Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 628/2002 účinný od 01.06.2017

Platnosť od: 15.11.2002
Účinnosť od: 01.06.2017
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDSEUPP3ČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 628/2002 účinný od 01.06.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 628/2002 s účinnosťou od 01.06.2017 na základe 76/2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 33 zákona č. 395/2002 Z. ...

PRVÁ ČASŤ

HODNOTENIE ZÁZNAMOV, VYRAĎOVANIE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV A PREBERANIE ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV DO ARCHÍVU ...

§ 1
Hodnotenie záznamov
(1)

Ministerstvo hodnotí záznam pri rozhodovaní o trvalej dokumentárnej hodnote záznamov.

(2)

Nehodnotí sa filmový záznam a zvukový záznam, ktorý vznikol do roku 1950, a záznam, ktorý je knižničným ...

§ 2
Kritériá hodnotenia záznamu

Pri hodnotení záznamu sú rozhodujúce tieto kritériá:

a)

obsah záznamu,

b)

význam pôvodcu záznamu,

c)

obdobie vzniku záznamu,

d)

jedinečnosť vyhotovenia záznamu,

e)

hodnovernosť záznamu,

f)

pri elektronickom zázname aj úplnosť štruktúrovaných údajov o jeho obsahu, štruktúre a väzbách elektronického ...

§ 3
Obsah záznamu
(1)

Pri hodnotení obsahu záznamu sa posudzuje najmä informačná sýtosť záznamu, pôvodnosť jeho obsahu, závažnosť ...

(2)

Trvalú dokumentárnu hodnotu má najmä registratúrny záznam, ktorý obsahuje

a)
informáciu o vzniku pôvodcu registratúry, jeho organizačných zmenách a zániku,
b)
informáciu o činnosti pôvodcu registratúry, jeho ľudských zdrojoch, majetkovoprávnych a finančných pomeroch, ...
c)
návrh všeobecne záväzného právneho predpisu vypracovaného pôvodcom registratúry,
d)
zápisnicu z rokovaní orgánov pôvodcu registratúry a ich rozhodnutia,
e)
interný akt riadenia pôvodcu registratúry, napríklad príkaz, smernicu, obežník, pokyn, nariadenie.
§ 4
Pôvodca záznamu
(1)

Pri hodnotení pôvodcu záznamu sa prihliada na význam pôvodcu záznamu z hľadiska jeho pôsobnosti, činnosti ...

(2)

Registratúrne záznamy sa podľa pôvodcu registratúry hodnotia takto:

a)
registratúrnymi záznamami pôvodcu I. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti štátnych orgánov, orgánov ...
b)
registratúrnymi záznamami pôvodcu II. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti pôvodcov registratúry ...
c)
registratúrnymi záznamami pôvodcu III. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti iných pôvodcov registratúry; ...
§ 5
Obdobie vzniku záznamu

Pri hodnotení obdobia vzniku záznamov sa prihliada na význam obdobia vzniku záznamu pre spoločnosť alebo ...

§ 6
Jedinečnosť vyhotovenia záznamu

Pri hodnotení jedinečnosti vyhotovenia záznamu sa prihliada na jeho výnimočnú formálnu úpravu, najmä ...

§ 7
Hodnovernosť záznamu
(1)

Pri hodnotení hodnovernosti záznamu sa prihliada na údaje, ktoré potvrdzujú pravosť záznamu, najmä na ...

(2)

Pri hodnotení hodnovernosti elektronického záznamu sa prihliada najmä na podpis a úplnosť štruktúrovaných ...

§ 9
Znak hodnoty
(1)

Pôvodca registratúry označuje znakom hodnoty „A" registratúrny záznam, ktorý spĺňa kritériá hodnotenia ...

(2)

Znak hodnoty „A" uvedený v návrhu registratúrneho plánu sa schvaľuje pri schvaľovaní registratúrneho ...

(3)

Pôvodca registratúry uvádza znak hodnoty „A" podľa schváleného registratúrneho plánu v registratúrnom ...

§ 10
Lehota uloženia
(1)

Pôvodca registratúry navrhuje lehotu uloženia pre každú vecnú skupinu registratúrnych záznamov bez ohľadu ...

(2)

Lehota uloženia sa schvaľuje pri schvaľovaní registratúrneho plánu. Pôvodca registratúry nesmie vyradiť ...

(3)

Pôvodca registratúry uvádza lehotu uloženia podľa schváleného registratúrneho plánu v registratúrnom ...

(4)

Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom pôvodca registratúry uzavrel ...

(5)

Lehotu uloženia určenú podľa registratúrneho plánu platného v čase vzniku registratúrneho záznamu môže ...

§ 11
Príprava vyraďovacieho konania
(1)

Pôvodca registratúry vypracúva návrh na vyradenie registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia. ...

(2)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak,6) zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých ...

a)
poradové číslo vyraďovanej vecnej skupiny registratúrnych záznamov,
b)
registratúrnu značku a názov vecnej skupiny vyraďovaných registratúrnych záznamov podľa registratúrneho ...
c)
rok uzatvorenia vecnej skupiny registratúrnych záznamov,
d)
znak hodnoty podľa registratúrneho plánu, ak ho vecná skupina má,
e)
lehotu uloženia,
f)
množstvo úložných jednotiek, napríklad počet archívnych škatúľ, počet zväzkov, počet tubusov, množstvo ...
(3)

Vzor zoznamu vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A" navrhnutých na vyradenie ...

(4)

Pôvodca registratúry, ktorý nevypracúva registratúrny plán, neuvádza registratúrnu značku, znak hodnoty ...

§ 12
Vyraďovacie konanie
(1)

Vo vyraďovacom konaní sa posudzuje

a)
úplnosť predloženého návrhu na vyradenie,
b)
nadväznosť predloženého návrhu na vyradenie na predchádzajúce vyraďovacie konanie,
c)
správnosť zaradenia registratúrnych záznamov do príslušného zoznamu podľa registratúrneho plánu pôvodcu ...
d)
pri elektronických registratúrnych záznamoch aj úplnosť štruktúrovaných údajov o ich obsahu, štruktúre, ...
(2)

Vo vyraďovacom konaní možno po posúdení dokumentárnej hodnoty vecných skupín registratúrnych záznamov ...

(3)

Návrh na vyradenie, ktorý neobsahuje údaje podľa § 11, sa vráti pôvodcovi registratúry na doplnenie ...

(4)

Registratúrne záznamy označené v rozhodnutí znakom hodnoty „A" pôvodca registratúry odovzdá príslušnému ...

§ 14
Preberanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní
(1)

Do archívu sa preberajú iba archívne dokumenty.

(2)

Preberanie archívnych dokumentov sa uskutočňuje na základe preberacieho protokolu vyhotoveného archívom, ...

(3)

Odovzdávajúci zabezpečuje očistu odovzdávaných archívnych dokumentov od vonkajších degradačných činiteľov, ...

§ 14a
Preberanie elektronických archívnych dokumentov
(1)

Štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou (ďalej len „štátny archív“) ...

(2)

Preberané elektronické archívne dokumenty obsahujú štruktúrované údaje o ich obsahu, štruktúre, väzbách ...

(3)

Do elektronického archívu sa preberajú elektronické archívne dokumenty vo formátoch csv, doc, docx, ...

(4)

Pri preberaní elektronických archívnych dokumentov elektronický archív overuje ich predpísaný formát, ...

(5)

Do elektronického archívu sa preberajú elektronické archívne dokumenty v dávkach. Veľkosť dávky určí ...

§ 14b
Vyraďovanie archívnych dokumentov pri sprístupňovaní
(1)

Dôvodom vyradenia archívnych dokumentov je najmä

a)
prebranie archívnych dokumentov s rovnakým obsahom a rovnakou formálnou úpravou,
b)
prehodnotenie trvalej dokumentárnej hodnoty archívnych dokumentov.
(2)

Ak je dôvodom vyradenia skutočnosť podľa odseku 1 písm. a), archív si ponechá jeden archívny dokument ...

(3)

Archív po vyradení archívnych dokumentov vyhotoví nový evidenčný list podľa § 35.

DRUHÁ ČASŤ

OCHRANA ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV A REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV

§ 16
Predmet ochrany
(1)

Ochrana archívneho dokumentu uloženého v archíve zahŕňa činnosti a opatrenia na jeho zachovanie a ochranu ...

a)
vyhotovením záznamu na nosiči, ktorý neumožňuje jeho zachovanie,
b)
umiestnením archívu v priestoroch, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tejto vyhlášky,
c)
manipuláciou,
d)
požiarom,
e)
vodou,
f)
degradačnými činiteľmi,
g)
vystavovaním.
(2)

Ochrana registratúrnych záznamov uložených v registratúrnom stredisku zahŕňa činnosti a opatrenia podľa ...

§ 17
Druhy ochrany
(1)

Ochrana archívnych dokumentov pred poškodením sa zabezpečuje preventívnou ochranou, konzervovaním a ...

(2)

Preventívnou ochranou je

a)
vyhotovenie registratúrneho záznamu na nosiči, ktorý zabezpečí jeho trvanlivosť; materiál ochranného ...
b)
dodržiavanie zásad manipulácie,
c)
umiestnenie archívu a registratúrneho strediska v priestoroch, ktoré spĺňajú podmienky podľa tejto vyhlášky, ...
d)
zabezpečenie a kontrola podmienok uloženia podľa tejto vyhlášky, ako sú teplota, relatívna vlhkosť vzduchu, ...
e)
priebežná kontrola fyzického stavu archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov,
f)
zamedzenie vstupu cudzích osôb do priestorov, v ktorých sú archívne dokumenty alebo registratúrne záznamy ...
g)
evidovanie archívnych dokumentov, ktoré archív prevzal, vrátane evidencie aktuálneho uloženia archívnych ...
h)
evidovanie registratúrnych záznamov vrátane evidovania aktuálneho uloženia registratúrnych záznamov ...
i)
vyhotovenie konzervačnej kópie archívneho dokumentu (ďalej len „konzervačná kópia") a študijnej kópie ...
(3)

Konzervovanie je súhrn postupov, techník a prostriedkov na zachovanie integrity a stabilizácie obsahu ...

(4)

Reštaurovanie je súhrn postupov, techník a prostriedkov na rekonštrukciu pôvodného stavu a na zlepšenie ...

§ 18
Ochrana pred odcudzením
(1)

Ochrana archívnych dokumentov pred odcudzením z archívu sa zabezpečuje kovovými mrežami na oknách a ...

(2)

Priestory registratúrneho strediska sa chránia bezpečnostnou zámkou na vstupných dverách.

§ 19
Priestory archívu
(1)

Archív sa umiestňuje v priestoroch, ktoré slúžia výlučne na tento účel. Tieto priestory sa zriaďujú ...

(2)

Archív nemožno umiestniť v budove nachádzajúcej sa na mieste, ktoré by mohlo ohroziť fyzický stav archívnych ...

(3)

Priestormi archívu sú

a)
priestory na preberanie, mechanickú očistu a mikrobiologickú očistu archívnych dokumentov,
b)
ukladacie priestory (depoty),
c)
špecializované pracoviská,
d)
priestory na prístup k archívnym dokumentom,
e)
knižnica.
(4)

Priestory archívu sú vzájomne oddelené a vybavené účelovým zariadením.

(5)

Priestorom na preberanie archívnych dokumentov je zastrešená nákladná rampa, ktorá je spojená s priestorom ...

(6)

Ukladacie priestory sú budovy alebo miestnosti používané výlučne na dlhodobé uloženie archívnych dokumentov. ...

(7)

Špecializovanými pracoviskami sú manipulačné priestory pre sprístupňovanie archívnych dokumentov, laboratóriá ...

(8)

Priestormi na prístup k archívnym dokumentom sú

a)
priestory na štúdium archívnych dokumentov (ďalej len „bádateľňa"),
b)
miestnosť na prednášky a na premietanie filmov,
c)
výstavné priestory.
(9)

Bádateľňa môže slúžiť aj na prednášky, premietanie filmov a vystavovanie archívnych dokumentov. Bádateľňa ...

(10)

Knižnica sa umiestňuje v určených priestoroch vybavených tak, aby sa zabezpečila ochrana knižničného ...

§ 20
Priestory registratúrneho strediska
(1)

Registratúrne záznamy, ktorým ešte neuplynula lehota uloženia, sa ukladajú v registratúrnom stredisku. ...

(2)

Pri umiestňovaní registratúrneho strediska sa postupuje primerane podľa § 19 ods. 2.

§ 21
Manipulácia
(1)

Pri manipulácii s archívnymi dokumentmi a registratúrnymi záznamami treba dbať najmä na

a)
obmedzenie manipulácie na nevyhnutnú mieru,
b)
ukladanie archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov do ochranných obalov primeranej veľkosti ...
c)
použitie postupov a prostriedkov pri ochrane, ktorých účinok neohrozí ich fyzický stav,
d)
použitie technológií a postupov pri vyhotovovaní konzervačných kópií, študijných kópií a kópií archívnych ...
(2)

Výpis alebo odpis ako kópiu archívneho dokumentu archív vyhotovuje zo študijnej kópie.

(3)

Konzervačná kópia sa ukladá oddelene od archívneho dokumentu v osobitných ukladacích priestoroch.

(4)

Archívny dokument sa prepravuje výlučne v ochrannom obale, ktorý spĺňa požiadavky podľa odseku 1 písm. ...

§ 22
Ochrana pred požiarom
(1)

Priestory archívu a priestory registratúrneho strediska sú vybavené výlučne prenosnými hasiacimi prístrojmi, ...

(2)

V priestoroch archívu a registratúrneho strediska sa nesmie fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom a ...

(3)

Priestory archívu sa chránia elektrickou požiarnou signalizáciou.

§ 23
Ochrana pred vodou

Ak je nevyhnutné umiestniť v ukladacích priestoroch alebo priestoroch bezprostredne nad nimi vodovodné ...

§ 24
Ochrana pred degradačnými činiteľmi
(1)

Degradačné činitele sú vonkajšie degradačné činitele a vnútorné degradačné činitele. Vonkajšie degradačné ...

(2)

Na vylúčenie a znižovanie účinkov degradačných činiteľov sa v ukladacích priestoroch jeden raz za týždeň ...

(3)

Na zamedzenie účinku kyslých degradačných činiteľov z papiera na fotografické materiály (pozitívne, ...

(4)

V ukladacích priestoroch sa osvetlenie obmedzuje na čas nevyhnutný na vybratie a uloženie archívnych ...

a)
do 300 lx v bádateľni,
b)
do 200 lx v ukladacích priestoroch,
c)
do 50 lx vo výstavných priestoroch.
(5)

Prašnosť v ukladacích priestoroch sa znižuje podľa potreby mechanickými prostriedkami a technickými ...

(6)

V ukladacích priestoroch sa raz týždenne vizuálne, prípadne aj technickými zariadeniami zisťuje prítomnosť ...

(7)

Pri úprave podmienok uloženia v priestoroch, v ktorých sú uložené archívne dokumenty na iných nosičoch ...

(8)

Pri ochrane registratúrnych záznamov uložených v registratúrnom stredisku pred degradačnými činiteľmi ...

§ 24a
Ochrana elektronických registratúrnych záznamov a elektronických archívnych dokumentov
(1)

Ochrana elektronických registratúrnych záznamov sa zabezpečuje

a)
vypracovaním bezpečnostných požiadaviek pre hodnotenie elektronických registratúrnych záznamov z hľadiska ...
b)
elektronickým informačným systémom na správu registratúry,
c)
umiestnením elektronického informačného systému na správu registratúry a systémov obsahujúcich dáta ...
d)
ochranou údajov prenášaných mimo prostredia, v ktorom je umiestnený elektronický informačný systém na ...
(2)

Bezpečnostné požiadavky obsahujú aj postup pri zistení narušenia alebo podozrenia na narušenie bezpečnosti ...

(3)

Elektronický informačný systém na správu registratúry na ochranu elektronických registratúrnych záznamov ...

a)
riadenie prístupov k elektronickým registratúrnym záznamom,
b)
kontrolu povolenia prístupu k elektronickým registratúrnym záznamom,
c)
obmedzenie prístupu pre externých používateľov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami pôvodcu registratúry, ...
d)
zdieľanie častí miesta uloženia elektronického informačného systému na správu registratúry,
e)
zaznamenávanie údajov o jeho správe vrátane údajov o zmene jeho bezpečnostnej charakteristiky.
(4)

Elektronický registratúrny záznam sa hodnotí z hľadiska informačnej bezpečnosti. Hodnotí sa potreba ...

(5)

V závislosti na výsledkoch bezpečnostného hodnotenia elektronického registratúrneho záznamu a kritériách ...

(6)

Princípy a postupy na ochranu elektronických registratúrnych záznamov upravuje technická norma.13c)

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na ochranu elektronických archívnych dokumentov.

§ 25
Ochrana pri vystavovaní archívnych dokumentov
(1)

Archívne dokumenty sa vystavujú v uzatvorených prachotesných vitrínach. Celková hodnota osvetlenia nesmie ...

(2)

Na vystavovanie archívnych dokumentov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 19 a § 21 až 24.

§ 26
Konzervovanie a reštaurovanie
(1)

Ak archív pri priebežnej kontrole fyzického stavu archívneho dokumentu zistí, že došlo k jeho zhoršeniu ...

(2)

Pred konzervovaním alebo reštaurovaním archívneho dokumentu a po ich uskutočnení sa vyhotoví protokol ...

§ 27
Evidencia aktuálneho uloženia registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov

Evidenciou aktuálneho uloženia registratúrnych záznamov v registratúrnom stredisku a archívnych dokumentov ...

§ 28
Ochrana archívneho dokumentu, ktorý nie je uložený v archíve

Na ochranu archívneho dokumentu, ktorý nie je uložený v archíve, sa primerane vzťahujú ustanovenia § ...

TRETIA ČASŤ

EVIDENCIA ARCHÍVNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PRÍSTUP K ARCHÍVNYM DOKUMENTOM

§ 29
Evidencia archívneho dedičstva Slovenskej republiky
(1)

Do Evidencie archívneho dedičstva Slovenskej republiky (ďalej len „evidencia archívneho dedičstva") ...

(2)

Evidenciu archívneho dedičstva tvoria evidencie štátnych archívov zriadených ministerstvom a ústredná ...

(3)

Evidenciu štátneho archívu tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, ktoré prevzal, a ...

(4)

Ústrednú evidenciu tvoria evidencie štátnych archívov, evidencia archívov, zoznam osôb vykonávajúcich ...

(5)

Evidencia archívneho dedičstva sa vedie v písomnej forme a elektronickej forme.

§ 30
Účel evidencie archívneho dedičstva

Účelom evidencie archívneho dedičstva je

a)

získať a viesť presný prehľad o

1.

uložení, sprístupnení, fyzickom stave a vlastníctve archívneho dedičstva,

2.

prístupe k archívnym dokumentom,

b)

poskytovať informácie žiadateľom o prístup k archívnym dokumentom.

§ 31
Evidencia štátneho archívu
(1)

Archív bezodkladne po zapísaní súboru archívnych dokumentov do knihy prírastkov alebo do knihy depozitov ...

(2)

Štátny archív overí správnosť údajov uvedených v evidenčnom liste a zaradí ho do evidencie štátneho ...

(3)

Vlastník súboru archívnych dokumentov, ktorý nezriadil archív, predkladá jeho súpis bezodkladne po jeho ...

§ 32
Ústredná evidencia
(1)

Ústredná evidencia sa vedie v elektronickej forme. Štátny archív má prístup do ústrednej evidencie na ...

(2)

Archívne pomôcky sa vyhotovujú v elektronickej forme v súlade s pravidlami všeobecného medzinárodného ...

a)
vzniku a činnosti pôvodcu archívnych dokumentov,
b)
starostlivosti pôvodcu o registratúrne záznamy a archívne dokumenty,
c)
spôsobe sprístupnenia archívom,
d)
štruktúre a obsahu archívnych dokumentov,
e)
množstve a druhoch archívnych dokumentov.
§ 33
Zmeny v evidencii archívneho dedičstva

Ak došlo k prevodu vlastníctva k archívnemu dokumentu a k zmene miesta uloženia archívneho dokumentu, ...

§ 34
Vyradenie z evidencie archívneho dedičstva
(1)

Súbor archívnych dokumentov sa vyraďuje z evidencie archívneho dedičstva, ak došlo k jeho zničeniu, ...

(2)

Archív bezodkladne oznamuje skutočnosti podľa odseku 1 príslušnému štátnemu archívu alebo ministerstvu; ...

(3)

Štátny archív po udelení súhlasu ministerstvom vyradí súbor archívnych dokumentov z evidencie archívneho ...

a)
identifikačné údaje súboru archívnych dokumentov,
b)
dôvod vyradenia,
c)
dátum vyradenia,
d)
podpis riaditeľa štátneho archívu alebo ním povereného zamestnanca.
(4)

Štátny archív zasiela jedno vyhotovenie záznamu o vyradení z evidencie a evidenčný list vyradeného súboru ...

(5)

Ministerstvo bezodkladne po doručení záznamu štátneho archívu o vyradení súboru archívnych dokumentov ...

§ 35
Evidenčný list
(1)

Evidenčný list vedie archív ku každému súboru archívnych dokumentov.

(2)

Evidenčný list obsahuje spravidla tieto údaje o súbore archívnych dokumentov:

a)
identifikačné údaje súboru archívnych dokumentov, a to číslo evidenčného listu, názov a identifikátor ...
b)
vlastníctvo,
c)
zloženie súboru archívnych dokumentov,
d)
fyzický stav,
e)
sprístupnenie,
f)
obmedzenie prístupu a čas jeho trvania,
g)
dátum prevzatia do archívu,
h)
poradové číslo prírastku,
i)
identifikátor elektronického súboru archívnych dokumentov z elektronického archívu,
j)
druh a formát elektronického archívneho dokumentu,
k)
veľkosť v gigabajtoch,
l)
množstvo archívnych dokumentov v bežných metroch, a to osobitne pre nesprístupnené archívne dokumenty ...
m)
identifikačné údaje o archívnej pomôcke, a to evidenčné číslo, druh a názov archívnej pomôcky, časový ...
n)
klasifikačný kód súboru archívnych dokumentov.
(3)

Ak dôjde k zmene údajov o súbore archívnych dokumentov podľa odseku 2, archív bezodkladne zabezpečí ...

§ 36
Evidencia prírastkov

Evidencia prírastkov obsahuje údaje o prevzatých súboroch archívnych dokumentov. Do evidencie prírastkov ...

§ 37
Evidencia depozitov

Evidencia depozitov obsahuje údaje o súboroch archívnych dokumentov prevzatých do zmluvnej úschovy a ...

§ 38
Evidencia úbytkov

Evidencia úbytkov obsahuje údaje o súbore archívnych dokumentov vyradených z evidencie archívu alebo ...

§ 39
Forma a spôsob zápisu
(1)

Evidenčný list, evidencia prírastkov, evidencia depozitov a evidencia úbytkov sa vedú v elektronickej ...

(2)

Evidencia prírastkov, evidencia depozitov a evidencia úbytkov sa vedú chronologicky. Zápis v nich sa ...

(3)

Pri každej oprave alebo zmene zápisu v evidenčnom liste, evidencii prírastkov, evidencii depozitov a ...

§ 40
Postup archívu pri poskytovaní archívnych dokumentov na štúdium
(1)

Archív umožňuje štúdium archívnych dokumentov iba v bádateľni. Štúdium elektronických kópií archívnych ...

(2)

Archív poskytuje na štúdium archívne dokumenty riadne označené a usporiadané v lehote a množstve uvedenom ...

(3)

Archív poskytuje archívne dokumenty bádateľovi na štúdium po vyplnení bádateľského listu a žiadosti ...

(4)

Ak archív poskytuje na štúdium kópie archívnych dokumentov a elektronické kópie archívnych dokumentov, ...

§ 41
Odpisy, výpisy, potvrdenia a kópie
(1)

Odpis archívneho dokumentu (ďalej len „odpis") je doslovnou písomnou reprodukciou celého textu archívneho ...

(2)

Výpis z archívneho dokumentu (ďalej len „výpis") je doslovnou reprodukciou časti textu archívneho dokumentu. ...

(3)

Potvrdenie z archívneho dokumentu je písomná informácia o požadovanom údaji obsiahnutom v archívnom ...

(4)

Kópia archívneho dokumentu je úplnou reprodukciou archívneho dokumentu alebo jeho časti vyhotovenou ...

(5)

Odpis a výpis sa s archívnym dokumentom zhodujú doslovne, a to aj v pravopise, rozdeľovacích znamienkach, ...

§ 42
Osvedčovanie
(1)

Odpis, výpis, potvrdenie alebo kópiu archívneho dokumentu, ktoré sa majú použiť na úradné účely, archív ...

(2)

Ak odpis, výpis, potvrdenie alebo kópia archívneho dokumentu tvoria dva listy a viac listov, spoja sa ...

(3)

Ak na zadnej strane posledného listu nie je miesto, osvedčuje sa na samostatnom liste spojenom s ostatnými ...

(4)

Štátny archív neosvedčuje odpis alebo výpis vyhotovený na tlačive, ktorého text obsahuje aj osvedčovaciu ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 43
Prechodné ustanovenia
(1)

Pôvodca registratúry upraví svoj registratúrny poriadok podľa § 9 s účinnosťou najneskôr od 1. januára ...

(2)

Podmienky ochrany archívnych dokumentov podľa § 18 ods. 1, § 21 ods. 3 a § 22 ods. 3 musí archív splniť ...

(3)

Archív zriadený pred 1. januárom 2003 upraví svoj bádateľský poriadok podľa vzoru uvedeného v prílohe ...

(4)

Archív zriadený po 1. januári 2003 vydá bádateľský poriadok archívu do jedného mesiaca od zriadenia ...

§ 43a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2013
(5)

Archív osvedčuje elektronický archívny dokument na jeho listinnej kópii do zriadenia elektronického ...

§ 43b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2017

Archív upraví svoj bádateľský poriadok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9 do 31. decembra 2017.

§ 44
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Vladimír Palko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 1a k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 01a

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 06

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 07

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 08

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 09

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 10

  Príloha č. 10a k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 10a

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 628/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 11

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách ...
 • 2)  § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty ...
 • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 6)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 6a)  Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné ...
 • 9)  § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. ...
 • 10)  § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení ...
 • 12)  STN 92 0202-1. Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.
 • 13)  § 45 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické ...
 • 13a)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy ...
 • 13b)  § 2 písm. r) výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z.
 • 13c)  STN ISO/IEC 27002:2006 Informačné technológie. Zabezpečovacie techniky. Pravidlá dobrej praxe manažérstva ...
 • 14)  Všeobecný medzinárodný štandard pre archívny opis ISAD(g), Druhé vydanie, Ottawa, Medzinárodná rada ...
 • 15)  Čl. 3 ods. 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 16)  Čl. 3 ods. 34 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
Načítavam znenie...
MENU
Hore