Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 67/2010 účinný od 01.06.2017

Platnosť od: 27.02.2010
Účinnosť od: 01.06.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD38DS6EUPPČL0

Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 67/2010 účinný od 01.06.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 67/2010 s účinnosťou od 01.06.2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje klasifikáciu, označovanie, balenie chemických látok (ďalej len „látok“) a chemických ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na látky a zmesi uvedené v osobitných predpisoch.12)

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

existujúcou látkou látka uvedená v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok,13)

b)

novou látkou látka, ktorá nie je uvedená v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok, ...

c)

no-longer polymer látka uvedená v osobitnom predpise,14)

d)

výrobkom je predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje ...

e)

testovacím pracoviskom prevádzková jednotka, ktorú vlastní alebo drží fyzická osoba – podnikateľ alebo ...

f)

neklinickou štúdiou skúška alebo súbor skúšok, ktorými sa za určených laboratórnych podmienok alebo ...

g)

akreditujúcou osobou15) osoba monitorujúca dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe testovacími ...

h)

inšpekciou testovacieho pracoviska kontrola postupov testovacieho pracoviska a praktických činností ...

i)

inšpektorom osoba vykonávajúca inšpekciu testovacích pracovísk a audity neklinických štúdií v zastúpení ...

j)

auditom neklinickej štúdie porovnanie prvotných údajov a pridružených záznamov počas testovania látok ...

DRUHÁ ČASŤ

KLASIFIKÁCIA, OZNAČOVANIE A BALENIE LÁTOK A ZMESÍ, TESTOVANIE LÁTOK A KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

§ 3 - Klasifikácia, označovanie a balenie látok
(1)

Výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia musia klasifikovať látku16) podľa osobitného predpisu.1) ...

(2)

Dodávatelia látok musia označovať a baliť látky podľa osobitného predpisu.1)

(3)

Informácie na označení obalu musia byť uvedené v štátnom jazyku.

§ 4 - Klasifikácia, označovanie a balenie zmesí
(1)

Výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia musia klasifikovať zmes17) podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Dodávatelia zmesí musia označovať a baliť zmesi podľa osobitného predpisu.1)

(3)

Informácie na označení obalu musia byť uvedené v štátnom jazyku.

§ 5 - Testovanie látok

Testovanie látok sa musí uskutočniť v súlade s požiadavkami ustanovenými v osobitných predpisoch.2)

§ 6 - Karta bezpečnostných údajov
(1)

Ak je dodávateľ látky alebo zmesi povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa osobitného predpisu,3) ...

(2)

Dodávateľ bezodkladne aktualizuje kartu bezpečnostných údajov19) a v jej revidovanej podobe ju poskytne ...

TRETIA ČASŤ

UVEDENIE LÁTOK, ZMESÍ, VÝROBKOV A DETERGENTOV NA TRH

§ 7 - Uvedenie látok, zmesí a výrobkov na trh
(1)

Na uvedenie látok, zmesí a výrobkov na trh20) sa vzťahujú osobitné predpisy.4)

(2)

Ak zmes je biocídnym výrobkom alebo prípravkom na ochranu rastlín, vzťahujú sa na jej uvedenie na trh ...

(3)

Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva, sa ustanoví všeobecne ...

(4)

Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok sa ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ...

(5)

Podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí ...

§ 8 - Uvedenie detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh
(1)

Na uvedenie detergentov a povrchovo aktívnych látok v detergentoch na trh sa vzťahuje osobitný predpis.5) ...

(2)

Výrobcovia,22) ktorí uvádzajú detergenty a povrchovo aktívne látky, sú povinní

a)
klasifikovať, označovať a baliť detergenty podľa tohto zákona a osobitných predpisov,23)
b)
poskytovať kartu údajov o zložkách detergentov24) Národnému toxikologickému informačnému centru.
(3)

Ak povrchovo aktívne látky v detergentoch nespĺňajú požiadavku na biologickú odbúrateľnosť podľa osobitného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX

§ 9 - Zásady správnej laboratórnej praxe
(1)

Zásady správnej laboratórnej praxe tvorí systém kvality vzťahujúci sa na proces organizácie a podmienky, ...

(2)

Neklinické štúdie sa vykonávajú na testovacích pracoviskách, ktorými sú laboratóriá, skleníky a polia. ...

(3)

Účelom zásad správnej laboratórnej praxe je získať reprodukovateľné a hodnoverné výsledky neklinických ...

(4)

Zásady správnej laboratórnej praxe sa vzťahujú na testovanie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti ...

(5)

Zásady správnej laboratórnej praxe sa uplatňujú na všetky neklinické štúdie na vydanie povolenia uviesť ...

(6)

Za hodnoverné výsledky neklinických štúdií sa považujú len výsledky takých neklinických štúdií, ktoré ...

(7)

Držiteľ osvedčenia je povinný pri odovzdávaní výsledkov neklinických štúdií potvrdiť, že tieto boli ...

(8)

Za rovnocenné osvedčenie sa považuje aj osvedčenie vydané akreditujúcou osobou v tretích krajinách.

(9)

Ak akreditujúca osoba má pochybnosti o tom, že laboratórium v členskom štáte Európskej únie (ďalej len ...

(10)

Podrobnosti o činnosti testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných ...

§ 10 - Testovacie pracovisko
(1)

Testovacie pracovisko, ktoré chce požiadať o vydanie osvedčenia, musí mať organizačnú štruktúru, v rámci ...

a)
prehľadu osôb, ktoré zabezpečujú povinnosti vedenia testovacieho pracoviska a chod testovacieho pracoviska, ...
b)
kvalifikovaných zamestnancov potrebných na vykonanie neklinickej štúdie, s výcvikom, praxou a s určenou ...
c)
priestorového, materiálového a určeného prístrojového vybavenia potrebného na vykonanie neklinickej ...
d)
náležitej identifikácie testovaných látok a referenčných látok,
e)
vypracovania a dodržiavania štandardných pracovných postupov,
f)
plánu neklinickej štúdie,
g)
uplatňovania programu zabezpečenia kvality určenými zamestnancami,
h)
ukladania platných aj neplatných verzií štandardných pracovných postupov, primárnych dokumentov, plánov ...
(2)

Testovacie pracovisko musí mať písomne vypracovaný program zabezpečenia kvality vrátane pracovných náplní ...

a)
overujú plán neklinickej štúdie, ktorý obsahuje informácie o cieľoch a neklinických testoch a skúškach ...
b)
overujú, či sú všetky neklinické štúdie v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe; overovanie ...
1.
neklinických štúdií,
2.
testovacieho pracoviska a
3.
pracovných procesov,
c)
uchovávajú zápisy z vnútorných inšpekcií podľa písmena b),
d)
ukladajú kópie všetkých odsúhlasených plánov neklinických štúdií a štandardné pracovné postupy, ktoré ...
(3)

Testovacie pracovisko musí počas platnosti osvedčenia spĺňať podmienky, za ktorých mu bolo vydané.

(4)

Testovacie pracovisko bezodkladne oznamuje akreditujúcej osobe podstatné zmeny vzťahujúce sa na vydané ...

(5)

Testovacie pracovisko je povinné umožniť osobám povereným akreditujúcou osobou prístup do objektov a ...

(6)

Testovacie pracovisko okrem činností uvedených v predchádzajúcich odsekoch postupuje pri aplikovaní ...

§ 11 - Monitorovanie zásad správnej laboratórnej praxe
(1)

Akreditujúca osoba pred vydaním osvedčenia monitoruje testovacie pracovisko, či testovacie pracovisko ...

(2)

Monitorovanie zásad správnej laboratórnej praxe vykonáva akreditujúca osoba prostredníctvom inšpektorov. ...

(3)

Inšpektor je pri inšpekcii povinný

a)
zachovať obchodné tajomstvo o údajoch, ktoré nie sú bežne dostupné a majú slúžiť obchodnej, výrobnej ...
b)
vypracúvať inšpekčné správy tak, aby sa utajované údaje použité v správe sprístupnili iba kontrolným ...
c)
overovať dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe akýmkoľvek testovacím zariadením, ktoré tvrdí, ...
d)
ukladať záznamy z inšpekcií testovacích pracovísk, záznamov o neklinických štúdiách, na ktorých sa vykonal ...
e)
zúčastňovať sa školení; školenia pre inšpektorov je povinná zabezpečovať akreditujúca osoba,
f)
zúčastňovať sa konzultácií týkajúcich sa monitoringu o zásadách správnej laboratórnej praxe vrátane ...
g)
zabezpečiť, aby pri výkone inšpekcie nedošlo ku konfliktu záujmov na monitorovaných testovacích pracoviskách, ...
h)
preukázať sa pri vstupe do objektu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia alebo audit neklinickej štúdie, služobným ...
i)
postupovať pri výkone inšpekcie podľa tohto zákona a podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ...
§ 12 - Národný program
(1)

Národný program dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (ďalej len „národný program“) vypracúva ...

(2)

Národný program obsahuje

a)
ustanovenia o všeobecnej inšpekcii testovacieho pracoviska a audite jednej alebo viacerých prebiehajúcich ...
b)
ustanovenia pre mimoriadnu inšpekciu testovacieho pracoviska alebo auditov neklinických štúdií na požiadanie ...
c)
vymedzenie právomoci inšpektorov na vstup do testovacieho pracoviska a ich prístup k údajom vo vlastníctve ...
§ 13 - Konanie o vydaní osvedčenia
(1)

Konanie o vydaní osvedčenia sa začína odo dňa doručenia písomnej žiadosti právnickou osobou alebo fyzickou ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba; obchodné meno, ...
b)
údaje o právnej forme žiadateľa,
c)
druh požadovaného osvedčenia,
d)
predmet a rozsah požadovaného osvedčenia s uvedením príslušných technických špecifikácií,
e)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť výsledkov neklinických štúdií a auditov,
f)
údaje o vzdelaní a praxi odborných zamestnancov žiadateľa,
g)
údaje o priestorovom a určenom prístrojovom a materiálovom vybavení testovacieho pracoviska,
h)
vyhlásenie žiadateľa, že
1.
umožní akreditujúcej osobe overovanie formou inšpekcie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe, ...
2.
jeho testovacie pracovisko spĺňa podmienky uvedené v § 10,
3.
má personálne zabezpečený program zabezpečovania kvality a vnútorný predpis zameraný na primerané zneškodňovanie ...
4.
má vypracovaný zoznam postupov, ktoré popisujú, ako a čím sa vykonávajú testy alebo činnosti, ktoré ...
5.
má zabezpečenú ochranu proti neoprávneným zmenám a doplneniam alebo proti strate údajov v počítačovom ...
6.
má vypracované postupy na zabezpečenie ukladania, uchovávania a uskladňovania záznamov a materiálov ...
(3)

Žiadateľ priloží k žiadosti dokumentáciu opisujúcu metodiky a postupy, ktoré testovacie pracovisko používa. ...

(4)

Ak žiadosť na začatie konania nemá náležitosti podľa odsekov 2 a 3, akreditujúca osoba písomne vyzve ...

(5)

Ak je žiadosť úplná, akreditujúca osoba na základe žiadosti doručí žiadateľovi do 15 dní návrh zmluvy ...

(6)

Akreditujúca osoba zastaví konanie a žiadosť vráti žiadateľovi, ak žiadateľ odmietne návrh zmluvy podľa ...

(7)

Žiadateľ môže vziať žiadosť späť aj z iného dôvodu alebo bez udania dôvodu, ale len pred uzavretím zmluvy ...

(8)

Ak žiadateľ splnil podmienky na vydanie osvedčenia vyplývajúce z tohto zákona a zo všeobecne záväzných ...

(9)

Ak žiadateľ nesplnil podmienky na vydanie osvedčenia vyplývajúce z tohto zákona a zo všeobecne záväzných ...

(10)

Osvedčenie obsahuje

a)
názov akreditujúcej osoby, ktorá osvedčenie vydala, a jej sídlo,
b)
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba; obchodné meno, ...
c)
predmet a rozsah s uvedením príslušných neklinických štúdií vykonávaných žiadateľom,
d)
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ...
e)
číslo osvedčenia a dátum nadobudnutia jeho platnosti,
f)
údaje o podmienkach, za ktorých bolo vydané, a platnosť osvedčenia,
g)
ďalšie údaje, ak je to potrebné.
(11)

Osvedčenie je platné odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti.

(12)

Akreditujúca osoba vedie zoznam držiteľov osvedčení a zverejňuje ich na svojej internetovej stránke ...

§ 14 - Zrušenie osvedčenia
(1)

Ak akreditujúca osoba zistí pri opakovanej inšpekcii dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe ...

(2)

Ak držiteľ osvedčenia neodstráni nezhody podľa odseku 1, akreditujúca osoba zašle držiteľovi osvedčenia ...

(3)

Konanie o zrušení osvedčenia sa začína dňom doručenia oznámenia o jeho začatí držiteľovi osvedčenia.

(4)

Akreditujúca osoba zruší osvedčenie, ak držiteľ osvedčenia

a)
v lehote podľa odseku 1 neodstránil nezhody a prestal spĺňať podmienky, za ktorých mu osvedčenie bolo ...
b)
neoznámil akreditujúcej osobe skutočnosti uvedené v § 10 ods. 4 alebo ak
c)
vstúpil do likvidácie.
(5)

Akreditujúca osoba v rozhodnutí o zrušení osvedčenia uvedie podrobnosti o odchýlkach medzi údajmi vo ...

(6)

Akreditujúca osoba doručí rozhodnutie o zrušení osvedčenia držiteľovi osvedčenia, zverejní ho vo Vestníku ...

§ 15 - Konanie o námietkach
(1)

Proti postupu akreditujúcej osoby v konaní o vydaní osvedčenia a v konaní o zrušení osvedčenia, proti ...

(2)

Akreditujúca osoba je povinná neodkladne sa zaoberať námietkami a preskúmať napadnutý postup alebo úkon ...

(3)

Ak akreditujúca osoba zistí opodstatnenosť námietok, zabezpečí na náklady toho, kto spôsobil tento nedostatok, ...

(4)

Ak akreditujúca osoba zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi testovaciemu pracovisku do ...

PIATA ČASŤ

VÝVOZ A DOVOZ VYBRANÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK A VÝVOZ A DOVOZ VYBRANÝCH NEBEZPEČNÝCH ZMESÍ

§ 16 - Vývoz a dovoz vybraných nebezpečných látok a vývoz a dovoz vybraných nebezpečných zmesí
(1)

Na vývoz a dovoz vybraných nebezpečných látok a na vývoz a dovoz vybraných nebezpečných zmesí sa vzťahuje ...

(2)

Vývozca alebo dovozca, ktorý vyváža alebo dováža vybrané nebezpečné látky alebo vybrané nebezpečné zmesi, ...

a)
požiada ministerstvo hospodárstva o súhlas s ich vývozom alebo dovozom,
b)
poskytne informácie ministerstvu hospodárstva podľa osobitného predpisu.31)
(3)

PIC postup je činnosť príslušných orgánov krajiny dovozu alebo krajiny vývozu pri posudzovaní možností ...

(4)

Povolenie na dovoz vybraných nebezpečných látok alebo vybraných nebezpečných zmesí6) vydá ministerstvo ...

(5)

Ak sa vývoz alebo dovoz vybranej nebezpečnej látky alebo vývoz alebo dovoz vybranej nebezpečnej zmesi ...

(6)

Vývoz alebo dovoz vybranej nebezpečnej látky alebo vývoz alebo dovoz vybranej nebezpečnej zmesi sa uskutoční ...

ŠIESTA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 17 - Orgány štátnej správy

Štátnu správu v oblasti klasifikácie, označovania, balenia a uvedenia látok, látok v zmesiach a látok ...

a)

ministerstvo hospodárstva,

b)

ministerstvo zdravotníctva,

c)

ministerstvo životného prostredia,

d)

ministerstvo pôdohospodárstva,

e)

centrum.

§ 18 - Ministerstvo hospodárstva
(1)

Ministerstvo hospodárstva

a)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu33) zodpovedným za plnenie úloh a za spoluprácu11) s ...
b)
riadi výkon štátnej správy v rozsahu pôsobnosti tohto zákona a osobitných predpisov,11)
c)
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom životného prostredia, ...
d)
vydáva po vyjadrení ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva a Úradu verejného ...
e)
vydáva podľa osobitného predpisu6) rozhodnutia k vývozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných ...
f)
vedie evidenciu právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ktorí dovážajú alebo vyvážajú ...
g)
zabezpečuje plnenie úloh uvedených v osobitnom predpise vydanom podľa § 9 ods. 10 prostredníctvom akreditujúcej ...
h)
môže povoliť na základe žiadosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) ...
i)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodlo v prvom stupni centrum,
j)
plní úlohy podľa osobitného predpisu.36)
(2)

Okrem úloh uvedených v odseku 1 ministerstvo hospodárstva plní aj úlohy podľa osobitného predpisu.37) ...

§ 19 - Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva

a)

spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri plnení úloh príslušného orgánu podľa osobitných predpisov,38) ...

b)

prostredníctvom Národného toxikologického informačného centra ako príslušného orgánu podľa osobitného ...

c)

prijíma vhodné liečebné opatrenia, ak hrozí poškodenie zdravia z dôvodu účinkov látok.

§ 20 - Ministerstvo životného prostredia
(1)

Ministerstvo životného prostredia

a)
spolupracuje s ministerstvom hospodárstva na plnení úloh príslušného orgánu podľa osobitných predpisov,38) ...
b)
vyjadruje sa k dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí podliehajúcich PIC ...
c)
vyjadruje sa k dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí na základe stanoviska ...
(2)

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom ...

a)
poskytuje centru na požiadanie odborné stanoviská, informácie a expertízy, ktoré má k dispozícii,
b)
spolupracuje s centrom v oblasti hodnotenia environmentálnych rizík,
c)
plní úlohy podľa osobitných predpisov41) v prípade, že látka, látka v zmesi alebo látka vo výrobku predstavuje ...
d)
spolupracuje s centrom na príprave návrhu na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie látok42) z hľadiska ...
e)
poskytuje na požiadanie potrebnú podporu spravodajcovi alebo spoluspravodajcovi, ak bol vymenovaný komisiou ...
§ 21 - Ministerstvo pôdohospodárstva
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva sa vyjadruje k dovozu

a)
vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí, ktoré sa použijú pri ochrane rastlín, a ...
b)
vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných zmesí podliehajúcich PIC postupu.
(2)

Spolupracuje s ministerstvom hospodárstva na plnení úloh príslušného orgánu podľa osobitných predpisov.38) ...

§ 22 - Centrum
(1)

Centrum je orgán štátnej správy s postavením národného orgánu Slovenskej republiky na úseku uvedenia ...

(2)

Centrum

a)
je príslušným orgánom podľa osobitných predpisov43) zodpovedným za plnenie úloh a za spoluprácu s komisiou ...
b)
plní úlohy podľa osobitných predpisov,45)
c)
je príslušným orgánom zodpovedným za návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovanie podľa osobitného ...
d)
poskytuje poradenstvo výrobcom, dovozcom, distribútorom, následným užívateľom a iným zainteresovaným ...
e)
zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s národnými orgánmi členských štátov, komisiou, agentúrou ...
f)
spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri príprave správy pre komisiu o implementácii právne záväzných ...
g)
získava odborné stanoviská Úradu verejného zdravotníctva, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ...
h)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, kontrolnými orgánmi a poskytuje im súčinnosť v rozsahu svojej ...
i)
predkladá ministerstvu hospodárstva návrh na vymenovanie člena vo výbore pre hodnotenie rizík, vo výbore ...
j)
prijíma žiadosti o udelenie výnimky z požiadavky na biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok ...
k)
zriaďuje a spravuje samostatný mimorozpočtový účet, príjmom ktorého sú platby Európskej chemickej agentúry ...
(3)

Centrum je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva hospodárstva. ...

(4)

Na čele centra je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva po dohode s ministrom ...

(5)

Riaditeľom centra môže byť len občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej ...

Kontrolné orgány

§ 23 - Kontrolnými orgánmi sú:
a)

Slovenská obchodná inšpekcia a inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie,

b)

Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva ...

c)

Slovenská inšpekcia životného prostredia a inšpektoráty,

d)

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce,

e)

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady,

f)

colné úrady,

g)

ministerstvo obrany.

§ 24 - Kontrola
(1)

Kontrolné orgány uvedené v § 23 poverujú výkonom kontroly svojich zamestnancov (ďalej len „poverené ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, u ktorého sa kontrola vykonáva, je povinný povereným ...

a)
predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly,
b)
umožniť prehliadku objektov, v ktorých sa látky a zmesi vyrábajú, vyvíjajú, skladujú, predávajú alebo ...
c)
umožniť odoberať kontrolné vzorky látok, zmesí alebo výrobkov v potrebnom rozsahu a obsahu a byť prítomný ...
(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ má právo

a)
odoberať rovnaké kontrolné vzorky látok, zmesí alebo výrobkov, aké odoberajú kontrolné orgány podľa ...
b)
dostať rovnopis protokolu o výsledku kontroly a vyjadriť sa k jeho obsahu.
(4)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nesúhlasí s opatreniami uloženými podľa § 32, môže ...

(5)

Kontrolné orgány uvedené v § 23 vykonávajú kontrolu vo vzájomnej súčinnosti a pri výkone kontroly postupujú ...

(6)

Konanie o nápravných opatreniach, správnych deliktoch podľa § 32 až 35 začne ten kontrolný orgán, ktorý ...

a)
na trhu Slovenská obchodná inšpekcia,
b)
u výrobcu Slovenská inšpekcia životného prostredia.
(7)

Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách ...

(8)

Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a uložených pokutách ...

§ 25 - Slovenská obchodná inšpekcia a inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie
(1)

Slovenská obchodná inšpekcia

a)
spolupracuje s centrom, Úradom verejného zdravotníctva, so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ...
b)
zodpovedá za presadzovanie povinností ustanovených v osobitných predpisoch,11)
c)
spolupracuje s kontrolnými orgánmi členských štátov a zúčastňuje sa na zasadnutiach fóra,51)
d)
predkladá ministerstvu hospodárstva návrh na vymenovanie člena fóra,52)
e)
informuje Úrad verejného zdravotníctva, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Národný inšpektorát ...
f)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodli v prvom stupni inšpektoráty.
(2)

Inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie

a)
vykonávajú kontrolu podľa osobitného predpisu53) dodržiavania ustanovení osobitných predpisov,11) tohto ...
b)
určujú podmienky a lehoty na vykonanie nápravy na odstránenie nedostatkov pri klasifikácii, označovaní ...
c)
ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 32 v oblasti klasifikácie, označovania, ...
d)
spolupracujú s centrom, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, so Slovenskou inšpekciou životného ...
§ 26 - Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva ...
(1)

Úrad verejného zdravotníctva

a)
poskytuje centru informácie, ak pri výkone štátneho zdravotného dozoru a kontroly podľa osobitných predpisov54) ...
b)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni regionálny úrad verejného zdravotníctva, ...
c)
vyjadruje sa k dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí podliehajúcich PIC ...
d)
informuje ministerstvo zdravotníctva o predbežných opatreniach prijatých regionálnymi úradmi verejného ...
e)
na základe prijatých predbežných opatrení regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva podľa ods. 2 písm. ...
(2)

Regionálne úrady verejného zdravotníctva

a)
kontrolujú v rozsahu osobitných predpisov54) dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
b)
vykonávajú štátny zdravotný dozor nad ochranou verejného zdravia vrátane ochrany zdravia pri práci, ...
c)
prijímajú vhodné predbežné opatrenia na obmedzenie látky, látky v zmesi alebo látky vo výrobku, ak sa ...
d)
poskytujú úradu verejného zdravotníctva informácie, ak zistia, že uvedenie na trh alebo používanie látky, ...
(3)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici

a)
plní úlohy podľa odseku 2,
b)
poskytuje na požiadanie centra odborné stanoviská, informácie a expertízy, ktoré má k dispozícii,
c)
ak látka alebo zmes predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí z dôvodov klasifikácie, označenia alebo ...
§ 27 - Slovenská inšpekcia životného prostredia
(1)

Ústredie inšpekcie

a)
spolupracuje s centrom, so Slovenskou obchodnou inšpekciou, s Úradom verejného zdravotníctva, Národným ...
b)
zasiela centru informácie, ak pri výkone kontroly podľa osobitných predpisov4) zistí možné riziko registrovaných ...
c)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodli v prvom stupni inšpektoráty životného prostredia.57) ...
(2)

Inšpektoráty životného prostredia

a)
kontrolujú v rozsahu osobitného predpisu57) dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,4) ...
b)
určujú podmienky a stanovujú lehoty na vykonanie nápravy, ak zistia pri kontrole58) nedostatky pri výrobe ...
c)
ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 32 v oblasti klasifikácie, označovania, ...
§ 28 - Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce
(1)

Národný inšpektorát práce

a)
spolupracuje s centrom, so Slovenskou obchodnou inšpekciou, s Úradom verejného zdravotníctva, so Slovenskou ...
b)
zasiela centru informácie, ak pri výkone inšpekcie práce podľa osobitného predpisu59) zistí možné riziko ...
(2)

Inšpektoráty práce

a)
kontrolujú v rozsahu osobitného predpisu59) dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,4) ...
b)
spolupracujú s centrom, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, so Slovenskou inšpekciou životného ...
§ 29 - Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady
(1)

Hlavný banský úrad

a)
zodpovedá za presadzovanie povinností ustanovených v osobitných predpisoch,4)
b)
spolupracuje s centrom, so Slovenskou obchodnou inšpekciou, s Úradom verejného zdravotníctva, so Slovenskou ...
c)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodli v prvom stupni obvodné banské úrady.
(2)

Obvodné banské úrady

a)
vykonávajú kontrolu podľa osobitného predpisu60) dodržiavania ustanovení osobitných predpisov,4) tohto ...
b)
určujú podmienky a lehoty na vykonanie nápravy, ak zistia pri kontrole61) nedostatky pri uvedení látok, ...
c)
ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 32 v oblasti používania látok, ...
d)
zasielajú centru dostupné informácie, či sa prostredníctvom vynucovacích a monitorovacích činností nezistilo ...
§ 30 - Colné úrady

Colné úrady62)

a)

kontrolujú dovoz a vývoz látok podľa osobitných predpisov6) a kontrolujú plnenie povinností podľa tohto ...

b)

kontrolujú, či označovanie a balenie látok a zmesí pri dovoze a vývoze spĺňa požiadavky podľa osobitných ...

c)

neprepustia nebezpečné látky, nebezpečné látky v zmesiach alebo nebezpečné látky vo výrobkoch, ktorých ...

d)

dávajú podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii na začatie konania pri zistení porušenia povinností podľa ...

§ 31 - Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

a)

kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho ...

b)

poskytuje centru informácie, ak zistí, že používanie látky, zmesi alebo výrobku v ozbrojených silách ...

SIEDMA ČASŤ

NÁPRAVNÉ OPATRENIA A SPRÁVNE DELIKTY

§ 32 - Nápravné opatrenia
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poruší povinnosti klasifikácie, balenia alebo ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá neposkytne kartu bezpečnostných údajov podľa ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poruší zákaz alebo obmedzenie uvedenia na trh ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poruší zákaz alebo obmedzenie uvedenia na trh ...

(5)

Ak nedôjde k náprave v určenej lehote podľa odseku 1 až 4, začne príslušný kontrolný orgán konanie o ...

Správne delikty

§ 33
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá uvádza na trh látky alebo zmesi, sa dopustí ...

a)
nezabezpečí, aby látky alebo zmesi boli opatrené obalom a uzáverom podľa osobitného predpisu,63)
b)
nezabezpečí, aby označenie látok alebo zmesí bolo podľa § 3 a 4,
c)
nezabezpečí vypracovanie karty bezpečnostných údajov v štátnom jazyku podľa § 6,
d)
nezašle kartu bezpečnostných údajov vypracovanú v štátnom jazyku podľa osobitného predpisu3) Národnému ...
e)
nezašle aktualizovanú kartu bezpečnostných údajov Národnému toxikologickému informačnému centru podľa ...
f)
uvedie na trh nebezpečnú látku alebo nebezpečné zmesi, pričom nie sú splnené požiadavky podľa § 7.
(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak neklasifikuje látky ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vykonávajúca činnosti určené osobitným predpisom64) ...

§ 34
(1)

Výrobca alebo dovozca sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov,4) ak

a)
vyrobí alebo uvedie na trh látku, látku v zmesi alebo látku vo výrobku, pričom ju neregistroval,
b)
nepodá žiadosť o registráciu látky alebo látky v zmesi,
c)
nepodá agentúre žiadosť o registráciu látky vo výrobkoch,
d)
nepodá agentúre oznámenie o látke vo výrobkoch,
e)
neposkytne agentúre informácie o látke vyrobenej alebo dovezenej na účely technologicky orientovaného ...
f)
neoznámi agentúre dosiahnutie vyššej prahovej hodnoty výroby alebo dovozu registrovanej látky,
g)
neposúdi chemickú bezpečnosť látky a nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,
h)
nepodá žiadosť o registráciu izolovaného medziproduktu,
i)
nepodá žiadosť o registráciu prepravovaného izolovaného medziproduktu,
j)
začne výrobu alebo dovoz látky alebo výrobku v lehote kratšej ako tri týždne od dátumu predloženia žiadosti ...
k)
nevykoná aktualizáciu registračných a klasifikačných údajov,
l)
neinformuje sa v agentúre v prípade registrácie zavedenej látky alebo v prípade registrácie nezavedenej ...
m)
nezabezpečí, aby expozícia látkou, pre ktorú získal autorizáciu, bola minimalizovaná,
n)
nezabezpečí preskúmanie platnej autorizácie pre uvedenie na trh alebo použitie látky v požadovanom termíne, ...
o)
neuvedie na označení (etikete, štítku) číslo autorizácie pred uvedením látky alebo zmesi obsahujúceho ...
p)
neoznámi agentúre informácie alebo ich neaktualizuje,
q)
nesplní povinnosti v ustanovených termínoch,
r)
vyrobí, uvedie na trh alebo použije látku, zmes alebo výrobok bez splnenia ustanovených podmienok,
s)
neoznámi agentúre látky, ktoré podliehajú registrácii a látky, ktoré uvádza na trh samostatne alebo ...
(2)

Dodávateľ sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov,4) ak

a)
neposkytne príjemcovi látky alebo zmesi kartu bezpečnostných údajov zostavenú podľa § 6,
b)
neposkytne príjemcovi na jeho žiadosť kartu bezpečnostných údajov o zmesi, ktorý nespĺňa kritériá pre ...
c)
nevykoná aktualizáciu karty bezpečnostných údajov,
d)
neposkytne príjemcovi látky v zmesi, pre ktorú nevznikla povinnosť poskytovať kartu bezpečnostných údajov, ...
e)
neposkytne informácie príjemcovi výrobku, ktorý obsahuje látku spĺňajúcu kritériá na bezpečné použitie ...
f)
neposkytne na žiadosť spotrebiteľa výrobku informácie umožňujúce bezpečné použitie výrobku, alebo
g)
nezhromažďuje a neuchováva informácie o testovaní, registrácii, o ďalších zisteniach látkach a zmesiach ...
(3)

Následný užívateľ sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov,4) ak

a)
neplní povinnosti v ustanovených termínoch,
b)
nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,
c)
neoznámi agentúre informácie, ktoré jej má oznámiť ako následný užívateľ,
d)
nesplní požiadavky v ustanovených termínoch,
e)
neposkytne agentúre informácie v ustanovenej lehote,
f)
nezabezpečí, aby expozícia látkou bola minimalizovaná,
g)
nezabezpečí preskúmanie platnej autorizácie pre použitie látky v ustanovenom termíne,
h)
neuvedie na etikete číslo autorizácie pred uvedením látky alebo zmesi obsahujúceho látku, na ktorej ...
i)
neinformuje agentúru o použití látky,
j)
uvedie na trh alebo použije látku, zmes alebo výrobok bez splnenia ustanovených podmienok,
k)
neoznámi agentúre látku, ktorú uvádza na trh samostatne alebo v zmesi vo vyššej koncentrácii, ako sú ...
(4)

Registrujúci sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov,4) ak

a)
neurčí a neuplatňuje vhodné opatrenia na náležitú kontrolu rizík zistených pri posúdení chemickej bezpečnosti, ...
b)
neuchováva správu chemickej bezpečnosti alebo ju neaktualizuje,
c)
neposkytne agentúre informácie v ustanovenej lehote,
d)
neposkytne agentúre informácie o zastavení výroby alebo dovozu látky alebo výrobku alebo o ukončení ...
(5)

Účastník dodávateľského reťazca sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov,4) ak neposkytne ...

(6)

Distribútor sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov,1) ak uvedie na trh látku, látku ...

(7)

Účastník fóra pre výmenu informácií o látke sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov,4) ...

(8)

Zamestnávateľ sa na území Slovenskej republiky dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov,4) ...

§ 35

Výrobca, dovozca, následný užívateľ a dodávateľ sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov,11) ...

a)
neoznámi ministerstvu hospodárstva vývoz látky uvedenej v osobitnom predpise,6)
b)
neoznámi ministerstvu hospodárstva prvý vývoz látky podľa osobitného predpisu,6)
c)
neinformuje ministerstvo hospodárstva o množstve vyvezenej látky počas kalendárneho roka,6)
d)
neposkytne na žiadosť ministerstva hospodárstva informácie o látke podľa osobitného predpisu,6)
e)
neposkytne na žiadosť komisie alebo agentúry informácie podľa osobitných predpisov,43)
f)
poruší pri vývoze látky ustanovené podmienky,6)
g)
vyvezie látku neskôr ako šesť mesiacov pred ukončením jej použiteľnosti,66)
h)
nezabezpečí, aby pri vývoze prípravku na ochranu rastlín nálepka alebo etiketa, alebo štítok obsahovali ...
i)
nezabezpečí, aby vyvážaný prípravok na ochranu rastlín spĺňal požiadavky na čistotu podľa osobitných ...
j)
vyvezie látku alebo výrobok v rozpore s osobitnými predpismi,4)
k)
neopatrí pri vývoze látku obalom a uzáverom,4) neoznačí látku podľa § 4, alebo neposkytne kartu bezpečnostných ...
l)
uvedie na trh detergent alebo povrchovo aktívnu látku pre detergenty v rozpore s podmienkami, charakteristikami ...
m)
neuchováva informácie podľa osobitného predpisu,5)
n)
nezabezpečí správne vykonanie príslušných testov podľa § 5 pri uvedení látky alebo zmesi na trh,
o)
nemá k dispozícii dokumentáciu podľa osobitného predpisu,5)
p)
nesprístupní Národnému toxikologickému informačnému centru kartu údajov o zložkách detergentov uvádzaných ...
q)
neoznačí detergent,5)
r)
vyrobí, uvedie na trh, alebo používa látku v rozpore s osobitným predpisom.67)
§ 36

Príslušný kontrolný orgán podľa § 24 ods. 6 uloží pokutu

a)
od 500 eur do 16 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 3, § 34 ods. 3 písm. h) a j) a ods. ...
b)
od 500 eur do 30 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. c) až e), § 34 ods. 1 písm. ...
c)
od 500 eur do 50 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. a) a b), § 33 ods. 2, § 34 ...
d)
od 1 000 eur do 99 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. f), § 34 ods. 1 písm. a) ...
§ 37
(1)

Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť správneho deliktu, najmä spôsob jeho spáchania, jeho ...

(2)

Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak kontrolný orgán o ňom nezačal konanie do dvoch rokov odo dňa, ...

(3)

Pokuty uložené kontrolnými orgánmi podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu; výnos z pokuty uloženej ...

§ 38 - Poriadková pokuta
(1)

Výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi, ktorý marí alebo sťažuje výkon kontrolnej činnosti kontrolného ...

(2)

Ak neumožní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ kontrolu dodržiavania zásad správnej laboratórnej ...

(3)

Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, ak od konania, ktorým bol marený alebo sťažovaný výkon ...

(4)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa príslušný kontrolný orgán dozvedel ...

(5)

Poriadková pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 39 - Spoločné ustanovenia
(1)

Poverené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastňujú na výkone kontroly podľa tohto zákona, sú povinné ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 13, 14 a 15.

§ 40 - Prechodné ustanovenie
(1)

Osoba, ktorá podľa doterajších predpisov vykonáva funkciu riaditeľa centra, sa od účinnosti tohto zákona ...

(2)

Práva a povinnosti z pracovných vzťahov a iných majetkoprávnych vzťahov a iných vzťahov týkajúce sa ...

§ 40a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2014

Konania o uložení pokuty podľa § 36 začaté a právoplatne neukončené pred 1. novembrom 2014 sa dokončia ...

§ 49 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

1.

zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach ...

3.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 515/2001 Z. z. o podrobnostiach o obsahu ...

4.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2001 zoznam chemických látok nepodliehajúcich ...

5.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. ...

6.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2003 o Európskom zozname existujúcich komerčných ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII položke 153a sa vypúšťajú písmená a), b), i) a ...

Doterajšie písmená c) až h) a k) sa označujú ako a) až g).

2.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v XVI. časti Priemyselné práva položka 230 písmeno a) znie:

„a) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú ........................... ...

Čl. III

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach ...

2.

V § 2 sa dopĺňa písmeno k), ktoré znie:

„k)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu.9b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, ...

Čl. V

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) plní úlohy podľa osobitného predpisu.15aa)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 15aa znie: „“. 15aa) Zákon ...

Čl. VI

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí ...

„12a) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene ...

2.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí ...

Čl. VII - Účinnosť

(1)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem čl. II a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia ...

(2)

§ 41 až 43 v čl. I strácajú účinnosť 30. novembra 2010, § 44 až 47 v čl. I strácajú účinnosť 31. mája ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 67/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  2.

  Smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  3.

  Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/9/ES z 11. februára 2004 o inšpekcii a overovaní správnej ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/10/ES z 11. februára 2004 o zosúlaďovaní zákonov, predpisov ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní ...
 • 2)  
 • 3)  
 • 4)  
 • 5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Mimoriadne ...
 • 6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných ...
 • 7)  Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 8)  Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 9)  Čl. 2 ods. 19 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 10)  Čl. 2 ods. 26 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 11)  Nariadenie (ES) č. 648/2004 v platnom znení.Nariadenie (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.Nariadenie ...
 • 12)  
 • 13)  
 • 14)  
 • 15)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 16)  Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 17)  Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 18)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19)  
 • 20)  Čl. 2 ods. 18 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 21)  Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22)  Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.
 • 23)  Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.Čl. 11 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.
 • 24)  Čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.
 • 25)  Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.
 • 26)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.
 • 27)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 28)  Nariadenie (ES) č. 440/2008 v platnom znení.
 • 29)  § 591 až 600 Obchodného zákonníka.
 • 30)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.Zákon ...
 • 31)  Čl. 9 nariadenia (ES) č. 689/2008.
 • 32)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 689/2008.
 • 33)  Čl. 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.Čl. 121 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom ...
 • 34)  
 • 35)  
 • 36)  
 • 37)  
 • 38)  
 • 39)  Čl. 45 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 40)  § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a ...
 • 41)  
 • 42)  Čl. 43 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 43)  Nariadenie (ES) č. 648/2004 v platnom znení.Nariadenie (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.Nariadenie ...
 • 44)  
 • 45)  
 • 46)  Čl. 37 a čl. 43 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 47)  
 • 48)  
 • 49)  Čl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.
 • 49a)  
 • 50)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 50a)  Čl. 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 50b)  
 • 51)  
 • 52)  
 • 53)  Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 5, 6, 12, 30 a 54 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55)  
 • 56)  Čl. 52 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 57)  Zákon č. 525/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58)  § 9 zákona č. 525/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...
 • 60)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  § 40 a 41 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 9 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 63)  Čl. 35 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 64)  Čl. 6 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1102/2008.
 • 65)  Čl. 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1102/2008.
 • 66)  Čl. 13 ods. 10 nariadenia (ES) č. 689/2008.
 • 67)  
 • 68)  § 3 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 69)  Príloha VI časť 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 70)  Príloha VII nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 71)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 72)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  Zákon č. 271/2005 Z. z.
 • 74)  Zákon č. 140/1998 Z. v znení neskorších predpisov.
 • 75)  Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráchach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 76)  Čl. 61 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
 • 77)  Čl. 61 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore