Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 127/2006 účinný od 01.01.2009

Platnosť od: 09.03.2006
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo, Jedy, narkotiká, toxikománia, Odpady, nakladanie s odpadmi, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD151DS2EUPPČL0

Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 127/2006 účinný od 01.01.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 127/2006 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 515/2008


§ 7
Správne delikty

(1)
Inšpekcia uloží pokutu od 331,93 eura do 16 596,95 eura držiteľovi zásob, ktorý
a)
nezašle v určenom termíne informáciu o charaktere a veľkosti zásob podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo zašle nepravdivú informáciu,
b)
nevedie evidenciu zásob podľa § 3 ods. 1 písm. b),
c)
neumožní kontrolu nakladania so zásobami, alebo neposkytne inšpekcii pri výkone štátneho dozoru potrebnú súčinnosť, alebo nevykoná ňou uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(2)
Inšpekcia uloží pokutu od 1 659,69 eura do 33 193,91 eura právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
a)
nenakladá so zásobami ako s odpadom v súlade s čl. 5 ods. 1 osobitného predpisu,1)
b)
nenakladá so zásobami bezpečným, účinným a environmentálne prijateľným spôsobom podľa čl. 5 ods. 2 osobitného predpisu,1)
c)
začne úmyselne vyrábať5) perzistentné organické látky uvedené v prílohách I a II osobitného predpisu.1)
(3)
Ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty osoba podľa odsekov 1 a 2 opakovane poruší rovnakú povinnosť, za ktorú jej už bola uložená pokuta, inšpekcia jej môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.
(4)
Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť osobe podľa odsekov 1 a 2, aby v určenej lehote vykonala opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré jej bola pokuta uložená. Ak táto osoba v určenej lehote uložené opatrenia nevykoná, možno jej uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom, a to aj opakovane.
(5)
Pri rozhodovaní o výške pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a na pohnútky a okolnosti vedúce k tomuto porušeniu, na čas trvania protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.
(6)
Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Pokutu podľa odseku 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala splniť povinnosť uložená podľa odseku 4. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenia na nápravu, ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody.
(7)
Výnosy z pokút podľa odsekov 1 až 4 sú príjmom Environmentálneho fondu.19)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore