Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD4DS9EUPP2ČL0

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 414/2012 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 186/2023

Legislatívny proces k zákonu 186/2023

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 186/2023, dátum vydania: 01.06.2023

A. Všeobecná časť

Základným nástrojom na nákladovo efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle, energetike a v leteckej doprave je systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v (ďalej len „EÚ ETS“). ETS je trhovo orientovaný nástroj založený na princípe stropu a obchodovania s nastaveným priebežne znižovaným ročným stropom objemu povolených emisií. V rámci tohto limitu môžu účastníci ETS podľa potreby kupovať a predávať emisné kvóty prostredníctvom aukčného systému. 1. januára 2021 vstúpil systém obchodovania s emisnými kvótami do svoje 4. fázy, ktorá bude trvať do 31. decembra 2030. Emisný strop sa počnúc rokom 2021 znižuje o lineárny koeficient 2,2 %.

Dôvodom predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je prispôsobenie doterajšieho nastavenia systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii pre štvrté obchodovateľné obdobie (2021 - 2030). Po prijatí smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 (ďalej len „smernica“), pokračovala v rokoch 2019 a 2020 príprava vykonávacích a delegovaných právnych aktov. Viaceré ustanovenia týchto právnych aktov, ktoré zahŕňajú technicko-administratívne zmeny (napr. povinnosti prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel alebo vykonávanie virtuálnych návštev na mieste) je potrebné implementovať do návrhu zákona.

Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať žiadne sociálne vplyvy, žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi a nálezmi ústavného súdu, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

1

Dôvodová správa

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodom 1 a 2

Z definícií kvóty a kvóty z leteckej dopravy boli vypustené skratky EAU, aEUA a EUAA, ktoré zahŕňajú len emisné kvóty z európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami. Navrhovaná definícia zahŕňa aj emisné kvóty vydané v švajčiarskom systéme obchodovania.

K bodu 3

Pridáva sa obdobie rokov 2021 2030 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

Doplnenie poznámky pod čiarou pre obdobie rokov 2021 – 2030.

K bodu 4

Vypúšťa sa definícia dobrovoľného účastníka systému obchodovania. Možnosť stať sa dobrovoľným účastníkom systému obchodovania reálne v praxi nebola využívaná a v 4. fáze obchodovania nie je potrebná. Na trhu existuje viacero možností ako sa môžu prevádzky, ktoré nie povinnými účastníkmi systému obchodovania, vysporiadať s emisiami skleníkových plynov (napr. otvorenie obchodného účtu v registri Únie v rámci EÚ ETS).

K bodom 5 a 6

Upravuje sa názov identifikátora "identifikačné číslo organizácie" ustanoveného zákonom č. 272/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Od právnickej osoby - podnikateľa sa nevyžaduje predloženie údaja "miesto podnikania", pretože tento údaj sa podľa Obchodného zákonníka a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týka len fyzickej osoby – podnikateľa.

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava z dôvodu aktualizácie poznámky pod čiarou.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. L 181, 12. 7. 2012) sa nahrádza vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 (Ú. v. EÚ L 334, 31.12.2018).

K bodu 8

Vypúšťa sa povinnosť uvádzať emisie skleníkových plynov pri projektovaných kapacitách upravených o relevantný faktor využitia kapacity v prípade nových účastníkov systému obchodovania. Odhadované ročné emisie uvádza každý prevádzkovateľ v monitorovacom pláne v súlade s čl. 19 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012.

2

K bodu 9

Vypúšťa sa žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov pre dobrovoľného účastníka systému obchodovania v nadväznosti na bod 3.

K bodu 10

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov z dôvodu vypustenia predchádzajúceho odseku.

K bodu 11

Vypúšťa sa záväzok odovzdávať iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 14 a 15 (= kvóty pre leteckú dopravu). Prevádzkovateľ stacionárnej prevádzky aj prevádzkovateľ lietadla môže odovzdať všeobecné kvóty aj kvóty pre leteckú dopravu v zmysle čl. 33 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie.

K bodu 12

Okresný úrad zašle kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov do 10 dní odo dňa nadobudnutie právoplatnosti okrem ministerstva aj vnútroštátnemu správcovi registra pre kvóty skleníkových plynov. Vnútroštátny správca zriaďuje a vedie v registri Únie holdingový účet prevádzkovateľa pre každú prevádzku, ktorá povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov do ovzdušia vydané okresným úradom. Z tohto dôvodu je dôležité, aby mal aj vnútroštátny správca informáciu o vydaných povoleniach na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

Legislatívno-technická úprava. Posledná veta § 6 ods. 4 bola presunutá do § 5 ods. 5.

K bodu 13

V porovnaní s 3. obchodovateľným obdobím (2013 2020) nie je z dôvodu zavedenia úprav prideľovania emisných kvót v súlade s článkom 10a ods. 20 smernice 2003/87/ES potrebné zachovávať koncepciu významnej zmeny kapacity.

K bodu 14

Vypúšťa sa možnosť zostať dobrovoľným účastníkom systému obchodovania. Dôvod vypustenia dobrovoľného účastníka systému obchodovania je uvedený v bode 4.

K bodu 15

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 16

Úprava zrušenia vydaného povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a vyradenie prevádzky zo systému obchodovania okresným úradom s cieľom zjednodušenia a sprehľadnenia právneho textu. Na zabezpečenie toho, aby sa bezodplatne nepridelili emisné kvóty prevádzke, ktorej prevádzka bola ukončená, je potrebné stanoviť podmienky, v prípade ktorých sa bude prevádzka považovať za prevádzku, ktorej prevádzka bola ukončená.

K bodu 17

V prípade pochybností o správnosti overenej správy o emisiách skleníkových plynov môže okresný úrad požiadať okresný úrad o odborné stanovisko Slovenskú inšpekciu životného prostredia 22). Táto možnosť sa rozširuje aj na vyradenie prevádzky zo systému obchodovania. Ide hlavne o situácie, kedy okresný úrad posudzuje menovitý tepelný príkon

3

spaľovací zariadení, ktorých prahová hodnota na zaradenie do systému obchodovania je 20 MW.

K bodu 18

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na novelizačný bod č. 12.

K bodu 19

Legislatívno-technická úprava. Posledná veta § 6 ods. 4 bola presunutá do § 5 ods. 5.

K bodu 20

Vypúšťa sa dobrovoľný účastník systému obchodovania.

K bodu 21

Legislatívno-technická úprava z dôvodu aktualizácie poznámok pod čiarou.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. L 122, 3. 5. 2013) sa nahrádza delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie (Ú. v. EÚ L 177, 2. 7. 2019).

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 je aktualizovaná prílohami III VIII delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1122 a poznámka pod čiarou 10a odkazuje na prílohy VI a VII delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1122.

K bodu 22

Úprava žiadosti o otvorenie účtu v registri podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie.

K bodu 23

Vypúšťa sa dobrovoľný účastník systému obchodovania a slovo „informácie“, keďže žiadosť pokrýva aj predložené informácie.

K bodu 24

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie definuje iba pojem „účet“ a nie pojem „účet kvót“.

K bodom 25 až 28

Nové znenia ustanovenia z dôvodu vypustenia slov „kvót“, „informácii“ a „dobrovoľného účastníka obchodovania“.

K bodu 29

Úprava nadpisu § 10 z dôvodu zosúladenia s § 14.

K bodu 30

Vypúšťa sa významná zmena kapacity. Bezodplatne pridelené kvóty sa upravujú podľa vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1842 z 31. októbra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o

4

ďalšie ustanovenia týkajúce sa úprav súvisiacich s bezodplatným prideľovaním emisných kvót v dôsledku zmien na úrovni činnosti.

K bodu 31

Úprava žiadosti nového účastníka systému obchodovania o bezodplatné pridelenie emisných kvót. Žiadosť sa predkladá za prvý kalendárny rok po určení začiatku bežnej prevádzky (prvý deň prevádzky). Súčasťou žiadosti je plán metodiky monitorovania a správa o overení. Žiadosť sa vypracováva podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii.

K bodu 32

Úprava ustanovenia, že bezodplatné kvóty nemožno prideliť v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená zo systému obchodovania, a v ďalších rokoch obchodovateľného obdobia.

K bodu 33

Úprava ustanovenia týkajúca sa prideľovania kvót pre prevádzkovateľov lietadla.

K bodu 34

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie definuje iba pojem „účet“ a nie pojem „účet kvót“.

K bodu 35

Povinnosť ministerstva predložiť každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy podľa § 21 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa, preto vnútroštátny správca nebude potvrdzovať ročné overené emisie v tabuľke overených emisií v registri na základe údajov predložených podľa § 26 ods. 1 písm. m).

K bodu 36

Vypúšťa sa povinnosť overovateľa vkladať do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie prevádzkovateľa lietadla. Tieto údaje poskytne vnútroštátnemu správcovi ministerstvo.

K bodu 37

Legislatívno-technická úprava z dôvodu aktualizácie poznámky pod čiarou, ktorá odkazuje na čl. 32 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1122.

K bodu 38

Doplnenie možnosti prenášať vydané kvóty skleníkových plynov aj medzi inými systémami obchodovania (napr. so Švajčiarskom). Prepojenie EU ETS s inými systémami obchodovania s emisiami rozvíja príležitosti pre znižovanie emisií, čím sa znižujú náklady na boj proti zmene klímy. Zmena je vyžadovaná z dôvodu sfunkčnenia dohôd o prepojení podľa článku 25 smernice 2003/87/ES.

K bodu 39

Úprava ustanovenia, že odovzdané kvóty nie automaticky zrušené, ale nie je ich možné odovzdať znovu. Zosúladenie s čl. 56 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ)

5

2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie, ktorý ustanovuje, že odovzdaná kvóta sa nesmie odovzdať znovu.

K bodu 40

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie definuje iba pojem „účet“ a nie pojem „účet kvót“.

K bodu 41

Vypúšťa sa záväzok odovzdávať iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 14 a 15 (= kvóty pre leteckú dopravu). Prevádzkovateľ stacionárnej prevádzky aj prevádzkovateľ lietadla môže odovzdať všeobecné kvóty aj kvóty pre leteckú dopravu v zmysle čl. 33 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie.

K bodu 42

Vypustenie ustanovenia o vydávaní kvót príslušným orgánom iného členského štátu, ktoré už nie je aktuálne. Všeobecné kvóty definované ako všetky ostatné kvóty vytvorené podľa smernice 2003/87/ES, nie sú vydávané členskými štátmi.

K bodu 43

Vypúšťa sa dobrovoľný účastník systému obchodovania.

K bodu 44

Register Únie nedovoľuje odovzdať priznané jednotky podľa Kjótskeho protokolu, ale len kvóty vytvorené podľa smernice 2003/87/ES, preto toto ustanovenie nie je v zákone potrebné. Priznané jednotky (AAU) jednotky z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu. Odovzdanie znamená zúčtovanie emisných kvót prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla oproti množstvu overených emisií jeho zariadenia alebo lietadla.

K bodu 45

Všetci prevádzkovatelia majú povinnosť oznámiť okresnému úradu každú významnú zmenu monitorovacieho plánu do 30 dní od tejto zmeny. Zmeny, ktoré nie významné sa oznamujú naraz do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Ministerstvo nepovažuje za nevyhnutné ustanoviť striktne formu pre oznamovaciu povinnosť. Objektívne ide o písomnú komunikáciu, či už listinnú alebo elektronickú.

K bodu 46

Vypustenia ustanovenia, ktoré v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie nie je definované

K bodu 47

Predkladať plán metodiky monitorovania a správu o úrovni činnosti povinní len prevádzkovatelia, ktorým boli pridelene bezodplatné kvóty. Títo prevádzkovatelia majú povinnosť oznámiť ministerstvu každú významnú zmenu plánu metodiky monitorovania do 30 dní od tejto zmeny. Zmeny, ktoré nie významné sa oznamujú naraz do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Takisto títo prevádzkovatelia povinní predložiť ministerstvu každoročne do 31. januára prostredníctvom elektronického systému overenú

6

správu o úrovni činnosti častí prevádzky za predchádzajúci kalendárny rok. Plán metodiky monitorovania sa predkladá podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii. Správa o úrovni činnosti sa predkladá podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1842 z 31. októbra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o ďalšie ustanovenia týkajúce sa úprav súvisiacich s bezodplatným prideľovaním emisných kvót v dôsledku zmien na úrovni činnosti.

K bodu 48

Úprava, že okresný úrad nezasiela potvrdenie o správnosti správy o emisiách vnútroštátnemu správcovi.

K bodu 49

Vypúšťa sa overenie údajov potrebných na výpočet pridelenia emisných kvót podľa § 21 ods. 4 písm. a), pretože prevádzkovateľ nemá povinnosť ministerstvu zasielať žiadosť o pridelenie bezodplatných emisných kvót. V zmysle čl. 4 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/331, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii prevádzkovateľ zariadenia oprávneného na bezodplatné pridelenie emisných kvót podľa článku 10a smernice 2003/87/ES môže príslušnému orgánu podať žiadosť o bezodplatné pridelenie emisných kvót.

K bodu 50

Vypúšťa sa povinnosť overovateľa vkladať do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie prevádzkovateľa lietadla. Ministerstvo bude vnútroštátnemu správcovi predkladať údaje o ročných emisiách za prevádzkovateľov aj prevádzkovateľov lietadiel v zmysle novelizačného bodu 39.

K bodu 51

Európska komisia rozhoduje o konečnom celkovom ročnom množstve bezodplatne pridelených kvót. Ministerstvo oznamuje údaje za slovenské prevádzky. Vypúšťa sa oznámenie ostatným členským štátom, ktoré nie je potrebné.

K bodu 52

Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov z dôvodu úpravy § 21 ods. 4.

K bodu 53

Povinnosť ministerstva predložiť každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy podľa § 21 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa, pretože vnútroštátny správca bude potvrdzovať ročné overené emisie v tabuľke overených emisií v registri na základe údajov predložených ministerstvom. Údaje sa predkladajú vo formáte .xlsx, prípadne .xml za všetkých prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel a ministerstvo ich získava z potvrdení o správnosti správ o emisiách skleníkových plynov. Táto povinnosť ministerstva je upravená v bode 56.

K bodu 54

Ministerstvo pošle vnútroštátnemu správcovi údaje o ročných emisiách od prevádzkovateľov aj prevádzkovateľov lietadiel.

7

K bodu 55

Legislatívno-technická úprava z dôvodu aktualizácie poznámok pod čiarou, ktoré odkazujú na prílohu IX delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1122 a na čl. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/331.

K bodu 56

Nová kompetencia ministerstva schvaľovať žiadosť prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla o rozhodnutí overovateľa nevykonať návštevu na mieste, žiadosť prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla o rozhodnutí overovateľa vykonať virtuálnu návštevu na mieste a povoľovať overovateľom virtuálne návštevy na mieste podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

K bodom 57 a 58

Úpravy v § 26 ods. 2 a 4 vykonané za účelom zabezpečenia väčšej flexibility pri využívaní dostupných finančných zdrojov (Modernizačný fond, výnosy z predaja emisných kvót) na podporu projektov zameraných na zlepšenie energetickej efektívnosti a dekarbonizáciu Slovenskej ekonomiky. Zároveň sa dopĺňa do odkazu 26 aj odkaz na zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

K bodu 59

Povinnosť okresného úradu zaslať kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov okrem ministerstva aj vnútroštátnemu správcovi registra pre kvóty skleníkových plynov.

K bodu 60

Vypúšťa sa dobrovoľný účastník systému obchodovania.

K bodom 61 a 62

Nová kompetencia okresného úradu schvaľovať žiadosť prevádzkovateľa o rozhodnutí overovateľa nevykonať návštevu na mieste, žiadosť prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla o rozhodnutí overovateľa vykonať virtuálnu návštevu na mieste a povoľovať overovateľom virtuálne návštevy na mieste podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 z 19. decembra 2018 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES. Poznámka pod čiarou k odkazu 26b odkazuje na čl. 69 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066.

K bodu 63

Legislatívno-technická úprava z dôvodu aktualizácie poznámky pod čiarou, ktorá odkazuje na čl. 70 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066.

K bodu 64

Doplnenie vecí, o ktorých rozhoduje v druhom stupni okresný úrad v sídle kraja o schvaľovanie každej významnej zmeny monitorovacieho plánu a vykazovanie emisií skleníkových plynov, o žiadosti prevádzkovateľa o rozhodnutí overovateľa nevykonať návštevu na mieste, o schvaľovanie správy o zlepšení a o žiadosti prevádzkovateľa o rozhodnutí overovateľa vykonať virtuálnu návštevu na mieste.

8

K bodom 65 a 66

Vypúšťa sa dobrovoľný účastník systému obchodovania.

K bodu 67

Úprava vnútorného odkazu.

K bodu 68

Vypúšťa sa povinnosť okresného úradu uložiť prevádzkovateľovi pokutu v prípade nesplnenia povinností v § 21 ods. 4. V 4. fáze systému obchodovania (2021-2030) môžu prevádzkovatelia oprávnení na bezodplatné pridelenie emisných kvót žiadať o bezodplatné pridelenie emisných kvót. V prípade potreby sa bezodplatná alokácia upravuje na základe správ o úrovni činnosti. Ministerstvo môže pozastaviť vydávanie bezodplatných emisných kvót prevádzkam dovtedy, kým nestanoví, že neexistuje žiadna požiadavka na úpravu kvóty pre danú prevádzku. Z tohto dôvodu nie je potrebné ustanovenie o pokutách v prípade nepredloženia údajov týkajúcich sa bezodplatnej alokácie.

K bodu 69

Vypúšťa sa dobrovoľný účastník systému obchodovania.

K bodu 70

Úprava odkazu na správny poriadok.

K bodu 71

Do ustanovení o konaní sa dopĺňa, že na nevýznamné zmeny monitorovacieho plánu a plánu metodiky monitorovania sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

K bodu 72

Úprava vnútorného odkazu.

K bodu 73

Do elektronického systému bol doplnený formulár správy o zlepšení, ktorým prevádzkovatelia nahlasujú vylepšenia metodiky monitorovania.

K bodom 74 a 75

Vypúšťa sa dobrovoľný účastník

K bodu 76

Doplnenie alternatívy v prípade prerušenej prevádzky elektronického systému a predkladanie údajov s použitím elektronickej šablóny poskytnutej Európskou komisiou, ktorá bude zverejnená na webovom sídle ministerstva. Prostredníctvom elektronického systému predkladajú prevádzkovatelia okresnému úradu monitorovací plán a jeho zmeny, overenú správu o emisiách skleníkových plynov a ministerstvu overenú správu o úrovni činnosti. Elektronický systém vytvorila a prevádzkuje pre členské štáty, ktoré sa ho rozhodli využívať, Európska komisia. Európska legislatíva týkajúca sa systému obchodovania poskytuje členským štátom určitú flexibilitu pokiaľ ide o stanovenie termínov, do ktorých jednotliví účastníci systému obchodovania povinní plniť povinnosti (hlavne predkladanie rôznych údajov). Vzhľadom na tieto odlišnosti v jednotlivých členských štátoch môže prerušenie prevádzky elektronického systému (napr. z dôvodu rôznych technických problémov) v určitom čase predstavovať rozdielne problémy pre jednotlivé krajiny, na ktoré Komisia nemusí vedieť včas reagovať. V prípade, že by došlo k prerušeniu prevádzky elektronického

9

systému v čase plnenia povinností, ministerstvo by vedelo usmerniť účastníkov systému obchodovania akým spôsobom majú svoje povinnosti splniť bez rizika, že nebudú dodržané termíny, na ktoré naviazané ďalšie povinnosti ministerstva a ostaných účastníkov systému obchodovania. Alternatívou k elektronického systému šablóny (formát Excel), na základe ktorých je vytvorený elektronický systém a ktoré Komisia stále poskytuje členským štátom, ktoré sa zatiaľ nerozhodli využívať elektronický systém. Tieto šablóny v minulosti využívalo aj ministerstvo a účastníci systému obchodovania s nimi majú skúsenosti.

K bodu 77

Úprava označenia odkazov.

K bodu 78

Úprava poznámok pod čiarou.

K bodu 79

Doplnenie zmluvy do vety podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES.

K bodu 80

Legislatívno-technická úprava z dôvodu zmeny číslovania odkazov.

K bodom 81 až 83

Doplnenie činností leteckej dopravy z dôvodu pripojenia Švajčiarskej konfederácie k ETS a z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ.

K bodu 84

Vypustenie vety reflektuje na úpravu v smernici 2003/87/ES.

Čl. II

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

V Bratislave dňa 30. septembra 2022

Eduard Heger v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Budaj v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 414/2012, dátum vydania: 20.12.2012

21

dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'návrh zákona') upravuje obchodovanie s emisnými kvótami sklen íkových plynov s Slovenskej republike, v Európskej únii a medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje zniž ovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom, obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok, práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku a prevá dzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a účastníkov systému obchodovania, pôsobnosť orgánov štátnej správy.

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu transpozičnej povinnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení.

Návrh zákona bol pripravovaný, tak aby reflektoval na vykonávacie pr ávne akty Európskej Komisie, ktoré nadobúdali účinnosť postupne v priebehu rokov 2010 až do júla 2012.

Návrh zákona tak okrem Smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení implementuje niektoré opatrenia súvisiace s:

·monitorovaním a nahlasovaním emisií skleníkových plynov (Nariadenie Komisie (EÚ) 2012/601);

·overovaním správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácií overovateľov (Nariadenie (EÚ) 2012/600);

·zriadením registra Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujú ce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami (Nariadenie Komisie (EÚ) 1193/2011);

·ustanovením prechodných pravidiel harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa člá nku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ);

·ustanovením určitých obmedzení vzťahujúcich sa na využívanie medzinárodných kreditov z projektov priemyselných plynov (Nariadenie Komisie (EÚ) 550/2011); o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisn ých kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Rozhodnutie Komisie 2011/638/EÚ);

·ustanovením harmonogramu, správy a iných aspektov obchodovania s emisnými kvótami skleníkový ch plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Nariadenie Komisie (EÚ) 1031/2010).

Medzi hlavné zmeny, ktorými sa návrh zákona odlišuje od existujúcej právnej úpravy patrí

-formálne oddelenie schémy obchodovania (skleníkové plyny) od systému obchodovania (znečisťujúce látky);

-spôsob, akým sa stanovia celkové konečné ročné množstvá bezodplatne pridelených kvót na každý rok počas obchodovateľného obdobia;

-zohľadnenie zmien charakteru, činnosti a každej významnej zmeny kapacity prevádzky, ktorá môže byť dô vodom na zmenu povolenia alebo na vyradenie zo schémy obchodovania alebo zo systému obchodovania;

-úprava množstva bezodplatne pridelených kvót v prípade vý znamnej zmeny kapacity prevádzky, zníženia úrovne činnosti prevádzky, zníženia a nasledujúceho zvýšenia úrovne činnosti prevádzky a ukončenia činnosti prevádzky;

-pravidlá pre pridelenie bezodplatných kvót novým účastníkom schémy obchodovania;

-použitie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových a ktivít v schéme obchodovania;

-spôsob zisťovania a vykazovania údajov o tonokilometroch a zisťovania a vykazovania údajov e emisiách skleníkov ých plynov v súlade s monitorovacími plánmi prevádzkovateľa lietadla;

-právna úprava pre vnútroštá tneho správcu emisných kvót;

-dražba emisných kvót a použitie príjmov z dražby emisných kvót;

-akreditácia oprávnený ch overovateľov;

-právna úprava pre prípad porušenia na trhu dražených produktov;

-dohľad Národnej banky Slovenka;

-úprava kategórií činností uvedených v prílohách zákona.

Ïalším z hlavných dôvodov návrhu zákona je zosúladenie právneho stavu s potrebami praxe.

Účelom návrhu zákona je zabezpečiť efektívne fungovanie schémy obchodovania v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby z pohľadu životného prostredia boli v sché me obchodovania začlenení prevádzkovatelia, ktorí majú významný vplyv na celkové emisie skleníkových plynov v Slovenskej republike.

Návrh predkladaného zákona je v súlade s Dohovorom Euró pskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov z 25. júna 1998 o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životné ho prostredia (tzv. Aarhuský dohovor).

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Termín začatia a ukončenia PPK: skrátené pripomienkové konanie 4/6/2012 – 8/6/2012

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačn ého zaťaženia?xx3. Sociálne vplyvyx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť 4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Návrh zákona nezakladá nároky na verejné financie.

Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Je možné predpokladať, že navrhované zmeny predkladaného zá kona ovplyvnia prevádzkovateľov v schéme obchodovania, ktorí majú významný vplyv na celkové emisie skleníkových plynov v Slovenskej republike:

-zohľadnenie zmien charakteru, fungovania a každej významnej zmeny kapacity prevá dzky v povolení na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia;

-úprava množstva bezodplatne pridelených kvót v prípade významnej zmeny kapacity prevádzky, zníž enia úrovne činnosti prevádzky;

-nové informačné povinnosti, ktoré vypl ývajú z novelizačného bodu č. 52 (navrhované znenie § 13 ods. 5) pre prevádzkovateľov prevádzok, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.

Pozitívny vplyv je možné vidieť v skutočnosti, že prostriedky Environmentálneho fondu budú môcť byť použité i na podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľný ch a merateľných úspor emisií skleníkových plynov a kompenzácie cien elektrickej energie pre ohrozené sektory (čl. II k novele zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde).

Vplyvy na životné prostredie

Návrh zákona dopĺňa a konkretizuje z ákon o obchodovaní s emisnými kvótami, môže napomôcť spresnenými pravidlami k znižovaniu emisií skleníkových plynov a v dôsledku toho môže mať kladný vplyv na životné prostredie. Nákladov o efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov môže vytvoriť priestor pre ekonomicky a environmentálne náročnejšie investície do oblasti životného prostredia.

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti v dôsledku rozšírenia doterajších elektronických služieb s informatívnou úrovňou.

Stanovisko predkladateľa

Doložka vybraných vplyvov bola doplnená v zmysle pripomienok.

A.4. Alternatívne riešenia

Alternatívne riešenia sa nenavrhujú.

A.5. Stanovisko gestorov

Nerelevantné

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpoč et verejnej správy (v eurách)2012201320142015Príjmy verejnej správy celkom0105 000 000105 000 000105 000 000v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť----z toho: - vplyv na ŠR0105 000 000105 000 000105 000 000- vplyv na územnú samosprávu00 00Výdavky verejnej správy celkom0000v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť----z toho: - vplyv na ŠR0000- vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť 0000- z toho vplyv na ŠR ----Financovanie zabezpečené v rozpočte 0000

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2012201320142015Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy

(- príjmy,+ výdavky)0- 105 000 000- 105 000 000- 105 000 000 z toho vplyv na ŠR0- 105 000 000- 105 000 000- 105 000 000 vplyv na územnú samosprávu0 financovanie zabezpečené v rozpočte0000 ostatné zdroje financovania0000Rozpočtovo nekrytý vplyv 0000

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej spr ávy:

Bez návrhu

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Nenavrhuje sa zvýšenie počtu zamestnancov.

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemy2012201320142015Indikátor ABC----Indikátor KLM----Indikátor XYZ----

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Odhad príjmov vychádza z konzervatívneho odhadu ceny emisných kvót určovaných na dražbe. Predpokladá cena je v priemere 7 EUR/ tona.

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie Obsah 6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?

(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)Zverejňujú sa informácie o zozname prevádzok oprávnených na prideľ ovanie bezodplatných kvót ako aj každé individuálne predbežné a konečné ročné množstvo kvót. Zároveň sa upravuje povinnosť elektronického podávania emisných správ skleníkový ch plynov ministerstvu.

6.2. Vytv árajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?

(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)Nie¼udia 6.3. Zabezpeč uje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?

(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)Nie6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)Nie6.5. Zabezpeč uje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)Nie6.6. Zabezpečuje/zoh ľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?

(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)NieInfraštruktúra 6.7. Rozš iruje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?

(Uveďte jeho funkciu.)Nie6.8. Rozširuje sa pr ístupnosť k internetu?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie6.9. Rozširuje sa pr ístupnosť k elektronickým službám?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie6.10. Zabezpeč uje sa technická interoperabilita?

(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)Nie6.11. Zvyšuje sa bezpe čnosť IT?

(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)Nie6.12. Rozš iruje sa technická infraštruktúra?

(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)NieRiadenie procesu informatizácie 6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?

(Uveďte popis zmien.)NieFinancovanie procesu informatizácie 6.14. Vyž aduje si proces informatizácie finančné investície?

(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)NieLegislatívne prostredie procesu informatizácie 6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)Nie

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Vplyvy na podnikateľské prostredie3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?Predkladaný materiál bude mať vplyv na 165 zdrojov znečisťovania ovzdušia - prevádzok, ktorí sú povinnými účastníkmi schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?Vzhľadom na volatilnú cenu emisnej kvóty EUA na emisných trhoch v súčasnosti nie je mo žné odhadnúť rozsah nákladov. Predpokladaný rozsah prínosov bude závisieť od rozsahu podpory projektov zameraný ch na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov a kompenzácie cien elektrickej energie pre ohrozené sektory3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?V súčasnosti nie je možné určiť predpokladanú výška administratívnych nákladov3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)V súčasnosti nie je možné stanoviť dô sledky návrhu na fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu3.5. Aké sú predpokladané spoločensko -ekonomícké dôsledky pripravovaných regulácií? Žiadne

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskej únie:

-primárnom

Hlava XX (Životné prostredie) Zmluvy o fungovaní Európskej únie

-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutí m platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dop ĺňa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004), smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 8, 13. 1. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve ( Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).

- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1. legislatívne akty:

-

2. nelegislatívne akty:

Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa člá nku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (2011/278/EÚ) (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2011).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 550/2011 zo dňa 7. júna 2011ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES stanovujú určité obmedzenia vzťahuj úce sa na využívanie medzinárodných kreditov z projektov priemyselných plynov (Ú. v. EÚ L 149, 8.6.2011).

Rozhodnutie Komisie zo dňa 26. septembra 2011 o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel pod ľa článku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2011/638/EÚ) (Ú. v. EÚ L 252, 28.9.2011)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 zo dňa 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iný ch aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoloč enstve (Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010) v platnom znení.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1193/2011 zo dňa 18. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje register Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a ktorý m sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2216/2004 a (EÚ) č. 920/2010 (Ú. v. EÚ L 315, 29.11.2011).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 zo dňa 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Eur ópskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012).

b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Rozhodnutie Sú dneho dvora vo veci C – 524/2009 Ville de Lyon c/a Caisse des dépôts et consignations (2009).

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzť ahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementá ciu nariadenia alebo rozhodnutia,

-pre smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systé mu obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009 je lehota na implementáciu 31. december 2012.

-pre nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES je lehota na implementáciu 31. december 2012.

-pre nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 zo dňa 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiá ch, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES je lehota na implementáciu 31. december 2012.

-pre nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 zo dňa 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve v platnom znení je lehota na implementáciu 31. december 2012.

-pre rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Euró pskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii je lehota na implementáciu 31. december 2012.

b) lehota určená na predloženie návrhu prá vneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných prá vnych predpisov,

-bezpredmetné,

c) informácia o konaní zač atom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

-nebolo začaté

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:

-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES je čiastočne prebratá v zákone č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

5. Stupeň zlučiteľnosti ná vrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskej únie:

-stupeň zlučiteľnosti – čiastočná zhoda.

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo životné ho prostredia Slovenskej republiky

B. Osobitná čas ť

K Èl. I

K § 1

Upravuje sa predmet zákona. Zákon upravuje obchodovanie s emisnými kvótami skleníkov ých plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených Kjótskom protokole, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkov ých plynov ekonomicky výhodným spôsobom, obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok, práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku, prevádzkovateľov lietadiel, ostatn ých účastníkov schémy obchodovania a ostatných účastníkov systému obchodovania a pôsobnosť orgánov štátnej správy.

K § 2

Definujú sa základné pojmy napríklad kvóta, prevod kvóty emisia, skleníkové plyny znečisťujúce látky, prevádzka, prevádzkovateľ lietadla, tona ekvivalentu oxidu uhličitého priznaná jednotka (AAU), jednotka zníženia emisií (ERU), jednotka certifikovaného zníženia emisií (CER), kvóta z leteckej dopravy (aEUA alebo EUAA) v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1193/2011 zo dňa 18. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje register Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rá mci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2216/2004 a (EÚ) č. 920/2010.

K § 3

Ustanovuje sa povinnosť mať povolenie na vypúšťanie skleníkový ch plynov do ovzdušia vydané obvodným úradom životného prostredia na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia. Ustanovujú sa náležitosti žiadosti o povolenie na vyp úšťanie skleníkových plynov do ovzdušia. V odseku 3 sa ustanovuje možnosť, ako sa stať dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania podaním žiadosti o povolenie na vypúšťanie skleníkový ch plynov do ovzdušia.

K § 4

Ustanovuje sa povinnosť mať povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia vydané obvodným úradom životného prostredia na vypúšť anie znečisťujúcich látok z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia. Ustanovujú sa náležitosti žiadosti o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

K § 5

Ustanovujú sa spoločne podmienky a náležitosti povolenia na vypúšťanie sklen íkových plynov do ovzdušia a povolenia na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia. Definuje sa oblasť, ktorú pokrýva povolenie a možnosť udeliť obidva druhy povolení súč asne. Ustanovuje sa 60 dňová lehota na vydanie obidvoch povolení a 10 dňová lehota na zaslanie kópií obidvoch povolení Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. V odseku 7 sa upravuje vzť ah povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky s integrovaným povolením vydaným podľa prílohy č. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životné ho prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K § 6

Ustanovujú sa dôvody zmeny, zrušenia povolenia na vypúšťanie zne čisťujúcich látok do ovzdušia a povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia a dôvody vydania nového rozhodnutia o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania obvodným úradom životné ho prostredia na základe informácie zo strany prevádzkovateľa. Dôvodmi zrušenia povolenia je zmena podmienok na vydanie povolenia, ukončenie prevádzky a ak prevádzkovanie nie je možné. Dôvodmi na zruš enie povolenia je že, prevádzkovanie prevádzky nie je technicky možné, prevádzka vykonávala činnosť, ale v súčasnosti túto činnosť u ž nevykonáva a ani ju nie je technicky možné obnoviť a zároveň prevádzkovateľ nemôže preukázať, že sa jej prevádzka obnoví najneskôr do 6 mesiacov od skončenia prevádzky. Ïalším dô vodom zrušenia povolenia je pokles celkového menovitého tepelného príkonu prevádzky pod 20 MW z dôvodu vykonania fyzickej technologickej zmeny, čím prevádzkovateľ prestane spĺňať podmienku povinné ho zaradenia do schémy obchodovania. V odseku 4 sa určuje lehota pre periodické preskúmavanie povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení. V odseku 5 sa určuje prechod práv a povinností na nového právneho nástupcu prevádzkovateľa a z toho vyplývajúce povinnosti.

K § 7

V odseku 1 sa ustanovujú povinní a dobrovoľní účastníci sché my obchodovania, vrátane ich definovania v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení (príloha č. 1 – činnosti, tepelný menovitý príkon a prahové hodnoty pre jednotlivé priemyselné činnosti). V odseku 2 sa definuje držiteľ kvóty. V odseku 3 sa určujú náležitosti ž iadosti, ktoré účastník schémy obchodovania za účelom zaradenia do schémy obchodovania. V odsekoch 5 a 6 sa určujú 20 dňové lehoty na zápis a zriadenie účtu kvót vnútroštátnym sprá vcom a na podanie žiadosti vnútroštátnemu správcovi ako aj možnosť účtovania primeraných poplatkov za správu kvót v registri Únie.

K § 8

V odseku 1 sa ustanovujú účastníci systému obchodovania, definuje sa účastn ík systému obchodovania. V odseku 2 sa definuje držiteľ kvóty. V odseku 3 sa určujú náležitosti žiadosti potrebnej na účasť v systéme obchodovania V odsekoch 4 a 5 sa určujú 20 dňové lehoty na zap ísanie a zriadeniu účtu kvót správcom registra systému a na podanie žiadosti správcovi registra systému po nadobudnutí právoplatnosti povolenia. V odseku 6 sa určuje spôsob zaradenia prevádzkovateľ a do systému obchodovania po ukončení prideľovania kvót znečisťujúcich látok v príslušnom ročnom obchodovateľnom období.

K § 9

V odseku 1 sa ustanovuje pojem vykonávacie opatrenia v súlade s člán kom 15 Rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ zo dňa 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Eur ópskeho parlamentu Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii, pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce sa od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie. Vykoná vacie opatrenia predstavujú zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B vrátane prevádzok vyrábajúcich elektrinu ako aj každé predbežné individuálne ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót, s použitím elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou. V odseku 2 sa definuje postup, na základe ktorého ministerstvo pristúpi k stanoveniu celkového konečného ročného množstva bezodplatne pridelených kvót na každý rok počas obchodovateľného obdobia, po schválení Komisiou EÚ.

K § 10

Ustanovuje sa spôsob a pravidlá pre zapísanie bezodplatných kvót, pravidlá pre prípad zmien v charaktere a činnosti prevádzky, pravidlá pre pridelenie kvót novým účastníkom schémy obchodovania, spôsob, akým nový účastník schémy obchodovania požiada o pridelenie bezodplatn ých kvót a časový harmonogram tohto procesu, povinnosti vnútroštátneho správcu, pravidlá pre prípad zlúčenia prevádzok alebo rozdelenia prevádzky a predaj priznaných jednotiek a jeho pravidlá v sú lade s príslušnými ustanoveniami Rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ zo dňa 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót pod ľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii. Odsek 10 upravuje spôsob predaja a využitie výnosu z predaja priznaných jednotiek AAU.

K § 11

V odsekoch 1 až 4 je definované používanie jednotiek certifikovaného zníž enia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít v schéme obchodovania v súlade s článkom 11a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systé mu obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom znení, pravidlá výmeny jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektový ch aktivít za kvóty platné od roku 2013, možnosť použitia jednotiek z projektov alebo iných činností zníženia emisií v tretích krajinách na základe dohody uzavretej medzi Európskou úniou a tretí mi krajinami, obmedzenie použitia jednotiek zníženia emisií (ERU) a jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) pri určitých typoch projektov v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 550/2011 zo dňa 7. j úna 2011, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES stanovujú určité obmedzenia vzťahujúce sa na využívanie medzinárodných kreditov z projektov priemyselných plynov možnosť pokrytia emisií skleníkových plynov použitím jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) a rozsah použitia pre povinných účastníkov schémy obchodovania a nov ých účastníkov schémy obchodovania.

K § 12

Ustanovuje sa celkové množstvo kvót, ktoré má byť pridelené prevádzkovate ľom lietadiel, vyjadrené percentuálnym podielom historických emisií z leteckej dopravy a referenčný rok pre obchodovateľné obdobia a schéma obchodovania s emisnými kvótami pre leteckú dopravu. V odseku 2 sa ustanovuje správa schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k prevádzkovateľom lietadla, za ktorú zodpovedá ministerstvo.

K § 13

Ustanovuje sa spôsob, akým sa zisťujú a vykazujú údaje o tonokilometroch v s úlade s monitorovacím plánom pre zisťovanie a vykazovanie tonokilometrov, spôsob schvaľovania monitorovacieho plánu pre zisťovanie a vykazovanie tonokilometrov, spôsob, akým sa zisťujú a vykazujú údaje o emisiách skleníkových plynov prevádzkovatelia lietadiel v súlade s monitorovacím plánom pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov, spôsob schvaľovania monitorovacieho plánu pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov a povinnosť oznámiť ministerstvu každú zmenu monitorovacieho plánu pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov a časová lehota.

K § 14

Ustanovuje sa spôsob, akým môže prevádzkovateľ lietadla požiadať o bezodplatné pridelenie kvót, náležitosti žiadosti, rok, ktorý je určený za sledovaný rok a časový rámec na podanie žiadosti. Ïalej sa ustanovuje povinnosť ministerstva predložiť žiadosti prevá dzkovateľov lietadla a časový rámec, povinnosť ministerstva vypočítať a uverejniť na svojom webovom sídle celkový počet kvót na dané obdobie pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla na zá klade prijatého rozhodnutia Komisie. V odseku 4 sa ustanovuje povinnosť vnútroštátneho správcu zapísať kvóty do registra prevádzkovateľovi lietadla. V odsekoch 5 až 7 sa ustanovujú pravidlá a povinnosti v pr ípade zlúčenia prevádzkovateľov lietadiel alebo rozdelenia prevádzkovateľa lietadla.

K § 15

Ustanovuje sa osobitná rezerva pre určitých prevádzkovateľ ov lietadiel, definuje sa osobitná rezerva pre prevádzkovateľov lietadiel a jej výška, spôsob použitia rezervy, možnosť prevádzkovateľa lietadla požiadať o bezodplatne pridelenie kvót z osobitnej rezervy. V odseku 3 sa ustanovujú náležitosti žiadosti o pridelenie bezodplatne pridelených kvót z osobitnej rezervy. V odseku 4 sa ustanovuje povinnosť ministerstva predložiť Komisií žiadosti a časový rámec, v odseku 5 povinnosť ministerstva vypočítať a uverejniť na svojom webovom sídle do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou o referenčnej hodnote pridelenie kvót z osobitnej rezervy pre každého prevádzkovateľ a lietadla.

K § 16

Ustanovuje sa dĺžka obchodovateľného obdobia pre kvóty znečisťujúcich lá tok, spôsob stanovenia celkového množstva kvót znečisťujúcich látok pre príslušné obchodovateľné obdobie, spôsob pridelenia bezodplatných kvót povinným účastníkom sché my obchodovania, rozhodnutie o pridelení kvót a časový harmonogram na jeho vydanie, povinnosť obvodného úradu životného prostredia zaslať kópiu rozhodnutia ministerstvu, pravidlá pre prevod kvót, informačná povinnosť pre správcu registra systému V odseku 8 sa ustanovuje právomoc ministerstva predať nepridelené kvóty znečisťujúcich látok a použitie takto získaných príjmov.

K § 17

Ustanovuje sa funkcia vnútroštátneho správcu, ktorý je zodpovedný za správu s úboru užívateľských účtov patriacich do právomoci členského štátu v rámci registra, jeho postavenie a úlohy podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1193/2011 zo dňa 18. novembra 2011, ktorým sa zriaď uje register Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2216/2004 a (EÚ) č. 920/2010.

K § 18

Ustanovuje sa dražba kvót a využitie výnosov, vymedzujú sa kvóty, ktoré sú určené na dražbu a forma, ktorou sa poskytnú na obchodovanie, množstvo kvót, určených pre prevádzkovateľov lietadiel, ktoré sa vydraží. V odseku 4 sa vymedzuje v prípade nepridelených kvót pre prevá dzkovateľov lietadiel možnosť ich poskytnutia na obchodovanie formou dražby podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010 zo dňa 12. novembra 2010 o harmonograme, spr áve a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkový ch plynov v Spoločenstve v platnom znení. V odseku 5 sa ustanovuje postavenie aukcionára a jeho funkcia. V odsekoch 6 a 7 sa ustanovuje percentuálne rozdelenie príjmov získaných z dražieb kvót a v odseku 9 sa určuje použiteľná vý ška finančných prostriedkov.

K § 19

Ustanovujú sa informácie, ktoré sprístupňuje register systému. Ustanovujú sa v šeobecné pravidlá pre kvóty znečisťujúcich látok, pravidlá pre prenos kvót medzi účastníkmi systému obchodovania. V odseku 4 sa ustanovuje dôvod zákazu prevodu kvót. Ustanovuje sa povinnosť evidencie prevodov kvót a jej pravidlá. V ďalších odsekoch sa ustanovuje povinnosť správu registra zrušiť a právomoc na dobrovoľné zrušenie kvót znečisťujúcich látok, povinnosť sprá vcu registra systému automaticky zrušiť kvóty po oznámení obvodného úradu životného prostredia.

K § 20

Ustanovujú sa podrobnosti o prevode, odovzdaní a zrušení kvót skleníkový ch plynov. Ustanovujú sa pravidlá pre prenos kvót, spôsob, akým sa vykoná a zaeviduje prevod kvót, rovnocennosť kvót skleníkových plynov vydaných príslušným orgánom iného členského štátu Eur ópskej únie alebo štátu z prílohy B Kjótskeho protokolu a vydanými ministerstvom, povinnosť vnútroštátneho správcu zrušiť odovzdané kvóty, právomoc dobrovoľne zrušiť kvóty, ktoré má dr žiteľ na účte kvót a spôsob, akým vykonať ich zrušenie, zákaz použitia kvót ako premetu záložného práva alebo vkladu do základného imania kapitálových spoločností, povinnosť prevá dzkovateľa lietadla odovzdať také množstvo kvót, ktoré sa rovná celkovým emisiám z leteckej činnosti, ktoré tento prevádzkovateľ uskutočňuje za predchádzajúci kalendárny rok a povinnosť vnútro štátneho správcu takto odovzdané kvóty zrušiť, povinnosť prevádzkovateľa odovzdať také množstvo kvót rovnajúce sa celkovým emisiám z tejto prevádzky počas predchádzajúceho roku a povinnos ť vnútroštátneho správcu takto odovzdané kvóty zrušiť, možnosť použiť na účely plnenia záväzku prevádzkovateľa lietadla alebo prevádzkovateľa odovzdať kvóty aj kvóty vydané prí slušným orgánom iného členského štátu, obmedzenie povinnosti odovzdať kvóty pri emisiách, ktoré sa preukázateľne zachytávajú a prevážajú na trvalé uloženie.

K § 21

Ustanovujú sa povinnosti prevádzkovateľa, ktorý je povinným účastníkom sch émy obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje úložisko na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia a prevádzkovateľov lietadiel, povinnosti povinných účastn íkov schémy obchodovania a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania po vstupe do schémy obchodovania a zákaz prevodu kvót, v prípade, ak správe o emisiách skleníkových plynov nebola oprávnený m overovateľom overená ako správna, povinnosti povinných účastníkov systému obchodovania a povinnosti prevádzkovateľa prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činnosti uvedených v prílohe č . 1 tabuľkách A a B.

K § 22

Ustanovuje sa právomoc obvodného úradu životného prostredia požiadať Slovensk ú inšpekciu životného prostredia o odborné stanovisko, na základe ktorého môže požiadať o dopracovanie a opätovné predloženie správy o emisiách skleníkových plynov. Ustanovuje sa povinnosť prev ádzkovateľa doručiť obvodnému úradu životného prostredia upravenú a overenú správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky a povinnosť obvodného úradu životného prostredia v tomto prí pade predložiť potvrdenie o správnosti správy správcovi registra a súvisiace termíny.

K § 23

Ustanovuje sa platnosť kvót skleníkových plynov, povinnosť vnútroštá tneho správu zrušiť na pokyn ministerstva kvóty skleníkových plynov štyri mesiace po začiatku každého obchodovateľné obdobia. Ustanovuje sa mechanizmus pre náhradu zrušených kvót a obmedzenie platnosti kv ót znečisťujúcich látok.

K § 24

Ustanovuje sa oprávnený overovateľ pre potreby tohto zákona, správa registra oprá vnených overovateľov, stanovenie SNAS za akreditačný orgán, podmienky udelenia, odnímania a vz ájomného uznávania akreditácie, náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia pri fyzickej osobe a potrebné prílohy, podmienky pre zapísanie fyzickej osoby do registra oprávnených overovateľ ov, predpoklady na vykonanie skúšky, definícia kvalifikačného predpokladu a odbornej praxe, opis skúšky a jej priebeh, možnosť žiadateľa zopakovať skúšku v prípade, ak v nej nevyhovel a časový rá mec, možnosť žiadateľa predložiť novú žiadosť o vydanie osvedčenia v prípade, ak nevyhovel ani v opakovanej skúške a časový rámec, náležitosti osvedčenia o zápise do registra oprávnen ých overovateľov, právomoc ministerstva uložiť fyzickej osobe, ktorá je overovateľom, aby sa podrobila preskúšaniu, obmedzenie pre oprávnených overovateľov v prípade personálneho, ekonomického alebo iné ho zmluvného prepojenia, povinnosť oprávneného overovateľa vložiť do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie, podmienky pre zánik osvedčenia, podmienky pre zrušenie osvedč enia ministerstvom, podmienky pre výmaz z registra oprávnených overovateľov, právomoc ministerstva vymazať fyzickú osobu z registra oprávnených overovateľov v stanovených prípadoch, ak prestane spĺňať stanovené podmienky alebo ministerstvo zistí nedostatky vo výkone činnosti fyzickej osoby, ktorá je oprávneným overovateľom alebo v plnení jej oznamovacej povinnosti, prípadne zmeniť rozsah zahàňajú ci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môže overovať správy.

K § 25

Ustanovujú sa orgány štátnej správy, ktorými sú pre túto oblasť ministerstvo a obvodné úrady životného prostredia.

K § 26

Ustanovuje sa pôsobnosť ministerstva, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami. Ustanovenie taxatívne vymedzuje vš etky jeho kompetencie.V odsekoch 2 a 3 sa splnomocňuje ministerstvo na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov – troch vyhlášok k zákonu a v odsekoch 4 a 5 sa ustanovuje mechanizmus notifikácie schém štátnej pomoci.

K § 27

Ustanovuje sa pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia taxatí vnym vymedzením jeho úloh ustanovených týmto zákonom.

K § 28

Ustanovuje sa zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto z ákonom. Ustanovuje sa právomoc obvodného úradu životného prostredia a v prípade prevádzkovateľa lietadla ministerstva, ukladať pokuty, povinnosť ministerstva zverejniť na svojom webovom sídle zoznam tých, ktor í porušili povinnosť odovzdať kvóty, určuje sa príjemca takto získaných prostriedkov. Ïalej sa ustanovuje právomoc ministerstva požiadať Komisiu, aby pre prevádzkovateľa lietadla, ktorý nesplnil povinnosti podľa tohto zákona, uložila zákaz prevádzky a ustanivuje náležitosti žiadosti o uloženie zákazu prevádzky.

K § 29

Ustanovuje sa rozsah informácií, ktoré na svojom webovom sídle sprístupň uje ministerstvo a ktoré sprístupňuje vnútroštátny správca. V odseku 3 sa ustanovuje spôsob nakladania s informáciami, koré vyplynú z tohto zákona, na ktorý sa primerane vzťahuje zákon č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V odseku 4 sa ustanovuje právomoc ministerstva získavať a spracovávať údaje z registra občanov Slovenskej republiky v rozsahu podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

K § 30

Ustanovuje sa vzťah všeobecného predpisu o správnom konaní k tomuto zákonu .

K § 31

Upravuje sa vzťah k zákonu č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu.

K § 32

Ustanovuje sa povinnosť ministerstva každoročne vypracovať a zaslať Komisií spr ávu o uplatňovaní zákona pri obchodovaní s kvótami skleníkových plynov a povinnosť ministerstva každoročne vypracovať a zaslať Komisií správu o využití príjmov z obchodovania kvót formou dra žby a prijatých opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov.

K § 33

Ustanovuje sa kedy sa osoba dopustí porušenia na trhu dražených produktov podľa článku 41 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010. V odseku 2 sa ustanovujú dôvody porušenia zasvätenou osobou, ktorá je definovaná v odseku 3. V odseku 4 sa ustanovuje povinnosť dražiteľa zostavovať , aktualizovať a zaslať na vyžiadanie zoznam osôb podľa článku 42 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010 Národnej banke Slovenska.

V ďalších odsekoch sa ustanovuje porušenie osobou s riadiacou zodpovednosťou u aukcionára alebo osobou spriaznenou s riadiacou zodpovednosťou u aukcionára tým, že neoznámi Národnej banke Slovenska existenciu pon úk na dražené produkty alebo deriváty, či iné finančné nástroje s nimi spojené, ktoré boli predané, upravené alebo stiahnuté na ich vlastný účet. Definujú sa porušenia osobou, ktorá vypracú va alebo rozširuje výskumné práce týkajúce sa dražených produktov, alebo rozširuje informácie, ktoré nie sú výskumnými prácami týkajúcimi sa dražených produktov, ktoré odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu, ktoré sú určené pre distribučné kanály alebo verejnosť, definuje sa porušenie tým, že v prípade dôvodného podozrenia osoba neinformuje Národnú banku Slovenska, že transakcia by mohla predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, právomoc Národnej banky Slovenska uložiť nápravne opatrenie alebo pokutu, právomoc ukladať sankcie súbe žne a opakovanie, časový rámec na uloženie sankcie a právomoc uložiť sankciu aj za porušenie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie upravujúcich činnosť dohliadaný ch subjektov.

K § 34

Ustanovuje sa dohľad Národnej banky Slovenska nad plnením povinností a dodržiavan ím zákazov podľa článkov 37 až 42 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010. V odseku 2 sa špecifikujú osoby, nad ktorými má Národná banka Slovenska dohľad na území Slovenskej republiky.

K § 35

Prechodné ustanovenie upravuje, povinnosť prevádzkovateľa mať povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia alebo povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia na ka ždú prevádzku, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla platnú prevádzkovú licenciu a schválený monitorovací plán podľa uvedených termínov, ktoré sa budú považovať za platné aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

K § 36

Prechodné ustanovenie ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činnosti uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzduš ia. Nesplnenie tejto povinnosti je uvedené aj v ustanoveniach o sankciách.

K § 37

Prechodné ustanovenie ustanovuje termín kedy Slovenská republika prestáva byť riadiacim členským štátom pre prevádzkovateľa lietadla. Je to v prípade, ak sa počas prvých dvoch rokov obdobia uvedeného v § 12 nepridelia Slovenskej republike žiadne zo započítaných emisií z leteckej prevá dzky spôsobených letmi uskutočňovanými prevádzkovateľom lietadla podľa § 12 ods. 3 písm. b), ktorý patrí do jeho pôsobnosti.

K § 38

Prechodné ustanovenie ustanovuje termín - 30. apríla 2013, do ktorého môž u dobrovoľní účastníci schémy obchodovania použiť jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) a priznané jednotky na pokrytie emisií skleníkových plynov. V odseku 2 sa upravuje platnosť kvót vydaných v druhom obchodovateľnom období.

K § 39

Uvedený je právne záväzný akt Európskej ú nie, ktorý sa návrhom zákona preberá.

K § 40

Zrušuje sa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace vykoná vacie predpisy

K Èl. II

Upravuje sa zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky tak, aby mohla Exportno-importná banka Slovenska vykonávať funkciu aukcionára.

K Èl. III

Upravuje sa zákon o Environmentálnom fonde tak, aby prostrední ctvom Environmentálneho fondu bolo možné podporovať projekty zamerané na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, financovanie výskumu a vý voja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov, modernizáciu zariadení s cieľom ú spory energie na strane spotrebiteľa, zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania, pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia závä zkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej k verejnej doprave.

K Èl. IV

Upravuje sa účinnosť návrhu zákona.

K prílohe č. 1

Príloha č. 1 uvádza zoznam činností, na ktoré sa tento zákon vzťahuje.

K prílohe č. 2

Príloha č. 2 obsahuje zoznam sklenníkovývh plynov a znečisťujú ch látok.

K prílohe č. 3

Príloha č. 3 ustanovuje zásady monitorovania tonokilometrov z č inností leteckej dopravy a podrobnosti podávania správ o tonokilometroch.

V Bratislave dňa 7. novembra 2012.

Robert Fico, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Žiga, v.r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore