Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 409/2011 účinný od 01.06.2022

Platnosť od: 24.11.2011
Účinnosť od: 01.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Ochrana životného prostredia, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD2DS2EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 409/2011 s účinnosťou od 01.06.2022 na základe 490/2021

Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 409/2011, dátum vydania: 24.11.2011

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

V súlade s celosvetovým trendom vyspelých štátov je aj na Slovensku uznaný , ako jeden z rozhodujúcich princípov rozvoja, princíp trvalo udržateľného rozvoja; pritom starostlivosť o životné prostredie sa musí stať integrálnou súčasťou každej sféry spoločenského ž ivota. Z hľadiska priorít medzi významné aktivity vlády v oblasti životného prostredia patrí odstránenie starých environmentálnych záťaží, ktoré zvyšujú kontamináciu pôdy, horninové ho prostredia a podzemných vôd.

Na základe predbežných štúdií a odhadov sa na Slovensku nachádza okolo 30 000 potenciálnych zdrojov znečistenia. Systematickou inventarizáciou environmentálnych záťaží, realizovanou projektmi 'Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR' a 'Regionálne št údie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)', bolo zistené, že 1845 lokalít predstavuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životn é prostredie. Ide najmä o areály priemyselných podnikov, kde dochádzalo k dlhodobým skrytým a nekontrolovaným únikom nebezpečných látok do jednotlivých zložiek životného prostredia, veľkokapacitné po ľnohospodárske podniky, železničné depá, nekontrolované skládky nebezpečných odpadov, nezabezpečené sklady pesticídov, pohonných hmôt a iných nebezpečných látok, znečistenie spôsobené ozbrojenými silami, ťažbou nerastov a inými činnosťami, počas ktorých sa dlhoročne a nekontrolovane nakladalo s nebezpečnými látkami. Tieto látky v prostredí pretrvávajú, kontaminujú jeho jednotliv é zložky a dokázateľne negatívne ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľstva vo svojom okolí. Sú 'časovanými bombami” životného prostredia, ktoré je potrebné odstrániť alebo zneškodniť.

Na riešenie tohto nežiaduceho stavu je možné v súčasnosti využiť prostriedky z Európskej únie. Operačný program Životné prostredie 2007- 2013 definuje problematiku v rámci prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo prostredníctvom operačného cieľa č. 4.4 Rieš enie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania.

Z uvedených dôvodov vyplýva, že problematika environmentálnych záťaží je ve ľmi aktuálna a je nevyhnutné riešiť ju ako samostatný environmentálny systém. Základným krokom pre systémové riešenie problematiky je doplnenie legislatívneho rámca, čo sa napĺňa predloženým n ávrhom zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'návrh zákona”).

Návrh zákona predkladá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ( ďalej len 'ministerstvo”) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Účelom návrhu zákona je najmä ustanoviť pôvodcu environmentálnej záťaž e, určovanie povinnej osoby v prípade nemožnosti stanovenia pôvodcu a stanovenie ich práv a povinností v súvislosti s odstraňovaním environmentálnej záťaže.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzin árodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore