so zákonom bežne dostupnou.
(5)
Exekútor nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči svojim zamestnancom v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne vykonanie tých úkonov exekučnej činnosti, ktorých vykonaním ich poveril.
(6)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov7a) nie je týmto zákonom dotknutá.
zobraziť paragraf
§ 34
Zmena exekútora

(1)
Súd aj bez návrhu zmení exekútora, ak opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo rozhodnutím súdu alebo ak mu v konaní bráni zákonná prekážka. Zákonnou prekážkou je aj skutočnosť, že vec bola pridelená exekútorovi v rozpore s § 55 ods. 1 až 7, ale len vtedy, ak táto skutočnosť bola dôvodne uplatnená v lehote 15 dní od zverejnenia údajov o pridelení veci podľa § 56 ods. 3. Pred rozhodnutím o zmene exekútora prihliadne na vyjadrenia účastníkov konania a exekútora.
(2)
Návrh na zmenu exekútora môže z dôvodov podľa odseku 1 podať účastník konania. Návrh účastníka konania na zmenu exekútora nemá odkladný účinok. Na opakované návrhy z dôvodov, o ktorých súd už rozhodol, sa neprihliada; súd o tom bezodkladne upovedomí exekútora, ktorý informuje dotknutého účastníka konania.
(3)
Ustanovenia o vylúčení exekútora sa na zmenu exekútora použijú primerane. Ak súd vyhovie návrhu účastníka konania na zmenu exekútora, môže uložiť pôvodnému exekútorovi poriadkovú pokutu a povinnosť nahradiť účastníkom konania trovy, ktoré im dovtedy v konaní vznikli.
(4)
Rozhodnutím o zmene exekútora nie je dotknutá disciplinárna zodpovednosť exekútora podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 35
Účastníci konania

(1)
Do vydania poverenia na vykonanie exekúcie je účastníkom konania oprávnený. Po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie sú účastníkmi konania oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekútora, účastníkom konania je aj exekútor.
(2)
Účastníkom konania je aj manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
(3)
Účastníkom konania je aj právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu7la) (ďalej len „poverená osoba), a to od okamihu oznámenia skutočnosti, že je oprávnenou osobou na vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,7ab) exekútorovi; ustanovenia § 36 a 37 sa nepoužijú a dodatok k povereniu sa nevyžaduje. Exekútor bezodkladne vyznačí skutočnosť podľa prvej vety v registri exekúcií.
(4)
Ak exekútor určil spôsob vykonania exekúcie postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, neskoršie vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemá právne účinky voči oprávnenému.
(5)
Ak zo zápisu v osobitnom registri, pri ktorom sa predpokladá, že údaje v ňom sú záväzné, vyplýva, že v exekúcii sa postihuje majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, koná sa vo vzťahu k postihovanému majetku s bezpodielovým spoluvlastníkom v rozsahu, v ktorom sa koná s povinným. V ostatných prípadoch sa koná s bezpodielovým spoluvlastníkom v rozsahu, v ktorom sa koná s povinným odvtedy, odkedy sa osvedčí, že ide o majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
zobraziť paragraf
§ 37
Zmena účastníkov konania po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie

(1)
Ak po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie nastane skutočnosť, na základe ktorej dochádza k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, sú účastníci konania povinní bezodkladne túto skutočnosť oznámiť exekútorovi a jej vznik doložiť. Počas exekúcie je postúpenie vymáhaného nároku účinné iba vtedy, ak sa postúpi celý vymáhaný nárok. V pochybnostiach platí, že pôvodný oprávnený postúpil celý vymáhaný nárok. Ustanovenie § 36 ods. 2 sa použije rovnako.
(2)
Oznámenie exekútor predloží súdu. Ustanovenie prvej vety sa použije primerane aj vtedy, ak skutočnosti podľa odseku 1 exekútor zistí pri výkone svojej činnosti inak.
(3)
Súd na skutočnosť podľa odseku 1 prihliadne tak, že vydá dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie, ktorý doručí exekútorovi; to platí aj vtedy, ak došlo k zastaveniu exekúcie vo vzťahu k niektorému z povinných. Ak tu nie sú dôvody na zmenu účastníka konania, súd podľa povahy veci exekúciu celkom alebo sčasti zastaví alebo oznámi exekútorovi, že na vydanie dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie nie je dôvod; v takom prípade sa v exekúcii pokračuje s pôvodnými účastníkmi konania.
zobraziť paragraf
§ 40

(1)
Povinný musí poskytnúť exekútorovi ním požadovanú súčinnosť, najmä všetky exekútorom požadované vysvetlenia vo forme a v lehote určenej exekútorom. V žiadosti o poskytnutie súčinnosti môže exekútor povinného vyzvať na splnenie povinnosti, ktorú mu ukladá exekučný titul. V žiadosti o poskytnutie súčinnosti exekútor poučí povinného o následkoch nesplnenia tejto povinnosti. Žiadosť o poskytnutie súčinnosti sa doručuje do vlastných rúk.
(2)
Povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona má rovnako ako povinný aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu povinného, prokurista povinného, odborný zástupca zodpovedný za podnikanie povinného, likvidátor povinného, nútený správca povinného a zákonný zástupca povinného; ak je povinným právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť exekútorovi rovnako ako povinný má aj osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu naposledy.
(3)
Ak povinný alebo osoba uvedená v odseku 2 neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona a tento nedostatok bráni vedeniu exekúcie, exekútor je oprávnený uložiť donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 4 alebo podať na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5; donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 4 možno uložiť fyzickej osobe len v prípade, ak bola žiadosť o poskytnutie súčinnosti doručená spôsobom podľa § 61b. Ak je to potrebné, môže tiež požiadať orgán Policajného zboru o predvedenie povinného alebo osoby uvedenej v odseku 2, ak ich o možnosti predvedenia poučil; prvá veta platí rovnako. Trovy predvedenia povinného hradí povinný a vymáhajú sa na základe dodatku k povereniu niektorým zo spôsobov určených na uspokojenie práv na peňažné plnenie; na účely § 60 sa trovy predvedenia povinného považujú za príslušenstvo vymáhanej pohľadávky. Vymožené trovy predvedenia podľa tretej vety exekútor bezodkladne poukazuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Trovy predvedenia osoby uvedenej v odseku 2 hradí predvádzaná osoba.
zobraziť paragraf
§ 41
Vyhlásenie povinného o majetku

(1)
Ak je to na ukončenie exekúcie potrebné a je to primerané vymáhanému nároku, exekútor povinného vyzve, aby uskutočnil vyhlásenie o svojom majetku. Popri povinnom možno na vyhlásenie o majetku vyzvať osobu podľa § 40 ods. 2. Na účel podania vyhlásenia o majetku exekútor povinného predvolá alebo ho vyzve, aby vyhlásenie podal písomne v lehote, ktorú určí.
(2)
Výzva podľa odseku 1 sa musí doručiť do vlastných rúk. Exekútor vo výzve upozorní na trestnoprávne následky uvedenia nepravdivých údajov, ako aj na právne následky odopretia poskytnutia vyhlásenia o majetku.
(3)
V súvislosti s vyhlásením o majetku sa nemožno dovolávať zákonom uloženej alebo uznanej povinnosti mlčanlivosti ako dôvodu, pre ktorý nemožno splniť povinnosť urobiť vyhlásenie o svojom majetku.
(4)
Vyhlásenie o majetku musí okrem skutočností, ktoré sa uvádzajú v zozname majetku, obsahovať aj
a)
zoznam hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve povinného vrátane hotovosti s ich opisom a uvedením odhadnej ceny (hodnoty),
b)
údaje o majetkových hodnotách, ku ktorým právo povinného nevyplýva z úradných registrov alebo listín alebo ku ktorým z úradných registrov alebo listín vyplýva právo inej osoby,
c)
zoznam bezodplatných právnych úkonov povinného uskutočnených v posledných troch rokoch s výnimkou obvyklých darov nepatrnej hodnoty,
d)
zoznam právnych úkonov povinného v posledných troch rokoch vykonaných s osobami podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka.
(5)
Vyhlásenie o majetku sa musí urobiť u exekútora ústne do zápisnice alebo na tlačive, ktoré na tento účel zverejní komora na svojom webovom sídle a ktoré exekútor povinnému odošle spolu s výzvou podľa odseku 1.
(6)
Ak povinný alebo osoba uvedená v § 40 ods. 2 nepodá vyhlásenie o majetku podľa odseku 1 a tento nedostatok bráni vedeniu exekúcie, exekútor je oprávnený uložiť donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 alebo podať na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5; donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 4 možno uložiť fyzickej osobe len v prípade, ak bola výzva podľa odseku 1 doručená spôsobom podľa § 61b. Ustanovenie § 40 ods. 3 sa použije primerane.
(7)
V uznesení o uložení donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5 môže súd rozhodnúť o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka, ak osoba uvedená v § 40 ods. 2 nepodá vyhlásenie o majetku v mene povinného podľa odseku 1 ani v súdom ustanovenej lehote, alebo ak je to potrebné vzhľadom na význam dotknutej povinnosti. Doba vylúčenia je jeden rok.
zobraziť paragraf
§ 42

(1)
Počas exekúcie sú tretie osoby povinné exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť v rozsahu primeranom vymáhanému nároku, ak sa im preukázal poverením na vykonanie exekúcie.
(2)
Súdy, prokuratúra, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, notári, iné fyzické osoby a právnické osoby, ak rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, poskytnú údaje potrebné na výkon jeho činnosti podľa tohto zákona; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.
(3)
Policajný zbor poskytuje exekútorovi ochranu podľa osobitného predpisu.7b)
(4)
Štátne orgány, iné orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku, poskytnú údaje potrebné na výkon jeho činnosti podľa tohto zákona; túto povinnosť má najmä orgán, ktorý vedie evidenciu nehnuteľností, orgán, ktorý vedie evidenciu motorových vozidiel, vodičských preukazov a centrálny depozitár cenných papierov.
(5)
Tretie osoby, ktoré majú u seba záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku podliehajúceho exekúcii alebo majetok podliehajúci exekúcii, umožnia exekútorovi tieto záznamy, dokumenty alebo majetok prehliadnuť a na žiadosť mu záznamy alebo dokumenty vydajú alebo urobia iné opatrenie požadované exekútorom na zabezpečenie týchto záznamov, dokumentov alebo majetku; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
(6)
Banky oznámia exekútorovi na žiadosť čísla účtov povinného, stavy účtov povinného a ich zmeny, informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižiek.
(7)
Poskytovateľ univerzálnej poštovej služby oznámi exekútorovi údaje potrebné na výkon jeho činnosti podľa tohto zákona, najmä skutočnosť, či dlžník má poštové priečinky, údaje o počte tam došlých zásielok a o ich odosielateľoch, úhrn súm dochádzajúcich povinnému poštou alebo do jeho poštového priečinka, alebo umožní exekútorovi tieto údaje získať a správnosť údajov na mieste preveriť. Túto povinnosť majú aj iné poštové podniky v rozsahu poskytovaných služieb.
(8)
Podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby7c) oznámia exekútorovi údaje o telefónnych číslach povinného, ktoré nie sú uvedené vo verejne dostupných zoznamoch.
(9)
Poisťovne oznámia exekútorovi údaje o predpokladoch vzniku práva povinného na poistné a výplaty poistných plnení v prospech povinného.
(10)
Vydavatelia tlače oznámia exekútorovi meno podávateľa inzerátu týkajúceho sa nakladania s majetkom povinného uverejneného pod značkou.
(11)
Dopravcovia oznámia exekútorovi príjemcu prepravovaného nákladu povinného, ako aj údaje o prepravovanom tovare.
(12)
Súčinnosť podľa tohto zákona sú tretie osoby povinné poskytnúť exekútorovi bezodkladne, bezodplatne a prednostne elektronicky. Ak má tretia osoba na to vytvorené technické podmienky, poskytuje súčinnosť zdieľaným, nepretržitým a priamym prístupom7d) na základe dohody podľa odseku 13. Exekútor nesmie tretiu osobu obťažovať žiadosťami o poskytnutie súčinnosti nad mieru, ktorú možno od nej spravodlivo vyžadovať.
(13)
Na účely poskytovania súčinnosti môže komora so záujmovým združením bánk, s orgánmi verejnej moci alebo inými osobami povinnými poskytovať súčinnosť uzavrieť dohodu o elektronickej komunikácii; ak je dohoda uzavretá a neexistujú technické prekážky elektronickej komunikácie, komunikuje exekútor prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode.
(14)
Ak je údaje potrebné zistiť v cudzine, exekútor požiada súd, ktorý ho poveril vykonaním exekúcie, o vypracovanie dožiadania o právnu pomoc a jeho zaslanie do cudziny. To platí aj v prípade, ak je potrebné doručiť písomnosť adresátovi v cudzine.
(15)
Ak tretia osoba neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu uznesením. Uznesenie o uložení poriadkovej pokuty súd doručí exekútorovi a tomu, komu sa poriadková pokuta uložila. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 43a
Podmienky uloženia donucovacieho opatrenia

(1)
Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom alebo ak tento zákon predpokladá použitie donucovacích opatrení, exekútor môže uložiť tieto donucovacie opatrenia:
a)
peňažná pokuta,
b)
zadržanie vodičského preukazu,
c)
použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci alebo
d)
zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla časť I alebo časť II (ďalej len „osvedčenie o evidencii vozidla“).
(2)
Donucovacie opatrenie sa uloží, ak možno predpokladať, že bez jeho použitia nedôjde k splneniu povinnosti, ktorej splnenie sa má vynútiť (ďalej len „dotknutá povinnosť“); exekútor alebo súd prihliadne najmä na význam dotknutej povinnosti a na primeranosť donucovacieho opatrenia dotknutej povinnosti. Pri uložení donucovacieho opatrenia sa dbá na to, aby donucovacie opatrenie viedlo k splneniu dotknutej povinnosti. Donucovacie opatrenia podľa odseku 1 písm. b) až d) možno uložiť až po tom, ako uložené donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. a) neviedlo k splneniu dotknutej povinnosti, najskôr však po vydaní dodatku k povereniu podľa § 43c ods. 2; to neplatí, ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom alebo ak je voči povinnému vedená exekúcia na uspokojenie práva na peňažné plnenie.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, povinnému možno donucovacie opatrenie uložiť najskôr po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa exekútorovi doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol.
(4)
Exekútor môže uložiť donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. a)
a)
fyzickej osobe pri prvom uložení najviac 500 eur a pri opakovanom uložení najviac v súhrne 2 000 eur; ak ide o osobu podľa § 40 ods. 2 najviac v súhrne 10 000 eur pre každú takúto osobu jednotlivo,
b)
právnickej osobe pri prvom uložení najviac 1 000 eur a pri opakovanom uložení najviac v súhrne 30 000 eur.
(5)
Exekútor môže podať návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 1 písm. a) súdu, ak uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 4 neviedlo k splneniu dotknutej povinnosti alebo ak je zrejmé, že uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 4 nie je alebo nebude postačujúce, a to s ohľadom na význam dotknutej povinnosti. Súd môže na návrh exekútora uznesením uložiť donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. a) vrátane sumy donucovacieho opatrenia uloženého podľa odseku 4, ak bolo uložené
a)
fyzickej osobe najviac v súhrne 30 000 eur,
b)
právnickej osobe až do výšky 10 % jej ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie; ak nie je možné zistiť ročný obrat alebo ho možno zistiť len s ťažkosťami, najviac v súhrne 50 000 eur.
(6)
Uznesenie súdu o uložení donucovacieho opatrenia podľa odseku 5 súd doručí exekútorovi a povinnému alebo osobe podľa § 40 ods. 2. Ustanovenia § 43c ods. 2 a 3 a § 43d platia rovnako.
(7)
Donucovacie opatrenia podľa odseku 1 písm. b) až d) môžu trvať najviac jeden rok; ustanovenie § 43d ods. 4 tým nie je dotknuté.
(8)
Donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. c) možno použiť na hnuteľné veci, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú vo vlastníctve povinného alebo osoby podľa § 40 ods. 2 alebo na iné hnuteľné veci, ktoré povinný alebo osoba podľa § 40 ods. 2 preukázateľne oprávnene užíva. Donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. c) nemožno použiť na veci nepodliehajúce exekúcii.
(9)
Donucovacie opatrenie exekútor uloží aj bez návrhu tak, že vydá upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia, ktoré doručí do vlastných rúk povinnému alebo osobe podľa § 40 ods. 2. V upovedomení o uložení donucovacieho opatrenia exekútor upovedomí povinného alebo osobu podľa § 40 ods. 2 o uložení donucovacieho opatrenia a o spôsobe jeho vykonania, ak ho je možné určiť, a vyzve túto osobu, aby do 15 dní od doručenia upovedomenia o uložení donucovacieho opatrenia splnila dotknutú povinnosť alebo podala námietky proti upovedomeniu o uložení donucovacieho opatrenia.
(10)
Spolu s upovedomením o uložení donucovacieho opatrenia možno v prípade, ak ide o donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. c) vydať príkaz na použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 43b
Námietky proti upovedomeniu o uložení donucovacieho opatrenia

(1)
Proti upovedomeniu o uložení donucovacieho opatrenia môže povinný alebo osoba dotknutá donucovacím opatrením podať námietky u exekútora. Pri donucovacích opatreniach podľa § 43a ods. 1 písm. a), b) a d) majú námietky podané oprávnenou osobou v lehote 15 dní od doručenia upovedomenia o uložení donucovacieho opatrenia odkladný účinok. Ak na základe námietok exekútor upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia nezruší, predloží námietky spolu so svojím vyjadrením k nim do 10 dní súdu na rozhodnutie. Pred rozhodnutím o námietkach môže súd žiadať, aby exekútor vyjadrenie doplnil.
(2)
Nedôvodné námietky súd uznesením zamietne. Námietky podané neoprávnenou osobou alebo námietky založené na okolnostiach, ktoré v konaní súd už skôr posúdil, súd odmietne. Ak sú námietky dôvodné, súd upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia zruší a zároveň môže exekútorovi uložiť, ako ďalej postupovať.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 43c
Vykonanie donucovacieho opatrenia

(1)
Ak námietky, ktoré majú odkladný účinok, neboli podané, podané námietky odkladný účinok nemajú alebo súd námietkam nevyhovel, exekútor sa postará o vykonanie uloženého donucovacieho opatrenia.
(2)
Donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 písm. a) vymôže exekútor na základe dodatku k povereniu niektorým zo spôsobov pre uspokojenie práv na peňažné plnenie. Dodatok k povereniu súd nevydá, ak neboli splnené predpoklady podľa § 43a ods. 2, najmä ak je výška donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) uložená exekútorom zjavne neprimeraná významu dotknutej povinnosti.
(3)
Vymožené donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 písm. a) je príjmom štátneho rozpočtu; po odpočítaní trov exekúcie je exekútor povinný vymožené plnenie bezodkladne poukázať súdu, ktorý vydal dodatok k povereniu.
(4)
Donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 písm. b) exekútor vykoná vydaním príkazu na zadržanie vodičského preukazu, vyznačením tejto skutočnosti v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel7da) a doručením príkazu na zadržanie vodičského preukazu povinnému do vlastných rúk.
(5)
Donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 písm. d) exekútor vykoná vydaním príkazu na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a jeho doručením orgánu Policajného zboru prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel7db) a povinnému do vlastných rúk.
(6)
Donucovacie opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. b) až d) nemožno vykonať voči
a)
osobe, u ktorej sa preukáže, že podstatná časť príjmov tejto osoby je priamo podmienená držbou vodičského preukazu, oprávneným užívaním veci, ktorej užívaniu má byť bránené použitím technických prostriedkov, alebo držbou osvedčenia o evidencii vozidla,
b)
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
(7)
Ak donucovacie opatrenie alebo jeho rozsah nevedie k splneniu dotknutej povinnosti, exekútor upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia zruší.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 43d
Zastavenie vykonávania donucovacieho opatrenia

(1)
Ak dôjde k splneniu dotknutej povinnosti, zrušeniu upovedomenia o uložení donucovacieho opatrenia alebo zastaveniu exekúcie, exekútor sa bezodkladne postará o to, aby sa donucovacie opatrenie nevykonalo alebo prestalo vykonávať a zruší všetky príkazy a iné opatrenia súvisiace s takýmto donucovacím opatrením; porušenie tejto povinnosti exekútora je disciplinárnym previnením.
(2)
Ak ide o zastavenie vykonávania donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. b), exekútor bezodkladne vyznačí túto skutočnosť v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Ak ide o zastavenie vykonávania donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. d), exekútor bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánu Policajného zboru prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.
(3)
Ak dôjde k splneniu dotknutej povinnosti, pre ktorej nesplnenie bolo uložené donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 písm. a), alebo zastaveniu exekúcie, v rámci ktorej bolo uložené, plnenie zodpovedajúce donucovaciemu opatreniu podľa § 43a ods. 1 písm. a) v časti, v ktorej nebolo vykonané, sa považuje za nevymáhateľné. Splnenie dotknutej povinnosti po uplynutí lehoty ustanovenej rozhodnutím súdu podľa § 41 ods. 7 alebo zastavenie exekúcie, v rámci ktorej súd rozhodol o vylúčení podľa § 41 ods. 7, nemá vplyv na vylúčenie a jeho zapisovanie do registra diskvalifikácií.7dc)
(4)
Zrušenie donucovacieho opatrenia nebráni uloženiu iného donucovacieho opatrenia alebo uloženiu rovnakého donucovacieho opatrenia opakovane za podmienok ustanovených týmto zákonom. V prípade opakovaného uloženia donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) za to isté porušenie dotknutej povinnosti nesmie súhrnná výška uloženého donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) presiahnuť maximálnu výšku podľa § 43a ods. 4 alebo 5; do maximálnej výšky donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5 sa započítava aj suma donucovacieho opatrenia uloženého podľa § 43a ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 45
Exekučný titul

(1)
Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
(2)
Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj
a)
rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,7e)
b)
cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,
c)
notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
d)
vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,
e)
rozhodnutie o dedičstve,
f)
vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,
g)
platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,
h)
vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
i)
iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon,
j)
doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,7f)
k)
upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3,
l)
upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia, ak námietky, ktoré majú odkladný účinok, neboli podané, podané námietky odkladný účinok nemajú alebo súd námietkam nevyhovel,
m)
upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov podľa osobitného predpisu,7fa)
n)
exekučný titul podľa osobitného predpisu.7g)
(3)
Ak záväzok v notárskej zápisnici podľa odseku 2 písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov, môže sa exekúcia týkať iba sumy predstavujúcej poskytnuté peňažné prostriedky a úrokov z omeškania. Inak sa záväzok v notárskej zápisnici nemôže týkať zmluvných pokút.
zobraziť paragraf
§ 46
Potvrdenie o vykonateľnosti

(1)
Potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul
a)
podľa § 45 ods. 1 súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa,
b)
podľa § 45 ods. 2 písm. a) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ak ide o rozhodnutia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie, okrem rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktoré opatrí potvrdením o vykonateľnosti ministerstvo; tieto orgány pri potvrdzovaní vykonateľnosti skúmajú a overujú iba pravosť rozhodnutia,
c)
podľa § 45 ods. 2 písm. b) orgán cudzieho štátu, v ktorom bol exekučný titul vydaný,
d)
v ostatných prípadoch orgán na to oprávnený alebo orgán, ktorý schválil dohodu, na podklade ktorej exekúciu zákon pripúšťa.
(2)
Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje pri exekučnom titule podľa § 45 ods. 2 písm. c), k), l) a m).
zobraziť paragraf
§ 48
Návrh na vykonanie exekúcie

(1)
Exekučné konanie sa začína na návrh.
(2)
Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá. Z dôvodov podľa osobitného predpisu7h) môže návrh podať aj Justičná pokladnica.
(3)
Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva príslušnému súdu a musí obsahovať
a)
označenie súdu, ktorému je určený,
b)
označenie oprávneného a povinného; ak je účastníkom konania
1.
fyzická osoba, označuje sa menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu a dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom,
2.
právnická osoba, označuje sa názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom organizácie alebo iným identifikačným údajom; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, tieto údaje sa musia osvedčiť pripojeným výpisom z registra alebo výpisom z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná,
c)
označenie zástupcu oprávneného, a ak návrh podáva viacero oprávnených, označenie spoločného zástupcu oprávnených,
d)
označenie exekútora, ak sa návrh na vykonanie podáva prostredníctvom exekútora,
e)
označenie exekučného titulu, na základe ktorého možno viesť exekúciu, z ktorého vyplýva oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie voči povinnému; ak ide o právne nástupníctvo, opis skutočností, z ktorých právne nástupníctvo vyplýva,
f)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov týkajúcich sa vlastného vzťahu s povinným, ak má byť exekúcia vedená na podklade exekučného titulu, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou; to platí aj v prípade, ak sa preukazuje oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie nepretržitým radom indosamentov,
g)
označenie vymáhaného nároku; ak ide o nárok na peňažné plnenie, s rozdelením na istinu, opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky, kapitalizované príslušenstvo pohľadávky, zmluvnú pokutu, trovy exekúcie oprávneného,
h)
označenie účtu oprávneného v banke, na ktorý mu má byť poukázané vymožené plnenie, ak má oprávnený vedený účet v banke,
i)
uvedenie elektronickej adresy oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak ide o oprávneného, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku,
j)
vyhlásenie oprávneného o splnení podmienky alebo vzájomnej povinnosti, ak to, čo exekučný titul ukladá povinnému, sa viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej povinnosti, a označenie dôkazov,
k)
vyhlásenie oprávneného, že povinnosť podľa exekučného titulu nebola dobrovoľne splnená; ak povinnosť nebola splnená čiastočne, vyhlásenie, v akej časti ku dňu podania návrhu na vykonanie exekúcie,
l)
dátum podania.
(4)
K návrhu na vykonanie exekúcie sa musí pripojiť
a)
rovnopis exekučného titulu spolu s potvrdením o jeho vykonateľnosti, ak sa vyžaduje; platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní nie je potrebné pripojiť,
b)
listina, ktorou sa preukazuje právne nástupníctvo; ak právne nástupníctvo vyplýva zo zákona alebo z obchodného registra, postačí na ne odkázať,
c)
listina, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo vzájomná povinnosť, ak vyplývala z exekučného titulu,
d)
spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje, ak ide exekúciu na podklade exekučného titulu priznávajúceho nárok zo spotrebiteľskej zmluvy; to neplatí, ak je exekučným titulom platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní alebo bol návrh na vydanie platobného rozkazu podaný podľa zákona o upomínacom konaní.
(5)
K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise.7i) Ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje na vykonanie exekúcie rozhodnutie o vyhlásení vykonateľnosti,7j) oprávnený pripojí aj rozhodnutie súdu o vyhlásení vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu. Ak o uznaní cudzieho exekučného titulu rozhodol súd v osobitnom konaní podľa osobitného predpisu,7k) oprávnený pripojí aj rozhodnutie o uznaní. Ak bol cudzí exekučný titul osvedčený podľa osobitného predpisu7l) a ako podmienka jeho výkonu sa nevyžaduje rozhodnutie súdu o jeho vykonateľnosti, oprávnený pripojí aj osvedčenie.
(6)
Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Zaručená konverzia sa nevyžaduje, ak návrh na vykonanie exekúcie ako oprávnený podáva ten, kto je pôvodcom exekučného titulu, alebo právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu.7la)
(7)
Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva. Návrh musí byť autorizovaný, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.
(8)
Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku alebo mu v možnosti podať návrh elektronickými prostriedkami bránia iné dôvody, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do začatia exekúcie; jednotlivé úkony uskutočňuje bezodkladne. Návrh na vykonanie exekúcie podľa prvej vety exekútor zašle súdu do 15 dní. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov, ktorých výšku a spôsob určenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(9)
Ak návrh na vykonanie exekúcie podávajú viacerí oprávnení, musia mať v exekučnom konaní spoločného zástupcu.
(10)
K návrhu na vykonanie exekúcie možno pripojiť osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti a znalecký posudok alebo odborné stanovisko znalca, z ktorého je zrejmá všeobecná hodnota inej povinnosti ako zaplatenie peňažnej sumy v peniazoch, ktorú môžu vykonať aj iné osoby, uložená exekučným titulom, ak hodnota tejto povinnosti nevyplýva z exekučného titulu.
zobraziť paragraf
§ 55
Poverenie na vykonanie exekúcie a prideľovanie vecí

(1)
Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd. Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Náhodným výberom sa veci neprideľujú exekútorovi, ktorému bol prerušený výkon funkcie exekútora, ktorému bol pozastavený výkon funkcie exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol alebo ktorému bol ustanovený zástupca.
(2)
Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa
a)
trvalého pobytu alebo pobytu povinného, ak je povinný fyzickou osobou,
b)
sídla povinného, ak je povinný právnickou osobou,
c)
sídla orgánu, ktorý je podľa osobitných predpisov oprávnený konať za štát, ak je povinným štát,
d)
sídla organizačnej zložky podniku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu.
(3)
Ak vec nemožno prideliť postupom podľa odseku 2, pridelí sa exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom mal povinný naposledy adresu trvalého pobytu alebo pobytu, sídla alebo sídla organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby; inak sa vec pridelí náhodným výberom exekútorovi vymenovanému pre územný obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici.
(4)
Ak proti povinnému je vedená exekúcia, v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie, každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému; náhodný výber exekútora podľa odseku 1 sa v takom prípade nepoužije.
(5)
Veci sú exekútorom podľa odsekov 1 až 4 prideľované rovnomerne s prihliadnutím na výšku, povahu vymáhaných nárokov a s ohľadom na aktuálny počet neskončených vecí všetkých exekútorov príslušného územného obvodu.
(6)
Ak je oprávneným subjekt podľa osobitného predpisu,7p) ktorý v návrhu na vykonanie exekúcie uvedie, že si to vyžaduje ochrana utajovaných skutočností, náhodný výber podľa odseku 1 sa uskutoční prednostne z exekútorov, ktorí spĺňajú podmienky na postúpenie utajovanej skutočnosti podľa osobitného predpisu.7q)
(7)
Odseky 1 až 6 sa nepoužijú a súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie exekútorovi, ktorý vydal osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti, ak je podkladom na exekúciu exekučný titul, ktorý ukladá inú povinnosť ako zaplatenie peňažnej sumy, ktorú okrem povinného môžu vykonať aj iné osoby, k návrhu na vykonanie exekúcie je pripojené osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti uloženej týmto exekučným titulom a znalecký posudok alebo odborné stanovisko znalca, z ktorého je zrejmá všeobecná hodnota povinnosti v peniazoch, ak hodnota povinnosti nevyplýva z exekučného titulu.
(8)
Namietať skutočnosť, že vec bola exekútorovi pridelená v rozpore s odsekmi 1 až 7, možno len v lehote 15 dní od zverejnenia údajov o pridelení veci podľa § 56 ods. 3; na námietku uplatnenú neskôr sa neprihliada.
zobraziť paragraf
§ 58
Preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania

(1)
Exekútor môže oprávneného vyzvať na zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania, ak ide o exekúciu na uspokojenie práva na
a)
nepeňažné plnenie,
b)
peňažné plnenie predajom hnuteľných vecí po vydaní upovedomenia o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí,
c)
peňažné plnenie predajom nehnuteľnosti alebo predajom podniku po vydaní exekučného príkazu na vykonanie exekúcie.
(2)
Odsek 1 sa neuplatní, ak je oprávneným fyzická osoba, ktorá je oslobodená od platenia súdnych poplatkov.
(3)
Výšku preddavku podľa odseku 1 určí exekútor s odbornou starostlivosťou, a to s prihliadnutím na predpokladané nevyhnutné výdavky určeného spôsobu vykonania exekúcie; postup s odbornou starostlivosťou je exekútor povinný odôvodniť.
(4)
Ak oprávnený na výzvu exekútora nezloží preddavok v lehote určenej exekútorom nie kratšej ako 15 dní, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie.
(5)
Zložený preddavok je exekútor povinný bezodkladne po tom, ako je to možné, vyúčtovať a vrátiť oprávnenému celkom alebo sčasti, ak preddavok nebol potrebný na úhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania; spotrebovaný preddavok sa nevracia.
zobraziť paragraf
§ 61a

(1)
Upovedomenie o začatí exekúcie musí popri náležitostiach podľa § 61 ods. 1 obsahovať
a)
označenie exekútora, ktorý ho vydal,
b)
označenie exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,
c)
označenie oprávneného a povinného a ich zástupcov,
d)
označenie vymáhaného nároku,
e)
výšku trov pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie,
f)
výšku trov po uplynutí 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, ak povinný nesplnil vymáhanú povinnosť v lehote podľa písmena e),
g)
poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie, o spôsobe jeho podania a o lehote, do uplynutia ktorej má tento návrh odkladný účinok,
h)
poučenie o právnych účinkoch upovedomenia o začatí exekúcie a o možnosti žiadať o povolenie splniť vymáhanú povinnosť v splátkach,
i)
poučenie o možnosti namietať proti uznaniu alebo výkonu cudzieho rozhodnutia, ak sa podľa osobitného predpisu nevyžaduje vyhlásenie vykonateľnosti,7l) v rozsahu, v akom to tento osobitný predpis dovoľuje.
(2)
Ak je podkladom na vykonanie exekúcie cudzí exekučný titul, k upovedomeniu o začatí exekúcie sa pripoja aj iné listiny, ak tak ustanovuje osobitný predpis.7l) K upovedomeniu sa pripojí aj cudzí exekučný titul, ak povinnému nebol doručený už skôr.
(3)
Ak ide o exekúciu, v ktorej môže byť uložené donucovacie opatrenie, upovedomenie o začatí exekúcie obsahuje poučenie o možnosti uloženia donucovacieho opatrenia.
zobraziť paragraf
§ 61g
Žiadosť povinného o splátky

(1)
Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2)
Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a)
povinný je fyzickou osobou,
b)
povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c)
nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d)
vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 5 000 eur,
e)
povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v 18 mesačných splátkach rozvrhnutých tak, aby najmenej polovica vymáhaného nároku bola zaplatená do 6 mesiacov od zaplatenia prvej splátky,
f)
povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3)
Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj vtedy, ak
a)
povinný je právnickou osobou,
b)
povinný nie je vedený v zozname daňových dlžníkov7ra) alebo v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu,7rb)
c)
povinný vyhlási, že nie je proti nemu vedené iné exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie,
d)
povinný vyhlási, že riadne vedie účtovníctvo,
e)
podľa poslednej účtovnej závierky nemal povinný záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur,
f)
podľa poslednej účtovnej závierky nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,
g)
povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
h)
nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
i)
vymáhaný nárok presahuje 1 000 eur a nepresahuje 10 000 eur,
j)
povinný urobí vyhlásenie podľa § 61g ods. 2 písm. e) a
k)
povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 500 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(4)
Ak oprávnený môže byť poskytovateľom štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov,7rc) exekútor povolí splnenie vymáhaného nároku v splátkach len so súhlasom oprávneného pri splnení podmienok poskytnutia štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov.
(5)
So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3; to neplatí, ak je povinný právnickou osobou a nie sú splnené podmienky podľa odseku 3 písm. b) až f).
(6)
Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.
(7)
Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada.
zobraziť paragraf
§ 61h
Dôvody odkladu exekúcie

(1)
Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak
a)
povinný v priebehu exekúcie zomrel,
b)
bola podaná vylučovacia žaloba alebo prebieha konanie o určení vlastníckeho práva podľa § 44 ods. 9,
c)
povinný podal žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa prihliada,
d)
povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky,
e)
povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne,
f)
povinný, ktorý podal návrh na zastavenie exekúcie, zložil zábezpeku v hodnote vymáhaného nároku na osobitný účet exekútora zriadený na tento účel,
g)
z osobitného predpisu7s) vyplýva, že sa exekúcia odkladá alebo že sa prerušuje,
h)
po začatí exekúcie bolo rozhodnuté o odklade vykonateľnosti exekučného titulu,
i)
súd podal Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania, pretože dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov,
j)
súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Vydaním upovedomenia o odklade exekúcie sa exekúcia odkladá. Ak ide o dôvod odkladu exekúcie podľa odseku 1 písm. b), exekúcia sa odkladá v časti týkajúcej sa dotknutej veci. Ak v § 38 ods. 2 nie je ustanovené inak, len čo uplynie doba, počas ktorej bola exekúcia odložená, exekútor v exekúcii pokračuje bez rozhodnutia.
(3)
Exekútor žiadosti povinného podľa odseku 1 písm. d) vyhovie tak, že odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného.
(4)
Na žiadosť povinného sa neprihliada, ak
a)
ide o opakovanú žiadosť povinného podľa odseku 1 písm. d) počas exekučného konania,
b)
povinnému už bola doručená dražobná vyhláška alebo
c)
povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach.
zobraziť paragraf
§ 61i
Všeobecné účinky odkladu exekúcie

(1)
Počas odkladu exekúcie z dôvodov podľa § 61h ods. 1 písm. a), b), d), g), i) a j) (ďalej len „odklad s blokovaním“) nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.
(2)
Počas odkladu exekúcie z dôvodov podľa § 61h ods. 1 písm. c), e), f) a h) (ďalej len „odklad bez blokovania“) exekútor nevykonáva úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii; ak takéto úkony už vykonal, zruší ich. Počas odkladu exekúcie z dôvodov podľa § 61h ods. 1 písm. c) exekútor môže vykonávať úkony smerujúce k zisteniu majetku podliehajúcemu exekúcii a ak je to potrebné, zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť.
(3)
Ak sa v tomto zákone v § 33 ods. 7, § 44 ods. 1 a § 61k ods. 2 uvádza, že procesný úkon má odkladný účinok, rozumejú sa tým účinky odkladu s blokovaním.
zobraziť paragraf
§ 61k
Zastavenie exekúcie súdom

(1)
Súd exekúciu zastaví v celom rozsahu alebo v časti, ak
a)
po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku,
b)
exekučný titul bol zrušený,
c)
je tu dôvod podľa osobitného predpisu,7l) pre ktorý sú uznanie alebo výkon cudzieho exekučného titulu neprípustné, ibaže ho bolo možné v konaní už skôr uplatniť (§ 54 ods. 2),
d)
sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu,
e)
je predpoklad, že iná povinnosť uložená exekučným titulom, najmä povinnosť niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť, ktorú okrem povinného nemôžu vykonať iné osoby, bude dobrovoľne a riadne plnená aj bez vedenia exekučného konania; predpokladá sa, že iná povinnosť je dobrovoľne a riadne plnená, ak od posledného porušenia tejto inej povinnosti uplynulo najmenej 6 mesiacov.
(2)
Povinný môže z dôvodov podľa odseku 1 podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný účinok.
(3)
V neskôr podaných návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po uplynutí lehoty podľa odseku 2. V poradí ďalších návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po podaní predchádzajúceho návrhu na zastavenie exekúcie. Obmedzenia podľa prvej a druhej vety sa neuplatnia, ak ide o také skutočnosti, ktoré povinný bez vlastnej viny nemohol skôr uplatniť.
(4)
Návrh na zastavenie exekúcie nemá odkladný účinok, ak
a)
ide o návrh na zastavenie exekúcie podľa odseku 3,
b)
ide o návrh na zastavenie exekúcie, ktorá je vedená na podklade exekučného titulu, ktorým je neodkladné opatrenie alebo uznesenie o zabezpečení dôkazu, ktoré nadobudli právoplatnosť,
c)
prílohou návrhu na vykonanie exekúcie na uspokojenie práva na nepeňažné plnenie je osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti a znalecký posudok alebo odborné stanovisko znalca, z ktorého je zrejmá všeobecná hodnota inej povinnosti ako zaplatenie peňažnej sumy v peniazoch, ktorú môžu vykonať aj iné osoby, uložená exekučným titulom, ak hodnota tejto povinnosti nevyplýva z exekučného titulu.
(5)
Návrh na zastavenie exekúcie sa podáva u exekútora. Ak povinný navrhol zastavenie exekúcie, exekútor bezodkladne vyzve oprávneného na vyjadrenie sa k návrhu v lehote nie kratšej ako desať dní. Ak oprávnený so zastavením exekúcie súhlasí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania a súdu; inak do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa oprávneného exekútor predloží návrh na zastavenie exekúcie spolu so svojím vyjadrením a prípadným vyjadrením oprávneného súdu.
zobraziť paragraf
§ 61l

(1)
O návrhoch na zastavenie exekúcie, ktoré majú odkladný účinok, a o návrhoch na zastavenie exekúcie podľa § 61k ods. 4 písm. b) a c) rozhoduje súd prednostne.
(2)
Na prejednanie návrhu na zastavenie exekúcie nie je potrebné nariaďovať pojednávanie. Pred rozhodnutím môže súd nariadiť vypočutie určitej osoby.
(3)
Ak je tu dôvod zastavenia exekúcie, súd exekúciu zastaví a rozhodne o trovách exekúcie vrátane určenia ich výšky; inak návrh zamietne. Ak súd návrh na zastavenie exekúcie zamietol z dôvodu, že návrh bol podaný oneskorene, i keď tu dôvod na zastavenie exekúcie je, povinný má právo domáhať sa vrátenia plnenia žalobou podanou voči oprávnenému.
(4)
Rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo o návrhu na zastavenie exekúcie, sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi.
(5)
Proti rozhodnutiu o zastavení exekúcie podľa § 61k ods. 1 písm. c) je prípustné odvolanie.
zobraziť paragraf
§ 63

(1)
Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať
a)
zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
b)
prikázaním pohľadávky,
c)
predajom hnuteľných vecí,
d)
predajom cenných papierov,
e)
predajom nehnuteľnosti,
f)
predajom podniku.
(2)
Ak je podkladom na exekúciu exekučný titul, ktorý ukladá inú povinnosť ako zaplatenie peňažnej sumy, ktorú okrem povinného môžu vykonať aj iné osoby, k návrhu na vykonanie exekúcie je pripojené osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti a znalecký posudok alebo odborné stanovisko znalca, z ktorého je zrejmá všeobecná hodnota povinnosti v peniazoch, ak hodnota povinnosti nevyplýva z exekučného titulu, exekúciu možno vykonať spôsobmi podľa odseku 1. Proti stanoveniu výšky všeobecnej hodnoty povinnosti, ak hodnota povinnosti nevyplýva z exekučného titulu, možno namietať v návrhu na zastavenie exekúcie z dôvodov podľa § 61k.
(3)
Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.
(4)
Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 3, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr.
(5)
Spôsob vykonania exekúcie vedenej na podklade exekučného titulu ukladajúceho inú povinnosť ako zaplatenie peňažnej sumy sa spravuje povahou uloženej povinnosti a možno ju vykonať
a)
vyprataním a vykázaním,
b)
odobratím veci a cenných papierov,
c)
rozdelením spoločnej veci,
d)
odstránením stavby alebo uskutočnením inej činnosti,
e)
splnením negatórnych a iných povinností.
zobraziť paragraf
§ 89

(1)
Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia, z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a z doplnkového výsluhového dôchodku.
(2)
Do čistého príjmu sa nezapočítava prídavok na dieťa a zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.
(3)
Ak ide o exekúciu zrážkami z dôchodku občana, ktorý je povinný platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, nepodlieha exekúcii suma potrebná na platenie tejto úhrady a suma rovnajúca sa povinnému zostatku z príjmu občana po zaplatení tejto úhrady.
zobraziť paragraf
§ 115

(1)
Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.
(2)
Z exekúcie sú vylúčené
a)
bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b)
nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
c)
domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d)
veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
e)
zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
f)
veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu,11a) peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu11aa) a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,11aaa)
g)
osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
h)
snubný prsteň a obrúčka,
i)
hotové peniaze do sumy 165 eur,
j)
študijná literatúra a hračky.
(3)
Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde,11ba) ak by ich zexekvovaním bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov,11bb) a chovné zvieratá, t. j. dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemenné prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany.
(4)
Z exekúcie je vylúčený podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde11bc) a podiel účastníka na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.11bca)
zobraziť paragraf
§ 121

Ak je obava, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu hnuteľných vecí pojatých do súpisu, exekútor sa postará o ich vhodné zabezpečenie na trovy povinného. Vhodným zabezpečením hnuteľných vecí sa rozumie ich označenie pečatidlom alebo pečiatkou exekútora a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci alebo ich úschova v priestoroch označených exekútorom. Iný spôsob zabezpečenia hnuteľných vecí nie je prípustný.
zobraziť paragraf
§ 167

(1)
Na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriadi exekučné záložné právo zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. V katastri nehnuteľností sa zapíše, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku.
(2)
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh oprávneného; súhlas záložného veriteľa so zriadením exekučného záložného práva nie je potrebný.
(3)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému okresnému úradu zrušenie exekučného záložného práva.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 180
Všeobecné ustanovenia

(1)
Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, na exekúciu vedenú na podklade rozhodnutia ukladajúceho inú povinnosť ako zaplatenie peňažnej sumy sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii, ktorej podkladom je rozhodnutie ukladajúce zaplatenie peňažnej sumy. Trovy oprávneného, ako aj trovy exekúcie vymôže exekútor spôsobmi určenými na uspokojenie práv na peňažné plnenie.
(2)
Na účel uspokojenia práv na nepeňažné plnenie podľa tejto hlavy je exekútor oprávnený vynútiť si vstup na nehnuteľnosti. Rovnaké oprávnenie má osoba poverená exekútorom alebo osoba, ktorá sa na úkone zúčastňuje.
(3)
Ak je to účelné, exekútor môže podľa povahy veci uložiť donucovacie opatrenie pred vydaním exekučného príkazu podľa tejto hlavy alebo podať na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5.
(4)
O úkone vykonávanom mimo sídla exekútorského úradu exekútor spíše záznam o úkone. Pri úkone je exekútor tiež oprávnený zhotovovať audiovizuálny záznam. Audiovizuálny záznam je súčasťou exekučného spisu; to platí aj v prípade jeho poškodenia, kedy sa na audiovizuálnom zázname uvedie dátum jeho poškodenia, kedy bolo poškodenie audiovizuálneho záznamu zistené a okolnosti jeho poškodenia.
zobraziť paragraf
§ 181
Vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti a vykázanie

(1)
Ak exekučný titul ukladá povinnosť vypratať nehnuteľnosť alebo jej časť vrátane povinnosti vypratať byt alebo nebytový priestor, exekútor vykoná exekúciu vykázaním a vyprataním. Ak je to účelné, exekútor môže pred vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti vyvesiť na viditeľnom mieste bytu alebo nebytového priestoru, ktorý sa má vypratať, písomnú informáciu o plánovanom vyprataní nehnuteľnosti alebo jej časti.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vykázaním a vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie vykázaním a vyprataním), v ktorom určí termín vykázania a vypratania.
(3)
Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obci, v ktorej katastrálnom území sa vypratávaná nehnuteľnosť nachádza; povinnému sa doručí do vlastných rúk. Ak ide o byt alebo nebytový priestor, exekučný príkaz sa doručí aj tomu, kto vykonáva správu bytového domu; to neplatí, ak jeho zistenie sťaží vykonanie exekúcie.
(4)
K vykonaniu exekúcie vykázaním a vyprataním exekútor prizve nezaujatú osobu; to neplatí, ak exekútor zabezpečí vyhotovenie audiovizuálneho záznamu.
(5)
Po doručení exekučného príkazu exekútor vykoná opatrenia, aby
a)
sa z vypratávanej nehnuteľnosti alebo jej časti odstránili veci v držbe povinného a osoby, ktorá oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo jej časť odvodzuje od súhlasu povinného, alebo osoby, ktorá nevie osvedčiť právny titul užívania vypratávanej nehnuteľnosti,
b)
z vypratávanej nehnuteľnosti alebo jej časti bol vykázaný povinný, osoba, ktorá užívanie nehnuteľnosti odvodzuje od súhlasu povinného, ako aj osoba, ktorá nevie osvedčiť právny titul užívania vypratávanej nehnuteľnosti.
zobraziť paragraf
§ 182
Vypratané veci

(1)
Vypratané veci sa odovzdajú povinnému alebo plnoletej osobe podľa § 181 ods. 5 písm. b), ktorá sa vo vypratávanej nehnuteľnosti nachádza, ak je ochotná vypratané veci prevziať. V ostatných prípadoch ich exekútor spíše a uschová na trovy povinného; povinný je oprávnený nahliadnuť do záznamu o spísaní vecí pri ukončení súpisu vecí.
(2)
Ak ide o bezcennú vec alebo vec nepatrnej hodnoty, alebo ide o vec, ktorú sa nepodarilo speňažiť alebo odovzdať podľa § 183 ods. 3, exekútor môže s touto vecou voľne nakladať vrátane jej zničenia; o tom sa vykoná záznam, ktorý je súčasťou spisu.
zobraziť paragraf
§ 183
Prevzatie a speňaženie vyprataných vecí

(1)
Ak povinný alebo blízka osoba povinného, ktorá vyhlási, že je ochotná vypratané veci prevziať, alebo iná osoba, ktorá osvedčí, že je oprávnená vypratané veci držať, nevyzdvihne vypratané veci do piatich pracovných dní odo dňa, keď boli uschované, exekútor ich speňaží ako stoja a ležia v mene povinného ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom konaní. O tomto postupe sa povinný a osoba podľa prvej vety poučia podľa § 181 ods. 1 druhej vety. Na tento účel exekútor zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj, a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, v ktorých bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet exekútora. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb. Prevzatie vyprataných vecí zabezpečí nadobúdateľ na svoje náklady.
(2)
Ak po uspokojení trov exekúcie vrátane nevyhnutých výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie sú kryté preddavkom, nie je vyčerpaný výťažok zo speňaženia, zvyšný výťažok exekútor vyplatí povinnému.
(3)
Ak sa vypratané veci nepodarí speňažiť v ponukovom konaní, exekútor ich odovzdá oprávnenému. Ak ich oprávnený neprevezme, exekútor nájde vhodnú osobu, ktorá je ochotná vypratané veci prevziať a využiť. Platí, že ten, kto vypratané veci prevzal od exekútora, je ich oprávneným držiteľom a môže s nimi voľne nakladať. Oprávnený držiteľ má právo voči povinnému na úhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vypratané veci počas oprávnenej držby, v rozsahu zodpovedajúcom zhodnoteniu týchto vecí ku dňu ich vrátenia, ako aj obvyklých nákladov súvisiacich s údržbou a prevádzkou vyprataných vecí; na tento účel má k prevzatým vyprataným veciam zádržné právo.
zobraziť paragraf
§ 184
Náhradné ubytovanie a bytová náhrada

(1)
Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vypratal nehnuteľnosť alebo jej časť oproti povinnosti zabezpečiť pre povinného bytovú náhradu alebo náhradné ubytovanie, exekútor vykoná exekúciu vykázaním a vyprataním až vtedy, keď oprávnený preukáže, že pre povinného je zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada alebo náhradné ubytovanie.
(2)
Povinný môže navrhnúť zastavenie exekúcie vykázaním a vyprataním aj z dôvodu, že nie je zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada alebo náhradné ubytovanie.
(3)
Oprávnený a povinný sa môžu písomne dohodnúť, že namiesto zabezpečenia bytovej náhrady alebo náhradného ubytovania oprávnený zaplatí povinnému dohodnutú peňažnú sumu. Zaplatením peňažnej sumy sa oprávnený zbaví svojej povinnosti zabezpečiť zodpovedajúcu bytovú náhradu alebo náhradné ubytovanie.
zobraziť paragraf
§ 185
Odobratie veci

(1)
Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vydal alebo odovzdal oprávnenému vec, exekúcia sa vykoná odobratím veci so všetkým, čo k nej patrí alebo je potrebné k jej užívaniu, a odovzdaním oprávnenému.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie odobratím veci a povinnému vec so všetkým, čo k nej patrí alebo je potrebné k jej užívaniu, odoberie,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie odobratím veci) a odobratú vec so všetkým, čo k nej patrí alebo je potrebné k jej užívaniu, odovzdá oprávnenému.
(3)
Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí povinnému až pri odobratí veci.
(4)
Ak je to účelné, môže exekútor v upovedomení o začatí exekúcie odobratím veci vyzvať povinného, aby v lehote na podanie návrhu na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom, vydal vec alebo označil miesto, kde sa vec, ktorá má byť odobratá, nachádza. Po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie odobratím veci) a uloží donucovacie opatrenie alebo podá na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5; v takom prípade sa odseky 2 a 3 nepoužijú.
(5)
Ak má vec, ktorá sa má odobrať, pri sebe iná osoba, exekútor vyzve túto osobu, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy vydala vec alebo označila miesto, kde sa vec, ktorá má byť odobratá, nachádza. Po márnom uplynutí lehoty postupuje exekútor primerane podľa ustanovení o exekúcii prikázaním pohľadávky; po vydaní exekučného príkazu je exekútor oprávnený uložiť donucovacie opatrenie alebo podať na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5.
(6)
K odobratiu veci exekútor prizve nezaujatú osobu; to neplatí, ak exekútor zabezpečí vyhotovenie audiovizuálneho záznamu.
(7)
Odobratie veci sa nevykoná, ak nie je pri ňom prítomný oprávnený alebo jeho zástupca, alebo ak oprávnený nezabezpečí miesto na uloženie odobratej veci vrátane preddavku na úhradu nákladov s tým spojených. Ak sa má vec podľa exekučného titulu zničiť na trovy povinného, ustanovenia o odstránení stavby sa použijú primerane.
(8)
Na účely vykonania exekúcie je exekútor podľa povahy veci oprávnený
a)
vykonať osobnú prehliadku povinného; ak povinný nie je osobou rovnakého pohlavia ako exekútor, exekútor zabezpečí osobnú prehliadku prostredníctvom osoby rovnakého pohlavia,
b)
vykonať prehliadku nehnuteľnosti, časti nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, kde sa môže vec, ktorá má byť odobratá, podľa odôvodneného predpokladu exekútora nachádzať,
c)
postupovať primerane podľa ustanovení o exekúcii prikázaním pohľadávky, ak má pri sebe vec, ktorá má byť odobratá, iná osoba a exekútor nepostupuje podľa odseku 5.
(9)
Oprávnený a povinný sa môžu písomne dohodnúť, že namiesto odobratia veci povinný zaplatí oprávnenému dohodnutú peňažnú sumu alebo mu poskytne inú vec; zaplatením peňažnej sumy alebo odovzdaním a prevzatím inej veci a zaplatením trov exekúcie sa exekúcia považuje za skončenú.
(10)
Ak sa napriek vykonaným šetreniam nepodarí vec odobrať z dôvodu, že sa nachádza na neznámom mieste, stala sa neupotrebiteľnou alebo je pravdepodobné, že bola zničená, alebo nedôjde k splneniu dohody podľa odseku 9, exekútor na žiadosť a trovy oprávneného zabezpečí znalecký posudok alebo odborné stanovisko znalca, z ktorého je zrejmá všeobecná hodnota veci v peniazoch ku dňu vykonateľnosti exekučného titulu, a požiada súd o vydanie dodatku k povereniu na vymoženie sumy v rozsahu všeobecnej hodnoty veci stanovenej znalcom a trov exekúcie. Proti stanoveniu výšky všeobecnej hodnoty veci možno namietať v návrhu na zastavenie exekúcie z dôvodov podľa § 61k.
zobraziť paragraf
§ 186
Odobratie cenných papierov

(1)
Ak ide o listinné cenné papiere, ustanovenie § 185 sa použije primerane.
(2)
Ak sa napriek vykonaným šetreniam nepodarí listinné cenné papiere odobrať z dôvodu, že sa nachádzajú na neznámom mieste alebo je pravdepodobné, že boli stratené alebo zničené, môže oprávnený na základe vydaného osvedčenia o neplnení nepeňažnej povinnosti podať návrh na umorenie listiny.
(3)
Ak ide o cenné papiere, ktoré majú podobu zaknihovaných cenných papierov, exekútor vykoná úkony potrebné na registráciu pozastavenia výkonu práva povinného nakladať so zaknihovanými cennými papiermi na účte majiteľa cenných papierov a na registráciu prevodu z účtu majiteľa cenných papierov povinného v prospech účtu majiteľa cenných papierov oprávneného príkazom podľa osobitného predpisu.12b)
zobraziť paragraf
§ 187
Odobratie vecí, ktoré môžu držať len určité osoby


Ak vecou, ktorá sa má odobrať, sú jadrové materiály11e) alebo veci a látky, s ktorými môže nakladať len osoba oprávnená podľa osobitného predpisu, exekúciu vykoná exekútor prostredníctvom oprávnenej osoby tak, že sa odoberú povinnému a odovzdajú oprávnenému. Oprávnenou osobou je oprávnený alebo osoba, ktorú na tento účel oprávnený poveril, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.11f) Ustanovenia § 190 ods. 4 a 5 sa použijú primerane.
zobraziť paragraf
§ 188
Speňaženie spoločnej veci alebo rozdelenie hodnoty spoločnej veci speňažením

(1)
Ak exekučný titul ukladá, aby sa spoločná vec predala a jej výťažok sa rozdelil medzi spoluvlastníkov, exekúcia sa vykoná predajom podľa ustanovení o predaji hnuteľných vecí alebo o predaji nehnuteľnosti.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom) a vykoná exekúciu.
(3)
Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.
(4)
Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému vykoná exekúciu podľa ustanovení o exekúcii predajom hnuteľných vecí alebo exekúcii predajom nehnuteľnosti a výťažok predaja spoločnej veci vyplatí všetkým bývalým spoluvlastníkom podľa výšky ich podielov po odpočítaní trov exekúcie.
(5)
Ak sa nepodarí spoločnú hnuteľnú vec alebo nehnuteľnosť predať, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie.
(6)
Vydražiteľom jadrových materiálov a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.
zobraziť paragraf
§ 189
Rozdelenie spoločnej veci inak ako speňažením

(1)
Ak exekučný titul ukladá, aby sa spoločná vec rozdelila inak ako predajom, exekúcia sa vykoná rozdelením tejto spoločnej veci spôsobom určeným v exekučnom titule. Ak je to potrebné, exekútor k vykonaniu exekúcie priberie nezaujatú osobu alebo zabezpečí vyhotovenie audiovizuálneho záznamu.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci) a vykoná exekúciu spôsobom určeným v exekučnom titule.
(3)
Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.
(4)
Ak je to potrebné, najmä ak je potrebné presne určiť, prípadne vytýčiť hranice pozemkov, exekútor priberie osobu, ktorá je oprávnená na vykonanie takejto činnosti, najmä súdneho znalca, ak oprávnený zloží preddavok na nevyhnutné výdavky s tým spojené.
zobraziť paragraf
§ 190
Odstránenie stavby

(1)
Ak exekučný titul ukladá, aby povinný odstránil stavbu, exekúcia sa vykoná tak, že oprávnený sám alebo prostredníctvom iného odstráni stavbu na trovy povinného.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie odstránením stavby,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie odstránením stavby) a vykoná exekúciu.
(3)
Exekučný príkaz exekútor doručí oprávnenému, povinnému, vlastníkovi pozemku, na ktorom sa stavba nachádza, ak nie je oprávneným, a obci v ktorej katastrálnom území sa stavba, ktorá má byť odstránená, nachádza; povinnému sa doručí do vlastných rúk.
(4)
Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému vyzve oprávneného, aby predložil rozpočet nákladov na odstránenie stavby vyhotovený osobou, ktorá má na takúto činnosť príslušné oprávnenie, a prostredníctvom nej zabezpečil odstránenie stavby. Odstránenie stavby oprávneným je možné len vtedy, ak je táto činnosť predmetom jeho podnikania, alebo ide o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu; v takomto prípade môže vyhotoviť rozpočet nákladov na odstránenie stavby oprávnený. Na účel vyhotovenia rozpočtu nákladov na odstránenie stavby alebo odstránenia stavby je oprávnený alebo osoba, ktorá má na takúto činnosť príslušné oprávnenie, oprávnená vstúpiť na pozemok, na ktorom sa nachádza stavba, ktorá má byť podľa exekučného príkazu odstránená; Policajný zbor týmto osobám poskytuje rovnakú ochranu, ako exekútorovi podľa osobitného predpisu.7b)
(5)
Exekútor povinného bez zbytočného odkladu po doručení rozpočtu nákladov na odstránenie stavby podľa odseku 4 vyzve, aby trovy podľa rozpočtu nákladov na odstránenie stavby zaplatil oprávnenému v určenej lehote. Ak povinný nezaplatí trovy podľa prvej vety, exekútor vykoná exekúciu na ich úhradu na základe dodatku k povereniu niektorým zo spôsobov určených na uspokojenie práv na peňažné plnenie. Ak povinný nesúhlasí s trovami určenými podľa rozpočtu nákladov na odstránenie stavby, môže namietať proti týmto trovám návrhom na zastavenie exekúcie z dôvodov podľa § 61k.
(6)
Ak exekučný titul ukladá, aby povinný odstránil stavbu, v ktorej sa nachádzajú osoby alebo veci v držbe týchto osôb, ustanovenia § 181 ods. 5, § 182 a 183 sa použijú primerane.
(7)
Ak bola odstránená stavba evidovaná v katastri nehnuteľností, exekútor zabezpečí výmaz odstránenej stavby z katastra nehnuteľností; ustanovenia osobitného predpisu upravujúce výmaz stavby alebo podzemnej stavby z katastra nehnuteľností17a) sa použijú rovnako.
zobraziť paragraf
§ 191
Uskutočnenie inej činnosti


Ustanovenia § 190 sa primeranie použijú aj na odstránenie vád veci a na uskutočnenie inej činnosti, ktorú môže okrem povinného vykonať iná osoba.
zobraziť paragraf
§ 192
Negatórne a iné povinnosti

(1)
Ak exekučný titul ukladá inú povinnosť, najmä povinnosť niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť, ktorú okrem povinného nemôže vykonávať iná osoba, exekútor vyzve oprávneného, aby opísal skutkové okolnosti týkajúce sa neplnenia vymáhanej povinnosti povinným v lehote určenej exekútorom, a uloží donucovacie opatrenie alebo podá na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5.
(2)
Ak to povaha vymáhanej povinnosti nevylučuje, exekútor sa tiež postará o obnovenie stavu pred porušením povinnosti, ktorou bola spôsobená zmena stavu predpokladaného exekučným titulom, a to na trovy povinného.
(3)
Ak je osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti súčasťou návrhu na vykonanie exekúcie, výzva podľa odseku 1 nie je potrebná.
zobraziť paragraf
§ 193
Exekútor môže v rámci ďalšej činnosti

a)
spisovať do zápisnice na požiadanie oprávneného návrhy na vykonanie exekúcie,
b)
prijímať do úschovy peniaze, listiny a iné hnuteľné veci v súvislosti s výkonom exekúcie,
c)
doručovať súdne písomnosti, ak ho o doručenie požiada súd, a mimosúdne písomnosti, ak to ustanovuje osobitný predpis,
d)
vykonávať úkony, na ktoré ho rozhodnutím poverí súd,
e)
osvedčovať neplnenie nepeňažných povinností,
f)
vykonávať zaručenú konverziu dokumentov podľa osobitného predpisu.17b)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 194a
Osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti

(1)
Na žiadosť osoby, ktorá je oprávneným z exekučného titulu vydaného súdom, na základe ktorého možno viesť exekúciu na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie podľa tohto zákona, alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis, exekútor osvedčí skutkové okolnosti podstatné pre neplnenie nepeňažnej povinnosti.
(2)
Skutočnosti podľa odseku 1 môže osvedčiť len exekútor, ktorý by mohol byť poverený vykonaním exekúcie podľa § 55 ods. 2.
(3)
Osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti obsahuje
a)
označenie exekútora,
b)
označenie exekučného titulu,
c)
označenie oprávneného,
d)
označenie povinného,
e)
miesto a čas osvedčenia skutkových okolností,
f)
uvedenie okolnosti, či bol z osvedčenia skutkových okolností zhotovený zvukový záznam alebo audiovizuálny záznam, alebo iný obdobný typ záznamu,
g)
uvedenie okolnosti, či exekútor prizval k osvedčeniu skutkových okolností, na ktoré sú potrebné odborné vedomosti, súdneho znalca,
h)
opis zistených skutkových okolností a prípadné odborné vyjadrenie súdneho znalca.
zobraziť paragraf
§ 221

(1)
Za disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie
a)
písomné pokarhanie,
b)
peňažnú pokutu až do sumy 660 eur.
(2)
Za závažné disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie
a)
písomné pokarhanie,
b)
peňažnú pokutu až do sumy 6 600 eur,
c)
zbavenie výkonu funkcie exekútora.
(3)
Za opakované porušenie ustanovenia § 57 ods. 2 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c).
(4)
Uložené disciplinárne opatrenie zverejňuje komora bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia na svojom webovom sídle, a to až do času zahladenia disciplinárneho postihu.
zobraziť paragraf
§ 233a

Postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 upravuje aj osobitný zákon.19b)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 243p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2023

(1)
Na exekučné konanie začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2023, okrem exekučného konania podľa § 243h, sa použije tento zákon v znení účinnom od 1. apríla 2023; právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali do 31. marca 2023, zostávajú zachované.
(2)
V konaní o návrhu na zastavenie exekúcie podanom do 31. marca 2023, okrem exekučného konania podľa § 243h, sa postupuje podľa doterajších predpisov. V konaní o návrhu na zastavenie exekúcie podanom od 1. apríla 2023, okrem exekučného konania podľa § 243h, sa použije tento zákon v znení účinnom od 1. apríla 2023.
(3)
Ak poverená osoba uzatvorila zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu7ab) do 31. marca 2023, stáva sa účastníkom konania 1. apríla 2023; o prípadných návrhoch podľa § 36 a § 37 v znení účinnom do 31. marca 2023 súd nerozhoduje.
(4)
Exekúcia vedená na podiel účastníka na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúcom výške príspevkov tohto účastníka sa 1. apríla 2023 zastavuje; poskytnuté plnenie tým nie je dotknuté.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 89 ods. 9 Trestného zákona.
2)
Zákonník práce.
3)
§ 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3a)
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
3b)
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 14 ods. 3 písm. e) ôsmy bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3ca)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
3caa)
§ 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3cb)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3cc)
§ 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 420/2019 Z. z.
3f)
§ 7 ods. 2 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
3g)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
3h)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3i)
§ 12 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.
4)
§ 4 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
4ead)
Zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 5, § 10 až 13 a 17 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6b)
Napríklad § 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 72/1999 Z. z.
7)
Zákon č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7a)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
7aa)
§ 17 a 18 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení zákona č. 255/2006 Z. z.
7ab)
§ 16 ods. 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b)
§ 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7c)
§ 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
7d)
Napríklad § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7da)
§ 70 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 48/2023 Z. z.
7db)
§ 112 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 48/2023 Z. z.
7dc)
§ 82k zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.
7e)
Napríklad čl. 132 ods. 3, čl. 263, 277, 288, 299 a čl. 325 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. júna 2016).
7f)
§ 8 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7fa)
§ 6 ods. 3 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7g)
Napríklad § 105 a § 161 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7h)
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
7i)
Napríklad § 47 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7j)
Napríklad čl. 26 nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení, Lugánsky dohovor zo 16. septembra 1988 o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ktorým sa rozširuje pôsobnosť pravidiel obsiahnutých v Bruselskom dohovore z roku 1968 na niektoré členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu.
7k)
Napríklad § 67 ods. 4 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
7l)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30. 12. 2006) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013).
7la)
§ 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.
7m)
Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
7n)
Napríklad čl. 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.
7o)
Napríklad Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1983 Zb.), zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 207/1964 Zb.), § 64 zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7p)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
7q)
§ 75 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7r)
§ 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7ra)
§ 52 zákona č. 563/2009 Z. z.
7rb)
§ 25a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7rc)
Napríklad čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
7s)
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7t)
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7u)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7v)
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
7x)
§ 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7y)
§ 2 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
7z)
§ 2 písm. k) zákona č. 657/2004 Z. z.
8)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8b)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
8c)
§ 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
8d)
§ 231 Civilnéhho sporového poriadku.§ 121 Civilného mimosporového poriadku.
11)
§ 716 a nasl. Obchodného zákonníka.
11a)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11aa)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11aaa)
§ 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11aab)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11aac)
§ 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
11ab)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
11ad)
§ 148 ods. 3 Obchodného zákonníka.
11b)
§ 88 Obchodného zákonníka.
11ba)
§ 2 Obchodného zákonníka.§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb.
11bb)
§ 2 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde.
11bc)
Zákon č. 43/2004 Z. z.
11bca)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11bd)
§ 6 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
11be)
§ 151ma Občianskeho zákonníka.
11c)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11d)
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11e)
§ 11 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11f)
§ 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11g)
§ 64 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
12b)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
13)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 20 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
13b)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový, zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
13ba)
§ 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
13c)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
13d)
§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka.
14)
Civilný sporový poriadok.
15)
§ 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
16)
§ 481 Obchodného zákonníka.
17)
§ 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
17a)
§ 46 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 173/2004 Z. z.
17b)
§ 35 až 39 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
17ba)
§ 108 Civilného sporového poriadku.
17bb)
§ 3 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17bc)
§ 9 až 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.
17bd)
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
17c)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
17d)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
18)
§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok).
19)
Zákon č. 432/2021 Z. z.
19a)
§ 181 ods. 1 Správneho súdneho poriadku.
19aa)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
19b)
Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 527/2006 Z. z.
21)
§ 1 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z.
22)
§ 1 ods. 2 písm. f) a § 3 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z.
23)
§ 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore