Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022

Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 28.02.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Sociálna pomoc, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST73JUD102114DS73EUPP17ČL26

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 5/2004 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 317/2018

Legislatívny proces k zákonu 317/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.

DRUHÁ ČASŤ

ÚČASTNÍK PRÁVNEHO VZŤAHU

§ 2
(1)

Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je

a)
orgán štátnej správy,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „ústredie“),
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „úrad“),
d)
samosprávny kraj,
e)
obec,
f)
občianske združenie, nezisková organizácia a nadácia podľa osobitných predpisov,2)
g)
zamestnávateľ,
h)
partnerstvo podľa § 10,
i)
uchádzač o zamestnanie podľa § 6,
j)
záujemca o zamestnanie podľa § 7,
k)
zamestnanec,
l)
samostatne zárobkovo činná osoba,
m)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo zabezpečuje činnosti podľa tohto zákona, najmä ...
n)
štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, alebo osoba bez štátnej príslušnosti ...
(2)

Občan členského štátu Európskej únie a jeho rodinní príslušníci a štátny príslušník tretej krajiny, ...

(3)

Členský štát Európskej únie na účely tohto zákona je členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, ...

(4)

Cudzina na účely tohto zákona je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.

(5)

Rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie na účely tohto zákona je jeho

a)
manžel,
b)
priamy potomok, ktorý je mladší ako 21 rokov alebo ktorý je nezaopatrenou osobou, a takýto potomok jeho ...
c)
závislý priamy príbuzný vo vzostupnej línii a takýto príbuzný jeho manžela.
§ 3
Zamestnávateľ
(1)

Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej ...

(2)

Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj

a)
organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ...
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie ...
c)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu ...
d)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá má záujem prijať do zamestnania ...
§ 4
Zamestnanec
(1)

Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere5) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.6) ...

(2)

Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažujú zamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ktorí ...

§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a)
je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, ...
b)
prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,9)
c)
vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,10)
d)
vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného ...
e)
vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,
f)
vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.
(2)

Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne ...

§ 6
Uchádzač o zamestnanie
(1)

Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si ...

a)
nie je zamestnanec,
b)
nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) alebo ...
c)
neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
d)
nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.
(2)

Uchádzač o zamestnanie môže

a)
byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,12) ak trvanie ...
1.
u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere ...
2.
ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol ...
b)
vykonávať osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,13aa) ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu ...
c)
poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,13b) ...
d)
vykonávať dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu,13ba) alebo
e)
byť zaradený do aktívnych záloh, vykonávať pravidelné cvičenie alebo plniť úlohy ozbrojených síl Slovenskej ...
f)
vykonávať funkciu člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a vykonávať činnosť asistenta ...
(3)

Uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch podľa odseku 2 písm. ...

(4)

Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 7
Záujemca o zamestnanie

Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má ...

§ 8
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
(1)

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je

a)
občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie ...
b)
občan starší ako 50 rokov veku,
c)
občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej ...
d)
občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,13c)
e)
občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov ...
f)
štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl13d) alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ...
g)
občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť ...
h)
občan so zdravotným postihnutím.
(2)

Pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe ...

§ 9
Občan so zdravotným postihnutím
(1)

Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného ...

(2)

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať ...

§ 10
Partnerstvo
(1)

Partnerstvo na účely tohto zákona je zoskupenie osôb vytvorené s cieľom spoločne realizovať projekty ...

(2)

Partnerstvá sa môžu vytvárať na realizáciu konkrétneho projektu alebo programu podpory zamestnávania ...

TRETIA ČASŤ

SLUŽBY ZAMESTNANOSTI

§ 11
(1)

Služby zamestnanosti na účely tohto zákona je systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom ...

a)
hľadaní zamestnania,
b)
zmene zamestnania,
c)
obsadzovaní voľných pracovných miest a
d)
uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených ...
(2)

Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú

a)
ústredie a úrad,
b)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné poradenské ...
c)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
d)
agentúra dočasného zamestnávania a
e)
agentúra podporovaného zamestnávania.
(3)

Nástroje podpory a pomoci sú nástroje poskytované podľa § 32 až 60 a § 65b.

§ 12
Pôsobnosť ústredia

Do pôsobnosti ústredia patrí

a)

riadiť, kontrolovať a koordinovať činnosť úradov v oblasti služieb zamestnanosti,

b)

vypracúvať návrh priorít služieb zamestnanosti na príslušný rok a predkladať ho na schválenie Ministerstvu ...

c)

určovať minimálny rozsah služieb zamestnanosti, ktoré poskytuje úrad,

d)

vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce financované z Európskeho ...

e)

metodicky usmerňovať úrady pri realizácii projektov na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom ...

f)

schvaľovať celoštátne programy vzdelávania a prípravy pre trh práce po prerokovaní s Ministerstvom školstva, ...

g)

poskytovať príspevok podľa § 53d a schvaľovať alebo realizovať projekty a programy financované zo štátneho ...

h)

vypracúvať a predkladať ministerstvu na schválenie návrh zásad použitia finančných prostriedkov na uplatňovanie ...

i)

zabezpečovať činnosti podľa 65b,

j)

zriaďovať zariadenia na plnenie úloh podľa tohto zákona a zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného ...

k)

zabezpečovať činnosť odborného konzília posudkových lekárov a vydávať posudok odborného konzília posudkových ...

l)

vydať, zmeniť, pozastaviť, zrušiť alebo vydať duplikát povolenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

1.

činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29 ods. 4 alebo § 31 ods. 2,

2.

činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58 ods. 7 alebo ods. 16,

3.

priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania podľa § 50b ods. 5,

m)

plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,17)

n)

vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom Slovenskej ...

o)

vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

p)

kontrolovať dodržiavanie tohto zákona okrem § 53e, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov ...

r)

vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu,18aa)

s)

vytvárať a aktualizovať národnú sústavu povolaní a plniť ďalšie úlohy na úseku jej tvorby a uplatňovania, ...

t)

vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje ...

u)

vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce za uplynulý kalendárny rok a predkladať ministerstvu ...

v)

zverejňovať na svojom webovom sídle

1.

register agentúr dočasného zamestnávania,

2.

zoznam chránených dielní a chránených pracovísk,

3.

register agentúr podporovaného zamestnávania,

4.

vzor žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, vzor žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie ...

w)

zverejňovať najmenej raz za mesiac štatistické informácie o stave, vývoji a štruktúre nezamestnanosti ...

x)

spolupracovať so Sociálnou poisťovňou pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky,

y)

vyžadovať od Sociálnej poisťovne raz za mesiac informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky ...

z)

viesť centrálnu evidenciu

1.

údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho ...

2.

údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,

3.

vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

4.

údajov uvedených v § 23b ods. 3, 4 a 6 až 8,

5.

pokút za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11,

aa)

zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa § 67a, voči ktorým eviduje ústredie a úrad ...

ab)

zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti,

ac)

vypracúvať analýzy a prognózy vývoja na trhu práce a zverejňovať ich na svojom webovom sídle,

ad)

prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu,18a)

ae)

rozhodovať o uložení pokuty,

af)

rozhodovať o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)

ag)

uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a,

ah)

vydávať preukaz kontrolóra, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1a písm. A,

ai)

identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej ...

aj)

rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) ...

§ 12a

Ústredie je členom Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES).18bb)

§ 13
Pôsobnosť úradu
(1)

Do pôsobnosti úradu patrí

a)
sprostredkúvať uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vhodné zamestnanie,
b)
viesť evidenciu
1.
uchádzačov o zamestnanie,
2.
záujemcov o zamestnanie,
3.
voľných pracovných miest,
4.
zamestnávateľov vo svojom územnom obvode,
c)
poskytovať informačné a poradenské služby,
d)
poskytovať odborné poradenské služby,
e)
rozhodovať o
1.
nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie ...
2.
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným ...
3.
udelení alebo neudelení predchádzajúceho súhlasu18c) zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru ...
4.
uložení pokuty,
5.
uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)
f)
zaraďovať občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a písomne mu oznamovať jeho zaradenie do evidencie ...
g)
vyraďovať uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. h) až ...
h)
predkladať výboru pre otázky zamestnanosti vo svojom územnom obvode na posúdenie žiadosti právnickej ...
i)
kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ...
j)
prejednávať priestupky podľa § 68b a osobitného predpisu,18a)
k)
plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,18a)
l)
oznamovať príslušnému živnostenskému úradu na účely zrušenia živnostenského oprávnenia19) opakované ...
m)
zabezpečovať lekársku posudkovú činnosť v rozsahu tohto zákona,
n)
riadiť činnosť pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode,
o)
uplatňovať aktívne opatrenia na trhu práce vo svojom územnom obvode a zabezpečovať činnosti podľa § ...
p)
predkladať ústrediu návrhy na zriadenie zariadení na plnenie úloh podľa tohto zákona,
r)
realizovať projekty a programy podľa § 44 a 54,
s)
realizovať projekty zamerané na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financované ...
t)
spolupracovať s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov podľa § 10 ods. 2,
u)
zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu,20)
v)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona okrem § 53e, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov ...
w)
plniť úlohy na úseku tvorby a uplatňovania národnej sústavy povolaní,
z)
vyžadovať od príslušných pobočiek Sociálnej poisťovne informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov ...
x)
spolupracovať s príslušnými pobočkami Sociálnej poisťovne pri kontrole trvania nároku na poskytovanie ...
y)
oznamovať Sociálnej poisťovni údaje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ...
aa)
vypracúvať analýzy a prognózy o vývoji trhu práce vo svojom územnom obvode, zverejňovať ich na svojom ...
ab)
vykonávať mesačné a štvrťročné štatistické zisťovania o nezamestnanosti vo svojom územnom obvode a výsledky ...
ac)
prijímať žiadosti občanov o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch Európskej únie a predkladať ...
ad)
poskytovať informácie občanom o možnostiach zamestnania v zahraničí,
ae)
informovať uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu,
af)
poskytovať obci za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca údaje o ...
ag)
vydávať potvrdenie uchádzačom o zamestnanie o dĺžke trvania ich vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ...
ah)
sledovať využívanie pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, vyhodnocovať ...
ai)
informovať najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac na účely výkonu trestu povinnej práce20b) písomne ...
aj)
vydávať preukaz kontrolóra, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1a písm. B.
(2)

Do pôsobnosti úradu pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím patrí okrem pôsobnosti podľa odseku ...

a)
viesť osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a osobitnú ...
b)
priznať postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zrušiť, zmeniť, pozastaviť a zrušiť ...
c)
zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vo svojom územnom ...
d)
označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným ...
e)
kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom ...
(3)

Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov ...

a)
oznamovať ústrediu voľné pracovné miesta, ktoré môžu byť obsadené štátnym príslušníkom tretej krajiny, ...
b)
poskytovať informácie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny o možnostiach zamestnania vo svojom územnom ...
c)
poskytovať ústrediu informácie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...
d)
vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udeliť, predĺžiť a odňať ...
e)
viesť evidenciu
1.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho ...
2.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
3.
vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých ...
4.
údajov uvedených v § 23b ods. 3 a 6 až 8,
f)
oznamovať ústrediu údaje podľa písmena e) za vykazovaný kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho ...
§ 14
Právo na prístup k zamestnaniu
(1)

Právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá zamestnanie, ...

(2)

Občan má právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ...

(3)

Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z práva na prístup k zamestnaniu musí byť v súlade s dobrými ...

(4)

Občan má právo podať úradu sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených v odsekoch ...

(5)

Úrad nesmie občana postihovať alebo znevýhodňovať preto, že občan uplatňuje svoje práva vyplývajúce ...

(6)

Občan, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania ...

(7)

Občan má právo slobodne si zvoliť zamestnanie a vykonávať ho na celom území Slovenskej republiky alebo ...

§ 15
Vhodné zamestnanie
(1)

Vhodné zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada ...

(2)

Vhodné zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona je zamestnanie, v ktorom ...

(3)

Vhodné zamestnanie si občan hľadá sám, za pomoci úradu alebo za pomoci právnickej osoby alebo fyzickej ...

§ 16
Výbor pre otázky zamestnanosti
(1)

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických ...

(2)

Výbor má 11 členov, z toho troch zástupcov úradu, pričom jeden z nich je riaditeľ úradu, dvoch zástupcov ...

(3)

Zástupcov úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.

(4)

Zástupcov samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

(5)

Zástupcov miest a obcí vymenúva a odvoláva reprezentatívna organizácia miest a obcí.

(6)

Zástupcov odborových organizácií na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie.20d) ...

(7)

Výbor je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

(8)

Výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov.

(9)

Spôsob rokovania výboru upravuje rokovací poriadok.

(10)

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

§ 17
Členstvo vo výbore
(1)

Funkčné obdobie členov výboru trvá štyri roky.

(2)

Výbor volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov, z ktorých jeden je zo zástupcov samosprávneho ...

(3)

Funkcie členov výboru sú nezlučiteľné; člen výboru môže vykonávať funkciu len v jednom výbore.

(4)

Člen výboru má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie vo výbore podľa osobitného predpisu.21) ...

(5)

Výkon funkcie vo výbore sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí ...

(6)

Člen výboru je pri výkone funkcie vo výbore nezastupiteľný.

(7)

Členstvo vo výbore zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odvolaním člena,
c)
písomným vzdaním sa členstva,
d)
smrťou člena.
(8)

Člena výboru odvolá na návrh výboru ten subjekt, ktorý ho navrhol za člena výboru,

a)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom vo výbore,
c)
ak sa bez vážneho dôvodu dvakrát po sebe nezúčastnil na rokovaní výboru,
d)
na návrh orgánu, ktorý ho za člena navrhol.
(9)

Člen výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej ...

§ 18
Pôsobnosť výboru
(1)

Do pôsobnosti výboru patrí

a)
schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu, analýzy a prognózy o vývoji trhu práce ...
b)
posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, ...
c)
odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou ...
(2)

Výbor pri výkone svojej pôsobnosti podľa odseku 1 písm. b) uplatňuje a dodržiava zásady použitia finančných ...

(3)

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa odseku 1 písm. a) predkladá výboru úrad na základe

a)
priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
b)
priorít a úloh určených ústredím,
c)
priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality ...
d)
požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ...
(4)

Výbor zriaďuje komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 19
Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o ...

a)
možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav,
b)
možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti vzhľadom na zdravotný ...
c)
opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej ...
d)
schopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý predložil ...
(2)

Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v prípade, ak uchádzač o zamestnanie ...

(3)

Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva, ak sa uchádzač o zamestnanie odmietol ...

(4)

Posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár na základe ...

(5)

Výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje ústredie a úrad.

(6)

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného ...

(7)

Posudkový lekár vypracuje posudok, ktorý obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu posudzovaného uchádzača o zamestnanie alebo ...
b)
charakteristiku ponúkaného pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na trhu práce ...
c)
záver, v ktorom je posúdená vhodnosť alebo nevhodnosť pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych ...
d)
charakteristiku pracovného miesta, na ktorom posudzovaná samostatne zárobkovo činná osoba prevádzkuje ...
e)
záver, v ktorom je posúdená opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania ...
f)
záver, v ktorom je posúdená schopnosť alebo neschopnosť plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8.
(8)

V posudku, ktorý slúži výlučne na rozhodovanie odborného konzília posudkových lekárov podľa § 20 alebo ...

(9)

Posudok podľa odseku 7 je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov ...

(10)

Ak posudzovaný uchádzač o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činná osoba nesúhlasí s posudkom podľa ...

§ 20
Odborné konzílium posudkových lekárov
(1)

Odborné konzílium posudkových lekárov tvoria traja posudkoví lekári úradov. Členov odborného konzília ...

(2)

Posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal, predloží odbornému konzíliu posudkových lekárov posudok ...

(3)

Posudkový lekár ústredia zvoláva odborné konzílium posudkových lekárov tak, aby bol posudok odborného ...

(4)

Posudok odborného konzília posudkových lekárov je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie ...

§ 20a

Zdravotný výkon na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je vystavenie ...

§ 20b
Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti ...
(1)

Na účely tohto zákona dodržiavanie liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej ...

(2)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti ...

(3)

Určený zamestnanec úradu je pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas ...

(4)

Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti ...

(5)

Určený zamestnanec úradu uvedie na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie ...

PIATA ČASŤ

§ 21
Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky ...
(1)

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

a)
je držiteľom modrej karty Európskej únie22a) (ďalej len „modrá karta“),
b)
má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného ...
c)
má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,22c) ak osobitný predpis ...
d)
má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,22d)
e)
má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ...
f)
spĺňa podmienky podľa § 23a.
(2)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere. ...

(3)

Príslušný úrad na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo na udelenie ...

(4)

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa ...

(5)

Sezónne zamestnanie na účely tohto zákona je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 ...

(6)

Zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov ...

a)
nezapočítavajú u agentúry dočasného zamestnávania štátni príslušníci tretej krajiny, ktorých agentúra ...
b)
započítavajú aj štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sú k užívateľskému zamestnávateľovi dočasne ...
§ 21a
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu ...
(1)

Ústredie vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

(2)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

a)
pracovnej zmluvy na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, alebo písomného ...
b)
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,22g) ...
c)
časti žiadosti o vydanie modrej karty,22h) v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny. ...
(3)

Ústredie vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

(4)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ...

(5)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ...

(6)

Ústredie môže zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

§ 21b
Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
(1)

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas ...

(2)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa podáva na formulári, ...

a)
pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny ...
b)
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu22g) ...
c)
časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu,22i) v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej ...
d)
stanoviska diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu22j) Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej ...
e)
dokladu preukazujúceho názov a sídlo hostiteľského subjektu22ka) a dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového ...
(3)

Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas ...

a)
zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský ...
b)
zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo užívateľský ...
c)
rozhodnutie alebo doklad podľa odseku 2 písm. b) zodpovedá požadovanému vzdelaniu a
d)
agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie ...
(4)

Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti ...

a)
že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský ...
1.
spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia podmienok ...
2.
nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období ...
b)
že pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. a) sú v súlade so zákonom,
c)
ak ide o vnútropodnikový presun, aj skutočnosť, že ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku ...
(5)

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, podmienkou na vydanie potvrdenia ...

(6)

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ...

(7)

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na ...

(8)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa ...

a)
180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak ide o sezónne zamestnanie,
b)
jeden rok, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového ...
c)
tri roky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva ...
d)
päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ...
e)
dva roky, ak nejde o prípad podľa písmen a) až d).
(9)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa vydáva na formulári, ktorého vzor určí ...

(10)

Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, môže toto potvrdenie zrušiť, ...

a)
zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt ...
1.
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo
2.
prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú ...
b)
zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému ...
c)
agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie ...
d)
dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi podľa odseku ...
§ 22
Povolenie na zamestnanie
(1)

Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ...

(2)

Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie je, že

a)
zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
1.
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia ...
2.
splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6 najmenej desať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia ...
b)
rozhodnutie alebo doklad podľa odseku 4 písm. b) zodpovedá požadovanému vzdelaniu.
(3)

Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj, že zamestnávateľ, ...

a)
spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto ...
b)
nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období ...
(4)

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou ...

a)
pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny ...
b)
rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu22g) ...
c)
kópia dokladu o pobyte23) preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, ak ide ...
d)
kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej ...
(5)

Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj

a)
doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,23aa) ...
b)
doklad potvrdzujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu na území Slovenskej republiky, ak ...
c)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f), ak žiadosť o udelenie povolenia ...
(6)

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie predkladaná zamestnávateľom alebo právnickou osobou alebo ...

(7)

Povolenie na zamestnanie sa vydáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k povoleniu na ...

(8)

Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok, ak tento zákon alebo medzinárodná zmluva, ...

(9)

Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

a)
bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ...
b)
bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví ...
c)
má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného ...
d)
má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s ...
(10)

Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce štátnemu príslušníkovi ...

(11)

Povolenie na zamestnanie úrad udelí do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie povolenia ...

(12)

Úrad neudelí povolenie na zamestnanie, ak

a)
štátny príslušník tretej krajiny
1.
je žiadateľom o udelenie azylu,
2.
nespĺňa niektorú z podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie,
b)
doklady predložené podľa odsekov 4 a 5 boli získané podvodným spôsobom, sfalšované alebo neoprávnene ...
c)
ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak
1.
štátny príslušník tretej krajiny je spoločne posudzovanou fyzickou osobou domácnosti, ktorej sa poskytuje ...
2.
nie sú splnené podmienky podľa odsekov 2 a 3 alebo
3.
pracovné podmienky uvedené v pracovnej zmluve alebo v prísľube zamestnávateľa podľa odseku 4 písm. a) ...
§ 23
Platnosť povolenia na zamestnanie
(1)

Platnosť povolenia na zamestnanie zaniká

a)
uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené,
b)
skončením zamestnania pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie na zamestnanie udelené,
c)
uplynutím obdobia, na ktoré bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolený pobyt,
d)
zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo zánikom prechodného pobytu ...
e)
zánikom prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
f)
dňom vydania modrej karty,
g)
zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané ...
h)
dňom podania žiadosti o udelenie azylu.
(2)

Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, odníme povolenie na zamestnanie, ak

a)
doklady predložené podľa § 22 ods. 4 a 5 boli získané podvodným spôsobom, sfalšované alebo neoprávnene ...
b)
ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak
1.
štátny príslušník tretej krajiny je spoločne posudzovanou fyzickou osobou domácnosti, ktorej vznikol ...
2.
zamestnávateľ, u ktorého je štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, prestal spĺňať podmienku na ...
(3)

Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže odňať povolenie na zamestnanie, ak bolo kontrolnou ...

(4)

Povolenie na zamestnanie udelí úrad najviac na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac ...

(5)

Povolenie na zamestnanie môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť najviac na ...

(6)

Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanie sa bude vykonávať u toho istého zamestnávateľa ...

§ 23a
(1)

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny,

a)
ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby ...
c)
ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
1.
po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu ...
2.
ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,
3.
ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 8 písm. b) alebo ...
4.
ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f),
d)
ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území ...
e)
ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, ak osobitný predpis neustanovuje inak,24) a výkon jeho ...
f)
ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, ak osobitný predpis neustanovuje inak,24a) ...
1.
ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní24b) alebo
2.
ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo ...
g)
ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka ...
h)
ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,25)
i)
ktorému bol udelený azyl,
j)
ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
k)
ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,26)
l)
ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom ...
1.
pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový ...
2.
výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,
m)
ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo ...
n)
ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika ...
o)
ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca ...
p)
ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci ...
r)
ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)
s)
ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov28a) v školách alebo školských ...
t)
ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej ...
u)
ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich ...
v)
ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami ...
w)
ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb ...
x)
ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho ...
y)
ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej ...
z)
ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným ...
aa)
ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií,28c) ...
1.
riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo
2.
má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné na prevádzku spoločnosti, ...
ab)
ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,
ac)
ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,28d)
ad)
ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,28e)
ae)
ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich ...
af)
ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
ag)
ktorý má udelené národné vízum28g) a
1.
na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,
2.
ktorý sa podieľa na realizácii filmového projektu na území Slovenskej republiky alebo
3.
ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,
ah)
ktorý u neho dočasne pôsobí na základe mobility28h)
1.
od zamestnávateľa v členskom štáte Európskej únie v rámci vnútropodnikového presunu alebo
2.
ktorý vykonáva výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ktorého pedagogická činnosť nepresiahne ...
ai)
ktorého výkon práce u všetkých zamestnávateľov nepresiahne 20 hodín týždenne alebo tomu zodpovedajúci ...
aj)
ktorý pre centrum podnikových služieb28i) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho ...
(2)

U štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného ...

§ 23b
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka ...
(1)

Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať ústredie, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je ...

(5)

Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou ...

(6)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov alebo ...

a)
doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,23aa) ...
b)
kópia osvedčenia o uplatniteľných právnych predpisoch,30aa) ak bolo poskytnuté,
c)
kópia dokladu o pobyte na území členského štátu, v ktorom štátny príslušník tretej krajiny bežne pracuje, ...
(7)

Informujúca organizácia, ku ktorej sú vysielaní štátni príslušníci tretej krajiny podľa § 22 ods. 10, ...

(8)

Ak nedošlo k vyslaniu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, ...

(9)

Na účely odsekov 1, 2 a 6 sa za zamestnanie považuje výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu.

(10)

Hostiteľský subjekt je povinný písomne informovať ústredie o začiatku a skončení vnútropodnikového presunu ...

(11)

Zamestnávateľ je povinný štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému

a)
bolo odňaté povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania podľa § 23 ods. 2 písm. b) druhého ...
b)
bol zrušený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania na základe zrušenia potvrdenia o možnosti ...
(12)

Informujúca organizácia je povinná zabezpečiť štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú k nej vyslaní ...

(13)

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, povinnosti podľa odseku ...

(14)

Príslušný úrad pre splnenie informačnej povinnosti podľa odsekov 2, 3, 6 až 8 je úrad, v ktorého územnom ...

§ 24
Splnomocnenie na prijatie národných opatrení v oblasti zamestnávania
(1)

Ak členský štát Európskej únie uplatní voči občanom Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom ...

(2)

Ak v súvislosti so slobodným pohybom osôb na základe žiadosti Slovenskej republiky oznámi Európska komisia ...

ŠIESTA ČASŤ

SLUŽBY ZAMESTNANOSTI POSKYTOVANÉ PRÁVNICKOU OSOBOU A FYZICKOU OSOBOU

§ 25
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ...

(2)

Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak má skončené vysokoškolské ...

(3)

Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu ...

(4)

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní ...

a)
názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
b)
dĺžku trvania zamestnania,
c)
druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
d)
spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
e)
rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.
(5)

Sprostredkovateľ je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, ...

§ 27
Zrušenie oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pozastavenie činnosti sprostredkovateľa

Pri zrušení oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa ...

§ 28
Povinnosti sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ je povinný

a)

viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä

1.

meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému bolo ...

2.

názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého ...

3.

štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,

4.

dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu, ...

b)

poskytovať ústrediu

1.

údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena a) prvého bodu ...

2.

správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho ...

c)

zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,22)

d)

vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti ...

§ 29
Agentúra dočasného zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ...

(2)

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie ...

(3)

Osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak má na túto činnosť povolenie. Podmienkou ...

a)
je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry ...
b)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,35b)
c)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu35ba) a zdravotná ...
d)
neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia ...
e)
vlastní priestory alebo má v nájme priestory,
f)
disponuje vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu,
g)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ...
h)
má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných ...
i)
má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
j)
má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
k)
má bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
l)
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.
(4)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. ...

(5)

Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až f) zisťuje ústredie; na zisťovanie splnenia podmienok ...

(6)

Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného ...

(7)

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo ...
b)
doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni ...
c)
kraj alebo kraje, v ktorých právnická osoba alebo fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť.
(8)

Právnická osoba alebo fyzická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry ...

a)
projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov ...
b)
údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak je vlastníkom ...
c)
doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
d)
doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce ...
e)
doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
f)
doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
g)
okruh spolupracujúcich subjektov,
h)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)
i)
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 3 písm. g).
(9)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje najmä

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo ...
b)
kraj alebo kraje, v ktorých agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť,
c)
okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných agentúrnych zamestnancov. ...
(10)

Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania ...

(11)

Ústredie vedie register agentúr dočasného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 9.

§ 30
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasnému agentúrnemu zamestnancovi ochranu podľa osobitných ...

(2)

Poskytovanie ochrany dočasnému agentúrnemu zamestnancovi kontrolujú príslušné orgány ustanovené osobitným ...

§ 31
Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná

a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,22)
b)
umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne ...
c)
umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných ...
d)
umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,
e)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb ...
f)
poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého ...
g)
disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky ...
(2)

Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 3 pozastaviť činnosť do ...

a)
neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
b)
nesplnila povinnosť podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé ...
c)
porušila zákaz nelegálneho zamestnávania.
(3)

Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania ...

a)
príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b)
príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c)
príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, predpisov, ktoré upravujú ...
d)
Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných ...
e)
zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu33a) zistené porušenie pracovnoprávnych ...
f)
fyzická osoba, ktorá bola činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodená.

SIEDMA ČASŤ

AKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCE

§ 32
Sprostredkovanie zamestnania
(1)

Sprostredkovanie zamestnania na účely tohto zákona je činnosť zameraná na

a)
vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie, záujemcovi ...
b)
vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.
(2)

Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj

a)
evidenčná činnosť,
b)
informačné a poradenské služby,
c)
vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie ...
d)
zverejňovanie zoznamov voľných pracovných miest a hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami ...
e)
zabezpečovanie sledovania a vyhodnocovania dopytu zamestnávateľov po zamestnancoch podľa kvalifikačnej ...
f)
vyhodnocovanie kvalifikačnej a profesijnej štruktúry uchádzačov o zamestnanie a kvalifikačnej štruktúry ...
g)
sledovanie dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od jeho ...
(3)

Sprostredkovanie zamestnania zabezpečuje

a)
ústredie,
b)
úrad a
c)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo sprostredkovanie ...
(4)

Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania bezplatne.

(5)

Na zabezpečenie sprostredkovania zamestnania úrad využíva agentov pre pracovné miesta, ktorí môžu byť ...

(6)

Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. ...

(7)

Príslušný úrad pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je v školskom zariadení alebo ...

(8)

Príslušný úrad pre občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov je úrad, v ktorého ...

(9)

Príslušný úrad pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený dlhodobý pobyt, ktorému bol ...

(10)

Úrad vykonáva sprostredkovanie vhodného zamestnania nestranne; pritom rešpektuje výber občana z ponúkaných ...

(11)

Na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny nárok.

(12)

Úrad na účely sprostredkovania zamestnania

a)
vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, evidenciu záujemcov o zamestnanie a evidenciu voľných pracovných ...
b)
zabezpečuje informačné a poradenské služby,
c)
zabezpečuje odborné poradenské služby,
d)
poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním ...
(13)

Cestovnými výdavkami podľa odseku 12 písm. d) sa rozumejú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami ...

(14)

Náhrada časti cestovných výdavkov podľa odseku 12 písm. d) sa poskytuje na základe písomnej žiadosti ...

(15)

Náhradu časti cestovných výdavkov podľa odseku 12 písm. d) poskytuje úrad alebo vypláca právnická osoba ...

§ 33
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
(1)

Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu uvedenom ...

(2)

Osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania ...

(3)

Na spracovanie osobných údajov o uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad sprostredkúva zamestnanie v ...

§ 34
Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)

Občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti alebo na základe žiadosti podanej ...

(2)

Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní ...

(3)

Ak občan požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo ...

a)
skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení ...
b)
skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov ...
c)
skončenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho ...
d)
skončenia osobnej celodennej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie ...
e)
skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, zaradí ...
f)
skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho ...
g)
skončenia invalidity, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení ...
h)
skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie ...
i)
právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie uchádzačov ...
(4)

Podľa odseku 3 sa postupuje aj pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie u občana, ktorý vedie ...

(5)

Uchádzač o zamestnanie je povinný

a)
do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii ...
b)
predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) najneskôr ...
(6)

Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne ...

(7)

Za preukázateľné aktívne hľadanie zamestnania sa považujú aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania ...

(8)

Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych ...

(9)

Počas zaradenia do projektov a programov realizovaných mimo územia Slovenskej republiky uchádzačovi ...

(10)

U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva ...

(11)

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, úrad neurčí ...

(12)

Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, úrad neurčí povinnosť ...

(13)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási túto ...

(14)

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý

a)
plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,
b)
sústavne sa pripravuje na povolanie,
c)
je dočasne práceneschopný,
d)
má nárok na materské,
e)
má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný ...
f)
bol počas troch rokov opakovane vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. ...
g)
bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. n) a odseku 2, a to po obdobie ...
h)
nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 ods. 1 alebo § 57 ods. 1, na ...
i)
nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 až 3,
j)
nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v lehote podľa odseku ...
k)
pred podaním žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka ...
1.
nebol v posledných troch rokoch poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky alebo
2.
vykonával činnosť zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu a nebol v posledných štyroch rokoch ...
(15)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý je poberateľom dávky v nezamestnanosti a ktorý chce odísť do členského ...

(16)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý oznámil úradu dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej únie podľa ...

(17)

Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad v členskom štáte Európskej únie, do ktorého odišiel s ...

(18)

Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad členského štátu Európskej únie, do ktorého odišiel s ...

§ 35
Sústavná príprava na povolanie
(1)

Sústavná príprava občana na povolanie na účely tohto zákona je štúdium na strednej škole, v odbornom ...

(2)

Sústavná príprava občana na povolanie je aj obdobie

a)
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, ...
b)
od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom ...
c)
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,37) najdlhšie ...
d)
od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa ...
e)
po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského ...
f)
najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo skončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, ...
g)
iného štúdia alebo výučby, ktoré sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, ...
(3)

Sústavná príprava občana na povolanie nie je

a)
obdobie, po ktoré sa štúdium prerušilo, a
b)
štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej škole podľa ...
(4)

Sústavná príprava občana na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roku prvého ročníka školy; ...

§ 35a
Národná sústava povolaní
(1)

Národná sústava povolaní je ucelený informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé ...

(2)

Tvorbu a aktualizáciu národnej sústavy povolaní, v súlade s vývojom na trhu práce, zabezpečuje a koordinuje ...

(3)

Národná sústava povolaní je základným systémovým rámcom pre tvorbu systémového riešenia prenosu potrieb ...

§ 35b
Aliancia sektorových rád a sektorové rady
(1)

Na zabezpečenie tvorby a aktualizácie národnej sústavy povolaní podľa § 35a ods. 2 zriaďuje ministerstvo ...

(2)

Do pôsobnosti aliancie patrí najmä zriaďovanie sektorových rád podľa príslušných sektorov hospodárstva ...

(3)

Sektorová rada na účely tohto zákona je dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie zástupcov ...

(4)

Sektorová rada najmä

a)
aktualizuje informačný systém podľa § 35a ods. 1,
b)
určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností ...
c)
spolupracuje pri príprave a realizácii projektov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa tohto zákona. ...
§ 36
Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom

a)
vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
b)
vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,
c)
nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej ...
d)
nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,
e)
nástupu na výkon trestu odňatia slobody,
f)
vzatia do výkonu väzby,
g)
priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa ...
h)
narodenia dieťaťa, ak dieťa žije,
i)
úmrtia,
j)
odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou odchodu ...
k)
odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,
l)
začatia vykonávania zárobkovej činnosti
1.
v členskom štáte Európskej únie alebo
2.
v cudzine,
m)
požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu
1.
starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku,
2.
preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu,42) ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru,
n)
požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
o)
vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) alebo ...
p)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti ...
r)
zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak
1.
pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uchádzač o zamestnanie uviedol ...
2.
boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov ...
s)
ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3,
t)
zániku dlhodobého pobytu, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny; to neplatí v prípade zániku ...
u)
zistenia neschopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8 na základe posudku podľa § 19 ods. 7 alebo ...
(2)

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia

a)
vykonávania nelegálnej práce,18a)
b)
nespolupráce s úradom alebo
c)
že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.
(3)

V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa odseku 1 písm. n) úrad znovu ...

(4)

Za vážny dôvod podľa odseku 5 písm. a) až e) a h) sa považuje,

a)
ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha ...
b)
zdravotný stav uchádzača o zamestnanie posúdený podľa § 19 ods. 1,
c)
dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu preukazuje ...
d)
zdravotný stav blízkych osôb,42) ktorý si na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo ...
e)
výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,13ba) vykonávanie pravidelného cvičenia ...
f)
iné dôvody, ktorých vážnosť posudzuje úrad.
(5)

Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. b) sa považuje

a)
odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie ...
b)
odmietnutie ponuky na účasť alebo odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom ...
c)
predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým ...
d)
nepreukázanie splnenia povinnosti podľa § 34 ods. 6 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. b) až f), ...
e)
nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 6 a 8 bez vážnych dôvodov ...
f)
nepredloženie dokladov podľa odsekov 4 a 6 a § 19 ods. 4 v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie ...
g)
nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,
h)
nedodržanie povinností podľa § 34 ods. 5, 9, 17 alebo ods. 18 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. ...
i)
nepredloženie kópie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) pri ...
(6)

Doklad o priznaní starobného dôchodku alebo doklad o tom, že invalidný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia ...

§ 37
Evidencia záujemcov o zamestnanie
(1)

Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje osobné údaje záujemcov o zamestnanie v rozsahu ustanovenom ...

(2)

Osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania ...

§ 38
Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie
(1)

Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy žiadosti ...

(2)

Záujemca o zamestnanie podľa odseku 1 môže podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania na ktorýkoľvek ...

(3)

Úrad pri zaradení do evidencie záujemcov o zamestnanie poskytne záujemcovi o zamestnanie informácie ...

§ 39
Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie
(1)

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom

a)
sprostredkovania vhodného zamestnania alebo
b)
požiadania o vyradenie z evidencie.
(2)

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom uplynutia troch kalendárnych ...

§ 39a
Osobitná evidencia občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Úrad vedie osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a ...

(2)

Údaje z osobitnej evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a údaje ...

(3)

Ak úrad skončí poskytovanie služieb občanovi so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona alebo ak uchádzač ...

§ 40
Evidencia voľných pracovných miest

Voľné pracovné miesto na účely sprostredkovania zamestnania je novo vytvorené pracovné miesto alebo ...

§ 41
Evidencia zamestnávateľov

Úrad na účely vyhľadávania voľných pracovných miest vedie evidenciu zamestnávateľov vo svojom územnom ...

§ 41a
Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a štátnych príslušníkov tretích krajín ...

Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych ...

§ 42
Informačné a poradenské služby
(1)

Úrad zabezpečuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie, štátnym príslušníkom tretej ...

(2)

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú služby pri

a)
voľbe povolania,
b)
výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania a
c)
výbere zamestnanca,
d)
adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.
(3)

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní informácií a odborných ...

a)
požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností ...
b)
možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
c)
predpokladoch na výkon povolania,
d)
možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti, ...
e)
podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a
f)
podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu. ...
(4)

Informačné a poradenské služby o požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na ...

(5)

Informačné a poradenské služby pre voľbu povolania zahŕňajú najmä poskytovanie informácií a odborných ...

(6)

Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú poskytovanie informácií a ...

(7)

Informačné a poradenské služby podľa odsekov 4 až 6 sa poskytujú aj žiakom a ich zákonným zástupcom; ...

(8)

Informačné a poradenské služby pri výbere zamestnanca zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád ...

(9)

Informačné a poradenské služby sa poskytujú bezplatne.

(10)

Informačné a poradenské služby môže na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím poskytovať aj ...

§ 43
Odborné poradenské služby
(1)

Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie odborné poradenské služby.

(2)

Odborné poradenské služby podľa tohto zákona sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa ...

a)
zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností uchádzača o zamestnanie a zhodnotením jeho kompetencií, ...
b)
vypracovaním individuálneho akčného plánu podľa odseku 6 na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného ...
c)
diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce,
d)
vytvorením osobnostného profilu uchádzača o zamestnanie na určenie aktivít, opatrení a služieb potrebných ...
(3)

Odbornú poradenskú činnosť vykonáva poradca, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(4)

Odborné poradenské služby môžu byť zabezpečované v rámci individuálneho poradenstva alebo skupinového ...

(5)

Úrad v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie môže vypracovať individuálny akčný plán ...

(6)

Individuálny akčný plán je písomný dokument, ktorý na základe činností a postupov uvedených v odseku ...

(7)

Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej ...

(8)

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu43) ...

(9)

Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje ...

(10)

Ústredie uzatvorí s dodávateľom odborných poradenských služieb písomnú dohodu o zabezpečení odborných ...

a)
zameranie odborných poradenských služieb zabezpečovaných dodávateľom odborných poradenských služieb,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie, ktorým dodávateľ poskytne odborné poradenské služby,
c)
dátum začatia poskytovania odborných poradenských služieb,
d)
miesto výkonu odborných poradenských služieb,
e)
cenu odborných poradenských služieb,
f)
spôsob a termín úhrady oprávnených nákladov za odborné poradenské služby a
g)
záväzok dodávateľa odborných poradenských služieb nahlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ...
(11)

Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných dôvodov, vážnych rodinných dôvodov a z vážnych osobných ...

(12)

Na výber dodávateľa odborných poradenských služieb sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)

§ 44
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(1)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická príprava alebo praktická príprava ...

(2)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona nie je zvýšenie stupňa vzdelania podľa osobitných ...

(3)

Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade

a)
teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie po skončení povinnej školskej ...
b)
prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie,
c)
prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie,
d)
kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
(4)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona zabezpečuje

a)
ústredie a úrad pre uchádzača o zamestnanie a
b)
zamestnávateľ pre svojho zamestnanca.
(5)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická príprava alebo praktická príprava, ktorú je zamestnávateľ ...

(6)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona si môže zabezpečiť aj uchádzač o zamestnanie ...

(7)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa tohto zákona sa uskutočňuje

a)
v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu ...
b)
v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu ...
c)
vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych ...
d)
v neakreditovaných programoch vzdelávania alebo kurzoch, ktoré sú vykonávané na základe oprávnenia, ...
e)
vo vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov,
f)
v programoch vzdelávania na získanie praktických skúseností.
(8)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa odseku 7 možno vzájomne kombinovať a realizovať aj ako národné ...

(9)

Národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce vypracúva ústredie a realizuje úrad ...

§ 46
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie
(1)

Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak to vyžaduje ...

a)
nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,
b)
potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopnosti vykonávať ...
(2)

Zhodnotenie podľa odseku 1 u uchádzača o zamestnanie vrátane určenia vzdelávania a prípravy pre trh ...

(3)

Ústredie a úrad môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce v národných alebo pilotných projektoch ...

(4)

Úrad môže uchádzačovi o zamestnanie, ktorému zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, poskytnúť ...

a)
úradom a uchádzačom o zamestnanie,
b)
ústredím a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo
c)
ústredím a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m).
(5)

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorému zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ...

(6)

Náhradu výdavkov podľa odseku 5 a príspevok podľa odseku 10 úrad uhrádza uchádzačovi o zamestnanie na ...

(7)

Úrad môže občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie a ktorý bol na základe absolvovania vzdelávania ...

a)
pracovná zmluva uzatvorená najmenej na šesť mesiacov alebo doklad o oprávnení prevádzkovať alebo vykonávať ...
b)
doklad o absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré súvisí s výkonom pracovnej činnosti ...
c)
doklad o úhrade nákladov vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(8)

Občan môže požiadať o príspevok podľa odseku 7 najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr do ...

(9)

Úrad príspevok podľa odseku 7 neposkytne, ak

a)
môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa odseku 1,
b)
zabezpečil uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce v období 12 mesiacov pred ...
c)
bol občanovi príspevok podľa odseku 7 poskytnutý v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti.
(10)

Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje ...

(11)

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 10 je úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt ...

(12)

Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce uzatvorená medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie, alebo ...

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,
c)
miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d)
názov vzdelávacej aktivity, dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia ...
e)
spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce úradom,
f)
práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
g)
podrobnosti o poskytnutí náhrady cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta ...
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že úradu uhradí náklady vynaložené na jeho vzdelávanie a prípravu pre ...
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(13)

Dohoda uzatvorená medzi ústredím a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo medzi ...

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,
c)
miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d)
názov vzdelávacej aktivity, dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia ...
e)
spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,
f)
cenovú ponuku na úhradu nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5 na jedného účastníka,
g)
počet uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo ...
h)
celkovú cenovú ponuku nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5, ktorú úrad uhradí alebo právnická ...
i)
spôsob a termíny úhrady nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5,
j)
spôsob a termíny poskytovania alebo vyplácania úhrady nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku ...
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(14)

Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných dôvodov, vážnych rodinných dôvodov a z vážnych osobných ...

(15)

Na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie sa vzťahuje ...

§ 47
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
(1)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona vykonáva zamestnávateľ v záujme ...

(2)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú v pracovnom čase a sú prekážkou v práci ...

(3)

Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na vzdelávanie ...

(4)

Dohoda o poskytnutí príspevku na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca uzatvorená podľa ...

a)
zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu začatia a skončenia,
c)
kalkuláciu oprávnených nákladov na jedného účastníka,
d)
výšku úhrady oprávnených nákladov,
e)
podmienky poskytovania úhrady oprávnených nákladov,
f)
podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov v prípade nedodržania dohody,
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)

Zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 3, je povinný výber dodávateľa služby vzdelávania ...

§ 48
Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
(1)

Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca ...

a)
priame náklady vynaložené na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, a to náklady na materiál, mzdy a ...
b)
režijné náklady vynaložené zariadením vzdelávania a prípravy pre trh práce pri vykonávaní vzdelávania ...
c)
náklady na moduly vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré pre zariadenie na vzdelávanie a prípravu ...
d)
daň z pridanej hodnoty, ak súčasťou nákladov podľa písmen a) až c) je táto daň a zariadenie na vzdelávanie ...
e)
náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa osobitného ...
f)
náhrada výdavkov uchádzača o zamestnanie podľa § 46 ods. 10,
g)
náhrada výdavkov uchádzača o zamestnanie zúčastňujúceho sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa ...
h)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov na ubytovanie a na stravné podľa osobitného ...
i)
ostatné preukázané náklady vynaložené na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
(2)

Za oprávnené náklady zariadenia na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak nie sú zahrnuté v oprávnených ...

a)
náklady na potrebnú výbavu účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce učebnicami a učebnými pomôckami ...
b)
náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ochranné ...
c)
poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví účastníka vzdelávania a prípravy pre trh práce, dohodnuté ...
(3)

Ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje zamestnávateľ pre zamestnancov podľa § 47, za oprávnené ...

§ 48a

Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce

(1)

Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca ...

(2)

Ak pri vzdelávaní a príprave pre trh práce občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie ...

a)

preukázané cestovné výdavky na cestu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo ...

b)

preukázané výdavky fyzickej osoby na ubytovanie počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré sa ...

c)

stravné fyzickej osoby podľa osobitného predpisu21) v dňoch účasti na vzdelávaní a príprave pre trh ...

§ 49
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) na čiastočnú úhradu ...

(2)

Výška príspevku je

a)
v bratislavskom kraji najviac 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský ...
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom ...
(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(4)

Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej ...

(5)

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku podľa odseku 6 písm. d) do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia ...

(6)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
dátum začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
d)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
e)
podmienky poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
i)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti ...
j)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží doklady preukazujúce vynaložené náklady podľa odseku 1,
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(7)

Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti ...

(8)

Občan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú ...

(9)

Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie najskôr po uplynutí ôsmich rokov od ...

(10)

Úrad môže poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý v období 6 mesiacov pred zaradením do ...

§ 50
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (ďalej ...

(2)

Mesačná výška príspevku je

a)
v bratislavskom kraji 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 25 % z celkovej ceny práce podľa ...
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský ...
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom ...
(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej ...

(5)

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré ...

(6)

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto. ...

(7)

Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť ...

(8)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnanca alebo zamestnancov prijatých na pracovné miesta ...
d)
dátum obsadenia pracovného miesta alebo pracovných miest,
e)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
f)
podmienky poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
povinnosť a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok alebo ...
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovnú zmluvu zamestnanca alebo pracovné zmluvy ...
k)
záväzok zamestnávateľa zachovať podporované pracovné miesto alebo pracovné miesta na obdobie podľa odseku ...
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(3)

Podmienkou na priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania je, že osoba

a)

je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene právnickej ...

b)

má oprávnenie na podnikanie alebo na vykonávanie predmetu činnosti,

c)

vlastní priestory alebo má v nájme priestory,

d)

má vypracovaný podnikateľský plán vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov, výdavkov a zisku pred ...

e)

má materiálne vybavenie na vykonávanie predmetu činnosti zamestnávateľa prechodného zamestnania.

(4)

Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až c) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom ...

(5)

Postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania prizná ústredie rozhodnutím na základe písomnej žiadosti ...

(6)

Ústredie prizná postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania na dobu neurčitú. Na základe písomnej ...

(7)

Žiadosť o priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania obsahuje

(8)

Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania je

b)

doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených v odseku 1 písm. a) a b), ak žiadateľom nie je ...

c)

údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva priestorov, ak žiadateľ ...

d)

preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie predmetu činnosti zamestnávateľa prechodného zamestnania, ...

e)

okruh spolupracujúcich subjektov.

(9)

Register zamestnávateľov prechodného zamestnania vedie ústredie. Zápis do registra zamestnávateľov prechodného ...

(10)

Register zamestnávateľov prechodného zamestnania obsahuje

(11)

Zamestnávateľovi prechodného zamestnania, ktorý najmenej 12 kalendárnych mesiacov neplní podmienky podľa ...

(12)

Zamestnávateľ prechodného zamestnania je povinný

§ 50j
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (ďalej len „príspevok“) ...

(2)

Príspevok možno poskytnúť zamestnávateľovi, ktorým je

a)
obec alebo samosprávny kraj,
b)
právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj.
(3)

Mesačná výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny práce ...

(4)

Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti jeho opakovaného poskytovania ...

(5)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(6)

Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť ...

(7)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa odseku 1 prijatých ...
d)
dátum vzniku pracovného pomeru na určitú dobu a dohodnutú dobu trvania pracovného pomeru na určitú dobu, ...
e)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa ...
f)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží úradu pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr ...
k)
záväzok úradu, že bude zamestnávateľovi poskytovať príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní ...
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 50k
Príspevok na podporu udržania pracovných miest
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu udržania pracovných miest (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ...

(2)

Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi,50) najviac 60 % z priemernej ...

(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(4)

Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola zamestnancovi ...

(5)

Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého sa poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce ...

(6)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
dátum začatia a dátum skončenia podpory udržania pracovných miest,
c)
počet zamestnancov a ich profesijnú štruktúru,
d)
výšku náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi,50)
e)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
f)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok v dohodnutom termíne najneskôr do 30 kalendárnych dní odo ...
g)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 51
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
(1)

Absolventská prax podľa tohto zákona umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností ...

(2)

Absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi ...

(3)

Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a ...

(4)

Počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa ...

(5)

Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy paušálny príspevok vo výške ...

(6)

Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných ...

(7)

Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy ...

(8)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 2 medzi úradom a absolventom školy obsahuje najmä

a)
záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa, ...
b)
záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,
d)
druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom sa bude absolventská ...
e)
záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa ...
f)
záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním, ...
g)
záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej ...
h)
záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 5 do 15 pracovných dní po ...
(9)

Dohoda medzi úradom a zamestnávateľom uzatvorená podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)
záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
b)
druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom bude absolventská ...
c)
záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ...
d)
záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich ...
e)
záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako ...
f)
záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody, ...
g)
záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie ...
§ 51a
Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní ...

(2)

Mesačná výška príspevku je

a)
v bratislavskom kraji v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného ...
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský ...
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom ...
(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(4)

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej ...

(6)

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto. ...

(7)

Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť ...

(8)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest a informáciu, že ide o vytvorené pracovné miesto ...
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnanca alebo zamestnancov prijatých na pracovné miesta ...
d)
dátum obsadenia pracovného miesta alebo pracovných miest,
e)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
f)
podmienky poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
povinnosť a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok alebo ...
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovnú zmluvu zamestnanca alebo pracovné zmluvy ...
k)
záväzok zamestnávateľa zachovať vytvorené pracovné miesto alebo pracovné miesta na obdobie podľa odseku ...
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 52
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb ...
(1)

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny ...

(2)

Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ...

(3)

Menšie služby pre samosprávny kraj organizované samosprávnym krajom alebo rozpočtovou organizáciou alebo ...

(4)

Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva ...

(5)

Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec miestne príslušný úrad poskytuje obci raz za ...

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)
ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,
c)
dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
d)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
e)
informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.49)
(6)

Na účely organizovania menších služieb pre samosprávny kraj poskytne miestne príslušný úrad samosprávnemu ...

(7)

Úrad poskytuje obci alebo samosprávnemu kraju príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov ...

(8)

Príspevok podľa odseku 7 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo ...

(9)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má dlhodobo nezamestnaný občan trvalý pobyt.

(10)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 8 obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet dlhodobo nezamestnaných občanov prijatých na vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo ...
c)
druh a rozsah vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, ...
d)
celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 8,
e)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb ...
f)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 8 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ...
g)
záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania ...
h)
záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie ...
i)
podmienky poskytovania príspevku,
j)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
k)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
l)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(11)

Ak obec alebo samosprávny kraj porušil dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 10 a úrad z tohto dôvodu ...

(12)

Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb ...

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
druh vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny ...
d)
záväzok úradu zabezpečiť dlhodobo nezamestnanému občanovi vykonávanie menších obecných služieb pre obec ...
e)
záväzok dlhodobo nezamestnaného občana vykonávať menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre ...
f)
záväzok dlhodobo nezamestnaného občana dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny obce alebo samosprávneho ...
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(13)

Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan nemôže zúčastniť menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb ...

§ 52a
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
(1)

Dobrovoľnícka služba na účely tohto zákona je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej ...

a)
pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate ...
b)
pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.
(2)

Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac ...

(3)

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok ...

(4)

Úrad môže poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 príspevok, ktorý možno použiť ...

(5)

Príspevok podľa odseku 4 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou ...

(6)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 sa poskytuje príspevok podľa odseku 4, ak ku dňu ...

(7)

Uchádzač o zamestnanie môže dobrovoľnícku službu vykonávať opakovane len v oblastiach podľa odseku 1 ...

(8)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa dobrovoľnícka služba vykonáva.

(9)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 5 obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie dobrovoľníckej služby a dĺžku trvania vykonávania ...
c)
druh, rozsah a podmienky vykonávania dobrovoľníckej služby,
d)
celkovú výšku, účel, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 5,
e)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie dobrovoľníckej služby uchádzačmi o zamestnanie a týždenný ...
f)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 5 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ...
g)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby viesť evidenciu dochádzky uchádzača o zamestnanie a predkladať ...
h)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania ...
i)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé ...
j)
podmienky poskytovania príspevku,
k)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
l)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(10)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 porušila dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku ...

(11)

Úrad uzatvára s uchádzačom o zamestnanie dohodu o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej služby, ktorá ...

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
druh vykonávanej dobrovoľníckej služby,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania dobrovoľníckej služby,
d)
záväzok úradu zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vykonávanie dobrovoľníckej služby,
e)
záväzok uchádzača o zamestnanie vykonávať dobrovoľnícku službu zabezpečenú úradom,
f)
záväzok uchádzača o zamestnanie dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora dobrovoľníckej služby ...
g)
záväzok uchádzača o zamestnanie uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil právnickej osobe alebo fyzickej ...
h)
záväzok úradu uhrádzať uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok podľa odseku 3 do 30 dní po uplynutí ...
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(12)

Ak sa uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastniť na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby z ...

§ 53
Príspevok na dochádzku za prácou
(1)

Úrad poskytuje mesačne príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len „príspevok“) na úhradu časti cestovných ...

(2)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(3)

Príspevok sa poskytuje najviac v sume 200 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania ...

(4)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 ...

(5)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 2 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu zamestnanca a miesto výkonu zamestnania uvedeného ...
c)
vzdialenosť miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu zamestnanca, ...
d)
obdobie poskytovania príspevku,
e)
maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok zamestnanca, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(6)

Ak sa zamestnancovi začne poskytovať príspevok podľa § 53a ods. 6 alebo § 53c ods. 1 písm. b), poskytovanie ...

§ 53a
Príspevok na podporu mobility za prácou
(1)

Úrad poskytuje mesačne príspevok na podporu mobility za prácou (ďalej len „príspevok“) na úhradu časti ...

(2)

Zmena pobytu na účely poskytnutia príspevku je zmena miesta trvalého pobytu alebo nahlásenie prechodného ...

(3)

Výdavky na bývanie súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku sú preukázané mesačné výdavky ...

a)
úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
b)
nájomné.
(4)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

a)
400 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku, najviac 600 eur, počas obdobia ...
b)
200 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku a aspoň jeden z manželov bol ...
(5)

Manželia žiadajú o príspevok spoločnou žiadosťou, v ktorej uvedú manžela, ktorému sa má príspevok poskytovať. ...

(6)

Zamestnancovi, ktorý písomne požiada o príspevok počas poberania príspevku podľa § 53, sa príspevok ...

(7)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 ...

(8)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
miesto pôvodného trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu zamestnanca alebo miesto prechodného ...
c)
vzdialenosť miesta nového trvalého pobytu od miesta pôvodného trvalého pobytu alebo vzdialenosť miesta ...
d)
obdobie poskytovania príspevku,
e)
maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok zamestnanca, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(9)

Úrad opätovne poskytne príspevok najskôr po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania. ...

§ 53b
Príspevok na dopravu do zamestnania
(1)

Príspevok na dopravu do zamestnania (ďalej len „príspevok“) môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi na ...

(2)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, príspevok sa poskytuje vo výške najviac 50 % nákladov vynaložených ...

(3)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je ...

(4)

Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet mesačne prepravovaných zamestnancov,
c)
prepravnú vzdialenosť v km,
d)
predpokladanú mesačnú výšku nákladov na dopravu zamestnancov,
e)
spôsob preukázania skutočností podľa odseku 1,
f)
maximálnu výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
g)
podmienky poskytnutia príspevku,
h)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
i)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
j)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
k)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
l)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní ...
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 53c
Príspevok na presťahovanie za prácou
(1)

Úrad poskytuje príspevok na presťahovanie za prácou (ďalej len „príspevok“) na úhradu výdavkov súvisiacich ...

a)
bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý ...
b)
písomne požiada o príspevok počas poberania príspevku podľa § 53 alebo do jedného mesiaca od skončenia ...
(2)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie príspevku je kópia dokladu o zmene trvalého pobytu a kópia pracovnej ...

(3)

Zmena pobytu na účely poskytnutia príspevku je zmena miesta trvalého pobytu, ak je miesto nového trvalého ...

(4)

Výdavky súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku sú preukázané výdavky súvisiace s ...

a)
úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
b)
nájomné.
(5)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(6)

Manželia žiadajú o príspevok spoločnou žiadosťou, v ktorej uvedú manžela, ktorému sa má príspevok poskytovať. ...

(7)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 ...

(8)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
miesto pôvodného trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu zamestnanca,
c)
vzdialenosť miesta nového trvalého pobytu od miesta pôvodného trvalého pobytu,
d)
obdobie poskytovania príspevku,
e)
maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok zamestnanca, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(9)

Úrad opätovne poskytne príspevok najskôr po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania. ...

§ 53d
Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
(1)

Za aktívne opatrenie na trhu práce sa považuje aj investičná pomoc na podporu počiatočnej investície ...

(2)

Príspevkom na vytvorené nové pracovné miesta sú za podmienok ustanovených osobitným predpisom59aba) ...

(3)

Príspevok poskytuje ministerstvo prostredníctvom ústredia na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na ...

(4)

Zmluva podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
číslo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
názov investičného zámeru,
d)
počet pracovných miest, ktoré je zamestnávateľ povinný vytvoriť,
e)
dátum, do ktorého budú nové pracovné miesta vytvorené,
f)
záväzok zamestnávateľa udržať vytvorené nové pracovné miesto najmenej po dobu podľa osobitného predpisu,28b) ...
g)
maximálnu dĺžku doby preobsadenia vytvoreného nového pracovného miesta pri zohľadnení charakteru vytváraných ...
h)
schválenú maximálnu výšku príspevku,
i)
schválenú výšku oprávnených mzdových nákladov investičného zámeru a výšku skutočne vynaložených oprávnených ...
j)
obdobie, za ktoré sa príspevok na vytvorené pracovné miesta poskytuje,
k)
termín a spôsob poskytnutia príspevku,
l)
spôsob a termín zúčtovania príspevku,
m)
spôsob kontroly plnenia povinností zamestnávateľa a podmienok poskytnutia investičnej pomoci,
n)
záväzok zamestnávateľa vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť, ak sa nepoužil na dohodnutý účel alebo ...
o)
podmienky vypovedania zmluvy,
p)
sankcie,
q)
iné dojednania.
(5)

Zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok, nemôže byť poskytnutý ďalší príspevok z prostriedkov ...

§ 53e
Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) môže na podporu udržania ...

(2)

Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme

a)
záruky za úver poskytnutý bankou,
b)
úhrady časti úroku z úveru poskytnutého bankou (ďalej len „bonifikácia úroku“).
(3)

Záruka za úver poskytnutý bankou na účely podľa odseku 1 je záväzok ministerstva financií voči malému ...

a)
malý zamestnávateľ vykonáva činnosť aspoň dve účtovné obdobia,
b)
malý zamestnávateľ má aspoň troch zamestnancov v trvalom pracovnom pomere,
c)
nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je sprostredkovateľom (§ 25) alebo agentúrou dočasného zamestnávania ...
d)
zdravotná poisťovňa neeviduje voči malému zamestnávateľovi pohľadávky po splatnosti podľa osobitného ...
e)
nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
f)
malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené bankou.
(4)

Na poskytnutie záruky podľa odseku 3 sa nevzťahujú § 546 až 550 Občianskeho zákonníka a § 303 až 312 ...

(5)

Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ ...

a)
v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti ...
b)
na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na ...
(6)

Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.59ag)

(7)

Banka zodpovedá za

a)
dodržanie podmienok poskytnutia záruky podľa odseku 3,
b)
dodržanie podmienok poskytnutia bonifikácie úroku,
c)
vrátenie bonifikácie úroku pri nedodržaní podmienok poskytnutia bonifikácie úroku.
(8)

Ak ministerstvo financií plní záväzok zo záruky podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči banke (ďalej ...

(9)

Ministerstvo financií určí ďalšie podmienky a postup poskytovania finančnej pomoci a technického zabezpečenia ...

(10)

Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky z realizovanej záruky spolu s príslušenstvom ...

(11)

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci vykonáva ministerstvo financií. Ministerstvo ...

(12)

Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 11 zistí nedostatky v činnosti banky spočívajúce ...

a)
záruky podľa odseku 3, môže uložiť banke v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania ...
b)
bonifikácie úroku, uloží banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutej ...
(13)

Na konanie podľa odseku 12 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.63)

(14)

Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich ...

(15)

Dodržiavanie podmienok poskytovania finančnej pomoci malému zamestnávateľovi vyhodnocuje banka v súlade ...

§ 53f
Umiestňovací príspevok integračnému podniku
(1)

Úrad poskytuje mesačne umiestňovací príspevok integračnému podniku (ďalej len „príspevok“),

a)
ktorý skončí dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru so zamestnancom, ...
b)
ak zamestnávateľ nepoberá na pracovné miesto, na ktoré príjme do pracovného pomeru zamestnanca podľa ...
c)
ak integračný podnik o príspevok písomne požiada.
(2)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(3)

Mesačná výška príspevku na jedného zamestnanca je

a)
v prvom až treťom mesiaci poskytovania príspevku 5 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej ...
b)
v štvrtom až šiestom mesiaci poskytovania príspevku 15 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve ...
c)
v siedmom až deviatom mesiaci poskytovania príspevku 25 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve ...
d)
v desiatom až dvanástom mesiaci poskytovania príspevku 35 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve ...
(4)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak ...

(5)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 2 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet zamestnancov, ktorí sú znevýhodnenými osobami a ktorí sa zamestnali u zamestnávateľa, ktorý nie ...
c)
výšku príspevku,
d)
podmienky a termín zúčtovania príspevku,
e)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 53g
Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku
(1)

Úrad poskytuje vyrovnávacie príspevky integračnému podniku, ak o ne písomne požiada, na

a)
mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb,59e)
b)
dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom ...
c)
náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami ...
(2)

Vyrovnávacie príspevky sa neposkytujú na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aký sa ...

(3)

Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje mesačne najviac

a)
počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o znevýhodnenú osobu a ak ide o značne ...
1.
vo výške 50 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou ...
2.
vo výške 40 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou ...
b)
počas zamestnávania zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou z dôvodu spočívajúcom v jeho zdravotnom ...
c)
počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o zraniteľnú osobu, počínajúc kalendárnym ...
(4)

Ročná výška vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 1 písm. b) na jedného zamestnanca je 100 % skutočne ...

a)
2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej ...
b)
1,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej ...
(5)

Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 písm. c) sa poskytuje mesačne najviac počas 12 po sebe nasledujúcich ...

(6)

Oprávnenými nákladmi na účely vyrovnávacieho príspevku podľa

a)
odseku 1 písm. a) sú náklady na celkovú cenu práce zamestnancov,
b)
odseku 1 písm. b) a c) sú oprávnené náklady podľa osobitného predpisu.59i)
(7)

Vyrovnávacie príspevky sa poskytujú na základe písomnej dohody o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov ...

(8)

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov podľa odseku 7 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet zamestnancov, ktorí sú znevýhodnenými osobami a ktorí sú zraniteľnými osobami, a ich profesijnú ...
c)
maximálnu výšku celkovej ceny práce každého zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou ...
d)
spôsob poskytovania vyrovnávacích príspevkov,
e)
záväzok integračného podniku, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy a najneskôr do siedmich ...
f)
záväzok integračného podniku, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 dní,
g)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 54
Projekty a programy
(1)

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj

a)
národné projekty, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie alebo úrad,
b)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo ...
c)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a ...
d)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie alebo záujemcov o zamestnanie na trhu práce, ...
e)
pilotné projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a ...
f)
pilotné projekty alebo pilotné programy na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej zamestnanosti, ...
(2)

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy na zlepšenie postavenia fyzických ...

(3)

Účastníkom projektov a programov podľa odseku 2 môže byť

a)
uchádzač o zamestnanie,
b)
fyzická osoba, ktorá nie je uchádzačom o zamestnanie, nie je zamestnancom, nevykonáva alebo neprevádzkuje ...
c)
znevýhodnená osoba, alebo zraniteľná osoba.59j)
(4)

Medzi nástroje a služby komplexného prístupu podľa odseku 2 patrí najmä

a)
poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania ...
b)
zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií fyzických osôb ...
c)
vyhľadávanie vhodného zamestnania pre fyzické osoby podľa odseku 3 a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania, ...
d)
vykonávanie výberu vhodnej fyzickej osoby na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa,
e)
poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok ...
(5)

Projekty a programy podľa odsekov 1 a 2 sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované ...

(6)

Na projekty a programy realizované podľa odsekov 1 a 2 sa neposkytujú príspevky podľa tohto zákona.

(7)

Účastníkovi projektov a programov podľa odsekov 1 a 2 možno poskytnúť finančný príspevok.

ÔSMA ČASŤ

PODPORA ZAMESTNÁVANIA OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

§ 55
Chránená dielňa a chránené pracovisko
(1)

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ...

(2)

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva úrad. Podmienkou na priznanie postavenia ...

(3)

Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa tohto zákona sa považuje aj výrobné družstvo invalidov, ...

(4)

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným ...

(5)

O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická ...

(6)

Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú. Priznané postavenie ...

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného ...

a)
zamestnávať v chránenej dielni najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím počas obdobia, na ktoré ...
b)
viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného ...
c)
oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska ...
d)
oznámiť úradu zmenu sídla chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr 30 kalendárnych dní ...
(8)

Ústredie a úrad vedie zoznam chránených dielní a chránených pracovísk, ktorý obsahuje údaje v rozsahu ...

§ 56
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“) ...

(2)

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným ...

(3)

Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je ...

a)
v bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej ...
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský ...
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom ...
(4)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(5)

Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len uchádzačmi o ...

(6)

Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej ...

(7)

Za zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku u zamestnávateľa sa ...

(8)

Zamestnávateľ je povinný nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých pracovných miestach ...

(9)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje

a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ...
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov so zdravotným postihnutím prijatých na zriadené ...
d)
dátum zriadenia pracovného miesta a obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto v chránenej ...
e)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého občana so zdravotným postihnutím,
f)
podmienky a spôsob poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do ...
k)
záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia ...
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 56a
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (ďalej len „príspevok“) ...

(2)

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné ...

(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(4)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
počet zamestnancov, na ktorých sa poskytuje príspevok a ich profesijnú štruktúru,
b)
spôsob poskytovania príspevku,
c)
výšku príspevku,
d)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych ...
e)
záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia ...
f)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 57
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej ...

(2)

Výška príspevku je

a)
v bratislavskom kraji najviac 3,2-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej ...
b)
v ostatných krajoch
1.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský ...
2.
v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom ...
(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(4)

Úrad poskytne najviac 30 % výšky príspevku podľa odseku 5 písm. c) do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia ...

(5)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,
d)
dátum zriadenia chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ...
e)
obdobie, počas ktorého bude na chránenom pracovisku prevádzkovaná samostatná zárobková činnosť,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade ...
h)
záväzok občana so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom ...
i)
záväzok občana so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom ...
j)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží doklady preukazujúce vynaložené náklady podľa odseku 1,
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(6)

Úrad zabezpečí uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, na základe písomnej ...

(7)

Občan so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať ...

(8)

Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ...

(9)

Úrad môže poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím ...

§ 58
Agentúra podporovaného zamestnávania
(1)

Agentúra podporovaného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ...

a)
poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného ...
b)
zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných ...
c)
vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného ...
d)
poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so ...
e)
vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného ...
f)
poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok ...
(2)

Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať pre uchádzača ...

(3)

Na výber agentúry podporovaného zamestnávania sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)

(4)

Dohoda podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)
druh služieb poskytovaných agentúrou podporovaného zamestnávania,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počet uchádzačov o zamestnanie, ...
c)
dátum začatia poskytovania služieb a dátum skončenia poskytovania služieb,
d)
miesto poskytovania služieb,
e)
výšku nákladov za poskytnuté služby,
f)
spôsob úhrady nákladov za poskytnuté služby,
g)
záväzok agentúry podporovaného zamestnávania ohlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí ...
h)
spôsob preukazovania nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania.
(5)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry podporovaného zamestnávania, ak ...

a)
je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry ...
b)
vlastní priestory alebo má v nájme priestory,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ...
d)
má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vrátane kalkulácie ...
e)
má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,
f)
má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry podporovaného zamestnávania kvalifikovanými ...
(6)

Splnenie podmienok podľa odseku 5 písm. a) a b) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom ...

(7)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. ...

(8)

Agentúre podporovaného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry ...

(9)

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo ...
b)
územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť.
(10)

Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania podľa ...

a)
projekt vykonávania podporovaného zamestnávania vrátane predpokladaných príjmov a výdavkov,
b)
údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak žiadateľ ...
c)
preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,
d)
okruh spolupracujúcich subjektov,
e)
personálne zabezpečenie výkonu činnosti kvalifikovanými zamestnancami,
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)
g)
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 5 písm. c).
(11)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo ...
b)
druh služieb, ktoré bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať,
c)
územný rozsah, v ktorom bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať služby.
(12)

Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania ...

(13)

Agentúra podporovaného zamestnávania je povinná

a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu22) o občanoch so zdravotným postihnutím, ...
b)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly jej činnosti a poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly,
c)
poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho ...
(14)

Agentúra podporovaného zamestnávania pri vykonávaní činnosti nesmie

a)
zhromažďovať osobné údaje o občanoch, ktoré nie sú nevyhnutné na podporované zamestnávanie, a
b)
vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca, ktorému bolo sprostredkované podporované zamestnanie s výnimkou ...
(15)

Ústredie môže činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pozastaviť pred uplynutím obdobia, na ktoré ...

(16)

Návrh na pozastavenie alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania môže ...

a)
príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b)
príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c)
Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných ...
d)
príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov v oblasti bezpečnosti ...
e)
občan, ktorý bol činnosťou agentúry podporovaného zamestnávania poškodený.
(17)

Ústredie vedie register agentúr podporovaného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 11.

§ 59
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
(1)

Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ...

(2)

Pracovný asistent na účely tohto zákona je

a)
zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným ...
b)
fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným ...
(3)

Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony.

(4)

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce podľa ...

a)
pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo zamestnancov, ktorí ...
b)
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným ...
(5)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a ...

(6)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje

a)
počet zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a ktorí sú v priamej starostlivosti jedného ...
b)
počet pracovných asistentov,
c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku,
d)
spôsob poskytovania príspevku,
e)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok,
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(7)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, uzatvára s pracovným asistentom ...

a)
druh a rozsah činností vykonávaných pracovným asistentom,
b)
miesto výkonu činností pracovného asistenta,
c)
dohodnutý pracovný čas,
d)
práva a povinnosti pracovného asistenta,
e)
výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,
f)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(8)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, je povinná predložiť jedno ...

§ 60
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu ...
(1)

Úrad poskytuje zamestnávateľovi na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v chránenej dielni ...

(2)

Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých úhradu sa poskytuje ...

a)
nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,
b)
náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená ...
c)
náklady na palivo a energiu,
d)
vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e)
náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb,
f)
náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
g)
náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ...
h)
náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie ...
i)
náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(3)

Za prevádzkové náklady chráneného pracoviska zriadeného občanom so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie ...

a)
nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov na služby ...
b)
náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkované chránené ...
c)
náklady na palivo a energiu,
d)
vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e)
náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov,
f)
náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne ...
g)
náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní ...
h)
náklady na opravu a údržbu zariadenia chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní občan so zdravotným ...
i)
náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chráneného pracoviska.
(4)

Ak súčasťou nákladov podľa odsekov 2 a 3 je aj daň z pridanej hodnoty a zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje ...

(5)

Náklady na dopravu zamestnancov podľa odseku 1 sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ...

(6)

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo ...

a)
2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve ...
b)
5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve ...
(7)

Úrad pred poskytnutím príspevku overí rozsah týždenného pracovného času u občana so zdravotným postihnutím, ...

(8)

Úrad poskytuje príspevok na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom ...

(9)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 8 obsahuje

a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet občanov so zdravotným postihnutím, na ktorých sa príspevok poskytuje, s uvedením počtu občanov ...
c)
sídlo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
d)
maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
e)
záväzok zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých ...
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(10)

Úrad poskytuje príspevok za kalendárny štvrťrok vo výške preukázanej na základe dokladov o úhrade vynaložených ...

DEVIATA ČASŤ

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

§ 62
(1)

Zamestnávateľ môže získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre vlastným výberom alebo za pomoci ...

(2)

Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu ...

(3)

Zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, rasového ...

(4)

Povinnosti zamestnávateľa voči úradu pri hromadnom prepúšťaní ustanovuje osobitný predpis.20)

(5)

Zamestnávateľ nesmie vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi ...

(6)

Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom ...

§ 63
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Zamestnávateľ je povinný

a)
zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce, ...
b)
vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť ...
c)
viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
d)
zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii ...
(2)

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý ...

(3)

Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických ...

(4)

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný ...

(5)

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom ...

§ 64
Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ...
(1)

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 ...

(2)

Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná ...

(3)

Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov ...

(4)

Služba na účely tohto zákona je služba, ktorá je poskytovaná integračným podnikom, u ktorého najmenej ...

(5)

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce ...

(6)

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z ...

(7)

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ ...

(8)

Ak integračný podnik, v ktorom najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, ...

(9)

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný ...

§ 64a
Zadávanie vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní na účely plnenia povinného podielu zamestnávania ...
(1)

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 ...

(2)

Výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím ...

§ 65
Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom ...

(2)

Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho ...

(3)

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné ...

(4)

Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa ...

§ 65a

Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ ...

§ 65b
Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov a s plnením povinností pri zamestnávaní ...

Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov podľa § 46, § 47, § 49, § 50, § 50j, § ...

DESIATA ČASŤ

Evidencia údajov a pohľadávok

§ 67
Spracúvanie, zverejňovanie a ochrana údajov
(1)

Ústredie je prevádzkovateľom22) centrálneho informačného systému na účely služieb zamestnanosti.

(2)

Úrad je prevádzkovateľom22) informačného systému, z ktorého sa poskytujú údaje v rozsahu ustanovenom ...

(3)

Ministerstvo je prevádzkovateľom22) informačného systému, do ktorého ústredie poskytuje údaje v rozsahu ...

(4)

Ministerstvo, ústredie a úrad na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, ...

(5)

Ústredie a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe ...

(6)

Sociálna poisťovňa na účely tohto zákona poskytuje ústrediu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. ...

(7)

Inšpektorát práce poskytuje ústrediu a úradu

a)
oznámenie o zistení nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktoré obsahuje obchodné meno zamestnávateľa, ...
b)
zoznam všetkých zistených fyzických osôb vykonávajúcich nelegálnu prácu u zamestnávateľa podľa písmena ...
(8)

Ústav informácií a prognóz školstva na účely tohto zákona poskytuje ústrediu osobné údaje o absolventoch ...

(9)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje ústrediu na účely tohto zákona osobné údaje ...

(10)

Z informačného systému ústredia a úradu ministerstvo financií získava údaje o uchádzačoch o zamestnanie ...

(11)

Orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom, Sociálnej poisťovni, obciam, súdom a v prípadoch ustanovených ...

(12)

Ústredie a úrad poskytujú štatistické údaje o uchádzačoch o zamestnanie a údaje zo svojich administratívnych ...

(13)

Ústredie zverejňuje štatistické informácie o nezamestnanosti, aktívnych opatreniach na trhu práce a ...

(14)

Úrad môže štatistické údaje bez osobných údajov o zamestnávateľovi zverejňovať len so súhlasom príslušného ...

(15)

Úrad poskytuje obci informácie o štátnom príslušníkovi tretej krajiny podľa § 22 ods. 5 písm. a) a § ...

(16)

Ústredie poskytuje Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátom práce elektronicky z informačného systému ...

§ 67a
Evidencia pohľadávok
(1)

Ústredie zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky. ...

(2)

Zoznam fyzických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby,
b)
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
c)
výšku pohľadávky.
(3)

Zoznam právnických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a)
obchodné meno právnickej osoby,
b)
sídlo právnickej osoby,
c)
výšku pohľadávky.
(4)

Na zverejnenie údajov podľa odsekov 1 a 2 sa nevyžaduje súhlas fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorých ...

JEDENÁSTA ČASŤ

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

§ 68
(1)

Kontrolnú činnosť vykonáva ministerstvo, ústredie a úrad. Pri finančnej kontrole podľa osobitného predpisu61a) ...

(2)

Ministerstvo, ústredie a úrad vykonávajú vonkajšiu kontrolnú činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných ...

(3)

Vonkajšia kontrolná činnosť je kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona a osobitného ...

(4)

Kontrolná činnosť podľa odseku 3 zahŕňa okrem oprávnení kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov62) ...

a)
vstupovať voľne a kedykoľvek na pracoviská podliehajúce kontrole a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na ...
b)
požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie ...
(5)

Zamestnanec ústredia vykonávajúci kontrolnú činnosť podľa odseku 3 sa pri výkone tejto kontrolnej činnosti ...

(6)

Generálny riaditeľ ústredia môže určiť úrad, ktorý vykoná kontrolnú činnosť podľa odseku 3 v územnom ...

(7)

Zamestnancovi právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorý marí výkon kontroly nelegálneho zamestnávania, ...

(8)

Policajný zbor je povinný orgánu kontroly poskytnúť na jeho žiadosť spoluprácu a ochranu62a) pri vykonávaní ...

(9)

Vnútorná kontrolná činnosť na účely tohto zákona je kontrola plnenia úloh ústredia, úradov a nimi zriadených ...

§ 68a
Správne delikty
(1)

Ústredie a úrad uložia pokutu

a)
zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 eura, ak tento zákon ...
b)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného ...
c)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe za vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia ...
d)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe za porušenie povinnosti podľa § 23b do 100 000 eur,
e)
zamestnávateľovi za porušenie povinnosti podľa § 62 ods. 6 do 300 eur.
(2)

Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a ...

(3)

Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení týchto ...

(4)

Pokutu podľa odseku 1 písm. b) nemožno uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie ...

(5)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 68b
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá neplní povinnosti podľa § 28 a neoprávnene sprostredkúva ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331,93 eura.

(3)

Priestupky prejednáva úrad.

(4)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.62b)

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 69
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)

podrobnosti sledovania dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní podľa § 32 ods. 2 písm. g),

b)

sumu cestovných výdavkov, od ktorej sa poskytuje náhrada cestovných výdavkov, a výšku náhrady cestovných ...

c)

podrobnosti o evidencii uchádzačov o zamestnanie a formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania ...

d)

podrobnosti o evidencii záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39,

e)

podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest podľa § 40,

f)

výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie ...

g)

podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43,

h)

podrobnosti o dôvodoch prerušenia odborných poradenských služieb alebo vzdelávania a prípravy pre trh ...

i)

výšku príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta ...

j)

podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b.

§ 70
(1)

Na konanie podľa § 12 písm. l), t), ae), af) a aj) a § 13 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. b) sa vzťahuje ...

(2)

Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodlo ústredie o opravných prostriedkoch, ...

(3)

Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu o

a)
nezaradení a vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
b)
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným ...
(4)

Na účely tohto zákona

a)
sa nevyžaduje oznámiť účastníkovi konania začatie konania,
b)
za posledný deň lehoty podľa tohto zákona sa považuje nasledujúci pracovný deň, ak lehota na úkon, ktorý ...
(5)

Právoplatné rozhodnutia úradu sú preskúmateľné súdom v správnom súdnictve.

(6)

Na príspevky poskytované podľa § 46 ods. 4 a 7, § 47, § 49, § 50, § 50j, § 50k, § 51, § 51a, § 52a, ...

(7)

Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, fyzická ...

a)
má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,36)
b)
má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne ...
c)
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
d)
nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
e)
nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného ...
f)
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
g)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc ...
(8)

Splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až e) a g) zisťuje ústredie alebo úrad; splnenie podmienok ...

(9)

Na základnú školu, ktorá zabezpečuje prípravný kurz na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača ...

(10)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.28b)

(11)

Ak poskytnutie príspevku podľa tohto zákona predstavuje pomoc podľa osobitného predpisu,63aa) pri poskytovaní ...

(12)

Na príspevky, pri výpočte ktorých sa zohľadňuje celková cena práce, sa za rozhodujúce obdobie považuje ...

(13)

Rozhodnutia a dokumenty vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky ...

(14)

Ústredie zverejňuje na svojom webovom sídle vzory formulárov, ktoré určuje podľa tohto zákona.

(15)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 70a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti sprostredkovania zamestnávania za úhradu, postup podávania žiadostí o povolenie na ...

§ 71
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová
a)

„občan so zmenenou pracovnou schopnosťou“, rozumie sa tým „občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ...

b)

„občan so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím“, rozumie sa tým „občan so ...

c)

„evidovaný nezamestnaný“, rozumie sa tým „uchádzač o zamestnanie“,

d)

„evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie“, rozumie sa tým „evidencia uchádzačov o zamestnanie“, ...

e)

„evidencia zamestnaných občanov a občanov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, ...

§ 72
Prechodné ustanovenia
(1)

Občan uznaný za občana so zmenenou pracovnou schopnosťou a občan uznaný za občana so zmenenou pracovnou ...

(2)

Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok ...

(3)

Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 56 a 60 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok ...

(4)

Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § ...

(5)

Občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa ...

(6)

Na účely plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § ...

(7)

Na účely realizácie projektov podľa § 54 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. ...

(8)

Úrad zabezpečí povinnosti ustanovené v § 43 ods. 5 najneskôr do 31. decembra 2004.

(9)

Príspevok podľa § 56, § 59 a 60 sa v roku 2004 poskytuje pre výrobné družstvá invalidov Slovenskému ...

(10)

Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané Národným úradom práce pred 1. januárom 2004 ...

(11)

Práva a povinnosti z dohôd o poskytnutí návratných príspevkov na podporu podnikateľských projektov zamestnanosti ...

(12)

Správne konanie začaté pred 1. januárom 2004 generálnym riaditeľstvom Národného úradu práce, krajským ...

(13)

Výbor pre otázky zamestnanosti zriadený podľa doterajších predpisov64) sa považuje za výbor pre otázky ...

(14)

Pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie sa podľa § 21 až 23 postupuje v období od 1. ...

(15)

Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania aj z územia Slovenskej republiky na územie členských ...

(16)

Ústredie a úrad sprostredkúvajú zamestnanie v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ...

(17)

Podľa tohto zákona sa postupuje aj vtedy, ak dohoda o poskytnutí príspevku podľa § 49 a 57 bola uzatvorená ...

§ 72a
(1)

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom 2006 ...

(2)

Záujemcovi o zamestnanie, ktorému bol pred 1. januárom 2006 poskytnutý príspevok na vzdelávanie a prípravu ...

(3)

Paušálny príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov zamestnávateľa spojených s vykonávaním absolventskej ...

(4)

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného ...

(5)

Odborný poradca, ktorý do 31. decembra 2005 vykonával odbornú poradenskú činnosť podľa predpisov platných ...

§ 72b
(1)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi sa za občana so zdravotným postihnutím podľa ...

(2)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 56 zamestnávateľovi, sa za občana so zdravotným postihnutím ...

(3)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 57 občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. ...

(4)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 59 zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe ...

(5)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 60 právnickej osobe na úhradu prevádzkových nákladov chránenej ...

(6)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 60 fyzickej osobe na úhradu prevádzkových nákladov chránenej ...

(7)

Do povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte ...

(8)

Na účely realizácie projektov podľa § 54 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. ...

§ 72c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2007

Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo do 31. decembra ...

§ 72d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. máju 2008
(1)

Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala sprostredkovanie zamestnania za úhradu a fyzická ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala činnosť agentúry dočasného zamestnávania a fyzická ...

(3)

Zamestnanec úradu, ktorý do 30. apríla 2008 vykonával sprostredkovanie zamestnania podľa § 32, môže ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala činnosť agentúry podporovaného zamestnávania a fyzická ...

(5)

Pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. ...

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej k 1. marcu 2009

§ 72e
(1)

Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku do ...

(2)

U právnickej osoby, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí alebo rozpočtovou organizáciou ...

§ 72f

V období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely § 53d ods. 2 splnenie podmienky priemernej ...

§ 72g

Príspevky podľa § 50d až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.

§ 72h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. aprílu 2009
(1)

Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku do ...

(2)

U právnickej osoby, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych krajov ...

(3)

Sociálnemu podniku, ktorým je obec, samosprávny kraj, združenie obcí, združenie samosprávnych krajov ...

(4)

Ustanovenie § 72e sa od 1. apríla 2009 nepoužije.

§ 72i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 7. júlu 2009
(1)

Za obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009 sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej ...

(2)

Za obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej ...

§ 72j
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. decembru 2009

V období od 1. decembra 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely poskytnutia príspevku na samostatnú zárobkovú ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010

§ 72k
(1)

Príspevok podľa § 50i sa poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011.

(2)

V konaní začatom pred 1. marcom 2010, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 72l
(1)

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 sa do 31. decembra 2010 môže opakovane ...

(2)

Uchádzač o zamestnanie podľa § 52 ods. 1, ktorý do 28. februára 2010 vykonával aktivačnú činnosť formou ...

(3)

Aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa odsekov 1 a 2 možno opakovane vykonávať ...

(4)

Pri opakovanom vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa odsekov ...

§ 72m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané ústredím do 31. mája 2010 stráca platnosť ...

(2)

Pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa a zrušení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu ...

§ 72n

O príspevok podľa § 50j z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného ...

Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2010

§ 72o
(1)

Príspevky podľa § 50e až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.

(2)

Príspevok podľa § 50d sa poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011.

(3)

Ustanovenie § 72g sa od 1. decembra 2010 nepoužije.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

§ 72p
(1)

Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania absolventov ...

(2)

Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným ...

(3)

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) za rok 2010 zadaním zákazky podľa § 64 alebo odoberaním ...

§ 72r

Projekty a programy schválené pred 1. januárom 2011 podľa § 54 účinného do 31. decembra 2010 sa dokončia ...

§ 72s
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu ...

§ 72t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
(1)

Konanie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a konanie o vyradení uchádzača o zamestnanie ...

(2)

Ustanovenie § 72d ods. 2 sa od 1. mája 2013 neuplatní. Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2013 vykonávala ...

a)
nemá skončené vysokoškolské vzdelanie, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2013, ...
b)
do 30. apríla 2013 začala alebo do 31. decembra 2013 začne štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské ...
c)
má skončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ale nemá skončené vysokoškolské vzdelanie druhého ...
(3)

Pri poskytovaní náhrady časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzača o zamestnanie na aktivitách ...

(4)

Pri poskytovaní dávky podľa § 48b účinného do 30. apríla 2013, na ktorú vznikol uchádzačovi o zamestnanie ...

(5)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečované uchádzačovi o zamestnanie, ktoré sa začali pred 1. ...

(6)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečované záujemcovi o zamestnanie, ktoré sa začali pred 1. ...

(7)

Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody o poskytnutí príspevku podľa § 49, § 49a, § 50, § 50a, ...

(8)

Pri poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 na základe žiadosti podanej pred 1. májom ...

(9)

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktoré úrad priznal pred 1. májom 2013, sa považuje ...

(10)

Pri poskytovaní príspevku podľa § 60 za prvý štvrťrok a druhý štvrťrok roku 2013 sa postupuje podľa ...

(11)

Pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. ...

§ 72u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ...

(2)

Ústredie posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá ...

(3)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej ...

(4)

Úrad posúdi žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov ...

(5)

Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru ...

(6)

Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru ...

(7)

Na účely § 22 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa za zmluvu, na základe ktorej je štátny príslušník ...

(8)

Úrad posúdi žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov ...

§ 72v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Pri poskytovaní príspevku na vykonávanie absolventskej praxe na základe dohody o absolventskej praxi ...

(2)

Výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 47, ktorý sa začal pred 1. januárom ...

§ 72w
Prechodné ustanovenie účinné od 15. decembra 2015

Sociálny podnik, ktorý má priznané postavenie sociálneho podniku podľa predpisov účinných do 14. decembra ...

§ 72x
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Pri poskytovaní príspevku na presťahovanie za prácou podľa § 53a v znení účinnom do 31. decembra 2015 ...

(2)

Občan, ktorému neuplynula lehota na podanie žiadosti podľa § 53a ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra ...

§ 72y
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Ústredie a úrad posúdi žiadosť právnickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona podanú pred ...

§ 72z
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 72aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017
(1)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo ...

(2)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 za obdobie pred 1. májom ...

(3)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu ...

(4)

U uchádzača o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu ...

(5)

Na uchádzača o zamestnanie, ktorý je súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch na základe dohody ...

(6)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu ...

(7)

Pri poskytovaní príspevkov podľa § 53 a 53a, ktoré sa začalo pred 1. májom 2017, sa postupuje podľa ...

(8)

Úrad rozhodne o žiadosti o priznanie, zrušenie, zmenu alebo pozastavenie postavenia chránenej dielne ...

§ 72ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2017

Pri poskytovaní príspevku podľa § 60 za štvrtý štvrťrok roku 2017 sa postupuje podľa tohto zákona v ...

§ 72ac
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017
(1)

Platné povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo vnútropodnikového presunu vydané ...

(2)

Úrad posúdi žiadosť o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania ...

(3)

Pri odnímaní povolenia na zamestnanie podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa predpisov účinných od 1. ...

§ 72ad
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Ústredie zverejní na svojom webovom sídle zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, ...

(2)

Úrad posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a žiadosť o ...

(3)

Platné povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 10 v znení účinnom do 30. apríla 2018 udelené pred 1. ...

(4)

Pri poskytovaní príspevkov podľa § 53 a 53a, ktoré sa začalo pred 1. májom 2018, sa postupuje podľa ...

§ 72ae
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Konanie začaté pred 1. májom 2018, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných ...

(2)

Pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) v znení účinnom do ...

§ 72af
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018
(1)

Sociálny podnik pracovnej integrácie podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018 je zamestnávateľ prechodného ...

(2)

V období od 1. mája 2018 do 31. decembra 2020 ústredie neprizná postavenie zamestnávateľa prechodného ...

(3)

V období od 1. mája 2018 do 31. decembra 2020 právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má

a)
postavenie chránenej dielne priznané pred 1. májom 2018, priznaním štatútu integračného podniku nezanikne ...
b)
súčasne priznaný štatút integračného podniku aj priznané postavenie chránenej dielne, nepatria príspevky ...
(4)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má k 31. decembru 2020 súčasne priznaný štatút integračného ...

§ 72ag
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2021

Dňom 1. januára 2021 zaniká postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania.

§ 72ah
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1)

Konanie začaté pred 1. septembrom 2018, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov ...

(2)

Od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 splnenie podmienky bezúhonnosti podľa § 29 ods. 3 písm. a), ...

§ 72ai
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Úrad posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a žiadosť o ...

(2)

Úrad posúdi žiadosť o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona podanú pred 1. januárom 2019 podľa predpisov ...

§ 72ak
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Pri poskytovaní príspevkov podľa § 53f a 53g, ktoré sa začalo pred 1. januárom 2020, sa postupuje podľa ...

§ 73
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 5 ods. 3 prvá veta znie: „Ustanovenie odseku 2 nebráni uplatňovaniu zásad a podmienok zamestnávania ...

2.

V § 5 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Vyslaným zamestnancom je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu na území iného členského ...

3.

§ 58 vrátane nadpisu znie:

„§ 58 Dočasné pridelenie (1) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu ...

4.

V § 252 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 2003“ nahrádzajú slovami „do 31. marca 2004“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 105 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti ...

2.

V § 184 ods. 5 tretia veta znie: „Rozhodnutie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku 150 ...

„Položka 150a a) Vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu 1. pre fyzické osoby 500 ...

Čl. VI

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ...

1.

V prílohe č. 1 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa za poradové číslo 45 pripája poradové číslo 46, ktoré znie: ...

„46 Kežmarok“.

2.

V prílohe č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa v poradovom čísle 38 vypúšťajú slová „okres Kežmarok“.

3.

V prílohe č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa za poradové číslo 45 pripája poradové číslo 46, ktoré znie: ...

„46 Kežmarok, okres Kežmarok“.

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré nadobudnú ...

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA

  A.

  Evidencia uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 a evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 obsahuje ...

  a)

  identifikačné údaje, a to

  1.

  meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko,

  2.

  adresa trvalého pobytu,

  3.

  adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky alebo v členskom štáte Európskej únie,

  4.

  rodné číslo,

  5.

  dátum a miesto narodenia,

  6.

  dátum úmrtia,

  7.

  pohlavie,

  8.

  číslo občianskeho preukazu,

  9.

  štátne občianstvo,

  10.

  národnosť,

  11.

  rodinný stav,

  12.

  kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),

  13.

  bankové spojenie a údaj o tom, že uchádzač o zamestnanie je majiteľom alebo disponentom bankového účtu, ...

  14.

  zdravotná poisťovňa,

  b)

  údaje o kvalifikácii, odborných zručnostiach, a to

  1.

  dosiahnutý stupeň vzdelania, názov školy alebo škôl, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor, ...

  2.

  jazykové znalosti,

  3.

  vodičské oprávnenie,

  4.

  platné osvedčenia, ďalšia odborná príprava,

  5.

  znalosti a zručnosti,

  c)

  údaje o druhu doteraz vykonávanej práce, a to

  1.

  názov zamestnávateľa,

  2.

  vykonávané zamestnanie,

  3.

  dátum začatia a dátum skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  4.

  dôvod a spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  5.

  výška príjmu,

  6.

  miesto výkonu práce (štát),

  d)

  údaje o zdravotnom stave oznámené dobrovoľne, a to

  1.

  druh postihnutia,

  2.

  úroveň zdravotného postihnutia,

  3.

  miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť,

  4.

  zdravotné obmedzenie,

  5.

  obdobie trvania zdravotného obmedzenia, zdravotného postihnutia,

  e)

  údaje o osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, a to

  1.

  meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotné obmedzenie nezaopatreného dieťaťa,

  2.

  údaje o manželke alebo manželovi – meno, priezvisko, adresa pobytu, miesto výkonu zamestnania, zmennosť ...

  f)

  informácie o dávke v nezamestnanosti, a to

  1.

  vznik nároku na dávku v nezamestnanosti,

  2.

  dátum začatia a dátum skončenia poberania dávky v nezamestnanosti,

  3.

  výška dávky v nezamestnanosti,

  4.

  údaj o výkone zamestnania v inom členskom štáte Európskej únie v posledných štyroch rokoch pred zaradením ...

  5.

  údaj o priznaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku v inom ...

  6.

  údaj o podaní žiadosti o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok v inom ...

  7.

  údaj o splnení podmienky nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, ...

  8.

  údaj o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

  9.

  adresa na výplatu dávky v nezamestnanosti,

  g)

  údaje o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, a to

  1.

  dátum podania žiadosti,

  2.

  dátum vzniku a zániku nároku na dávku v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,

  3.

  dátum začatia a dátum skončenia poberania aktivačného príspevku,

  h)

  ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracovania a sú nevyhnutné na účel posúdenia vedenia v evidencii ...

  B.

  Evidencia voľných pracovných miest podľa § 40 obsahuje tieto údaje:

  a)

  názov zamestnania,

  b)

  dátum možného nástupu na voľné pracovné miesto,

  c)

  miesto výkonu práce,

  d)

  forma pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  e)

  zmennosť, úväzok,

  f)

  pracovný čas,

  g)

  sezónnosť,

  h)

  predpokladané mzdové ohodnotenie,

  i)

  forma mzdy,

  j)

  kvalifikačné predpoklady (dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor) ...

  k)

  požadované vedomosti a zručnosti.

  C.

  Evidencia zamestnávateľov podľa § 41 a zoznam chránených dielní a chránených pracovísk podľa § 55 obsahuje ...

  a)

  názov a právna forma,

  b)

  identifikačné číslo alebo iný identifikátor,

  c)

  sídlo právnickej osoby alebo trvalý pobyt fyzickej osoby,

  d)

  daňové identifikačné číslo,

  e)

  prevažujúca činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

  f)

  počet zamestnancov, z toho počet občanov so zdravotným postihnutím,

  g)

  dátum založenia, dátum zrušenia,

  h)

  druh vlastníctva,

  i)

  typ zriaďovateľa (v prípade chránenej dielne alebo chráneného pracoviska),

  j)

  oblasti podnikania,

  k)

  bankové spojenie.

  D.

  Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych ...

  a)

  osobné údaje občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov ...

  1.

  identifikátor,

  2.

  meno, priezvisko a titul,

  3.

  číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,

  4.

  adresa v štáte trvalého pobytu a adresa na doručovanie písomností,

  5.

  dátum narodenia,

  6.

  pohlavie,

  7.

  národnosť,

  8.

  štátne občianstvo,

  9.

  rodinný stav,

  10.

  kontaktné údaje,

  11.

  bankové spojenie,

  12.

  dosiahnutý stupeň vzdelania,

  13.

  výška mesačnej mzdy,

  14.

  typ a účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky, ak bol udelený, ...

  15.

  adresa pobytu na území Slovenskej republiky,

  b)

  údaje o zamestnávateľovi, užívateľskom zamestnávateľovi, informujúcej organizácii, mieste a druhu vykonávanej ...

  1.

  názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa,

  2.

  druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

  3.

  miesto výkonu práce,

  4.

  druh vykonávanej práce,

  5.

  vykonávané zamestnanie,

  6.

  obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať,

  7.

  obdobie, počas ktorého zamestnanie skutočne trvalo,

  8.

  kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail).

  E.

  Sociálna poisťovňa poskytuje podľa § 67 ods. 6 ústrediu

  a)

  údaje o poberateľoch dávky v nezamestnanosti za príslušný vykazovaný mesiac, a to

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,

  2.

  meno a priezvisko,

  3.

  začiatok a skončenie poberania dávky v nezamestnanosti,

  4.

  výška dávky v nezamestnanosti,

  b)

  údaje k osvedčeniu skutočností rozhodujúcich pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a ...

  1.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  2.

  typ poistenia fyzickej osoby,

  3.

  dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného ...

  c)

  údaje ku kontrole oznamovacej povinnosti výkonu zárobkovej činnosti a opodstatnenosti zotrvania v evidencii ...

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

  2.

  meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

  3.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  4.

  dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného ...

  d)

  údaje ku kontrole opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a to

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

  2.

  meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

  3.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  4.

  dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného ...

  5.

  suma vymeriavacieho základu zamestnanca za predchádzajúci kalendárny mesiac,

  e)

  údaje k prevereniu opodstatnenosti zotrvávania v evidencii uchádzačov o zamestnanie vzhľadom na vek, ...

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

  2.

  meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

  3.

  typ dôchodku a dátum priznania alebo zmeny dôchodku uchádzača o zamestnanie,

  4.

  percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávania zárobkovej činnosti (len pri invalidnom dôchodku) ...

  f)

  údaje na účely zistenia splnenia podmienok na poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, a to

  1.

  meno a priezvisko zamestnanca,

  2.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca,

  3.

  dátum začatia a skončenia evidencie zamestnanca v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového ...

  4.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  5.

  suma vymeriavacieho základu zamestnanca.

  F.

  Ústav informácií a prognóz školstva poskytuje podľa § 67 ods. 8 ústrediu tieto osobné údaje o absolventoch ...

  a)

  rodné číslo žiaka alebo študenta,

  b)

  dátum narodenia žiaka alebo študenta,

  c)

  meno a priezvisko žiaka alebo študenta,

  d)

  miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiaka alebo študenta,

  e)

  názov školy alebo školského zariadenia žiaka alebo študenta,

  f)

  dátum začatia a skončenia štúdia žiaka alebo študenta,

  g)

  typ skončenia štúdia žiaka alebo študenta,

  h)

  forma štúdia žiaka alebo študenta,

  i)

  ukončené, dosiahnuté vzdelanie absolventa,

  j)

  dosiahnutý stupeň vzdelania absolventa,

  k)

  kód ISCED dosiahnutého stupňa vzdelania absolventa,

  l)

  študijný odbor absolventa,

  m)

  druh štúdia absolventa.

  G.

  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje podľa § 67 ods. 9 ústrediu tieto osobné údaje ...

  a)

  číslo pobočky zdravotnej poisťovne,

  b)

  identifikátor poistenca

  c)

  rodné číslo poistenca,

  d)

  meno, priezvisko a rodné priezvisko poistenca,

  e)

  dátum narodenia poistenca,

  f)

  miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca.

  H.

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje podľa § 67 ods. 10 ústrediu tieto osobné údaje zo ...

  a)

  obchodné meno fyzickej osoby,

  b)

  identifikačné číslo fyzickej osoby,

  c)

  bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska fyzickej osoby,

  d)

  deň zápisu fyzickej osoby do živnostenského registra,

  e)

  predmet činnosti fyzickej osoby.

  Príloha č. 1a k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA

  A.

  ...

  B.

  ...

  VZOR PREUKAZU

  Príloha č. 2 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ŽIADOSTI O ZARADENIE DO EVIDENCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, A DOKLADOV, KTORÉ UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE PREDKLADÁ NA ÚČELY SPROSTREDKOVANIA ZAMESTNANIA

  A.

  Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto doklady: ...

  a)

  kópia potvrdenia o zamestnaní65) alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného ...

  b)

  kópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ...

  c)

  čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13) ...

  d)

  kópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2,

  e)

  potvrdenie o ukončení školy,

  f)

  čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,

  g)

  doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

  h)

  potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

  i)

  rodný list, ak mladistvý občan nemá spôsobilosť na právne úkony a je zastúpený zákonným zástupcom. ...

  B.

  Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

  a)

  rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho ...

  b)

  rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti ...

  c)

  právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného ...

  d)

  kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

  e)

  kópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM SKENOVANÝCH DOKLADOV PREDKLADANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA

  Ústredie a úrad vytvárajú elektronické dokumenty z týchto dokladov:

  a)

  doklady uvedené v prílohe č. 2,

  b)

  všetky žiadosti podané právnickou osobou alebo fyzickou osobou a ich prílohy,

  c)

  vyjadrenia právnických osôb a fyzických osôb,

  d)

  zmluvy o pracovnom pomere, o obdobnom pracovnom vzťahu, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného ...

  e)

  oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,

  f)

  potvrdenie o výške príjmu zo zárobkovej činnosti,

  g)

  potvrdenie o hľadaní zamestnania,

  h)

  vyjadrenia zamestnávateľov,

  i)

  nahlášky voľných pracovných miest,

  j)

  doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti,

  k)

  rozhodnutie o dôchodkoch,

  l)

  dokumenty o skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

  m)

  čestné vyhlásenia,

  n)

  bankové výpisy,

  o)

  mesačné výkazy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,

  p)

  ročné výkazy o plnení povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím,

  r)

  dohody medzi úradom a právnickými osobami alebo fyzickými osobami, úradom a uchádzačmi o zamestnanie, ...

  s)

  potvrdenia daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, inšpektorátu práce a iných inštitúcií ...

  t)

  rozhodnutia súdov vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ...

  u)

  ďalšie doklady predložené ústrediu a úradu na účely tohto zákona.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci ...

  3.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu ...

  4.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. ...

  7.

  Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy ...

  9.

  Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych ...

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania ...

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych ...

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych ...

  15.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ...
 • 2)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových ...
 • 3)  § 42 ods. 2 písm. c) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4)  Obchodný zákonník.
 • 5)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného ...
 • 8)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení ...
 • 9)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 11)  § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. ...
 • 12)  Deviata časť zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
 • 13a)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13aa)  § 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 13b)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 13ba)  Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 13bb)  § 14 a 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 13c)  § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 13d)  § 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 13e)  § 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 692/2006 Z. z.
 • 13f)  § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
 • 14)  § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. Zákon č. 328/2002 ...
 • 15)  Zákon č. 461/2003 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  § 233 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci ...
 • 18)  § 37 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
 • 18a)  Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18aa)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 18b)  § 7a ods. 1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
 • 18ba)  Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb ...
 • 18bb)  Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589.
 • 18c)  § 66 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 77 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 19)  § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
 • 19a)  § 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 52/2010 Z. z.
 • 20)  § 73 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
 • 20a)  § 233 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
 • 20b)  Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách ...
 • 20c)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 20d)  Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 21a)  § 63 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
 • 22)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 22a)  § 37 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
 • 22b)  § 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
 • 22c)  § 23 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
 • 22ca)  § 23 ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22d)  § 27 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 22da)  § 30 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 22e)  § 58 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22f)  § 38 ods. 5 písm. a) a ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22g)  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene ...
 • 22h)  § 38 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22ha)  § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 22i)  § 31 a 32 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22j)  § 6 až 14 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 22k)  § 31 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2012 Z. z.
 • 22ka)  § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z.
 • 22kb)  § 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z.
 • 22kc)  § 32 ods. 16 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z.
 • 22kd)  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 22l)  Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva ...
 • 23)  § 73 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  § 30 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 23aa)  § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 24)  § 24 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 24a)  § 26 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 24b)  § 26b zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. ...
 • 24c)  § 29 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
 • 25)  § 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 171/2011 Z. z. o uzavretí ...
 • 28)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi ...
 • 28a)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 28aa)  § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28b)  Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 28c)  § 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a ...
 • 28d)  § 58 ods. 1 písm. c) a § 59 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28e)  § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 108/2018 Z. z.
 • 28f)  § 58 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 108/2018 Z. z.
 • 28g)  § 15 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 28h)  § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z.
 • 28i)  § 5 písm. c) zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 29)  Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ...
 • 30a)  Čl. 1 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu ...
 • 30aa)  Čl. 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým ...
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 32)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 32a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 33)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ...
 • 33a)  § 149 a 239 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35a)  § 5 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35b)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 35ba)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
 • 35c)  § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. ...
 • 35d)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 35da)  § 12 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 35db)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 35e)  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene ...
 • 36)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 37)  Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 42)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 43)  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 44)  § 8 zákona č. 253/1998 Z. z.
 • 45)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 45a)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45c)  § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 45d)  § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 568/2009 Z. z.
 • 45e)  Napríklad zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 46)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné ...
 • 46b)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 46c)  § 140 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46d)  § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 470/2011 Z. z.
 • 46e)  Čl. 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 47)  Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 49)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 49a)  § 71 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 50a)  § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z.
 • 53)  § 20f Občianskeho zákonníka.
 • 58)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní ...
 • 59aba)  Zákon č. 57/2018 Z. z.
 • 59abb)  § 22 ods. 17 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 59ac)  § 12 zákona č. 57/2018 Z. z.
 • 59ad)  Príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 59ae)  § 2 ods. 2 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 59af)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...
 • 59ag)  Čl. 1 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013.
 • 59aga)  § 15 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 59ah)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 59ai)  § 91 ods. 2 až 7, § 92 ods. 1 až 7 a § 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 59b)  § 2 ods. 5 a § 12 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 112/2018 Z. z. v znení zákona č. 374/2019 Z. z. ...
 • 59c)  § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 59d)  Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...
 • 59e)  § 2 ods. 6 a § 12 ods. 3 písm. d) až f) zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 59f)  § 2 ods. 5 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 59g)  Čl. 2 ods. 99 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 59h)  § 2 ods. 5 písm. a) tretí bod a štvrtý bod zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 59i)  Čl. 34 ods. 2 a čl. 35 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 59j)  § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z. v znení zákona č. 374/2019 Z. z.
 • 60)  § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 60a)  § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
 • 60aa)  Napríklad § 26 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 60b)  Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 61)  Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 61a)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 61aa)  § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 61aaa)  § 36a, § 108 ods. 2 a § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 62)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 62a)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
 • 62b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 63)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 63a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 63aa)   Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
 • 63aaa)  Zákon č. 568/2009 Z. z.
 • 63aaaa)  Štvrtá časť tretia hlava zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...
 • 63ab)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, nariadenie (EÚ) č. 651/2014.
 • 63ac)  § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 64)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. ...
 • 65)  § 75 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore