Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.01.2024 564/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 564/1991 účinný od 01.01.2024 393/2019
275/2023
ZMENY5DS2
2 01.01.2024 310/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 310/1992 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 316/2023
ZMENY5DS
3 01.01.2024 42/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1994 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 146/2023
ZMENY2DS
4 01.01.2024 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 331/2023
332/2023
ZMENY1DS
5 01.01.2024 152/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 01.01.2024 478/2019
ZMENY4DS1
6 01.01.2024 18/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 01.01.2024 296/2023
332/2023
ZMENY4DS1
7 01.01.2024 338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 332/2023
ZMENY18DS
8 01.01.2024 259/2001 Zákon o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. 259/2001 účinný od 01.01.2024 332/2023
ZMENY4DS
9 01.01.2024 540/2001 Zákon o štátnej štatistike 540/2001 účinný od 01.01.2024 144/2021
ZMENY3DS1
10 01.01.2024 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 315/2023
ZMENY1DS
11 01.01.2024 129/2002 Zákon o integrovanom záchrannom systéme 129/2002 účinný od 01.01.2024 do 27.06.2025 54/2023
ZMENY1DS1
12 01.01.2024 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024 71/2023
273/2023
399/2022
210/2023
203/2023
275/2023
ZMENY21DS5
13 01.01.2024 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 309/2023
496/2022
315/2023
ZMENY23DS1
14 01.01.2024 600/2003 Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024 397/2022
ZMENY1DS
15 01.01.2024 608/2003 Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 608/2003 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 317/2023
ZMENY3DS1
16 01.01.2024 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2024 488/2022
ZMENY13DS2
17 01.01.2024 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 210/2023
399/2022
ZMENY1DS2
18 01.01.2024 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 516/2022
ZMENY3DS
19 01.01.2024 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2024 310/2021
ZMENY2DS3
20 01.01.2024 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2024 do 31.05.2024 540/2021
125/2022
374/2018
ZMENY4DS4
21 01.01.2024 577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2024 540/2021
285/2023
423/2022
ZMENY8DS2
22 01.01.2024 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2024 do 31.08.2025 540/2021
518/2022
285/2023
ZMENY21DS4
23 01.01.2024 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2024 518/2022
315/2023
ZMENY9DS1
24 01.01.2024 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 358/2021
518/2022
293/2023
285/2023
540/2021
ZMENY11DS5
25 01.01.2024 587/2004 Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2024 186/2023
ZMENY3DS
26 01.01.2024 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 210/2023
ZMENY1DS1
27 01.01.2024 655/2004 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 655/2004 účinný od 01.01.2024 391/2023
ZMENY15DS
28 01.01.2024 473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2025 247/2022
ZMENY2DS1
29 01.01.2024 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.01.2024 384/2023
ZMENYDS
30 01.01.2024 125/2006 Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2006 účinný od 01.01.2024 113/2022
310/2021
ZMENY1DS4
31 01.01.2024 385/2008 Zákon o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 385/2008 účinný od 01.01.2024 242/2023
ZMENY4DS2
32 01.01.2024 516/2008 Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2024 310/2021
ZMENY3DS2
33 01.01.2024 583/2008 Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.01.2024 310/2021
ZMENY2DS2
34 01.01.2024 513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 332/2023
ZMENY2DS1
35 01.01.2024 514/2009 Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2024 332/2023
ZMENY30DS1
36 01.01.2024 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2024 496/2022
250/2022
ZMENY6DS2
37 01.01.2024 443/2010 Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2024 317/2023
ZMENY9DS1
38 01.01.2024 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 315/2023
ZMENY2DS
39 01.01.2024 226/2011 Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 205/2023
ZMENY1DS1
40 01.01.2024 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.01.2024 do 30.01.2025 293/2023
ZMENY5DS2
41 01.01.2024 56/2012 Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.01.2024 332/2023
ZMENY41DS
42 01.01.2024 414/2012 Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024 186/2023
ZMENY2DS1
43 01.01.2024 442/2012 Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2024 250/2022
ZMENY2DS2
44 01.01.2024 150/2013 Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024 317/2023
ZMENY21DS1
45 01.01.2024 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2024 518/2022
293/2023
ZMENY3DS4
46 01.01.2024 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2024 65/2023
ZMENY18DS1
47 01.01.2024 219/2014 Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 219/2014 účinný od 01.01.2024 116/2023
ZMENY15DS2
48 01.01.2024 284/2014 Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.01.2024 310/2021
ZMENY2DS2
49 01.01.2024 371/2014 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 343/2020
ZMENY1DS1
50 01.01.2024 83/2016 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäsových výrobkoch 83/2016 účinný od 01.01.2024 435/2023
ZMENYDS
51 01.01.2024 18/2017 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 18/2017 účinný od 01.01.2024 107/2023
ZMENY10DS
52 01.01.2024 87/2018 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY4DS
53 01.01.2024 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2024 331/2023
ZMENY3DS1
54 01.01.2024 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2024 310/2021
ZMENY1DS2
55 01.01.2024 374/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
56 01.01.2024 393/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
57 01.01.2024 478/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 478/2019 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
58 01.01.2024 296/2020 Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 01.01.2024 399/2022
ZMENYDS
59 01.01.2024 343/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 343/2020 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
60 01.01.2024 144/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 144/2021 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
61 01.01.2024 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
62 01.01.2024 358/2021 Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 358/2021 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY2DS1
63 01.01.2024 540/2021 Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 540/2021 účinný od 01.01.2024 518/2022
ZMENY13DS2
64 01.01.2024 113/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 113/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
65 01.01.2024 125/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
66 01.01.2024 232/2022 Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 232/2022 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
67 01.01.2024 247/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 247/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
68 01.01.2024 250/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 250/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
69 01.01.2024 274/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky č. 22/2013 Z. z. 274/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
70 01.01.2024 397/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
71 01.01.2024 399/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
72 01.01.2024 423/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 423/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
73 01.01.2024 435/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality 435/2022 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
74 01.01.2024 488/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 488/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
75 01.01.2024 492/2022 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti 492/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY1DS
76 01.01.2024 496/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 496/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
77 01.01.2024 512/2022 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 145/2018 Z. z. 512/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
78 01.01.2024 516/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 516/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
79 01.01.2024 518/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 518/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
80 01.01.2024 3/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 3/2023 účinný od 01.01.2024 407/2023
ZMENYDS
81 01.01.2024 54/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov 54/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
82 01.01.2024 65/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 65/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
83 01.01.2024 71/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 71/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
84 01.01.2024 75/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 75/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY1DS
85 01.01.2024 107/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny 107/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY1DS
86 01.01.2024 116/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 116/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
87 01.01.2024 146/2023 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENY3DS
88 01.01.2024 186/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 186/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
89 01.01.2024 190/2023 Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 190/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
90 01.01.2024 191/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov 191/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
91 01.01.2024 203/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 203/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
92 01.01.2024 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS1
93 01.01.2024 207/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy 207/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY3DS
94 01.01.2024 208/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete 208/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY1DS
95 01.01.2024 210/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS1
96 01.01.2024 242/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 242/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
97 01.01.2024 243/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024 243/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
98 01.01.2024 273/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
99 01.01.2024 275/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 275/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
100 01.01.2024 285/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 285/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.08.2025
nový predpis
ZMENYDS1
101 01.01.2024 291/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov 291/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
102 01.01.2024 293/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 293/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
103 01.01.2024 296/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 296/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
104 01.01.2024 300/2023 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami 300/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
105 01.01.2024 309/2023 Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024
nový predpis
ZMENYDS1
106 01.01.2024 315/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 315/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
107 01.01.2024 316/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 316/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
108 01.01.2024 317/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 317/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
109 01.01.2024 318/2023 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím 318/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
110 01.01.2024 328/2023 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania 328/2023 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
111 01.01.2024 331/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 331/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
112 01.01.2024 332/2023 Zákon o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 332/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
113 01.01.2024 351/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde 351/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
114 01.01.2024 352/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 352/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
115 01.01.2024 353/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 353/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
116 01.01.2024 355/2023 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov 355/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
117 01.01.2024 363/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 363/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
118 01.01.2024 370/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností 370/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY1DS
119 01.01.2024 375/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla 375/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
120 01.01.2024 378/2023 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2024 378/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
121 01.01.2024 380/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica 380/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
122 01.01.2024 384/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 384/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
123 01.01.2024 385/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 385/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
124 01.01.2024 386/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo 386/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
125 01.01.2024 390/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov 390/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
126 01.01.2024 391/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 391/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
127 01.01.2024 400/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom 400/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
128 01.01.2024 403/2023 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 403/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
129 01.01.2024 406/2023 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 168/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 406/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
130 01.01.2024 407/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 407/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
131 01.01.2024 408/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov 408/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
132 01.01.2024 409/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov 409/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
133 01.01.2024 410/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 410/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
134 01.01.2024 412/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov 412/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
135 01.01.2024 414/2023 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 414/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
136 01.01.2024 416/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení neskorších predpisov 416/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
137 01.01.2024 417/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 85/2023 Z. z. 417/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
138 01.01.2024 425/2023 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026 425/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
139 01.01.2024 427/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo 427/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2032
nový predpis
ZMENYDS
140 01.01.2024 428/2023 Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení 428/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
141 01.01.2024 429/2023 Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 429/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
142 01.01.2024 432/2023 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky o správe o kvalite zostavenej štatistiky 432/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
143 01.01.2024 435/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch 435/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
144 01.01.2024 440/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe 440/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
145 02.01.2024 372/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 02.01.2024 330/2023
ZMENY3DS
146 02.01.2024 58/2014 Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 02.01.2024 330/2023
ZMENY9DS1
147 02.01.2024 330/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 330/2023 účinný od 02.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore