Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 71/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 07.03.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 71/2023 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 71/2023 s účinnosťou od 01.01.2024

Legislatívny proces k zákonu 71/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 421/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z. a zákona č. 65/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 69a sa slová „§ 82 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 82 ods. 5“.
2.
V § 82 ods. 1 sa prvé slovo „Dôchodková“ nahrádza slovami „Ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, dôchodková“.
3.
V § 82 ods. 1 sa slová „prvý polrok“ nahrádzajú slovami „prvých deväť mesiacov“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Percentuálne zvýšenie podľa prvej vety sa určuje z východiskovej sumy, ktorou je dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak sa v priebehu kalendárneho roka vykonalo zvýšenie dôchodkovej dávky podľa odseku 2, dôchodková dávka sa zvýši o rozdiel medzi sumou dôchodkovej dávky vypočítanou podľa prvej a druhej vety a sumou dôchodkovej dávky vyplácanou k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.“.
4.
V § 82 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaný štatistickým úradom presiahne päť percent od bezprostredne predchádzajúceho zvýšenia dôchodkovej dávky, štatistický úrad oznámi Sociálnej poisťovni mieru tohto zvýšenia v percentuálnom vyjadrení (ďalej len „oznámená miera zvýšenia“). Ak štatistický úrad oznámi Sociálnej poisťovni mieru zvýšenia podľa prvej vety, dôchodková dávka vyplácaná k prvému dňu mesiaca nasledujúcom dva mesiace po mesiaci, v ktorom bola Sociálnej poisťovni oznámená miera zvýšenia podľa prvej vety a všetky nasledujúce dôchodkové dávky sa až do najbližšieho zvýšenia zvyšujú o oznámenú mieru zvýšenia. Postup podľa tohto odseku sa nepoužije v poslednom štvrťroku kalendárneho roka.“.

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

5.
V § 82 odsek 8 znie:

„(8)
Ak bola suma dôchodkovej dávky v príslušnom kalendárnom roku zvýšená podľa odseku 2, suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku sa určí zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšeného podľa odseku 2.“.

6.
V § 82 ods. 10 sa slová „odseky 1 až 8“ nahrádzajú slovami „odseky 1 až 9“.
7.
V § 82b odsek 1 znie:

„(1)
Suma minimálneho dôchodku je
a)
136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu56) platnej k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu 30 rokov, alebo

b)
percentuálna výmera podľa písmena a) zvýšená o
1.
dva percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu 31 až 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3,

2.
tri percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu 40 až 49 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3,

3.
päť percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu 50 až 59 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3,

4.
sedem percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3 po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu 59 rokov.“.

8.
V § 233 ods. 5 písm. b) v druhom a treťom bode sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „31. októbra“.
9.
V § 233 ods. 5 písm. b) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4.
bezodkladne rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ak presiahne päť percent od bezprostredne predchádzajúceho zvýšenia dôchodkových dávok,“.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako piaty bod.

10.
Za § 293fz sa vkladá § 293fza, ktorý znie:

㤠293fza
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1)
Pre určenie sumy minimálneho dôchodku v roku 2023 sa ustanovenia § 82b ods. 1 neuplatňujú.

(2)
Od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 je suma minimálneho dôchodku
a)
136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu56) platnej k 1. júlu 2023, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu 30 rokov, alebo

b)
percentuálna výmera podľa písmena a) zvýšená o
1.
dva percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu 31 až 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3,

2.
tri percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu 40 až 49 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3,

3.
päť percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu 50 až 59 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3,

4.
sedem percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3 po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa odseku 3 v rozsahu 59 rokov.


(3)
Ak je suma minimálneho dôchodku podľa odseku 2 nižšia ako suma minimálneho dôchodku vyplácaného alebo priznaného k 30. júnu 2023, suma minimálneho dôchodku sa určí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2023.“.

11.
Príloha č. 4a sa vypúšťa.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023 okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore