Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.03.2021 do 07.07.2022

Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 01.03.2021
Účinnosť do: 07.07.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Cenné papiere, Občianske súdne konanie, Poisťovníctvo, Všeobecné súdnictvo, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST33JUD902545DS41EUPP6ČL26

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.03.2021 do 07.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 7/2005 s účinnosťou od 01.03.2021 na základe 72/2021

Legislatívny proces k zákonu 72/2021Nový paragraf
§ 107c
Osobitné ustanovenia pre konkurz prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry

(1)
Ústredný orgán na úseku kritickej infraštruktúry podľa predpisu o kritickej infraštruktúre (ďalej len „ústredný orgán“) môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry aj z dôvodu, že prevádzkovanie prvku kritickej infraštruktúry je ohrozené. Zároveň môže žiadať aj o nariadenie neodkladného opatrenia podľa tohto zákona na účel zachovania prevádzky prvku kritickej infraštruktúry.
(2)
Na účely tohto zákona je prevádzkovanie prvku kritickej infraštruktúry ohrozené, ak prevádzkovateľ prvku kritickej infraštruktúry alebo osoba, ktorá má na prevádzkovateľovi kvalifikovanú účasť,
a)
vstúpila do likvidácie alebo
b)
začalo sa voči nej konkurzné konanie alebo obdobné konanie, exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie alebo sa začal výkon zabezpečovacieho práva, a to bez ohľadu na to, či takéto konanie sa vedie na území Slovenskej republiky.
(3)
Prevádzkovanie prvku kritickej infraštruktúry je ohrozené aj vtedy, ak vláda Slovenskej republiky rozhodla o zrušení súhlasu podľa predpisu o kritickej infraštruktúre.
(4)
Ak prvok kritickej infraštruktúry podlieha konkurzu, súd ustanoví alebo odvolá správcu na základe návrhu ústredného orgánu.
(5)
Ak prvok kritickej infraštruktúry podlieha konkurzu, správca je povinný poskytovať ústrednému orgánu informácie v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu.
(6)
Správca môže ukončiť alebo obmedziť prevádzkovanie podniku, ktorého súčasťou je prvok kritickej infraštruktúry, len so súhlasom ústredného orgánu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 206m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021


Ustanovenia § 107c sa použijú aj na konanie začaté a právoplatne neskončené do 28. februára 2021.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore