Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69441
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 26.04.2019


Platnosť od: 11.11.2004
Účinnosť od: 26.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Národné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25 JUD6 DS34 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 26.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 587/2004 s účinnosťou od 26.04.2019 na základe 111/2019


§ 3
Zdroje fondu

Zdrojmi fondu sú
a)
pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)
b)
úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,3)
c)
výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o životné prostredie,
d)
odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)
e)
poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody,6)
f)
poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,7)
g)
nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“),
h)
výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
i)
dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
j)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5),
k)
príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,
l)
zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
m)
finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4 ods. 7),
n)
splátky návratnej podpory (ďalej len „úver“) poskytnutej z fondu,
o)
splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
p)
úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b)
r)
peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9)
s)
finančné prostriedky Európskej únie,
t)
výnosy získané z dražieb kvót,9aa)
u)
disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)
v)
príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)
w)
iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
zobraziť paragraf
§ 4
Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia

(1)
Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na
a)
podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,
b)
podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
c)
podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
d)
podporu riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží,9a)
e)
podporu odstraňovania následkov havárie10) a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd11) ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie (ďalej len „havária“),
f)
správu fondu (§ 2 ods. 1),
g)
odvod do príjmov štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku,
h)
úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra,
i)
podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov,11a)
j)
financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,
k)
modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,
l)
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,
m)
podporu činnosti na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,11aa)
n)
podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave,
o)
úhradu nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a s určovaním výšky poplatkov a s vyberaním poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd podľa osobitného predpisu,11b)
p)
nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami alebo inými inštitúciami členských štátov na základe predchádzajúceho pokynu ministerstva,
q)
odstraňovanie následkov po banskej činnosti a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel podľa osobitného predpisu,11c)
r)
podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami11d) s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením,
s)
vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území, v ktorých je vykonanie opatrení obmedzené z dôvodu ochrany prírody a krajiny,
t)
inštaláciu nových zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, geotermálnu energiu alebo druhotné energetické zdroje; druhotným energetickým zdrojom sa rozumie zdroj energie, ktorého energetický potenciál pochádza z vedľajšieho plynného produktu vznikajúceho pri výrobných procesoch a technologických procesoch,
u)
rekonštrukciu alebo modernizáciu11e) existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie alebo druhotné energetické zdroje,
v)
výmenu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení využívajú fosílne palivá, za zariadenia využívajúce biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, za tepelné čerpadlá alebo za solárne kolektory vrátane výmeny celej sústavy alebo jej rekonštrukcie,
w)
inštaláciu nových zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení budú využívať biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, inštaláciu tepelných čerpadiel alebo na inštaláciu solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy,
x)
zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,
y)
modernizáciu existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových zariadení na zachytávanie metánu,
z)
zvyšovanie energetickej účinnosti technologických celkov a jednotlivých zariadení,
aa)
kompenzáciu podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie,
ab)
investičnú pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární11f) alebo na výstavbu nových elektrární, ktoré budú zachytávať a ukladať oxid uhličitý,
ac)
podporu investícií do nízkouhlíkových technológií,
ad)
financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým je
1.
stav počas povodne alebo po povodni,
2.
stav počas zosuvu alebo po zosuve,
3.
stav po požiari,
4.
hroziaci kalamitný výskyt hmyzu,
5.
mimoriadne závažná environmentálna situácia, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v špecifikácii činností zverejnenej podľa odseku 3,
ae)
podporu manažmentu lesov zaradených do pásiem ohrozenia pod vplyvom imisií podľa osobitného predpisu11g) a na podporu projektov zameraných na úsporu a záchyt emisií skleníkových plynov v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva,
af)
príspevky do klimaticko-energetických fondov,
ag)
príspevky obciam z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11h)
ah)
dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11i)
ai)
zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
(2)
Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť aj na podporné programové aktivity zamerané na plnenie činností uvedených v odseku 1 písm. a), b), e), i) až k), n), p) až z), ab), ac) a ae), ku ktorým dochádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd11j) alebo v inom chránenom území, na ktorom sa na zabezpečenie ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania určujú environmentálne ciele podľa osobitného predpisu,11k) alebo v osobitne chránenej časti prírody a krajiny11l) (ďalej len „chránené územie“). Podľa prvej vety možno podporiť realizáciu takých podporných programových aktivít, ktoré sa týkajú chráneného územia zahŕňajúceho aspoň čiastočne územie najmenej piatich obcí.
(3)
Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky. Fond najneskôr do 30. júna kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle špecifikáciu činností podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n), ad) piateho bodu a písm. ah), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku. Na návrh rady fondu môže fond túto zverejnenú špecifikáciu činností rozšíriť o nové činnosti, ktoré fond do siedmich dní zverejní na svojom webovom sídle.
(4)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. a) až e) a i) až l) a n) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory. Odporúčanie rady fondu nie je potrebné pred rozhodnutím o poskytnutí podpory podľa odseku 1 písm. d) a e).
(5)
Návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu, ktoré majú vplyv na schodok alebo prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.
(6)
Prostriedky na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 2 % z ročného príjmu fondu. Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.12)
(7)
Prostriedky fondu na podporu podľa odseku 1 písm. e) nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie. Ak sa pôvodca havárie zistí až po poskytnutí podpory a použití prostriedkov fondu žiadateľom o podporu (§ 6 ods. 2), pôvodca havárie je povinný vrátiť fondu prostriedky fondu vo výške podpory poskytnutej žiadateľovi o podporu. Na vymáhanie týchto prostriedkov fondu je oprávnený fond.
(8)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. d) sa každoročne poskytnú v nevyhnutnom rozsahu tak, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia.
(9)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) doručí ministrovi do 15. mája oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré odvedie fondu podľa osobitného predpisu,12a) upravenej o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov podľa osobitného predpisu.12b)
(10)
Minister písomným rozhodnutím určí výšku úhrady podľa odseku 1 písm. o) najviac vo výške 10 % zo sumy uvedenej v oznámení podľa odseku 9. Fond úhradu podľa odseku 1 písm. o) uhradí do 30 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia ministra správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
(11)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. p) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najviac vo výške príjmu fondu z predaja priznaných jednotiek (AAU) podľa osobitného predpisu.12c)
(12)
O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. q) rozhoduje minister po dohode s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky.
(13)
O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. r) a s) rozhoduje minister po dohode s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(14)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. ad) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najmenej vo výške 1 % z prostriedkov fondu určených na poskytnutie podpory formou dotácie, o ktoré sa tieto navyšujú.
(15)
Príjmy fondu podľa § 3 písm. v) sa použijú a poskytnú v súlade s osobitným predpisom12ca) a v súlade s § 4d.
zobraziť paragraf
§ 4b
Poskytovanie prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky

(1)
Ministerstvo alebo právnická osoba v pôsobnosti ministerstva môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. m). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu.
(2)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. m) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov fondu.
(3)
Výška prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky každoročne do 30. septembra.
(4)
Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.
(5)
Na poskytovanie prostriedkov fondu podľa odseku 1 sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa § 13.
zobraziť paragraf
§ 4c
Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie


(1)
O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu môže požiadať
a)
obec,
b)
samosprávny kraj,
c)
záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce alebo samosprávne kraje.
(2)
O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu môže požiadať žiadateľ oprávnený predložiť žiadosť na poskytnutie prostriedkov fondu podľa činností uvedených v špecifikácii činností zverejnených podľa § 4 ods. 3.
(3)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ad); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace s riešením, ktorým sa zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie.
(4)
Na základe odporúčania rady fondu fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad); rozhodnutie ministra o poskytnutí prostriedkov fondu na uvedené účely nie je potrebné.
(5)
Žiadosť sa podáva v písomnej forme bezodkladne po vzniku stavu v súvislosti s ktorým žiadateľ žiada prostriedky fondu. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle.

Žiadosť obsahuje
a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,
f)
prílohy podľa odseku 6, ak ide o poskytnutie prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu,
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(6)
Žiadateľ k žiadosti priloží
a)
vyjadrenie okresného úradu k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) prvého bodu,12j)
b)
vyjadrenie ministerstva k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) druhého bodu,12k)
c)
správu o zásahu hasičskej jednotky,12l) ak ide stav podľa § 4 ods. 1 písm. ad) tretieho bodu, alebo
d)
vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) štvrtého bodu.12m)
(7)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad). Zoznam žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) je podkladom na rokovanie rady fondu.
(8)
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) nie je právny nárok.
(9)
Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa § 13 a Správny poriadok.
zobraziť paragraf
§ 4d
Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

(1)
Príjmy podľa osobitného predpisu12n) fond poskytne v súlade s cieľmi Programu predchádzania vzniku odpadu a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na projekt zameraný na
a)
predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie množstva produkcie odpadu, podporu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich zhodnocovania,
b)
podporu informačných kampaní obce pre oblasť odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
c)
monitoring a prevenciu nezákonne umiestneného odpadu,
d)
predchádzanie vzniku odpadu, triedený zber odpadu a recykláciu odpadu,
e)
predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie produkcie odpadu vo výrobnom procese.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno poskytnúť obci.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá podniká v odpadovom hospodárstve.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, že v rámci svojho výrobného procesu zníži produkciu odpadu.
(5)
Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. ah), podáva žiadosť v písomnej forme najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,
e)
miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu,
f)
výšku požadovaných prostriedkov,
g)
výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jeho environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,
i)
stručný opis a prínosy projektu,
j)
opis financovania projektu,
k)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré určí špecifikácia činností zverejnená podľa § 4 ods. 3.
(6)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu formálnej správnosti a úplnosti. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie je podkladom na rokovanie rady fondu a ministra.
(7)
Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory formou dotácie a po doručení dokladov,12o) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(8)
Zoznam rozhodnutí o poskytnutí dotácie zverejní fond na svojom webovom sídle.
(9)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(10)
Na poskytnutie dotácie sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 13 a správny poriadok.
zobraziť paragraf
§ 9
Postup poskytovania podpory

(1)
Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) a n), podáva písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, uvedie aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu a stručný opis projektu,
d)
výšku požadovaných prostriedkov,
e)
druh podpory,
f)
výšku celkových rozpočtovaných nákladov na projekt,
g)
výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,
i)
opis a prínosy projektu,
j)
opis financovania projektu,
k)
preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovanej podpory vo forme úveru,
l)
návrh na zabezpečenie záväzkov, ak ide o žiadosť o podporu vo forme úveru,
m)
prílohy podľa § 13 písm. b).
(2)
Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e), podáva písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
opis havárie s návrhom opatrení na odstránenie jej následkov,
c)
predbežné vyčíslenie škody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie následkov havárie,
d)
výšku požadovanej podpory.
(3)
Žiadosť o podporu formou dotácie musí žiadateľ doručiť fondu najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka okrem žiadosti o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) a žiadosti o podporu novej činnosti doplnenej podľa poslednej vety § 4 ods. 3. Žiadosti o podporu formou úveru podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) a n) podáva žiadateľ fondu v priebehu kalendárneho roka. Termín na doručenie žiadosti podľa prvej vety sa považuje za zachovaný aj vtedy, ak bola žiadosť o podporu formou dotácie odovzdaná na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň uvedeného termínu.
(4)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí o podporu a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Fond vedie evidenciu osobných údajov fyzických osôb len v rozsahu podľa odseku 1 písm. b) a len na účely poskytnutia podpory a uzavretia zmluvy o poskytnutí podpory podľa tohto zákona.
(5)
Ak žiadosť o podporu neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a) až l), fond žiadosť o podporu nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu. Ak žiadosť o podporu neobsahuje prílohy podľa odseku 1 písm. m), fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil. Žiadosť o podporu, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, fond nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu. Zoznam žiadostí o podporu obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti o podporu. Zoznam žiadostí o podporu je podkladom na rokovanie rady fondu a ministra.
(6)
Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory a po doručení dokladov podľa § 13 písm. b) a osobitných predpisov,12o) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí podpory.
(7)
Zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a vo vestníku a fond na svojom webovom sídle. Rozhodnutia o poskytnutí podpory pre fyzické osoby sa nezverejňujú, ale fond ich doručuje žiadateľovi.
(8)
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
(9)
Na postup poskytovania podpory a rozhodovanie o poskytnutí podpory sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.20)
(10)
Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý
a)
porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu alebo
b)
je v likvidácii, alebo na ktorého bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu,21) alebo
c)
nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.
(11)
Postup podľa odseku 1 písm. i) až m) a odsekov 3 a 5 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, a na účely podľa § 4 ods. 1 písm. h) aj na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva.
zobraziť paragraf
§ 10
Zmluva

(1)
Zmluva musí obsahovať najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, výšku, druh, podmienky a časový interval čerpania poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie, prostriedkov fondu podľa § 4b a 4c alebo dotácie podľa § 4e a 4f,
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
e)
postup a spôsob vrátenia prostriedkov fondu pri nedodržaní podmienok zmluvy o poskytnutí podpory, zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutie kompenzácie, zmluvy o poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. m) a ad), zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai), zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2 a nepoužitých prostriedkov fondu.
(2)
Zmluva o poskytnutí úveru musí okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahovať
a)
výšku úrokovej sadzby,
b)
výšku jednotlivých splátok úveru a úrokov z úveru a lehoty a spôsob ich splácania a
c)
zábezpeky splácania úveru.
(3)
Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie a úveru obsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 a 2.
zobraziť paragraf
§ 11
Kontrola

(1)
Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania ustanovení tohto zákona o podmienkach a postupe pri poskytovaní a použití prostriedkov fondu podľa osobitných predpisov.22)
(2)
Fond vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí podpory, zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutí kompenzácie, zmluvy o poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. m) a ad), zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 1 písm. ai) alebo zmluvy o poskytnutí dotácie na účel § 4 ods. 2 podľa osobitných predpisov.22)
(3)
Ak žiadateľ pri použití poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie, prostriedkov fondu podľa § 4b a 4c alebo dotácie podľa § 4e a 4f poruší finančnú disciplínu, fond postupuje podľa osobitného predpisu.22b)
(4)
Žiadateľ je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom ministerstva a zamestnancom orgánu štátnej správy podľa odseku 5 vykonávať kontrolu použitia podpory, dotácie na projekt, kompenzácie, prostriedkov fondu podľa § 4b a 4c alebo dotácie podľa § 4e a 4f.
(5)
Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky činnosťami podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) na celoštátnej a regionálnej úrovni Slovenská inšpekcia životného prostredia a na miestnej úrovni územne príslušný obvodný úrad životného prostredia.23)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore