Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 13.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Zamestnanosť, Správne poplatky, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST77JUD102124DS85EUPP48ČL28

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 5/2004 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 488/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.

DRUHÁ ČASŤ

ÚČASTNÍK PRÁVNEHO VZŤAHU

§ 2
(1)

Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je

a)

orgán štátnej správy,

b)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „ústredie“),

c)

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „úrad“),

d)

samosprávny kraj,

e)

obec,

f)

občianske združenie, nezisková organizácia a nadácia podľa osobitných predpisov,2)

g)

zamestnávateľ,

h)

partnerstvo podľa § 10,

i)

uchádzač o zamestnanie podľa § 6,

j)

záujemca o zamestnanie podľa § 7,

k)

zamestnanec,

l)

samostatne zárobkovo činná osoba,

m)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo zabezpečuje činnosti podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávaní a príprave pre trh práce,

n)

štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, alebo osoba bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“).

(2)

Rovnaké postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky má aj

a)

občan členského štátu Európskej únie,

b)

rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie a rodinný príslušník občana Slovenskej republiky, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny a ktorí majú oprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,

c)

štátny príslušník Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho rodinný príslušník, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí si uplatnili právo na voľný pohyb podľa osobitného predpisu2a) a ktorým toto právo zostáva zachované podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2b)

d)

štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl2c) alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,2c)

e)

štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má v Slovenskej republike udelený pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie3) (ďalej len „dlhodobý pobyt“).

(3)

Členský štát Európskej únie na účely tohto zákona je členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.

(4)

Cudzina na účely tohto zákona je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.

(5)

Rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie a rodinný príslušník občana Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. b) na účely tohto zákona je jeho

a)

manžel,

b)

priamy potomok, ktorý je mladší ako 21 rokov alebo ktorý je nezaopatrenou osobou, a takýto potomok jeho manžela,

c)

závislý priamy príbuzný vo vzostupnej línii a takýto príbuzný jeho manžela.

§ 3 - Zamestnávateľ
(1)

Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

(2)

Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj

a)

organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,4) a

b)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky,

c)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho dôvodu požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca podľa § 42, príspevku podľa § 50 alebo § 56, príspevku v rámci projektu alebo programu podľa § 54, alebo ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51,

d)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.

§ 4 - Zamestnanec
(1)

Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere5) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.6)

(2)

Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažujú zamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť.8)

§ 5 - Samostatne zárobkovo činná osoba
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a)

je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,4)

b)

prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,9)

c)

vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,10)

d)

vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,11)

e)

vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,

f)

vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

(2)

Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa odseku 1.

(3)

Za samostatne zárobkovo činnú osobu sa nepovažuje fyzická osoba podľa odseku 1 písm. a) odo dňa vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie.

§ 6 - Uchádzač o zamestnanie
(1)

Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len „evidencia uchádzačov o zamestnanie“) a ktorý

a)

nie je zamestnanec,

b)

nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13) ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,

c)

neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

d)

nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

(2)

Uchádzač o zamestnanie môže

a)

byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,12) ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, u zamestnávateľa,

1.

u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

2.

ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom,

b)

vykonávať osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,13aa) ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny,

c)

poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,13b) na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,

d)

vykonávať dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu,13ba)

e)

byť zaradený do aktívnych záloh, vykonávať pravidelné cvičenie alebo plniť úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky počas zaradenia do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,13bb)

f)

vykonávať funkciu člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a vykonávať činnosť asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov,

g)

vykonávať pracovnú povinnosť podľa osobitného predpisu,13bc)

h)

vykonávať hygienické a protiepidemické opatrenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo13bd) počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,

i)

vykonávať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, funkciu člena komisie obecného zastupiteľstva alebo funkciu člena komisie zastupiteľstva samosprávneho kraja, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.13a)

(3)

Uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch podľa odseku 2 písm. a).

(4)

Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 7 - Záujemca o zamestnanie

Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzačom o zamestnanie.

§ 8 - Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
(1)

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je

a)

občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),

b)

občan starší ako 50 rokov veku,

c)

občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),

d)

občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,13c)

e)

občan, ktorý v období najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a nevykonával alebo neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,

f)

štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

g)

občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,13f)

h)

občan so zdravotným postihnutím,

i)

občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktorý počas poberania materského alebo počas poberania rodičovského príspevku nemal príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

(2)

Pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

§ 9 - Občan so zdravotným postihnutím
(1)

Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu.14)

(2)

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.16)

§ 10 - Partnerstvo
(1)

Partnerstvo na účely tohto zákona je zoskupenie osôb vytvorené s cieľom spoločne realizovať projekty a programy podľa odseku 2.

(2)

Partnerstvá sa môžu vytvárať na realizáciu konkrétneho projektu alebo programu podpory zamestnávania uchádzačov o zamestnanie, alebo projektu alebo programu zameraného na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov ohrozených prepúšťaním. Partnerstvo môže byť vytvorené obcou, združením obcí, samosprávnym krajom, občianskym združením, neziskovou organizáciou, nadáciou, bankou a ďalšou osobou, ktorá sa podieľa na realizácii aktivít projektu alebo programu. Pri realizácii projektov alebo programov podľa prvej vety partnerstvo spolupracuje s úradom.

TRETIA ČASŤ

SLUŽBY ZAMESTNANOSTI

§ 11
(1)

Služby zamestnanosti na účely tohto zákona je systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri

a)

hľadaní zamestnania,

b)

zmene zamestnania,

c)

obsadzovaní voľných pracovných miest a

d)

uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8.

(2)

Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú

a)

ústredie a úrad,

b)

právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné poradenské služby a uplatňujú aktívne opatrenia na trhu práce na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva podľa § 10,

c)

právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

d)

agentúra dočasného zamestnávania a

e)

agentúra podporovaného zamestnávania.

(3)

Nástroje podpory a pomoci sú nástroje poskytované podľa § 32 až 60 a § 65b.

§ 12 - Pôsobnosť ústredia

Do pôsobnosti ústredia patrí

a)

riadiť, kontrolovať a koordinovať činnosť úradov v oblasti služieb zamestnanosti,

b)

vypracúvať návrh priorít služieb zamestnanosti na príslušný rok a predkladať ho na schválenie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

c)

určovať minimálny rozsah služieb zamestnanosti, ktoré poskytuje úrad,

d)

vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce financované z Európskeho sociálneho fondu,

e)

metodicky usmerňovať úrady pri realizácii projektov na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financovaných z Európskeho sociálneho fondu,

f)

schvaľovať celoštátne programy vzdelávania a prípravy pre trh práce po prerokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) a Alianciou sektorových rád,

g)

poskytovať príspevok podľa § 53d a schvaľovať alebo realizovať projekty a programy financované zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov alebo realizovať projekty a programy financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu podľa § 54,

h)

vypracúvať a predkladať ministerstvu na schválenie návrh zásad použitia finančných prostriedkov na uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce, na ktoré nie je právny nárok, a kontrolovať ich dodržiavanie,

i)

zabezpečovať činnosti podľa 65b,

j)

zriaďovať zariadenia na plnenie úloh podľa tohto zákona a zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania,

k)

zabezpečovať činnosť odborného konzília posudkových lekárov a vydávať posudok odborného konzília posudkových lekárov,

l)

vydať, zmeniť, pozastaviť a zrušiť

1.

povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,

2.

povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,

m)

plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,17)

n)

vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie a informovať o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch Európskej únie, vykonávať činnosti, ktoré súvisia s nahlasovaním voľných pracovných miest, ktoré by mohli byť obsadené štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, riadiť a usmerňovať činnosť úradov v tejto oblasti,

o)

vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,18) štátnym príslušníkom tretej krajiny,

p)

kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe,

r)

vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu,18aa)

s)

uplatňovať Národnú sústavu povolaní pri výkone pôsobnosti podľa písmen b), d) a n),

t)

vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad,

u)

vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce za uplynulý kalendárny rok a predkladať ministerstvu správu o tomto vyhodnotení do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka,

v)

zverejňovať na svojom webovom sídle

1.

register agentúr dočasného zamestnávania,

2.

zoznam chránených dielní a chránených pracovísk,

3.

register agentúr podporovaného zamestnávania,

4.

vzor žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, vzor žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie a informácie o postupoch pri ich vybavovaní,

w)

zverejňovať najmenej raz za mesiac štatistické informácie o stave, vývoji a štruktúre nezamestnanosti a o stave, vývoji a štruktúre uplatňovaných aktívnych opatrení na trhu práce a predkladať ministerstvu výsledky týchto štatistických zisťovaní,

x)

spolupracovať so Sociálnou poisťovňou pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky,

y)

vyžadovať od Sociálnej poisťovne raz za mesiac informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti,

z)

viesť centrálnu evidenciu

1.

údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,

2.

údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,

3.

vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých povolení na zamestnanie,

4.

údajov uvedených v § 23b ods. 3, 4 a 6 až 8,

5.

pokút za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11,

aa)

zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa § 67a, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky,

ab)

zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti,

ac)

rozhodovať o uložení pokuty,

ad)

uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a,

ae)

identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v krajoch za kalendárny štvrťrok a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku,

af)

rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) a o zrušení tohto členstva alebo partnerstva.18ba)

§ 12a

Ústredie je členom Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES).18bb)

§ 13 - Pôsobnosť úradu
(1)

Do pôsobnosti úradu patrí

a)

sprostredkúvať uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vhodné zamestnanie,

b)

viesť evidenciu

1.

uchádzačov o zamestnanie,

2.

záujemcov o zamestnanie,

3.

voľných pracovných miest,

4.

zamestnávateľov vo svojom územnom obvode,

c)

poskytovať informačné a poradenské služby,

d)

poskytovať odborné poradenské služby,

e)

rozhodovať o

1.

nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) až g), o) až s) a u) a ods. 2,

2.

zrušení oznámenia o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa písmena g), ak sa zistili nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

3.

povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65,

4.

udelení alebo neudelení predchádzajúceho súhlasu18c) zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím,

5.

uložení pokuty,

f)

zaraďovať občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a písomne mu oznamovať jeho zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

g)

vyraďovať uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. h) až n), t), v) a w) a písomne mu oznamovať jeho vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

h)

predkladať výboru pre otázky zamestnanosti vo svojom územnom obvode na posúdenie žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, schvaľovať na základe kladného posudku podľa § 18 poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zasielať žiadateľom, ktorým nebolo schválené poskytnutie príspevku, písomné oznámenie o neschválení príspevku vrátane odôvodnenia do 15 pracovných dní a zverejňovať informácie o schválených a neschválených príspevkoch podľa tohto zákona vrátane odôvodnenia na svojom webovom sídle,

i)

kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,

j)

prejednávať priestupky podľa § 68b,

k)

zabezpečovať lekársku posudkovú činnosť v rozsahu tohto zákona,

l)

riadiť činnosť pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode,

m)

uplatňovať aktívne opatrenia na trhu práce vo svojom územnom obvode a zabezpečovať činnosti podľa § 65b,

n)

predkladať ústrediu návrhy na zriadenie zariadení na plnenie úloh podľa tohto zákona,

o)

realizovať projekty a programy podľa § 44 a 54,

p)

realizovať projekty zamerané na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu,

r)

spolupracovať s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov podľa § 10 ods. 2,

s)

zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu,20)

t)

kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe,

u)

uplatňovať Národnú sústavu povolaní pri výkone pôsobnosti podľa písmena a),

v)

vyžadovať od príslušných pobočiek Sociálnej poisťovne informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti za vykazovaný mesiac najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,

w)

spolupracovať s príslušnými pobočkami Sociálnej poisťovne pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky v nezamestnanosti,

x)

oznamovať Sociálnej poisťovni údaje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,20a)

y)

vypracúvať analýzy a prognózy o vývoji trhu práce vo svojom územnom obvode, zverejňovať ich na svojom webovom sídle a predkladať ich ústrediu,

z)

vykonávať mesačné a štvrťročné štatistické zisťovania o nezamestnanosti vo svojom územnom obvode a výsledky tohto zisťovania predkladať ústrediu,

aa)

prijímať žiadosti občanov o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch Európskej únie a predkladať ich ústrediu, vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom, poskytovať im informácie o možnostiach zamestnania v zahraničí a informácie o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch Európskej únie,

ab)

poskytovať informácie občanom o možnostiach zamestnania v zahraničí,

ac)

informovať uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu,

ad)

poskytovať obci za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca údaje o uchádzačoch o zamestnanie podľa § 52 ods. 6,

ae)

vydávať potvrdenie uchádzačom o zamestnanie o dĺžke trvania ich vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

af)

sledovať využívanie pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce vo svojom územnom obvode za uplynulý kalendárny rok a predkladať ústrediu správu o tomto vyhodnotení do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,

ag)

informovať najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac na účely výkonu trestu povinnej práce20b) písomne okresný súd, v obvode ktorého má sídlo, o ponuke voľných pracovných miest u realizátorov aktivačnej činnosti podľa § 52 ods. 3, ktoré nie je možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie.

(2)

Do pôsobnosti úradu pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím patrí okrem pôsobnosti podľa odseku 1

a)

viesť osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a osobitnú evidenciu záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,

b)

priznať postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zrušiť, zmeniť, pozastaviť a zrušiť pozastavenie priznaného postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,

c)

zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vo svojom územnom obvode,

d)

označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným postihnutím,

e)

kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa a kontrolovať plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1.

(3)

Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny patrí

a)

oznamovať ústrediu voľné pracovné miesta, ktoré môžu byť obsadené štátnym príslušníkom tretej krajiny,

b)

poskytovať informácie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny o možnostiach zamestnania vo svojom územnom obvode,

c)

poskytovať ústrediu informácie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,

d)

vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udeliť, predĺžiť a odňať povolenie na zamestnanie,

e)

viesť evidenciu

1.

údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,

2.

údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,

3.

vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých povolení na zamestnanie,

4.

údajov uvedených v § 23b ods. 3 a 6 až 8,

f)

oznamovať ústrediu údaje podľa písmena e) za vykazovaný kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

§ 14 - Právo na prístup k zamestnaniu
(1)

Právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá zamestnanie, na služby podľa tohto zákona zamerané na pomoc a podporu uľahčenia jeho vstupu na trh práce vrátane pomoci a podpory vstupu a zotrvania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce najmenej počas obdobia šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

(2)

Občan má právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom.20c) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

(3)

Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z práva na prístup k zamestnaniu musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého občana. Nikto nesmie byť v súvislosti s uplatňovaním práva na prístup k zamestnaniu prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného občana na úrad alebo na zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

(4)

Občan má právo podať úradu sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených v odsekoch 1 až 3; úrad je povinný na sťažnosť občana bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

(5)

Úrad nesmie občana postihovať alebo znevýhodňovať preto, že občan uplatňuje svoje práva vyplývajúce z práva na prístup k zamestnaniu.

(6)

Občan, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania práv podľa odsekov 1 až 5, môže sa domáhať podľa osobitného zákona právnej ochrany na súde.20c)

(7)

Občan má právo slobodne si zvoliť zamestnanie a vykonávať ho na celom území Slovenskej republiky alebo si môže zabezpečiť zamestnanie v zahraničí.

§ 15 - Vhodné zamestnanie
(1)

Vhodné zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na niektorú z jeho kvalifikácií, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce.

(2)

Vhodné zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona je zamestnanie, v ktorom týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času.

(3)

Vhodné zamestnanie si občan hľadá sám, za pomoci úradu alebo za pomoci právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 11 ods. 2 písm. b) až e).

§ 16 - Výbor pre otázky zamestnanosti
(1)

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje úrad vo svojom územnom obvode výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“).

(2)

Výbor má 11 členov, z toho troch zástupcov úradu, pričom jeden z nich je riaditeľ úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, dvoch zástupcov miest a obcí, dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a dvoch zástupcov odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu.

(3)

Zástupcov úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.

(4)

Zástupcov samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

(5)

Zástupcov miest a obcí vymenúva a odvoláva reprezentatívna organizácia miest a obcí.

(6)

Zástupcov odborových organizácií na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie.20d) Zástupcov zamestnávateľov na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie.

(7)

Výbor je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

(8)

Výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov.

(9)

Spôsob rokovania výboru upravuje rokovací poriadok.

(10)

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

§ 17 - Členstvo vo výbore
(1)

Funkčné obdobie členov výboru trvá štyri roky.

(2)

Výbor volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov, z ktorých jeden je zo zástupcov samosprávneho kraja alebo zo zástupcov miest a obcí, jeden zo zástupcov odborových organizácií alebo zo zástupcov zamestnávateľov a jeden zo zástupcov úradu. Zástupcovia samosprávneho kraja alebo zástupcovia miest a obcí, zástupcovia odborových organizácií a zástupcovia zamestnávateľov sa vo funkcii predsedu alebo podpredsedu striedajú po uplynutí jedného kalendárneho roka.

(3)

Funkcie členov výboru sú nezlučiteľné; člen výboru môže vykonávať funkciu len v jednom výbore.

(4)

Člen výboru má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie vo výbore podľa osobitného predpisu.21) Za výkon funkcie vo výbore možno členovi výboru poskytnúť odmenu raz za rok. Výšku odmeny ustanoví ústredie vnútorným predpisom.

(5)

Výkon funkcie vo výbore sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.

(6)

Člen výboru je pri výkone funkcie vo výbore nezastupiteľný.

(7)

Členstvo vo výbore zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

odvolaním člena,

c)

písomným vzdaním sa členstva,

d)

smrťou člena.

(8)

Člena výboru odvolá na návrh výboru ten subjekt, ktorý ho navrhol za člena výboru,

a)

ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b)

ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom vo výbore,

c)

ak sa bez vážneho dôvodu dvakrát po sebe nezúčastnil na rokovaní výboru,

d)

na návrh orgánu, ktorý ho za člena navrhol.

(9)

Člen výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme úradu nemožno oznamovať iným osobám.

§ 18 - Pôsobnosť výboru
(1)

Do pôsobnosti výboru patrí

a)

schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu, analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. y),

b)

posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,

c)

odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.

(2)

Výbor pri výkone svojej pôsobnosti podľa odseku 1 písm. b) uplatňuje a dodržiava zásady použitia finančných prostriedkov na aktívne opatrenia na trhu práce, na ktoré nie je právny nárok, podľa § 12 písm. h).

(3)

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa odseku 1 písm. a) predkladá výboru úrad na základe

a)

priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,

b)

priorít a úloh určených ústredím,

c)

priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,

d)

požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

(4)

Výbor zriaďuje komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 19 - Lekárska posudková činnosť
(1)

Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, ktoré zahŕňa posudzovanie

a)

možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav,

b)

možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti vzhľadom na zdravotný stav,

c)

opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54,

d)

schopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý predložil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

(2)

Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v prípade, ak uchádzač o zamestnanie odmietol prijať vhodné zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav.

(3)

Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva, ak sa uchádzač o zamestnanie odmietol zúčastniť na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti alebo neskončil účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce a na aktivačnej činnosti z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav.

(4)

Posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár na základe posudku Sociálnej poisťovne alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu,16) zhodnotenia výpisu zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára alebo odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore; tieto doklady predkladá uchádzač o zamestnanie a samostatne zárobkovo činná osoba.

(5)

Výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje ústredie a úrad.

(6)

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.21a)

(7)

Posudkový lekár vypracuje posudok, ktorý obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu posudzovaného uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby,

b)

charakteristiku ponúkaného pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na trhu práce alebo aktivačnej činnosti,

c)

záver, v ktorom je posúdená vhodnosť alebo nevhodnosť pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na trhu práce alebo aktivačnej činnosti pre uchádzača o zamestnanie vzhľadom na jeho zdravotný stav,

d)

charakteristiku pracovného miesta, na ktorom posudzovaná samostatne zárobkovo činná osoba prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54,

e)

záver, v ktorom je posúdená opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54,

f)

záver, v ktorom je posúdená schopnosť alebo neschopnosť plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8.

(8)

V posudku, ktorý slúži výlučne na rozhodovanie odborného konzília posudkových lekárov podľa § 20 alebo ktorý slúži na preskúmavanie rozhodnutia o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzača o zamestnanie súdom, posudkový lekár zaznamená informáciu o výpise zo zdravotnej dokumentácie,22) ktorá bola podkladom na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54, vykonaného ošetrujúcim lekárom.

(9)

Posudok podľa odseku 7 je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo na rozhodovanie o opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54; úrad odovzdá kópiu posudku posudzovanému uchádzačovi o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osobe.

(10)

Ak posudzovaný uchádzač o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činná osoba nesúhlasí s posudkom podľa odseku 7, môže do piatich pracovných dní od prevzatia posudku požiadať úrad o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov.

§ 20 - Odborné konzílium posudkových lekárov
(1)

Odborné konzílium posudkových lekárov tvoria traja posudkoví lekári ústredia. Členom odborného konzília posudkových lekárov nemôže byť posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal.

(2)

Posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal, predloží odbornému konzíliu posudkových lekárov posudok podľa § 19 ods. 7; odborné konzílium posudkových lekárov môže uložiť uchádzačovi o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54, ktorý požiadal o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov, povinnosť predložiť doplňujúce doklady.

(3)

Odborné konzílium posudkových lekárov vydá posudok do 30 dní od doručenia žiadosti o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov a spisovej dokumentácie ústrediu. Posudok odborného konzília posudkových lekárov obsahuje náležitosti podľa § 19 ods. 7.

(4)

Posudok odborného konzília posudkových lekárov je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo podkladom na odpustenie povinnosti vrátiť pomernú časť príspevku, ktorý bol poskytnutý podľa § 49 alebo § 57 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54.

§ 20a

Zdravotný výkon na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie.

§ 20b - Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti
(1)

Na účely tohto zákona dodržiavanie liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý určil ošetrujúci lekár, je prítomnosť uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti v mieste jeho trvalého pobytu alebo v mieste jeho predpokladaného pobytu. Kontrolu dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti vykonáva určený zamestnanec úradu.

(2)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti sa vykonáva so zreteľom na dĺžku trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, jej opakovanie a iné závažné skutočnosti.

(3)

Určený zamestnanec úradu je pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti povinný preukázať uchádzačovi o zamestnanie oprávnenie na vykonanie tejto kontroly.

(4)

Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti určený zamestnanec úradu môže spolupracovať s ošetrujúcim lekárom alebo s posudkovým lekárom.

(5)

Určený zamestnanec úradu uvedie na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie údaje o čase a mieste vykonanej kontroly dodržiavania liečebného režimu, potvrdí ich svojím podpisom a zistené porušenie dodržiavania liečebného režimu oznámi ošetrujúcemu lekárovi.

PIATA ČASŤ

§ 21 - Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky
(1)

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

a)

je držiteľom modrej karty Európskej únie22a) (ďalej len „modrá karta“),

b)

má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,22b)

c)

má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,22c) ak osobitný predpis neustanovuje inak,22ca)

d)

má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,22d)

e)

má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) alebo

f)

spĺňa podmienky podľa § 23a.

(2)

Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere.

(3)

Príslušný úrad na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.

(4)

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.22e) Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, môže dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae). Agentúra dočasného zamestnávania nesmie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa druhej vety v rámci udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

(5)

Sezónne zamestnanie na účely tohto zákona je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6)

Zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín podľa § 21b ods. 7 druhej vety. Na účely prvej vety a § 21b ods. 7 druhej vety sa do počtu štátnych príslušníkov tretej krajiny

a)

nezapočítavajú u agentúry dočasného zamestnávania štátni príslušníci tretej krajiny, ktorých agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelila na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi,

b)

započítavajú aj štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sú k užívateľskému zamestnávateľovi dočasne pridelení na výkon práce.

§ 21a - Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu
(1)

Ústredie vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

(2)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je kópia

a)

pracovnej zmluvy na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, podľa osobitného predpisu,22f)

b)

rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,22g)

c)

časti žiadosti o vydanie modrej karty,22h) v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny.

(3)

Ústredie vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ak doklad podľa odseku 2 písm. b) zodpovedá požiadavkám na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve alebo v prísľube zamestnávateľa a ak zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6 najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty alebo najneskôr v deň podania žiadosti o obnovenie modrej karty, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o obnovenie modrej karty na to isté pracovné miesto. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ústredie prihliada na situáciu na trhu práce; to neplatí pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, na účel konania o obnovenie modrej karty štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste.

(4)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na štyri roky.

(5)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, sa vydáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie.

(6)

Ústredie môže zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.

§ 21b - Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
(1)

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účel zmeny údajov podľa osobitného predpisu22haa)aj na žiadosť zamestnávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

(2)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je

a)

kópia pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania; ak ide o sezónne zamestnanie, prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,

b)

kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu22g) alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie,22ha)

c)

kópia časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu,22i) v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny, a ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, aj identifikačné údaje užívateľského zamestnávateľa; to neplatí, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 druhej vety,

d)

kópia stanoviska diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu22j) Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“) podľa osobitného predpisu,22k) ak bola žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná na zastupiteľskom úrade; to neplatí, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 druhej vety,

e)

kópia dokladu preukazujúceho názov a sídlo hostiteľského subjektu22ka) a dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového presunu22kb) a dokladov podľa osobitného predpisu22kc) preukazujúcich skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) a c),

f)

písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 druhej vety.

(3)

Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že

a)

zamestnávateľovi, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľskému subjektu nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred oznámením zmeny údajov podľa osobitného predpisu;22kca) na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,

b)

zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6

1.

najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred oznámením zmeny údajov podľa osobitného predpisu,22kca)

2.

najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania,

3.

najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo oznámenia zmeny údajov podľa osobitného predpisu,22kca) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 7, alebo

4.

najneskôr v deň podania žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto,

c)

rozhodnutie alebo doklad podľa odseku 2 písm. b) zodpovedá požadovanému vzdelaniu a

d)

agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety.

(4)

Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je aj,

a)

že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt

1.

spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a), b) a e) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8 a splnenie podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ, užívateľský zamestnávateľ alebo hostiteľský subjekt,

2.

nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,

b)

že pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. a) sú v súlade so zákonom,

c)

ak ide o vnútropodnikový presun, aj skutočnosť, že ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) alebo písm. c).

(5)

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že agentúra dočasného zamestnávania na žiadosť úradu predloží kópiu dohody o dočasnom pridelení zamestnancov medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom a kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi agentúrou dočasného zamestnávania a štátnym príslušníkom tretej krajiny.

(6)

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta úrad prihliada na situáciu na trhu práce a na stanovisko zastupiteľského úradu podľa osobitného predpisu,22k) ak tento zákon neustanovuje inak.

(7)

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) a c) alebo ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto. Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce aj vtedy, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily štátnym príslušníkom tretej krajiny v kraji podľa § 12 písm. ae) u zamestnávateľa, ktorý ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Splnenie podmienky podielu zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny a rozsahu týždenného pracovného času podľa druhej vety na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, podmienky podľa druhej vety musí spĺňať užívateľský zamestnávateľ; na preukázanie splnenia týchto podmienok užívateľským zamestnávateľom sa rovnako vzťahuje tretia veta.

(8)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie alebo dočasné pridelenie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, trvať, najviac však na

a)

180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak ide o sezónne zamestnanie,

b)

jeden rok, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania,

c)

tri roky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment,

d)

päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť,

e)

dva roky, ak nejde o prípad podľa písmen a) až d).

(9)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa vydáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie.

(10)

Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, môže toto potvrdenie zrušiť, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku, alebo ak štátny príslušník tretej krajiny nenastúpil do zamestnania do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce. Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, zruší toto potvrdenie, ak

a)

zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,

b)

zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v odseku 4 písm. a) prvom bode,

c)

zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta uvedená v odseku 4 písm. a) druhom bode,

d)

agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety,

e)

dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi podľa odseku 2 písm. c) skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané, alebo

f)

zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané.

§ 22 - Povolenie na zamestnanie
(1)

Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri udelení povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie je, že

a)

zamestnávateľovi, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,

b)

zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6

1.

najmenej desať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 9,

2.

najmenej päť pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo

3.

najneskôr v deň podania žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na to isté pracovné miesto a

c)

rozhodnutie alebo doklad podľa odseku 4 písm. b) zodpovedá požadovanému vzdelaniu.

(3)

Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,

a)

spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, a ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil štátny príslušník tretej krajiny, splnenie podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ,

b)

nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.

(4)

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je

a)

pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,

b)

rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu22g) alebo doklad o požadovanom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,22l) alebo doklad o požadovanom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku, ak ide o regulované povolanie,

c)

kópia dokladu o pobyte23) preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 9 písm. c),

d)

kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 9 písm. d).

(5)

Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj

a)

doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,23aa) najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,

b)

doklad potvrdzujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,

c)

doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. f), ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil zamestnávateľ.

(6)

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie predkladaná zamestnávateľom alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, musí byť doplnená o písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom, alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(7)

Povolenie na zamestnanie sa vydáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k povoleniu na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je informácia o právach a povinnostiach štátneho príslušníka tretej krajiny vyplývajúcich zo sezónneho zamestnania.

(8)

Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok, ak tento zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

(9)

Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

a)

bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

b)

bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,

c)

má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 9 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

d)

má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky.

(10)

Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie na to isté pracovné miesto, alebo ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(11)

Povolenie na zamestnanie úrad udelí do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie. Úrad udelí alebo predĺži povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému v období piatich rokov pred podaním tejto žiadosti bolo udelené povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo bol udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania. Ak žiadosť o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby ju v primerane určenej lehote doplnil; lehoty podľa prvej vety a druhej vety začnú plynúť až po doručení úplnej žiadosti.

(12)

Úrad neudelí povolenie na zamestnanie, ak

a)

štátny príslušník tretej krajiny

1.

je žiadateľom o udelenie azylu,

2.

nespĺňa niektorú z podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie,

b)

doklady predložené podľa odsekov 4 a 5 boli získané podvodným spôsobom, sfalšované alebo neoprávnene pozmenené alebo doklady podľa odsekov 4 a 5 neboli predložené, a to ani v lehote určenej podľa odseku 11 tretej vety,

c)

ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak

1.

štátny príslušník tretej krajiny je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

2.

nie sú splnené podmienky podľa odsekov 2 a 3 alebo

3.

pracovné podmienky uvedené v pracovnej zmluve alebo v prísľube zamestnávateľa podľa odseku 4 písm. a) sú v rozpore so zákonom.

§ 23 - Platnosť povolenia na zamestnanie
(1)

Platnosť povolenia na zamestnanie zaniká

a)

uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené,

b)

skončením zamestnania pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie na zamestnanie udelené,

c)

uplynutím obdobia, na ktoré bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolený pobyt,

d)

zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo zánikom prechodného pobytu na účel zamestnania,

e)

zánikom prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

f)

dňom vydania modrej karty,

g)

zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, alebo zánikom prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,

h)

dňom podania žiadosti o udelenie azylu.

(2)

Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, odníme povolenie na zamestnanie, ak

a)

doklady predložené podľa § 22 ods. 4 a 5 boli získané podvodným spôsobom, sfalšované alebo neoprávnene pozmenené alebo

b)

ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak

1.

štátny príslušník tretej krajiny je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo

2.

zamestnávateľ, u ktorého je štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, prestal spĺňať podmienku na udelenie povolenia na zamestnanie uvedenú v § 22 ods. 3 písm. a), bola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo mu bola uložená pokuta uvedená v § 22 ods. 3 písm. b); to neplatí, ak úrad predĺži štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania u iného zamestnávateľa.

(3)

Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže odňať povolenie na zamestnanie, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku, alebo ak štátny príslušník tretej krajiny nenastúpil do zamestnania do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

(4)

Povolenie na zamestnanie udelí úrad najviac na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky alebo najviac na päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť; pri zamestnávaní na účel sezónneho zamestnania najviac na 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

(5)

Povolenie na zamestnanie môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť najviac na dva roky, a to i opakovane. Povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny jedenkrát predĺžiť, ak bolo povolenie na zamestnanie udelené na menej ako 90 dní, pričom celková doba povolenia na zamestnanie nesmie presiahnuť 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; to sa vzťahuje aj na zamestnanie u iného zamestnávateľa. Pri predĺžení povolenia na zamestnanie sa primerane použije § 22.

(6)

Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanie sa bude vykonávať u toho istého zamestnávateľa a na tom istom pracovnom mieste; to sa nevzťahuje na predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania. Písomnú žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podáva štátny príslušník tretej krajiny úradu najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie a v prípade predĺženia povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania najneskôr 20 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania.

§ 23a
(1)

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny,

a)

ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b)

ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,23a) po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

c)

ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

1.

po uplynutí 9 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

2.

ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,

3.

ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 8 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa písmena ah) alebo

4.

ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f),

d)

ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie alebo rodinným príslušníkom občana Slovenskej republiky a ktorý má oprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,

e)

ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, ak osobitný predpis neustanovuje inak,24) a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,

f)

ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, ak osobitný predpis neustanovuje inak,24a) a

1.

ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní24b) alebo

2.

ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

g)

ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,24c)

h)

ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,25)

i)

ktorému bol udelený azyl,

j)

ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

k)

ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,26)

l)

ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je

1.

pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo

2.

výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,

m)

ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

n)

ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,27)

o)

ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,

p)

ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,

r)

ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)

s)

ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov28a) v školách alebo školských zariadeniach,

t)

ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,

u)

ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na osem po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae), a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami podľa osobitného predpisu28aa) na to isté pracovné miesto,

v)

ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,

w)

ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,

x)

ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc,28b) vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci,

y)

ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci,

z)

ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,

aa)

ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií,28c) a ktorý

1.

riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo

2.

má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné na prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

ab)

ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,

ac)

ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,28d)

ad)

ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,28e)

ae)

ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,28f)

af)

ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

ag)

ktorý má udelené národné vízum28g) a

1.

na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,

2.

ktorý sa podieľa na realizácii filmového projektu na území Slovenskej republiky alebo

3.

ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,

ah)

ktorý u neho dočasne pôsobí na základe mobility28h)

1.

od zamestnávateľa v členskom štáte Európskej únie v rámci vnútropodnikového presunu alebo

2.

ktorý vykonáva výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ktorého pedagogická činnosť nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

ai)

ktorého výkon práce u všetkých zamestnávateľov nepresiahne 20 hodín týždenne alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok, ak ide o študenta vysokej školy, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe mobility,28h)

aj)

ktorý pre centrum podnikových služieb28i) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

ak)

ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, ktorý oprávňuje zamestnávateľa zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, s dostatočným časovým predstihom pred uplynutím platnosti tohto prechodného pobytu, a to v období od uplynutia platnosti tohto prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu; dostatočným časovým predstihom sa rozumie obdobie zodpovedajúce najmenej dĺžke lehoty na rozhodnutie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa osobitného predpisu.28j)

(2)

U štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.

§ 23b - Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny
(1)

Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu.29) Zamestnávateľ je povinný uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.

(2)

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania; ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty, túto povinnosť plní zamestnávateľ vo vzťahu k ústrediu. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľ je povinný k informáciám podľa prvej vety priložiť kópiu pracovnej zmluvy. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 1 písm. f), zamestnávateľ je povinný k informáciám podľa prvej vety priložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

(3)

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

(4)

Zamestnávateľ je povinný písomne informovať ústredie, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

(5)

Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky (ďalej len „informujúca organizácia“), je zodpovedná za pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa osobitných predpisov.30)

(6)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov, rodinných príslušníkov občana Slovenskej republiky alebo štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a, poskytuje písomne úradu údaje na formulári, ktorého vzor určí ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. Prílohou k formuláru podľa prvej vety je kópia dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 23a ods. 1. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u), ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu, prílohou k formuláru podľa prvej vety je aj doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,23aa) najmenej na obdobie zamestnania. Povinnosť podľa prvej vety má aj informujúca organizácia, ku ktorej sú vyslaní občania členského štátu Európskej únie alebo štátni príslušníci tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. l), m), w) až z), najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia vyslania. Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. w), prílohou k formuláru podľa prvej vety je aj

a)

doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,23aa) najmenej na predpokladané obdobie vyslania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,

b)

kópia osvedčenia o uplatniteľných právnych predpisoch,30aa) ak bolo poskytnuté,

c)

kópia dokladu o pobyte na území členského štátu, v ktorom štátny príslušník tretej krajiny bežne pracuje, ak sa povolenie na pobyt vyžaduje podľa právnych predpisov štátu, z ktorého je vyslaný.

(7)

Informujúca organizácia, ku ktorej sú vysielaní štátni príslušníci tretej krajiny podľa § 22 ods. 10, je povinná písomne informovať úrad o začiatku vyslania a o skončení vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia vyslania.

(8)

Ak nedošlo k vyslaniu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, informujúca organizácia je povinná o tom písomne informovať úrad do siedmich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela, že k vyslaniu nedôjde.

(9)

Na účely odsekov 1, 2 a 6 sa za zamestnanie považuje výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu.

(10)

Hostiteľský subjekt je povinný písomne informovať ústredie o začiatku a skončení vnútropodnikového presunu a o začiatku a skončení mobility v rámci vnútropodnikového presunu do siedmich pracovných dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť.

(11)

Zamestnávateľ je povinný štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému

a)

bolo odňaté povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania podľa § 23 ods. 2 písm. b) druhého bodu, vyplatiť peňažnú náhradu v sume mzdy za obdobie, za ktoré by mu patrila, ak by k odňatiu povolenia na zamestnanie nedošlo, alebo

b)

bol zrušený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania na základe zrušenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa § 21b ods. 10 písm. a) až d), vyplatiť peňažnú náhradu v sume mzdy za obdobie, za ktoré by mu patrila, ak by k zrušeniu prechodného pobytu nedošlo.

(12)

Informujúca organizácia je povinná zabezpečiť štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú k nej vyslaní podľa § 23a ods. 1 písm. w), ubytovanie, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,23aa) najmenej na predpokladané obdobie vyslania. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorého zamestnáva podľa § 23a ods. 1 písm. u), ubytovanie, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,23aa) najmenej na obdobie zamestnania.

(13)

Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, povinnosti podľa odseku 1, odseku 2 prvej vety a druhej vety a odseku 3 plní užívateľský zamestnávateľ.

(14)

Príslušný úrad pre splnenie informačnej povinnosti podľa odsekov 2, 3, 6 až 8 je úrad, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu práce.

§ 23c

Vláda Slovenskej republiky môže na obdobie trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a na obdobie dvoch mesiacov po ich ukončení ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a dĺžku platnosti potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie. Ustanovenia zákona, ktoré upravujú podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a dĺžku platnosti potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie sa neuplatňujú v rozsahu úpravy podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a dĺžky platnosti potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie ustanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky podľa prvej vety.

§ 24 - Splnomocnenie na prijatie národných opatrení v oblasti zamestnávania
(1)

Ak členský štát Európskej únie uplatní voči občanom Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom za podmienok ustanovených zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii národné opatrenie alebo úplne alebo čiastočne pozastaví uplatňovanie osobitného predpisu,30a) môže vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoviť uplatňovanie rovnakých (rovnocenných) opatrení a ich rozsah voči tomuto členskému štátu.

(2)

Ak v súvislosti so slobodným pohybom osôb na základe žiadosti Slovenskej republiky oznámi Európska komisia za podmienok ustanovených zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii úplné alebo čiastočné pozastavenie uplatňovania osobitného predpisu30a) Slovenskou republikou z dôvodu obnovenia bežného stavu na trhu práce, môže vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoviť, voči ktorému členskému štátu a v akom rozsahu Slovenská republika pozastaví uplatňovanie osobitného predpisu.30a)

ŠIESTA ČASŤ

SLUŽBY ZAMESTNANOSTI POSKYTOVANÉ PRÁVNICKOU OSOBOU A FYZICKOU OSOBOU

§ 25 - Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak má na túto činnosť oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu9) (ďalej len „sprostredkovateľ“).

(2)

Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. U právnickej osoby musí podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať zodpovedný zástupca podľa osobitného predpisu.9)

(3)

Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

(4)

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä

a)

názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

b)

dĺžku trvania zamestnania,

c)

druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,

d)

spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,

e)

rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.

(5)

Sprostredkovateľ je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

§ 27 - Zrušenie oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pozastavenie činnosti sprostredkovateľa

Pri zrušení oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)

§ 28 - Povinnosti sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ je povinný

a)

viesť evidenciu fyzických osôb, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. I, na účel písmena b),

b)

poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie podľa písmena a) v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti,

c)

zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,22)

d)

vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.

§ 29 - Agentúra dočasného zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný agentúrny zamestnanec“) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi22e) na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu.35a)

(2)

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia; za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania od užívateľského zamestnávateľa vyberať úhradu v dohodnutej výške.

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak má na túto činnosť povolenie. Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe alebo fyzickej osobe je, že

a)

je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania,

b)

nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,35b)

c)

nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu35ba) a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitného predpisu,35c)

d)

nebola jej uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,

e)

vlastní priestory alebo má v nájme priestory,

f)

disponuje vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu,

g)

má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania,

h)

má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,

i)

má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,

j)

má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,

k)

má bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,

l)

nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.

(4)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. Ústredie nevydá povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je registrovaným integračným sociálnym podnikom35da) (ďalej len „integračný podnik“). Na základe písomnej žiadosti agentúry dočasného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

(5)

Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až f) zisťuje ústredie; na zisťovanie splnenia podmienok podľa odseku 3 písm. b) až d) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.32) Údaje podľa odseku 8 písm. h) ústredie bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ústredie zisťuje splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. f) vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)

(6)

Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2, ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

(7)

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b)

doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby,

c)

kraj alebo kraje, v ktorých právnická osoba alebo fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť.

(8)

Právnická osoba alebo fyzická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania priloží

a)

projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,

b)

údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak je vlastníkom priestorov, alebo zmluvu o nájme priestorov, ak nie je vlastníkom priestorov,

c)

doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,

d)

doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

e)

doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,

f)

doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,

g)

okruh spolupracujúcich subjektov,

h)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)

i)

doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 3 písm. g).

(9)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje najmä

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b)

kraj alebo kraje, v ktorých agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť,

c)

okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných agentúrnych zamestnancov.

(10)

Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)

(11)

Ústredie vedie register agentúr dočasného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 9.

§ 30 - Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasnému agentúrnemu zamestnancovi ochranu podľa osobitných predpisov,30) pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.

(2)

Poskytovanie ochrany dočasnému agentúrnemu zamestnancovi kontrolujú príslušné orgány ustanovené osobitným predpisom.22kd)

§ 31 - Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania
(1)

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná

a)

zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,22)

b)

umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,

c)

umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,

d)

umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,

e)

vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly,

f)

viesť evidenciu dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. J, na účel písmena g),

g)

poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie podľa písmena f) v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti,

h)

disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)

(2)

Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 3 pozastaviť činnosť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ak

a)

agentúra dočasného zamestnávania neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,

b)

agentúra dočasného zamestnávania nesplnila povinnosť podľa odseku 1 písm. f) až h) alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé údaje,

c)

agentúre dočasného zamestnávania bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

(3)

Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania môže podať

a)

príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)

b)

príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,

c)

príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,22kd)

d)

Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

e)

zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu33a) zistené porušenie pracovnoprávnych predpisov,

f)

fyzická osoba, ktorá bola činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodená.

SIEDMA ČASŤ

AKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCE

§ 32 - Sprostredkovanie zamestnania
(1)

Sprostredkovanie zamestnania na účely tohto zákona je činnosť zameraná na

a)

vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie, záujemcovi o zamestnanie a občanovi na území Slovenskej republiky a v členských štátoch Európskej únie,

b)

vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.

(2)

Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj

a)

evidenčná činnosť,

b)

informačné a poradenské služby,

c)

vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie,

d)

zverejňovanie zoznamov voľných pracovných miest a hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie a ich uverejňovanie na internete, v tlači a ďalších masovokomunikačných prostriedkoch,

e)

zabezpečovanie sledovania a vyhodnocovania dopytu zamestnávateľov po zamestnancoch podľa kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry,

f)

vyhodnocovanie kvalifikačnej a profesijnej štruktúry uchádzačov o zamestnanie a kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry záujemcov o zamestnanie s ohľadom na dopyt zamestnávateľov,

g)

sledovanie dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od jeho prijatia do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce.

(3)

Sprostredkovanie zamestnania zabezpečuje

a)

ústredie,

b)

úrad a

c)

právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo sprostredkovanie podporovaného zamestnávania, alebo iná právnická osoba a fyzická osoba, ktoré môžu vykonávať sprostredkovanie zamestnávania podľa podmienok ustanovených v písomnej dohode uzatvorenej s ústredím.

(4)

Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania bezplatne.

(5)

Na zabezpečenie sprostredkovania zamestnania úrad využíva agentov pre pracovné miesta, ktorí môžu byť zamestnancami ústredia alebo ich výber môže ústredie zabezpečiť podľa osobitného predpisu.18aa) Agenti pre pracovné miesta zisťujú požiadavky zamestnávateľov na zamestnancov spravidla podľa odvetvového členenia pracovných miest, pracovné podmienky u zamestnávateľov a sledujú situáciu na trhu práce. Fyzická osoba môže vykonávať činnosť agenta pre pracovné miesta, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa.

(6)

Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Občan, ktorý hľadá zamestnanie, môže požiadať o informácie o možnostiach zamestnania ktorýkoľvek úrad.

(7)

Príslušný úrad pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, je úrad, v ktorého územnom obvode je sídlo školského zariadenia alebo sídlo zariadenia sociálnych služieb. Pobyt v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb preukazuje občan potvrdením, ktoré na tento účel vydáva školské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb.

(8)

Príslušný úrad pre občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 2 ods. 2 písm. b) až e) je úrad, v ktorého územnom obvode majú miesto pobytu.

(9)

Úrad vykonáva sprostredkovanie vhodného zamestnania nestranne; pritom rešpektuje výber občana z ponúkaných pracovných miest a dobrovoľnosť zamestnávateľa pri výbere uchádzača o zamestnanie. Výsledkom sprostredkovania zamestnania je vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

(10)

Na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny nárok.

(11)

Úrad na účely sprostredkovania zamestnania

a)

vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, evidenciu záujemcov o zamestnanie a evidenciu voľných pracovných miest,

b)

zabezpečuje informačné a poradenské služby,

c)

zabezpečuje odborné poradenské služby,

d)

poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo úrad na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, ak sú cestovné výdavky vyššie ako suma ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

(12)

Cestovnými výdavkami podľa odseku 11 písm. d) sa rozumejú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu, a ak z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu nepremávajú hromadné dopravné prostriedky, z miesta s dostupnosťou k hromadným dopravným prostriedkom do miesta konania vstupného pohovoru, výberového konania alebo skupinového sprostredkovania zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo úrad na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, a späť.

(13)

Náhrada časti cestovných výdavkov podľa odseku 11 písm. d) sa poskytuje na základe písomnej žiadosti uchádzača o zamestnanie, ku ktorej priloží potvrdenie o absolvovaní vstupného pohovoru alebo výberového konania alebo o účasti na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje ústredie alebo úrad na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie. Žiadosť o náhradu časti cestovných výdavkov predkladá uchádzač o zamestnanie najneskôr do desiatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikol nárok na poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov.

(14)

Náhradu časti cestovných výdavkov podľa odseku 11 písm. d) poskytuje úrad alebo vypláca právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím.

§ 33 - Evidencia uchádzačov o zamestnanie
(1)

Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 písm. A.

(2)

Osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom uchádzača o zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak.22)

(3)

Na spracovanie osobných údajov o uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad sprostredkúva zamestnanie v členskom štáte Európskej únie, na poskytovanie týchto údajov a údajov o dĺžke trvania zamestnania uchádzača o zamestnanie v Slovenskej republike členskému štátu Európskej únie a Európskemu úradu pre koordináciu sa nevyžaduje povolenie od Úradu na ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.22)

§ 34 - Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)

Občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti, na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom35e) alebo odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana,35f) o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa podania žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie.

(2)

Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je občan povinný preukázať. Zoznam dokladov, ktorými občan osvedčuje skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktoré sú súčasťou žiadosti, sú uvedené v prílohe č. 2 písm. A.

(3)

Ak občan požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do desiatich kalendárnych dní odo dňa

a)

skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania,

b)

skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti; u samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 5 ods. 1 písm. a) sa za deň skončenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti považuje aj deň vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie,

c)

skončenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie,

d)

skončenia osobnej celodennej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,

e)

skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru; starostlivosť o takúto osobu sa preukazuje čestným vyhlásením,

f)

skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

g)

skončenia invalidity, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení invalidity,

h)

skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody alebo

i)

právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.

(4)

Podľa odseku 3 sa postupuje aj pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie u občana, ktorý vedie so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

(5)

Uchádzač o zamestnanie je povinný

a)

do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

b)

predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

(6)

Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne alebo elektronicky podľa určenia úradu preukazovať úradu v termíne určenom úradom.

(7)

Za preukázateľné aktívne hľadanie zamestnania sa považujú aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

(8)

Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

(9)

Počas zaradenia do projektov a programov realizovaných mimo územia Slovenskej republiky uchádzačovi o zamestnanie povinnosť podľa odsekov 6 a 8 nevzniká. Uchádzač o zamestnanie je povinný do troch pracovných dní po návrate na územie Slovenskej republiky osobne sa dostaviť na úrad.

(10)

U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva mesiace, sa vyžaduje plnenie povinností podľa odseku 6 len počas posledných dvoch mesiacov pred skončením vzdelávania a prípravy pre trh práce.

(11)

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, úrad neurčí povinnosť podľa odsekov 6 a 8 počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

(12)

Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, úrad neurčí povinnosť podľa odsekov 6 a 8 v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.

(13)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási túto zmenu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, do troch pracovných dní odo dňa zmeny trvalého pobytu alebo odo dňa začatia poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb. Pobyt v zariadení sociálnych služieb preukazuje uchádzač o zamestnanie potvrdením, ktoré na tento účel vydáva zariadenie sociálnych služieb. Práva a povinnosti spojené s vedením v evidencii uchádzačov o zamestnanie prechádzajú na príslušný úrad dňom zmeny trvalého pobytu. Ak uchádzač o zamestnanie neoznámi túto skutočnosť príslušnému úradu v ustanovenej lehote, prechádzajú práva a povinnosti spojené s evidenciou uchádzačov o zamestnanie na príslušný úrad dňom, keď ju uchádzač o zamestnanie oznámil príslušnému úradu. Písomnú dokumentáciu potrebnú na vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie vyžiada úrad príslušný podľa miesta nového trvalého pobytu alebo miesta poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb od úradu príslušného podľa predchádzajúceho trvalého pobytu. Ak sa zmení príslušnosť úradu určená podľa § 32 ods. 6 až 8, toto ustanovenie sa použije primerane.

(14)

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý

a)

plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,

b)

sústavne sa pripravuje na povolanie,

c)

je dočasne práceneschopný,

d)

má nárok na materské,

e)

má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,15)

f)

bol počas troch rokov opakovane vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) z dôvodu nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom a toto zamestnanie sa opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku, a to počas šiestich mesiacov od skončenia zamestnania; to sa nevzťahuje na skončenie zamestnania občanom z dôvodu, pre ktorý môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer,

g)

bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. n) a odseku 2, a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3,

h)

nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti; to neplatí, ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku,

i)

nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 až 3,

j)

nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v lehote podľa odseku 2,

k)

pred podaním žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený dlhodobý pobyt,

1.

nebol v posledných troch rokoch poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky alebo

2.

vykonával činnosť zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu a nebol v posledných štyroch rokoch poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.

(15)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý je poberateľom dávky v nezamestnanosti a ktorý chce odísť do členského štátu Európskej únie s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej únie.

(16)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý oznámil úradu dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej únie podľa odseku 15, nie je povinný plniť povinnosti podľa odsekov 6 a 8 odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.

(17)

Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad v členskom štáte Európskej únie, do ktorého odišiel s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, nezaradil do svojej evidencie služieb zamestnanosti, je povinný opätovne začať plniť povinnosti podľa odsekov 6 a 8 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.

(18)

Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad členského štátu Európskej únie, do ktorého odišiel s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, zaradil do svojej evidencie služieb zamestnanosti, je povinný opätovne začať plniť povinnosti podľa odsekov 7, 9 a 10 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušnému úradu členského štátu Európskej únie, ale najneskôr pred uplynutím šiestich mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.

§ 35 - Sústavná príprava na povolanie
(1)

Sústavná príprava občana na povolanie na účely tohto zákona je štúdium na strednej škole, v odbornom učilišti a praktickej škole37) (ďalej len „stredná škola“) alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.38)

(2)

Sústavná príprava občana na povolanie je aj obdobie

a)

bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,

b)

od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,

c)

po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,37) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,

d)

od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo od získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

e)

po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, a

f)

najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo skončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,

g)

iného štúdia alebo výučby, ktoré sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia ministerstva školstva postavené na úroveň štúdia na školách uvedených v odseku 1.

(3)

Sústavná príprava občana na povolanie nie je

a)

obdobie, po ktoré sa štúdium prerušilo, a

b)

štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej škole podľa osobitných predpisov.39)

(4)

Sústavná príprava občana na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roku prvého ročníka školy; u študentov vysokých škôl sa začína dňom zápisu na vysokú školu. Sústavná príprava občana na povolanie sa končí dňom ustanoveným v osobitných predpisoch.39)

§ 35a - Národná sústava povolaní
(1)

Národná sústava povolaní je ucelený informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Národná sústava povolaní určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

(2)

Národná sústava povolaní je základným systémovým rámcom pre tvorbu systémového riešenia prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania.

§ 35b - Aliancia sektorových rád a sektorové rady
(1)

Aliancia sektorových rád je záujmové združenie právnických osôb,40) ktoré najmä

a)

zabezpečuje a koordinuje tvorbu a aktualizáciu Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií,41)

b)

zriaďuje sektorové rady podľa príslušných sektorov hospodárstva, zabezpečuje ich činnosť a hodnotí ich funkčnosť a efektívnosť,

c)

zabezpečuje úlohy súvisiace s vykonávaním spoločných záujmov podporujúcich zosúladenie systému celoživotného vzdelávania41a) s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce,

d)

určuje štandardy odborných vedomostí, odborných zručností a schopností na výkon pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce,

e)

vytvára na národné a medzinárodné účely databázu vedomostí a zručností potrebných na uplatnenie sa na pracovných miestach trhu práce v súvislosti s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce,

f)

spolupracuje s ministerstvom školstva pri tvorbe a aktualizácii kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov,41a)

g)

navrhuje ministerstvu školstva zmeny podmienok overovania kvalifikácií,41a)

h)

aktívne sa zapája do riešení na nastavenie systému celoživotného vzdelávania tak, aby zodpovedal požiadavkám na zamestnancov na trhu práce, vývojovým tendenciám, súčasným a predpokladaným inovačným trendom,

i)

určuje oblasti rozvíjania kľúčových kompetencií v systéme celoživotného vzdelávania s osobitným zameraním na digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti a finančnú gramotnosť,

j)

koordinuje aktivity spojené s posilňovaním motivácie jednotlivcov k celoživotnému vzdelávaniu podľa potrieb trhu práce vrátane koordinácie finančných nástrojov určených na podporu celoživotného vzdelávania,

k)

posudzuje kvalitu vzdelávacích programov určených pre vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona a na základe žiadosti ministerstva školstva posudzuje kvalitu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania predložených na akreditáciu podľa osobitného predpisu41a) vrátane posudzovania ich súladu s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce,

l)

koordinuje proces zisťovania, monitorovania a predvídania vývojových trendov na trhu práce, zručností potrebných na výkon pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce, vzniku a zániku pracovných miest, vznikajúcich a zanikajúcich zamestnaní,

m)

zabezpečuje medzirezortnú koordináciu činností súvisiacich s monitorovaním trendov na trhu práce a definovaním kvantitatívnych požiadaviek a kvalitatívnych požiadaviek na pracovnú silu v súvislosti s jej kvalifikovanou prípravou na uplatnenie sa na trhu práce,

n)

zdieľa informácie a skúsenosti z implementácie Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií prostredníctvom verejne dostupných informačných portálov,

o)

poskytuje ministerstvu a ministerstvu školstva na účel plnenia úloh v rozsahu ich pôsobnosti štatistické údaje a informácie, ktoré sú výsledkom jej činnosti,

p)

zverejňuje na svojom webovom sídle Národnú sústavu povolaní, dokumenty a materiály vypracované v rozsahu pôsobnosti Aliancie sektorových rád a informácie o svojej činnosti.

(2)

Členmi Aliancie sektorových rád sú ministerstvo a ministerstvo školstva. Ďalšími členmi Aliancie sektorových rád majú právo byť reprezentatívne združenia zamestnávateľov20d) a reprezentatívne združenia odborových zväzov.20d)

(3)

Založenie Aliancie sektorových rád zabezpečí ministerstvo a ministerstvo školstva v spolupráci s reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, ktoré si uplatnili právo byť členom Aliancie sektorových rád podľa odseku 2.

(4)

Spôsob prijímania členov, dôvody zániku členstva, spôsob hlasovania členov, financovanie Aliancie sektorových rád, spôsob jej zrušenia a naloženie s jej likvidačným zostatkom upravia stanovy Aliancie sektorových rád. Stanovy Aliancie sektorových rád a ich zmeny nenadobudnú účinnosť bez súhlasu vlády Slovenskej republiky; to sa nevzťahuje na zmenu stanov v oblastiach neuvedených v prvej vete.

(5)

Činnosť Aliancie sektorových rád je financovaná zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov, ktorými sú najmä vklady členov vo forme členských príspevkov a príjmy z vlastnej činnosti.

(6)

Sektorová rada na účely tohto zákona je dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie zástupcov zamestnávateľov, odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy. Zloženie sektorovej rady, spôsob vymenúvania jej členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania sektorovej rady upraví štatút sektorovej rady.

(7)

Sektorová rada najmä

a)

aktualizuje Národnú sústavu povolaní v rozsahu svojej pôsobnosti,

b)

určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a vytvára predpoklady na ich prenos do systému celoživotného vzdelávania,

c)

spolupracuje s Alianciou sektorových rád pri plnení úloh podľa odseku 1 písm. k),

d)

spolupracuje s ministerstvom pri príprave návrhov projektov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa tohto zákona.

§ 36 - Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom

a)

vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

b)

vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,

c)

nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

d)

nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,

e)

nástupu na výkon trestu odňatia slobody,

f)

vzatia do výkonu väzby,

g)

priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu15) alebo dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak deň priznania starobného dôchodku predchádza dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

h)

narodenia dieťaťa, ak dieťa žije,

i)

úmrtia,

j)

odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou odchodu do členského štátu Európskej únie podľa § 34 ods. 15 až 18 alebo liečenia v členskom štáte Európskej únie,

k)

odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,

l)

začatia vykonávania zárobkovej činnosti

1.

v členskom štáte Európskej únie alebo

2.

v cudzine,

m)

požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu

1.

starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku,

2.

preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu,42) ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru,

n)

požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

o)

vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) alebo dňom začatia vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu13) okrem pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo právneho vzťahu podľa § 6 ods. 2,

p)

nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru,

r)

zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak

1.

pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uchádzač o zamestnanie uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

2.

boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

s)

ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a i) a ods. 3,

t)

zániku dlhodobého pobytu, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny; to neplatí, ak uchádzač o zamestnanie k tomuto dňu spĺňa podmienky na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

u)

zistenia neschopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8 na základe posudku podľa § 19 ods. 7 alebo § 20 ods. 4,

v)

zániku azylu alebo zániku doplnkovej ochrany; to neplatí, ak uchádzač o zamestnanie k tomuto dňu spĺňa podmienky na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

w)

ktorým štátny príslušník tretej krajiny prestal byť rodinným príslušníkom občana Európskej únie alebo rodinným príslušníkom občana Slovenskej republiky; to neplatí, ak uchádzač o zamestnanie k tomuto dňu spĺňa podmienky na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(2)

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia

a)

vykonávania nelegálnej práce,42a)

b)

nespolupráce s úradom alebo

c)

že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.

(3)

V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa odseku 1 písm. n) úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku 2 úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(4)

Za vážny dôvod podľa odseku 5 písm. a) až e) a h) sa považuje,

a)

ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy, a

b)

zdravotný stav uchádzača o zamestnanie posúdený podľa § 19 ods. 1,

c)

dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti; skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač o zamestnanie osobne,

d)

zdravotný stav blízkych osôb,42) ktorý si na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia vyžaduje osobnú starostlivosť, ošetrovanie alebo sprevádzanie; písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutie zdravotníckeho zariadenia o začatí osobnej starostlivosti alebo ošetrovania predkladá uchádzač o zamestnanie do troch pracovných dní odo dňa vystavenia písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia, písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutie zdravotníckeho zariadenia o skončení osobnej starostlivosti alebo ošetrovania predkladá uchádzač o zamestnanie nasledujúci pracovný deň po skončení osobnej starostlivosti alebo ošetrovania a doklad o sprevádzaní predkladá uchádzač o zamestnanie nasledujúci pracovný deň po skončení sprevádzania,

e)

výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,13ba) vykonávanie pravidelného cvičenia alebo plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky počas zaradenia do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,13bb) ktorých začatie a skončenie sa úradu preukazuje najneskôr jeden pracovný deň pred ich začatím a tri pracovné dni po ich skončení,

f)

iné dôvody, ktorých vážnosť posudzuje úrad.

(5)

Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. b) sa považuje

a)

odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov,

b)

odmietnutie ponuky na účasť alebo odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov okrem odmietnutia ponuky na účasť alebo odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52,

c)

predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov, neplnenie podmienok účasti uchádzača o zamestnanie na aktívnych opatreniach na trhu práce písomne dohodnutých medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov alebo neplnenie opatrení určených v individuálnom akčnom pláne podľa § 43 ods. 6 bez vážnych dôvodov,

d)

nepreukázanie splnenia povinnosti podľa § 34 ods. 6 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. b) až f),

e)

nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 6 a 8 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. b) až f),

f)

nepredloženie dokladov podľa odsekov 4 a 6 a § 19 ods. 4 v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie termínu spôsobil uchádzač o zamestnanie,

g)

nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,

h)

nedodržanie povinností podľa § 34 ods. 5, 9, 17 alebo ods. 18 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. b) až f),

i)

nepredloženie kópie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak ju mal uzatvorenú.

(6)

Doklad o priznaní starobného dôchodku alebo doklad o tom, že invalidný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok na účely odseku 1 písm. g) poskytuje úradu Sociálna poisťovňa na požiadanie úradu.

§ 37 - Evidencia záujemcov o zamestnanie
(1)

Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje osobné údaje záujemcov o zamestnanie v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. A.

(2)

Osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom záujemcu o zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak.22)

§ 38 - Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie
(1)

Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy žiadosti o sprostredkovanie vhodného zamestnania, sa zaradí do evidencie záujemcov o zamestnanie na úrade odo dňa podania žiadosti.

(2)

Záujemca o zamestnanie podľa odseku 1 môže podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania na ktorýkoľvek úrad alebo aj na viac úradov.

(3)

Úrad pri zaradení do evidencie záujemcov o zamestnanie poskytne záujemcovi o zamestnanie informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest.

§ 39 - Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie
(1)

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom

a)

sprostredkovania vhodného zamestnania,

b)

požiadania o vyradenie z evidencie alebo

c)

zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(2)

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom uplynutia troch kalendárnych mesiacov od odoslania poslednej výzvy na kontakt s úradom, na ktorú záujemca o zamestnanie nereagoval; vyradenie úrad oznámi záujemcovi o zamestnanie písomne.

§ 39a - Osobitná evidencia občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Úrad vedie osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a osobitnú evidenciu záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorá okrem údajov podľa § 33 ods. 1 a § 37 ods. 1 obsahuje aj údaje o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako aj údaje o právnom dôvode, na základe ktorého boli uznaní za občana so zdravotným postihnutím.

(2)

Údaje z osobitnej evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a údaje z osobitnej evidencie záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím sú určené výhradne na účely začlenenia a zotrvania týchto občanov na trhu práce a na štatistické účely.

(3)

Ak úrad skončí poskytovanie služieb občanovi so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona alebo ak uchádzač o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo záujemca o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, prestane byť občanom so zdravotným postihnutím, úrad je povinný údaje týkajúce sa týchto občanov zneprístupniť až do obdobia, kedy nastanú nové dôvody na ich ďalšie používanie a spracovanie.

§ 40 - Evidencia voľných pracovných miest

Voľné pracovné miesto na účely sprostredkovania zamestnania je novo vytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca. Evidencia voľných pracovných miest obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. B.

§ 41 - Evidencia zamestnávateľov

Úrad na účely vyhľadávania voľných pracovných miest vedie evidenciu zamestnávateľov vo svojom územnom obvode. Evidencia zamestnávateľov obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. C.

§ 41a - Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a štátnych príslušníkov tretích krajín

Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov obsahuje osobné údaje občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. D.

§ 42 - Informačné a poradenské služby
(1)

Úrad zabezpečuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie, štátnym príslušníkom tretej krajiny a zamestnávateľom informačné a poradenské služby.

(2)

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú služby pri

a)

voľbe povolania,

b)

výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania a

c)

výbere zamestnanca,

d)

adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.

(3)

Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní informácií a odborných rád o

a)

požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa Národnej sústavy povolaní,

b)

možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,

c)

predpokladoch na výkon povolania,

d)

možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti,

e)

podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a

f)

podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.

(4)

Informačné a poradenské služby o požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa Národnej sústavy povolaní zahŕňajú najmä poskytovanie informácií o potrebných odborných zručnostiach, všeobecných spôsobilostiach, praktických skúsenostiach a o ostatných predpokladoch a požiadavkách na výkon konkrétneho povolania alebo profesie.

(5)

Informačné a poradenské služby pre voľbu povolania zahŕňajú najmä poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.

(6)

Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich so zdravotnými požiadavkami, a požiadavkami na odborné zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovnom mieste.

(7)

Informačné a poradenské služby podľa odsekov 4 až 6 sa poskytujú aj žiakom a ich zákonným zástupcom; žiakom sa tieto služby môžu poskytovať v školách alebo v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie37) alebo na mieste určenom úradom.

(8)

Informačné a poradenské služby pri výbere zamestnanca zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád zamestnávateľom pri hľadaní vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto.

(9)

Informačné a poradenské služby sa poskytujú bezplatne.

(10)

Informačné a poradenské služby môže na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím poskytovať aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m).

§ 43 - Odborné poradenské služby
(1)

Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie odborné poradenské služby.

(2)

Odborné poradenské služby podľa tohto zákona sú zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi uchádzača o zamestnanie a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu uchádzača o zamestnanie

a)

zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností uchádzača o zamestnanie a zhodnotením jeho kompetencií,

b)

vypracovaním individuálneho akčného plánu podľa odseku 6 na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,

c)

diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce,

d)

vytvorením osobnostného profilu uchádzača o zamestnanie na určenie aktivít, opatrení a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce.

(3)

Odbornú poradenskú činnosť vykonáva poradca, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(4)

Odborné poradenské služby môžu byť zabezpečované v rámci individuálneho poradenstva alebo skupinového poradenstva.

(5)

Úrad v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie môže vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia (ďalej len „individuálny akčný plán“). Individuálny akčný plán sa vypracúva na základe ponuky úradu alebo na základe písomnej žiadosti znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.

(6)

Individuálny akčný plán je písomný dokument, ktorý na základe činností a postupov uvedených v odseku 2 písm. a), c) a d) určuje opatrenia, postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce. Individuálny akčný plán vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje odborný poradca v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. Individuálny akčný plán je záväzný pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a pre úrad.

(7)

Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti9) (ďalej len „dodávateľ odborných poradenských služieb“) a ktorú na tento účel vybralo ústredie. Dodávateľom odborných poradenských služieb môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a právnická osoba, u ktorej túto podmienku spĺňa zodpovedný zástupca podľa osobitného predpisu.9)

(8)

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44) do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť, výdavkov na ubytovanie a stravné podľa osobitného predpisu.21) Náhradu výdavkov podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ odborných poradenských služieb, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 9. Cestovné výdavky a stravné sú oprávnenými nákladmi, len ak sa uchádzač o zamestnanie zúčastňuje odborných poradenských služieb prezenčnou formou. Náhradu cestovných výdavkov a stravné možno paušalizovať.

(9)

Ústredie uzatvorí s dodávateľom odborných poradenských služieb písomnú dohodu o zabezpečení odborných poradenských služieb. Dohoda o zabezpečení odborných poradenských služieb obsahuje najmä

a)

zameranie odborných poradenských služieb zabezpečovaných dodávateľom odborných poradenských služieb,

b)

počet uchádzačov o zamestnanie, ktorým dodávateľ poskytne odborné poradenské služby,

c)

dátum začatia poskytovania odborných poradenských služieb,

d)

miesto výkonu odborných poradenských služieb,

e)

cenu odborných poradenských služieb,

f)

spôsob a termín úhrady oprávnených nákladov za odborné poradenské služby a

g)

záväzok dodávateľa odborných poradenských služieb nahlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorým poskytuje odborné poradenské služby.

(10)

Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych dôvodov uvedených v § 36 ods. 4, ktoré u neho nastali počas poskytovania odborných poradenských služieb, prerušiť alebo predčasne skončiť účasť na odborných poradenských službách.

(11)

Na výber dodávateľa odborných poradenských služieb sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)

§ 44 - Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(1)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická príprava alebo praktická príprava uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní. Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce sa vychádza z doterajšej úrovne odborných vedomostí, zručností a schopností uchádzača o zamestnanie a zamestnanca tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových odborných vedomostí, zručností a schopností.

(2)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona nie je zvýšenie stupňa vzdelania podľa osobitných predpisov39) a príprava na výkon špeciálnych odborných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu;45a) to sa nevzťahuje na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo na strednej škole uchádzačom o zamestnanie na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3.

(3)

Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade

a)

teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie po skončení povinnej školskej dochádzky nezískal žiadnu kvalifikáciu,

b)

prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie,

c)

prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie,

d)

kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce.

(4)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona zabezpečuje

a)

ústredie a úrad pre uchádzača o zamestnanie a

b)

zamestnávateľ pre svojho zamestnanca.

(5)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická príprava alebo praktická príprava, ktorú je zamestnávateľ povinný zabezpečovať pre zamestnanca podľa osobitných predpisov30) a na ktorej je zamestnanec povinný sa zúčastňovať v súvislosti s výkonom svojho zamestnania.

(6)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa tohto zákona sa uskutočňuje

a)

v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti podľa osobitného predpisu,45c)

b)

v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie podľa osobitného predpisu,45d) odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré uchádzač o zamestnanie získal kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania,

c)

vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, ak rozvoj jazykových kompetencií je podmienkou rozvoja komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií,

d)

v neakreditovaných programoch vzdelávania alebo kurzoch, ktoré sú vykonávané na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie podľa osobitného predpisu,45e)

e)

vo vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov,

f)

v programoch vzdelávania na získanie praktických skúseností.

(7)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa odseku 6 možno vzájomne kombinovať a realizovať aj ako národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce.

(8)

Národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce vypracúva ústredie a realizuje úrad v spolupráci s orgánmi štátnej správy, so zástupcami organizácií zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií, so zamestnávateľmi, so samosprávnymi krajmi, s mestami a obcami, s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m).

§ 46 - Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie
(1)

Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak to vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce na základe zhodnotenia jeho schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu, najmä v prípade

a)

nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,

b)

potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.

(2)

Zhodnotenie podľa odseku 1 u uchádzača o zamestnanie vrátane určenia vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 44 ods. 6 je súčasťou odborných poradenských služieb alebo súčasťou individuálneho akčného plánu, ak je vypracovaný.

(3)

Ústredie a úrad môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce v národných alebo pilotných projektoch vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ministerstvom. Ústredie a úrad zabezpečujú vypracovanie projektov vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie na účely doplnenia, prehĺbenia alebo rozšírenia ich odborných vedomostí, zručností a schopností tak, aby spĺňali požiadavky na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach podľa dopytu na trhu práce. Súčasťou vzdelávania a prípravy pre trh práce môžu byť aj aktivity a činnosti súvisiace s poskytovaním služieb sprostredkovania zamestnania, informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb, zabezpečované dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce. Vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie môže zabezpečiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím.

(4)

Úrad môže uchádzačovi o zamestnanie, ktorému zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a nákladov súvisiacich so vzdelávaním a prípravou pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi

a)

úradom a uchádzačom o zamestnanie,

b)

ústredím a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo

c)

ústredím a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m).

(5)

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorému zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44) do miesta poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť, výdavkov na ubytovanie a stravné podľa osobitného predpisu.21) Náhradu výdavkov podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 7, alebo vyplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m), ak je to súčasťou dohody podľa odseku 8. Cestovné výdavky a stravné sú oprávnenými nákladmi, len ak sa uchádzač o zamestnanie zúčastňuje vzdelávania a prípravy pre trh práce prezenčnou formou.

(6)

Náhradu výdavkov podľa odseku 5 úrad uhrádza uchádzačovi o zamestnanie na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 7. Náhradu cestovných výdavkov a stravné možno paušalizovať.

(7)

Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce uzatvorená medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie, alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a uchádzačom o zamestnanie obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,

c)

miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,

d)

názov vzdelávacej aktivity, dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia, hodinový rozsah vzdelávacej aktivity,

e)

spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce úradom,

f)

práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,

g)

podrobnosti o poskytnutí náhrady cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť, výdavkov na ubytovanie a stravného, spôsob a termín ich poskytnutia, ak ich poskytuje úrad,

h)

záväzok uchádzača o zamestnanie, že úradu uhradí náklady vynaložené na jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce predčasne skončí bez dôvodov podľa odseku 9,

i)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(8)

Dohoda uzatvorená medzi ústredím a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,

c)

miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,

d)

názov vzdelávacej aktivity, dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia, hodinový rozsah vzdelávacej aktivity,

e)

spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,

f)

cenovú ponuku na úhradu nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5 na jedného účastníka,

g)

počet uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo počet uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m),

h)

celkovú cenovú ponuku nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5, ktorú úrad uhradí alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) vyplatí,

i)

spôsob a termíny úhrady nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5,

j)

spôsob a termíny poskytovania alebo vyplácania úhrady nákladov podľa odseku 4 a výdavkov podľa odseku 5, ak sa na úhrade týchto nákladov alebo výdavkov ústredie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) dohodne s dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce,

k)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(9)

Uchádzač o zamestnanie môže z dôvodu vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a), b), l) a p) a z vážnych dôvodov uvedených v § 36 ods. 4, ktoré u neho nastali počas poskytovania vzdelávania a prípravy pre trh práce, prerušiť alebo predčasne skončiť účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce.

(10)

Na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)

§ 46a - Príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie
(1)

Úrad môže poskytnúť uchádzačovi o zamestnanie príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie (ďalej len „príspevok“) na základe posúdenia individuálnej možnosti predpokladaného uplatnenia sa uchádzača o zamestnanie na trhu práce po absolvovaní rekvalifikácie a na základe zhodnotenia účelnosti a hospodárnosti nákladov vynaložených na rekvalifikáciu, ak uchádzač o zamestnanie požiada o poskytnutie príspevku.

(2)

Rekvalifikácia na účely tohto príspevku je odborná príprava uchádzača o zamestnanie alebo príprava uchádzača o zamestnanie zameraná na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských alebo jazykových vedomostí, zručností alebo schopností určených na zabezpečenie jeho adaptability a uplatnenia sa v zamestnaní alebo v pracovných činnostiach, ktoré má uchádzač o zamestnanie vykonávať po absolvovaní ním vybraného vzdelávacieho programu u ním vybraného poskytovateľa vzdelávacieho programu. Rekvalifikácia nie je odborná príprava uchádzača o zamestnanie alebo príprava uchádzača o zamestnanie smerujúca k získaniu stupňa vzdelania podľa osobitných predpisov.39)

(3)

Posúdenie podľa odseku 1 vykonáva úrad s prihliadnutím na dopyt na trhu práce, najmä na základe zoznamu voľných pracovných miest, údajov informačného portálu služieb zamestnanosti alebo iných verejne dostupných informačných pracovných portálov. Zhodnotenie podľa odseku 1 vykonáva úrad na základe prieskumu trhu súvisiaceho s cenovou ponukou vybraného poskytovateľa rekvalifikácie.

(4)

Uchádzač o zamestnanie podáva žiadosť o poskytnutie príspevku najneskôr 30 dní pred začiatkom rekvalifikácie na formulári určenom ústredím. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je najmä

a)

identifikácia rekvalifikácie,

b)

identifikácia poskytovateľa rekvalifikácie,

c)

preukázanie možnosti uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní rekvalifikácie,

d)

cena rekvalifikácie.

(5)

Príspevok sa poskytuje na úhradu ceny rekvalifikácie, náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania rekvalifikácie a späť a stravné podľa osobitného predpisu.21)

(6)

Výška príspevku je 100 % oprávnených nákladov uchádzača o zamestnanie súvisiacich s rekvalifikáciou. Oprávnenými nákladmi podľa prvej vety sú cena rekvalifikácie, cestovné výdavky a stravné podľa osobitného predpisu21) za každý absolvovaný deň rekvalifikácie. Cestovné výdavky a stravné sú oprávnenými nákladmi, len ak sa uchádzač o zamestnanie zúčastňuje rekvalifikácie prezenčnou formou. Náhradu cestovných výdavkov a stravné možno paušalizovať. Úrad poskytne príspevok do 30 dní od skončenia rekvalifikácie.

(7)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie, ktorá obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

identifikačné údaje poskytovateľa rekvalifikácie,

c)

názov rekvalifikácie a názov dokladu o jej absolvovaní,

d)

miesto konania rekvalifikácie,

e)

dĺžku trvania rekvalifikácie vrátane dátumu jej začatia a skončenia a hodinový rozsah rekvalifikácie,

f)

práva a povinnosti účastníkov dohody,

g)

spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku úradom,

h)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(8)

Uchádzač o zamestnanie môže z dôvodu vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a), b), l) a p) a z vážnych dôvodov uvedených v § 36 ods. 4, ktoré u neho nastali počas poskytovania rekvalifikácie, prerušiť alebo predčasne skončiť účasť na rekvalifikácii.

(9)

Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, na ktorého vzdelávanie a prípravu pre trh práce bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 46 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54 alebo ktorému bol v priebehu predchádzajúcich piatich rokov poskytnutý príspevok na rovnaké vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa § 46 alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54.

§ 47 - Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
(1)

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov.

(2)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú v pracovnom čase a sú prekážkou v práci na strane zamestnanca; za toto obdobie patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Mimo pracovného času sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú len vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob ich zabezpečenia.

(3)

Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom,46) ak po ich skončení bude zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca najmenej počas dvanástich mesiacov alebo ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.

(4)

Dohoda o poskytnutí príspevku na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca uzatvorená podľa odseku 3 obsahuje

a)

zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce,

b)

dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu začatia a skončenia,

c)

kalkuláciu oprávnených nákladov na jedného účastníka,

d)

výšku úhrady oprávnených nákladov,

e)

podmienky poskytovania úhrady oprávnených nákladov,

f)

podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov v prípade nedodržania dohody,

g)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(5)

Zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 3, je povinný výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce svojich zamestnancov uskutočniť podľa osobitného predpisu.18aa)

§ 48 - Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
(1)

Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca sú

a)

priame náklady vynaložené na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, a to náklady na materiál, mzdy a odmeny zamestnancov, úhrada preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zariadením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce za svojich zamestnancov vykonávajúcich vzdelávanie a prípravu pre trh práce a ostatné priame náklady,

b)

režijné náklady vynaložené zariadením vzdelávania a prípravy pre trh práce pri vykonávaní vzdelávania a prípravy pre trh práce,

c)

náklady na moduly vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré pre zariadenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje iné zariadenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce v prípade, ak nejde o dodávku tovaru alebo služby, ktorej dodávateľ nie je jej skutočným výrobcom alebo poskytovateľom služby a bola určená na predaj konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom subdodávateľa,

d)

daň z pridanej hodnoty, ak súčasťou nákladov podľa písmen a) až c) je táto daň a zariadenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce si nemôže odpočítať daň z pridanej hodnoty,46b)

e)

náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa osobitného predpisu,46c)

f)

náhrada výdavkov uchádzača o zamestnanie zúčastňujúceho sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 46 ods. 5,

g)

náhrada preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov na ubytovanie a na stravné podľa osobitného predpisu21) zamestnanca zúčastňujúceho sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 47,

h)

ostatné preukázané náklady vynaložené na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.

(2)

Za oprávnené náklady zariadenia na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak nie sú zahrnuté v oprávnených nákladoch uvedených v odseku 1, sa považujú aj

a)

náklady na potrebnú výbavu účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce učebnicami a učebnými pomôckami najviac vo výške 49,80 eura na jedného účastníka vzdelávania a prípravy pre trh práce,

b)

náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ochranné nápoje46d) poskytnuté účastníkom vzdelávania a prípravy pre trh práce,

c)

poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví účastníka vzdelávania a prípravy pre trh práce, dohodnuté na obdobie účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce.

(3)

Ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje zamestnávateľ pre zamestnancov podľa § 47, za oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce sa nepovažujú náklady podľa odseku 2 písm. b) a c).

§ 48a

Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce

(1)

Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca sú náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej uchádzačom o zamestnanie alebo zamestnancom, ktoré vznikajú zariadeniu na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a náklady na poistenie súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca v zahraničí.

(2)

Ak pri vzdelávaní a príprave pre trh práce občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo zamestnancom, je nevyhnutá účasť inej fyzickej osoby, považujú sa za oprávnené náklady aj náklady súvisiace s účasťou tejto fyzickej osoby pri vzdelávaní a príprave pre trh práce, a to

a)

preukázané cestovné výdavky na cestu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť, ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce uskutočňuje mimo obce trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo zamestnancom,

b)

preukázané výdavky fyzickej osoby na ubytovanie počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo zamestnancom, najviac vo výške 33,20 eura na deň,

c)

stravné fyzickej osoby podľa osobitného predpisu21) v dňoch účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo zamestnancom.

§ 49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak, a ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať nepretržite najmenej dva roky. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 alebo ktorému je poskytovaný príspevok podľa § 60.

(2)

Výška príspevku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku

a)

nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac trojnásobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b)

vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac štvornásobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer vrátane predpokladaných nákladov na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý je podkladom na posúdenie komisiou podľa § 18 ods. 4. Náležitosti podnikateľského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.

(4)

Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušné obdobie a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.

(5)

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku podľa odseku 6 písm. d) do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku po predložení prvej správy podľa odseku 6 písm. i) po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

(6)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

c)

dátum začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,

d)

výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,

e)

podmienky poskytnutia príspevku,

f)

spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

g)

podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

h)

záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

i)

záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda,

j)

záväzok uchádzača o zamestnanie, že predloží doklady preukazujúce vynaložené náklady podľa odseku 1,

k)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(7)

Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti pre uchádzača o zamestnanie, ktorý sa pripravuje na začatie jej prevádzkovania. Súčasťou prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti je aj vypracovanie podnikateľského zámeru.

(8)

Občan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej dva roky, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť; to sa nevzťahuje na občana, ktorý prestal prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c) alebo z dôvodu úmrtia. Občan, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej dva roky zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c), je povinný preukázať úradu čerpanie príspevku a vrátiť úradu nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku.

(9)

Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok.

(10)

Úrad môže poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, ak bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov.

§ 50 - Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Príspevok sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 60.

(2)

Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, mesačná výška príspevku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku

a)

nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 30 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b)

vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 40 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

(3)

Mesačná výška príspevku poskytovaného na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. b) až d) alebo uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom mladším ako 30 rokov, je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

(4)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom najdlhšie počas 9 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa odseku 3 najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov. Výška príspevku podľa odsekov 2 a 3 zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti.

(5)

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. Ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto.

(6)

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa prvej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.46e)

(7)

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.

(8)

Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.22e)

(9)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,

c)

počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnanca alebo zamestnancov prijatých na pracovné miesta a rozsah dohodnutého pracovného času,

d)

dátum obsadenia pracovného miesta alebo pracovných miest,

e)

výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,

f)

podmienky poskytovania príspevku,

g)

spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

h)

podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,

i)

povinnosť a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok alebo závažného porušenia dohody,

j)

záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovnú zmluvu zamestnanca alebo pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do desiatich kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,

k)

záväzok zamestnávateľa zachovať podporované pracovné miesto alebo pracovné miesta na obdobie podľa odseku 5,

l)

záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

m)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

§ 51 - Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
(1)

Absolventská prax podľa tohto zákona umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy.

(2)

Absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.

(3)

Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

(4)

Počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).

(5)

Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy príspevok v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Príspevok sa kráti za dni voľna podľa odsekov 6 a 7 a za ďalšie hodiny neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky predkladanej úradu podľa odseku 9 písm. d). Na účely krátenia príspevku podľa druhej vety sa za deň považujú štyri hodiny. Výsledná suma príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.

(6)

Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní. Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe.

(7)

Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny.

(8)

Dohoda uzatvorená podľa odseku 2 medzi úradom a absolventom školy obsahuje najmä

a)

záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,

b)

záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,

c)

začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,

d)

druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom sa bude absolventská prax vykonávať,

e)

záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,

f)

záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,

g)

záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe,

h)

záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy príspevok podľa odseku 5 do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

(9)

Dohoda medzi úradom a zamestnávateľom uzatvorená podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)

záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,

b)

druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom bude absolventská prax vykonávaná a funkcia alebo profesia fyzickej osoby, pod ktorej vedením bude uchádzač o zamestnanie absolventskú prax vykonávať,

c)

záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,

d)

záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu,

e)

záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,

f)

záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody,

g)

záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.

§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
(1)

Úrad môže poskytnúť obci alebo samosprávnemu kraju príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj (ďalej len „príspevok“) na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi49) (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi“), ak obec alebo samosprávny kraj o príspevok požiada.

(2)

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov a rozvoj zručností dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi. Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).

(3)

Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo organizované rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávaním prác, ktoré sú určené na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia v obci, zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok a kultúrnych podmienok obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

(4)

Menšie služby pre samosprávny kraj organizované samosprávnym krajom alebo organizované rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je samosprávny kraj, na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávaním prác, ktoré sú určené na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a na pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov. Účasť dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi na vykonávaní menších služieb pre samosprávny kraj je dobrovoľná.

(5)

Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi vykonáva nepretržite najviac počas 6 kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne s možnosťou predĺženia ich vykonávania najviac o ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

(6)

Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec miestne príslušný úrad poskytuje obci raz za mesiac o dlhodobo nezamestnaných občanoch v hmotnej núdzi, ktorých vedie v evidencii,

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia,

b)

adresu trvalého pobytu,

c)

dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,

d)

dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

e)

informáciu o tom, či je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

(7)

Na účely organizovania menších služieb pre samosprávny kraj miestne príslušný úrad poskytne samosprávnemu kraju na základe jeho žiadosti údaje o dlhodobo nezamestnaných občanoch v hmotnej núdzi, ktorých vedie v evidencii, v rozsahu podľa odseku 6. Miestne príslušný úrad podľa prvej vety je úrad, v ktorého územnom obvode má samosprávny kraj záujem organizovať menšie služby pre samosprávny kraj.

(8)

Príspevok je určený na úhradu časti

a)

nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov v hmotnej núdzi a úhradu časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, a

b)

celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj.

(9)

Mesačná výška príspevku podľa odseku 8 písm. a) je najviac 7 % počas prvých šiestich kalendárnych mesiacov a najviac 4 % počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov a príspevku podľa odseku 8 písm. b) je najviac 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj.

(10)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt.

(11)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom a obcou alebo medzi úradom a samosprávnym krajom, ktorá obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

počet dlhodobo nezamestnaných občanov v hmotnej núdzi prijatých na vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a dĺžku trvania ich vykonávania jedným dlhodobo nezamestnaným občanom v hmotnej núdzi,

c)

druh vykonávaných pracovných činností,

d)

časový rozsah vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

e)

celkovú výšku príspevku, termín a dĺžku poskytovania príspevku,

f)

počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnanými občanmi v hmotnej núdzi, a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

g)

záväzok úradu, že poskytne príspevok mesačne, najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,

h)

záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaným občanom v hmotnej núdzi,

i)

záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že najneskôr do 15 dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj,

j)

záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že pri skončení vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj poskytne úradu zoznam činností, ktoré vykonával dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi,

k)

podmienky poskytovania príspevku,

l)

spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

m)

spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

n)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(12)

Ak obec alebo samosprávny kraj porušili dohodu podľa odseku 11 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí 12 mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.

(13)

Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom v hmotnej núdzi dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, ktorá obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

druh pracovných činností pri vykonávaných menších obecných službách pre obec alebo menších službách pre samosprávny kraj,

c)

začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

d)

záväzok úradu zabezpečiť dlhodobo nezamestnanému občanovi v hmotnej núdzi vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,

e)

záväzok dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávať menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj zabezpečené úradom,

f)

záväzok dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny obce alebo samosprávneho kraja a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,

g)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(14)

Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi nemôže zúčastniť menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj trvá viac ako 30 dní, úrad od dohody podľa odseku 13 odstúpi.

§ 53 - Príspevok na dochádzku za prácou
(1)

Úrad poskytuje mesačne príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len „príspevok“) na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu uvedeného v § 36 ods. 1 písm. a), ak o príspevok písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

(2)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom. Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov.

(3)

Príspevok sa poskytuje najviac v sume 200 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci.

(4)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania.

(5)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 2 obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu zamestnanca a miesto výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve,

c)

vzdialenosť miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu zamestnanca,

d)

obdobie poskytovania príspevku,

e)

maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,

f)

podmienky poskytnutia príspevku,

g)

spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

h)

záväzok zamestnanca, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

i)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(6)

Ak sa zamestnancovi začne poskytovať príspevok podľa § 53a ods. 6, poskytovanie príspevku podľa odseku 1 sa zastaví.

§ 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou
(1)

Úrad poskytuje mesačne príspevok na podporu mobility za prácou (ďalej len „príspevok“) na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a), ak o príspevok písomne požiada najneskôr do troch mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo zamestnancovi podľa odseku 6. Prílohou k žiadosti je kópia dokladu o zmene trvalého pobytu alebo o nahlásení prechodného pobytu a kópia pracovnej zmluvy. Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie alebo ak zamestnanec zmení miesto trvalého pobytu alebo nahlási nový prechodný pobyt, ktoré sú vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu podľa odseku 2 najmenej 50 km, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok sa neposkytuje, ak je zamestnancovi poskytovaný príspevok podľa § 53.

(2)

Zmena pobytu na účely poskytnutia príspevku je zmena miesta trvalého pobytu alebo nahlásenie prechodného pobytu, ak je miesto nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km alebo ak je miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta trvalého pobytu najmenej 50 km.

(3)

Výdavky na bývanie súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku sú preukázané mesačné výdavky na

a)

úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo

b)

nájomné.

(4)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom. Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov. Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy výdavkov podľa odseku 3, najviac

a)

400 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku, najviac 600 eur, počas obdobia podľa druhej vety,

b)

200 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku a aspoň jeden z manželov bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, najviac 300 eur, počas obdobia podľa tretej vety.

(5)

Manželia žiadajú o príspevok spoločnou žiadosťou, v ktorej uvedú manžela, ktorému sa má príspevok poskytovať.

(6)

Zamestnancovi, ktorý písomne požiada o príspevok počas poberania príspevku podľa § 53, sa príspevok poskytuje počas obdobia zostávajúceho do uplynutia obdobia poskytovania príspevku podľa § 53, a zamestnancovi, ktorý písomne požiada o príspevok do jedného mesiaca od skončenia poberania príspevku podľa § 53, sa príspevok poskytuje najviac počas troch mesiacov. Zamestnancovi podľa prvej vety sa príspevok poskytuje vo výške podľa odseku 4 písm. b); ustanovenia odseku 4 druhej vety a tretej vety sa nepoužijú.

(7)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 dní od preukázania trvania zamestnania a výdavkov podľa odseku 3, ak tieto skutočnosti zamestnanec preukázal najneskôr do 30 dní od uplynutia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

(8)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

miesto pôvodného trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu zamestnanca alebo miesto prechodného pobytu zamestnanca,

c)

vzdialenosť miesta nového trvalého pobytu od miesta pôvodného trvalého pobytu alebo vzdialenosť miesta prechodného pobytu od miesta trvalého pobytu,

d)

obdobie poskytovania príspevku,

e)

maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,

f)

podmienky poskytnutia príspevku,

g)

spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

h)

záväzok zamestnanca, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

i)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(9)

Úrad opätovne poskytne príspevok najskôr po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

§ 53b - Príspevok na dopravu do zamestnania
(1)

Príspevok na dopravu do zamestnania (ďalej len „príspevok“) môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Príspevok nemožno poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok podľa § 60.

(2)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, príspevok sa poskytuje vo výške najviac 50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť.

(3)

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou.

(4)

Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje

a)

osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

počet mesačne prepravovaných zamestnancov,

c)

prepravnú vzdialenosť v km,

d)

predpokladanú mesačnú výšku nákladov na dopravu zamestnancov,

e)

spôsob preukázania skutočností podľa odseku 1,

f)

maximálnu výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,

g)

podmienky poskytnutia príspevku,

h)

spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

i)

podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,

j)

spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

k)

záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

l)

záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,

m)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

§ 53d - Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
(1)

Za aktívne opatrenie na trhu práce sa považuje aj investičná pomoc na podporu počiatočnej investície formou príspevku na vytvorené nové pracovné miesta46) (ďalej len „príspevok“), na ktorú bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu.28b)

(2)

Príspevkom na vytvorené nové pracovné miesta sú za podmienok ustanovených osobitným predpisom59aba) podporované oprávnené mzdové náklady, ktorých vynaloženie zamestnávateľ preukáže pri podaní ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru.59abb)

(3)

Príspevok poskytuje ministerstvo prostredníctvom ústredia na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorené nové pracovného miesta uzatvorenej so zamestnávateľom.59ac)

(4)

Zmluva podľa odseku 3 obsahuje

a)

identifikačné údaje zmluvných strán,

b)

číslo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,

c)

názov investičného zámeru,

d)

počet pracovných miest, ktoré je zamestnávateľ povinný vytvoriť,

e)

dátum, do ktorého budú nové pracovné miesta vytvorené,

f)

záväzok zamestnávateľa udržať vytvorené nové pracovné miesto najmenej po dobu podľa osobitného predpisu,28b)

g)

maximálnu dĺžku doby preobsadenia vytvoreného nového pracovného miesta pri zohľadnení charakteru vytváraných pozícií,

h)

schválenú maximálnu výšku príspevku,

i)

schválenú výšku oprávnených mzdových nákladov investičného zámeru a výšku skutočne vynaložených oprávnených mzdových nákladov investičného zámeru,

j)

obdobie, za ktoré sa príspevok na vytvorené pracovné miesta poskytuje,

k)

termín a spôsob poskytnutia príspevku,

l)

spôsob a termín zúčtovania príspevku,

m)

spôsob kontroly plnenia povinností zamestnávateľa a podmienok poskytnutia investičnej pomoci,

n)

záväzok zamestnávateľa vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť, ak sa nepoužil na dohodnutý účel alebo ak mu bol poskytnutý neopodstatnene alebo vo vyššej sume, ako mu patril, a lehotu a podmienky jeho vrátenia,

o)

podmienky vypovedania zmluvy,

p)

sankcie,

q)

iné dojednania.

(5)

Zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok, nemôže byť poskytnutý ďalší príspevok z prostriedkov určených na aktívne opatrenia na trhu práce po dobu účinnosti zmluvy uzatvorenej s ústredím na ten istý účel, na ktorý bol poskytnutý tento príspevok.

§ 54 - Projekty a programy
(1)

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj

a)

národné projekty, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie alebo úrad,

b)

projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie,

c)

projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad,

d)

projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie alebo záujemcov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie a realizuje úrad alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba,

e)

projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad,

f)

pilotné projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie,

g)

pilotné projekty alebo pilotné programy na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej zamestnanosti, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad.

(2)

Projekty a programy podľa odseku 1 písm. a) až d), f) a g) sú zamerané najmä na zlepšenie prístupu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) až d) a h) na trh práce, a to najmä podporou získania vzdelania podľa potrieb trhu práce, budovania a rozvoja zručností, rekvalifikácie a adaptability zabezpečujúcej prístup na trh práce a podporou vytvorenia nových pracovných miest vrátane samostatnej zárobkovej činnosti.

(3)

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy na

a)

podporu opätovného začlenenia a udržania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,49) na trhu práce,

b)

zlepšenie postavenia fyzických osôb na trhu práce prostredníctvom komplexného prístupu pri poskytovaní nástrojov a služieb podporujúcich ich uplatnenie sa na trhu práce, zlepšenie ich zamestnateľnosti a zvýšenie a udržanie ich zamestnanosti, ktoré schvaľuje ministerstvo.

(4)

Účastníkom projektov a programov podľa odseku 3 môže byť

a)

uchádzač o zamestnanie,

b)

fyzická osoba, ktorá nie je uchádzačom o zamestnanie, nie je zamestnancom, nevykonáva alebo neprevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť a sústavne sa nepripravuje na povolanie alebo

c)

znevýhodnená osoba, alebo zraniteľná osoba.59j)

(5)

Medzi nástroje a služby komplexného prístupu podľa odseku 3 patrí najmä

a)

poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva fyzickým osobám podľa odseku 4,

b)

zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií fyzických osôb podľa odseku 4 vrátane diagnostiky a rozpoznania prekážok ich vstupu na trh práce,

c)

vyhľadávanie vhodného zamestnania pre fyzické osoby podľa odseku 4 a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania,

d)

vykonávanie výberu vhodnej fyzickej osoby na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa,

e)

poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétnej fyzickej osoby.

(6)

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy na podporu integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je žiadateľom o azyl, ktorému bol udelený azyl, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana alebo ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, s cieľom uľahčiť jeho sociálne začlenenie a integráciu na trh práce poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie jeho zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu práce, ktoré realizuje ústredie alebo úrad.

(7)

Projekty a programy podľa odsekov 1, 3 a 6 sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo sú financované zo štátneho rozpočtu, alebo z iných zdrojov.

(8)

Na projekty a programy realizované podľa odsekov 1, 3 a 6 sa neposkytujú príspevky podľa tohto zákona.

(9)

Účastníkovi projektov a programov podľa odsekov 1, 3 a 6 možno poskytnúť finančný príspevok.

ÔSMA ČASŤ

PODPORA ZAMESTNÁVANIA OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

§ 55 - Chránená dielňa a chránené pracovisko
(1)

Za chránenú dielňu sa na účely tohto zákona považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, na ktorom sú pracovné podmienky vrátane rozvrhnutia pracovného času a nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce a na ktorom pracuje v pracovnom pomere najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce.

(2)

Za chránené pracovisko sa na účely tohto zákona považuje pracovisko, na ktorom

a)

právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto, na ktorom zamestnáva občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v pracovnom pomere a na ktorom sú pracovné podmienky vrátane rozvrhnutia pracovného času a nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, a toto pracovné miesto nie je zriadené v chránenej dielni,

b)

občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce vykonáva alebo prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť na pracovnom mieste, na ktorom sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, pričom toto chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti tohto občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce.

(3)

Občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím a ktorá

a)

pred prijatím do pracovného pomeru na pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo pred začatím vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti a počas trvania pracovného pomeru alebo počas vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou,

b)

má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a ktorá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola prijatá do pracovného pomeru na pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo v ktorom začala vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, nebola zamestnancom, nebola v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) a nevykonávala alebo neprevádzkovala samostatnú zárobkovú činnosť okrem vykonávania činností podľa § 6 ods. 2 alebo

c)

pred prijatím do pracovného pomeru na pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo pred začatím vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti bola občanom so zdravotným postihnutím

1.

podľa písmena a) a počas trvania pracovného pomeru alebo počas vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti sa stala fyzickou osobou, ktorá má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou,

2.

podľa písmena b) a počas trvania pracovného pomeru alebo počas vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti sa stala fyzickou osobou, ktorá má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

(4)

Podmienkou na priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je okrem splnenia podmienok podľa odsekov 1 a 2 aj

a)

vlastníctvo priestoru, nájom priestoru alebo správa priestoru, v ktorom bude zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska; splnenie podmienky vlastníctva priestoru zisťuje úrad,

b)

rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, ktorým povoľuje uvedenie priestoru, v ktorom bude zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, do prevádzky60) alebo oznámenie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pred začatím prevádzky priestorov,60a) ak sa rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, ktorým povoľuje uvedenie priestoru do prevádzky, nevydáva,

c)

skutočnosť, že právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, nie je integračným podnikom.

(5)

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva na základe písomnej žiadosti úrad, v ktorého územnom obvode sa zriaďuje pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce. Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je

a)

popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia a pracovných podmienok,

b)

doklad o nájme priestorov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba nie je vlastníkom priestorov, alebo písomný súhlas vlastníka priestorov so zriadením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak je právnická osoba určená ako správca priestorov na liste vlastníctva, a

c)

rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa odseku 4 písm. b) alebo písomné oznámenie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pred začatím prevádzky priestorov, ak sa rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, ktorým povoľuje uvedenie priestoru do prevádzky, nevydáva.

(6)

Úrad pred vydaním rozhodnutia o priznaní postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vykoná obhliadku pracoviska, na ktorom má byť zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko.

(7)

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa priznáva na neurčitý čas.

(8)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná

a)

spĺňať podmienky podľa odseku 1 a odseku 4 písm. a) a b), ak ide o chránenú dielňu, a podľa odseku 2 a odseku 4 písm. a) a b), ak ide o chránené pracovisko,

b)

viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a výsledku hospodárenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,

c)

oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď ku zmene došlo,

d)

oznámiť úradu zmenu sídla, ak ide o právnickú osobu, miesta podnikania alebo miesta výkonu činnosti, ak ide o fyzickú osobu, chránenej dielne alebo chráneného pracoviska do 5 pracovných dní odo dňa, keď ku zmene došlo.

(9)

Občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý je zamestnaný v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, môže počas najviac desiatich dní v kalendárnom mesiaci vykonávať prácu aj mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska, ak vykonávanie práce mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska umožňuje dohodnutý druh práce.

(10)

V chránenej dielni, v ktorej počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce klesne pod 50 % z celkového počtu zamestnancov chránenej dielne z dôvodu uvoľnenia pracovných miest, na ktorých boli zamestnaní občania so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, sa podmienka zamestnávania najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v pracovnom pomere na pracovnom mieste v chránenej dielni považuje najviac počas troch mesiacov za splnenú, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu, písomne oznámi túto skutočnosť úradu najneskôr v deň, v ktorom prestala spĺňať uvedenú podmienku. Ak sa uvoľnilo pracovné miesto na chránenom pracovisku, podmienka zamestnávať občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v pracovnom pomere na pracovnom mieste na chránenom pracovisku sa považuje najviac počas troch mesiacov za splnenú, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránené pracovisko, písomne oznámi túto skutočnosť úradu najneskôr v deň, v ktorom prestala spĺňať uvedenú podmienku.

(11)

Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní povinnosť podľa odseku 8 písm. a). Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad zruší, zmení alebo pozastaví priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zruší pozastavenie priznaného postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska pred uplynutím doby, na ktorú bolo pozastavené, alebo vydá duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení.

(12)

Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zanikne, ak ide o

a)

právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, dňom zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu alebo dňom smrti fyzickej osoby alebo dňom jej vyhlásenia za mŕtvu, ak nedošlo k pokračovaniu v živnosti,60b)

b)

fyzickú osobu, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce vykonávajúcim alebo prevádzkujúcim samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, dňom smrti tejto fyzickej osoby alebo dňom jej vyhlásenia za mŕtvu,

c)

právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, dňom priznania štatútu integračného podniku.

(13)

Ústredie a úrad vedie zoznam chránených dielní a chránených pracovísk, ktorý obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. C. Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk ústredie a úrad zverejňuje a polročne aktualizuje na svojom webovom sídle.

§ 56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

(2)

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Za náklady na zriadenie pracovného miesta podľa prvej vety sa považujú náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta. Príspevok sa neposkytuje na úhradu celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý bol prijatý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránené pracovisko podľa odseku 1.

(3)

Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku

a)

nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b)

vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

(4)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Príspevok sa poskytuje do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odseku 2; tieto doklady je zamestnávateľ povinný predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.

(5)

Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len občanmi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce. Inými občanmi so zdravotným postihnutím sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce deväť kalendárnych mesiacov.

(6)

Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce.

(7)

Za zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.46e)

(8)

Zamestnávateľ je povinný nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých pracovných miestach v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok.

(9)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje

a)

osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

c)

počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, prijatých na zriadené pracovné miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

d)

dátum zriadenia pracovného miesta a obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce na tomto mieste,

e)

maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce,

f)

podmienky a spôsob poskytnutia príspevku,

g)

spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

h)

podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,

i)

podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

j)

záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,

k)

záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,

l)

záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

m)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

§ 57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)

Úrad môže poskytnúť príspevok občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) prevádzkujúcou samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, ak o príspevok písomne požiada. Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, a na úhradu nájomného. Príspevok sa neposkytuje, ak občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Príspevok sa neposkytuje občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu alebo programu podľa § 54.

(2)

Výška príspevku je v okresoch s priemerným podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku

a)

nižším alebo rovnakým ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b)

vyšším ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

(3)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce vytvorí chránené pracovisko, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer podľa odseku 6.

(4)

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku podľa odseku 5 písm. c) do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku po predložení dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odseku 1; tieto doklady je občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť, povinný predložiť najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.

(5)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

c)

výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,

d)

dátum zriadenia chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,

e)

obdobie, počas ktorého bude na chránenom pracovisku prevádzkovaná samostatná zárobková činnosť,

f)

podmienky poskytnutia príspevku,

g)

spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

h)

záväzok občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

i)

záväzok občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý začne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, že predloží správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda,

j)

záväzok občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, že predloží doklady preukazujúce vynaložené náklady podľa odseku 1,

k)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(6)

Úrad zabezpečí občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, na základe jeho písomnej žiadosti absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku. Súčasťou prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti je vypracovanie podnikateľského zámeru vrátane predpokladaných nákladov na zriadenie chráneného pracoviska, ktoré sú podkladom na posúdenie komisiou podľa § 18 ods. 4. Náležitosti podnikateľského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.

(7)

Občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky. Občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú činnosť; to sa nevzťahuje na občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý prestal prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c) alebo z dôvodu úmrtia. Občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorému bol poskytnutý príspevok a ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19 ods. 1 písm. c), je povinný preukázať úradu čerpanie príspevku a vrátiť úradu nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku.

(8)

Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok.

§ 58 - Agentúra podporovaného zamestnávania
(1)

Agentúra podporovaného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len „podporované zamestnávanie“). Agentúra podporovaného zamestnávania vykonáva najmä tieto činnosti:

a)

poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,

b)

zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,

c)

vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,

d)

poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,

e)

vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,

f)

poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

(2)

Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, a pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaným občanom, na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím. Za činnosti uvedené v odseku 1 písm. d) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške.

(3)

Na výber agentúry podporovaného zamestnávania sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)

(4)

Dohoda podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)

druh služieb poskytovaných agentúrou podporovaného zamestnávania,

b)

počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytne služby,

c)

dátum začatia poskytovania služieb a dátum skončenia poskytovania služieb,

d)

miesto poskytovania služieb,

e)

výšku nákladov za poskytnuté služby,

f)

spôsob úhrady nákladov za poskytnuté služby,

g)

záväzok agentúry podporovaného zamestnávania ohlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým poskytuje služby,

h)

spôsob preukazovania nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania.

(5)

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry podporovaného zamestnávania, ak má na túto činnosť povolenie. Podmienkou na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania je, že právnická osoba alebo fyzická osoba

a)

je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania,

b)

vlastní priestory alebo má v nájme priestory,

c)

má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania,

d)

má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,

e)

má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,

f)

má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry podporovaného zamestnávania kvalifikovanými zamestnancami.

(6)

Splnenie podmienok podľa odseku 5 písm. a) a b) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa odseku 10 písm. f) ústredie bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(7)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti agentúry podporovaného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania.

(8)

Agentúre podporovaného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 16, ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania.

(9)

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b)

územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť.

(10)

Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania podľa odseku 9 je

a)

projekt vykonávania podporovaného zamestnávania vrátane predpokladaných príjmov a výdavkov,

b)

údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak žiadateľ je vlastníkom priestorov, alebo zmluva o nájme priestorov, ak žiadateľ nie je vlastníkom priestorov,

c)

preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,

d)

okruh spolupracujúcich subjektov,

e)

personálne zabezpečenie výkonu činnosti kvalifikovanými zamestnancami,

f)

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)

g)

doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 5 písm. c).

(11)

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b)

druh služieb, ktoré bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať,

c)

územný rozsah, v ktorom bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať služby.

(12)

Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)

(13)

Agentúra podporovaného zamestnávania je povinná

a)

zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu22) o občanoch so zdravotným postihnutím, o dlhodobo nezamestnaných občanoch a o zamestnávateľoch,

b)

vytvoriť podmienky na výkon kontroly jej činnosti a poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly,

c)

viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných občanov a zamestnávateľov, ktorým poskytuje služby, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. K, na účel písmena d),

d)

poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie podľa písmena c) v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti.

(14)

Agentúra podporovaného zamestnávania pri vykonávaní činnosti nesmie

a)

zhromažďovať osobné údaje o občanoch, ktoré nie sú nevyhnutné na podporované zamestnávanie, a

b)

vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca, ktorému bolo sprostredkované podporované zamestnanie s výnimkou zrážok podľa osobitného predpisu.36)

(15)

Ústredie môže činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pozastaviť pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané, do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na návrh orgánov podľa odseku 16.

(16)

Návrh na pozastavenie alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania môže podať

a)

príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)

b)

príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,

c)

Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

d)

príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,22kd) a

e)

občan, ktorý bol činnosťou agentúry podporovaného zamestnávania poškodený.

(17)

Ústredie vedie register agentúr podporovaného zamestnávania, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 11.

§ 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta
(1)

Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť pracovného asistenta (ďalej len „príspevok“), ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.

(2)

Pracovný asistent na účely tohto zákona je

a)

zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,

b)

fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

(3)

Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony.

(4)

Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda podľa odseku 6, na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania

a)

pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta,

b)

prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

(5)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo medzi úradom a samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vykonáva prácu alebo prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

(6)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje

a)

počet zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a ktorí sú v priamej starostlivosti jedného pracovného asistenta,

b)

počet pracovných asistentov,

c)

výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku,

d)

spôsob poskytovania príspevku,

e)

spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok,

f)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(7)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, uzatvára s pracovným asistentom zmluvu60c) o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „zmluva"). Zmluva obsahuje najmä

a)

druh a rozsah činností vykonávaných pracovným asistentom,

b)

miesto výkonu činností pracovného asistenta,

c)

dohodnutý pracovný čas,

d)

práva a povinnosti pracovného asistenta,

e)

výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,

f)

dôvody odstúpenia od zmluvy.

(8)

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy podľa odseku 7 alebo jej kópiu príslušnému úradu.

§ 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
(1)

Úrad poskytuje zamestnávateľovi na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce a ktorá na chránenom pracovisku prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej len „príspevok“), ak o príspevok písomne požiada.

(2)

Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých úhradu sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok, sa považujú

a)

nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,

b)

náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ,

c)

náklady na palivo a energiu,

d)

vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,

e)

náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb,

f)

náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce,

g)

náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,

h)

náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ,

i)

paušálne náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v sume 6 % z maximálnej výšky príspevku za kalendárny štvrťrok podľa odseku 11.

(3)

Za prevádzkové náklady chráneného pracoviska zriadeného občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorému sa poskytuje príspevok, sa považujú

a)

nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov na služby spojené s týmto nájomným,

b)

náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce,

c)

náklady na palivo a energiu,

d)

vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,

e)

náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov,

f)

náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce,

g)

náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chráneného pracoviska,

h)

náklady na opravu a údržbu zariadenia chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní občan so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce,

i)

paušálne náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chráneného pracoviska v sume 6 % z maximálnej výšky príspevku za kalendárny štvrťrok podľa odseku 11.

(4)

Ak súčasťou nákladov podľa odsekov 2 a 3 je aj daň z pridanej hodnoty a zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko alebo občanovi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, nevznikne nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,46b) považuje sa daň z pridanej hodnoty za prevádzkový náklad chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

(5)

Za čas, počas ktorého zamestnanec, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, vykonával prácu mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska, sa za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska považujú len náklady podľa odseku 2 písm. f).

(6)

Náklady na dopravu zamestnancov podľa odseku 1 sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na ich dopravu do zamestnania a späť poskytnutý príspevok podľa § 53b.

(7)

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, je najviac

a)

2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času,

b)

5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.

(8)

Úrad pred poskytnutím príspevku overí rozsah týždenného pracovného času u občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, na ktorého sa príspevok poskytuje. Ak je rozsah týždenného pracovného času nižší ako rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, príspevok sa poskytuje v pomernej časti výšky podľa odseku 7.

(9)

Úrad poskytuje príspevok na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom alebo medzi úradom a samostatne zárobkovo činnou osobou.

(10)

Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 9 obsahuje

a)

identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)

počet občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, na ktorých sa príspevok poskytuje, s uvedením počtu občanov so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce, ktorí majú pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, a rozsah dohodnutého pracovného času,

c)

sídlo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,

d)

maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,

e)

záväzok zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

f)

podmienky poskytnutia príspevku,

g)

spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

h)

podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok,

i)

ďalšie dohodnuté náležitosti.

(11)

Úrad poskytuje príspevok za kalendárny štvrťrok vo výške preukázanej na základe dokladov o úhrade vynaložených nákladov podľa odsekov 2 až 6 za príslušný kalendárny štvrťrok, najviac vo výške 25 % zo súm ustanovených v odseku 7. Doklady podľa prvej vety sú zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba povinní predložiť úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa príspevok poskytuje. Úrad poskytne príspevok do 60 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov podľa prvej vety.

DEVIATA ČASŤ

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

§ 62
(1)

Zamestnávateľ môže získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre vlastným výberom alebo za pomoci úradov na celom území Slovenskej republiky.

(2)

Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu. Zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.

(3)

Zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených osobitným predpisom.22) Zamestnávateľ je povinný na požiadanie občana preukázať nutnosť vyžadovaného osobného údaja. Kritériá na výber zamestnanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre všetkých občanov.

(4)

Povinnosti zamestnávateľa voči úradu pri hromadnom prepúšťaní ustanovuje osobitný predpis.20)

(5)

Zamestnávateľ nesmie vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi za vykonanú prácu v súvislosti s jeho prijatím do zamestnania a vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi za vykonanú prácu v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania v prospech osoby, ktorá sprostredkovala zamestnanie.

(6)

Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.60d)

§ 63 - Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Zamestnávateľ je povinný

a)

zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,

b)

vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,

c)

viesť evidenciu zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. L, na účel písmena d),

d)

poskytovať úradu na základe jeho žiadosti údaje z evidencie podľa písmena c),

e)

zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

(2)

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 písm. e) započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.

(3)

Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. e) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú príslušníci Policajného zboru, príslušníci Slovenskej informačnej služby, príslušníci Národného bezpečnostného úradu, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Horskej záchrannej služby, ozbrojení príslušníci finančnej správy a profesionálni vojaci, ktorí vykonávajú štátnu službu podľa osobitných predpisov,60e) a zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.61)

(4)

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

(5)

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti.

§ 64 - Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. e) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

(2)

Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. e), a integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

(3)

Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, a je určený na predaj.

(4)

Služba na účely tohto zákona je služba, ktorá je poskytovaná integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

(5)

Pri zákazke na odobratie tovaru výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. e) zadaním zákazky. Pri zákazke na prijatie služby výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,7-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. e) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety alebo podľa druhej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

(6)

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.46b)

(7)

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. e), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. e), po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb podľa odseku 6 a výškou zákazky podľa odseku 5. Výsledná hodnota vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor. Ak súčasťou jednej zákazky je odobratie tovaru aj prijatie služby, zamestnávateľ je povinný preukázať samostatne výšku časti zákazky na odobratie tovaru a výšku časti zákazky na prijatie služby; ak to zamestnávateľ nepreukáže, celá zákazka sa považuje za zákazku na odobratie tovaru.

(8)

Ak integračný podnik, v ktorom najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránená dielňa alebo fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, na účely odseku 7 sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

(9)

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. e) zadaním zákazky podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

§ 64a - Zadávanie vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. e) môže zamestnávateľ, ktorý je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, plniť realizáciou vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.61aaa)

(2)

Výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 2 000 eur. Realizácia vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní sa preukazuje kópiou súťažných podkladov verejného obstarávania a kópiou zmluvy o realizácii vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní.

§ 65 - Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. e), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

(2)

Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, odvod podľa odseku 1 sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom 0,3-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ odvod podľa odseku 1 odvádza, polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím a počtu občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. e).

(3)

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom určeným ústredím.

(4)

Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

§ 65a

Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj vzájomnou kombináciou plnenia povinností podľa § 63 ods. 1 písm. e), § 64 alebo § 65.

§ 65b - Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov a s plnením povinností pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov podľa § 46, § 46a, § 47, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 53a, § 53b, § 53d, § 54, § 56, § 57, § 59, § 60 a s plnením povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63, § 64, § 65 zabezpečuje ústredie, úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorú ústredie na tento účel vybralo podľa osobitného predpisu.18aa)

DESIATA ČASŤ

Evidencia údajov a pohľadávok

§ 67 - Spracúvanie, zverejňovanie a ochrana údajov
(1)

Ústredie je prevádzkovateľom22) centrálneho informačného systému na účely služieb zamestnanosti.

(2)

Úrad je prevádzkovateľom22) informačného systému, z ktorého sa poskytujú údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 3 a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 69 do centrálneho informačného systému ústredia.

(3)

Ministerstvo je prevádzkovateľom22) informačného systému, do ktorého ústredie poskytuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 69 zo svojho centrálneho informačného systému na analytické účely a na štatistické účely.

(4)

Ministerstvo, ústredie a úrad na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, zamestnávateľov, štátnych príslušníkov tretích krajín, občanov so zdravotným postihnutím a voľných pracovných miest, na účely poskytovania služieb zamestnanosti podľa tohto zákona, na analytické účely a na štatistické účely spracúvajú osobné údaje v súlade s osobitným predpisom.22) Ústredie a úrad spracúvajú údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 3 a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 69 na účel vytvorenia ich elektronického obrazu a ich evidencie v elektronickom registratúrnom systéme ústredia a úradu kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií. Na formulároch vydávaných ústredím podľa tohto zákona možno požadovať alebo uvádzať osobné údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 3.

(5)

Ústredie a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

(6)

Sociálna poisťovňa na účely tohto zákona poskytuje ústrediu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. E.

(7)

Inšpektorát práce poskytuje ústrediu a úradu

a)

oznámenie o zistení nelegálnej práce a uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, ktoré obsahuje obchodné meno zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, identifikačné číslo organizácie a dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,

b)

zoznam všetkých zistených fyzických osôb vykonávajúcich nelegálnu prácu u zamestnávateľa podľa písmena a), ktorý obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu fyzickej osoby a dátum zistenia nelegálnej práce.

(8)

Ústav informácií a prognóz školstva na účely tohto zákona poskytuje ústrediu osobné údaje o absolventoch stredných škôl a vysokých škôl v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. F.

(9)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje ústrediu na účely tohto zákona osobné údaje z centrálneho registra poistencov v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. G.

(10)

Z informačného systému ústredia a úradu Ministerstvo financií Slovenskej republiky získava údaje o uchádzačoch o zamestnanie na účely zostavenia, vyhodnocovania a prognózovania rozpočtu verejnej správy vrátane hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov61aa) a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, útvar Policajného zboru a inšpektorát práce získavajú informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktoré sú potrebné na plnenie úloh v rozsahu ich pôsobnosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na účely tohto zákona poskytuje ústrediu údaje zo živnostenského registra v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. H. Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa poskytujú údaje o uchádzačoch o zamestnanie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov.61ab) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky sa poskytujú údaje o uchádzačoch o zamestnanie v rozsahu nevyhnutnom na účel hodnotenia efektivity podporných programov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

(11)

Orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom, Sociálnej poisťovni, obciam, súdom a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom sa údaje o uchádzačoch o zamestnanie a záujemcoch o zamestnanie a o voľných pracovných miestach poskytujú bezplatne. Orgánom štátnej správy sa poskytujú štatistické informácie a analýzy o trhu práce bezplatne.

(12)

Ústredie a úrad poskytujú štatistické údaje o uchádzačoch o zamestnanie a údaje zo svojich administratívnych zdrojov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.13b)

(13)

Ústredie zverejňuje štatistické informácie o nezamestnanosti, aktívnych opatreniach na trhu práce a aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie v súlade s metodickými pokynmi, ktoré vydá ministerstvo; informácie zverejňuje za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(14)

Úrad môže štatistické údaje bez osobných údajov o zamestnávateľovi zverejňovať len so súhlasom príslušného zamestnávateľa.

(15)

Úrad poskytuje obci informácie o štátnom príslušníkovi tretej krajiny podľa § 22 ods. 5 písm. a) a § 23b ods. 6 písm. a) uvedením jeho mena, priezviska a miesta pobytu.

(16)

Ústredie poskytuje Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátom práce elektronicky z informačného systému údaje z evidencie podľa § 12 písm. z) druhého bodu až štvrtého bodu na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov. Ústredie poskytuje Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátom práce zoznam zamestnávateľov, ktorí nesplnili povinnosť podľa § 23b ods. 6 druhej vety.

(17)

Sprostredkovateľ, agentúra dočasného zamestnávania a agentúra podporovaného zamestnávania vymaže vo svojom informačnom systéme osobné údaje vedené v evidencii podľa § 28 písm. a), § 31 ods. 1 písm. f) a § 58 ods. 13 písm. c) po splnení účelu podľa § 28 písm. b), § 31 ods. 1 písm. g) a § 58 ods. 13 písm. d).

(18)

Zamestnávateľ spracúva údaje v rozsahu podľa prílohy č. 1 písm. L kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií za prijatia primeraných bezpečnostných opatrení podľa osobitného predpisu.61ac) Zamestnávateľ vymaže vo svojom informačnom systéme osobné údaje vedené v evidencii podľa § 63 ods. 1 písm. c) po skončení zamestnania dotknutého zamestnanca.

§ 67a - Evidencia pohľadávok
(1)

Ústredie zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky.

(2)

Zoznam fyzických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a)

meno a priezvisko fyzickej osoby,

b)

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,

c)

výšku pohľadávky.

(3)

Zoznam právnických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a)

obchodné meno právnickej osoby,

b)

sídlo právnickej osoby,

c)

výšku pohľadávky.

(4)

Na zverejnenie údajov podľa odsekov 1 a 2 sa nevyžaduje súhlas fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorých sa údaje týkajú.

JEDENÁSTA ČASŤ

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

§ 68
(1)

Kontrolnú činnosť vykonáva ministerstvo, ústredie a úrad. Pri finančnej kontrole podľa osobitného predpisu61a) ministerstvo, ústredie a úrad spolupracujú s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(2)

Ministerstvo, ústredie a úrad vykonávajú vonkajšiu kontrolnú činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.62)

(3)

Vonkajšia kontrolná činnosť je kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre účastníkov právnych vzťahov podľa § 2.

(4)

Kontrolná činnosť podľa odseku 3 zahŕňa okrem oprávnení kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov62) aj oprávnenia

a)

vstupovať voľne a kedykoľvek na pracoviská podliehajúce kontrole a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na súkromné pozemky a komunikácie a do budov a priestorov, v ktorých je zabezpečované ubytovanie podľa § 23b ods. 12,

b)

požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.

(5)

Generálny riaditeľ ústredia môže určiť úrad, ktorý vykoná kontrolnú činnosť podľa odseku 3 v územnom obvode iného úradu v rozsahu písomného poverenia generálneho riaditeľa; v rozsahu tohto poverenia kontrolnú činnosť podľa odseku 3 nevykoná úrad, v ktorého územnom obvode ju vykoná úrad určený v poverení.

(6)

Policajný zbor je povinný orgánu kontroly poskytnúť na jeho žiadosť spoluprácu a ochranu62a) pri vykonávaní kontrolnej činnosti; o spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak sa odôvodnene predpokladá ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej kontrolnú činnosť alebo marenie výkonu kontrolnej činnosti.

(7)

Vnútorná kontrolná činnosť na účely tohto zákona je kontrola plnenia úloh ústredia, úradov a nimi zriadených pracovísk.

§ 68a - Správne delikty
(1)

Ústredie a úrad uložia pokutu

a)

zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 eura, ak tento zákon neustanovuje inak; to sa nevzťahuje na porušenie povinnosti podľa § 62 ods. 6,

b)

právnickej osobe alebo fyzickej osobe za vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia od 5 000 eur do 100 000 eur,

c)

právnickej osobe alebo fyzickej osobe za porušenie povinnosti podľa § 23b do 100 000 eur.

(2)

Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov, závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.

(3)

Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení týchto povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.

(4)

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 68b - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá neplní povinnosti podľa § 28 a neoprávnene sprostredkúva zamestnanie za úhradu.

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331,93 eura.

(3)

Priestupky prejednáva úrad.

(4)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.62b)

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 69 - Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)

podrobnosti sledovania dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní podľa § 32 ods. 2 písm. g),

b)

sumu cestovných výdavkov, od ktorej sa poskytuje náhrada cestovných výdavkov, a výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 11 písm. d),

c)

podrobnosti o evidencii uchádzačov o zamestnanie a formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 33 až 35 a § 36,

d)

podrobnosti o evidencii záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39,

e)

podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest podľa § 40,

f)

podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43,

g)

výšku príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a od počtu odpracovaných dní v mesiaci a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53,

h)

podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b.

§ 70
(1)

Na konanie podľa § 12 písm. l), t), ac) a af) a § 13 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. b) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,63) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodlo ústredie o opravných prostriedkoch, rozhoduje generálny riaditeľ ústredia.

(3)

Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu o

a)

nezaradení a vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

b)

povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65.

(4)

Na účely tohto zákona

a)

sa nevyžaduje oznámiť účastníkovi konania začatie konania,

b)

za posledný deň lehoty podľa tohto zákona sa považuje nasledujúci pracovný deň, ak lehota na úkon, ktorý vyžaduje osobnú účasť účastníka konania, pripadne na deň pracovného pokoja,

c)

sa nevyžaduje dať účastníkovi konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladu, spôsobu jeho zistenia, prípadne mohol navrhnúť jeho doplnenie, ak ide o konanie o vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) až d), g), o) a p), ktoré sa začalo na základe oznámenia uchádzača o zamestnanie o zmene skutočností rozhodných pre jeho vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

(5)

Právoplatné rozhodnutia úradu sú preskúmateľné súdom v správnom súdnictve.

(6)

Na príspevky poskytované podľa § 46 ods. 4, § 46a, § 47, § 49 až 52, § 53b, § 53d, § 56 a 57 nie je právny nárok. Na príspevky poskytované v rámci projektu alebo programu podľa § 54 nie je právny nárok, ak podmienky projektu alebo programu neustanovujú inak.

(7)

Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona alebo príspevku v rámci projektu alebo programu podľa § 54 žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činná osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je, že

a)

má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,36)

b)

má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

c)

nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

d)

nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

e)

nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,63aaaa)

f)

nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

g)

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

(8)

Splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až e) a g) zisťuje ústredie alebo úrad; splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až c) môže preukázať aj žiadateľ. Splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. f) preukazuje žiadateľ. Národný inšpektorát práce je povinný do 15 pracovných dní poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienky podľa § 21b ods. 4 písm. a) druhého bodu a § 22 ods. 3 písm. b).

(9)

Ak ide o poskytnutie príspevku podľa § 54 ods. 1 písm. e),

a)

podmienka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,

b)

podmienka podľa odseku 7 písm. b) sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,

c)

podmienka podľa odseku 7 písm. d) sa považuje za splnenú, ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov,

d)

splnenie podmienok podľa odseku 7 sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, ak nie je preukázaný opak,

e)

žiadateľ je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok, ak úrad dodatočne zistí, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nespĺňal podmienky podľa odseku 7.

(10)

V konaní podľa § 13 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu úrad rozhodne do siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti podľa prvej vety nevydal rozhodnutie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým udelil súhlas zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Za deň doručenia rozhodnutia podľa druhej vety sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti podľa prvej vety.

(11)

Poskytovanie príspevku podľa tohto zákona alebo príspevku v rámci projektu alebo programu podľa § 54 právnickej osobe, fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe sa zastaví dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Právnická osoba, fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,63aaab) je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vrátiť príspevok podľa tohto zákona poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

(12)

Na základnú školu, ktorá zabezpečuje prípravný kurz na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie, nevyžaduje sa akreditácia podľa osobitného predpisu.63aaa)

(13)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.28b)

(14)

Ak poskytnutie príspevku podľa tohto zákona predstavuje pomoc podľa osobitného predpisu,63aa) pri poskytovaní príspevku sa postupuje v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.63ab)

(15)

Na príspevky, pri výpočte ktorých sa zohľadňuje celková cena práce, sa za rozhodujúce obdobie považuje obdobie, v ktorom bola uzatvorená písomná dohoda o poskytnutí príspevku. Počas poskytovania príspevku sa neprihliada na zmenu výšky priemernej mzdy podľa § 49 ods. 4 a na výsledok ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu.63ac)

(16)

Rozhodnutia a dokumenty vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky ústredia alebo úradu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.

(17)

Ústredie zverejňuje na svojom webovom sídle vzory formulárov, ktoré určuje podľa tohto zákona.

(18)

Zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba môžu predkladať žiadosť a preukazovať splnenie povinností podľa tohto zákona aj elektronickými prostriedkami podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.35e)

(19)

Na účely § 32 ods. 6 a 12, § 34 ods. 1, § 43 ods. 8, § 46 ods. 5 a 7 písm. g), § 46a ods. 5, § 48a ods. 2, § 52, § 53 a 53a sa za trvalý pobyt považuje aj obvyklý pobyt. Obvyklým pobytom sa rozumie adresa odlišná od trvalého pobytu, ktorú občan uvedie ako obvyklý pobyt v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Obvyklý pobyt nie je možné počas vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie meniť.

(20)

Identifikačným údajom účastníka dohody podľa tohto zákona je

a)

obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, bankové spojenie, názov ekonomickej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností a

1.

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu,

2.

meno a priezvisko, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,

b)

meno a priezvisko, rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny, adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu alebo obvyklého pobytu, ak ide o fyzickú osobu.

(21)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 70a - Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti sprostredkovania zamestnávania za úhradu, postup podávania žiadostí o povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, rozhodovanie o udelení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu a výkon dozoru nad sprostredkovateľmi zamestnávania za úhradu podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,63a) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 71 - Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová
a)

„občan so zmenenou pracovnou schopnosťou“, rozumie sa tým „občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“,

b)

„občan so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím“, rozumie sa tým „občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“,

c)

„evidovaný nezamestnaný“, rozumie sa tým „uchádzač o zamestnanie“,

d)

„evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie“, rozumie sa tým „evidencia uchádzačov o zamestnanie“,

e)

„evidencia zamestnaných občanov a občanov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok hľadajúcich zamestnanie“, rozumie sa tým „evidencia záujemcov o zamestnanie“.

§ 72 - Prechodné ustanovenia
(1)

Občan uznaný za občana so zmenenou pracovnou schopnosťou a občan uznaný za občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím pred 1. januárom 2004 sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) až do vydania rozhodnutia Sociálnej poisťovne. Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sa na účely § 50, § 54, § 55 až 57, § 60 a 63 naďalej považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

(2)

Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 50 pred 1. januárom 2006, sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan prijatý na pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom na základe dohody podľa § 50 ods. 8, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

(3)

Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 56 a 60 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 56 pred 1. januárom 2006, sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan prijatý na pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na základe dohody podľa § 56 ods. 12, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

(4)

Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 pred 1. januárom 2006 a ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2005, sa na účely § 57 považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) počas dvoch rokov odo dňa začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

(5)

Občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 pred 1. januárom 2006 a ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2005, sa prestane poskytovať príspevok podľa § 60 po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku za podmienok podľa § 60 ods. 1.

(6)

Na účely plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

(7)

Na účely realizácie projektov podľa § 54 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

(8)

Úrad zabezpečí povinnosti ustanovené v § 43 ods. 5 najneskôr do 31. decembra 2004.

(9)

Príspevok podľa § 56, § 59 a 60 sa v roku 2004 poskytuje pre výrobné družstvá invalidov Slovenskému zväzu výrobných družstiev zo štátneho rozpočtu na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi ministerstvom a Slovenským zväzom výrobných družstiev.

(10)

Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané Národným úradom práce pred 1. januárom 2004 zostávajú v platnosti do 31. decembra 2005.

(11)

Práva a povinnosti z dohôd o poskytnutí návratných príspevkov na podporu podnikateľských projektov zamestnanosti uzatvorených pred 1. januárom 2004 Národným úradom práce, krajskými úradmi práce prechádzajú 1. januára 2004 na ústredie.

(12)

Správne konanie začaté pred 1. januárom 2004 generálnym riaditeľstvom Národného úradu práce, krajským úradom práce a okresným úradom práce dokončia po 1. januári 2004 ústredie a úrad.

(13)

Výbor pre otázky zamestnanosti zriadený podľa doterajších predpisov64) sa považuje za výbor pre otázky zamestnanosti zriadený podľa tohto zákona.

(14)

Pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie sa podľa § 21 až 23 postupuje v období od 1. februára 2004 do dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

(15)

Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania aj z územia Slovenskej republiky na územie členských štátov Európskej únie a z územia členských štátov Európskej únie na územie Slovenskej republiky bezplatne odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

(16)

Ústredie a úrad sprostredkúvajú zamestnanie v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré upravujú slobodný pohyb v rámci Európskych spoločenstiev odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

(17)

Podľa tohto zákona sa postupuje aj vtedy, ak dohoda o poskytnutí príspevku podľa § 49 a 57 bola uzatvorená pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

§ 72a
(1)

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom 2006 a na ktorého vzdelávanie a prípravu pre trh práce bol pred 1. januárom 2006 poskytnutý príspevok podľa doterajších predpisov, úrad môže poskytnúť do 31. decembra 2007 iba príspevok na druhú vzdelávaciu aktivitu a na každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu podľa § 46 ods. 4.

(2)

Záujemcovi o zamestnanie, ktorému bol pred 1. januárom 2006 poskytnutý príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa doterajších predpisov, môže úrad poskytnúť príspevok podľa § 46 ods. 6 až po uplynutí dvoch rokov od poskytnutia príspevku pred 1. januárom 2006.

(3)

Paušálny príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov zamestnávateľa spojených s vykonávaním absolventskej praxe poskytovaný na základe uzatvorenej písomnej dohody s úradom pred 1. januárom 2006 sa poskytuje do uplynutia dohodnutej dĺžky vykonávania absolventskej praxe.

(4)

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydané alebo predĺžené pred 1. januárom 2006 sa považuje za povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydané na dobu neurčitú.

(5)

Odborný poradca, ktorý do 31. decembra 2005 vykonával odbornú poradenskú činnosť podľa predpisov platných do 31. decembra 2005 a nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa § 43 ods. 3, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2009, a ak začal do 31. decembra 2009 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do ukončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2012.

§ 72b
(1)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(2)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 56 zamestnávateľovi, sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(3)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 57 občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie dva roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(4)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 59 zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe sa za zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) a ktorým poskytuje pomoc pracovný asistent, považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(5)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 60 právnickej osobe na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(6)

Na účely poskytovania príspevku podľa § 60 fyzickej osobe na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie dva roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(7)

Do povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny rok sa na účely § 63 a na účely zadávania zákaziek podľa § 64 započítava aj občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok. Podľa prvej vety sa postupuje už za celý kalendárny rok 2006.

(8)

Na účely realizácie projektov podľa § 54 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

§ 72c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2007

Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo do 31. decembra 2006 udelené povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov a je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, do skončenia platnosti povolenia na prechodný pobyt.

§ 72d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. máju 2008
(1)

Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala sprostredkovanie zamestnania za úhradu a fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 konala v mene právnickej osoby vykonávajúcej sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa predpisov platných do 30. apríla 2008 a nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa podľa § 26 ods. 7, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2013, a ak začala do 31. decembra 2013 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2019.

(2)

Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala činnosť agentúry dočasného zamestnávania a fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 konala v mene právnickej osoby vykonávajúcej činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa predpisov platných do 30. apríla 2008 a nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa podľa § 29 ods. 3, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2013, a ak začala do 31. decembra 2013 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2019.

(3)

Zamestnanec úradu, ktorý do 30. apríla 2008 vykonával sprostredkovanie zamestnania podľa § 32, môže činnosť agenta pre pracovné miesta podľa § 32 ods. 5, ak nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2013, a ak začal do 31. decembra 2013 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2019.

(4)

Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala činnosť agentúry podporovaného zamestnávania a fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 konala v mene právnickej osoby vykonávajúcej činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa predpisov platných do 30. apríla 2008 a nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa § 58 ods. 5, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2015, a ak začala do 31. decembra 2015 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2021.

(5)

Pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 64a, § 65 a 65a za celý kalendárny rok 2008 sa postupuje podľa tohto zákona.

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej k 1. marcu 2009

§ 72e
(1)

Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku do 31. decembra 2010, sa podmienky podľa § 50b ods. 1 písm. b) a c) na účel priznania postavenia sociálneho podniku považujú za splnené.

(2)

U právnickej osoby, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj sa na účely započítavania najmenej 30 % celkového počtu zamestnancov podľa § 50b ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2010 započítavajú zamestnanci, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie.

§ 72f

V období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely § 53d ods. 2 splnenie podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti podľa § 53d ods. 2 prvej vety nevyžaduje.

§ 72g

Príspevky podľa § 50d až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.

§ 72h - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. aprílu 2009
(1)

Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku do 31. decembra 2010, sa podmienky podľa § 50b ods. 1 písm. a) až c) na účel priznania postavenia sociálneho podniku považujú za splnené.

(2)

U právnickej osoby, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu,53) a u právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, sa na účely započítavania najmenej 30 % celkového počtu zamestnancov podľa § 50b ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2010 započítavajú zamestnanci, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie.

(3)

Sociálnemu podniku, ktorým je obec, samosprávny kraj, združenie obcí, združenie samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu,65) a sociálnemu podniku, ktorého zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, sa do 31. decembra 2010 poskytuje príspevok podľa § 50c aj na zamestnancov, ktorí boli pred prijatím do pracovného pomeru uchádzačmi o zamestnanie.

(4)

Ustanovenie § 72e sa od 1. apríla 2009 nepoužije.

§ 72i - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 7. júlu 2009
(1)

Za obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009 sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov poskytne právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do 31. júla 2009. Príspevok najviac vo výške 50 % zo súm ustanovených v § 60 ods. 6 na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa § 60 ods. 2 až 5 za obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009 poskytne príslušný úrad do 31. augusta 2009.

(2)

Za obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 sa príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov poskytne právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do 31. októbra 2009. Príspevok najviac vo výške 25 % zo súm ustanovených v § 60 ods. 6 na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa § 60 ods. 2 až 5 za obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 poskytne príslušný úrad do 30. novembra 2009.

§ 72j - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. decembru 2009

V období od 1. decembra 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely poskytnutia príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 nevyžaduje splnenie podmienky vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace u znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a). Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010

§ 72k
(1)

Príspevok podľa § 50i sa poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011.

(2)

V konaní začatom pred 1. marcom 2010, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 28. februára 2010.

§ 72l
(1)

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 sa do 31. decembra 2010 môže opakovane vykonávať bez obmedzenia počtu jej opakovaných vykonávaní.

(2)

Uchádzač o zamestnanie podľa § 52 ods. 1, ktorý do 28. februára 2010 vykonával aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 vrátane jej opakovaného vykonávania, môže byť do 31. decembra 2010 opätovne zaradený na jej vykonávanie bez obmedzenia počtu jej opakovaných vykonávaní.

(3)

Aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa odsekov 1 a 2 možno opakovane vykonávať v rozsahu najviac šiestich kalendárnych mesiacov.

(4)

Pri opakovanom vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa odsekov 1 a 2 sa príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec poskytuje na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec, mesačne najviac vo výške 4 % a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec, mesačne najviac vo výške 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec.

§ 72m - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané ústredím do 31. mája 2010 stráca platnosť 31. decembra 2010.

(2)

Pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa a zrušení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa do 31. decembra 2010 postupuje podľa právneho predpisu účinného do 31. mája 2010.

§ 72n

O príspevok podľa § 50j z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného predpisu55) v období od 1. mája 2010 do dňa vyhlásenia tohto zákona možno požiadať do šiestich mesiacov odo dňa vyhlásenia tohto zákona.

Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2010

§ 72o
(1)

Príspevky podľa § 50e až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.

(2)

Príspevok podľa § 50d sa poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011.

(3)

Ustanovenie § 72g sa od 1. decembra 2010 nepoužije.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

§ 72p
(1)

Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 51a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2010.

(2)

Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných od 1. januára 2011.

(3)

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) za rok 2010 zadaním zákazky podľa § 64 alebo odoberaním výrobkov alebo služieb podľa § 64a účinných do 31. decembra 2010 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca 2011.

§ 72r

Projekty a programy schválené pred 1. januárom 2011 podľa § 54 účinného do 31. decembra 2010 sa dokončia podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2010.

§ 72s - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2012, sa postupuje podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2011.

§ 72t - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
(1)

Konanie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a konanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie začaté pred 1. májom 2013, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.

(2)

Ustanovenie § 72d ods. 2 sa od 1. mája 2013 neuplatní. Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2013 vykonávala činnosť agentúry dočasného zamestnávania alebo konala v mene právnickej osoby vykonávajúcej činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013 a ktorá

a)

nemá skončené vysokoškolské vzdelanie, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2013, a ak do 30. apríla 2013 začala alebo do 31. decembra 2013 začne štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2020,

b)

do 30. apríla 2013 začala alebo do 31. decembra 2013 začne štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, môže uvedenú činnosť vykonávať až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2019, a ak začne do 31. decembra 2019 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2024,

c)

má skončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ale nemá skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2019, a ak začne do 31. decembra 2019 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2024.

(3)

Pri poskytovaní náhrady časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzača o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb podľa § 43 ods. 8 účinného do 30. apríla 2013 na základe žiadosti podanej pred 1. májom 2013 sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.

(4)

Pri poskytovaní dávky podľa § 48b účinného do 30. apríla 2013, na ktorú vznikol uchádzačovi o zamestnanie alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, nárok pred 1. májom 2013, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013. Konanie o priznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení dávky podľa § 48b začaté pred 1. májom 2013, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.

(5)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečované uchádzačovi o zamestnanie, ktoré sa začali pred 1. májom 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013. Pri poskytovaní príspevkov a úhrady výdavkov uchádzačovi o zamestnanie podľa § 46 ods. 4, 6 a 9 účinných do 30. apríla 2013 na základe dohody uzatvorenej pred 1. májom 2013 sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.

(6)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečované záujemcovi o zamestnanie, ktoré sa začali pred 1. májom 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013. Pri poskytovaní príspevkov a úhrady výdavkov záujemcovi o zamestnanie podľa § 46 ods. 5, 7 a 9 účinných do 30. apríla 2013 na základe dohody uzatvorenej pred 1. májom 2013 sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.

(7)

Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody o poskytnutí príspevku podľa § 49, § 49a, § 50, § 50a, § 50c, § 50i, § 50j, § 51, § 52a, § 55a, § 56, § 56a, § 57, § 57a a 59 účinných do 30. apríla 2013, ktorá bola uzatvorená pred 1. májom 2013, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.

(8)

Pri poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 na základe žiadosti podanej pred 1. májom 2013, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.

(9)

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktoré úrad priznal pred 1. májom 2013, sa považuje za postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa tohto zákona, až kým úrad neprizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa tohto zákona, najdlhšie do 31. decembra 2014.

(10)

Pri poskytovaní príspevku podľa § 60 za prvý štvrťrok a druhý štvrťrok roku 2013 sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.

(11)

Pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 65 a 65a za celý rok 2013 sa postupuje podľa tohto zákona.

§ 72u - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydané pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013 sa považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, podľa § 21a v znení účinnom od 1. januára 2014.

(2)

Ústredie posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013. Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydané na základe žiadosti podľa prvej vety sa považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, podľa § 21a v znení účinnom od 1. januára 2014.

(3)

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru 2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, a to do zániku platnosti tohto povolenia na zamestnanie.

(4)

Úrad posúdi žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013. Povolenie na zamestnanie vydané na základe žiadosti podľa prvej vety sa na účely § 21b považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.

(5)

Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru 2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a jeho nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny nepresiahol 12 mesiacov, a to do skončenia tohto pracovnoprávneho vzťahu.

(6)

Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru 2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie a jeho nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky nepresiahol 12 mesiacov, a to do skončenia tohto pracovnoprávneho vzťahu.

(7)

Na účely § 22 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa za zmluvu, na základe ktorej je štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, považuje aj dodatok k tejto zmluve uzatvorenej pred 1. januárom 2014, ktorý upravuje počty a profesie vyslaných zamestnancov a obdobie ich vyslania, uzatvorený po 31. decembri 2013.

(8)

Úrad posúdi žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013. Predĺženie povolenia na zamestnanie vydané na základe žiadosti podľa prvej vety sa na účely § 21b považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.

§ 72v - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Pri poskytovaní príspevku na vykonávanie absolventskej praxe na základe dohody o absolventskej praxi podľa § 51, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2015, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.

(2)

Výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 47, ktorý sa začal pred 1. januárom 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.

§ 72w - Prechodné ustanovenie účinné od 15. decembra 2015

Sociálny podnik, ktorý má priznané postavenie sociálneho podniku podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015, je sociálny podnik pracovnej integrácie.

§ 72x - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Pri poskytovaní príspevku na presťahovanie za prácou podľa § 53a v znení účinnom do 31. decembra 2015 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2016 sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.

(2)

Občan, ktorému neuplynula lehota na podanie žiadosti podľa § 53a ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2015, môže požiadať o poskytnutie príspevku na presťahovanie za prácou podľa § 53a v znení účinnom do 31. decembra 2015 do uplynutia tejto lehoty. Pri poskytovaní príspevku na presťahovanie za prácou podľa § 53a v znení účinnom do 31. decembra 2015 na základe žiadosti podanej podľa prvej vety sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.

§ 72y - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Ústredie a úrad posúdi žiadosť právnickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona podanú pred 1. júlom 2016 podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 72z - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

§ 72aa - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017
(1)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu13) podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017, môže túto zárobkovú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. júla 2017. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť podľa prvej vety aj po 31. júli 2017, z evidencie uchádzačov o zamestnanie 1. augustom 2017. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na uchádzača o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu.13aa) Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť podľa prvej vety, ak mesačná mzda alebo odmena za jej vykonávanie nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny; úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom, ktorým prestal spĺňať uvedenú podmienku.

(2)

Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 za obdobie pred 1. májom 2017 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2017. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku podľa prvej vety.

(3)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 a tento pracovnoprávny vzťah trvá aj po 30. apríli 2017, a uchádzač o zamestnanie, ktorý má uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru so začatím plynutia jej doby od 1. mája 2017, je povinný do 9. mája 2017 predložiť úradu kópiu tejto dohody. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia nesplnenia povinnosti podľa prvej vety. Úrad znovu zaradí občana, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zaradenie podľa druhej vety, do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(4)

U uchádzača o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 a tento pracovnoprávny vzťah trvá aj po 30. apríli 2017, sa podmienka podľa § 6 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu, že uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom, považuje za splnenú.

(5)

Na uchádzača o zamestnanie, ktorý je súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorených pred 1. májom 2017, sa nevzťahuje ustanovenie § 6 ods. 3.

(6)

Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 a vykonával absolventskú prax, dobrovoľnícku službu, menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj a ktorý túto absolventskú prax, dobrovoľnícku službu alebo tieto menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj vykonáva aj po 30. apríli 2017, môže byť v tomto pracovnoprávnom vzťahu najdlhšie do 9. júna 2017. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu podľa prvej vety a ktorý vykonáva absolventskú prax, dobrovoľnícku službu, menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj aj po 9. júni 2017, z evidencie uchádzačov o zamestnanie 10. júnom 2017. Úrad znovu zaradí občana, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zaradenie podľa druhej vety, do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(7)

Pri poskytovaní príspevkov podľa § 53 a 53a, ktoré sa začalo pred 1. májom 2017, sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2017. Úrad vybaví žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 53 alebo § 53a podanú pred 1. májom 2017, ktorá nebola vybavená, podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2017.

(8)

Úrad rozhodne o žiadosti o priznanie, zrušenie, zmenu alebo pozastavenie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo o vydanie duplikátu dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podanej pred 1. májom 2017, ktorá nebola vybavená, podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2017.

§ 72ab - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2017

Pri poskytovaní príspevku podľa § 60 za štvrtý štvrťrok roku 2017 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2017.

§ 72ac - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017
(1)

Platné povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo vnútropodnikového presunu vydané pred 1. májom 2017 zostáva v platnosti.

(2)

Úrad posúdi žiadosť o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo vnútropodnikového presunu podanú pred 1. májom 2017 podľa predpisov účinných do 30. apríla 2017.

(3)

Pri odnímaní povolenia na zamestnanie podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa predpisov účinných od 1. mája 2017.

§ 72ad - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Ústredie zverejní na svojom webovom sídle zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za rok 2017 bola nižšia ako 5 %, do 30. júna 2018.

(2)

Úrad posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podané pred 1. májom 2018 podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018.

(3)

Platné povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 10 v znení účinnom do 30. apríla 2018 udelené pred 1. májom 2018 zostáva v platnosti; ustanovenie § 23 tým nie je dotknuté.

(4)

Pri poskytovaní príspevkov podľa § 53 a 53a, ktoré sa začalo pred 1. májom 2018, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018. Úrad vybaví žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 53 alebo § 53a podanú pred 1. májom 2018, ktorá nebola vybavená do 30. apríla 2018, podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018.

§ 72ae - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)

Konanie začaté pred 1. májom 2018, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018.

(2)

Pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) v znení účinnom do 30. apríla 2018, ktorého zamestnávateľ zamestnával k 30. aprílu 2018 a ktorého zamestnanie trvá aj po 30. apríli 2018, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018.

§ 72af - Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018
(1)

Sociálny podnik pracovnej integrácie podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018 je zamestnávateľ prechodného zamestnania.

(2)

V období od 1. mája 2018 do 31. decembra 2020 ústredie neprizná postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania; to sa nevzťahuje na žiadosť podľa druhej vety. Žiadosť o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie podaná pred 1. májom 2018, ktorá nebola vybavená, sa považuje za žiadosť o priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania.

(3)

V období od 1. mája 2018 do 31. decembra 2020 právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má

a)

postavenie chránenej dielne priznané pred 1. májom 2018, priznaním štatútu integračného podniku nezanikne jej priznané postavenie chránenej dielne,

b)

súčasne priznaný štatút integračného podniku aj priznané postavenie chránenej dielne, nepatria príspevky poskytované podľa tohto zákona chránenej dielni.

(4)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má k 31. decembru 2020 súčasne priznaný štatút integračného podniku aj priznané postavenie chránenej dielne, dňom 1. januára 2021 zaniká jej priznané postavenie chránenej dielne.

§ 72ag - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2021

Dňom 1. januára 2021 zaniká postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania.

§ 72ah - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1)

Konanie začaté pred 1. septembrom 2018, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.

(2)

Od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 splnenie podmienky bezúhonnosti podľa § 29 ods. 3 písm. a), § 50b ods. 3 písm. a) a § 58 ods. 5 písm. a) a podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. g) preukazuje žiadateľ predložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

§ 72ai - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Úrad posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podané pred 1. januárom 2019 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.

(2)

Úrad posúdi žiadosť o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona podanú pred 1. januárom 2019 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.

§ 72ak - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Pri poskytovaní príspevkov podľa § 53f a 53g, ktoré sa začalo pred 1. januárom 2020, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlásenéhov súvislosti s ochorením COVID-19

§ 72al
(1)

Za nesplnenie povinnosti podľa § 28 písm. b) druhého bodu, § 31 ods. 1 písm. f), § 50b ods. 12 písm. d), § 58 ods. 13 písm. c), § 63 ods. 5, § 64 ods. 9 a § 65 ods. 1 v termíne do 31. marca 2020, ústredie a úrad neuložia sankciu, ak povinná fyzická osoba alebo právnická osoba splní túto povinnosť dodatočne v termíne do 30. júna 2020.

(2)

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa občan môže uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.35e)

§ 72am

U zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,66) sa do 31. decembra 2020 povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

§ 72an
(1)

Pri žiadosti o príspevok podľa § 54 ods. 1 písm. e) v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b) a d) za február 2020 považujú za splnené.

(2)

Ak zamestnanec, ktorému bol bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 poskytovaný príspevok na dochádzku za prácou podľa § 53 a ktorý bol následne vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu uvedeného v § 36 ods. 1 písm. a) najneskôr do uplynutia jedného roka vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, písomne požiada o poskytovanie tohto príspevku najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do nového zamestnania, v poskytovaní tohto príspevku sa pokračuje počas obdobia zostávajúceho do uplynutia pôvodného obdobia poskytovania príspevku.

§ 72ao

Platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

§ 72ap - Prechodné ustanovenie účinné od 29. septembra 2020

V období do 31. decembra 2020 sa podmienka podľa § 29 ods. 3 písm. b) a § 70 ods. 7 písm. a) považuje za splnenú, ak ide o daňový nedoplatok dane, ktorej lehota splatnosti uplynie do 31. decembra 2020.

§ 72aq
(1)

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa občan môže uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj na základe žiadosti podanej v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.

(2)

U zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, sa do 31. decembra 2021 povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú. Ustanovenie prvej vety sa použije aj na celý mesiac január 2021.

§ 72ar

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa vykonávanie práce z domácnosti občana so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnaný v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, považuje za vykonávanie práce na pracovisku, ktoré je chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom, ak vykonávanie práce z domácnosti občana so zdravotným postihnutím dohodnutý druh práce umožňuje.

§ 72ara

U zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021 a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

§ 72as - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2022

Pri poskytovaní príspevku podľa § 50k v znení účinnom do 28. februára 2022, ktoré sa začalo pred 1. marcom 2022, sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2022. Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 50k v znení účinnom do 28. februára 2022, ktorá bola podaná pred 1. marcom 2022, vybaví úrad podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2022.

§ 72at - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2022

Konanie podľa § 13 ods. 1 písm. e) tretieho bodu začaté pred 1. aprílom 2022, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.

§ 72au - Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)

Platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine“), sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa § 21b ods. 8 písm. a) a povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 9 písm. a).

(2)

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účely vydania nového dokladu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ podľa osobitného predpisu67) aj na žiadosť zamestnávateľa. Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa prvej vety sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Zamestnávateľ k žiadosti podľa druhej vety priloží doklady podľa § 21b ods. 2 písm. a), b), d) a e) a ods. 5 a písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu.

(3)

Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. u) aj po uplynutí ôsmich týždňov na rovnakom pracovnom mieste až do skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

(4)

Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny na rovnakom pracovnom mieste aj počas konania o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

(5)

Na odseky 3 a 4 sa rovnako vzťahuje § 23a ods. 2.

§ 72av - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)

Konanie o uloženie pokuty za nelegálne zamestnávanie a konanie o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu začaté ústredím alebo úradom pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, dokončí ústredie alebo úrad podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

(2)

Pokutu za nelegálne zamestnávanie na základe výsledkov kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania začatej pred 1. januárom 2023 uloží ústredie alebo úrad podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

(3)

Na účely odsekov 1 a 2 sa porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania posudzuje podľa osobitného predpisu68) v znení účinnom od 1. januára 2023.

(4)

V konaní pred správnym súdom vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty za nelegálne zamestnávanie alebo vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu začatom pred 1. januárom 2023 zostáva ústredie účastníkom konania. Ak súd v konaní podľa prvej vety zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, v novom konaní rozhodne

a)

v prvom stupni inšpektorát práce miestne príslušný podľa sídla úradu, ktorý v pôvodnom konaní rozhodoval v prvom stupni,

b)

v druhom stupni Národný inšpektorát práce.

§ 72aw - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)

Pri plnení povinností podľa § 28 písm. b), § 31 ods. 1 písm. g), § 58 ods. 13 písm. d) a § 63 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2023 za rok 2022 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(2)

Sektorová rada zriadená podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 je sektorová rada podľa tohto zákona.

(3)

Pri poskytovaní príspevku na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2022 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2023 sa postupuje podľa § 43 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(4)

Pri poskytovaní príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa § 46 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2022 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2023 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(5)

Pri poskytovaní príspevku na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 10 v znení účinnom do 31. decembra 2022 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2023 sa postupuje podľa § 46 ods. 10 a 11 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(6)

Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody o poskytnutí príspevku podľa § 49, § 50, § 50j, § 51, § 51a, § 52, § 52a, § 53c, § 53e, § 53f, § 53g, § 56 a 57 v znení účinnom do 31. decembra 2022, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2023, sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(7)

Na účely poskytovania príspevkov podľa § 49, § 50, § 56 a 57 v roku 2023 sa za podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku za rok 2022 považuje miera evidovanej nezamestnanosti za rok 2022.

(8)

Konanie začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(9)

Ustanovenie § 72au ods. 2 sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.

§ 72ax - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
(1)

Občan so zdravotným postihnutím, ktorý bol zamestnaný v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku k 31. decembru 2023, a občan so zdravotným postihnutím, ktorý vykonával alebo prevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku k 31. decembru 2023, sa do skončenia zamestnania v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo do skončenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku považuje za občana so zdravotným postihnutím so sťaženým prístupom na trh práce podľa § 55 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2024.

(2)

Konanie začaté pred 1. januárom 2024, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023.

§ 73 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 504/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 556/2001 Z. z., zákona č. 565/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 678/2002 Z. z. a zákona č. 453/2003 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z. a zákona č. 210/2003 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 5 ods. 3 prvá veta znie: „Ustanovenie odseku 2 nebráni uplatňovaniu zásad a podmienok zamestnávania výhodnejších pre zamestnancov.“.
2.
V § 5 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Vyslaným zamestnancom je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom bežne pracuje.

(5)
Ustanovenia odseku 2 písm. b) a c) sa nepoužijú v prípade počiatočnej montáže alebo prvej inštalácie tovaru, ktoré sú hlavnou súčasťou zmluvy o dodávke tovaru a sú potrebné na uvedenie dodaného tovaru do užívania a sú vykonávané kvalifikovanými zamestnancami alebo odborníkmi dodávateľského podniku, ak čas, na ktorý bol zamestnanec vyslaný, nepresiahne osem dní v období posledných 12 mesiacov od začiatku vyslania; to neplatí pre tieto práce:
a)
hĺbenie (výkopy),

b)
zemné práce (premiestňovanie zeminy),

c)
vlastné stavebné práce,

d)
montáž a demontáž prefabrikovaných dielcov,

e)
interiérové alebo inštalačné práce,

f)
úpravy,

g)
renovačné práce,

h)
opravy,

i)
rozoberanie (demontáž),

j)
demolačné práce,

k)
údržba,

l)
maliarske a čistiace práce v rámci údržby,

m)
rekonštrukcie.“.

3.
§ 58 vrátane nadpisu znie:

㤠58
Dočasné pridelenie
(1)
Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa so zamestnancom písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len „užívateľský zamestnávateľ").

(2)
V pracovnej zmluve uzatvorenej medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom sa agentúra dočasného zamestnávania zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania.

(3)
Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia. Tieto náležitosti musí obsahovať aj pracovná zmluva uzatvorená medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom, ak sa táto pracovná zmluva uzatvára na určitú dobu.

(4)
Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom. Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania.

(5)
Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť rovnako priaznivé ako u zamestnanca užívateľského zamestnávateľa, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnakú prácu ako dočasne pridelený zamestnanec s prihliadnutím na kvalifikáciu a dĺžku odbornej praxe (ďalej len „porovnateľný zamestnanec"), ak ďalej nie je ustanovené inak.

(6)
Pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú:
a)
pracovný čas,

b)
mzdové podmienky,

c)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

d)
náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,

e)
náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov,

f)
ochrana materstva a ochrana rodičov,

g)
právo na kolektívne vyjednávanie.

(7)
Mzdové podmienky podľa odseku 5 nemusia byť rovnako priaznivé u zamestnanca prideleného agentúrou dočasného zamestnávania, ktorý plní úlohy u užívateľského zamestnávateľa menej ako šesť mesiacov a v prípade odmeňovania zamestnanca agentúrou dočasného zamestnávania medzi dvoma vyslaniami.

(8)
Mzdové podmienky podľa odseku 5 nemusia byť rovnako priaznivé u zamestnanca prideleného agentúrou dočasného zamestnávania v prípade, ak je pre dočasne prideleného zamestnanca zabezpečená primeraná ochrana v rámci kolektívnej zmluvy.

(9)
Ak zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania uhradila zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u užívateľského zamestnávateľa, má nárok na náhradu voči tomuto užívateľskému zamestnávateľovi, ak sa s ním nedohodne inak.

(10)
Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok.

(11)
Užívateľský zamestnávateľ poskytuje zamestnávateľovi a agentúre dočasného zamestnávania informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania porovnateľného zamestnanca u užívateľského zamestnávateľa.

(12)
Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec pridelený agentúrou dočasného zamestnávania,
a)
informuje dočasných zamestnancov o všetkých svojich voľných pracovných miestach tak, aby im bola poskytnutá rovnaká príležitosť ako ostatným zamestnancom získať trvalé zamestnanie,

b)
zabezpečí dočasným zamestnancom prístup k svojim sociálnym službám, ak tomu nebránia objektívne dôvody,

c)
umožní dočasným zamestnancom prístup k vzdelávaniu rovnako ako svojim zamestnancom,

d)
poskytuje zástupcom zamestnancov informácie o využívaní dočasných zamestnancov v rámci informácií o svojej situácii v zamestnanosti.

(13)
Dočasní zamestnanci sa započítavajú na účely voľby zástupcov zamestnancov podľa § 233 ods. 2 a 3.“.

4.
V § 252 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 2003“ nahrádzajú slovami „do 31. marca 2004“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 105 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti z dôvodu začatia výkonu činností zamestnanca, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada. Jednorazovým vyplatením dávky v nezamestnanosti poistencovi zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa odseku 5.“.

2.
V § 184 ods. 5 tretia veta znie: „Rozhodnutie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje za žiadosť o dávku v nezamestnanosti.“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 145/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z. a zákona č. 553/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku 150 vkladá položka 150a, ktorá znie:

„Položka 150a
a)
Vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
1.
pre fyzické osoby 500 Sk

2.
pre právnické osoby 1 000 Sk

b)
Predĺženie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
1.
pre fyzické osoby 250 Sk

2.
pre právnické osoby 500 Sk

c)
Zmena povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
1.
pre fyzické osoby 250 Sk

2.
pre právnické osoby 500 Sk

d)
Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 1 500 Sk

2.
pre právnické osoby 3 000 Sk

e)
Predĺženie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 750 Sk

2.
pre právnické osoby 1 500 Sk

f)
Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 750 Sk

2.
pre právnické osoby 1 500 Sk

g)
Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 1 500 Sk

2.
pre právnické osoby 3 000 Sk

h)
Predĺženie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 750 Sk

2.
pre právnické osoby 1 500 Sk

i)
Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania
1.
pre fyzické osoby 750 Sk

2.
pre právnické osoby 1 500 Sk

j)
Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) až i) 100 Sk

Poznámky

Správny orgán odpustí poplatok podľa písmena a) až f) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.“.

Čl. VI

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V prílohe č. 1 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa za poradové číslo 45 pripája poradové číslo 46, ktoré znie:

„46 Kežmarok“.

2.
V prílohe č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa v poradovom čísle 38 vypúšťajú slová „okres Kežmarok“.
3.
V prílohe č. 2 k zákonu č. 453/2003 Z. z. sa za poradové číslo 45 pripája poradové číslo 46, ktoré znie:

„46 Kežmarok, okres Kežmarok“.

Čl. VII

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA

  A.

  Evidencia uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 a evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 obsahuje tieto osobné údaje:

  a)

  identifikačné údaje, a to

  1.

  meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko,

  2.

  adresa trvalého pobytu,

  3.

  adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky alebo v členskom štáte Európskej únie,

  4.

  adresa obvyklého pobytu,

  5.

  rodné číslo,

  6.

  dátum a miesto narodenia,

  7.

  dátum úmrtia,

  8.

  pohlavie,

  9.

  číslo občianskeho preukazu,

  10.

  štátne občianstvo,

  11.

  národnosť,

  12.

  materinský jazyk,

  13.

  rodinný stav,

  14.

  kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),

  15.

  bankové spojenie a údaj o tom, že uchádzač o zamestnanie je majiteľom alebo disponentom bankového účtu,

  16.

  zdravotná poisťovňa,

  b)

  údaje o kvalifikácii, odborných zručnostiach, a to

  1.

  dosiahnutý stupeň vzdelania, názov školy alebo škôl, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor, dátum začatia a dátum skončenia štúdia, spôsob skončenia štúdia,

  2.

  jazykové znalosti,

  3.

  vodičské oprávnenie,

  4.

  platné osvedčenia, ďalšia odborná príprava,

  5.

  znalosti a zručnosti,

  c)

  údaje o druhu doteraz vykonávanej práce, a to

  1.

  názov zamestnávateľa,

  2.

  vykonávané zamestnanie,

  3.

  dátum začatia a dátum skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  4.

  dôvod a spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  5.

  výška príjmu,

  6.

  miesto výkonu práce (štát),

  d)

  údaje o zdravotnom stave oznámené dobrovoľne, a to

  1.

  druh postihnutia,

  2.

  úroveň zdravotného postihnutia,

  3.

  miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť,

  4.

  zdravotné obmedzenie,

  5.

  obdobie trvania zdravotného obmedzenia, zdravotného postihnutia,

  e)

  údaje o osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, a to

  1.

  meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotné obmedzenie nezaopatreného dieťaťa,

  2.

  údaje o manželke alebo manželovi – meno, priezvisko, adresa pobytu, miesto výkonu zamestnania, zmennosť zamestnania,

  f)

  informácie o dávke v nezamestnanosti, a to

  1.

  vznik nároku na dávku v nezamestnanosti,

  2.

  dátum začatia a dátum skončenia poberania dávky v nezamestnanosti,

  3.

  výška dávky v nezamestnanosti,

  4.

  údaj o výkone zamestnania v inom členskom štáte Európskej únie v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

  5.

  údaj o priznaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku v inom členskom štáte Európskej únie,

  6.

  údaj o podaní žiadosti o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok v inom členskom štáte Európskej únie,

  7.

  údaj o splnení podmienky nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok,

  8.

  údaj o poberaní pomoci v hmotnej núdzi,

  9.

  adresa na výplatu dávky v nezamestnanosti,

  g)

  údaje o pomoci v hmotnej núdzi, a to

  1.

  dátum podania žiadosti,

  2.

  dátum vzniku a zániku nároku na pomoc v hmotnej núdzi,

  3.

  dátum začatia a dátum skončenia poberania aktivačného príspevku,

  h)

  ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracovania a sú nevyhnutné na účel posúdenia vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

  B.

  Evidencia voľných pracovných miest podľa § 40 obsahuje tieto údaje:

  a)

  názov zamestnania,

  b)

  dátum možného nástupu na voľné pracovné miesto,

  c)

  miesto výkonu práce,

  d)

  forma pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  e)

  zmennosť, úväzok,

  f)

  pracovný čas,

  g)

  sezónnosť,

  h)

  predpokladané mzdové ohodnotenie,

  i)

  forma mzdy,

  j)

  kvalifikačné predpoklady (dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor) a požadovaná prax,

  k)

  požadované vedomosti a zručnosti.

  C.

  Evidencia zamestnávateľov podľa § 41 a zoznam chránených dielní a chránených pracovísk podľa § 55 obsahuje tieto údaje:

  a)

  názov a právna forma,

  b)

  identifikačné číslo alebo iný identifikátor,

  c)

  sídlo právnickej osoby alebo trvalý pobyt fyzickej osoby,

  d)

  daňové identifikačné číslo,

  e)

  prevažujúca činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

  f)

  počet zamestnancov, z toho počet občanov so zdravotným postihnutím,

  g)

  dátum založenia, dátum zrušenia,

  h)

  druh vlastníctva,

  i)

  typ zriaďovateľa (v prípade chránenej dielne alebo chráneného pracoviska),

  j)

  oblasti podnikania,

  k)

  bankové spojenie.

  D.

  Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov podľa § 41a obsahuje tieto údaje:

  a)

  osobné údaje občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov, a to

  1.

  identifikátor,

  2.

  meno, priezvisko a titul,

  3.

  číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,

  4.

  adresa v štáte trvalého pobytu a adresa na doručovanie písomností,

  5.

  dátum narodenia,

  6.

  pohlavie,

  7.

  národnosť,

  8.

  štátne občianstvo,

  9.

  rodinný stav,

  10.

  kontaktné údaje,

  11.

  bankové spojenie,

  12.

  dosiahnutý stupeň vzdelania,

  13.

  výška mesačnej mzdy,

  14.

  typ a účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky, ak bol udelený,

  15.

  adresa pobytu na území Slovenskej republiky,

  b)

  údaje o zamestnávateľovi, užívateľskom zamestnávateľovi, informujúcej organizácii, mieste a druhu vykonávanej práce, a to

  1.

  názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa,

  2.

  druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

  3.

  miesto výkonu práce,

  4.

  druh vykonávanej práce,

  5.

  vykonávané zamestnanie,

  6.

  obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať,

  7.

  obdobie, počas ktorého zamestnanie skutočne trvalo,

  8.

  kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail).

  E.

  Sociálna poisťovňa poskytuje podľa § 67 ods. 6 ústrediu

  a)

  údaje o poberateľoch dávky v nezamestnanosti za príslušný vykazovaný mesiac, a to

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,

  2.

  meno a priezvisko,

  3.

  začiatok a skončenie poberania dávky v nezamestnanosti,

  4.

  výška dávky v nezamestnanosti,

  b)

  údaje k osvedčeniu skutočností rozhodujúcich pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to

  1.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  2.

  typ poistenia fyzickej osoby,

  3.

  dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,

  c)

  údaje ku kontrole oznamovacej povinnosti výkonu zárobkovej činnosti a opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzača o zamestnanie, a to

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

  2.

  meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

  3.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  4.

  dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,

  d)

  údaje ku kontrole opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a to

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

  2.

  meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

  3.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  4.

  dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,

  5.

  suma vymeriavacieho základu zamestnanca za predchádzajúci kalendárny mesiac,

  e)

  údaje k prevereniu opodstatnenosti zotrvávania v evidencii uchádzačov o zamestnanie vzhľadom na vek, a to

  1.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,

  2.

  meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,

  3.

  typ dôchodku a dátum priznania alebo zmeny dôchodku uchádzača o zamestnanie,

  4.

  percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávania zárobkovej činnosti (len pri invalidnom dôchodku) uchádzača o zamestnanie,

  f)

  údaje na účely zistenia splnenia podmienok na poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, a to

  1.

  meno a priezvisko zamestnanca,

  2.

  identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca,

  3.

  dátum začatia a skončenia evidencie zamestnanca v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,

  4.

  názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,

  5.

  suma vymeriavacieho základu zamestnanca.

  F.

  Ústav informácií a prognóz školstva poskytuje podľa § 67 ods. 8 ústrediu tieto osobné údaje o absolventoch stredných škôl a vysokých škôl:

  a)

  rodné číslo žiaka alebo študenta,

  b)

  dátum narodenia žiaka alebo študenta,

  c)

  meno a priezvisko žiaka alebo študenta,

  d)

  miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiaka alebo študenta,

  e)

  názov školy alebo školského zariadenia žiaka alebo študenta,

  f)

  dátum začatia a skončenia štúdia žiaka alebo študenta,

  g)

  typ skončenia štúdia žiaka alebo študenta,

  h)

  forma štúdia žiaka alebo študenta,

  i)

  ukončené, dosiahnuté vzdelanie absolventa,

  j)

  dosiahnutý stupeň vzdelania absolventa,

  k)

  kód ISCED dosiahnutého stupňa vzdelania absolventa,

  l)

  študijný odbor absolventa,

  m)

  druh štúdia absolventa.

  G.

  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje podľa § 67 ods. 9 ústrediu tieto osobné údaje z centrálneho registra poistencov:

  a)

  číslo pobočky zdravotnej poisťovne,

  b)

  identifikátor poistenca

  c)

  rodné číslo poistenca,

  d)

  meno, priezvisko a rodné priezvisko poistenca,

  e)

  dátum narodenia poistenca,

  f)

  miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca.

  H.

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje podľa § 67 ods. 10 ústrediu tieto osobné údaje zo živnostenského registra:

  a)

  obchodné meno fyzickej osoby,

  b)

  identifikačné číslo fyzickej osoby,

  c)

  bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska fyzickej osoby,

  d)

  deň zápisu fyzickej osoby do živnostenského registra,

  e)

  predmet činnosti fyzickej osoby.

  I.

  Evidencia fyzických osôb, ktorým sprostredkovateľ sprostredkoval zamestnanie za úhradu, podľa § 28 písm. a) obsahuje tieto údaje:

  a)

  meno a priezvisko,

  b)

  rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

  c)

  pohlavie,

  d)

  adresa trvalého pobytu,

  e)

  adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

  f)

  názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,

  g)

  názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,

  h)

  druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  i)

  názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,

  j)

  názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu v zahraničí,

  k)

  dátum sprostredkovania zamestnania,

  l)

  obdobie, počas ktorého by sa malo sprostredkované zamestnanie vykonávať,

  m)

  dátum skutočného nástupu do sprostredkovaného zamestnania a dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania.

  J.

  Evidencia dočasných agentúrnych zamestnancov podľa § 31 ods. 1 písm. f) obsahuje tieto údaje:

  a)

  meno a priezvisko,

  b)

  rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

  c)

  pohlavie,

  d)

  adresa trvalého pobytu,

  e)

  adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

  f)

  názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,

  g)

  obdobie trvania pracovného pomeru s agentúrou dočasného zamestnávania,

  h)

  názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a druh ekonomickej činnosti užívateľského zamestnávateľa,

  i)

  názov a kód vykonávaného zamestnania počas dočasného pridelenia podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,

  j)

  obdobie trvania dočasného pridelenia agentúrneho zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi,

  k)

  dátum predčasného ukončenia dočasného pridelenia.

  K.

  Evidencia občanov so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných občanov a zamestnávateľov, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytuje služby, podľa § 58 ods. 13 písm. c) obsahuje tieto údaje:

  a)

  osobné údaje občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov, a to:

  1.

  meno a priezvisko,

  2.

  rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

  3.

  pohlavie,

  4.

  adresa trvalého pobytu,

  5.

  adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

  6.

  názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,

  7.

  informácia, či ide o občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 bez špecifikácie zdravotného postihnutia,

  8.

  druh a počet poskytnutých služieb za určené obdobie,

  9.

  názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie,

  10.

  druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  11.

  názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,

  12.

  názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie v zahraničí,

  13.

  dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania,

  b)

  údaje o zamestnávateľovi, a to:

  1.

  názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti,

  2.

  druh a počet poskytnutých služieb za určené obdobie.

  L.

  Evidencia zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, podľa § 63 ods. 1 písm. c) obsahuje tieto údaje:

  a)

  meno a priezvisko,

  b)

  rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,

  c)

  percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,

  d)

  dátum uznania za invalidného,

  e)

  dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  f)

  názov a kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ŽIADOSTI O ZARADENIE DO EVIDENCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, A DOKLADOV, KTORÉ UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE PREDKLADÁ NA ÚČELY SPROSTREDKOVANIA ZAMESTNANIA

  A.

  Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto doklady:

  a)

  kópia potvrdenia o zamestnaní65) alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,

  b)

  kópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

  c)

  čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13)

  d)

  kópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2,

  e)

  potvrdenie o ukončení školy,

  f)

  čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,

  g)

  doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

  h)

  potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

  B.

  Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

  a)

  rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu,14) ak občan uvedený doklad má vydaný,

  b)

  rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu,14)

  c)

  právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

  d)

  kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

  e)

  kópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM SKENOVANÝCH DOKLADOV PREDKLADANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA

  Ústredie a úrad vytvárajú elektronické dokumenty z týchto dokladov:

  a)

  doklady uvedené v prílohe č. 2,

  b)

  všetky žiadosti podané právnickou osobou alebo fyzickou osobou a ich prílohy,

  c)

  vyjadrenia právnických osôb a fyzických osôb,

  d)

  zmluvy o pracovnom pomere, o obdobnom pracovnom vzťahu, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

  e)

  oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,

  f)

  potvrdenie o výške príjmu zo zárobkovej činnosti,

  g)

  potvrdenie o hľadaní zamestnania,

  h)

  vyjadrenia zamestnávateľov,

  i)

  nahlášky voľných pracovných miest,

  j)

  doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti,

  k)

  rozhodnutie o dôchodkoch,

  l)

  dokumenty o skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

  m)

  čestné vyhlásenia,

  n)

  bankové výpisy,

  o)

  mesačné výkazy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,

  p)

  ročné výkazy o plnení povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím,

  r)

  dohody medzi úradom a právnickými osobami alebo fyzickými osobami, úradom a uchádzačmi o zamestnanie, úradom a záujemcami o zamestnanie a dokumenty vyplývajúce z týchto dohôd,

  s)

  potvrdenia daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, inšpektorátu práce a iných inštitúcií vydané na účely tohto zákona,

  t)

  rozhodnutia súdov vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

  u)

  ďalšie doklady predložené ústrediu a úradu na účely tohto zákona.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 5/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 206, 29.7.1991).

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 18, 21.1.1997).

  3.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový a etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).

  4.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ, L 376, 27. 12. 2006).

  7.

  Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18. 6. 2009).

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).

  9.

  Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. EÚ L 16, 23. 1. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ z 11. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 132, 19. 5. 2011).

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).

  13.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).

  14.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27. 5. 2014).

  15.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 • 2a)

  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2b)

  Napríklad čl. 24 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31. 1. 2020).

 • 2c)

  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 42 ods. 2 písm. c) zákona č. 404/2011 Z. z.

 • 4)

  Obchodný zákonník.

 • 5)

  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 8)

  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a o Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

 • 12)

  Deviata časť zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

 • 13a)

  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 13aa)

  § 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 13b)

  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

 • 13ba)

  Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 13bb)

  § 14 a 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 13bc)

  Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 13bd)

  § 3 písm. r) druhý bod zákona č. 179/2011 Z. z.

 • 13c)

  § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 13f)

  § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.

 • 14)

  § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Zákon č. 461/2003 Z. z.

 • 16)

  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 17)

  § 233 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 37 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

 • 18aa)

  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 18ba)

  Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22. 4. 2016).

 • 18bb)

  Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589.

 • 18c)

  § 66 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 77 zákona č. 55/2017 Z. z.

 • 20)

  § 73 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.

 • 20a)

  § 233 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.

 • 20b)

  Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce).

 • 20c)

  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 • 20d)

  Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).

 • 21)

  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 • 21a)

  § 63 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.

 • 22)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119/1, 4. 5. 2016). Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22a)

  § 37 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

 • 22b)

  § 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

 • 22c)

  § 23 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

 • 22ca)

  § 23 ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22d)

  § 27 zákona č. 404/2011 Z. z.

 • 22da)

  § 30 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.

 • 22e)

  § 58 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22f)

  § 38 ods. 5 písm. a) a ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22g)

  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 22h)

  § 38 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22ha)

  § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z.

 • 22haa)

  § 73 ods. 18 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22i)

  § 31 a 32 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22j)

  § 6 až 14 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z.

 • 22k)

  § 31 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2012 Z. z.

 • 22ka)

  § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z.

 • 22kb)

  § 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z.

 • 22kc)

  § 32 ods. 16 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z.

 • 22kca)

  § 111 ods. 1 písm. t) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 22kd)

  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22l)

  Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.).

 • 23)

  § 73 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23a)

  § 30 zákona č. 404/2011 Z. z.

 • 23aa)

  § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 24)

  § 24 zákona č. 404/2011 Z. z.

 • 24a)

  § 26 zákona č. 404/2011 Z. z.

 • 24b)

  § 26b zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.

 • 24c)

  § 29 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

 • 25)

  § 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 171/2011 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 159/2012 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky.

 • 28)

  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.

 • 28a)

  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 28aa)

  § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 28b)

  Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 28c)

  § 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2013 Z. z.

 • 28d)

  § 58 ods. 1 písm. c) a § 59 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 28e)

  § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 108/2018 Z. z.

 • 28f)

  § 58 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 108/2018 Z. z.

 • 28g)

  § 15 zákona č. 404/2011 Z. z.

 • 28h)

  § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z.

 • 28i)

  § 5 písm. c) zákona č. 57/2018 Z. z.

 • 28j)

  § 33 ods. 8 a § 34 ods. 16 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 29)

  Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 30a)

  Čl. 1 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).

 • 30aa)

  Čl. 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.

 • 31)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 32a)

  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 33)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 • 33a)

  § 149 a 239 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 35a)

  § 5 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 35b)

  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 35ba)

  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

 • 35c)

  § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

 • 35d)

  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 35da)

  § 12 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 35db)

  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 35e)

  Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

 • 35f)

  § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

 • 37)

  Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 40)

  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

 • 41)

  § 21 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.

 • 41a)

  Zákon č. 568/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 42)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 42a)

  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 43)

  § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

 • 44)

  § 8 zákona č. 253/1998 Z. z.

 • 45a)

  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 45c)

  § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z.

 • 45d)

  § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 568/2009 Z. z.

 • 45e)

  Napríklad zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.

 • 46)

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).

 • 46b)

  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 • 46c)

  § 140 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 46d)

  § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 470/2011 Z. z.

 • 46e)

  Čl. 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

 • 47)

  Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.

 • 49)

  Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 49a)

  § 71 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z.

 • 50a)

  § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z.

 • 53)

  § 20f Občianskeho zákonníka.

 • 59aba)

  Zákon č. 57/2018 Z. z.

 • 59abb)

  § 22 ods. 17 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z.

 • 59ac)

  § 12 zákona č. 57/2018 Z. z.

 • 59j)

  § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z. v znení zákona č. 374/2019 Z. z.

 • 60)

  § 13 ods. 4 písm. a) a § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

 • 60a)

  § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

 • 60aa)

  Napríklad § 26 zákona č. 55/2017 Z. z.

 • 60b)

  § 13 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 60c)

  § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.

 • 60d)

  Napríklad § 26 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 60e)

  Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 35/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 61)

  Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z.

 • 61a)

  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 61aa)

  § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z.

 • 61aaa)

  § 36a, § 108 ods. 2 a § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.

 • 61ab)

  Čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.§ 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 101/2022 Z. z.

 • 61ac)

  Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 2016/679.

 • 62)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Zákon č. 357/2015 Z. z. Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 62a)

  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

 • 62b)

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 • 63)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 63a)

  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 63aa)

  Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).

 • 63aaa)

  Zákon č. 568/2009 Z. z.

 • 63aaaa)

  Štvrtá časť tretia hlava zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 63aaab)

  § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 63ab)

  Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014.

 • 63ac)

  § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 64)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

 • 65)

  § 75 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 66)

  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 67)

  § 73 ods. 18 druhá veta zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 68)

  § 2a ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore