Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 26.10.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD343 DS7 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 473/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
b)
výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...
(2)

Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba (ďalej len „bezpečnostná ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na prevádzkovanie činností, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich ...

§ 2
Bezpečnostná služba
(1)

Druhy bezpečnostnej služby sú:

a)
strážna služba,
b)
profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a)
c)
detektívna služba,
d)
odborná príprava a poradenstvo.
(2)

Ustanovenia § 9 ods. 2, § 11, 12, 22, 23, 28, 30, 31, 33, § 34 ods. 1, § 48 ods. 1, 5 a 6 a § 63 ...

(3)

Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu pre iné osoby alebo ako ...

§ 3
Strážna služba

Strážna služba je

a)

ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,

b)

ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,

c)

ochrana osoby,

d)

ochrana majetku a osoby pri preprave,

e)

ochrana prepravy majetku a osoby,

f)

zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,

g)

prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, ...

h)

vypracúvanie plánu ochrany alebo

i)

monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

§ 4
Detektívna služba
(1)

Detektívna služba je

a)
hľadanie osoby,
b)
hľadanie majetku,
c)
získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym ...
d)
získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby ...
e)
získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
f)
získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.2)
(2)

Detektívnou službou nie je vykonávanie činností podľa odseku 1, ak sa vykonávajú ako súčasť ...

§ 5
Odborná príprava a poradenstvo

Odborná príprava a poradenstvo je

a)

príprava na výkon strážnej služby,

b)

príprava na výkon detektívnej služby,

c)

príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,

d)

poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti ...

e)

poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo

f)

poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

§ 6
Vlastná ochrana

Vlastná ochrana je prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná ...

§ 7
Technická služba
(1)

Technická služba je projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na činnosti uvedené v odseku 1, ak sa tieto činnosti týkajú ...

§ 8
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)

bezpečnostnou praxou fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti, ...

b)

fyzickou ochranou obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového ...

c)

pátraním priamy výkon činností uvedených v § 4 a priame riadenie a kontrola týchto činností, ...

d)

obchôdzkou priamy výkon činností uvedených v § 3 písm. a), b) a f) striedavým premiestňovaním ...

e)

strážením priamy výkon činností uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 písm. a) až f) a i) ...

f)

zásahom činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa zasahuje ...

g)

zabezpečovacím systémom sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok ...

h)

poplachovým systémom sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok ...

i)

vecným bezpečnostným prostriedkom vec vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa použila ...

j)

iným technickým prostriedkom stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh fyzickej ...

k)

dokladom o vzdelaní diplom o ukončení vysokoškolského štúdia, vysvedčenie o ukončení štúdia, ...

l)

potvrdením o bezpečnostnej praxi alebo potvrdením o praxi potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum ...

m)

ozbrojeným zborom zbor, o ktorom osobitný zákon ustanovuje, že je ozbrojený zbor; na účely tohto ...

n)

ozbrojeným bezpečnostným zborom zbor, o ktorom osobitný zákon ustanovuje, že je ozbrojený bezpečnostný ...

o)

miestom činnosti fyzickej osoby adresa, z ktorej fyzická osoba riadi činnosť pri prevádzkovaní ...

p)

prevádzkou iné miesto okrem sídla právnickej osoby a miesta činnosti fyzickej osoby, z ktorého ...

r)

verejne prístupným miestom každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný,

s)

prevádzkovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bola udelená licencia na prevádzkovanie ...

t)

pobytom na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo ohlásený pobyt podľa ...

u)

zodpovedným zástupcom fyzická osoba s pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá zodpovedá ...

v)

príslušným orgánom ministerstvo vo veciach bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ...

w)

splnomocnencom prevádzkovateľa fyzická osoba konajúca v mene prevádzkovateľa vo veciach poskytovania ...

DRUHÁ ČASŤ

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

PRVÁ HLAVA
OPRÁVNENIE PREVÁDZKOVAŤ BEZPEČNOSTNÚ SLUŽBU

§ 9
Všeobecné ustanovenia
(1)

Bezpečnostnú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej ...

(2)

O udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby rozhoduje krajské riaditeľstvo na základe ...

(3)

Licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby je verejná listina a je neprevoditeľná.

§ 10
Vznik oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu
(1)

Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu vzniká doručením licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej ...

(2)

Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, je povinná podať návrh na zápis do obchodného ...

§ 11
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej osobe
(1)

Krajské riaditeľstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej osobe, ak ...

a)
je občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom ...
b)
dosiahla vek 21 rokov,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná,
e)
je spoľahlivá,
f)
je zdravotne spôsobilá,
g)
má požadovanú odbornú spôsobilosť.
(2)

Podmienky uvedené v odseku 1 musí spĺňať aj prokurista,6) vedúci organizačnej zložky podniku,7) ...

(3)

Ak fyzická osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. ...

§ 11a
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) fyzickej ...
(1)

Ministerstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) ...

a)
je občanom Európskeho hospodárskeho priestoru,
b)
dosiahla vek 21 rokov,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná,
e)
je spoľahlivá,
f)
je zdravotne spôsobilá,
g)
má požadovanú odbornú spôsobilosť,
h)
v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona a počas tohto ...
i)
má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby,
j)
je držiteľom vozidla, ktoré je určené na prepravu bankoviek alebo mincí.8a)
(2)

Podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až g) musí spĺňať aj prokurista,6) vedúci organizačnej ...

(3)

Ak fyzická osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. ...

§ 12
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby právnickej osobe
(1)

Krajské riaditeľstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby právnickej osobe, ...

a)
fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho ...
b)
fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, spĺňa podmienky ustanovené ...
c)
z obchodného mena9) právnickej osoby nevyplýva, že plní úlohy verejnej správy.
(2)

Podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 musí spĺňať aj prokurista,6) vedúci organizačnej zložky ...

(3)

Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) alebo vedúci podniku zahraničnej osoby8) nemá pobyt na území ...

§ 12a
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) právnickej ...
(1)

Ministerstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) ...

a)
fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho ...
b)
fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, spĺňa podmienky ustanovené ...
c)
v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona a počas tohto ...
d)
má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby,
e)
je držiteľom vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j),
f)
z obchodného mena9) právnickej osoby nevyplýva, že plní úlohy verejnej správy.
(2)

Podmienky uvedené v § 11a ods. 1 písm. a) až g) musí spĺňať aj prokurista,6) vedúci organizačnej ...

(3)

Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) alebo vedúci podniku zahraničnej osoby8) nemá pobyt na území ...

§ 13
Bezúhonnosť
(1)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, ...

a)
za úmyselný trestný čin alebo
b)
za iný trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke viac ...
(2)

Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ani ten, komu súd alebo správny orgán ...

(3)

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov.10) Ak ide o osobu, ktorá sa za posledných ...

§ 14
Spoľahlivosť
(1)

Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto

a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné návykové ...
b)
bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými ...
c)
bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) a od ...
d)
je trestne stíhaný za trestný čin uvedený v § 13 ods. 1 písm. a),
e)
bol trestne stíhaný za trestný čin uvedený v § 13 ods. 1 písm. a) a trestné stíhanie bolo právoplatne ...
f)
podľa zistení ministerstva alebo krajského riaditeľstva neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní ...
(2)

Spoľahlivosť sa preukazuje dokladmi uvedenými v § 13 ods. 3.

(3)

Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie útvaru ...

(4)

Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo môže na posúdenie spoľahlivosti požiadať o vyjadrenie ...

§ 15
Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť na vykonávanie ...

(2)

Osoba je povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti každé dva roky, ak nie je v záveroch ...

(3)

Každý lekár alebo psychológ, ktorý na základe vyšetrenia zistí, že osoba trpí chorobou, poruchou ...

(4)

Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a vzor lekárskeho posudku ustanoví všeobecne ...

Odborná spôsobilosť
§ 16

Odborne spôsobilou osobou je na účely tohto zákona osoba, ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené ...

§ 17
Vzdelanie
(1)

Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby a bezpečnostnej služby podľa ...

a)
má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie14) a ...
b)
má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala ...
c)
spĺňa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 2.
(2)

Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva ...

a)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo ...
b)
je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo
c)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti ...
§ 18
Kvalifikačná skúška
(1)

Kvalifikačnú skúšku podľa § 17 ods. 2 písm. b) môže vykonať osoba, ktorá získala vysokoškolské ...

(2)

Žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky podáva osoba písomne ministerstvu. V žiadosti o vykonanie ...

(3)

Kvalifikačná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva ...

(4)

Podrobnosti o obsahu a priebehu kvalifikačnej skúšky a o činnosti skúšobnej komisie ustanoví ...

(5)

Činnosť v skúšobnej komisii sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.16)

§ 19
Skúška odbornej spôsobilosti
(1)

Skúška odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) je typu

a)
S - pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania,
b)
P - pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre ...
c)
CIT - pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a) ...
(2)

Skúška sa vykonáva pred trojčlennou komisiou. Predsedom komisie je zástupca ministerstva, ktorý ...

(3)

Skúšku typu S ani odbornú prípravu podľa tohto zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 nemusí ...

a)
získala vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a
b)
vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
(4)

Skúšku typu P ani odbornú prípravu podľa tohto zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 nemusí ...

a)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
získala špecializované policajné vzdelanie15) a
c)
vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
(5)

Odbornú prípravu na skúšku typu P podľa tohto zákona nemusí vykonať osoba, ktorá

a)
má úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb alebo
b)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti bezpečnostných služieb.
(6)

Osobu po absolvovaní odbornej prípravy alebo osobu uvedenú v odseku 5 (ďalej len „uchádzač“) ...

(7)

Prihláška na skúšku sa podáva na ministerstve a obsahuje

a)
zoznam uchádzačov, ktorí sú prihlásení na skúšku, s uvedením mena, priezviska, titulu, rodného ...
b)
čas a miesto konania odbornej prípravy,
c)
navrhované miesto a čas konania skúšky,
d)
údaj o tom, či uchádzač je prihlásený na prvú skúšku alebo na opravnú skúšku.
(8)

K prihláške na skúšku akreditovaná osoba pripojí

a)
doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky na skúšku,
b)
doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzača okrem odpisu ...
c)
osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní podľa odseku 5.
(9)

Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním ...

(10)

Súčasťou skúšky je písomný test a ústna skúška. O priebehu skúšky vypracuje komisia zápisnicu, ...

(11)

Uchádzač skúšku vykoná v štátnom jazyku.

(12)

Činnosť v komisii sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.16)

(13)

Podrobnosti o obsahu odbornej prípravy, obsahu a priebehu skúšky a o činnosti komisie ustanoví ...

§ 20
Preukaz
(1)

Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, alebo na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá ...

(2)

Ministerstvo písomne vyrozumie osobu o nevydaní preukazu, ak nie sú splnené podmienky na vydanie ...

(3)

Preukaz je verejná listina. Osoba môže byť súčasne držiteľom len jedného preukazu. Osoba poverená ...

(4)

Vzor preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 20a
Zánik platnosti preukazu
(1)

Platnosť preukazu zaniká

a)
uplynutím doby, na ktorú bol vydaný,
b)
stratou,
c)
odcudzením,
d)
rozhodnutím o jeho odňatí podľa § 90,
e)
ak zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
f)
ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
g)
ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
h)
dňom vrátenia preukazu ministerstvu.
(2)

Ak platnosť preukazu zanikne podľa odseku 1 písm. b), c), e) a f), vydá ministerstvo nový preukaz ...

(3)

Ak platnosť preukazu zanikne podľa odseku 1 písm. a) a h), na vydanie nového preukazu je potrebné ...

(4)

Držiteľ neplatného preukazu je povinný ho odovzdať ministerstvu do 15 dní od zániku jeho platnosti ...

§ 21
Uznávanie odbornej spôsobilosti
(1)

Odborná spôsobilosť alebo jej časť získaná v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom ...

(2)

Ak sa porovnaním dokladov predložených podľa odseku 1 preukáže rozdiel v odbornej spôsobilosti ...

(3)

Orgánom na uznávanie vzdelania získaného v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte ...

Konanie o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
§ 22
(1)

Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby uvedie

a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a štátne občianstvo, ...
b)
obchodné meno18) a miesto činnosti fyzickej osoby, identifikačné číslo, ak je pridelené,
c)
predmet činnosti podľa § 3 až 5,
d)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
e)
dobu ukončenia, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať rokov.
(2)

Fyzická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pripojí:

a)
doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jej bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra ...
b)
lekársky posudok nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu P,
d)
doklad označujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne poistenie,
e)
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
g)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa ...
(3)

Fyzická osoba uvedie údaje v odseku 1 písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku 2 písm. a) až ...

§ 22a
(1)

Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ...

a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a štátne občianstvo, ...
b)
obchodné meno18) a miesto činnosti fyzickej osoby, identifikačné číslo, ak je pridelené,
c)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
d)
druh, značku, obchodný názov, evidenčné číslo vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a ...
(2)

Fyzická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ...

a)
doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jej bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra ...
b)
lekársky posudok nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu CIT,
d)
doklad označujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne poistenie,
e)
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
g)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa ...
h)
osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti ...
i)
doklad preukazujúci, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej ...
j)
doklad preukazujúci držbu vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a doklad preukazujúci, že ...
(3)

Fyzická osoba uvedie údaje v odseku 1 písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku 2 písm. a) až ...

(4)

Fyzická osoba je povinná pristaviť na vlastné náklady vozidlo podľa § 11a ods. 1 písm. j) a ...

§ 23
(1)

Právnická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby uvedie

a)
obchodné meno a sídlo,19) prípadne adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku ...
b)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a štátne občianstvo ...
c)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
d)
predmet činnosti podľa § 3 až 5,
e)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
f)
dobu ukončenia, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať rokov.
(2)

Právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pripojí: ...

a)
doklady uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) až c) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ...
b)
doklady uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) o osobe uvedenej v § 12 ods. 1 písm. b),
c)
zmluvu alebo listinu o založení právnickej osoby,
d)
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené,
e)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
f)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa ...
(3)

Ustanovenia odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. a) sa primerane vzťahujú aj na prokuristu, zodpovedného ...

§ 23a
(1)

Právnická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § ...

a)
obchodné meno a sídlo,19) prípadne adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku ...
b)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a štátne občianstvo ...
c)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
d)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
e)
druh, značku, obchodný názov, evidenčné číslo vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a ...
(2)

Právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § ...

a)
doklady uvedené v § 22a ods. 2 písm. a) až c) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ...
b)
doklady uvedené v § 22a ods. 2 písm. a) o osobe uvedenej v § 12a ods. 1 písm. b),
c)
zmluvu alebo listinu o založení právnickej osoby,
d)
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené,
e)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
f)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa ...
g)
osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti ...
h)
doklad preukazujúci, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej ...
i)
doklad preukazujúci držbu vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a doklad preukazujúci, že ...
(3)

Ustanovenia odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. a) sa primerane vzťahujú aj na prokuristu, zodpovedného ...

(4)

Právnická osoba je povinná pristaviť na vlastné náklady vozidlo podľa § 11a ods. 1 písm. j) ...

§ 24

Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie podmienok ustanovených v § 14, môže si príslušný orgán ...

§ 25

Vzor žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a požiadavky na farebné ...

§ 26
(1)

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sa podáva osobne príslušnému ...

(2)

Fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby pri podaní žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie ...

§ 27
(1)

Krajské riaditeľstvo si k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ...

(2)

Príslušný orgán do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie ...

(3)

Za licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ktorá bola odcudzená, stratená alebo poškodená, ...

(4)

Prevádzkovateľ je povinný začať vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť do dvoch rokov odo ...

(5)

Vzory licencií na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 28
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby možno v záujme ochrany ...
a)

rozsah činnosti,

b)

množstvo a druh vecných bezpečnostných prostriedkov, prípadne iných technických prostriedkov ...

c)

obmedzenie času platnosti licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby,

d)

počet zamestnancov,

e)

povinnosť vykonávať prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany v určených termínoch, ...

f)

počet zamestnancov s požadovanou dĺžkou bezpečnostnej praxe,

g)

počet a druh strelných zbraní22) používaných pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej ...

§ 29
Oznamovacia povinnosť
(1)

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príslušnému orgánu zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol ...

(2)

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) a d), ktorý je fyzickou osobou, ...

(3)

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je fyzickou osobou, je ...

(4)

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) a d), ktorý je právnickou ...

(5)

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je právnickou osobou, ...

(6)

Na základe oznámenia podľa odseku 1 a dokladov, čestných vyhlásení a lekárskeho posudku predložených ...

§ 30
Zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
(1)

Krajské riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie ...

(2)

Krajské riaditeľstvo môže po udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby určiť ...

§ 31
Pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby
(1)

Krajské riaditeľstvo pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby,

a)
ak prestane fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prokuristom, ...
b)
ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v ...
c)
ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, prestane spĺňať ...
d)
ak prevádzkovateľ prestane spĺňať podmienky spoľahlivosti ustanovené v § 14 ods. 1 písm. d), ...
e)
ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, splnomocnencom prevádzkovateľa, ...
f)
ak u prevádzkovateľa vykonávajú funkcie fyzické osoby, ktorých pôsobenie je podľa § 33 ods. ...
g)
na žiadosť prevádzkovateľa, najdlhšie na dobu jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...
h)
ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti alebo
i)
ak výkon činnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom, najdlhšie na tri mesiace od zistenia ...
(2)

V prevádzkovaní bezpečnostnej služby možno pokračovať len na základe rozhodnutia krajského ...

§ 31a
Pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b)
(1)

Ministerstvo pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b),

a)
ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prokuristom, ...
b)
ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v ...
c)
ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, prestane spĺňať ...
d)
ak prevádzkovateľ prestane spĺňať podmienku spoľahlivosti ustanovenú v § 14 ods. 1 písm. d), ...
e)
ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej ...
f)
ak u prevádzkovateľa vykonávajú funkcie fyzické osoby, ktorých pôsobenie je podľa § 33 ods. ...
g)
na žiadosť prevádzkovateľa, najdlhšie na dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...
h)
ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti,
i)
ak výkon činnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom alebo osobitným predpisom,1a) najdlhšie ...
j)
ak prevádzkovateľ prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 11a ods. 1 písm. h) až ...
(2)

V prevádzkovaní bezpečnostnej služby možno pokračovať len na základe rozhodnutia ministerstva, ...

§ 32
Zánik oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu
(1)

Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zaniká

a)
smrťou prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou,
b)
zrušením právnickej osoby,
c)
uplynutím času, na ktorý bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby udelená,
d)
rozhodnutím ministerstva podľa § 33a alebo rozhodnutím krajského riaditeľstva podľa § 33 alebo ...
e)
písomným oznámením o ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby a odovzdaním licencie na ...
(2)

Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu nezanikne odovzdaním licencie na prevádzkovanie ...

(3)

Ak oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zaniká uplynutím času, na ktorý bola licencia ...

§ 33
Odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
(1)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak

a)
uplynula lehota ustanovená v § 31 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) a dôvody, na základe ...
b)
prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestal spĺňať podmienky uvedené v § 11 ods. 1 písm. ...
c)
prevádzkovateľ nezačal vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia ...
d)
prevádzkovateľ zabezpečí ochranu osoby, ktorá uskutočňuje vypratanie bytu, nebytového priestoru ...
e)
prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 31 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) krajskému ...
f)
osoba uvedená v § 10 ods. 2 nepodá návrh na zápis do obchodného registra v ustanovenej lehote.
(2)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak prevádzkovateľ ...

(3)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o trvalom odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ...

(4)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí udelenej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ...

(5)

Ak sa licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňala podľa odseku 3, ďalšiu licenciu ...

(6)

Ak sa licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňala podľa odseku 1 písm. a), b), d) a ...

(7)

Fyzická osoba, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa odseku ...

(8)

Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej ...

(9)

Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej ...

§ 33a
Odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b)
(1)

Ministerstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. ...

a)
uplynula lehota ustanovená v § 31a ods. 1 písm. a) až f), i) alebo j) a dôvody, na základe ktorých ...
b)
prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienky uvedené v § 11a ods. 1 písm. ...
c)
prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 31a ods. 1 písm. a) až f), i) alebo j) ministerstvu ...
(2)

Ministerstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. ...

(3)

Ministerstvo rozhodne o odňatí udelenej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa ...

(4)

Ak ministerstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. ...

(5)

Fyzická osoba, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ...

(6)

Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej ...

§ 34
Povinnosti po zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, po pozastavení ...
(1)

Ak sa na základe zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vydá ...

(2)

Po zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu je osoba, ktorá vlastní alebo užíva ...

(3)

Pri pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú ...

(4)

Ak je to vzhľadom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti potrebné, v rozhodnutí o odňatí ...

§ 35
Súčinnosť

Odpis právoplatného rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, právoplatného ...

DRUHÁ HLAVA
PREVÁDZKOVANIE BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

§ 36

Fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom, nesmie byť držiteľom iného oprávnenia prevádzkovať ...

§ 37
Prekážky prevádzkovania bezpečnostnej služby
(1)

Bezpečnostnú službu môže prevádzkovať fyzická osoba, právnická osoba alebo právnická osoba ...

(2)

Ak prevádzkovateľ podľa odseku 1 spôsobil konkurz úmyselne, môže prevádzkovať bezpečnostnú ...

(3)

Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, voči ktorej bolo ...

(4)

Na prekážku podľa odsekov 1 až 3 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu v dôsledku trestného činu ...

(5)

Bezpečnostnú službu nemôže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú ...

§ 38
Písomnosti
(1)

Prevádzkovateľ je povinný na účely tohto zákona viesť v sídle alebo v mieste činnosti evidenciu ...

(2)

Každá písomnosť súvisiaca s poskytovaním bezpečnostnej služby sa musí evidovať a označiť ...

(3)

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie musia mať písomnú formu,26) ...

(4)

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby musí obsahovať

a)
druh poskytovanej bezpečnostnej služby,
b)
predmet poskytovanej činnosti podľa § 3 až 5; to neplatí, ak ide o bezpečnostnú službu podľa ...
c)
údaje o zmluvných stranách podľa § 22 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 23 ods. 1 písm. a) a c),
d)
miesto poskytovania bezpečnostnej služby okrem bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ...
(5)

Podrobnosti o vedení evidencie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

Správa o činnosti bezpečnostných služieb
§ 39
(1)

Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť ministerstvu písomnú správu ...

(2)

Povinnosť predkladať správu podľa odseku 1 má aj prevádzkovateľ, ktorý svoju činnosť v priebehu ...

§ 40
(1)

Správa o činnosti bezpečnostnej služby musí obsahovať:

a)
označenie prevádzkovateľa, v ktorom je uvedené číslo licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej ...
b)
štatistické údaje,
c)
opisnú časť,
d)
dátum vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho orgánu ...
(2)

V opisnej časti sa opíšu prípady

a)
použitia strelnej zbrane zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, ...
b)
použitia strelnej zbrane proti zamestnancovi bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, ...
c)
usmrtenia zamestnanca bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy ...
d)
usmrtenia osoby zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej ...
e)
ublíženia na zdraví zamestnancovi bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, ...
f)
ublíženia na zdraví osobe zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, ...
g)
zistenia trestného činu zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, ...
h)
spáchania trestného činu zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, ...
i)
obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine,
j)
uzatvorenia zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby.
(3)

Opisná časť musí obsahovať najmä údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa ...

(4)

Za zranenie sa na účely správy považuje zranenie, ktoré si vyžiadalo pracovnú neschopnosť, alebo ...

(5)

Štatistické údaje podľa odseku 1 písm. b) sa vedú vo výkaze štatistických údajov. Obsah štatistických ...

§ 41
Označenie sídla a prevádzky

Na účely tohto zákona je prevádzkovateľ povinný označiť sídlo prevádzkovateľa, miesto činnosti ...

§ 42
Vzťah strážnej služby a detektívnej služby

Prevádzkovateľ nesmie uzavrieť zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, ak pátranie smeruje proti ...

§ 43
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci sú povinní dbať ...

(2)

Prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ...

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá oznamovacia povinnosť alebo povinnosť vypovedať podľa ...

Zamestnanci
§ 44
(1)

Prevádzkovateľ môže zamestnávať len osobu, ktorá je bezúhonná podľa § 13 a spoľahlivá podľa ...

(2)

Podmienky ustanovené týmto zákonom sa nevzťahujú na zamestnanca prevádzkovateľa, ktorý sa vzhľadom ...

§ 45
(1)

Na posudzovanie bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača ...

(2)

Na posúdenie bezúhonnosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť prevádzkovateľovi pred ...

§ 46

Zamestnanec je povinný prevádzkovateľovi písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich ...

§ 46a
(1)

Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je prevádzkovateľ povinný vyžiadať ...

(2)

Na posúdenie zdravotnej spôsobilosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť prevádzkovateľovi ...

§ 47

Prevádzkovateľ je povinný v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby uschovávať ...

Výkon fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva
§ 48
(1)

Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá

a)
dosiahla vek 18 rokov,
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná podľa § 13,
d)
je spoľahlivá podľa § 14,
e)
je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 20.
(2)

Fyzickú ochranu pri poskytovaní bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) môže vykonávať ...

a)
dosiahla vek 18 rokov,
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná podľa § 13,
d)
je spoľahlivá podľa § 14,
e)
je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT podľa § 20.
(3)

Odbornú prípravu a poradenstvo môže vykonávať len osoba, ktorá

a)
dosiahla vek 20 rokov,
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná podľa § 13,
d)
je spoľahlivá podľa § 14,
e)
je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu P alebo typu CIT podľa § 20,
g)
spĺňa podmienku vzdelania podľa § 17 ods. 2.
(4)

Odbornú prípravu v rámci akreditácie môže vykonávať len osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené ...

a)
získala vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti ...
b)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti lekárskych vied alebo má platné potvrdenie ...
c)
má ukončené ucelené štúdium v študijnom odbore požiarnej ochrany s päťročnou praxou v tomto ...
(5)

Na výkone fyzickej ochrany sa môže počas odbornej prípravy podľa § 80 ods. 1 zúčastňovať ...

(6)

Opätovné zamestnávanie osoby uvedenej v odseku 5, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, ...

§ 49

Fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo nesmie vykonávať osoba, ktorá vzhľadom ...

§ 50
(1)

Prevádzkovateľ nesmie osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva ...

(2)

Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže vykonať zásah, len ak je porušovaný ...

(3)

V súvislosti s činnosťou podľa odseku 2 je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania ...

a)
poskytnúť osobe, ktorá bola pri tejto činnosti zranená, neodkladne nevyhnutnú pomoc vrátane privolania ...
b)
ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej každý prípad smrti a každý prípad uvedený ...
(4)

Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené

a)
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného ...
b)
zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,
c)
zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ...
d)
viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo ...
e)
zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného ...
f)
vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo ...
g)
v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá bola pristihnutá ...
h)
presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto s dopravným ...
i)
na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť na ...
j)
za podmienok podľa osobitného predpisu29a) presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného ...
(5)

Ustanovenie odseku 4 písm. a), b), c) a h) sa nepoužije proti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej ...

(6)

Výzve osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany k úkonom podľa odseku 4 je povinný každý vyhovieť ...

§ 51
Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný trestný čin, na mieste, kde došlo ...
a)

chrániť stopy pred zničením, poškodením alebo odstránením,

b)

zamedziť prístupu nepovolaných osôb na takéto miesto,

c)

zabrániť vnášaniu alebo vynášaniu predmetov z takého miesta,

d)

neodkladne ohlásiť udalosť najbližšiemu útvaru Policajného zboru,

e)

zamedziť ďalším škodlivým následkom udalosti.

§ 52
(1)

Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva nesmie pri plnení ...

(2)

Prevádzkovateľ nesmie používať vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami.

(3)

Fyzická ochrana obchôdzkou alebo strážením alebo pátranie monitorovaním činnosti osoby v uzavretom ...

(4)

Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie mimo času, keď plní úlohy podľa ...

§ 53
(1)

Pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti30)

a)
musí prevádzkovateľ zabezpečiť prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania ...
b)
musí prevádzkovateľ viesť dokumentáciu o odbornej príprave podľa písmena a) v rozsahu uvedenom ...
c)
musí mať osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania bezpečnostnú prax v dĺžke najmenej ...
d)
je prevádzkovateľ povinný vypracovať vnútorný predpis upravujúci výkon fyzickej ochrany alebo ...
e)
je prevádzkovateľ povinný oznámiť ministerstvu vykonávanie ochrany objektu osobitnej dôležitosti ...
(2)

Prevádzkovateľ je povinný písomne požiadať ministerstvo o preverenie bezúhonnosti podľa § 13 ...

(3)

Štátny dozor v objektoch osobitnej dôležitosti sa vykonáva najmenej raz za tri roky.

(4)

Prevádzkovateľ, ktorý v posledných troch rokoch opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto ...

§ 54
Identifikačný preukaz
(1)

Prevádzkovateľ je povinný vydať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy ...

a)
obchodné meno prevádzkovateľa,
b)
druh bezpečnostnej služby,
c)
číslo licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevádzkovateľa,
d)
meno a priezvisko, titul držiteľa identifikačného preukazu,
e)
fotografiu držiteľa identifikačného preukazu,
f)
číslo identifikačného preukazu,
g)
odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa.
(2)

Identifikačný preukaz je prevádzkovateľ povinný evidovať. Nesmie vydať dva alebo viac identifikačných ...

(3)

Pri plnení úloh podľa tohto zákona na verejne prístupnom mieste je osoba poverená výkonom fyzickej ...

(4)

Podrobnosti o identifikačnom preukaze a vzor identifikačného preukazu ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 55
Rovnošaty
(1)

Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby nesmú byť zameniteľné ...

(2)

Hodnostné označenie zhodné s hodnostným označením príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej ...

(3)

Vzor znaku a podrobnosti o umiestnení znaku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

TRETIA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY A PROFESIONÁLNEJ CEZHRANIČNEJ PREPRAVY EUROVEJ HOTOVOSTI CESTNOU DOPRAVOU

§ 56
Povinnosti prevádzkovateľa strážnej služby
(1)

Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný

a)
plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ...
b)
dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických ...
c)
viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany,
d)
viesť evidenciu služieb podľa jednotlivých chránených objektov a činností podľa odseku 5,
e)
viesť evidenciu zásahov uvedených v písmene f) a v § 50 ods. 4 písm. f), g) a i),
f)
neodkladne oznámiť miestne príslušnému útvaru Policajného zboru vykonanie každého zásahu pri ...
g)
zabezpečiť spracovanie záznamu o zásahu uvedenom v písmene f) a v § 50 ods. 4 písm. f), g) a ...
h)
viesť inšpekčnú knihu dozoru.
(2)

Ustanovenia odseku 1 písm. c) až g) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa strážnej služby, ktorý ...

(3)

Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný presvedčiť sa, či ten, s kým hodlá uzatvoriť zmluvu ...

(4)

Prevádzkovateľ strážnej služby pri ochrane osoby, ochrane majetku alebo zabezpečovaní poriadku ...

(5)

Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému alebo časť ...

(6)

Motorové vozidlo používané na preverenie signálu musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ ...

(7)

Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý vykonáva ochranu majetku a osoby pri preprave, je povinný ...

a)
najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany, ak prepravuje majetok v hodnote od 166 ...
b)
najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany a doprovodným vozidlom pred vozidlom vykonávajúcim ...
c)
najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany a doprovodným vozidlom pred vozidlom vykonávajúcim ...
(8)

Evidencie, záznam o zásahu a inšpekčná kniha dozoru uvedené v odseku 1 sa vedú počas celej doby ...

§ 57
Obmedzenie činnosti strážnej služby
(1)

Strážnu službu je zakázané poskytovať spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať dôvodnú obavu, ...

(2)

Ochranu osoby možno vykonávať len s jej výslovným súhlasom. Ustanovenia osobitných predpisov ...

§ 57a
Prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
(1)

Na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa primerane vzťahuje § 56 ...

(2)

Informácie pred začatím profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou32a) ...

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ DETEKTÍVNEJ SLUŽBY

§ 58
Povinnosti prevádzkovateľa detektívnej služby
(1)

Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný

a)
plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ...
b)
dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických ...
c)
viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom pátrania,
d)
viesť evidenciu zásahov uvedených v písmene e),
e)
neodkladne oznámiť miestne príslušnému útvaru Policajného zboru vykonanie každého zásahu pri ...
f)
zabezpečiť spracovanie záznamu o zásahu uvedenom v písmene e); záznam o zásahu vyhotoví a vlastnoručne ...
g)
viesť inšpekčnú knihu dozoru.
(2)

Evidencie, záznam o zásahu a inšpekčná kniha dozoru uvedené v odseku 1 sa vedú počas celej doby ...

§ 59
Obmedzenie činnosti detektívnej služby
(1)

Detektívnu službu nemožno vykonávať spôsobom, ktorým sa zasahuje do osobnostných alebo iných ...

(2)

Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie pátrať po politickom, odborárskom alebo náboženskom ...

(3)

Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie pátrať po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych ...

§ 60
Záverečná správa o poskytnutí detektívnej služby
(1)

Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný pri každej zmluve o poskytovaní detektívnej služby ...

(2)

Záverečná správa sa považuje za písomnosť podľa § 38. V záverečnej správe musia byť uvedené ...

a)
identifikačné údaje účastníkov zmluvy o poskytovaní detektívnej služby a dátum jej uzavretia, ...
b)
predmet zmluvy o poskytovaní detektívnej služby,
c)
čas a skutočný priebeh poskytovania detektívnej služby,
d)
výsledok poskytovania detektívnej služby a jeho porovnanie s dohodnutým predmetom zmluvy o poskytovaní ...
e)
náklady a výška odplaty za poskytnutie detektívnej služby.
§ 61
Zaobchádzanie so získanými informáciami

Prevádzkovateľ detektívnej služby môže informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej ...

PIATA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O ODBORNEJ PRÍPRAVE A PORADENSTVE

§ 62
Povinnosti prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva
(1)

Prevádzkovateľ odbornej prípravy a poradenstva je povinný

a)
plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ...
b)
dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických ...
c)
spracovať informáciu o poskytovaní odbornej prípravy a poradenstva; na obsah a uschovanie informácie ...
d)
viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom odbornej prípravy a poradenstva,
e)
viesť inšpekčnú knihu dozoru.
(2)

Evidencia uvedená v odseku 1 písm. d) a inšpekčná kniha dozoru sa vedú počas celej doby prevádzkovania ...

ŠIESTA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O VLASTNEJ OCHRANE

§ 63
Udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany
(1)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o udelení licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany fyzickej osobe ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má udelenú licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej ...

§ 64
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany
(1)

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany musí obsahovať

a)
u fyzickej osoby meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu, ...
b)
opis činnosti vlastnej ochrany vymedzený podľa § 3 až 5,
c)
zoznam chránených objektov alebo chránených osôb a ich adresy,
d)
počet osôb poverených výkonom
1.
fyzickej ochrany,
2.
pátrania,
3.
odbornej prípravy a poradenstva,
e)
prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov používaných pri ...
(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany ...

a)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
b)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa ...
(3)

Požiadavky na farebné vyobrazenie rovnošaty, vzor znaku a podrobnosti o umiestnení znaku ustanoví ...

§ 65
Pozastavenie prevádzkovania vlastnej ochrany

Krajské riaditeľstvo pozastaví prevádzkovanie vlastnej ochrany:

a)

na žiadosť prevádzkovateľa, najdlhšie na jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

b)

ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti alebo

c)

ak výkon činnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom, najdlhšie na tri mesiace od zistenia ...

§ 66
Odňatie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany
(1)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, ak prevádzkovateľ ...

(2)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, ak prevádzkovateľ ...

(3)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o trvalom odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, ak ...

(4)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany aj vtedy, ak ...

§ 67
Výkon vlastnej ochrany

Na prevádzkovanie vlastnej ochrany sa nevzťahujú § 10 ods. 1 druhá vetaa odsek 2, § 11 a 12, § ...

TRETIA ČASŤ

TECHNICKÁ SLUŽBA

§ 68
Všeobecné ustanovenia
(1)

Technickú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby.

(2)

O udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby rozhoduje krajské riaditeľstvo na základe ...

(3)

Licencia na prevádzkovanie technickej služby je verejná listina a je neprevoditeľná.

(4)

Vzor licencie na prevádzkovanie technickej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 69
Vznik oprávnenia prevádzkovať technickú službu
(1)

Oprávnenie prevádzkovať technickú službu vzniká doručením licencie na prevádzkovanie technickej ...

(2)

Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, je povinná podať návrh na zápis do obchodného ...

§ 70
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie technickej služby
(1)

Fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, musí spĺňať ...

(2)

Právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, musí spĺňať ...

(3)

Ak niektorá z osôb uvedených v odseku 1 alebo 2 nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, fyzická ...

(4)

Na posudzovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti sa vzťahujú § 13 a 14.

(5)

Odborne spôsobilou je osoba, ktorá

a)
získala vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore a má aspoň ...
b)
má stredoškolské vzdelanie v príslušnom odbore ukončené maturitnou skúškou a má aspoň dvojročnú ...
c)
má ukončené stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore a má aspoň trojročnú prax v tomto ...
(6)

Odbornú spôsobilosť osoba preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.

(7)

Na uznávanie odbornej spôsobilosti sa primerane vzťahuje § 21 ods. 1 a 3.

§ 71
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby
(1)

Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby uvedie

a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a štátne občianstvo, ...
b)
obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby, identifikačné číslo, ak je pridelené,
c)
predmet činnosti podľa § 7 ods. 1,
d)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
e)
dobu ukončenia činnosti, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať rokov.
(2)

Fyzická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby pripojí doklady ...

(3)

Fyzická osoba uvedie údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku 2 aj ...

(4)

Právnická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby uvedie

a)
obchodné meno a sídlo, prípadne adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku ...
b)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a štátne občianstvo ...
c)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
d)
predmet činnosti podľa § 7 ods. 1,
e)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
f)
dobu ukončenia, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať rokov.
(5)

Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa primerane vzťahuje aj na prokuristu, zodpovedného zástupcu, vedúceho ...

(6)

Právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby pripojí doklady ...

a)
§ 22 ods. 2 písm. a) a doklad o vzdelaní a potvrdenie o praxi týkajúce sa fyzickej osoby alebo ...
b)
§ 22 ods. 2 písm. a) o osobe, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe,
c)
§ 23 ods. 2 písm. c) až e).
(7)

Vzor žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby ustanoví všeobecne záväzný ...

Konanie a rozhodovanie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby

§ 72
(1)

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby sa podáva krajskému riaditeľstvu ...

(2)

Krajské riaditeľstvo si k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby vyžiada ...

(3)

Krajské riaditeľstvo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie ...

(4)

V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby možno v záujme ochrany života, ...

(5)

Prevádzkovateľ technickej služby je povinný oznámiť ministerstvu vykonávanie technickej služby ...

(6)

Prevádzkovateľ, ktorý v posledných troch rokoch opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto ...

§ 73
Oznamovacia povinnosť
(1)

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť krajskému riaditeľstvu zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol ...

(2)

Prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za ...

(3)

Prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz ...

(4)

Na základe oznámenia podľa odseku 1 a dokladov a čestných vyhlásení technickej služby predložených ...

§ 74
Zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby

Krajské riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie ...

§ 75
Pozastavenie prevádzkovania technickej služby
(1)

Krajské riaditeľstvo pozastaví prevádzkovanie technickej služby,

a)
ak prestane fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prokuristom, ...
b)
ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v ...
c)
ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, prestane spĺňať ...
d)
ak prevádzkovateľ prestane spĺňať podmienky spoľahlivosti ustanovené v § 14 ods. 1 písm. d), ...
e)
ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, zodpovedným vedúcim, vedúcim organizačnej zložky podniku, ...
f)
ak u prevádzkovateľa vykonávajú funkcie fyzické osoby, ktorých pôsobenie je podľa § 77 ods. ...
g)
na žiadosť prevádzkovateľa, najdlhšie na dobu jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...
h)
ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti alebo
i)
ak výkon činnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom, najdlhšie na tri mesiace od zistenia ...
(2)

V prevádzkovaní technickej služby možno pokračovať len na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva, ...

§ 76
Zánik oprávnenia prevádzkovať technickú službu
(1)

Oprávnenie prevádzkovať technickú službu zaniká

a)
smrťou prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou,
b)
zrušením právnickej osoby,
c)
uplynutím času, na ktorý bola licencia na prevádzkovanie technickej služby udelená,
d)
rozhodnutím krajského riaditeľstva podľa § 77 alebo
e)
písomným oznámením o ukončení prevádzkovania technickej služby a odovzdaním licencie na prevádzkovanie ...
(2)

Oprávnenie prevádzkovať technickú službu nezanikne odovzdaním licencie na prevádzkovanie technickej ...

(3)

Ak oprávnenie prevádzkovať technickú službu zaniká uplynutím času, na ktorý bola licencia na ...

§ 77
Odňatie licencie na prevádzkovanie technickej služby
(1)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby, ak

a)
uplynula lehota ustanovená v § 75 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) a dôvody, na základe ...
b)
prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestal spĺňať podmienky uvedené v § 11 ods. 1 písm. ...
c)
prevádzkovateľ nezačal vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť do jedného roka odo dňa nadobudnutia ...
d)
prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 75 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) krajskému ...
e)
osoba uvedená v § 10 ods. 2 nepodá návrh na zápis do obchodného registra v ustanovenej lehote.
(2)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby, ak prevádzkovateľ ...

(3)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o trvalom odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby, ak ...

(4)

Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí udelenej licencie na prevádzkovanie technickej služby aj ...

(5)

Ak sa licencia na prevádzkovanie technickej služby odňala podľa odseku 3, ďalšiu licenciu na prevádzkovanie ...

(6)

Ak sa licencia na prevádzkovanie technickej služby odňala podľa odseku 1, 2 alebo 4, možno ďalšiu ...

(7)

Fyzická osoba, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie technickej služby podľa odseku 3, ...

(8)

Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej ...

(9)

Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej ...

§ 78
Povinnosti po zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby, po pozastavení ...
(1)

Ak sa na základe zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby vydá ...

(2)

Prevádzkovateľ, ktorého prevádzkovanie technickej služby sa pozastavilo, je povinný zabezpečiť, ...

(3)

Pri pozastavení prevádzkovania technickej služby alebo zániku oprávnenia prevádzkovať technickú ...

(4)

Ak je to vzhľadom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti potrebné, v rozhodnutí o odňatí ...

§ 79

Na prevádzkovanie technickej služby sa primerane vzťahujú § 27 ods. 3, § 35, 37, 38, 41, 43 až ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

AKREDITÁCIA

§ 80
Podmienky na udelenie akreditácie
(1)

Odbornú prípravu na skúšku podľa § 19 zabezpečuje akreditovaná osoba. Akreditáciu udelí ministerstvo ...

a)
je oprávnená na výkon činnosti uvedenej v § 5,
b)
preukáže, že je schopná zabezpečiť riadnu úroveň odbornej prípravy,
c)
preukáže, že má vhodné priestory, v ktorých sa má vykonávať odborná príprava (ďalej len ...
(2)

Platnosť akreditácie je najviac desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení ...

§ 81
Konanie o žiadosti o udelenie akreditácie
(1)

Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje:

a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a obchodné meno fyzickej ...
b)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu osoby zodpovednej ...
c)
dátum začatia vykonávania odbornej prípravy,
d)
dobu ukončenia činnosti, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať rokov,
e)
adresu školiaceho zariadenia a jeho kapacitu,
f)
údaje o osobách, ktoré budú vykonávať odbornú prípravu (ďalej len „lektor“) v rozsahu osobných ...
(2)

Žiadateľ o akreditáciu k žiadosti pripojí

a)
doklad preukazujúci právo užívať školiace zariadenie; ministerstvo si môže vyžiadať aj doklady ...
b)
čestné vyhlásenie lektorov s potvrdeniami o praxi a dokladmi o vzdelaní; v čestnom vyhlásení ...
c)
koncepciu odbornej prípravy a učebný plán,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(3)

Zodpovedná osoba musí spĺňať podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. b) až e) a § 17 ods. ...

(4)

Žiadateľ o akreditáciu je povinný umožniť osobám povereným ministerstvom vykonať obhliadku ...

(5)

O žiadosti o udelenie akreditácie rozhodne ministerstvo do 90 dní od začatia konania. Ak žiadateľ ...

§ 82
Zmena rozhodnutia o udelení akreditácie, pozastavenie vykonávania odbornej prípravy a zánik akreditácie ...
(1)

Akreditovaná osoba je povinná oznámiť ministerstvu zmenu všetkých údajov, ktoré uviedla v žiadosti ...

(2)

Ministerstvo na základe oznámenia zmien a doloženia dokladov podľa odseku 1 potvrdí zmenu alebo ...

(3)

Ministerstvo pozastaví vykonávanie odbornej prípravy, ak akreditovanej osobe bolo pozastavené prevádzkovanie ...

(4)

Akreditácia zaniká

a)
smrťou akreditovanej osoby,
b)
zrušením akreditovanej právnickej osoby,
c)
odňatím akreditácie,
d)
odňatím licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby,
e)
na žiadosť akreditovanej osoby,
f)
uplynutím času, na ktorý bola akreditácia udelená.
(5)

Ministerstvo akreditáciu odníme, ak akreditovaná osoba

a)
nezabezpečuje riadnu úroveň odbornej prípravy,
b)
závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené zákonom alebo inými ...
c)
nezačala vykonávať odbornú prípravu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...
(6)

Akreditovaná osoba, ktorej bola akreditácia odňatá, je povinná do 15 dní odo dňa nadobudnutia ...

(7)

Tomu, komu bola akreditácia odňatá, alebo tomu, koho žiadosť o udelenie akreditácie bola zamietnutá, ...

§ 83
Povinnosti akreditovanej osoby
(1)

Akreditovaná osoba je povinná doručiť ministerstvu najneskôr päť dní pred začatím odbornej ...

(2)

Pri začatí odbornej prípravy akreditovaná osoba vydá osobe prihlásenej na odbornú prípravu záznamník. ...

(3)

O priebehu odbornej prípravy je akreditovaná osoba povinná viesť evidenciu osôb a evidenciu záznamníkov. ...

(4)

Evidencie uvedené v odseku 3 je akreditovaná osoba povinná viesť v školiacom zariadení počas ...

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNY DOZOR A KONTROLA, SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY NA ÚSEKU SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI A EVIDENCIE <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
ŠTÁTNY DOZOR A KONTROLA

§ 84
(1)

Štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim ...

(2)

Kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim ...

(3)

Kontrolu činnosti podľa tohto zákona je oprávnená vykonávať osoba poverená výkonom štátneho ...

(4)

Štátny dozor a kontrolu v objektoch osobitnej dôležitosti vykonáva ministerstvo a krajské riaditeľstvo ...

§ 85
(1)

Kontrolór pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti alebo policajt pri výkone ...

a)
ukladať na mieste pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
vykonať zápis v inšpekčnej knihe dozoru a robiť záznamy v evidenciách, ktoré sa vedú v chránenom ...
c)
zadržať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, osobe ...
1.
sú opakované alebo hrubé nedostatky v činnosti osoby,
2.
táto osoba nemôže riadne plniť úlohy preto, lebo je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných ...
3.
má dôvodné pochybnosti o odbornej úrovni fyzickej osoby alebo o úrovni jej výkonu fyzickej ochrany, ...
4.
je podozrenie z falšovania alebo pozmeňovania preukazu,
5.
jeho platnosť zanikla,
6.
sa osoba odmietne podrobiť skúške, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových ...
d)
vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom štátneho dozoru, ...
e)
vyžadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti podľa tohto zákona, ako aj všetkých ...
f)
zisťovať, či zamestnanec pri plnení úloh nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných ...
(2)

Osoba, ktorej bol zadržaný preukaz podľa odseku 1 písm. c), môže vykonať len úkony súvisiace ...

(3)

O zadržaní preukazu podľa odseku 1 písm. c) vydá kontrolór alebo policajt potvrdenie a vec predloží ...

(4)

Na ukladanie pokynov podľa odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. ...

(5)

Proti uloženým pokynom podľa odseku 1 písm. a) môže prevádzkovateľ podať do dvoch dní po ich ...

(6)

O nedostatkoch zistených pri kontrole činnosti policajt vypracuje záznam o kontrole činnosti a písomne ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na kontrolu činnosti vykonávanú príslušníkom Vojenskej ...

§ 86
(1)

Kontrolór sa pred začatím štátneho dozoru alebo kontroly preukáže preukazom kontrolóra a služobným ...

(2)

Kontrolór je pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly oprávnený

a)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov poskytnutie prvopisov dokladov a iných ...
b)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov, ako aj ďalších štátnych orgánov ...
c)
vyžadovať v určenej lehote písomné vyjadrenie k zisteniam štátneho dozoru alebo kontroly,
d)
prizvať k výkonu štátneho dozoru alebo kontroly policajtov alebo zamestnancov ministerstva, krajského ...
e)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...
(3)

Kontrolór je pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly povinný

a)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru alebo ...
b)
osobe uvedenej v odseku 1 umožniť prítomnosť pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly a priebežne ...
c)
spracovať záznam o výsledku štátneho dozoru alebo záznam o výsledku kontroly (ďalej len „záznam ...
d)
preveriť opodstatnenosť námietok v písomnom vyjadrení kontrolovaného subjektu k zisteniam štátneho ...
e)
vydať písomné potvrdenie o prevzatí prvopisov dokladov a iných písomností a technických nosičov ...
f)
prerokovať záznam o kontrole s kontrolovaným subjektom a ten mu odovzdať,
g)
v zázname o kontrole uložiť kontrolovanému subjektu povinnosť v určenej lehote prijať opatrenia ...
h)
oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom ...
i)
v odôvodnených prípadoch informovať o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly orgán podľa osobitného ...
(4)

Kontrolóri, ktorí vedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nepredpojatosti, sú povinní ...

(5)

Podrobnosti o preukaze kontrolóra a jeho vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 87
Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)

Kontrolovaný subjekt je oprávnený

a)
byť prítomný pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly, oboznamovať sa s výsledkami štátneho ...
b)
vyžadovať písomné potvrdenie o prevzatí prvopisov dokladov a iných písomností a technických ...
c)
oboznámiť sa so záznamom o kontrole a prevziať jeden výtlačok záznamu o kontrole.
(2)

Kontrolovaný subjekt je povinný

a)
poskytnúť kontrolórovi potrebnú súčinnosť na vykonanie štátneho dozoru alebo kontroly, umožniť ...
b)
umožniť vstup kontrolóra do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom ...
c)
zabezpečiť preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti podľa tohto zákona, ako aj ...
d)
poskytnúť kontrolórovi prvopisy dokladov a iných písomností, vyjadrenia, informácie vrátane ...
e)
v určenej lehote zaslať písomné vyjadrenie k zisteniam štátneho dozoru alebo kontroly, ktoré ...
f)
v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov; o prijatých opatreniach ...
§ 88
Záznam o kontrole
(1)

O výsledku štátneho dozoru alebo kontroly kontrolór vypracuje záznam o kontrole. Záznam o kontrole ...

a)
označenie orgánu dozoru alebo orgánu kontroly, číslo písomnosti, dátum napísania záznamu o ...
b)
identifikačné údaje kontrolórov s uvedením mena, priezviska a funkcie a rovnaké identifikačné ...
c)
dátum vykonania štátneho dozoru alebo kontroly,
d)
označenie kontrolovaného subjektu,
e)
predmet štátneho dozoru alebo kontroly,
f)
identifikačné údaje zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho zamestnanca, ktorý bol prítomný ...
g)
preukázané zistenia s uvedením porušených všeobecne záväzných právnych predpisov,
h)
vlastnoručné podpisy kontrolórov,
i)
vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho zamestnanca, ktorý bol so záznamom ...
j)
vyjadrenia k zisteniam štátneho dozoru alebo kontroly,
k)
uloženie povinnosti kontrolovanému subjektu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov ...
l)
opatrenia vykonané voči kontrolovanému subjektu,
m)
ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia.
(2)

Ak kontrolovaný subjekt v lehote určenej podľa § 87 ods. 2 písm. e) nezašle orgánu dozoru alebo ...

(3)

Štátny dozor alebo kontrola sú ukončené v deň podpísania záznamu o kontrole a jeho dodatku. ...

§ 89
(1)

Orgán dozoru a orgán kontroly sú oprávnené rozhodnúť o tom, že

a)
osobe preukaz, ktorý bol zadržaný podľa § 85 ods. 1 písm. c), nebude vrátený do konečného ...
b)
osoba, ktorá nie je spoľahlivá podľa § 14 ods. 1 písm. d), je povinná odovzdať preukaz orgánu ...
c)
osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva je povinná opätovne ...
d)
osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva je povinná podrobiť ...
(2)

Ak bolo rozhodnuté podľa odseku 1 písm. d), že osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, ...

(3)

Na rozhodovanie podľa odseku 1 je vecne príslušný orgán dozoru, ak dôvody rozhodnutia boli zistené ...

§ 90
(1)

Orgán dozoru a orgán kontroly sú oprávnené rozhodnúť o odňatí preukazu osobe, ktorá nie je ...

(2)

Ak sa preukaz odňal podľa odseku 1, možno nový preukaz vydať najskôr po uplynutí piatich rokov ...

(3)

Na vecnú príslušnosť rozhodovať podľa odseku 1 sa vzťahuje § 89 ods. 3.

DRUHÁ HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY NA ÚSEKU SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI

§ 91
Správne delikty na úseku súkromnej bezpečnosti
(1)

Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ...

a)
bez licencie vykonáva činnosť, ktorá je bezpečnostnou službou, pre iné osoby,
b)
bez licencie vykonáva činnosť, ktorá je bezpečnostnou službou, ako vlastnú ochranu alebo bez ...
c)
poveruje výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva osoby, ktoré nespĺňajú ...
d)
nesplní povinnosť ustanovenú v § 56 ods. 3, v § 56 ods. 5 prvej vete alebo v § 56 ods. 7,
e)
nesplní inú povinnosť, ako je uvedená v písmenách a) až d), ustanovenú týmto zákonom, osobitným ...
(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu od 3319 eur do 66 387 eur, za správny ...

(3)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) môže uložiť kontrolór pri výkone štátneho dozoru ...

(4)

Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa odseku 1 ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo ...

(5)

Za správny delikt podľa odseku 1 možno uložiť aj prepadnutie veci, ak vec patrí páchateľovi ...

(6)

Ak sa neuložilo prepadnutie veci podľa odseku 5, možno rozhodnúť, že táto vec bude zhabaná, ...

a)
patrí páchateľovi správneho deliktu, ktorého nemožno stíhať za správny delikt, alebo
b)
nepatrí páchateľovi správneho deliktu, alebo mu nepatrí v celosti, a ak to vyžaduje bezpečnosť ...
(7)

Prepadnutie veci nemožno uložiť alebo zhabanie veci nemožno vysloviť, ak je hodnota veci v nápadnom ...

(8)

Pokutu, zákaz činnosti alebo prepadnutie veci možno uložiť a zhabanie veci možno vysloviť najneskôr ...

(9)

Účastníkom konania pri prejednávaní správnych deliktov je aj vlastník veci, ktorá sa má zhabať, ...

(10)

Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva ministerstvo, ak boli zistené činnosťou ministerstva ...

(11)

Uložením sankcie za správny delikt podľa odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia o pozastavení prevádzkovania ...

(12)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu. Vlastníkom prepadnutých vecí alebo zhabaných vecí ...

§ 92
Priestupky na úseku súkromnej bezpečnosti
(1)

Priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti sa dopustí ten, kto

a)
bez licencie vykonáva činnosť, ktorá je bezpečnostnou službou alebo technickou službou,
b)
sa pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva vydáva za policajta alebo ...
c)
ako zamestnanec nepredloží prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi technickej služby doklady ...
d)
ako osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva si na mieste, ...
e)
ako zamestnanec kontrolovaného subjektu alebo ako osoba oprávnená konať za kontrolovaný subjekt ...
f)
nesplní inú povinnosť, ako je uvedená v písmenách a) až e), ustanovenú týmto zákonom, osobitným ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu od 663 eur do 6 638 eur, za priestupok ...

(3)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva ministerstvo, ak boli zistené činnosťou ministerstva alebo ...

(4)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 165 eur, pričom ...

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, ak tento zákon ...

(6)

Ten, komu bol uložený zákaz činnosti podľa odseku 2, je povinný odovzdať preukaz správnemu orgánu, ...

TRETIA HLAVA
EVIDENCIE VEDENÉ MINISTERSTVOM

§ 93
(1)

Ministerstvo vedie informačný systém súkromnej bezpečnosti (ďalej len „informačný systém“). ...

(2)

V informačnom systéme sa vedie evidencia

a)
prevádzkovateľov strážnej služby,
b)
prevádzkovateľov bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b),
c)
prevádzkovateľov detektívnej služby,
d)
prevádzkovateľov odbornej prípravy a poradenstva,
e)
prevádzkovateľov vlastnej ochrany osobitne pre každý druh bezpečnostnej služby,
f)
prevádzkovateľov technickej služby,
g)
žiadateľov o udelenie licencie, ktorým sa licencia neudelila,
h)
právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa udelila akreditácia,
i)
fyzických osôb, ktoré sa prihlásili na kvalifikačnú skúšku, s výsledkom kvalifikačnej skúšky, ...
j)
fyzických osôb, ktoré sa prihlásili na skúšku, s výsledkom skúšky,
k)
fyzických osôb, ktorým sa vydal preukaz,
l)
fyzických osôb, ktorým sa odňal preukaz,
m)
právnických osôb a fyzických osôb, ktorým bol uložený zákaz činnosti,
n)
fyzických osôb, ktorým bola uložená sankcia za priestupok,
o)
fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia alebo ochranné opatrenie za ...
p)
údajov zo správ o činnosti bezpečnostných služieb,
q)
osôb, u ktorých bola preverovaná bezúhonnosť a spoľahlivosť podľa § 53 ods. 2.
(3)

Informačný systém vedený podľa odseku 2 obsahuje osobné údaje v rozsahu údajov uvádzaných ...

(4)

Pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 2 a pri ich ochrane sa postupuje podľa osobitného ...

(5)

Do evidencie podľa odseku 2 písm. a) až f), h), k) až m) má právo nahliadnuť každý. Výpis ...

(6)

Podrobnosti o vedení evidencie podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 94
(1)

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento ...

(2)

Ak sa žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby zamieta z dôvodu podľa ...

(3)

Čestné vyhlásenie podávané podľa tohto zákona musí byť vlastnoručne podpísané pred správnym ...

(4)

Vzdelaním v oblasti bezpečnostných služieb je aj vzdelanie získané štúdiom v policajnej škole ...

§ 95
Záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti
(1)

Pri rozhodovaní so zreteľom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti vychádza ministerstvo ...

(2)

V odôvodnení rozhodnutia vydaného so zreteľom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti musia ...

§ 96
Prechodné ustanovenia
(1)

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby vydaná pred 1. januárom 2006 sa považuje za licenciu ...

(2)

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby vydaná pred 1. januárom 2006 sa považuje za licenciu ...

(3)

Licencia na prevádzkovanie vlastnej ochrany vydaná pred 1. januárom 2006 sa považuje za licenciu ...

(4)

Živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie technickej služby vydané pred 1. januárom 2006 sa považuje ...

(5)

Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy udelená pred 1. januárom 2006 sa považuje za akreditáciu ...

(6)

Prevádzkovateľ strážnej služby alebo prevádzkovateľ detektívnej služby, ktorý je fyzickou ...

(7)

Prevádzkovateľ strážnej služby alebo prevádzkovateľ detektívnej služby, ktorý je právnickou ...

(8)

Odbornú prípravu a poradenstvo podľa tohto zákona možno prevádzkovať na základe oprávnenia ...

(9)

Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva ochranu objektov osobitnej dôležitosti, je povinný do 31. decembra ...

(10)

Konania začaté pred 1. januárom 2006 sa dokončia podľa tohto zákona. Na ukladanie pokút za porušenie ...

§ 97

Ak sa zmluva o poskytovaní technickej služby neuzavrela pred 1. januárom 2006 písomne a na jej základe ...

§ 98
(1)

Preukazy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný označiť sídlo prevádzkovateľa, miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku ...

(3)

Prevádzkovateľ prevádzkujúci zariadenie poplachového systému alebo časť takého zariadenia podľa ...

§ 98a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013
(1)

Akreditovaná osoba, ktorej bola udelená akreditácia pred 1. februárom 2013, môže zabezpečovať ...

(2)

Prevádzkovateľ technickej služby, ktorý má k 31. januáru 2013 ustanoveného zodpovedného vedúceho, ...

(3)

Licencie vydané pred 1. februárom 2013 ostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli vydané.

(4)

Odborná príprava v skrátenej forme začatá pred 1. februárom 2013 sa dokončí podľa predpisov ...

(5)

Lektor, ktorý nespĺňa podmienku podľa § 48 ods. 4 písm. a) na výkon lektorskej činnosti z právnych ...

(6)

Žiadosti podané pred 1. februárom 2013 sa vybavia podľa predpisov účinných do 31. januára 2013. ...

(7)

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. februárom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(8)

Licencia udelená na činnosť podľa § 4 ods. 1 písm. c) do 31. januára 2013 sa považuje za licenciu ...

§ 98b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 99

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 100
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ...

2.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 2 písmeno t) znie:

„t) prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23e znie:

„23e) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene ...

2.

V prílohe č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 314 - Ostatné sa vypúšťa živnosť pod por. ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V sadzobníku správnych poplatkov položka č. 149 znie:

„Položka 149 a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku 1. strážnej služby.................................................. ...

Čl. IV - Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 473/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri ...

  2.

  Smernica Rady 73/148/EHS z 21. mája 1973 o zrušení obmedzenia pohybu a pobytu v rámci Spoločenstva ...

  3.

  Smernica Rady 68/360/EHS z 15. októbra 1968 o odstránení prekážok pohybu a pobytu pracovníkov ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, zákon ...
 • 1a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej ...
 • 2)  § 17 Obchodného zákonníka.
 • 3)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3a)  Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 4)  § 27 Obchodného zákonníka.
 • 5)  § 8 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  § 14 Obchodného zákonníka.
 • 7)  § 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
 • 8)  § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 8a)  Čl. 7, 14 až 20 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.
 • 9)  § 9 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 14 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 12)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  § 16 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 14)  § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ...
 • 15)  § 13 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 16)  § 137 Zákonníka práce.
 • 17)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 18)  § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 19)  § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších ...
 • 21)  Napríklad § 5 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 23)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 24)  § 20 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 25)  § 673 až 681 Obchodného zákonníka.
 • 26)  § 46 Občianskeho zákonníka.
 • 27)  Napríklad § 340 Trestného zákona, § 127 Trestného poriadku, § 7 zákona Slovenskej národnej ...
 • 28)  § 41 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 29)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 29a)  § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene ...
 • 29b)  Napríklad § 100, 101, 103 a 107 Trestného poriadku, § 25 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane ...
 • 30)  § 27 ods. 1 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 ...
 • 31)  § 85 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 32)  Napríklad § 588, 611, 628, 657, 659, 663, 747, 754, 765 Občianskeho zákonníka, § 3 zákona č. ...
 • 32a)  Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.
 • 33)  Napríklad § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.
 • 34)  § 340 Trestného zákona.
 • 34a)  § 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 35)  Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o ...
 • 35a)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36)  Napríklad § 214, 215, 280 ods. 2, 281 a 284 Trestného poriadku.
 • 37)  § 84 a 85 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej ...
 • 38)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 39a)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 40)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 41)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore