Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69240
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.10.2018


Platnosť od: 01.08.2002
Účinnosť od: 01.10.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25 JUD29321 DS26 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.10.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 431/2002 s účinnosťou od 01.10.2018 na základe 213/2018

Legislatívny proces k zákonu 213/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o účtovníctve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva
1.
právnických osôb,1) ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
2.
zahraničných osôb,2) ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť ...
3.
fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú ...
b)
rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky,
c)
register účtovných závierok (ďalej len „register“).
(2)

Osoby podľa odseku 1 písm. a) sa považujú za účtovnú jednotku.

§ 2
Všeobecné ustanovenia
(1)

Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva ...

(2)

Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o

a)
stave a pohybe majetku,
b)
stave a pohybe záväzkov,
c)
rozdiele majetku a záväzkov,
d)
výnosoch,
e)
nákladoch,
f)
príjmoch,
g)
výdavkoch,
h)
výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,

(ďalej len „účtovné prípady").

(3)

Predmetom účtovníctva je aj vykazovanie skutočností o účtovných prípadoch podľa odseku 2 v ...

(4)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, ...
b)
záväzkom existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, ...
c)
výnosom zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá ...
d)
ekonomickým úžitkom možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov a ...
e)
nákladom zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá ...
f)
príjmom prírastok peňažných prostriedkov alebo prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov ...
g)
výdavkom úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej ...
h)
výsledkom hospodárenia ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom ...
i)
aktívami ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, ...
j)
iným aktívom časť aktív účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie ...
k)
pasívami zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane ...
l)
iným pasívom povinnosť účtovnej jednotky, ktorá nespĺňa podmienky na jej zaúčtovanie na účtoch ...
m)
podielovou účasťou aspoň dvadsaťpercentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ...
(5)

Na účely tohto zákona sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. ...

a)
mikro účtovná jednotka,
b)
malá účtovná jednotka alebo
c)
veľká účtovná jednotka.
(6)

Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň ...

a)
celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
b)
čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.
(7)

Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň ...

a)
celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,
b)
čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol ...
(8)

Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň ...

a)
celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
b)
čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.
(9)

Celkovou sumou majetku podľa odsekov 6 až 8 sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom ...

(10)

Účtovné jednotky podľa odseku 5 sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok ...

(11)

Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia ...

(12)

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako ...

(13)

Odseky 5 až 12 sa nevzťahujú na účtovnú jednotku, ktorá je uvedená v § 17a a 17b alebo je subjektom ...

(14)

Na účely tohto zákona sa subjektom verejného záujmu rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala ...

(15)

Na účely tohto zákona sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, ...

§ 3
(1)

Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia ...

(2)

Účtovná jednotka postupuje v účtovnom období v účtovníctve podľa § 4 ods. 2. Náklady a výnosy ...

(3)

Účtovným obdobím je kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po ...

(5)

K zmene účtovného obdobia môže dôjsť len k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Pri zmene účtovného ...

(6)

Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, uplatní účtovná jednotka písomným oznámením ...

a)
do 30 dní odo dňa vzniku účtovnej jednotky alebo
b)
najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia účtovnej jednotky.47a)
(7)

Ak oznámenie podľa odseku 6 nie je daňovému úradu doručené v ustanovenej lehote, účtovná jednotka ...

(8)

Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, nemôže uplatniť účtovná jednotka, ktorou je ...

§ 4
(1)

Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do ...

(2)

Podrobnosti o rámcových účtových osnovách (§ 13) pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek ...

(3)

Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou a zrušuje sa bez likvidácie, vedie účtovníctvo ...

(4)

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku za účtovnú ...

(5)

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov podľa § ...

(6)

Účtovnými záznamami sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový ...

(7)

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných ...

(8)

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v štátnom jazyku.13) ...

§ 5
(1)

Účtovná jednotka môže poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú osobu alebo fyzickú ...

(2)

Poverením podľa odseku 1 sa účtovná jednotka nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, ...

§ 6
(1)

Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (§ 10).

(2)

Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovným zápisom ...

(3)

Účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa ...

(4)

Účtovná jednotka je povinná v súlade s vedeným účtovníctvom zostavovať za účtovnú jednotku ...

(5)

Účtovná jednotka zostavuje

a)
riadnu účtovnú závierku,
b)
mimoriadnu účtovnú závierku,
c)
priebežnú účtovnú závierku (§ 18), ak tak ustanovuje osobitný predpis.14)
§ 7
(1)

Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý ...

(2)

Zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti ...

(3)

Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné ...

(4)

Účtovná jednotka je povinná použiť účtovné zásady a účtovné metódy spôsobom, ktorý vychádza ...

(5)

Účtovná jednotka účtuje majetok a záväzky, náklady a výnosy, výdavky a príjmy v účtovných ...

§ 8
(1)

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne ...

(2)

Účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto ...

(3)

Účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období ...

(4)

Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné ...

(5)

Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje podľa § 4 ods. 8 jednotlivo aj ...

(6)

Účtovníctvo účtovnej jednotky sa vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ...

DRUHÁ ČASŤ

ÚČTOVNÉ SÚSTAVY, ÚČTOVNÉ DOKLADY, ÚČTOVNÉ ZÁPISY A ÚČTOVNÉ KNIHY

§ 9
Účtovné sústavy
(1)

Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou podľa ...

(2)

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať

a)
podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis,16)
b)
fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
c)
občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné ...
d)
cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ...
(3)

Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ...

§ 10
Účtovný doklad
(1)

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

a)
slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b)
obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c)
peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d)
dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e)
dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f)
podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový ...
g)
označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich ...
(2)

Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ...

§ 11
Účtovný zápis
(1)

Účtovný zápis sa zaznamenáva v účtovných knihách.

(2)

Účtovná jednotka je povinná podľa tohto zákona zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom ...

(3)

Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný ...

§ 12
Účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva
(1)

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje v týchto účtovných ...

a)
v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie ...
b)
v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v ...
(2)

Hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtového rozvrhu a obsahuje ...

a)
stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,
b)
súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac, ...
c)
zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(3)

Účtovný zápis zaznamenaný na syntetickom účte sa podrobne rozvádza na analytických účtoch. ...

(4)

V hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku. ...

(5)

Účtovný zápis, ktorý sa nevykonáva v účtovných knihách podľa odseku 1, sa vykonáva na podsúvahových ...

(6)

Účtovná jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené v účtovom rozvrhu, ani ...

§ 13
Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh
(1)

Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie účtových tried, prípadne účtových skupín alebo ...

(2)

V súlade s rámcovou účtovou osnovou podľa odseku 1 je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový ...

§ 14
(1)

Peňažné sumy analytických účtov musia zodpovedať príslušným súhrnným peňažným sumám ...

(2)

Analytické účty sú súčasťou analytickej evidencie, ktorá sa vedie v peňažných jednotkách. ...

(3)

Účtovná jednotka je povinná viesť zoznam účtovných kníh a zoznam číselných znakov alebo ...

§ 15
Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva
(1)

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných ...

a)
v peňažnom denníku,
b)
v knihe pohľadávok,
c)
v knihe záväzkov,
d)
v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva ...
(2)

Peňažný denník obsahuje najmä údaje o

a)
stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách,
b)
príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
c)
výdavkoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
d)
priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmom ...
(3)

Kniha pohľadávok obsahuje najmä údaje o

a)
dlžníkoch,
b)
pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
c)
poskytnutých preddavkoch,
d)
poskytnutých úveroch,
e)
pohľadávkach dane z príjmov,
f)
pohľadávkach nepriamych daní,
g)
pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni,17) a príslušnej zdravotnej poisťovni.19)
(4)

Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o

a)
veriteľoch,
b)
výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c)
prijatých preddavkoch,
d)
prijatých úveroch,
e)
záväzkoch dane z príjmov,
f)
záväzkoch nepriamych daní,
g)
záväzkoch voči Sociálnej poisťovni,17) a príslušnej zdravotnej poisťovni.19)
§ 16
Otvorenie a uzavretie účtovných kníh
(1)

Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, otvorí účtovné knihy vždy

a)
ku dňu svojho vzniku, s výnimkou podľa odseku 2,
b)
k prvému dňu účtovného obdobia,
c)
k rozhodnému dňu,
d)
ku dňu zmeny právnej formy na právnu formu s inou rámcovou účtovou osnovou.
(2)

K rozhodnému dňu otvorí účtovné knihy nástupnícka účtovná jednotka. Ak táto ešte nevznikla, ...

(3)

Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, otvorí účtovné knihy vždy

a)
ku dňu začatia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
b)
k prvému dňu účtovného obdobia.
(4)

Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy

a)
ku dňu zániku v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný predpis,20)
b)
k poslednému dňu účtovného obdobia,
c)
ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu,
d)
ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu,
e)
ku dňu predchádzajúcemu dňu zmeny právnej formy na právnu formu s inou rámcovou účtovou osnovou. ...
(5)

Pri zmene právnej formy obchodnej spoločnosti21) sa neuzavrú účtovné knihy, ak osobitný predpis ...

(6)

Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy

a)
k poslednému dňu účtovného obdobia,
b)
ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
c)
ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.
(7)

Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie ...

(8)

Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa účinnosti vyhlásenia konkurzu do dňa právoplatnosti ...

(9)

Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy s výnimkou podľa ...

(10)

Do schválenia účtovnej závierky možno uzavreté účtovné knihy opäť otvoriť v prípade, ak ...

(11)

Ak sa zistí po schválení účtovnej závierky, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie ...

(12)

V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva sa musí dodržať zásada, ...

(13)

V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva sa musí dodržať zásada, ...

TRETIA ČASŤ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

§ 17
(1)

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, ...

(2)

Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

a)
obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, a fyzické osoby uvedú ...
b)
identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
c)
deň, ku ktorému sa zostavuje,
d)
deň jej zostavenia,
e)
obdobie, za ktoré sa zostavuje,
f)
iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva,
g)
podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej ...
(3)

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa ...

a)
súvahu,
b)
výkaz ziskov a strát,
c)
poznámky.
(4)

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa ...

a)
výkaz o príjmoch a výdavkoch,
b)
výkaz o majetku a záväzkoch.
(5)

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ...

(6)

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16. ...

(7)

Účtovná jednotka zostavuje otváraciu súvahu

a)
ku dňu svojho vzniku, s výnimkou účtovnej jednotky, ktorej otváracia súvaha bola zostavená k ...
b)
ku dňu vstupu do likvidácie,
c)
ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu,
d)
k rozhodnému dňu.
(8)

Účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ...

(9)

Informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ...

(10)

Účtovnou závierkou nie je zhromažďovanie alebo vyžadovanie informácií vykonávané na základe ...

§ 17a
(1)

Individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov22a) zostavuje účtovná jednotka, ktorou ...

a)
banka, správcovská spoločnosť, poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne,19) zaisťovňa, Slovenská ...
b)
pobočka zahraničnej banky, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočka poisťovne z ...
(2)

Podľa odseku 1 postupuje aj účtovná jednotka neuvedená v odseku 1, ak je obchodnou spoločnosťou, ...

a)
celková suma majetku presiahla 170 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy ...
b)
čistý obrat presiahol 170 000 000 eur,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000.
(3)

Účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa môže rozhodnúť zostavovať ...

a)
v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,22aa) ...
b)
je platobnou inštitúciou,22ad) inštitúciou elektronických peňazí, obchodníkom s cennými papiermi, ...
c)
je nástupníckou účtovnou jednotkou a zanikajúca účtovná jednotka alebo nástupnícka účtovná ...
d)
je novovzniknutou dcérskou účtovnou jednotkou a ku dňu, ku ktorému zostavuje prvú individuálnu ...
e)
je európskou spoločnosťou22ae) so sídlom na území Slovenskej republiky, európskym družstvom22af) ...
(4)

Účtovná jednotka uvedená v odsekoch 1 až 3 zostaví na účely osobitného predpisu22ab) aj individuálnu ...

(5)

Účtovná jednotka uvedená v odsekoch 1 až 3, ktorá začne zostavovať individuálnu účtovnú ...

(6)

Na účtovné jednotky podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje tento zákon, ak osobitné predpisy22a) neustanovujú ...

(7)

Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 6 je povinná zostaviť výkaz ...

§ 17b
(1)

Účtovná jednotka, ktorou je Národná banka Slovenska, vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.22b) ...

(2)

Účtovná jednotka, ktorou je Národná banka Slovenska, zostavuje individuálnu účtovnú závierku ...

(3)

Na účtovnú jednotku, ktorou je Národná banka Slovenska, sa vzťahuje tento zákon, ak osobitné ...

§ 18
(1)

Okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky zostavuje účtovná jednotka v priebehu účtovného ...

(2)

Priebežnú účtovnú závierku zostavuje účtovná jednotka v úplnej štruktúre alebo v skrátenej ...

(3)

V súvahe riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o ...

(4)

Vo výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú ...

(5)

V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ...

(6)

Účtovné jednotky podľa § 2 ods. 8 a 14 uvedú v poznámkach aj vymedzenie a sumu vzniknutých nákladov ...

a)
overenie účtovnej závierky,
b)
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c)
daňové poradenstvo,
d)
ostatné neaudítorské služby.
(7)

Priebežná individuálna účtovná závierka podľa osobitného predpisu22ca) sa doručuje daňovému ...

§ 19
Overovanie účtovnej závierky audítorom
(1)

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať ...

a)
ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ...
1.
celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená ...
2.
čistý obrat presiahol 2 000 000 eur,
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
b)
obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom ...
c)
ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,24)
d)
ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.
(2)

Audítora účtovnej jednotky podľa odseku 1 písm. a), b) a d) schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie ...

(3)

Účtovná závierka účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí byť audítorom overená do jedného ...

(4)

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom ...

(5)

Individuálnu priebežnú účtovnú závierku a konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku nemusí ...

§ 20
Výročná správa
(1)

Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, okrem ...

a)
vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ...
b)
udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje ...
c)
predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
d)
nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
e)
nadobúdaní vlastných akcií,27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ...
f)
návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
g)
údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov,
h)
tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
(2)

Okrem informácií podľa odseku 1 obsahuje výročná správa aj správu podľa § 20a a 20b. Obsah ...

(3)

Výročná správa účtovnej jednotky podľa odseku 1 musí poskytovať verný a pravdivý obraz a ...

a)
vyjadriť názor, či je výročná správa v súlade s účtovnou závierkou okrem výročnej správy ...
b)
vyjadriť názor na informácie uvedené v odseku 6 písm. d) a odseku 7 písm. c) až e), g) a h),
c)
vyjadriť názor, či výročná správa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu,28ab)
d)
vyjadriť názor, či výročná správa obsahuje informácie podľa tohto zákona,
e)
uviesť, či na základe poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej zistil významné nesprávnosti ...
(4)

K priebežnej účtovnej závierke sa vyhotovuje priebežná správa, ak tak ustanoví osobitný predpis.28a) ...

(5)

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa ...

a)
cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných ...
b)
cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ...
(6)

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

a)
odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať ...
b)
všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia ...
c)
informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti 28c) a dôvody týchto odchýlok alebo ...
d)
opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke,
e)
informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ...
f)
informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov,
g)
informácie podľa odseku 7.
(7)

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

a)
štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie ...
b)
obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov,
c)
kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu,28aa)
d)
majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv,
e)
obmedzeniach hlasovacích práv,
f)
dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam ...
g)
pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov,
h)
právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom ...
i)
všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia ...
j)
všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých ...
(8)

Členovia predstavenstva účtovnej jednotky, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na ...

(9)

Subjekt verejného záujmu, okrem účtovnej jednotky podľa § 17b, ktorého priemerný prepočítaný ...

a)
stručný opis obchodného modelu,
b)
opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej ...
c)
opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho ...
d)
významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností,
e)
odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska ...
(10)

Subjekt verejného záujmu môže pri informáciách podľa odseku 9 vychádzať aj z rámca Európskej ...

(11)

Povinnosť uviesť informácie podľa odseku 9 nemá subjekt verejného záujmu, ktorý je dcérskou ...

(12)

Ak subjekt verejného záujmu nezverejňuje informácie podľa odseku 9, uvedie vo výročnej správe ...

(13)

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom ...

a)
celková suma majetku presiahla 20 000 000 eur, pričom sumou majetku na tento účel sa rozumie suma ...
b)
čistý obrat presiahol 40 000 000 eur,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250.
(14)

Účtovná jednotka, ktorá neuvádza vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti podľa odseku ...

(15)

Uvedením informácií podľa odseku 9 je splnená povinnosť účtovnej jednotky uvádzať nefinančné ...

§ 20a
Ročná správa o platbách orgánom verejnej moci
(1)

Veľká účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou a subjekt verejného záujmu, ktoré ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
účtovnou jednotkou pôsobiacou v ťažobnom priemysle účtovná jednotka, ktorej činnosti môžu ...
b)
účtovnou jednotkou pôsobiacou v klčovaní prirodzených lesov účtovná jednotka, ktorá vykonáva ...
c)
orgánom verejnej moci orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy vrátane ním zriadených ...
d)
prirodzeným lesom lesný porast pôvodných rastlinných druhov, v ktorom nie sú jasne viditeľné ...
e)
projektom prevádzkové činnosti vykonávané na základe konkrétnej zmluvy alebo povolenia, na základe ...
f)
platbou peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie poskytnuté orgánu verejnej moci.
(3)

Platby sa v správe o platbách uvádzajú v členení podľa štátov, v ktorých má účtovná jednotka ...

(4)

Platby sa členia podľa druhu takto:

a)
platba za ťažobné právo,
b)
daň z príjmov právnických osôb a obdobná daň,
c)
dividenda,
d)
licenčný poplatok, vstupný poplatok a iná odplata z nájomnej zmluvy,
e)
prémia za podpísanie zmluvy za nález a ťažbu,
f)
platba za zlepšenie infraštruktúry.
(5)

V správe o platbách sa nemusia zverejňovať platby jedného druhu v jednom štáte, ak ich súhrnná ...

§ 20b
Obsah správy o platbách

Správa o platbách obsahuje

a)
celkovú sumu platieb poskytnutých jednotlivému orgánu verejnej moci v členení podľa druhu platby, ...
b)
platby vzťahujúce sa k projektu, ak je možné ich priradiť k projektu, ich celkovú sumu a celkovú ...
c)
platby vykonané nepeňažným plnením vrátane vyjadrenia ich peňažnej hodnoty, pričom sa zverejní ...
d)
vyhlásenie štatutárneho orgánu účtovnej jednotky podpísané oprávnenou osobou, že správa o ...
§ 22
Konsolidovaná účtovná závierka
(1)

Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o ...

(2)

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Materská účtovná jednotka, ...

(3)

Materskou účtovnou jednotkou sa na účely tohto zákona rozumie účtovná jednotka, ktorá je obchodnou ...

a)
má väčšinu hlasovacích práv v účtovnej jednotke alebo
b)
má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného ...
c)
má právo vykonávať rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke, ktorej je spoločníkom alebo ...
d)
je spoločníkom alebo akcionárom účtovnej jednotky a väčšina členov štatutárneho orgánu alebo ...
e)
je spoločníkom alebo akcionárom a na základe dohody s inými jej spoločníkmi alebo akcionármi ...
(4)

Dcérska účtovná jednotka je účtovná jednotka, v ktorej má materská účtovná jednotka rozhodujúci ...

(5)

Pri výpočte hlasovacích práv podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e) sa k hlasovacím právam a právam ...

a)
práva inej jej dcérskej účtovnej jednotky,
b)
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na účet materskej účtovnej ...
(6)

Pri výpočte hlasovacích práv podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e) sa od hlasovacích práv odpočítajú ...

a)
sú držané na účet inej účtovnej jednotky ako je materská účtovná jednotka alebo dcérska ...
b)
sú držané ako zábezpeka, ak sa tieto hlasovacie práva vykonávajú podľa pokynov účtovnej jednotky, ...
(7)

Pri výpočte hlasovacích práv podľa odseku 3 písm. a), d) a e) sa od celkového počtu hlasovacích ...

(8)

Na materskú účtovnú jednotku, ktorá je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou a jej materská ...

a)
všetky akcie alebo podiely dcérskej účtovnej jednotky alebo
b)
najmenej 90 % akcií alebo podielov dcérskej účtovnej jednotky a ostatní akcionári alebo spoločníci ...
(9)

Oslobodenie podľa odseku 8 možno uplatniť, len ak

a)
dcérska účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky sú zahrnované do konsolidovanej ...
b)
konsolidovaná účtovná závierka materskej účtovnej jednotky uvedená v písmene a) a súlad konsolidovanej ...
c)
konsolidovaná účtovná závierka materskej účtovnej jednotky uvedená v písmene a), konsolidovaná ...
d)
dcérska účtovná jednotka uvádza v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke názov a sídlo ...
(10)

Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku ...

a)
na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných ...
1.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek ...
2.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ...
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych ...
b)
za konsolidovaný celok nie sú po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi ...
1.
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek ...
2.
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ...
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych ...
(11)

Oslobodenie podľa odseku 8 sa nevzťahuje na materskú účtovnú jednotku, ktorá emitovala cenné ...

a)
pri posúdení podmienok zahŕňa len tie dcérske účtovné jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky ...
b)
môže sa rozhodnúť, či bude posudzovať podmienky podľa odseku 10 písm. a) alebo odseku 10 písm. ...
(12)

Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nemá materská ...

(13)

Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku ...

a)
existujú dlhodobé prekážky, ktoré závažným spôsobom bránia materskej účtovnej jednotke vo ...
b)
údaje nevyhnutné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky možno získať len za cenu neprimerane ...
c)
podiel v dcérskej účtovnej jednotke drží materská účtovná jednotka len na účel jeho predaja. ...
(14)

Materská účtovná jednotka je povinná včas oznámiť dcérskym účtovným jednotkám a ostatným ...

(15)

Dcérske účtovné jednotky a ostatné účtovné jednotky zahrnované do konsolidovanej účtovnej ...

(16)

Na konsolidovanú výročnú správu sa § 20 vzťahuje primerane. Ak má účtovná jednotka povinnosť ...

(17)

Na zostavenie mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky a priebežnej konsolidovanej účtovnej ...

(18)

Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 17 je povinná zostaviť ...

(19)

Účtovná jednotka podľa odseku 20, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ...

(20)

Materská účtovná jednotka sa považuje za účtovnú jednotku pôsobiacu v ťažobnom priemysle ...

§ 22a
Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, konsolidovaná účtovná ...
(1)

Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly ...

a)
zriadených rozpočtových organizácií,
b)
zriadených príspevkových organizácií,
c)
dcérskych účtovných jednotiek podľa § 22 ods. 4,
d)
právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov,29b) alebo ...
e)
štátnych fondov.29ba)
(2)

Konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje ministerstvo za všetky kapitoly na ...

(3)

Súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej účtovnej ...

(4)

Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy a konsolidovanú účtovnú ...

(5)

Účtovné jednotky zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky podľa odsekov 1 a 2 a účtovné ...

§ 22b
Obsah výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy subjektov verejnej správy
(1)

Účtovná jednotka, ktorou je správca kapitoly, obec alebo vyšší územný celok, ktorá musí mať ...

(2)

Ak má účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22a ods. 1 povinnosť ...

(3)

Výročná správa a konsolidovaná výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, ...

a)
kapitole, obci, vyššom územnom celku alebo o organizáciách konsolidovaného celku,
b)
geografických údajoch, demografických údajoch, histórii, pamiatkach a symboloch obce alebo o symboloch ...
c)
plnení úloh obce alebo vyššieho územného celku v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho ...
d)
plnení úloh ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

REGISTER

§ 23
(1)

Register je informačným systémom verejnej správy,29d) správcom ktorého je ministerstvo. "Prevádzkovateľom ...

(2)

Do registra sa ukladajú

a)
riadne individuálne účtovné závierky,
b)
mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c)
riadne konsolidované účtovné závierky,
d)
mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
e)
súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
f)
výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
g)
správy audítorov,
h)
individuálne výročné správy,
i)
konsolidované výročné správy,
j)
ročné finančné správy podľa osobitného predpisu,29da)
k)
oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.
(3)

Do registra môže účtovná jednotka uložiť aj účtovnú závierku podľa odseku 2, ktorú zostavila ...

(4)

Prevádzkovateľ registra

a)
vytvára, udržiava a prevádzkuje register,
b)
zhromažďuje a spracováva údaje z účtovných závierok,
c)
zhromažďuje a spracováva údaje z výročných správ,
d)
poskytuje a sprístupňuje dokumenty podľa odseku 2 v súlade s týmto zákonom orgánom verejnej správy ...
(5)

Dokumenty podľa odseku 2 sa uchovávajú v súlade s § 35. Dokumenty podľa odseku 2 musia byť vyhotovené ...

(6)

Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria dokumenty ...

a)
účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a a 22 okrem účtovnej jednotky ...
b)
obchodnej spoločnosti,
c)
družstva,
d)
štátneho podniku,
e)
subjektu verejnej správy,
f)
inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis29e) ustanovuje, že dokumenty podľa odseku 2 týchto ...
g)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky.
(7)

Prevádzkovateľ registra vedie zoznam účtovných jednotiek a aktualizuje ho.

§ 23a
(1)

Dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa ukladajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

(2)

V elektronickej podobe sa povinne ukladajú dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. c) až j) a dokumenty, ...

(3)

Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú ...

(4)

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa odseku 3, ukladá neschválenú ...

(5)

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa ...

(6)

Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade ...

(7)

Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná ...

(8)

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, ...

(9)

Účtovná jednotka je zodpovedná za správnosť uložených dokumentov podľa § 23 ods. 2. Účtovná ...

(10)

V prípade, ak dokument doručený účtovnou jednotkou obsahuje osobné údaje, prevádzkovateľ registra ...

§ 23b
(1)

Ak odsek 2 neustanovuje inak, účtovná závierka a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ...

(2)

Dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek verejnej správy sa doručujú prevádzkovateľovi ...

(3)

Dokumenty podľa § 23 ods. 2 vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom elektronickej ...

(4)

Prevádzkovateľ registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument podľa § 23 ...

(5)

Doručením dokumentov podľa § 23 ods. 2 daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne podľa ...

(6)

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokumentov, po uložení dokumentov ...

(7)

Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb uverejní prevádzkovateľ ...

§ 23c
(1)

Prevádzkovateľ registra sprístupní dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek podľa § ...

(2)

Dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek, ktoré sú podľa § 23 ods. 6 uložené v neverejnej ...

(3)

Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú názov účtovnej jednotky, sídlo právnickej osoby ...
b)
zoznam dokumentov alebo časti dokumentov, ktoré žiadateľ požaduje sprístupniť,
c)
preukázanie oprávnenia na sprístupnenie požadovaných dokumentov alebo časti dokumentov.
(4)

Dokumenty podľa odseku 2 sa sprístupňujú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe, pričom ...

(5)

Na základe žiadosti vydá prevádzkovateľ registra žiadateľovi, po zaplatení správneho poplatku, ...

§ 23d
(1)

Individuálna účtovná závierka sa zverejňuje uložením do registra. Konsolidovaná účtovná ...

(2)

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa ...

(3)

Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa sa zverejňujú uložením do registra. ...

(4)

Účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa § 22 ods. 8, je povinná uložiť konsolidovanú účtovnú ...

(5)

Účtovná jednotka uvedená v § 17a, okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b), ...

(6)

Účtovná jednotka, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa vzťahuje na účtovnú jednotku, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový ...

PIATA ČASŤ

SPÔSOBY OCEŇOVANIA

§ 24
(1)

Účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky ku dňu ocenenia, a to

a)
ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25,
b)
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, spôsobom podľa § 27,
c)
k inému dňu v priebehu účtovného obdobia spôsobom podľa § 27, ak sa to vyžaduje podľa osobitného ...
(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná ...

a)
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje ...
b)
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
c)
v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej ...
(3)

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, okrem ocenenia podľa odseku 4, sa použije ...

(4)

Na ocenenie cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu sa ku dňu ocenenia použije kurz ...

(5)

Účtovná jednotka prepočíta ku dňu ocenenia (§ 24 ods. 1) referenčným kurzom

a)
cenné papiere znejúce na cudziu menu,
b)
nástroje peňažného trhu ocenené cudzou menou,11)
c)
finančné rozdielové zmluvy ocenené cudzou menou,11)
d)
podkladové nástroje derivátov ocenených cudzou menou okrem podkladových nástrojov menových derivátov, ...
e)
pohľadávky a záväzky spojené s majetkom podľa písmen a) až d), ktoré sú ocenené rovnakou ...
(6)

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa môže použiť na prepočet ...

(7)

Účtovná jednotka použije zvolenú účtovnú metódu používania kurzov na všetky účtovné prípady ...

(8)

Ustanovenie tohto zákona o oceňovaní majetku a záväzkov sa použije primerane aj na oceňovanie ...

(9)

Odsek 2 sa nepoužije pri prijatých preddavkoch a pri poskytnutých preddavkoch ku dňu, ku ktorému ...

(10)

Virtuálnu menu prepočítava účtovná jednotka na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu ...

§ 25
(1)

Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ak tento zákon neustanovuje inak, sa oceňuje

a)
obstarávacou cenou
1.
hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
2.
zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
3.
podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, ...
4.
pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom35) do základného imania, ...
5.
nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
6.
záväzky pri ich prevzatí,
b)
vlastnými nákladmi
1.
hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
2.
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
3.
nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,
4.
príchovky a prírastky zvierat,
c)
menovitou hodnotou
1.
peňažné prostriedky a ceniny,
2.
pohľadávky pri ich vzniku,
3.
záväzky pri ich vzniku,
d)
reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2
1.
majetok bezodplatne nadobudnutý okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými ...
2.
majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania okrem peňažných prostriedkov, cenín a ...
3.
nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený, ...
4.
majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie ...
e)
reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2
1.
majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti,
2.
majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté ...
3.
cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní, a to
3a.
cenné papiere určené na obchodovanie,
3b.
cenné papiere v majetku fondu,35a) ak osobitný predpis neustanovuje inak,35ab)
3c.
cenné papiere určené na predaj u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii, v inštitúcii ...
3d.
deriváty v majetku fondu,35a)
3e.
deriváty u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii a v inštitúcii elektronických ...
3f.
podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných papierov a sú ...
4.
komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, ktoré účtovná jednotka sama nevyrobila a nadobudla ...
5.
drahé kovy v majetku fondu.9)
f)
reálnou hodnotou určenou podľa § 27 ods. 2 majetok a záväzky prevzaté nástupníckou účtovnou ...
g)
reálnou hodnotou určenou podľa § 27 ods. 1 písm. j) nehmotný majetok účtovaný u koncesionára ...
h)
reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13
1.
odplatne nadobudnutá virtuálna mena,
2.
virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,
3.
služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ...
4.
virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.
(2)

Nástupnícka účtovná jednotka ocení reálnou hodnotou podľa tohto zákona preberaný majetok a ...

(3)

Pohľadávky fondu35a) obstarané ako investičné nástroje okrem vkladov v bankách a záväzky fondu35a) ...

(4)

Súčasná hodnota budúcich peňažných príjmov sa vypočítava ako súčet súčinov budúcich peňažných ...

(5)

Ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia podľa § 7 ods. 1, pri majetku, ...

(6)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ...
b)
vlastnými nákladmi
1.
pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú ...
2.
pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom majetku okrem pohľadávok vytvorenom vlastnou činnosťou ...
c)
menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ...
(7)

Mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, ...

(8)

Účtovná jednotka ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) až c) okrem cenných papierov uvedených ...

(9)

Ocenenie majetku a záväzkov obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou európskou ...

§ 26
(1)

Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú budúce ekonomické úžitky zásob nižšie ...

(2)

Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je suma záväzkov vyššia ako ich výška ...

(3)

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie ...

(4)

Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty ...

(5)

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou.

(6)

Na účely tohto zákona sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie ...

(7)

Odseky 1 až 4 nepoužije účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva ...

§ 27
(1)

Ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) sa jednotlivé zložky majetku alebo ...

a)
cenné papiere a podiely na základnom imaní reálnou hodnotou okrem cenných papierov držaných do ...
b)
deriváty reálnou hodnotou,
c)
v obchodných spoločnostiach alebo v družstvách zanikajúcich bez likvidácie38) reálnou hodnotou, ...
d)
reálnou hodnotou, ak sú zabezpečené derivátmi na zabezpečenie ich reálnej hodnoty,
e)
nehnuteľnosti v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené ...
f)
komodity trhovou cenou,
g)
drahé kovy v majetku fondu9) trhovou cenou,
h)
podielový list v majetku fondu35a) jeho podielom na hodnote čistého majetku v príslušnom fonde,
i)
záväzky, ktoré sú súčasťou portfólia finančných nástrojov na obchodovanie reálnou hodnotou, ...
j)
hodnotou zhotoveného diela koncesionárom pre verejného obstarávateľa, za ktorú koncesionár nadobúda ...
(2)

Na účely tohto zákona sa reálnou hodnotou jednotlivej zložky majetku alebo záväzkov alebo súboru ...

a)
trhová cena,
b)
hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií ...
c)
hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií ...
d)
posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa ...
(3)

Trhová cena je

a)
záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 za predpokladu, ak trh s ...
b)
najpočetnejšia cena ponuky, alebo ak táto nie je reprezentatívna, medián cien ponúk na inom aktívnom ...
(4)

Ak jednotlivý trh nezverejňuje záverečné ceny alebo iné ceny na ňom realizované, použijú sa ...

(5)

Aktívny trh je trh, na ktorom

a)
sa obchoduje s majetkom podľa druhu majetku s podobnými vlastnosťami za obdobných podmienok,
b)
sú obvykle osoby ochotné kúpiť alebo predať,
c)
informácia o cenách je dostupná verejnosti.
(6)

Ak sa s majetkom neobchoduje na tuzemskej burze, ale obchoduje sa s ním na zahraničných regulovaných ...

(7)

Oceňovacie modely vychádzajú z

a)
trhového prístupu, ktorý používa informácie vytvárané operáciami na trhu, ako napríklad
1.
cenu podobného majetku dosiahnutú na aktívnom trhu, pričom sa jeho cena upraví o vplyv charakteristík ...
2.
cenu majetku, s vývojom cien ktorého vývoj ceny oceňovaného majetku vykazuje štatistickú závislosť, ...
3.
pri dlhovom majetku úrokovú sadzbu, výnosovú krivku, rizikovú maržu alebo ďalšie zložky ocenenia ...
b)
výdavkového prístupu, ktorý vychádza z peňažnej sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie ...
c)
príjmového prístupu, napríklad model súčasnej hodnoty, ktorý je založený na súčasnej hodnote ...
(8)

Akcie a podiely v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podielovou účasťou ...

(9)

Pri dlhových cenných papieroch a iných úročených pohľadávkach sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania ...

(10)

Účtovná jednotka, ktorá ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) neoceňuje cenné papiere ...

(11)

Mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania ...

(12)

Ocenenie reálnou hodnotou sa ku dňu ocenenia nevykoná, ak nie je možné spoľahlivo určiť reálnu ...

(13)

Reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zistená ...

§ 28
(1)

Účtovná jednotka, ak nie je ďalej ustanovené inak, odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný ...

(2)

Pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi44) sa neodpisujú. ...

(3)

Účtovná jednotka uvedená v odseku 1 je povinná zostaviť si odpisový plán, na základe ktorého ...

(4)

Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas ...

(5)

Na základe splatenia príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov sa účtuje v obchodnej spoločnosti ...

ŠIESTA ČASŤ

INVENTARIZÁCIA

§ 29
(1)

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ...

(2)

Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu ...

(3)

Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka ...

§ 30
(1)

Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku ...

(2)

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ ...

a)
obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko ...
b)
deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,
c)
stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25,
d)
miesto uloženia majetku,
e)
meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný ...
f)
zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25,
g)
zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
h)
odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná ...
i)
meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov ...
j)
poznámky.
(3)

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom ...

a)
obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko ...
b)
výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ...
c)
výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27,
d)
meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v ...
(4)

Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa ...

(5)

Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to

a)
manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať ...
b)
prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať ...
(6)

Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 sa neposudzujú ako inventarizačné rozdiely. ...

(7)

Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou ...

SIEDMA ČASŤ

ÚČTOVNÁ DOKUMENTÁCIA

§ 31
Účtovný záznam
(1)

Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov vytváraných ...

(2)

Na účely tohto zákona sa považuje za

a)
písomnú formu účtovný záznam vykonaný rukopisom, písacím strojom, tlačiarenskými alebo reprografickými ...
b)
technickú formu účtovný záznam vykonaný elektronickým, optickým alebo iným spôsobom neuvedeným ...
(3)

Účtovná jednotka môže vykonať prevod účtovného záznamu z jednej formy do druhej formy. V tomto ...

(4)

Všetky formy účtovného záznamu sú rovnocenné; obsah všetkých účtovných záznamov má rovnaké ...

(5)

Ak účtovná jednotka vedie účtovné záznamy v technickej forme, je povinná disponovať takými ...

(6)

Účtovná jednotka je povinná na žiadosť audítora poskytnúť účtovné záznamy vo forme požadovanej ...

§ 32
Preukázateľnosť účtovného záznamu
(1)

Na účely tohto zákona sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam,

a)
ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť,
b)
ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov, ...
c)
prenesený spôsobom podľa § 33, ak spĺňa požiadavky podľa písmena a) alebo písmena b).
(2)

Ak účtovná jednotka prenáša účtovný záznam mimo účtovnej jednotky prostredníctvom informačného ...

(3)

Podpisovým záznamom sa rozumie účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo ...

(4)

K jednému účtovnému záznamu môže byť pripojených viac podpisových záznamov.

§ 33
Prenos účtovného záznamu

Prenos účtovného záznamu musí účtovná jednotka zabezpečiť pred jeho zneužitím, poškodením, ...

§ 34
Oprava účtovného záznamu
(1)

Ak účtovná jednotka zistí, že niektorý účtovný záznam jej účtovníctva je neúplný, nepreukázateľný, ...

(2)

Oprava sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú ...

(3)

Na opravu účtovného zápisu treba vždy vyhotoviť účtovný doklad.

(4)

Deň v účtovnom zázname treba zaznamenať s takou presnosťou, aby neistota v určení času nemala ...

(5)

Účtovný záznam, ktorý je nečitateľný alebo ho nemožno previesť do čitateľnej podoby, sa ...

§ 35
Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
(1)

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, ...

(2)

Účtovná jednotka je povinná uchovávať účtovnú dokumentáciu počas doby ustanovenej v odseku ...

(3)

Účtovné záznamy sa uchovávajú takto:

a)
účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22 a výročná ...
b)
účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo ...
c)
účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva ...
d)
ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v registratúrnom pláne účtovnej jednotky tak, ...
(4)

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa ...

(5)

Účtovná jednotka je povinná pred svojím zánikom alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej ...

§ 36
Ostatné ustanovenia o účtovnej dokumentácii
(1)

Účtovné záznamy, ktoré sa týkajú správneho konania, trestného konania, konania pred súdom ...

(2)

Účtovná jednotka môže ako účtovné záznamy použiť aj mzdové listy, daňové doklady alebo ...

(3)

Účtovné doklady a iné účtovné záznamy, ktoré sa týkajú záručných lehôt a reklamačných ...

(4)

Knihy analytickej evidencie pohľadávok a knihy analytickej evidencie záväzkov, účtovné doklady ...

§ 37
(1)

Podrobnosti o inom obsahovom vymedzení položiek majetku a jeho vykázanie v účtovnej závierke môže ...

a)
ozbrojené sily Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom ...
b)
ozbrojené bezpečnostné zbory v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom ...
c)
Zbor väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ...
d)
Slovenskú informačnú službu,
e)
Správu štátnych hmotných rezerv.
(2)

Opatrenie podľa § 4 ods. 2, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania a rámcová účtová osnova ...

ÔSMA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO

§ 37a
(1)

Ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike47aa) (ďalej ...

a)
s účtovným obdobím, ktoré je hospodárskym rokom,
b)
s účtovným obdobím kratším ako 12 kalendárnych mesiacov z dôvodu zmeny účtovného obdobia,
c)
v konkurze,
d)
v likvidácii.
(2)

Na účtovnú jednotku, ktorá zostavuje priebežnú účtovnú závierku podľa odseku 1, sa nevzťahuje ...

(3)

V priebežnej účtovnej závierke podľa odseku 1 sa údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné ...

(4)

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne ...

a)
majetok a záväzky vyjadrené v mene euro s výnimkou prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov ...
b)
majetok a záväzky vyjadrené v inej cudzej mene ako v eure s výnimkou prijatých preddavkov a poskytnutých ...
(5)

Na výkon inventarizácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň ...

(6)

Ak účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu v inej lehote podľa § 29 ods. 3, možno fyzickú ...

§ 37b
(1)

Účtovná jednotka otvorí ku dňu zavedenia eura účtovné knihy a podsúvahové účty v mene euro ...

(2)

Účtovná jednotka prepočíta ku dňu zavedenia eura jednotlivé zložky aktív a pasív zo slovenských ...

(3)

Účtovná jednotka prepočíta ku dňu zavedenia eura jednotlivé zložky prijatých preddavkov a poskytnutých ...

(4)

Ku dňu zavedenia eura sa na prepočet jednotlivých zložiek účtov časového rozlíšenia, ktoré ...

(5)

Účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, prepočíta ku dňu zavedenia ...

(6)

Účtovná jednotka postupuje ku dňu zavedenia eura pri zaokrúhľovaní prepočítaných peňažných ...

§ 37c

Na účtovnú jednotku, ktorá zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa § 17a, sa ustanovenia ...

§ 37d

Na ocenenie prírastku a úbytku majetku, ktorým sú peňažné prostriedky v slovenských korunách ...

DEVIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38
(1)

Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak

a)
neviedla účtovníctvo podľa § 4 ods. 1 alebo nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods. 4, ...
b)
neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16,
c)
neuložila dokumenty podľa § 23a a 23b, nezverejnila dokumenty podľa § 23d alebo nevyhovela výzve ...
d)
nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou ...
e)
nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods. 2,
f)
neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností ...
g)
neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie skutočností v účtovnej ...
h)
porušila ustanovenia § 9,
i)
porušila ustanovenia § 17,
j)
nedodržala oceňovanie podľa § 24 až 28,
k)
porušila ustanovenia § 31,
l)
porušila ustanovenia § 34,
m)
porušila ustanovenia § 35,
n)
porušila ustanovenie § 11 ods. 3.
(2)

Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt

a)
podľa odseku 1 písm. a) a n) do 3 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) až f) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ...
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac 1 000 000 ...
c)
podľa odseku 1 písm. h) až m) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ...
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 100 ...
d)
podľa odseku 1 písm. g) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ...
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 ...
(3)

Opakované spáchanie správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. n) sa považuje za osobitne ...

(4)

Daňový úrad pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo ...

(5)

Porušením povinností ustanovených týmto zákonom nie je účtovanie a vykazovanie, ktoré je v ...

(6)

Daňový úrad je oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto ...

(7)

Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, čas ...

(8)

Daňový úrad uloží pokutu podľa odseku 2 do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte ...

(9)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 38a

Ak daňový úrad zistí porušenie predpisov v oblasti účtovníctva platných do 1. januára 2003, ...

§ 39

Lehota na uchovávanie účtovných písomností a záznamov, ktorá sa ku dňu účinnosti tohto zákona ...

§ 39b
(1)

Podľa tohto zákona sa konsolidovaná účtovná závierka zostavuje prvýkrát za prvé účtovné ...

(2)

Podľa § 17a sa individuálna účtovná závierka zostavuje prvýkrát za prvé účtovné obdobie, ...

(3)

Podľa § 17b ods. 2 zostavuje Národná banka Slovenska účtovnú závierku prvýkrát za prvé účtovné ...

(4)

Na konania začaté pred 1. januárom 2005 sa vzťahuje doterajší predpis.

§ 39c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 39d
(1)

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti uvádza účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere ...

(2)

Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a konsolidované účtovné závierky účtovných ...

(3)

Súhrnná účtovná závierka verejnej správy sa zostavuje prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré ...

(4)

Na konania podľa § 38 začaté pred 1. januárom 2008 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra ...

§ 39e

Ustanovenie § 9 ods. 2 v znení účinnom od 1. decembra 2008 sa použije pri zostavovaní účtovnej ...

§ 39f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009
(1)

Fyzická osoba, ktorá bola do 28. februára 2009 účtovnou jednotkou a po 1. marci 2009 sa rozhodla ...

(2)

Ustanovenia § 9, 19, 22 a 28 v znení účinnom od 1. marca 2009 sa použijú pri zostavovaní účtovnej ...

§ 39g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)

Na odpisovanie goodwillu alebo záporného goodwillu, ktorý vznikol do 31. decembra 2009, sa použijú ...

(2)

Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použije na overenie riadnej ...

§ 39h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2010

Ustanovenie § 22 ods. 12 v znení účinnom od 31. decembra 2010 sa prvýkrát použije pri posudzovaní ...

§ 39i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

Pozemkové spoločenstvo, ktoré účtovalo v sústave jednoduchého účtovníctva, začne účtovať ...

(2)

Ustanovenie § 22 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa prvýkrát použije pri posudzovaní ...

(3)

Ustanovenie § 23a sa prvýkrát použije na uloženie dokumentov, ktoré sa týkajú účtovnej závierky, ...

(4)

Na konania podľa § 38 začaté pred 1. januárom 2012 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra ...

§ 39j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Ustanovenia § 2 ods. 5 až 7 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použijú v účtovnom ...

(2)

Ustanovenia § 17a ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú pri zostavovaní ...

(3)

Ustanovenia § 17a ods. 3 písm. c) a d) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú pri zostavovaní ...

(4)

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa ...

(5)

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia súvahy a výkazu ziskov a strát ...

(6)

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia súvahy a výkazu ziskov a strát ...

(7)

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia účtovnej závierky overenej audítorom ...

(8)

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia účtovnej závierky overenej audítorom ...

(9)

Ustanovenia § 23 ods. 2 písm. h) a i) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použijú ...

(10)

Ustanovenia § 25 ods. 7 a § 27 ods. 11 sa prvýkrát použijú v účtovnom období, ktoré sa začína ...

§ 39k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, postupuje podľa § 2 ods. 5 až ...

(2)

Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, postupuje podľa § 2 ods. 5 až ...

(3)

Účtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, sa považuje za ...

(4)

Účtovná jednotka, ktorá podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014 sa rozhodla, že ...

§ 39l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)

Ustanovenie § 2 ods. 10 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa prvýkrát použije v účtovnom období, ...

(2)

Na konanie podľa § 38 začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2015 sa vzťahujú predpisy ...

§ 39m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, oceňuje majetok podľa § 25 ods. ...

(2)

Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, vyhotovuje výročnú správu, ...

(3)

Materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 v znení účinnom ...

(4)

Ustanovenie § 28 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije na goodwill a aktivované ...

§ 39n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, postupuje podľa § 2 ods. 10 v ...

(2)

Materská účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, postupuje podľa § 22 ...

(3)

Materská účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, postupuje podľa § 22 ...

§ 39o
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 17. júna 2016

Na konania podľa § 38 ods. 1 písm. f) začaté pred 17. júnom 2016 sa vzťahuje predpis účinný ...

§ 39p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Ustanovenia § 35 ods. 3 písm. b) a c) v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použijú aj na uchovávanie ...

(2)

Ustanovenia § 38 ods. 3 a 4 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použijú na správne delikty ...

§ 39q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018

Ustanovenia § 24 ods. 10, § 25 ods. 1 písm. h) a § 27 ods. 13 sa prvýkrát použijú na ocenenie ...

§ 40

Zrušuje sa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

§ 41

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem § 3 ods. 4 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty:

  1.

  Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov ...

  2.

  Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca ...

  3.

  Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných ...

  4.

  Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných a konsolidovaných účtovných ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Mimoriadne ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných ...

  7.

  Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ zo 14. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

  11.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, ...

  12.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, ...

  13.

  Smernica Rady 2014/102/EÚ zo 7. novembra 2014, ktorou sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a ...

Poznámky

 • 1)  § 18 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 2)  § 21 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 3)  Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4b)  § 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 4c)  Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 • 5)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 7a)  Napríklad § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka.
 • 7b)  § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 7c)  § 69 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej ...
 • 9)  Napríklad § 56 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 203/2011 ...
 • 10)  § 61 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14 zákona ...
 • 15)  Napríklad § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...
 • 16)  § 37 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 600/1992 Zb.
 • 17)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 20)  Napríklad § 12 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej ...
 • 21)  § 69b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 22)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 22a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných ...
 • 22aa)  § 25 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22aaa)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v ...
 • 22ab)  Napríklad § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z., Obchodný ...
 • 22ac)  Medzinárodný účtovný štandard 27 bod 38, Medzinárodné účtovné štandardy 28 a 31, nariadenie ...
 • 22ad)  Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 22ae)  § 4 zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 22af)  § 4 zákona č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve.
 • 22ag)  § 2 zákona č. 177/2004 Z. z. o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a ...
 • 22b)  Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, príloha ...
 • 22c)  § 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. ...
 • 22ca)  § 14 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 688/2006 Z. z.
 • 24)  Napríklad § 40 zákona č. 483/2001 Z. z., § 34 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z.
 • 24a)  § 19 zákona č. 423/2015 Z. z.
 • 24aa)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 24aaa)  § 34 zákona č. 423/2015 Z. z.
 • 25)  Napríklad § 40 zákona č. 483/2001 Z. z., § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z.
 • 26)  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 26aa)  Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách ...
 • 27)  Napríklad § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 27a)  §161d ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 28)  Napríklad § 35 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z.
 • 28a)  Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28aa)  § 8 písm. f ) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 28ab)  Napríklad § 15 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 76 zákona č. 566/2001 ...
 • 28b)  § 23 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 28c)  Napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. ...
 • 28d)  Príloha č. 1 sekcia B divízia 05 až 08 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ...
 • 28e)  Príloha č. 1 sekcia A divízia 02 skupina 02.2 nariadenia (ES) č. 1893/2006 v platnom znení. ...
 • 29a)  Sekcia C prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou ...
 • 29b)  Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...
 • 29ba)  § 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 29c)  § 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29d)   Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29da)  § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29db)  § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 29e)  Napríklad § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 ...
 • 29f)  § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29g)  § 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 548/2010 Z. z., § 15 zákona č. 563/2009 ...
 • 29h)  Napríklad § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 ...
 • 29ha)  Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 ...
 • 29i)  Napríklad § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z., § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z., zákon ...
 • 29j)  § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29k)  § 13, 14, 30 až 33 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29ka)  § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 29kb)  § 48 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29l)  Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. ...
 • 29m)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 29n)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 29o)  § 66b ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 30)  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 31)  Zákon č. 483/2001 Z. z.Zákon č. 95/2002 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 33)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 33a)  Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. ...
 • 34)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z., zákon č. 566/2001 Z. z.
 • 35)  § 59 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 35a)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 35aa)  § 4 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 35ab)  § 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.
 • 35b)  § 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35c)  § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 37)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon ...
 • 37a)  § 73a až 73j zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.
 • 37b)  § 119 zákona č. 203/2011 Z. z.
 • 38)  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 659 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 42)  § 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 43)  § 133 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 44)  Napríklad zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 44a)  § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka.
 • 45)  § 184 Zákonníka práce.
 • 45a)  Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 46)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 47)  § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 47a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 47aa)  § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene ...
 • 47ab)  § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 47ac)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá ...
 • 47ad)  § 1 ods. 2 písm. f) zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 47ae)  § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 46 zákona č. 563/2009 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore