Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 151/2002 účinný od 21.04.2021

Platnosť od: 27.03.2002
Účinnosť od: 21.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Potravinárstvo, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Kontrolný systém, Priestupkové konanie, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD10DS6EUPP3ČL0

Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 151/2002 účinný od 21.04.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 151/2002 s účinnosťou od 21.04.2021 na základe 140/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje práva a povinnosti používateľov pri používaní genetických technológií, geneticky ...

(2)

Práva a povinnosti používateľov v cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov upravuje osobitný ...

§ 2 - Genetické technológie
(1)

Genetické technológie sú činnosti genetického inžinierstva a modernej biotechnológie, ktorými sa vytvárajú ...

(2)

Používaním genetických technológií sa

a)
nesmie obmedzovať biologická rôznorodosť druhov organizmov a mikroorganizmov v prírode, ani narušovať ...
b)
nesmú do organizmov a mikroorganizmov určených na zavádzanie do životného prostredia alebo na uvádzanie ...
(3)

Obsahom genetickej technológie je použitie génovej metódy a génovej techniky na genóme živého organizmu ...

§ 3 - Génové metódy a génové techniky
(1)

Génovými metódami a génovými technikami sú konkrétne cielené metódy a techniky, ktorými sa použitím ...

(2)

Génovými technikami podľa odseku 1 sú

a)
techniky rekombinantnej nukleovej kyseliny vrátane tvorby nových kombinácií genetického materiálu vkladaním ...
b)
techniky, ktorými sa priamo zavádza do príjemcu dedičný materiál pripravený mimo neho vrátane mikroinjektovania, ...
c)
fúzie buniek vrátane fúzie protoplastov a hybridizačné techniky, ktorými sa tvoria živé bunky s novými ...
(3)

Na účely tohto zákona sa za génové metódy a génové techniky nepovažujú tie, ktorými dochádza ku genetickej ...

a)
bez použitia molekúl rekombinantnej nukleovej kyseliny,
b)
prirodzene sa vyskytujúcim spôsobom, najmä oplodňovaním in vitro, konjugáciou, transdukciou, transformáciou, ...
c)
použitím organizmov geneticky zmenených
1.
bunkovou fúziou prokaryotických druhov mikroorganizmov, ktoré si vymieňajú genetický materiál známymi ...
2.
bunkovou fúziou buniek eukaryotických druhov mikroorganizmov vrátane fúzie protoplastov, produkcie hybridómov ...
3.
samoklonovaním, ktoré bolo vykonané odstránením sekvencií nukleovej kyseliny z bunky mikroorganizmu, ...
(4)

Samoklonovanie je génová technika, v ktorej darca a príjemca patria do toho istého biologického druhu. ...

(5)

Génové techniky podľa odseku 2 je zakázané

a)
vykonávať in vivo na zárodočných bunkách človeka alebo na bunkách, z ktorých by zárodočné bunky mohli ...
b)
použiť na modifikovanie ľudských zárodočných buniek na ich využitie v asistovanej reprodukcii človeka, ...
c)
použiť na iné ako diagnostické, terapeutické alebo výskumné účely aj na telových bunkách človeka.
§ 4 - Geneticky modifikovaný organizmus a geneticky modifikovaný mikroorganizmus
(1)

Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý ...

(2)

Geneticky modifikovaný mikroorganizmus je mikroorganizmus, ktorého genetický materiál bol zmenený spôsobom, ...

(3)

Organizmus je biologický jedinec schopný rozmnožovať sa alebo inak odovzdávať genetický materiál. Na ...

(4)

Mikroorganizmus je bunkový jedinec alebo nebunkový jedinec schopný množiť sa a odovzdávať genetický ...

(5)

Genetický materiál je dezoxyribonukleová kyselina a ribonukleová kyselina.

§ 5 - Posudzovanie environmentálneho rizika
(1)

Posudzovanie environmentálneho rizika (ďalej len „riziko") je vyhodnocovanie možných škodlivých vplyvov ...

(2)

Pri posudzovaní rizika sa musia podľa princípu prevencie a predbežnej opatrnosti zohľadňovať vedecky ...

(3)

Posudzovanie rizika sa vykonáva pre každé použitie genetických technológií a pre každé použitie geneticky ...

(4)

Výsledkom posudzovania rizika je písomný posudok, ktorý je súčasťou dokumentácie používateľa (§ 11 ods. ...

§ 6 - Havarijný plán
(1)

Havarijný plán je na účely tohto zákona písomný dokument, v ktorom sú pre prípad vzniku havárie uvedené ...

(2)

Havária na účely tohto zákona je udalosť, pri ktorej došlo pri používaní geneticky modifikovaných organizmov ...

§ 7 - Spôsoby používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
(1)

Genetické technológie a geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy možno ...

a)
v uzavretých priestoroch s použitím ochranných opatrení (ďalej len „používanie v uzavretých priestoroch"), ...
b)
zámerným uvoľňovaním bez použitia ochranných opatrení (ďalej len „zámerné uvoľňovanie").
(2)

Ochranné opatrenia sú fyzické zábrany, prípadne kombinované s biologickými a chemickými zábranami a ...

DRUHÁ ČASŤ

POUŽÍVANIE V UZAVRETÝCH PRIESTOROCH

§ 8 - Uzavreté priestory
(1)

Používanie v uzavretých priestoroch je činnosť, ktorou sa organizmy a mikroorganizmy geneticky menia ...

(2)

Uzavretými priestormi sú laboratóriá, skleníky, pestovateľské miestnosti a iné uzavreté priestory znemožňujúce ...

(3)

Ustanovenia tohto zákona o používaní v uzavretých priestoroch sa nevzťahujú na geneticky modifikované ...

Povinnosti používateľa

§ 9
(1)

Používateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa genetické technológie a geneticky modifikované ...

(2)

Používateľ je povinný

a)
vytvoriť výbor pre bezpečnosť používania v uzavretých priestoroch (ďalej len „výbor pre bezpečnosť“), ...
b)
určiť osobu zodpovednú za bezpečnosť používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov ...
c)
zabezpečiť, aby uzavreté priestory svojím stavebno-technickým usporiadaním, vnútorným umiestnením, prevádzkovým ...
(3)

Úlohou výboru pre bezpečnosť je kontrolovať používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných ...

(4)

Úlohou vedúceho projektu je zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a kontrolu ...

(5)

Používateľ určí za

a)
člena výboru pre bezpečnosť fyzickú osobu, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské vzdelanie príslušného ...
b)
vedúceho projektu len zamestnanca, ktorý je bezúhonný a má odbornú kvalifikáciu.
(6)

Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ...

(7)

Odbornou kvalifikáciou vedúceho projektu je vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej trojročná ...

(8)

Používateľ je povinný zabezpečiť uplatňovanie týchto zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ...

a)
vystavenie uzavretých priestorov účinkom geneticky modifikovaných mikroorganizmov sa musí udržiavať ...
b)
ochranné opatrenia sa musia vykonávať pri zdroji nebezpečenstva, a ak je to potrebné, podľa úrovne ochrany ...
c)
musí sa udržiavať také vybavenie uzavretých priestorov, ktoré zodpovedá úrovni ochrany zodpovedajúcej ...
d)
pri podozrení zo zlyhania ochranných opatrení sa musí zisťovať prítomnosť používaných životaschopných ...
e)
musia byť určené dezinfekčné a dekontaminačné postupy pre prípad úniku geneticky modifikovaných mikroorganizmov ...
f)
k dispozícii musia byť účinné dezinfekčné látky a hygienické a dekontaminačné prostriedky a mechanizmy, ...
g)
musia sa vytvoriť a uplatňovať miestne bezpečnostné zásady praxe pre zamestnancov používateľa,
h)
v uzavretom priestore a v jeho okolí sa musia rozmiestniť označenia oznamujúce bionebezpečenstvo, ak ...
i)
zamestnancom sa musí umožniť potrebné odborné vzdelávanie,
j)
o činnostiach v uzavretých priestoroch sa musí viesť podrobná dokumentácia,
k)
v uzavretých priestoroch musí byť zakázané jesť, piť, fajčiť, používať kozmetické výrobky a skladovať ...
l)
musí sa zakázať pipetovanie ústami,
m)
musia sa poskytnúť písomne vyhotovované štandardné postupy, ak je to z hľadiska bezpečnosti potrebné, ...
n)
musí sa zabezpečiť bezpečné uskladnenie kontaminovaného laboratórneho vybavenia a materiálu.
(9)

V dokumentácii podľa odseku 8 písm. j) sa musia evidovať údaje o všetkých podstatných okolnostiach týkajúcich ...

(10)

Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a správnej mikrobiologickej praxe v uzavretých priestoroch ...

§ 10
(1)

Používateľ je povinný pred začatím nového používania v uzavretých priestoroch

a)
vykonať opatrenia na odvrátenie možných škodlivých vplyvov na ľudí a na životné prostredie, ktoré by ...
b)
posúdiť riziko vyplývajúce z plánovaného použitia v uzavretom priestore, najmä zistiť možné škodlivé ...
c)
zatriediť na základe výsledku posúdenia rizika pripravované použitie genetickej technológie do rizikovej ...
d)
zabezpečiť úroveň ochrany zodpovedajúcu rizikovej triede a z nej vyplývajúce požiadavky na uzavreté ...
e)
vypracovať havarijný plán (§ 6) pri činnostiach zatriedených do rizikových tried 2 až 4 a v ňom uvedené ...
f)
poskytnúť podstatné informácie o obsahu havarijného plánu osobám, ktoré by mohli byť v prípade havárie ...
g)
urobiť ohlásenie (§ 12) alebo podať žiadosť o vydanie súhlasu na použitie v uzavretých priestoroch, ...
(2)

Používateľ zatriedi plánované používanie v uzavretých priestoroch do niektorej z týchto rizikových tried: ...

a)
do rizikovej triedy 1 - činnosti nepredstavujúce nijaké alebo len zanedbateľné riziko, pre ktoré je ...
b)
do rizikovej triedy 2 - činnosti predstavujúce malé riziko, pre ktoré je vhodná úroveň ochrany 2,
c)
do rizikovej triedy 3 - činnosti predstavujúce stredne veľké riziko, pre ktoré je vhodná úroveň ochrany ...
d)
do rizikovej triedy 4 - činnosti predstavujúce veľké riziko, pre ktoré je vhodná úroveň ochrany 4.
(3)

Pri pochybnostiach sa plánované používanie zatriedi do vyššej rizikovej triedy, a to až do času, kým ...

(4)

Úroveň ochrany je súbor ochranných opatrení (§ 7 ods. 2) a systém práce v zariadení, ktoré zodpovedajú ...

(5)

Informácie o obsahu havarijného plánu musí používateľ pravidelne aktualizovať pri zmene používania v ...

(6)

Zatriedenie do rizikovej triedy nie je potrebné na tranzit a na vnútroštátnu prepravu geneticky modifikovaných ...

§ 11 - Prehodnocovanie zatriedenia
(1)

Používateľ je povinný počas používania v uzavretých priestoroch pravidelne prehodnocovať zatriedenie ...

a)
používané ochranné opatrenia prestali byť primerané požadovanej úrovni ochrany zamestnancov používateľa, ...
b)
zatriedenie do rizikovej triedy prestalo byť primerané úrovni ochrany alebo už nezodpovedá výsledku ...
c)
je dôvod domnievať sa, že vykonané posudzovanie rizika už nezodpovedá novým vedeckým poznatkom a dosiahnutej ...
(2)

Prehodnocovanie zatriedenia musí zohľadňovať

a)
úroveň zneškodňovania odpadu a odpadových vôd,
b)
obsah génov v geneticky modifikovaných organizmoch a geneticky modifikovaných mikroorganizmoch, ktoré ...
(3)

Ak sa po prehodnotení zatriedenia vykonávajú v uzavretých priestoroch činnosti zatriedené do vyššej ...

(4)

Používateľ je povinný uchovávať posudky z posudzovania rizika (§ 5 ods. 4) a záznamy z prehodnocovania ...

§ 12 - Ohlásenie
(1)

Ohlasovateľ je osoba, ktorá má podľa tohto zákona povinnosť urobiť ohlásenie podľa odseku 2.

(2)

Ohlasovateľ je povinný ohlasovať ministerstvu

a)
údaje o osobe vedúceho projektu a o členoch výboru pre bezpečnosť, ako aj zmeny v týchto údajoch,
b)
údaje o geneticky modifikovaných organizmoch a geneticky modifikovaných mikroorganizmoch, s ktorými ...
c)
začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2 v uzavretých priestoroch, ak boli splnené všetky ...
d)
zistenie nových informácií o činnostiach, ktoré môžu mať významné dôsledky na riziko,
e)
zmeny v požiadavkách na uzavreté priestory podľa § 9 ods. 2 písm. c), ak majú vplyv na uplatňovanie ...
(3)

Po získaní súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov sa ďalšie používanie uzavretých priestorov ...

(4)

Ohlasovateľ je povinný podať ohlásenie

a)
bezodkladne po tom, ako vznikol dôvod na ohlásenie, a
b)
najmenej sedem dní pred začatím činnosti, ak ide o ohlásenia podľa odseku 2 písm. c) a d).
§ 12a - Žiadateľ o súhlas

Žiadateľom o súhlas je osoba, ktorá má podľa tohto zákona povinnosť podať žiadosť o súhlas s použitím ...

§ 13 - Súhlas na použitie v uzavretých priestoroch
(1)

Na používanie v uzavretých priestoroch je potrebný súhlas ministerstva [§ 24 ods. 1 písm. b) prvý bod], ...

a)
prvé použitie uzavretých priestorov,
b)
činnosti zatriedené do rizikovej triedy 2, ak neboli splnené všetky podmienky uvedené vo vydanom súhlase, ...
c)
činnosti zatriedené do rizikových tried 3 a 4,
d)
zmenu zatriedenia činností z rizikovej triedy 2 až 4 do nižšej rizikovej triedy,
e)
pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené pri vykonávaní inšpekcie.
(2)

Ak boli uzavreté priestory použité na činnosti zatriedené do rizikových tried 2 až 4 na základe súhlasu ...

(3)

Ak súhlas podľa odseku 1 písm. e) nebol vydaný do 45 dní odo dňa podania žiadosti, možno pokračovať ...

(4)

Činnosti podľa odseku 1 písm. c) a d) možno vykonávať vždy len na základe súhlasu s používaním v uzavretých ...

§ 14 - Postup pri havárii
(1)

Ak nastala havária (§ 6 ods. 2) pri používaní v rizikovej triede 2, 3 alebo 4, používateľ je povinný ...

a)
podať ohlásenie o havárii ministerstvu,
b)
upovedomiť bezprostredne ohrozené osoby v okolí uzavretých priestorov, a ak ide o haváriu s cezhraničnými ...
c)
vykonať bezpečnostné opatrenia podľa havarijného plánu,
d)
poskytnúť informácie o havárii a o vykonaných opatreniach verejnosti vhodnou formou zverejnenia,
e)
informovať územne príslušné koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému,5b) ak došlo k havárii ...
(2)

Ohlásenie podľa odseku 1 písm. a) a upovedomenie podľa odseku 1 písm. b) a e) obsahuje

a)
opis okolností havárie,
b)
identifikáciu a množstvo geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov, ...
c)
informácie potrebné na posúdenie následkov havárie na ľudí a na životné prostredie,
d)
informácie o prijatých opatreniach.
(3)

Ak prichádzajú do úvahy aj cezhraničné vplyvy možného ohrozenia, používateľ poskytne informácie podľa ...

(4)

Používateľ je povinný zhromažďovať všetky dostupné údaje o havárii, analyzovať jej príčinu, zistiť jej ...

TRETIA ČASŤ

ZÁMERNÉ UVOĽŇOVANIE

§ 15 - Úvodné ustanovenia
(1)

Zámerné uvoľňovanie je úmyselné zavádzanie geneticky modifikovaného organizmu alebo kombinácie geneticky ...

(2)

Zavádzanie do životného prostredia podľa odseku 1 je použitie geneticky modifikovaných organizmov v ...

(3)

Uvádzanie na trh na účely tohto zákona je každé odplatné alebo bezodplatné sprístupňovanie výrobkov ...

(4)

Výrobok je prípravok zložený z geneticky modifikovaného organizmu, jeho časti alebo prípravok obsahujúci ...

(5)

Zámerným uvoľňovaním nie je tranzit a vnútroštátna preprava geneticky modifikovaných organizmov v cestnej ...

(6)

Ustanovenia o zámernom uvoľňovaní sú predpokladom na uplatnenie osobitných predpisov upravujúcich

a)
povoľovanie skúšania a kontrolu liekov z geneticky modifikovaných organizmov v humánnej medicíne a vo ...
b)
pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe,7)
c)
výrobu a uvádzanie na trh geneticky modifikovaných potravín a krmív,8)
d)
vykonávanie odrodových skúšok a rozhodovanie o registrácii odrôd pestovaných geneticky modifikovaných ...
e)
posudzovanie návrhov na uvádzanie potravín na osobitné výživové účely a nových potravín na trh.10)
(7)

Ustanovenia § 15 až 22 sa vzťahujú aj na zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných mikroorganizmov. ...

§ 16 - Všeobecné povinnosti používateľa
(1)

Používateľ je povinný pred začatím každého zámerného uvoľňovania

a)
vykonať opatrenia na predchádzanie možným nepriaznivým účinkom na ľudí a na životné prostredie, ktoré ...
b)
posúdiť riziko vyplývajúce z plánovaného zámerného uvoľňovania, najmä identifikovať a vyhodnotiť priame ...
c)
vykonávať analýzu kumulatívnych dlhodobých účinkov geneticky modifikovaných organizmov na ľudí a na ...
d)
rozhodnúť o potrebe a o spôsobe riadenia rizika (odsek 3) a o použití najvhodnejšej genetickej metódy, ...
e)
vypracovať havarijný plán (§ 6) a v ňom uvedené opatrenia na ochranu ľudí a životného prostredia zverejniť ...
f)
poskytnúť podstatné informácie o obsahu havarijného plánu osobám, ktoré by mohli byť postihnuté v prípade ...
g)
posudzovať každý prípad možných nepriaznivých účinkov vyplývajúcich z priameho alebo z nepriameho prenosu ...
h)
požiadať o vydanie súhlasu (§ 17 a 21) a splniť podmienky určené vo vydanom súhlase.
(2)

V analýze kumulatívnych dlhodobých účinkov [odsek 1 písm. c)] je používateľ povinný zisťovať účinky ...

(3)

Riadením rizika [odsek 1 písm. d)] je pozorovanie dovezeného alebo novovyvinutého živého geneticky modifikovaného ...

(4)

Informácie o obsahu havarijného plánu [odsek 1 písm. f)] sa musia pravidelne aktualizovať po zmene havarijného ...

Zavádzanie do životného prostredia

§ 17 - Súhlas na zavedenie do životného prostredia
(1)

Súhlas ministerstva na zavedenie do životného prostredia sa vyžaduje na

a)
prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaného organizmu alebo kombinácie geneticky modifikovaných ...
b)
zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu, viacerých geneticky modifikovaných organizmov a ...
c)
dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia.
(2)

Na zavedenie toho istého geneticky modifikovaného organizmu alebo tej istej kombinácie geneticky modifikovaných ...

§ 18 - Zásady zavádzania do životného prostredia
(1)

Zavádzanie do životného prostredia sa vykonáva postupne. Najprv sa uskutočňuje ako pokus s výrazným ...

(2)

Ak sa v súlade so stavom vedy a úrovňou genetických technológií ešte pred začatím zavádzania do životného ...

§ 19 - Povinnosti používateľa pri zavádzaní do životného prostredia
(1)

Používateľ je povinný

a)
bezodkladne ohlásiť ministerstvu každú zistenú zmenu v zavádzaní do životného prostredia alebo odchýlku ...
b)
preverovať počas zavádzania do životného prostredia dostatočnosť a úplnosť bezpečnostných opatrení podľa ...
c)
viesť podrobnú dokumentáciu o zavádzaní do životného prostredia,
d)
predložiť správu o výsledku zavedenia do životného prostredia (§ 20) ministerstvu.
(2)

Ak sa pri zavádzaní do životného prostredia zistili zmeny, ktoré by mohli mať nepriaznivé následky na ...

(3)

Upovedomenie podľa odseku 2 obsahuje

a)
opis zmien zistených pri zavádzaní do životného prostredia,
b)
identifikáciu a množstvo geneticky modifikovaných organizmov, ktorých sa zistená zmena týka,
c)
poznatky, údaje a informácie potrebné na posúdenie následkov zmeny z hľadiska posudzovania rizika (§ ...
d)
prijaté opatrenia vrátane obsahu vykonanej revízie ochranných opatrení (§ 7 ods. 2).
(4)

Používateľ je povinný v dokumentácii podľa odseku 1 písm. c) evidovať údaje o okolnostiach týkajúcich ...

§ 20 - Správa o výsledku zavedenia do životného prostredia
(1)

Používateľ je povinný po zavedení geneticky modifikovaného organizmu do životného prostredia, ako aj ...

(2)

Ak je konečným cieľom zavádzania do životného prostredia príprava výrobku, ktorý má byť perspektívne ...

Uvádzanie výrobkov na trh

§ 21 - Súhlas na uvedenie výrobku na trh
(1)

Súhlas ministerstva na uvedenie výrobku na trh sa vyžaduje na

a)
prvé uvedenie nového výrobku na trh,
b)
opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má používať na iný účel,
c)
podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh,
d)
dovoz výrobku, ktorý má byť prvý raz uvedený na trh.
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa týka výrobku, ak v ňom obsiahnutý geneticky modifikovaný organizmus alebo ...

(3)

Súhlas podľa odseku 1 sa nevyžaduje na uvedenie na trh

a)
výrobku, ktorý je zložený výlučne zo surovín a polotovarov, na ktoré sa súhlas nevyžaduje alebo na ktoré ...
b)
dovezeného výrobku, na ktorý vydala súhlas Komisia alebo na ktorý vydal súhlas príslušný zahraničný ...
(4)

Súhlas podľa odseku 1 možno vydať len na určitý čas, najviac na 10 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia ...

(5)

Orgán štátneho dozoru môže rozhodnúť, že geneticky modifikované organizmy, ktoré boli zavedené do životného ...

§ 21a - Bezpečnostné opatrenia
(1)

Ak sa možno po vydaní súhlasu podľa § 21 ods. 1 alebo odseku 3 písm. b) v dôsledku sprístupnenia nových ...

(2)

Ak sa v dôsledku informácií uvedených v odseku 1 zistí, že hrozí vážne riziko pre ľudské zdravie alebo ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiam podľa odsekov 1 a 2 nemá odkladný účinok.

§ 22 - Povinnosti používateľa pri uvádzaní výrobku na trh
(1)

Používateľ je povinný zabezpečiť, aby

a)
výrobky uvádzané na trh boli balené v súlade s požiadavkami na bezpečnosť prepravy a skladovania, v ...
b)
na výrobku alebo na jeho obale a v sprievodnej dokumentácii výrobku bol uvedený text „Tento výrobok ...
c)
označenie výrobku a sprievodná dokumentácia obsahovali
1.
opis odporúčaného používania alebo návod na použitie, ak používanie výrobku nie je zrejmé z jeho konštrukcie ...
2.
údaj o neprípustnom používaní výrobku spolu s pokynmi na ochranu ľudí alebo životného prostredia pri ...
3.
údaje o odporúčanom skladovaní výrobku a o zaobchádzaní a likvidovaní nepoužitých zvyškov alebo obalov, ...
4.
údaje o výrobcovi, a ak ide o výrobok z dovozu, aj o dovozcovi,
5.
lehotu použiteľnosti,
6.
iné údaje podľa osobitných predpisov.
(2)

Používateľ je povinný

a)
sprístupniť inšpekcii vzorky geneticky modifikovaného organizmu, kontrolné vzorky výrobkov uvádzaných ...
b)
zostaviť monitorovací plán, vykonávať podľa neho monitorovanie výrobku na trhu a vyhodnocovať výsledky ...
c)
zabezpečiť zaškolenie zamestnancov predajcu, ak používanie výrobku vyžaduje vedomosti alebo zručnosti, ...
d)
vypracovať správu o výsledku monitorovania a doručiť ju orgánu, ktorý vydal súhlas na uvedenie výrobku ...
e)
sprístupňovať verejnosti výsledky monitorovania výrobku na trhu uverejnením na internete, prípadne aj ...
f)
bezodkladne prijať opatrenia potrebné na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, ak sa sprístupnili ...
g)
preveriť informácie, ktoré uviedol v žiadosti na uvedenie výrobku na trh a upovedomiť ministerstvo; ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 23 - Orgány štátnej správy

Orgánmi štátnej správy vo veciach podľa tohto zákona sú:

a)

ministerstvo,

b)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia").

§ 24 - Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)
je ústredný orgán štátnej správy vo veciach týkajúcich sa používania genetických technológií a geneticky ...
b)
je správny orgán príslušný
1.
vydávať súhlasy podľa § 13, 17 a 21,
2.
prijímať ohlásenia a posudzovať ich obsah (§ 12 a 32),
3.
prijímať upovedomenia o haváriách (§ 14 ods. 2) a o zistených zmenách v zámernom uvoľňovaní (§ 19 ods. ...
4.
prijímať žiadosti podľa § 33, 34 a 35,
c)
vedie evidenciu geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov a evidenciu ...
d)
vedie evidenciu používateľov, výborov pre bezpečnosť a vedúcich projektov,
e)
poskytuje používateľom informácie, metodické materiály a odborné usmernenia.
(2)

Ministerstvo je vo veciach genetických technológií a modernej biotechnológie

a)
národný notifikátor ku Komisii príslušný najmä
1.
vykonávať ohlasovanie, ak má používanie v uzavretých priestoroch alebo zámerné uvoľňovanie cezhraničné ...
2.
konzultovať obsah a uskutočňovanie havarijných plánov a poznatky z analýzy príčin a následkov havárií; ...
3.
podávať každoročne súhrnnú správu o vydaných súhlasoch na používanie v uzavretých priestoroch, zatriedené ...
4.
vypracovať hodnotiacu správu pri uvádzaní výrobkov na trh,
5.
podávať raz za tri roky správu o uplatňovaní tohto zákona,
6.
podávať správy z monitorovania výrobku na trhu podľa § 22 ods. 2 písm. d) a raz za tri roky aj správu ...
7.
informovať bezodkladne o zistenom nepovolenom zavedení do životného prostredia alebo umiestnení výrobku ...
8.
informovať do 30 dní o každej podanej žiadosti o súhlas so zavedením do životného prostredia (§ 34) ...
9.
podať správu o výsledku zavedenia do životného prostredia (§ 20).
b)
národné stredisko pre bezpečnosť genetického inžinierstva a moderných technológií a pre cezhraničný ...
1.
plní úlohu národného kontaktného bodu voči klíringovému stredisku biologickej bezpečnosti a hlavnému ...
2.
vykonáva preventívne opatrenia a sankčné opatrenia na zamedzenie nelegálnych cezhraničných pohybov a ...
(3)

Ministerstvo je povinné zverejňovať na svojom webovom sídle, a ak je potrebné účinne informovať verejnosť, ...

a)
podstatný obsah žiadostí o súhlas podľa § 33, 34 a 35 a udelené súhlasy,
b)
súhrnnú správu podľa odseku 2 písm. a) tretieho bodu,
c)
hodnotiace správy podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu,
d)
správy o výsledkoch monitorovania výrobkov na trhu podľa § 22 ods. 2 písm. d),
e)
informácie podľa odseku 2 písm. a) siedmeho bodu,
f)
rozhodnutia o prijatých bezpečnostných opatreniach podľa § 21a.
(4)

Ministerstvo je povinné bezodkladne informovať členské štáty o každom zistenom nepovolenom zavedení ...

§ 25 - Inšpekcia
(1)

Inšpekcia ako orgán štátneho dozoru nad používaním genetických technológií a geneticky modifikovaných ...

a)
vykonáva štátny dozor a
b)
ukladá pokuty za správne delikty (§ 28 a 29) a prejednáva priestupky (§ 30).
(2)

Inšpekcia nevykonáva

a)
dozor na úseku ochrany zdravia ľudí a hodnotenia zdravotných rizík, ktorý vykonávajú orgány verejného ...
b)
veterinárne kontroly, veterinárne inšpekcie a veterinárny dozor, ktoré vykonávajú orgány štátnej správy ...
c)
dozor na úseku rastlín, osív a sadív a rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý vykonávajú orgány štátnej ...
d)
štátnu kontrolu predaja výrobkov na vnútornom trhu, ktorú vykonávajú orgány kontroly vnútorného trhu ...
e)
dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ktorý vykonávajú orgány inšpekcie práce podľa osobitných ...
(3)

Štátny dozor je zisťovanie, ako používatelia dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy ...

(4)

Ak inšpekcia zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti používateľa, upozorní ho na ...

(5)

Pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa postupuje primerane podľa základných pravidiel kontrolnej ...

§ 26 - Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, údajoch a informáciách, ktoré sú označené ohlasovateľom alebo ...

a)
inšpektori (§ 25), ak sa o nich dozvedeli z výkonu štátneho dozoru,
b)
zamestnanci ministerstva a inšpekcie, ak sa o nich dozvedeli z ohlásenia alebo upovedomenia ohlasovateľa, ...
c)
členovia komisie a zboru expertov podľa § 27, ak sa o nich dozvedeli pri činnosti podľa § 27.
(2)

Povinnosti mlčanlivosti ich môže zbaviť ohlasovateľ alebo žiadateľ o súhlas, a ak ide o údaje a informácie ...

(3)

Ohlasovateľ alebo žiadateľ o súhlas môže označiť údaje a informácie sprístupnené pri výkone štátneho ...

(4)

Údaje a informácie, ktoré ministerstvo uznalo ako dôverné informácie, sa nezverejnia, ani neposkytnú ...

(5)

Za dôverné informácie podľa odseku 3, predložené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu na používanie ...

a)
všeobecná charakteristika geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu, ...
b)
obchodné meno a adresa sídla ohlasovateľa alebo žiadateľa o súhlas,
c)
zatriedenie používania v uzavretých priestoroch do rizikovej triedy a k nej prislúchajúca úroveň ochrany, ...
d)
výsledok posudzovania rizika geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu ...
e)
vyhodnotenie predvídateľných účinkov geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu, ...
f)
účel a miesto použitia geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu.
(6)

Za dôverné informácie podľa odseku 3, predložené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu na zavedenie ...

a)
prvky informácií uvedené v osobitnom predpise,16a)
b)
informácie o sekvencii DNA okrem sekvencií používaných na účely detekcie, identifikácie a kvantifikácie ...
c)
modely a stratégie šľachtenia.
§ 27 - Komisia pre biologickú bezpečnosť a jej zbor expertov
(1)

Ministerstvo zriaďuje komisiu pre biologickú bezpečnosť (ďalej len „komisia") ako svoj poradný orgán ...

(2)

Štatút a rokovací poriadok komisie, v ktorých sa podrobne upraví postavenie a činnosť komisie a jej ...

§ 28 - Správne delikty
(1)

Inšpekcia uloží pokutu do 33 193,91 eura

a)
ohlasovateľovi, ktorý neurobil ohlásenie podľa § 12,
b)
žiadateľovi, ktorý nepodal žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 13, 17 alebo § 21,
c)
tomu, kto v cezhraničnom pohybe podľa osobitného predpisu17)
1.
neurobil ohlásenie tretiemu štátu,
2.
neuchoval dokumentáciu o cezhraničnom pohybe po ustanovený čas alebo
3.
neposkytol tretiemu štátu sprievodnú dokumentáciu, alebo ju poskytol neúplnú alebo v nej uviedol nepravdivé ...
d)
tomu, kto neposkytol ministerstvu správu alebo iný podklad podľa tohto zákona.
(2)

Inšpekcia uloží pokutu od 1 659,69 eura do 165 969, 59 eura používateľovi (§ 9 ods. 1), ktorý

a)
použil uzavreté priestory, ktoré nespĺňajú požiadavky na uzavreté priestory alebo požiadavky na nakladanie ...
b)
použil uzavreté priestory bez vytvorenia výboru pre bezpečnosť alebo bez určenia vedúceho projektu (§ ...
c)
nezabezpečil vybavenie uzavretých priestorov takou úrovňou ochrany, aká zodpovedá zatriedeniu do rizikovej ...
d)
nevedie predpísanú dokumentáciu alebo v nej neeviduje podstatné okolnosti alebo dokumentáciu neuchováva ...
e)
nevykonal opatrenia na odvrátenie možných škodlivých vplyvov na ľudí a na životné prostredie alebo ochranné ...
f)
neposúdil riziko alebo ho neposúdil predpísaným spôsobom a nezatriedil plánované používanie alebo cezhraničný ...
g)
nevypracoval havarijný plán, neposkytol podstatné informácie z neho alebo ich nezverejnil predpísaným ...
h)
neprehodnotil zatriedenie do rizikovej triedy (§ 11),
i)
nesplnil povinnosti pri havárii (§ 14),
j)
použil genetické technológie alebo geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy ...
k)
uviedol na trh výrobok bez súhlasu alebo nesplnil povinnosť po uvedení výrobku na trh (§ 21 a 22),
l)
neumožnil účasť vedúceho projektu na vzdelávaní organizovanom ministerstvom [§ 9 ods. 8 písm. i)].
(3)

Inšpekcia uloží používateľovi alebo ohlasovateľovi pokutu od 33 193,91 eura do 331 939,18 eura, ak správnym ...

§ 29 - Ukladanie pokút
(1)

Konanie o uloženie pokuty podľa § 28 možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela ...

(2)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na mieru ohrozenia ...

(3)

Inšpekcia môže v rozhodnutí o pokute uložiť aj povinnosť vykonať v určenej lehote opatrenia na odstránenie ...

(4)

Ak ten, komu bola uložená pokuta, poruší do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení ...

(5)

Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.

(6)

Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak ...

§ 30 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
použil genetické technológie podľa tohto zákona alebo geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované ...
b)
geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy uvoľňoval bez súhlasu podľa ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 659, 69 eura a zákaz činnosti až na dva roky.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.18)

PIATA ČASŤ

KONANIE

§ 31 - Úvodné ustanovenia
(1)

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok,19) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Správny poriadok sa nevzťahuje

a)
na ohlasovanie a posudzovanie ohlásení (§ 12 a 32),
b)
na upovedomovanie o havárii (§ 14 ods. 2) a o zistených zmenách v zámernom uvoľňovaní (§ 19 ods. 2),
c)
na posudzovanie návrhu na zaradenie geneticky modifikovaných mikroorganizmov do zoznamu podľa § 8 ods. ...
(3)

Ministerstvo môže požadovať úradne osvedčený preklad príloh a podkladov k žiadosti (§ 34 a 35).

§ 31a - Posudzovanie návrhu na zaradenie do zoznamu
(1)

Návrh na zaradenie geneticky modifikovaného mikroorganizmu do zoznamu geneticky modifikovaných mikroorganizmov, ...

(2)

Ministerstvo pri posudzovaní návrhu na zaradenie geneticky modifikovaného mikroorganizmu do zoznamu

a)
preskúma úplnosť dokumentácie,
b)
vyzve používateľa, aby v určenej lehote doplnil dokumentáciu, ak nie je úplná.
(3)

Ministerstvo po kladnom posúdení splnenia kritérií predloží návrh príslušným orgánom Európskej únie. ...

§ 32 - Posudzovanie ohlásení
(1)

Ministerstvo pri posudzovaní ohlásení (§ 12)

a)
preskúma úplnosť ohlásenia v závislosti od druhu a účelu, na aký sa podáva,
b)
vyzve ohlasovateľa, aby v určenej lehote doplnil ohlásenie, ak nie je úplné,
c)
môže vyzvať ohlasovateľa, aby poskytol podrobnejšie údaje alebo aby doplnil žiadosť o ďalšie podklady, ...
d)
môže uložiť inšpekcii, aby v určenej lehote a v určenom rozsahu vykonala štátny dozor u ohlasovateľa. ...
(2)

Ak ide o ohlásenie podľa § 12 ods. 2 písm. c), ministerstvo ďalej

a)
posúdi obsah ohlásenia porovnaním s požiadavkami na používanie v uzavretých priestoroch podľa tohto ...
1.
úplnosť a presnosť údajov a informácií uvádzaných v ohlásení o pripravovanom začatí činnosti alebo cezhraničnom ...
2.
správnosť posúdenia rizík a zaradenia do rizikovej triedy,
3.
vhodnosť a správnosť navrhovaných ochranných opatrení zodpovedajúcich požadovanej úrovni ochrany,
4.
obsah havarijného plánu a vhodnosť navrhovaných bezpečnostných opatrení,
5.
navrhované nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami,
6.
technické, organizačné a personálne podmienky ohlasovanej činnosti,
b)
porovná údaje a informácie s dostupnými vedeckými poznatkami a s technickými špecifikáciami,
c)
môže vyzvať ohlasovateľa, aby pred začatím ohlasovanej činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2 v ...
1.
vykonal dodatočné testy, merania alebo iné formy skúšania na overenie údajov a informácií uvádzaných ...
2.
vykonal dodatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov pripraveného používania v uzavretých priestoroch ...
3.
vypracoval zjednodušené ohlásenie na účely zverejnenia a informovania verejnosti o pripravovanom používaní ...
(3)

Na zabezpečenie posudzovania podľa odsekov 1 a 2 môže ministerstvo požiadať ohlasovateľa, aby nezačal ...

(4)

Ministerstvo na základe posúdenia ohlásenia oznámi ohlasovateľovi, že

a)
nemá námietky proti ohlásenej činnosti, prípadne uvedie doplňujúce odporúčania alebo
b)
môže ohlásenú činnosť vykonávať len na základe súhlasu (§ 13), a zároveň vyzve používateľa, aby podal ...
(5)

Ministerstvo posúdi ohlásenia v lehote do 45 dní odo dňa ich doručenia.

(6)

Lehota podľa odseku 5 neplynie

a)
odo dňa oznámenia výzvy ohlasovateľovi podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 písm. c) do dňa splnenia ...
b)
počas vykonávania inšpekcie u ohlasovateľa.
(7)

Ak ministerstvo v lehote podľa odseku 5 nekonalo, ani neoznámilo ohlasovateľovi, že treba podať žiadosť, ...

(8)

Ak ohlasovateľ nesplní požiadavku ministerstva podľa odseku 2 alebo odseku 3, ministerstvo môže rozhodnutím ...

Konania o súhlase

§ 33 - Konanie o súhlase s používaním v uzavretých priestoroch
(1)

Návrhom na začatie konania je písomná žiadosť. Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania20) obsahuje ...

(2)

Účastníkom konania21) je žiadateľ o súhlas (§ 13 ods. 1). Účastníkom konania môže byť aj občianske združenie, ...

a)
je zaregistrované ako občianske združenie22) s cieľom podľa tohto odseku najmenej 1 rok ku dňu podania ...
b)
požiada o to písomne ministerstvo do 10 dní od zverejnenia žiadosti o súhlas podľa tohto zákona a
c)
súčasťou žiadosti podľa písmena b) je petícia23) podpísaná najmenej 100 fyzickými osobami podporujúcimi ...
(3)

Ministerstvo požiada o doplnenie žiadosti o údaje o vykonaných testoch, meraniach alebo iných skúšaniach. ...

(4)

Ministerstvo

a)
potvrdí písomne žiadateľovi o súhlas podanie žiadosti,
b)
zverejní bezodkladne údaje o podanej žiadosti na svojom webovom sídle, a ak je to vhodné, aj v dennej ...
(5)

Lehota na rozhodnutie o súhlase je

a)
45 dní, ak ide o vydanie súhlasu na nové používanie v uzavretých priestoroch zatriedené do rizikových ...
b)
90 dní, ak ide o vydanie súhlasu v ostatných prípadoch.
(6)

Lehota podľa odseku 5 neplynie

a)
odo dňa zverejnenia na webovom sídle ministerstva do uplynutia lehoty na podávanie pripomienok podľa ...
b)
odo dňa oznámenia výzvy žiadateľovi podľa odseku 3 do uplynutia lehoty určenej na splnenie požiadavky. ...
(7)

Ministerstvo zamietne žiadosť o súhlas, ak

a)
žiadateľ nie je vlastníkom ani nájomcom priestorov, ktoré sa majú použiť ako uzavreté priestory,
b)
uzavreté priestory nezodpovedajú požiadavkám podľa § 9 ods. 2 písm. c) alebo v nich nemožno zabezpečiť ...
c)
na používateľa bol vyhlásený konkurz.
§ 34 - Konanie o súhlase so zavedením do životného prostredia
(1)

Návrhom na začatie konania je písomná žiadosť. Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania20) musí ...

a)
technickú dokumentáciu potrebnú na preverenie posúdenia rizika a
b)
posudok z posúdenia rizika používateľom spolu s odkazmi na odbornú literatúru a na použité génové metódy ...
c)
ďalšie náležitosti, ktoré ustanoví všeobecne záväzný právny predpis (§ 39).
(2)

Účastníkom konania21) je žiadateľ o súhlas (§ 17 ods. 1). Účastníkom konania môže byť aj občianske združenie, ...

a)
je zaregistrované ako občianske združenie22) s cieľom podľa tohto odseku najmenej 1 rok ku dňu podania ...
b)
požiada o to písomne ministerstvo do 10 dní od zverejnenia žiadosti o súhlas podľa tohto zákona a
c)
súčasťou žiadosti podľa písmena b) je petícia23) podpísaná najmenej 100 fyzickými osobami podporujúcimi ...
(3)

Ak predmetom konania je vydanie súhlasu so zavedením takých geneticky modifikovaných organizmov do životného ...

(4)

Ministerstvo potvrdí žiadateľovi podanie žiadosti a údaje o podanej žiadosti bezodkladne zverejní na ...

(5)

Lehota na rozhodnutie o súhlase je 90 dní. Táto lehota neplynie odo dňa zverejnenia na webovom sídle ...

(6)

Ministerstvo môže požadovať ďalšie informácie na účely konania o súhlase so zavedením do životného prostredia, ...

(7)

Súčasťou rozhodnutia o súhlase so zavedením do životného prostredia je aj rozhodnutie o dovoze geneticky ...

§ 35 - Konanie o súhlase s uvedením výrobku na trh
(1)

Návrhom na začatie konania je písomná žiadosť. Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania20) obsahuje ...

(2)

Účastníkom konania21) je žiadateľ o súhlas (§ 21 ods. 1). Účastníkom konania môže byť aj občianske združenie, ...

a)
je zaregistrované ako občianske združenie22) s cieľom podľa tohto odseku najmenej 1 rok ku dňu podania ...
b)
požiada o to písomne ministerstvo do 10 dní od zverejnenia žiadosti o súhlas podľa tohto zákona a
c)
súčasťou žiadosti podľa písmena b) je petícia23) podpísaná najmenej 100 fyzickými osobami podporujúcimi ...
(3)

Ak predmetom konania je vydanie súhlasu s uvedením výrobku na trh, na ktorý už predtým bol udelený súhlas ...

(4)

Ministerstvo

a)
potvrdí písomne žiadateľovi o súhlas podanie žiadosti a postúpi súhrn dokumentácie orgánom členských ...
b)
zverejní bezodkladne údaje o podanej žiadosti na svojom webovom sídle, a ak je to vhodné, aj iným vhodným ...
c)
vypracuje do 90 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, hodnotiacu správu, ktorú doručí najskôr žiadateľovi ...
d)
zverejní hodnotiacu správu na internete, prípadne iným vhodným spôsobom, s výzvou na podávanie pripomienok ...
e)
doručí kópiu žiadosti a hodnotiacu správu, prípadne doplnenú o nové údaje alebo o stanovisko žiadateľa ...
f)
rozhodne o vydaní súhlasu na uvedenie výrobku na trh po doručení stanoviska orgánov Európskej únie k ...
g)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánu Európskej únie ...
(5)

Lehota na rozhodnutie o súhlase je 120 dní; táto lehota neplynie

a)
odo dňa oznámenia výzvy na doplnenie žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov žiadateľovi o súhlas ...
b)
počas vypracúvania hodnotiacej správy, najviac 90 dní,
c)
odo dňa doručenia hodnotiacej správy žiadateľovi o súhlas do dňa doručenia vyjadrenia žiadateľa o súhlas, ...
d)
počas prerokúvania hodnotiacej správy podľa odseku 4 písm. e).
(6)

Rozhodnutie o súhlase obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia24)

a)
vymedzenie rozsahu súhlasu vrátane identity geneticky modifikovaného organizmu vo výrobku a jeho jednoznačného ...
b)
dobu platnosti súhlasu,
c)
podmienky uvedenia výrobku na trh vrátane podmienok používania, manipulácie a balenia a podmienok ochrany ...
d)
požiadavky na označovanie výrobku,
e)
požiadavky na monitorovanie výrobku na trhu vrátane harmonogramu monitorovania a povinností predajcov. ...
(7)

Rozhodnutie o súhlase sa zverejňuje na internete, vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

§ 36 - Zmena alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase
(1)

Konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o súhlase sa začína na žiadosť používateľa alebo z vlastného ...

(2)

Ministerstvo začne konanie z vlastného podnetu, ak

a)
používateľ napriek upozorneniu a uloženej pokute nedodržiava povinnosti podľa tohto zákona alebo požiadavky ...
b)
je to nevyhnutné na splnenie medzinárodného záväzku Slovenskej republiky vrátane prerokovania námietok ...
c)
došlo k neúmyselnej zmene zámerného uvoľňovania, ktorá by mohla mať škodlivé vplyvy na ľudí a na životné ...
d)
je potrebné zmeniť plán monitorovania na základe námietok členského štátu alebo Komisie, ktoré vyplynuli ...
§ 37 - Predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh
(1)

O predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase vydaného v konaní podľa § 35 možno žiadať najneskôr deväť ...

(2)

Návrhom na začatie konania je písomná žiadosť. Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania obsahuje ...

(3)

Ministerstvo písomne potvrdí podanie žiadosti, a ak je žiadosť úplná, jedno jej vyhotovenie spolu s ...

(4)

Podkladom rozhodnutia je hodnotiaca správa orgánov Európskej únie.

(5)

Lehota na rozhodnutie je 30 dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy podľa odseku 4. Ak je potrebné ...

(6)

Rozhodnutie podľa odseku 1 možno vydať až po uskutočnení požiadaviek vyplývajúcich z hodnotiacej správy ...

(7)

Žiadateľ o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením výrobku na trh, ktoré bolo vydané v ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na označovanie potravín uvádzaných do obehu sa použijú všeobecné predpisy o potravinách.8)

(2)

Na účely zodpovednosti za škodu sa používanie v uzavretých priestoroch a zámerné uvoľňovanie považujú ...

§ 39 - Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými ustanoví

a)

podrobnosti o posudzovaní environmentálneho rizika (§ 5) a o postupe a kritériách na zatriedenie do ...

b)

podrobnosti o požiadavkách na uzavreté priestory (§ 8),

c)

podrobnosti o postupe pri vyhodnocovaní priamych a nepriamych, bezprostredných a následných účinkoch ...

d)

podrobnosti o obsahu dokumentácie a o spôsobe jej vedenia a ukladania (§ 5, 9 a 19),

e)

podrobnosti o obsahu havarijného plánu (§ 6),

f)

podrobnosti o obsahu správy o výsledku zavedenia do životného prostredia (§ 20),

g)

podrobnosti o náležitostiach jednotlivých ohlásení a o posudzovaní ich obsahu (§ 32),

h)

podrobnosti o ďalších náležitostiach žiadostí o vydanie súhlasov (§ 33 až 37),

i)

podrobnosti o obsahu hodnotiacej správy (§ 35 ods. 4),

j)

zoznam geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nebudú vzťahovať ustanovenia tohto zákona ...

§ 40 - Prechodné ustanovenia
(1)

Podnikatelia a iné právnické osoby, ktoré k 1. aprílu 2002 vykonávajú činnosti, pri ktorých používajú ...

a)
upravia svoje postavenie podľa ustanovení tohto zákona o používateľovi,
b)
upravia zariadenia v súlade s technickými a organizačnými požiadavkami na zariadenia podľa tohto zákona ...
c)
zriadia výbor pre bezpečnosť a určia vedúceho projektu pre každé zariadenie a pre každé použitie genetických ...
d)
posúdia riziko,
e)
vypracujú havarijný plán a
f)
podajú žiadosť o vydanie súhlasu.
(2)

Podnikatelia a iné právnické osoby, ktoré nesplnia požiadavky podľa odseku 1, sú povinné skončiť vykonávanú ...

(3)

Podnikatelia a iné právnické osoby sú povinní oznámiť do 30. júna 2002 ministerstvu údaje potrebné na ...

(4)

Ministerstvo môže uložiť pokutu do 50 000 Sk podnikateľovi alebo inej právnickej osobe podľa odseku ...

a)
nesplní požiadavky podľa odseku 1 alebo neskončí vykonávanú činnosť v lehote uvedenej v odseku 2,
b)
neoznámi požadované údaje v lehote podľa odseku 3.
(5)

Geneticky modifikované organizmy obsahujúce gény odolnosti proti antibiotikám používaným ako humánne ...

a)
do 31. decembra 2004 stiahnuť z trhu,
b)
do 31. decembra 2008 vyradiť zo zavádzania do životného prostredia.
§ 40aa - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Konanie o súhlase s používaním v uzavretých priestoroch podľa § 33, konanie o súhlase so zavedením do ...

§ 40a - Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 41 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 35 ods. 4 a § 37 ods. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 151/2002 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky ...
 • 2)  § 2 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 3)  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  § 2 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 5)  Napríklad § 161, 284, 285, 300 a 309 Trestného zákona.
 • 5a)  Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) v platnom znení (oznámenie č. ...
 • 5b)  § 5 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.
 • 6)  § 14 ods. 6 a § 15 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona ...
 • 7)  § 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej ...
 • 8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003.§ 6 ods. 2 a § 9 ods. 6 zákona Národnej rady ...
 • 9)  § 4 písm. a) a c) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie ...
 • 10)  § 13 ods. 4 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 10c)  Čl. 15 a 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 v platnom znení.
 • 10d)  Čl. 19 Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite (oznámenie ...
 • 11)  § 54 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 12)  § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. § 40 ods. 4 zákona č. 182/2005 Z. ...
 • 13)  § 4 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. § 9 ...
 • 14)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 15)  § 2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 16)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 16a)  Čl. 39 ods. 2 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára ...
 • 17)  Čl. 4, 6 a 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003.
 • 18)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 19a)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 20)  § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 21)  § 14 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 22)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
 • 23a)  § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 24)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 25)  § 420a Občianskeho zákonníka.
Načítavam znenie...
MENU
Hore