Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.2021 do 31.03.2023

Platnosť od: 02.11.1995
Účinnosť od: 01.12.2021
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST56JUD>999541DS40EUPP9ČL17

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.2021 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 233/1995 s účinnosťou od 01.12.2021 na základe 432/2021

Legislatívny proces k zákonu 432/2021§ 29
Základné povinnosti exekútora

(1)
Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona čestne, zodpovedne a svedomito; exekútor je povinný dohliadať aj na čestnosť, zodpovednosť a svedomitosť konania svojich zamestnancov.
(2)
Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí.
(3)
Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona bez zbytočných prieťahov; za tým účelom je povinný zamestnávať dostatočný počet zamestnancov a spĺňať materiálne a technické podmienky umožňujúce riadny výkon exekučnej činnosti.
(4)
Exekútor nesmie od osoby zúčastnenej na veci, v ktorej vykonáva činnosť podľa tohto zákona, prijať dar ani inú výhodu. Exekútor je povinný odmietnuť dar alebo inú výhodu od každého, ak možno odôvodnene predpokladať, že dar alebo iná výhoda je poskytnutá s úmyslom ovplyvniť nestrannosť jeho rozhodovania alebo úsudku.
(5)
Exekútor je povinný používať pri výkone exekučnej činnosti programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou a pri prijímaní elektronických podaní elektronickú schránku; elektronická schránka exekútora sa na účely tohto zákona považuje za elektronickú schránku orgánu verejnej moci.
(6)
Exekútor je povinný o vymožených nárokoch viesť prehľadnú evidenciu podľa jednotlivých vecí, ktoré mu boli pridelené. Údaje o aktuálnom stave vymoženia nároku a trov exekútora v každej pridelenej veci je exekútor povinný zaslať súdu na jeho žiadosť elektronickými prostriedkami; táto povinnosť sa považuje za splnenú aj vtedy, ak sa plní automatizovaným spôsobom prostredníctvom programových prostriedkov a technických prostriedkov určených ministerstvom po dohode s komorou.
(7)
Exekútor je povinný v lehotách stanovených týmto zákonom informovať oprávneného o stave exekúcie elektronickými prostriedkami.
(8)
Ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému najneskôr do siedmich dní od ich prijatia, ak odseky 9 a 10 alebo štvrtá časť tohto zákona neustanovuje inak alebo ak sa exekútor s oprávneným písomne nedohodol inak. Lehota na poukázanie peňažných prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dní; dohoda, podľa ktorej má lehota presiahnuť 90 dní, je neplatná. Ak exekútora zastupuje zástupca alebo ak ide o náhradníka exekútora, uplatní sa povinnosť podľa prvej vety uplynutím sedemdňovej lehoty počítanej odo dňa, keď sa zástupca alebo náhradník ujal exekútorského úradu.
(9)
Lehota na poukázanie plnenia podľa odseku 8 sa uplatní, ak prijaté čiastkové plnenie alebo čiastkové plnenia presiahnu päť eur a pri platbách poukazovaných exekútorom oprávnenému do zahraničia 50 eur.
(10)
Exekútor poukáže do siedmich dní od doručenia oznámenia príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného podľa osobitného predpisu,3cc)
a)
na účet príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného časť vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa zodpovedajúcej sume uvedenej v oznámení príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,
b)
oprávnenému sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa zníženou o sumu bežného výživného a sumou podľa písmena a); povinnosť poukázať oprávnenému bežné výživné podľa odseku 8 tým nie je dotknutá.
(11)
Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu je exekútor povinný vystaviť písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva.
(12)
Porušenie povinnosti exekútora podľa odseku 8 je závažným disciplinárnym previnením. Za opakované porušenie povinnosti exekútora podľa odseku 8 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa § 221 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
(13)
Ak exekútor oprávnenému peňažné prostriedky podľa odsekov 8 a 9 nepoukáže, môže súd na návrh oprávneného uložiť exekútorovi povinnosť poukázať peňažné prostriedky oprávnenému do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia; na ten účel vyzve exekútora na vyjadrenie. Porušenie povinnosti exekútora uloženej takýmto rozhodnutím je závažným disciplinárnym previnením, za ktoré sa mu uloží disciplinárne opatrenie podľa § 221 ods. 2 písm. c).
zobraziť paragraf
§ 212
Slovenská komora exekútorov

(1)
Zriaďuje sa Slovenská komora exekútorov (§ 7) so sídlom v Bratislave. Komora je právnická osoba. V sídle komory je komora povinná zriadiť verejne dostupnú podateľňu. Osobné doručenie písomnosti komora na požiadanie vždy písomne potvrdí.
(2)
Komora je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. Exekútor sa stáva členom komory dňom jeho vymenovania za exekútora. Členstvo v komore zaniká jeho odvolaním, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(3)
Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať na činnosť exekútorov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené týmto zákonom.
(4)
Príjmy komory tvoria členské príspevky, dary a iné príjmy. Členské príspevky sú exekútori povinní platiť v určenej výške.
(5)
Orgánmi komory sú
a)
konferencia exekútorov,
b)
prezídium komory,
c)
revízna komisia,
d)
vzdelávacia komisia.
(6)
Funkčné obdobie členov orgánov komory je trojročné.
zobraziť paragraf
§ 213
Konferencia exekútorov

(1)
Konferencia exekútorov je najvyšší orgán komory, ktorý tvoria exekútori zapísaní v zozname exekútorov. Ostatné orgány komory volí konferencia exekútorov.
(2)
Konferenciu exekútorov zvoláva prezídium komory spravidla raz za rok. Ak o to písomne požiada aspoň tretina exekútorov, revízna komisia, prezident komory alebo minister, prezídium komory je povinné zvolať konferenciu exekútorov do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.
(3)
Konferencia exekútorov je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina exekútorov zapísaných v zozname exekútorov. Na platnosť uznesenia konferencie exekútorov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných exekútorov.
(4)
Konferencia exekútorov najmä
a)
volí a odvoláva volených členov prezídia komory a členov ostatných jej orgánov,
b)
schvaľuje organizačný poriadok a volebný poriadok,
c)
zrušuje alebo mení rozhodnutia prezídia komory,
d)
schvaľuje výšku ročného členského príspevku exekútorov na činnosť komory,
e)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory,
f)
prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,
g)
určuje počet zamestnancov komory,
h)
uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si sama vyhradí.
zobraziť paragraf
§ 214

(1)
Prezídium komory riadi činnosť komory medzi konferenciami exekútorov, najmä
a)
zastupuje komoru v styku s ministerstvami a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s inštitúciami, s právnickými osobami a fyzickými osobami a v medzinárodnej oblasti,
b)
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy exekútorov,
c)
podáva ministrovi návrhy v prípadoch, keď to tento zákon ustanovuje,
d)
volí prísediacich do databázy prísediacich disciplinárneho senátu,18)
e)
vedie zoznam koncipientov, vykonáva v ňom zmeny a zabezpečuje jeho zverejňovanie a pravidelnú aktualizáciu na webovom sídle komory,
f)
vykonáva kontrolu nad činnosťou exekútorov, ich zástupcov a náhradníkov exekútorov,
g)
vypracúva návrh organizačného poriadku a volebného poriadku a predkladá ich konferencii exekútorov na schválenie,
h)
vypracúva správu o činnosti komory a činnosti exekútorov,
i)
predkladá návrh kancelárskeho poriadku ministrovi,
j)
hospodári s majetkom komory,
k)
schvaľuje študijný plán a skúšobný poriadok odbornej skúšky,
l)
vyjadruje sa o návrhu právnych predpisov týkajúcich sa činnosti exekútorov,
m)
na webovom sídle komory zverejňuje členov orgánov komory a ich zmeny,
n)
na webovom sídle komory zverejňuje zástupcov exekútorov, náhradníkov exekútorov, ich zmeny a ďalšie údaje, ktorých zverejňovanie ustanovuje tento zákon,
o)
na podklade údajov vedených ministerstvom zverejňuje na webovom sídle komory zoznam exekútorov,
p)
vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.
(2)
Na webovom sídle komory sa zverejňuje aj informácia o právoplatnom uložení konkrétneho disciplinárneho opatrenia exekútorovi, o pozastavení výkonu funkcie exekútora, o dátume pozastavenia výkonu funkcie exekútora a dátume jeho zániku a o prerušení výkonu funkcie exekútora, dátume prerušenia výkonu funkcie exekútora a čase jeho trvania. Na účel vedenia zoznamu exekútorov a jeho aktualizácie komora ministerstvu bezodkladne oznamuje najmä zmenu sídla exekútorského úradu podľa § 15 ods. 1 a zánik výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b).
(3)
Prezídium má jedenásť členov vrátane prezidenta komory; z nich deviatich volí a odvoláva konferencia exekútorov a dvoch vymenúva a odvoláva minister. Členovia prezídia, ktorých vymenoval minister, nemusia byť exekútormi.
(4)
Prezídium komory volí a odvoláva zo svojich členov prezidenta a viceprezidenta komory. Prezident komory zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. V čase medzi zasadnutiami prezídia komory vydáva aj neodkladné rozhodnutia a riadi pracovníkov komory. Viceprezident komory zastupuje prezidenta komory v rozsahu určenom organizačným poriadkom.
(5)
Zasadnutia prezídia komory zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac, najmenej raz za tri mesiace.
(6)
Členstvo v prezídiu komory je nezlučiteľné s členstvom v revíznej komisii a s funkciou prísediaceho disciplinárneho senátu.
(7)
Ak prezídium komory schváli dohodu, ktorá sa týka práv a povinností exekútorov podľa tohto zákona, poskytne komora znenie uzavretej dohody každému exekútorovi.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 218e

(1)
Kontrolu exekučnej činnosti vykonajú traja exekútori poverení prezídiom komory a jeden zástupca ministerstva (ďalej len „kontrolná komisia“). Členovia kontrolnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu kontrolnej komisie. Vykonanie kontroly exekučnej činnosti oznámi komora vždy ministerstvu spolu so žiadosťou o určenie osoby, ktorá sa za ministerstvo kontroly exekučnej činnosti zúčastní.
(2)
Pri vykonávaní kontroly exekučnej činnosti sú osoby podľa odseku 1 oprávnené
a)
vstupovať do objektov exekútorského úradu,
b)
vyžadovať od exekútora, aby im poskytol exekučné spisy, iné doklady, ako aj vysvetlenia k veci, ktorá je predmetom kontroly exekučnej činnosti.
(3)
Exekútor je povinný vytvoriť osobám podľa odseku 1 primerané podmienky na vykonanie kontroly exekučnej činnosti a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.
(4)
Pri vykonávaní kontroly exekučnej činnosti sú osoby podľa odseku 1 povinné
a)
preukázať sa písomným poverením na vykonanie kontroly exekučnej činnosti a najneskôr pri jej začatí oznámiť exekútorovi jej predmet a účel,
b)
vydať exekútorovi potvrdenie o prevzatí exekučných spisov, iných dokladov alebo ich kópií potrebných na vykonanie kontroly exekučnej činnosti,
c)
zabezpečiť riadnu ochranu exekučných spisov prevzatých na vykonanie kontroly exekučnej činnosti pred ich stratou, zničením, poškodením a zneužitím,
d)
vrátiť bezodkladne exekútorovi exekučné spisy, ak ich už nepotrebujú,
e)
vyhotoviť protokol o vykonaní kontroly exekučnej činnosti s uvedením zistených nedostatkov a uložených opatrení na ich nápravu, inak záznam o vykonaní kontroly exekučnej činnosti,
f)
odovzdať jedno vyhotovenie protokolu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti, záznamu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti a ich súčastí exekútorovi.
(5)
Exekútor má právo vyjadriť sa k priebehu a ku všetkým skutočnostiam týkajúcim sa kontroly exekučnej činnosti. Exekútor je oprávnený počas kontroly exekučnej činnosti, najneskôr však do 14 dní od doručenia protokolu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti, podať písomné námietky proti pravdivosti a preukázateľnosti zistení vyplývajúcich z kontroly exekučnej činnosti. Kontrolná komisia opodstatnenosť námietok preverí a výsledok písomne oznámi exekútorovi. Námietky exekútora proti zisteniam kontrolnej komisie a oznámenie kontrolnej komisie o výsledku preverenia námietok sú súčasťou protokolu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti.
(6)
Oznámenie o výsledku kontroly exekučnej činnosti zašle kontrolná komisia tomu, na podnet koho bola kontrola exekučnej činnosti vykonaná. Ak kontrolná komisia na základe výsledkov kontroly exekučnej činnosti zistí, že sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia, podá predseda kontrolnej komisie po predchádzajúcom vyjadrení prezídia komory disciplinárny návrh; súčasťou disciplinárneho návrhu je protokol o vykonaní kontroly exekučnej činnosti.
(7)
Náklady kontroly exekučnej činnosti znáša komora.
(8)
Podrobnosti o priebehu kontroly exekučnej činnosti upraví vnútorný predpis, ktorý vydá komora po dohode s ministerstvom.
zobraziť paragraf
§ 221

(1)
Za disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie
a)
písomné pokarhanie,
b)
peňažnú pokutu až do sumy 660 eur.
(2)
Za závažné disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie
a)
písomné pokarhanie,
b)
peňažnú pokutu až do sumy 6 600 eur,
c)
zbavenie výkonu funkcie exekútora.
(3)
Za opakované porušenie ustanovenia § 57 ods. 2 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c).
(4)
Uložené disciplinárne opatrenie zverejňuje komora bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia na svojom webovom sídle, a to až do času zahladenia disciplinárneho postihu.
(5)
Peňažné pokuty podľa odseku 1 písmena c) a odseku 2 písmena b) sú príjmom komory.
zobraziť paragraf
§ 222

(1)
Exekútorovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou podľa tohto zákona alebo proti ktorému je začaté disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie, môže minister pozastaviť výkon funkcie exekútora až do právoplatného skončenia trestného stíhania, disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia o odvolaní z funkcie exekútora.
(2)
Exekútorovi, proti ktorému je začaté disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie podľa § 29 ods. 12, minister pozastaví výkon funkcie exekútora až do právoplatného skončenia disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia o odvolaní z funkcie exekútora.
(3)
Minister pozastaví exekútorovi výkon funkcie exekútora na čas výkonu trestu odňatia slobody, ak nie sú dané dôvody na jeho odvolanie.
(4)
Rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie exekútora môže minister zrušiť aj v priebehu disciplinárneho konania, a to bezodkladne na návrh toho, kto ho navrhol, alebo na návrh disciplinárne stíhaného exekútora alebo aj bez návrhu. Disciplinárne stíhaný exekútor môže svoj návrh na zrušenie rozhodnutia o pozastavení výkonu funkcie exekútora podať znovu najskôr po uplynutí jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí jeho predchádzajúceho návrhu.
(5)
Pozastavenie výkonu funkcie exekútora zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania alebo o podmienečnom zastavení trestného stíhania, rozsudku súdu alebo disciplinárneho rozhodnutia; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol exekútorovi pozastavený výkon funkcie, trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo exekútorovi za konanie, pre ktoré mu bol pozastavený výkon funkcie exekútora, uložené disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie exekútora. Exekútor je povinný o týchto okolnostiach bezodkladne informovať komoru a ministerstvo.
(6)
Ak pozastavenie výkonu funkcie exekútora trvá, nesmie exekútor vykonávať činnosť podľa tohto zákona. Počas pozastavenia výkonu funkcie exekútora sa § 4 nepoužije.
(7)
Proti rozhodnutiu ministra o pozastavení výkonu funkcie exekútora nie je prípustný rozklad.
zobraziť paragraf
§ 222b
Zánik disciplinárnej zodpovednosti

(1)
Zodpovednosť exekútora za disciplinárne previnenie zaniká uplynutím premlčacej lehoty, ktorá je
a)
päť rokov, ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa disciplinárne obvinený dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok prieťahy v konaní,
b)
tri roky v ostatných prípadoch.
(2)
Premlčanie disciplinárneho previnenia sa prerušuje
a)
podaním disciplinárneho návrhu za disciplinárne previnenie, o ktorého premlčanie ide, a po ňom nasledujúcimi úkonmi disciplinárneho senátu smerujúcimi k ukončeniu disciplinárneho konania alebo
b)
ak sa v premlčacej lehote exekútor dopustí iného disciplinárneho previnenia.
(3)
Prerušením premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.
zobraziť paragraf
§ 222c

(1)
Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti exekútora sa primerane použije prvá časť Trestného zákona.
(2)
Disciplinárne konanie proti exekútorom upravuje osobitný predpis.19)
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 228f
Zahladenie disciplinárneho postihu

(1)
Po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia, ktorým bolo exekútorovi uložené disciplinárne opatrenie sa na účely disciplinárnej zodpovednosti hľadí na exekútora, ako keby nebol za disciplinárne previnenie postihnutý. Ak výkon disciplinárneho opatrenia v lehote podľa prvej vety neskončil, disciplinárny postih sa zahladzuje vykonaním disciplinárneho opatrenia.
(2)
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, na žiadosť exekútora mu predseda disciplinárneho senátu bezodkladne vydá osvedčenie o zahladení disciplinárneho postihu.
(3)
Disciplinárne opatrenie podľa § 221 ods. 2 písm. c) sa nezahladzuje.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)
§ 89 ods. 9 Trestného zákona.
[]2)
Zákonník práce.
[]3)
§ 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]3a)
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
[]3b)
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
[]3c)
§ 14 ods. 3 písm. e) ôsmy bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]3ca)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
[]3caa)
§ 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]3cb)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]3cc)
§ 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 420/2019 Z. z.
[]3f)
§ 7 ods. 2 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
[]3g)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
[]3h)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]3i)
§ 12 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.
[]4)
§ 4 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
[]4ead)
Zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]5)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
[]6)
§ 5, § 10 až 13 a 17 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]6b)
Napríklad § 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 72/1999 Z. z.
[]7)
Zákon č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]7a)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
[]7b)
§ 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]7c)
§ 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
[]7d)
Napríklad § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]7e)
Napríklad čl. 132 ods. 3, čl. 263, 277, 288, 299 a čl. 325 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. júna 2016).
[]7f)
§ 8 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]7g)
Napríklad § 105 a § 161 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]7h)
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
[]7i)
Napríklad § 47 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]7j)
Napríklad čl. 26 nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení, Lugánsky dohovor zo 16. septembra 1988 o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ktorým sa rozširuje pôsobnosť pravidiel obsiahnutých v Bruselskom dohovore z roku 1968 na niektoré členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu.
[]7k)
Napríklad § 67 ods. 4 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
[]7l)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30. 12. 2006) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013).
[]7la)
§ 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.
[]7m)
Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
[]7n)
Napríklad čl. 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012.
[]7o)
Napríklad Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1983 Zb.), zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 207/1964 Zb.), § 64 zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]7p)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
[]7q)
§ 75 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]7r)
§ 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]7s)
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]7t)
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]7u)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]7v)
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
[]7x)
§ 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]7y)
§ 2 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
[]7z)
§ 2 písm. k) zákona č. 657/2004 Z. z.
[]8)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]8a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]8b)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
[]8c)
§ 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
[]8d)
§ 231 Civilnéhho sporového poriadku.§ 121 Civilného mimosporového poriadku.
[]11)
§ 716 a nasl. Obchodného zákonníka.
[]11a)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]11aa)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]11aaa)
§ 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]11aab)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
[]11aac)
§ 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
[]11ab)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
[]11ad)
§ 148 ods. 3 Obchodného zákonníka.
[]11b)
§ 88 Obchodného zákonníka.
[]11ba)
§ 2 Obchodného zákonníka.§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb.
[]11bb)
§ 2 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde.
[]11bc)
Zákon č. 43/2004 Z. z.
[]11bca)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[]11bd)
§ 6 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
[]11be)
§ 151ma Občianskeho zákonníka.
[]11c)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]11d)
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]11e)
§ 11 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]11f)
§ 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z.
[]11g)
§ 64 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]12)
§ 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
[]12b)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
[]13)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
[]13a)
§ 20 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
[]13b)
Napríklad zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový, zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
[]13ba)
§ 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
[]13c)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
[]13d)
§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka.
[]14)
Civilný sporový poriadok.
[]15)
§ 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
[]16)
§ 481 Obchodného zákonníka.
[]17)
§ 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
[]17a)
§ 22 ods. 1 a § 27 ods. 3 písm. a) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]17b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
[]17ba)
§ 108 Civilného sporového poriadku.
[]17bb)
§ 3 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[]17bc)
§ 9 až 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.
[]17bd)
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
[]17c)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
[]17d)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
[]18)
§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok).
[]19)
Zákon č. 432/2021 Z. z.
[]19a)
§ 181 ods. 1 Správneho súdneho poriadku.
[]19aa)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
[]19b)
Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[]20)
§ 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 527/2006 Z. z.
[]21)
§ 1 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z.
[]22)
§ 1 ods. 2 písm. f) a § 3 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z.
[]23)
§ 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore