Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 67/2010 účinný od 01.06.2017

Platnosť od: 27.02.2010
Účinnosť od: 01.06.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD38DS6EUPPČL0

Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 67/2010 účinný od 01.06.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 67/2010 s účinnosťou od 01.06.2017


§ 40a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2014


Konania o uložení pokuty podľa § 36 začaté a právoplatne neukončené pred 1. novembrom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.


§ 49
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa:
1.
zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe,
3.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 515/2001 Z. z. o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov,
4.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2001 zoznam chemických látok nepodliehajúcich oznámeniu,
5.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu č. 214/2005, výnosu č. 1/2006, výnosu č. 3/2007, výnosu č. 3/2008, výnosu č. 1/2009 a výnosu č. 5/2009,
6.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2003 o Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) k 1. júnu 2015.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore