Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.01.2024 564/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 564/1991 účinný od 01.01.2024 393/2019
275/2023
ZMENY6DS1
2 01.01.2024 310/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 310/1992 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2025 316/2023
530/2023
ZMENYDS2
3 01.01.2024 31/1993 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov 31/1993 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024 390/2023
ZMENY5DS
4 01.01.2024 241/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 241/1993 účinný od 01.01.2024 530/2023
ZMENY1DS1
5 01.01.2024 42/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1994 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 146/2023
ZMENY46DS
6 01.01.2024 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 332/2023
331/2023
ZMENY1DS2
7 01.01.2024 18/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 01.01.2024 do 05.03.2024 332/2023
296/2023
ZMENY10DS1
8 01.01.2024 68/1997 Zákon o Matici slovenskej 68/1997 účinný od 01.01.2024 530/2023
ZMENY1DS1
9 01.01.2024 338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 332/2023
ZMENY106DS1
10 01.01.2024 259/2001 Zákon o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. 259/2001 účinný od 01.01.2024 332/2023
ZMENY4DS1
11 01.01.2024 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 530/2023
ZMENY2DS1
12 01.01.2024 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 508/2023
526/2023
ZMENY53DS
13 01.01.2024 540/2001 Zákon o štátnej štatistike 540/2001 účinný od 01.01.2024 do 31.01.2024 144/2021
ZMENY39DS1
14 01.01.2024 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 315/2023
ZMENY1DS1
15 01.01.2024 50/2002 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín 50/2002 účinný od 01.01.2024 291/2023
ZMENY1DS
16 01.01.2024 129/2002 Zákon o integrovanom záchrannom systéme 129/2002 účinný od 01.01.2024 do 27.06.2025 54/2023
ZMENY1DS1
17 01.01.2024 628/2002 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 628/2002 účinný od 01.01.2024 403/2023
ZMENY34DS
18 01.01.2024 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 275/2023
203/2023
530/2023
71/2023
273/2023
210/2023
ZMENY24DS3
19 01.01.2024 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 530/2023
508/2023
309/2023
496/2022
ZMENY410DS3
20 01.01.2024 600/2003 Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024 397/2022
ZMENY1DS1
21 01.01.2024 601/2003 Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024 526/2023
ZMENY1DS1
22 01.01.2024 608/2003 Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 608/2003 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 317/2023
ZMENY3DS2
23 01.01.2024 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2024 488/2022
ZMENY37DS3
24 01.01.2024 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 210/2023
530/2023
ZMENY2DS1
25 01.01.2024 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 530/2023
516/2022
ZMENY21DS2
26 01.01.2024 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 525/2023
ZMENY19DS4
27 01.01.2024 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2024 310/2021
ZMENY99DS3
28 01.01.2024 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2024 do 14.03.2024 125/2022
540/2021
ZMENY90DS3
29 01.01.2024 577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2024 540/2021
423/2022
285/2023
ZMENY46DS2
30 01.01.2024 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2024 do 31.08.2025 540/2021
285/2023
518/2022
ZMENY256DS3
31 01.01.2024 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024 518/2022
530/2023
ZMENY6DS2
32 01.01.2024 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2024 do 31.01.2024 518/2022
530/2023
358/2021
293/2023
285/2023
540/2021
ZMENY322DS4
33 01.01.2024 587/2004 Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2024 186/2023
525/2023
ZMENY87DS1
34 01.01.2024 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 210/2023
ZMENY1DS
35 01.01.2024 655/2004 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 655/2004 účinný od 01.01.2024 391/2023
ZMENY15DS
36 01.01.2024 473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2025 247/2022
ZMENY2DS2
37 01.01.2024 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.01.2024 384/2023
ZMENY5DS
38 01.01.2024 52/2006 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti 52/2006 účinný od 01.01.2024 355/2023
ZMENY8DS
39 01.01.2024 125/2006 Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2006 účinný od 01.01.2024 113/2022
310/2021
ZMENY1DS4
40 01.01.2024 437/2006 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 437/2006 účinný od 01.01.2024 409/2023
ZMENY2DS
41 01.01.2024 50/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 01.01.2024 519/2023
ZMENY3DS
42 01.01.2024 526/2007 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia 526/2007 účinný od 01.01.2024 513/2023
ZMENYDS
43 01.01.2024 368/2008 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody 368/2008 účinný od 01.01.2024 408/2023
ZMENY48DS
44 01.01.2024 385/2008 Zákon o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 385/2008 účinný od 01.01.2024 242/2023
ZMENY4DS1
45 01.01.2024 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024 526/2023
ZMENY34DS1
46 01.01.2024 516/2008 Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2024 310/2021
ZMENY3DS2
47 01.01.2024 583/2008 Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.01.2024 310/2021
ZMENY4DS2
48 01.01.2024 630/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia 630/2008 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
49 01.01.2024 640/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 640/2008 účinný od 01.01.2024 462/2023
ZMENYDS
50 01.01.2024 7/2009 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 7/2009 účinný od 01.01.2024 416/2023
ZMENY1DS
51 01.01.2024 513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 332/2023
ZMENY46DS2
52 01.01.2024 514/2009 Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2024 332/2023
ZMENY30DS2
53 01.01.2024 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024 508/2023
496/2022
250/2022
ZMENY78DS3
54 01.01.2024 443/2010 Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2024 317/2023
ZMENY46DS2
55 01.01.2024 532/2010 Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 532/2010 účinný od 01.01.2024 530/2023
ZMENY1DS1
56 01.01.2024 149/2011 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy 149/2011 účinný od 01.01.2024 do 14.05.2024 385/2023
ZMENY2DS
57 01.01.2024 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 315/2023
ZMENY2DS1
58 01.01.2024 226/2011 Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024 205/2023
ZMENY1DS1
59 01.01.2024 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.01.2024 do 30.01.2025 293/2023
ZMENY215DS1
60 01.01.2024 409/2011 Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 409/2011 účinný od 01.01.2024 533/2023
ZMENY3DS1
61 01.01.2024 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024 530/2023
ZMENY1DS3
62 01.01.2024 56/2012 Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.01.2024 332/2023
ZMENY117DS1
63 01.01.2024 414/2012 Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024 186/2023
ZMENY36DS2
64 01.01.2024 442/2012 Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2024 250/2022
ZMENY2DS2
65 01.01.2024 139/2013 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami 139/2013 účinný od 01.01.2024 300/2023
ZMENY2DS
66 01.01.2024 150/2013 Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2024 do 05.03.2024 317/2023
ZMENY68DS2
67 01.01.2024 152/2013 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb 152/2013 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
68 01.01.2024 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2024 293/2023
518/2022
ZMENY43DS3
69 01.01.2024 284/2013 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 284/2013 účinný od 01.01.2024 410/2023
ZMENY9DS
70 01.01.2024 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2024 65/2023
ZMENY18DS1
71 01.01.2024 219/2014 Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 219/2014 účinný od 01.01.2024 116/2023
ZMENY15DS3
72 01.01.2024 284/2014 Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.01.2024 310/2021
ZMENY2DS2
73 01.01.2024 371/2014 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 343/2020
ZMENY1DS2
74 01.01.2024 5/2016 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2016 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
75 01.01.2024 83/2016 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäsových výrobkoch 83/2016 účinný od 01.01.2024 435/2023
ZMENY7DS
76 01.01.2024 90/2016 Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90/2016 účinný od 01.01.2024 526/2023
508/2023
ZMENY72DS
77 01.01.2024 68/2017 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 68/2017 účinný od 01.01.2024 417/2023
528/2023
ZMENY4DS
78 01.01.2024 67/2018 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 67/2018 účinný od 01.01.2024 456/2023
ZMENYDS
79 01.01.2024 87/2018 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2025
nový predpis
ZMENYDS
80 01.01.2024 103/2018 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024 414/2023
ZMENY3DS
81 01.01.2024 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2024 331/2023
ZMENY3DS2
82 01.01.2024 115/2018 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad 115/2018 účinný od 01.01.2024 191/2023
ZMENY2DS
83 01.01.2024 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2024 310/2021
ZMENY8DS2
84 01.01.2024 280/2018 Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 280/2018 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
85 01.01.2024 305/2018 Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 01.01.2024 525/2023
ZMENY2DS1
86 01.01.2024 382/2018 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 382/2018 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024 521/2023
26/2021
ZMENYDS
87 01.01.2024 106/2019 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom 106/2019 účinný od 01.01.2024 400/2023
ZMENY1DS
88 01.01.2024 168/2019 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 168/2019 účinný od 01.01.2024 406/2023
ZMENY7DS
89 01.01.2024 393/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
90 01.01.2024 411/2019 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 411/2019 účinný od 01.01.2024 353/2023
ZMENY3DS
91 01.01.2024 450/2019 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 450/2019 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
92 01.01.2024 500/2019 Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky 500/2019 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
93 01.01.2024 228/2020 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 228/2020 účinný od 01.01.2024 412/2023
ZMENYDS
94 01.01.2024 343/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 343/2020 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
95 01.01.2024 376/2020 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 376/2020 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
96 01.01.2024 26/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 26/2021 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2026
nový predpis
ZMENYDS
97 01.01.2024 144/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 144/2021 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
98 01.01.2024 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
99 01.01.2024 358/2021 Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 358/2021 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY2DS1
100 01.01.2024 540/2021 Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 540/2021 účinný od 01.01.2024 518/2022
ZMENY12DS2
101 01.01.2024 109/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 109/2022 účinný od 01.01.2024 363/2023
ZMENY1DS
102 01.01.2024 113/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 113/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
103 01.01.2024 125/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
104 01.01.2024 232/2022 Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 232/2022 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
105 01.01.2024 247/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 247/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
106 01.01.2024 250/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 250/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
107 01.01.2024 274/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky č. 22/2013 Z. z. 274/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
108 01.01.2024 323/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve 323/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
109 01.01.2024 397/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS1
110 01.01.2024 423/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 423/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
111 01.01.2024 435/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality 435/2022 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024 515/2023
ZMENY6DS
112 01.01.2024 436/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb 436/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
113 01.01.2024 488/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 488/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
114 01.01.2024 492/2022 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti 492/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY1DS
115 01.01.2024 496/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 496/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
116 01.01.2024 512/2022 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 145/2018 Z. z. 512/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
117 01.01.2024 516/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 516/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
118 01.01.2024 518/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 518/2022 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
119 01.01.2024 3/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 3/2023 účinný od 01.01.2024 407/2023
ZMENY16DS
120 01.01.2024 54/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov 54/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
121 01.01.2024 65/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 65/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
122 01.01.2024 71/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 71/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
123 01.01.2024 75/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 75/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY1DS
124 01.01.2024 107/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny 107/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY1DS
125 01.01.2024 113/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 113/2023 účinný od 01.01.2024 do 05.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
126 01.01.2024 116/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 116/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
127 01.01.2024 146/2023 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENY3DS
128 01.01.2024 186/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 186/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS1
129 01.01.2024 190/2023 Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 190/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS1
130 01.01.2024 191/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov 191/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
131 01.01.2024 203/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 203/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
132 01.01.2024 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.01.2024 do 30.03.2024
nový predpis
ZMENYDS1
133 01.01.2024 207/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy 207/2023 účinný od 01.01.2024 492/2023
ZMENY6DS
134 01.01.2024 208/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete 208/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY1DS
135 01.01.2024 210/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
136 01.01.2024 242/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 242/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
137 01.01.2024 243/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024 243/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
138 01.01.2024 273/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
139 01.01.2024 275/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 275/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
140 01.01.2024 285/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 285/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.08.2025
nový predpis
ZMENYDS
141 01.01.2024 291/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov 291/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
142 01.01.2024 293/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 293/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
143 01.01.2024 296/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 296/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
144 01.01.2024 300/2023 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami 300/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
145 01.01.2024 309/2023 Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2023 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024
nový predpis
ZMENYDS1
146 01.01.2024 315/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 315/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
147 01.01.2024 316/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 316/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
148 01.01.2024 317/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 317/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS1
149 01.01.2024 318/2023 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím 318/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
150 01.01.2024 328/2023 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania 328/2023 účinný od 01.01.2024 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
151 01.01.2024 331/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 331/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
152 01.01.2024 332/2023 Zákon o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 332/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS1
153 01.01.2024 351/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde 351/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
154 01.01.2024 352/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 352/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
155 01.01.2024 353/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 353/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
156 01.01.2024 355/2023 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov 355/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
157 01.01.2024 363/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 363/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
158 01.01.2024 370/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností 370/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENY1DS
159 01.01.2024 375/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla 375/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
160 01.01.2024 378/2023 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2024 378/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
161 01.01.2024 380/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica 380/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
162 01.01.2024 384/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 384/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
163 01.01.2024 385/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 385/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
164 01.01.2024 386/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo 386/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
165 01.01.2024 390/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov 390/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
166 01.01.2024 391/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 391/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
167 01.01.2024 400/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom 400/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
168 01.01.2024 403/2023 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 403/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
169 01.01.2024 406/2023 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 168/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 406/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
170 01.01.2024 407/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 407/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
171 01.01.2024 408/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov 408/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
172 01.01.2024 409/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov 409/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
173 01.01.2024 410/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 410/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
174 01.01.2024 412/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov 412/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
175 01.01.2024 414/2023 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 414/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
176 01.01.2024 416/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení neskorších predpisov 416/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
177 01.01.2024 417/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 85/2023 Z. z. 417/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
178 01.01.2024 425/2023 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026 425/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
179 01.01.2024 427/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo 427/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2032
nový predpis
ZMENYDS
180 01.01.2024 428/2023 Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení 428/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
181 01.01.2024 429/2023 Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 429/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
182 01.01.2024 432/2023 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky o správe o kvalite zostavenej štatistiky 432/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
183 01.01.2024 435/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch 435/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
184 01.01.2024 440/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe 440/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
185 01.01.2024 451/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu 451/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
186 01.01.2024 456/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov 456/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
187 01.01.2024 462/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 462/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
188 01.01.2024 463/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a podmienky ich uplatnenia 463/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
189 01.01.2024 472/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu 472/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
190 01.01.2024 473/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 473/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
191 01.01.2024 474/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 474/2023 účinný od 01.01.2024 do 29.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
192 01.01.2024 475/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla a podmienky jej uplatnenia 475/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
193 01.01.2024 479/2023 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 280/2018 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 479/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
194 01.01.2024 480/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 480/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
195 01.01.2024 481/2023 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov 481/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
196 01.01.2024 482/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom 482/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
197 01.01.2024 483/2023 Opatrenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 376/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 330/2022 Z. z. 483/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
198 01.01.2024 485/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 485/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
199 01.01.2024 486/2023 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 486/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
200 01.01.2024 487/2023 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 487/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
201 01.01.2024 490/2023 Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 500/2019 Z. z. v znení rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 134/2021 Z. z. 490/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
202 01.01.2024 492/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy 492/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
203 01.01.2024 493/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie 493/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
204 01.01.2024 497/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024 497/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
205 01.01.2024 498/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve 498/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
206 01.01.2024 508/2023 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie 508/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
207 01.01.2024 513/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia 513/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
208 01.01.2024 515/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality 515/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
209 01.01.2024 516/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z. 516/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
210 01.01.2024 517/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov 517/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
211 01.01.2024 518/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 518/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
212 01.01.2024 519/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 519/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
213 01.01.2024 520/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 520/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
214 01.01.2024 521/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení odpadovej ortuti v znení vyhlášky č. 26/2021 Z. z. 521/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
nový predpis
ZMENYDS
215 01.01.2024 522/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou 522/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
216 01.01.2024 525/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 525/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
217 01.01.2024 526/2023 Zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 526/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
218 01.01.2024 527/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hranice chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd 527/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
219 01.01.2024 528/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 528/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
220 01.01.2024 530/2023 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií 530/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
221 01.01.2024 531/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti 531/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
222 01.01.2024 533/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 533/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
223 01.01.2024 534/2023 Zákon o štátnom rozpočte na rok 2024 534/2023 účinný od 01.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
224 02.01.2024 372/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 02.01.2024 do 14.03.2024 330/2023
ZMENY3DS1
225 02.01.2024 58/2014 Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 02.01.2024 330/2023
ZMENY19DS2
226 02.01.2024 330/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 330/2023 účinný od 02.01.2024
nový predpis
ZMENYDS1
227 09.01.2024 1/2024 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky 1/2024 účinný od 09.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
228 13.01.2024 3/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti bilaterálnych investičných zmlúv s vybranými štátmi na základe Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie 3/2024 účinný od 13.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
229 15.01.2024 755/2004 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd 755/2004 účinný od 15.01.2024 2/2024
ZMENY9DS
230 15.01.2024 2/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov 2/2024 účinný od 15.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
231 24.01.2024 6/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie pozostávajúcich z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách 6/2024 účinný od 24.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore