Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.07.2024 40/1964 Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY57DS
2 01.07.2024 202/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY3DS
3 01.07.2024 233/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.07.2024 87/2024
ZMENY3DS
4 01.07.2024 65/2001 Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 65/2001 účinný od 01.07.2024 87/2024
ZMENY2DS
5 01.07.2024 147/2001 Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY7DS
6 01.07.2024 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY6DS
7 01.07.2024 128/2002 Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY24DS
8 01.07.2024 185/2002 Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.07.2024 423/2020
ZMENY50DS1
9 01.07.2024 244/2002 Zákon o rozhodcovskom konaní 244/2002 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY1DS
10 01.07.2024 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2024 145/2024
87/2024
ZMENY5DS
11 01.07.2024 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025 210/2023
87/2024
ZMENY21DS1
12 01.07.2024 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.07.2024 do 31.03.2025 87/2024
ZMENY1DS
13 01.07.2024 601/2003 Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.07.2024 87/2024
ZMENY3DS1
14 01.07.2024 22/2004 Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. 22/2004 účinný od 01.07.2024 do 27.06.2025 108/2024
ZMENY5DS1
15 01.07.2024 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025 87/2024
108/2024
ZMENY4DS
16 01.07.2024 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024 43/2024
102/2024
ZMENY46DS1
17 01.07.2024 106/2004 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025 43/2024
102/2024
ZMENY33DS1
18 01.07.2024 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024 102/2024
ZMENY3DS
19 01.07.2024 420/2004 Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 420/2004 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY1DS
20 01.07.2024 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024 144/2024
125/2024
ZMENY3DS2
21 01.07.2024 577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.07.2024 125/2024
ZMENY1DS1
22 01.07.2024 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.07.2024 do 31.08.2025 125/2024
ZMENY1DS2
23 01.07.2024 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.07.2024 87/2024
ZMENY1DS
24 01.07.2024 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY2DS
25 01.07.2024 747/2004 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY14DS2
26 01.07.2024 39/2007 Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.07.2024 do 31.03.2025 277/2023
ZMENY3DS2
27 01.07.2024 609/2007 Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 609/2007 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025 102/2024
ZMENY3DS2
28 01.07.2024 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.07.2024 295/2023
400/2022
87/2024
ZMENY12DS1
29 01.07.2024 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024 87/2024
ZMENY4DS1
30 01.07.2024 129/2010 Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY10DS1
31 01.07.2024 136/2010 Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 136/2010 účinný od 01.07.2024 do 27.06.2025 108/2024
ZMENY2DS1
32 01.07.2024 161/2011 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 161/2011 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY19DS
33 01.07.2024 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY2DS
34 01.07.2024 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025 102/2024
43/2024
ZMENY45DS2
35 01.07.2024 17/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii ošípaných 17/2012 účinný od 01.07.2024 441/2023
307/2023
ZMENY4DS
36 01.07.2024 18/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii oviec a kôz 18/2012 účinný od 01.07.2024 436/2023
308/2023
ZMENY4DS
37 01.07.2024 20/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka 20/2012 účinný od 01.07.2024 437/2023
306/2023
ZMENY5DS
38 01.07.2024 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.07.2024 do 31.07.2024 108/2024
ZMENY1DS1
39 01.07.2024 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.07.2024 do 31.07.2024 109/2024
108/2024
ZMENY15DS2
40 01.07.2024 71/2013 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY1DS1
41 01.07.2024 94/2013 Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov 94/2013 účinný od 01.07.2024 109/2024
ZMENY4DS2
42 01.07.2024 335/2014 Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY5DS1
43 01.07.2024 160/2015 Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY2DS3
44 01.07.2024 272/2015 Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 272/2015 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024 302/2023
ZMENY4DS2
45 01.07.2024 391/2015 Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 391/2015 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY38DS4
46 01.07.2024 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 účinný od 01.07.2024 109/2024
ZMENY7DS1
47 01.07.2024 170/2018 Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 01.07.2024 108/2024
ZMENY6DS1
48 01.07.2024 423/2020 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 423/2020 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS1
49 01.07.2024 452/2021 Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 01.07.2024 do 31.03.2025 108/2024
ZMENY8DS
50 01.07.2024 399/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025 87/2024
ZMENYDS1
51 01.07.2024 400/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 400/2022 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
52 01.07.2024 210/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.07.2024 87/2024
ZMENYDS
53 01.07.2024 277/2023 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 277/2023 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
54 01.07.2024 295/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 295/2023 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
55 01.07.2024 302/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 302/2023 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS1
56 01.07.2024 306/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov 306/2023 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
57 01.07.2024 307/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov 307/2023 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
58 01.07.2024 308/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov 308/2023 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
59 01.07.2024 328/2023 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania 328/2023 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENY1DS
60 01.07.2024 436/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov 436/2023 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
61 01.07.2024 437/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov 437/2023 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
62 01.07.2024 441/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov 441/2023 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
63 01.07.2024 43/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 43/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
64 01.07.2024 57/2024 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia 57/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
65 01.07.2024 62/2024 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z. 62/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
66 01.07.2024 81/2024 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 81/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
67 01.07.2024 87/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025
nový predpis
ZMENYDS
68 01.07.2024 102/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 102/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
69 01.07.2024 108/2024 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
70 01.07.2024 109/2024 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže 109/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
71 01.07.2024 116/2024 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov 116/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
72 01.07.2024 125/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS1
73 01.07.2024 132/2024 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete v znení vyhlášky č. 491/2023 Z. z. 132/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
74 01.07.2024 133/2024 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení vyhlášky č. 492/2023 Z. z. 133/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
75 01.07.2024 134/2024 Opatrenie Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 134/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
76 01.07.2024 135/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 135/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
77 01.07.2024 141/2024 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 141/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
78 01.07.2024 144/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 144/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.08.2024
nový predpis
ZMENYDS
79 01.07.2024 145/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 145/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
80 01.07.2024 146/2024 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu 146/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
81 01.07.2024 147/2024 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve 147/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
82 01.07.2024 148/2024 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra v znení vyhlášky č. 228/2023 Z. z. 148/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
83 01.07.2024 149/2024 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 149/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
84 01.07.2024 150/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025 150/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
85 01.07.2024 151/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 151/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
86 01.07.2024 153/2024 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov 153/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
87 01.07.2024 154/2024 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 154/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
88 01.07.2024 157/2024 Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov 157/2024 účinný od 01.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
89 02.07.2024 22/2018 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 22/2018 účinný od 02.07.2024 do 01.11.2024 369/2023
ZMENY1DS
90 02.07.2024 369/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v znení vyhlášky č. 243/2018 Z. z. 369/2023 účinný od 02.07.2024 do 01.11.2024
nový predpis
ZMENYDS
91 03.07.2024 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 03.07.2024 do 30.11.2024 430/2021
ZMENY1DS3
92 03.07.2024 430/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 430/2021 účinný od 03.07.2024 do 30.11.2024
nový predpis
ZMENYDS1
93 03.07.2024 159/2024 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. júna 2024 č. MF/009347/2024-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie skúšky na výkon uistenia, skúšky spôsobilosti na výkon uistenia a preskúšania v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti 159/2024 účinný od 03.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
94 10.07.2024 174/2024 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania 174/2024 účinný od 10.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
95 12.07.2024 180/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 402 k návrhu na určenie investičného projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty“ za strategickú investíciu 180/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
96 12.07.2024 181/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 403 k návrhu na určenie investičného projektu „Diaľnica D3 v úseku Žilina-Brodno – Kysucké Nové Mesto“ za strategickú investíciu 181/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
97 12.07.2024 182/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 404 k návrhu na určenie investičného projektu „Diaľnica D3 v úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“ za strategickú investíciu 182/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
98 12.07.2024 183/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 405 k návrhu na určenie investičného projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Čadca – Krásno nad Kysucou“ za strategickú investíciu 183/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
99 12.07.2024 184/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 406 k návrhu na určenie investičného projektu „Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT (Marchegg)“ za strategickú investíciu 184/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
100 12.07.2024 185/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 407 k návrhu na určenie investičného projektu „Diaľnica D3 v úseku Oščadnica – Čadca-Bukov, 2. profil“ za strategickú investíciu 185/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
101 12.07.2024 186/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 408 k návrhu na určenie investičného projektu „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa“ za strategickú investíciu 186/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
102 12.07.2024 187/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 409 k návrhu na určenie investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa, traťový úsek Liptovský Hrádok – Paludza (Liptovský Mikuláš)“ za strategickú investíciu 187/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
103 12.07.2024 188/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 410 k návrhu na určenie investičného projektu „Diaľnica D1 Turany – Hubová“ za strategickú investíciu 188/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
104 12.07.2024 189/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 411 k návrhu na určenie investičného projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ za strategickú investíciu 189/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
105 12.07.2024 190/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 412 k návrhu na určenie investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, časť: A2 Markušovce (mimo) – Vydrník (mimo)“ za strategickú investíciu 190/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
106 12.07.2024 191/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 413 k návrhu na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek“ za strategickú investíciu 191/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
107 12.07.2024 192/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 414 k návrhu na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Zvolen Západ – Zvolen Východ“ za strategickú investíciu 192/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
108 12.07.2024 193/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 415 k návrhu na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka“ za strategickú investíciu 193/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
109 12.07.2024 194/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 416 k návrhu na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany“ za strategickú investíciu 194/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
110 12.07.2024 195/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 417 k návrhu na určeniu investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa“ za strategickú investíciu 195/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
111 12.07.2024 196/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 444 k návrhu na určenie investičného projektu „Výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“ za strategickú investíciu 196/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
112 12.07.2024 197/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 445 k návrhu na určenie investičného projektu „Výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina“ za strategickú investíciu 197/2024 účinný od 12.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
113 15.07.2024 158/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 158/2024 účinný od 15.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
114 15.07.2024 160/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 160/2024 účinný od 15.07.2024 do 14.07.2025
nový predpis
ZMENYDS
115 15.07.2024 161/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 161/2024 účinný od 15.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
116 15.07.2024 166/2024 Zákon o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike 166/2024 účinný od 15.07.2024
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore