Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.01.2022 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 488/2021
ZMENY2DS
2 01.01.2022 96/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 96/1991 účinný od 01.01.2022 504/2021
ZMENY4DS
3 01.01.2022 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 503/2021
ZMENY3DS
4 01.01.2022 17/1992 Zákon o životnom prostredí 17/1992 účinný od 01.01.2022 388/2021
ZMENY4DS1
5 01.01.2022 13/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 01.01.2022 504/2021
ZMENY3DS
6 01.01.2022 40/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 310/2021
ZMENY2DS1
7 01.01.2022 300/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku 300/1993 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS1
8 01.01.2022 154/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 154/1994 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 310/2021
ZMENY3DS1
9 01.01.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2022 do 16.01.2022 310/2021
ZMENY1DS1
10 01.01.2022 152/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 01.01.2022 69/2021
ZMENY1DS1
11 01.01.2022 301/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rodnom čísle 301/1995 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS1
12 01.01.2022 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 310/2021
ZMENY1DS1
13 01.01.2022 139/1998 Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.01.2022 do 27.01.2022 532/2021
ZMENY1DS
14 01.01.2022 253/1998 Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.01.2022 do 30.11.2022 310/2021
ZMENY1DS1
15 01.01.2022 184/1999 Zákon o používaní jazykov národnostných menšín 184/1999 účinný od 01.01.2022 417/2021
ZMENY4DS
16 01.01.2022 154/2001 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY53DS2
17 01.01.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.01.2022 do 01.02.2022 76/2021
ZMENY8DS1
18 01.01.2022 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS1
19 01.01.2022 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2022 do 07.07.2022 340/2020
ZMENY18DS1
20 01.01.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 209/2021
ZMENY29DS1
21 01.01.2022 49/2002 Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 01.01.2022 389/2021
ZMENY1DS2
22 01.01.2022 131/2002 Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 345/2021
ZMENY1DS
23 01.01.2022 133/2002 Zákon o Slovenskej akadémii vied 133/2002 účinný od 01.01.2022 347/2021
ZMENY17DS1
24 01.01.2022 282/2002 Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 282/2002 účinný od 01.01.2022 272/2021
ZMENY1DS1
25 01.01.2022 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.01.2022 431/2021
ZMENY2DS
26 01.01.2022 429/2002 Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 209/2021
ZMENY2DS1
27 01.01.2022 431/2002 Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.01.2022 198/2020
ZMENY2DS1
28 01.01.2022 442/2002 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 375/2021
ZMENY1DS1
29 01.01.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2022 do 20.02.2022 385/2019
317/2018
ZMENY12DS3
30 01.01.2022 462/2003 Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.01.2022 215/2021
ZMENY6DS1
31 01.01.2022 463/2003 Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 463/2003 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS2
32 01.01.2022 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.01.2022 do 30.03.2024 414/2021
ZMENY4DS2
33 01.01.2022 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 416/2020
301/2019
ZMENY19DS2
34 01.01.2022 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2022 do 31.08.2023 271/2021
ZMENY24DS3
35 01.01.2022 597/2003 Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.01.2022 do 01.01.2022 273/2021
271/2021
ZMENY26DS3
36 01.01.2022 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 317/2018
ZMENY14DS3
37 01.01.2022 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2022 do 30.11.2022 317/2018
ZMENY13DS1
38 01.01.2022 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022 408/2021
ZMENY10DS1
39 01.01.2022 106/2004 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022 408/2021
ZMENY8DS1
40 01.01.2022 220/2004 Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
41 01.01.2022 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022 408/2021
ZMENY32DS
42 01.01.2022 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.01.2022 516/2021
ZMENY19DS4
43 01.01.2022 442/2004 Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 442/2004 účinný od 01.01.2022 do 27.01.2022 272/2021
ZMENY1DS2
44 01.01.2022 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023 310/2021
ZMENY6DS3
45 01.01.2022 541/2004 Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY13DS2
46 01.01.2022 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2022 do 14.01.2022 374/2018
ZMENY9DS2
47 01.01.2022 577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023 374/2018
ZMENY2DS1
48 01.01.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2022 do 14.01.2022 310/2021
ZMENY11DS2
49 01.01.2022 579/2004 Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.01.2022 540/2021
ZMENY4DS
50 01.01.2022 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 81/2021
ZMENY2DS1
51 01.01.2022 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2022 do 14.01.2022 81/2021
ZMENY18DS1
52 01.01.2022 587/2004 Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2022 535/2021
ZMENY4DS
53 01.01.2022 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 317/2018
ZMENY5DS1
54 01.01.2022 726/2004 Zákon o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách 726/2004 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS1
55 01.01.2022 757/2004 Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.01.2022 408/2021
ZMENY4DS1
56 01.01.2022 300/2005 Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.01.2022 357/2021
ZMENY3DS3
57 01.01.2022 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2022 do 30.04.2022 310/2021
ZMENY2DS2
58 01.01.2022 326/2005 Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 310/2021
ZMENY2DS1
59 01.01.2022 473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY5DS2
60 01.01.2022 474/2005 Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
61 01.01.2022 475/2005 Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 475/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
62 01.01.2022 538/2005 Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
63 01.01.2022 570/2005 Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY5DS2
64 01.01.2022 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS3
65 01.01.2022 219/2006 Zákon o protikomunistickom odboji 219/2006 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS3
66 01.01.2022 268/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia 268/2006 účinný od 01.01.2022 390/2021
ZMENY9DS
67 01.01.2022 384/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným 384/2006 účinný od 01.01.2022 523/2021
ZMENY2DS
68 01.01.2022 453/2006 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane 453/2006 účinný od 01.01.2022 537/2021
ZMENY53DS
69 01.01.2022 39/2007 Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.01.2022 272/2021
ZMENY4DS3
70 01.01.2022 50/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 01.01.2022 do 31.01.2022 349/2021
ZMENY4DS
71 01.01.2022 330/2007 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.01.2022 do 30.03.2022 271/2021
ZMENY1DS2
72 01.01.2022 569/2007 Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
73 01.01.2022 609/2007 Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 609/2007 účinný od 01.01.2022 408/2021
ZMENY8DS2
74 01.01.2022 647/2007 Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 431/2021
ZMENY1DS1
75 01.01.2022 201/2008 Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.01.2022 do 30.11.2022 489/2021
ZMENY13DS2
76 01.01.2022 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.01.2022 do 14.01.2022 271/2021
ZMENY3DS2
77 01.01.2022 282/2008 Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2022 488/2021
ZMENY2DS1
78 01.01.2022 323/2008 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych výchovných zariadeniach 323/2008 účinný od 01.01.2022 542/2021
ZMENY8DS
79 01.01.2022 324/2008 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej umeleckej škole 324/2008 účinný od 01.01.2022 525/2021
ZMENY13DS
80 01.01.2022 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 485/2021
ZMENY27DS1
81 01.01.2022 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2022 280/2019
ZMENY33DS1
82 01.01.2022 516/2008 Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023 310/2021
ZMENY6DS2
83 01.01.2022 630/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia 630/2008 účinný od 01.01.2022 do 01.01.2022 460/2021
ZMENY7DS
84 01.01.2022 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 310/2021
ZMENY8DS2
85 01.01.2022 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 467/2021
ZMENY4DS
86 01.01.2022 185/2009 Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
87 01.01.2022 186/2009 Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS3
88 01.01.2022 206/2009 Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 206/2009 účinný od 01.01.2022 505/2021
ZMENY5DS1
89 01.01.2022 286/2009 Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2022 210/2019
ZMENY7DS2
90 01.01.2022 492/2009 Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY6DS2
91 01.01.2022 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2022 do 30.03.2022 408/2021
ZMENY32DS1
92 01.01.2022 129/2010 Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY3DS2
93 01.01.2022 267/2010 Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou 267/2010 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
94 01.01.2022 443/2010 Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 506/2021
ZMENY6DS1
95 01.01.2022 524/2010 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
96 01.01.2022 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.01.2022 257/2021
ZMENY6DS1
97 01.01.2022 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2022 do 07.07.2022 310/2021
ZMENY6DS1
98 01.01.2022 226/2011 Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS1
99 01.01.2022 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.01.2022 do 27.01.2022 374/2018
ZMENY5DS2
100 01.01.2022 363/2011 Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.01.2022 133/2021
81/2021
ZMENY3DS4
101 01.01.2022 378/2011 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane 378/2011 účinný od 01.01.2022 422/2021
ZMENY1DS
102 01.01.2022 404/2011 Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS2
103 01.01.2022 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022 396/2020
ZMENY1DS3
104 01.01.2022 56/2012 Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.01.2022 do 20.02.2022 397/2021
ZMENY1DS
105 01.01.2022 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.01.2022 516/2021
ZMENY3DS1
106 01.01.2022 396/2012 Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY8DS2
107 01.01.2022 414/2012 Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2022 535/2021
ZMENY3DS1
108 01.01.2022 150/2013 Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 506/2021
ZMENY7DS1
109 01.01.2022 218/2013 Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2013 účinný od 01.01.2022 486/2021
ZMENY11DS1
110 01.01.2022 180/2014 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 512/2021
ZMENY77DS2
111 01.01.2022 181/2014 Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 512/2021
ZMENY13DS1
112 01.01.2022 219/2014 Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 219/2014 účinný od 01.01.2022 484/2021
ZMENY2DS2
113 01.01.2022 284/2014 Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023 310/2021
ZMENY3DS2
114 01.01.2022 371/2014 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2022 do 07.07.2022 310/2021
ZMENY3DS2
115 01.01.2022 39/2015 Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS3
116 01.01.2022 61/2015 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 61/2015 účinný od 01.01.2022 413/2021
ZMENY33DS1
117 01.01.2022 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 302/2019
ZMENY58DS3
118 01.01.2022 281/2015 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS2
119 01.01.2022 282/2015 Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2015 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
120 01.01.2022 410/2015 Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 410/2015 účinný od 01.01.2022 49/2019
ZMENY1DS
121 01.01.2022 422/2015 Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2015 účinný od 01.01.2022 271/2021
ZMENY5DS3
122 01.01.2022 440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 215/2021
ZMENY4DS3
123 01.01.2022 161/2016 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 161/2016 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022 223/2021
444/2020
ZMENYDS
124 01.01.2022 138/2017 Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY5DS2
125 01.01.2022 280/2017 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 280/2017 účinný od 01.01.2022 503/2021
ZMENY17DS1
126 01.01.2022 87/2018 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023 388/2021
ZMENY3DS1
127 01.01.2022 103/2018 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2022 447/2020
ZMENY3DS
128 01.01.2022 137/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 01.01.2022 do 26.09.2022 462/2021
ZMENY1DS
129 01.01.2022 156/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2018 účinný od 01.01.2022 532/2021
ZMENYDS1
130 01.01.2022 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 310/2021
ZMENY2DS2
131 01.01.2022 195/2018 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 195/2018 účinný od 01.01.2022 473/2021
ZMENY11DS
132 01.01.2022 213/2018 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2018 účinný od 01.01.2022 408/2021
ZMENY1DS1
133 01.01.2022 216/2018 Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 216/2018 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY3DS2
134 01.01.2022 269/2018 Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 269/2018 účinný od 01.01.2022 345/2021
ZMENY5DS
135 01.01.2022 317/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 317/2018 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
136 01.01.2022 374/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
137 01.01.2022 396/2018 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe 396/2018 účinný od 01.01.2022 543/2021
ZMENYDS
138 01.01.2022 30/2019 Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.01.2022 287/2020
ZMENY1DS
139 01.01.2022 35/2019 Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.01.2022 do 31.05.2022 431/2021
ZMENY90DS1
140 01.01.2022 43/2019 Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe 43/2019 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
141 01.01.2022 49/2019 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 49/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
142 01.01.2022 138/2019 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2019 účinný od 01.01.2022 271/2021
ZMENY5DS1
143 01.01.2022 181/2019 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 181/2019 účinný od 01.01.2022 513/2021
ZMENY8DS
144 01.01.2022 210/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
145 01.01.2022 213/2019 Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2019 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY3DS2
146 01.01.2022 280/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
147 01.01.2022 301/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 301/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
148 01.01.2022 302/2019 Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENY16DS1
149 01.01.2022 310/2019 Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2019 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
150 01.01.2022 385/2019 Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
151 01.01.2022 78/2020 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 78/2020 účinný od 01.01.2022 546/2021
ZMENY28DS
152 01.01.2022 85/2020 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov 85/2020 účinný od 01.01.2022 545/2021
ZMENY12DS
153 01.01.2022 102/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 01.01.2022 482/2021
ZMENY3DS
154 01.01.2022 198/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
155 01.01.2022 228/2020 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 228/2020 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 524/2021
ZMENYDS
156 01.01.2022 282/2020 Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 282/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENY2DS1
157 01.01.2022 287/2020 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony 287/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
158 01.01.2022 292/2020 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 292/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENY1DS
159 01.01.2022 299/2020 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 299/2020 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS1
160 01.01.2022 340/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 340/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
161 01.01.2022 396/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
162 01.01.2022 416/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 416/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
163 01.01.2022 435/2020 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 435/2020 účinný od 01.01.2022 526/2021
ZMENY1DS
164 01.01.2022 444/2020 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 444/2020 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
165 01.01.2022 447/2020 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 447/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
166 01.01.2022 69/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 69/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
167 01.01.2022 76/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 76/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
168 01.01.2022 81/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 81/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
169 01.01.2022 133/2021 Zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva 133/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
170 01.01.2022 209/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2021 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022
nový predpis
ZMENYDS1
171 01.01.2022 215/2021 Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENY12DS1
172 01.01.2022 218/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 218/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
173 01.01.2022 223/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 223/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
174 01.01.2022 233/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného 233/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
175 01.01.2022 246/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022 246/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
176 01.01.2022 257/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 257/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
177 01.01.2022 271/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 271/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
178 01.01.2022 272/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 272/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
179 01.01.2022 273/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 273/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
180 01.01.2022 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
181 01.01.2022 343/2021 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022 343/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
182 01.01.2022 345/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 410/2020 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 345/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
183 01.01.2022 347/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 347/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
184 01.01.2022 349/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 349/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
185 01.01.2022 357/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 357/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
186 01.01.2022 358/2021 Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 358/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
187 01.01.2022 372/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
188 01.01.2022 375/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 375/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
189 01.01.2022 388/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. 388/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
190 01.01.2022 389/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 389/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
191 01.01.2022 390/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov 390/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
192 01.01.2022 393/2021 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 393/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
193 01.01.2022 397/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 397/2021 účinný od 01.01.2022 do 20.02.2022
nový predpis
ZMENYDS
194 01.01.2022 399/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2022 399/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
195 01.01.2022 405/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 405/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
196 01.01.2022 408/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 408/2021 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
197 01.01.2022 413/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 413/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
198 01.01.2022 414/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 414/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
199 01.01.2022 415/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 415/2021 účinný od 01.01.2022 do 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
200 01.01.2022 416/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 416/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
201 01.01.2022 417/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov 417/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
202 01.01.2022 422/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 422/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
203 01.01.2022 431/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 431/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
204 01.01.2022 444/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky z oblasti rastlinolekárskej starostlivosti 444/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
205 01.01.2022 454/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 454/2021 účinný od 01.01.2022 do 07.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
206 01.01.2022 456/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 456/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
207 01.01.2022 458/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 458/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
208 01.01.2022 460/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 460/2021 účinný od 01.01.2022 do 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
209 01.01.2022 462/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 462/2021 účinný od 01.01.2022 do 26.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
210 01.01.2022 467/2021 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 467/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
211 01.01.2022 473/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2020 Z. z. 473/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
212 01.01.2022 482/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 482/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
213 01.01.2022 484/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 484/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
214 01.01.2022 485/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 485/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
215 01.01.2022 486/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 486/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
216 01.01.2022 487/2021 Zákon o Komore geodetov a kartografov 487/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
217 01.01.2022 488/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 488/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
218 01.01.2022 489/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 489/2021 účinný od 01.01.2022 do 30.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
219 01.01.2022 493/2021 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov 493/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
220 01.01.2022 494/2021 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 494/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
221 01.01.2022 495/2021 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom 495/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
222 01.01.2022 496/2021 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku 496/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
223 01.01.2022 497/2021 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 497/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
224 01.01.2022 503/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 503/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
225 01.01.2022 504/2021 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 504/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
226 01.01.2022 505/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 505/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
227 01.01.2022 506/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 506/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
228 01.01.2022 507/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 507/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
229 01.01.2022 512/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 512/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
230 01.01.2022 513/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 373/2020 Z. z. 513/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
231 01.01.2022 516/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 516/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
232 01.01.2022 523/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 523/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
233 01.01.2022 524/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z. z. 524/2021 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022
nový predpis
ZMENYDS
234 01.01.2022 525/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. 525/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
235 01.01.2022 526/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 526/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
236 01.01.2022 527/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o edukačných publikáciách 527/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
237 01.01.2022 528/2021 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 528/2021 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
238 01.01.2022 529/2021 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 529/2021 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
239 01.01.2022 532/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 532/2021 účinný od 01.01.2022 do 27.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
240 01.01.2022 534/2021 Zákon o štátnom rozpočte na rok 2022 534/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
241 01.01.2022 535/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 535/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
242 01.01.2022 536/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 536/2021 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
243 01.01.2022 537/2021 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z. 537/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
244 01.01.2022 538/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 538/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
245 01.01.2022 540/2021 Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 540/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
246 01.01.2022 541/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole 541/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
247 01.01.2022 542/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach 542/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
248 01.01.2022 543/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov 543/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
249 01.01.2022 544/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti 544/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
250 01.01.2022 545/2021 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov 545/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
251 01.01.2022 546/2021 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 546/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
252 01.01.2022 547/2021 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o elektronizácii agendy verejnej správy 547/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
253 02.01.2022 597/2003 Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 02.01.2022 415/2021
ZMENY14DS1
254 02.01.2022 415/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 415/2021 účinný od 02.01.2022 do 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
255 02.01.2022 460/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 460/2021 účinný od 02.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
256 08.01.2022 1/2022 Rokovací poriadok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 1/2022 účinný od 08.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
257 12.01.2022 3/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa uzatvorených medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska, medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska, medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže, medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky 3/2022 účinný od 12.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
258 12.01.2022 4/2022 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 4/2022 účinný od 12.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
259 13.01.2022 5/2022 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 5/2022 účinný od 13.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
260 15.01.2022 543/2002 Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 15.01.2022 6/2022
ZMENY9DS
261 15.01.2022 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 15.01.2022 do 31.12.2022 2/2022
ZMENY18DS1
262 15.01.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 15.01.2022 do 31.03.2022 2/2022
ZMENY22DS1
263 15.01.2022 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 15.01.2022 do 30.11.2022 2/2022
ZMENY26DS
264 15.01.2022 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 15.01.2022 do 31.03.2022 2/2022
ZMENY155DS1
265 15.01.2022 552/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov 552/2021 účinný od 15.01.2022 8/2022
ZMENY1DS
266 15.01.2022 2/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2022 účinný od 15.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
267 15.01.2022 6/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6/2022 účinný od 15.01.2022 do 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
268 15.01.2022 8/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov 8/2022 účinný od 15.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
269 15.01.2022 9/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022 9/2022 účinný od 15.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
270 15.01.2022 10/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah, termíny predkladania ďalších údajov, štruktúra výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a spôsob určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne 10/2022 účinný od 15.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
271 17.01.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 17.01.2022 do 27.01.2022 378/2021
ZMENY1DS1
272 17.01.2022 338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 17.01.2022 378/2021
ZMENY44DS1
273 17.01.2022 462/2007 Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 17.01.2022 do 01.02.2022 378/2021
ZMENY2DS2
274 17.01.2022 378/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 378/2021 účinný od 17.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
275 17.01.2022 381/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu 381/2021 účinný od 17.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
276 17.01.2022 423/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla 423/2021 účinný od 17.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
277 20.01.2022 13/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Spoločného vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach 13/2022 účinný od 20.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
278 20.01.2022 14/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok 14/2022 účinný od 20.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
279 20.01.2022 15/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudmily Podjavorinskej 15/2022 účinný od 20.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
280 21.01.2022 131/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 21.01.2022 16/2022
ZMENY1DS
281 21.01.2022 16/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 16/2022 účinný od 21.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
282 21.01.2022 17/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkov k Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 17/2022 účinný od 21.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
283 21.01.2022 18/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 18/2022 účinný od 21.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
284 28.01.2022 308/2000 Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 28.01.2022
nový predpis
ZMENY3DS
285 28.01.2022 147/2001 Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 účinný od 28.01.2022
nový predpis
ZMENY6DS
286 28.01.2022 532/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 532/2021 účinný od 28.01.2022 do 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
287 31.01.2022 262/2016 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí 262/2016 účinný od 31.01.2022 483/2021
ZMENY2DS
288 31.01.2022 483/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2019 Z. z. 483/2021 účinný od 31.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore