Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 02.11.1995
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Trestné právo hmotné, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Exekučné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST56JUD>999569DS41EUPP26ČL19

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.07.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 233/1995 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 87/2024


§ 89

(1)
Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia, z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a z doplnkového výsluhového dôchodku.
(2)
Do čistého príjmu sa nezapočítava prídavok na dieťa, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov.8e)
(3)
Ak ide o exekúciu zrážkami z dôchodku občana, ktorý je povinný platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, nepodlieha exekúcii suma potrebná na platenie tejto úhrady a suma rovnajúca sa povinnému zostatku z príjmu občana po zaplatení tejto úhrady.
zobraziť paragraf
§ 111

(1)
Pohľadávka na príspevku pri narodení dieťaťa a pohľadávka na príspevku na pohreb podliehajú exekúcii, len ak sa navrhuje exekúcia pre pohľadávku za poskytnuté plnenie, na ktorého úhradu sú určené tieto príspevky.
(2)
Exekúcii nepodliehajú 13. dôchodok poskytovaný podľa osobitných predpisov,8e) dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu,11a) peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu,11aa) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,11aaa) náhradné výživné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a štátne sociálne dávky, ak osobitný predpis11aab) neustanovuje inak.
(3)
Exekúcii nepodlieha časť pohľadávky povinného zodpovedajúca dani z pridanej hodnoty, ak dlžník povinného ručí za daň z pridanej hodnoty nezaplatenú povinným podľa osobitného predpisu.11aac)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 243q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2024


Ustanovenia § 89 ods. 2 a § 111 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2024 sa použijú aj na exekučné konania podľa § 243h.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore