Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 28.04.2004
Účinnosť od: 01.07.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Daň z pridanej hodnoty
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST49JUD652394DS39EUPP10ČL21

Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 222/2004 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 102/2024


§ 27
Sadzby dane

(1)
Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane.
(2)
Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa, okrem § 85km ods. 10, uplatňuje na
a)
tovary uvedené v prílohe č. 7 a služby uvedené v prílohe č. 7a okrem dovážaného tovaru, pri ktorom sa daň priznáva a platí podľa § 68cb,
b)
tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky6ad) dodáva registrovaný sociálny podnik,6ae) ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.
(3)
Znížená sadzba dane 5 % zo základu dane sa uplatňuje na:
a)
dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania6ag) v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania,6ah) ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu6ai) štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
b)
obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.
(4)
Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 7 sa použije záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom podľa osobitného predpisu.6b)
(5)
Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.
zobraziť paragraf
§ 32
Služby dodávané členom

(1)
Oslobodené od dane sú služby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov politických strán a hnutí, cirkví a náboženských spoločností, občianskych združení vrátane odborových organizácií a profesijných komôr, ak toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž; oslobodený od dane je aj tovar dodaný týmito osobami v úzkej súvislosti s dodanou službou.
(2)
Oslobodené od dane sú služby, ktoré svojim členom dodáva právnická osoba, ak
a)
všetci jej členovia vykonávajú činnosť, ktorá je oslobodená od dane podľa odseku 1 a § 28 až 36, alebo činnosť, ktorá nie je predmetom dane,
b)
tieto služby sú priamo nevyhnutné na vykonávanie činnosti podľa písmena a),
c)
táto právnická osoba požaduje od svojich členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch a
d)
toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž.
zobraziť paragraf
§ 73
Lehota na vyhotovenie faktúry

Faktúra podľa § 72 musí byť vyhotovená do 15 dní
a)
odo dňa dodania tovaru alebo služby,
b)
odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
c)
od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43,
d)
od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte,
e)
od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore