Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 23.10.2014
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 21.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 284/2014 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 129/2020

Legislatívny proces k zákonu 284/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Fond na podporu umenia
(1)

Zriaďuje sa Fond na podporu umenia (ďalej len "fond") ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých ...

(2)

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2
Činnosť fondu

Fond vykonáva tieto činnosti:

a)
poskytuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho ...
b)
utvára materiálne podmienky na rozvoj umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej ...
c)
poskytuje finančné prostriedky na šírenie a prezentáciu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ...
d)
poskytuje finančné prostriedky fyzickým osobám, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji ...
e)
uskutočňuje monitorovaciu činnosť podporených projektov v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho ...
f)
vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len "žiadosť"), žiadateľov o poskytnutie ...
g)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými ...
h)
zúčastňuje sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti podpory tvorby, výroby a ...
i)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti podpory ...
j)
kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených ...
k)
vedie evidenciu profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní (ďalej len „profesionálny umelec“),
l)
uskutočňuje výskumnú činnosť najmä so zameraním na podporné systémy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho ...
m)
podieľa sa na propagácii umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike a v zahraničí, ...
n)
poskytuje nefinančnú podporu a ďalšie súvisiace služby osobám pôsobiacim v oblasti umenia, kultúry a ...
§ 3
Orgány fondu

Orgánmi fondu sú:

a)
rada,
b)
dozorná komisia,
c)
riaditeľ.
§ 4
Rada
(1)

Rada je štatutárnym orgánom fondu, riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Rada rozhoduje o všetkých ...

(2)

Rada ako najvyšší orgán fondu

a)
schvaľuje štatút fondu, rokovací poriadok rady, organizačný poriadok a rokovací poriadok odborných komisií, ...
b)
schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti,
c)
schvaľuje zásady poskytovania finančných prostriedkov,
d)
oboznamuje sa s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondom, ktorú jej pred uzavretím zmluvy ...
e)
schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie rozpočet fondu na príslušné rozpočtové ...
f)
schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú ...
g)
schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja umenia, kultúry a kreatívneho ...
h)
rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)
i)
prijíma rozhodnutia o návrhoch a k stanoviskám dozornej komisie,
j)
volí zo svojich členov predsedu rady a podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov a odvoláva ich ...
k)
volí a odvoláva riaditeľa,
l)
rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,2)
m)
vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,
n)
rozhoduje o novom návrhu zmluvy podľa § 22 ods. 5,
o)
poveruje riaditeľa rozhodovaním o poskytnutí finančných prostriedkov fondom podľa § 18 ods. 8,
p)
prerokúva informáciu riaditeľa o vykonaní zápisov do evidencie profesionálnych umelcov,
r)
vykonáva ďalšie funkcie súvisiace s činnosťou fondu.
§ 5
Zloženie rady a členstvo v rade
(1)

Rada má deväť členov. Štyroch členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky ...

a)
jeden člen rady za oblasť hudobnej tvorby,
b)
jeden člen rady za oblasť divadla,
c)
jeden člen rady za oblasť literatúry,
d)
jeden člen rady za oblasť výtvarného umenia,
e)
jeden člen rady za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.
(2)

Za člena rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za ...
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu.
(3)

K návrhu na vymenovanie člena rady sa prikladá jeho

a)
oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;2a) ak ide o cudzinca, ...
b)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe podľa odseku 2 písm. d),
e)
písomný súhlas s navrhnutím za člena rady.
(4)

Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 1 nepredložia návrhy na vymenovanie členov rady v potrebnom ...

(5)

Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka,
e)
generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,
f)
predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g)
predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
predsedu samosprávneho kraja,
i)
primátora a starostu,
j)
prokurátora,
k)
sudcu,
l)
člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán zriadený,
m)
člena orgánov umeleckých fondov,3)
n)
člena orgánov Audiovizuálneho fondu,4)
o)
člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a funkciou riaditeľa.
(6)

Člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať ...

(7)

Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady a ministrovi každú zmenu skutočností ...

(8)

Člen rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo ...

(9)

Členstvo v rade je nezastupiteľné.

(10)

Členovi rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena najviac vo výške dvoch tretín priemernej mesačnej ...

(11)

Členovia rady majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.5)

(12)

Za výkon funkcie predsedu rady patrí predsedovi rady funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny ...

§ 6
Funkčné obdobie člena rady
(1)

Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac v ...

(2)

Každé dva roky sa obmieňa jedna tretina členov rady.

(3)

Ak sa členstvo v rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až ...

(4)

Funkčné obdobie člena rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena rady, na ktorého ...

§ 7
Skončenie členstva v rade
(1)

Členstvo v rade sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak v oznámení ...
c)
odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena rady,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Minister odvolá člena rady, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne ...
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 5 ods. 5 a 6 alebo
d)
nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(3)

Minister môže odvolať člena rady na návrh osôb, ktoré navrhli vymenovanie tohto člena rady podľa § 5 ...

§ 8
Rokovanie rady
(1)

Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

(2)

Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.

(3)

Rokovanie rady zvoláva predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady spravidla raz za kalendárny ...

(4)

Rokovania rady sú verejné okrem rozhodovania podľa § 4 ods. 2 písm. d) a n). Z každého rokovania rady ...

§ 9
Dozorná komisia
(1)

Dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu

a)
dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov6) ...
b)
vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia ...
c)
vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská ...
d)
vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na nakladanie s majetkom fondu,
e)
vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od ...
f)
oboznamuje radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
g)
podáva rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
volí predsedu dozornej komisie na funkčné obdobie dvoch rokov,
i)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej komisie.
(2)

Členovia dozornej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných ...

§ 10
Zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii
(1)

Dozorná komisia má troch členov. Dvoch členov dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister. Jedného ...

(2)

Za člena dozornej komisie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo a
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v niektorej z oblastí podľa písmena c).
(3)

Na nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 5 písm. a) až n) a ...

(4)

Člen dozornej komisie je povinný bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností podľa odsekov 2 ...

(5)

Člen dozornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým ...

(6)

Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné.

(7)

Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena najviac vo výške jednej štvrtiny priemernej ...

(8)

Členovia dozornej komisie majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.5)

§ 11
Funkčné obdobie člena dozornej komisie
(1)

Funkčné obdobie člena dozornej komisie je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena dozornej ...

(2)

Funkčné obdobie člena dozornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena dozornej ...

§ 12
Skončenie členstva v dozornej komisii
(1)

Členstvo v dozornej komisii sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak v oznámení ...
c)
odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej komisie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Minister člena dozornej komisie odvolá, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne ...
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej komisie podľa § 10 ods. 3,
d)
nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo
e)
nevykonáva funkciu v súlade s podmienkami podľa § 10 ods. 5.
(3)

Minister môže odvolať člena dozornej komisie aj bez uvedenia dôvodu.

§ 13
Riaditeľ
(1)

Riaditeľ je výkonným orgánom fondu, ktorý vykonáva činnosti a plní úlohy podľa odseku 2 a koná v mene ...

(2)

Riaditeľ

a)
rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov fondom podľa § 18 ods. 8,
b)
zabezpečuje organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu a riadi činnosť kancelárie fondu,
c)
predkladá rade návrh zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie,
d)
predkladá rade na schválenie návrh rozpočtu fondu, výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú ...
e)
predkladá rade návrh na vymenovanie a odvolanie členov odborných komisií,
f)
predkladá rade na schválenie návrhy vnútorných predpisov fondu, okrem štatútu fondu, rokovacieho poriadku ...
g)
predkladá rade na rozhodnutie návrhy na nakladanie s majetkom fondu,
h)
predkladá rade návrh na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok ...
i)
predkladá rade informácie o pridelení finančných prostriedkov fondom pred uzavretím zmluvy so žiadateľom, ...
j)
vydáva súhlas na základe stanoviska odbornej komisie na zápis do evidencie profesionálnych umelcov alebo ...
k)
predkladá rade polročne informáciu o zápisoch do evidencie profesionálnych umelcov,
l)
plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí rada.
(3)

Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady a môže iniciovať jej zasadnutie. Riaditeľ sa nezúčastňuje ...

(4)

Na nezlučiteľnosť funkcie riaditeľa sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 5 písm. a) až n) a ods. 6. Funkcia ...

(5)

Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.7)

(6)

Ak nie je riaditeľ zvolený alebo ak sa výkon jeho funkcie skončil a ešte nie je zvolený nový riaditeľ, ...

§ 14
Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa
(1)

Za riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a)
sa prihlásila za kandidáta na funkciu riaditeľa (ďalej len "kandidát") na výzvu rady; kandidát nesmie ...
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná,
d)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e)
má najmenej päťročnú prax v riadiacej funkcii,
f)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,
g)
nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 písm. a) až n) a ods. 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,8) ...
(2)

K prihláške kandidát prikladá

a)
projekt rozvoja fondu; základný rozsah a obsah projektu rozvoja fondu zverejňuje rada vo výzve podľa ...
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným ...
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienky praxe v riadiacej funkcii podľa odseku 1 písm. e) a splnenie ...
f)
čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 písm. a) až n) a ods. 6 alebo činnosť podľa ...
(3)

Funkčné obdobie riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie riaditeľa, ...

§ 15
Skončenie výkonu funkcie riaditeľa
(1)

Výkon funkcie riaditeľa sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi ...
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)

Rada odvolá riaditeľa, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne ...
c)
porušil ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa nakladania ...
d)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou riaditeľa podľa § 14 ods. 1 písm. g).
(3)

Rada môže odvolať riaditeľa, ak

a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b)
porušil povinnosti alebo obmedzenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme.7)
§ 16
Kancelária
(1)

Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením ...

(2)

Kancelária preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí a žiadosti, ktoré sú úplné, predkladá odborným ...

(3)

Kancelária vedie evidenciu profesionálnych umelcov a vydáva preukazy podľa § 25b ods. 6 písm. a).

§ 17
Odborné komisie
(1)

Na posudzovanie žiadostí fond zriaďuje odborné komisie.

(2)

Členov odborných komisií vymenúva a odvoláva rada na návrh riaditeľa z osôb, ktoré mu navrhnú právnické ...

(3)

Člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba9) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo nesmie byť členom ...

(4)

Odborná komisia má najmenej päť členov. Počet členov odbornej komisie musí byť vždy nepárny.

(5)

Člen odbornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým ...

(6)

Člen odbornej komisie vykonáva činnosť v pracovnoprávnom vzťahu. Na pracovnoprávny vzťah9aa) člena odbornej ...

(7)

Odborné komisie hodnotia každú žiadosť v súlade so zásadami, spôsobom a kritériami hodnotenia žiadostí ...

a)
umeleckého a tvorivého potenciálu,
b)
celkového prínosu pre umenie, kultúru a kreatívny priemysel v Slovenskej republike,
c)
opodstatnenosti a primeranosti požadovaných finančných prostriedkov.
(8)

Odborné komisie predkladajú svoje hodnotenie v písomnej forme riaditeľovi. V hodnotení odporučia alebo ...

(9)

Hodnotenie odborných komisií musí byť v súlade s týmto zákonom a vnútornými predpismi fondu.

(10)

Odborné komisie posudzujú žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov a pripravujú k nej stanovisko ...

§ 18
Poskytovanie finančných prostriedkov
(1)

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ...

a)
tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel a ich reflexií,
b)
podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu,
c)
vzdelávací program v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,
d)
štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji umenia, kultúry alebo ...
e)
projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného ...
f)
ochranu, rozvoj a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva okrem oblastí pamiatkového fondu podľa osobitného ...
g)
podporu činnosti a infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií, kultúrnych centier, umeleckých ...
(2)

Fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom sa na účely tohto zákona rozumie ...

a)
tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, najmä
1.
divadelného diela,
2.
dramatického diela,
3.
hudobnodramatického diela,
4.
pantomimického diela,
5.
choreografického diela,
6.
tanečného diela,
7.
hudobného diela,
8.
diela výtvarného umenia a
9.
slovesného diela,
10.
multimediálneho diela,
b)
tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo ...
c)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
d)
realizácia odborných reflexií a výskumných aktivít v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu ...
e)
výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,
f)
realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským ...
g)
úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti ...
h)
prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí,
i)
mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho ...
j)
spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu ...
k)
systematické nadobúdanie a uchovávanie zbierkových predmetov, zbierok a knižničných fondov.
(3)

Fond poskytuje finančné prostriedky formou

a)
dotácie,
b)
štipendia alebo
c)
pôžičky10) so splatnosťou najviac päť rokov.
(4)

Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia len fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania ...

(5)

Na poskytnutie finančných prostriedkov a na poskytnutie nefinančnej podpory podľa § 2 písm. m) a n) ...

(6)

Finančné prostriedky nemožno poskytnúť na

a)
krytie straty z činnosti osôb,
b)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(7)

Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie ...

(8)

O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ do 90 pracovných dní od posledného dňa obdobia ...

a)
poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná ...
b)
neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť odborná ...
(9)

Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 8 fond zverejní v súlade s § 26 na svojom webovom sídle. Proti tomuto ...

(10)

Na základe rozhodnutia podľa odseku 8 fond vypracuje a predloží žiadateľovi návrh zmluvy podľa § 22.

§ 19
Žiadatelia
(1)

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, predmetom činnosti ...

(2)

Finančné prostriedky nemožno poskytnúť žiadateľovi,

a)
ktorý neposkytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona,12) ...
b)
voči ktorému je vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo bol proti nemu zamietnutý ...
c)
ktorý je v likvidácii,14)
d)
proti ktorému je vedený výkon rozhodnutia,15)
e)
ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu,
f)
ktorý porušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,17) ...
g)
ktorý má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na ...
h)
ktorý nepredložil vyúčtovanie finančných prostriedkov,
i)
ktorý nevrátil fondu finančné prostriedky podľa § 22 ods. 10,
j)
ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,17a) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť ...
(3)

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, ju nesmie previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. ...

(4)

Žiadateľom nemôže byť

a)
člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ ani im blízka osoba9) a člen odbornej komisie ani jemu blízka ...
b)
právnická osoba, ktorej členom riadiacich, kontrolných alebo členom dozorných orgánov, štatutárnym orgánom ...
c)
zamestnanec fondu,
d)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry ...
§ 20
Podávanie žiadostí
(1)

Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti zverejní fond na ...

(2)

Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie alebo pôžičky je

a)
popis projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného ...
d)
doklady podľa § 18 ods. 7,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry ...
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, že nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, ...
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané vzťahy voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom obcí,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom právnická ...
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, nedoplatky ...
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že vždy riadne a včas predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov, ak ...
k)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21,
l)
iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na ...
(3)

Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný predložiť žiadateľ v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ...

(4)

Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je ...

(5)

Žiadosti sa podávajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo ...

(6)

Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť iba ...

(7)

Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme štipendia sú prílohy podľa odseku 2 ...

(8)

Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 19 a ...

(9)

Ak žiadosť nie je úplná, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť ...

(10)

Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nie je úplná a žiadateľ ju nedoplnil ani v dodatočnej ...

(11)

Žiadosť, ktorá je úplná, predkladá kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdenie. Odborná komisia ...

§ 21
Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
(1)

Za spracovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie alebo pôžičky je žiadateľ ...

(2)

Administratívny poplatok je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac ...

§ 22
Zmluva
(1)

Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 18 ods. 3 na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom. ...

(2)

Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených ...

(3)

Zmluva obsahuje:

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel poskytnutia finančných prostriedkov,
d)
obsah projektu a jeho názov,
e)
sumu poskytnutých finančných prostriedkov,
f)
podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,
g)
výšku úroku z pôžičky, ak fond poskytne finančné prostriedky formou pôžičky,
h)
podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,
i)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
j)
ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.
(4)

Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. j) od žiadateľa ...

(5)

Ak žiadateľ prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, považuje sa ...

(6)

Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy doručiť fondu ...

a)
potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii a že proti ...
b)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ...
(7)

Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom finančných prostriedkov.

(8)

Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ finančných prostriedkov použiť výlučne na účel uvedený ...

(9)

Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný priložiť k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov ...

a)
doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov,
b)
správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,
c)
informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti,
d)
vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.
(10)

Prijímateľ je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky, ktoré

a)
použil v rozpore s dohodnutým účelom podľa odseku 3 písm. c),
b)
nepoužil celkom alebo sčasti na financovanie projektu podľa odseku 3 písm. d).
(11)

Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky podľa odseku 10 v lehote určenej fondom.

(12)

Prijímateľ je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 1 % z poskytnutých finančných prostriedkov, najmenej ...

(13)

Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa odseku 11, je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 0,05 % z ...

(14)

Peňažné prostriedky na platobnom účte prijímateľa dotácie v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ...

(15)

Ak fond so žiadateľom uzatvára súčasne viac zmlúv, žiadateľ môže potvrdenia uvedené v odseku 6 predložiť ...

(16)

Fond je oprávnený vykonať u prijímateľa kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov a dodržiavania ...

§ 23
Financovanie a hospodárenie fondu
(1)

Príjmy fondu tvoria

a)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 24,
b)
splátky istiny pôžičiek poskytnutých z fondu,
c)
úroky z pôžičiek poskytnutých z prostriedkov fondu,
d)
úroky z vkladov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e)
sankcie podľa tohto zákona a zmluvné sankcie,
f)
administratívne poplatky vyberané podľa § 21 a 25b ods. 5,
g)
finančné dary, dobrovoľné príspevky,
h)
finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky Európskeho hospodárskeho priestoru, finančné ...
i)
príjmy z vykonávania činností podľa § 2 písm. m) a n),
j)
vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých ...
k)
iné príjmy.
(2)

Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa ...

(3)

Finančné prostriedky fondu sa vedú na samostatnom účte v Štátnej pokladnici.21)

(4)

Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní ...

(5)

Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok ...

(6)

Fond je povinný použiť na podpornú činnosť podľa tohto zákona najmenej 96,5 % sumy príjmov

a)
podľa odseku 1 písm. a), c), e) a g),
b)
podľa odseku 1 písm. h) a k), ak odsek 7 písm. c) neustanovuje inak.
(7)

Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku

a)
najviac 3,5 % z celkovej sumy príjmov
1.
podľa odseku 1 písm. a), c), e) a g),
2.
podľa odseku 1 písm. h) a k), ak písmeno c) neustanovuje inak,
b)
príjmy podľa odseku 1 písm. d), f) a i),
c)
príjmy podľa odseku 1 písm. h) a k), ak sú účelovo viazané na inú ako podpornú činnosť.
(8)

Fond je povinný použiť celú sumu svojich príjmov podľa odseku 1 písm. b) a j) na podpornú činnosť podľa ...

(9)

Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.22) Účtovná závierka a výročná správa musia byť overené ...

(10)

Výročná správa obsahuje

a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu ustanovených týmto zákonom, najmä činností podľa § 2 písm. ...
b)
prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,
c)
zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,
d)
stanovisko dozornej komisie k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,
e)
ďalšie údaje určené radou.
(11)

Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon v § 4 ods. 2 písm. h) ...

(12)

Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami fondu vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných ...

§ 24
Príspevok do fondu
(1)

Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové ...

(2)

Ministerstvo kultúry je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z príspevku do fondu podľa odseku 1 bude ...

(3)

Ministerstvo kultúry odvedie príspevok do fondu podľa odseku 1 každoročne najneskôr do 31. januára bezhotovostne ...

§ 25a
Profesionálny umelec

Profesionálnym umelcom je fyzická osoba, ktorá

a)
vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní,
b)
spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady alebo preukázateľne dosahuje umelecké výsledky a
c)
je zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov.
§ 25b
Evidencia profesionálnych umelcov
(1)

Evidencia profesionálnych umelcov je verejný zoznam, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu v rozsahu ...

(2)

Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov môže podať písomne žiadateľ, ktorým je fyzická ...

(3)

Ak žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov neobsahuje náležitosti podľa § 25c ods. 1 alebo ...

(4)

Kancelária po preskúmaní žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov predloží úplnú žiadosť ...

(5)

Za spracovanie žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov sa platí administratívny poplatok ...

(6)

Kancelária

a)
zapíše žiadateľa na základe súhlasu riaditeľa do evidencie profesionálnych umelcov a vydá profesionálnemu ...
b)
oznámi žiadateľovi odmietnutie zápisu do evidencie profesionálnych umelcov, ak žiadateľ v lehote podľa ...
(7)

Ak fond odmietne zápis do evidencie profesionálnych umelcov, môže žiadateľ podľa odseku 2 podať novú ...

(8)

Kancelária vykoná výmaz profesionálneho umelca z evidencie profesionálnych umelcov, ak

a)
profesionálny umelec požiada o výmaz,
b)
profesionálny umelec zomrie alebo
c)
sa preukáže, že zápis do evidencie profesionálnych umelcov bol vykonaný na základe nepravdivých údajov. ...
§ 25c
Náležitosti žiadosti
(1)

Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov obsahuje tieto údaje o žiadateľovi:

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
dosiahnuté vzdelanie,
e)
oblasť umenia, v ktorej pôsobí a chce pôsobiť ako profesionálny umelec,
f)
stručný popis jeho doterajšej umeleckej praxe.
(2)

Prílohou žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov sú doklady preukazujúce splnenie podmienok ...

§ 25d
Požadované kvalifikačné predpoklady
(1)

Požadovaným kvalifikačným predpokladom je dosiahnutie

a)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ...
b)
stredného odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo vyššieho odborného vzdelania ...
(2)

Splnenie kvalifikačných predpokladov sa preukazuje predložením dokladov o vzdelaní v príslušnom študijnom ...

§ 25e
Preukazovanie umeleckých výsledkov
(1)

Dosiahnutie umeleckých výsledkov sa potvrdzuje odporúčaním odbornej komisie po posúdení, či žiadateľ ...

a)
preukáže výsledky tvorivej umeleckej činnosti,
b)
preukáže zverejnenie výsledkov tvorivej umeleckej činnosti.
(2)

Ak žiadateľ spĺňa aspoň jednu podmienku podľa odseku 1, je povinný súčasne preukázať, že spĺňa aspoň ...

a)
uznanie za umelca rešpektovanou inštitúciou v danom odbore umeleckej činnosti, ktorej zriaďovateľom ...
b)
vystavovanie v galérii alebo múzeu,
c)
vystavovanie v zahraničnej galérii alebo v zahraničnom múzeu,
d)
vykonávanie divadelnej činnosti alebo hudobnej činnosti v divadle alebo v hudobnej inštitúcii,
e)
akceptovanie komorou prijatím za člena, ak komora v danom odbore umeleckej činnosti existuje,
f)
akceptovanie reprezentatívnym združením profesionálnych umelcov,
g)
akceptovanie organizátorom alebo porotou výberového alebo prestížneho umeleckého podujatia alebo súťaže, ...
h)
získanie ocenenia na národnom festivale, súťaži alebo inom obdobnom umeleckom podujatí,
i)
získanie ocenenia z medzinárodnej súťaže,
j)
predloženie kladného odborného posudku renomovaného odborníka pre danú oblasť umenia.
§ 26
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov finančných prostriedkov je fond oprávnený ...

(2)

Fond je oprávnený zverejňovať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom finančných ...

(3)

Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;26) ...

(4)

Na účely vedenia evidencie profesionálnych umelcov je fond oprávnený spracúvať osobné údaje žiadateľov ...

(5)

Fond je oprávnený zverejňovať osobné údaje profesionálnych umelcov zapísaných v evidencii profesionálnych ...

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 27
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,27) ak odsek 2 neustanovuje ...

(2)

Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o ...

(3)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. ...

(4)

Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 2 písm. g) overuje podľa osobitného predpisu28a) fond.

(5)

Na riešenie sporov s prijímateľom finančných prostriedkov poskytnutých fondom môže fond využiť postupy ...

§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)

Žiadosti podľa § 20 sa predkladajú fondu od 30. novembra 2015.

(2)

Príspevky zo štátneho rozpočtu do fondu budú zaplatené prvýkrát v roku 2016.

(3)

V roku 2015 poskytne ministerstvo kultúry fondu mimoriadny príspevok určený na zabezpečenie prevádzky ...

(4)

Minister do 31. marca 2015 vymenuje členov rady. Do 15. apríla 2015 zvolá minister prvé zasadnutie rady ...

(5)

Členovia rady si na svojom prvom zasadnutí zvolia predsedu a podpredsedu rady a žrebom určia troch členov ...

(6)

Rada na svojom prvom zasadnutí schváli výzvu na prihlásenie sa kandidátov na funkciu riaditeľa fondu. ...

(7)

Rada do 31. mája 2015 schváli štatút fondu.

(8)

Minister do 31. augusta 2015 vymenuje členov dozornej komisie.

§ 29
Prechodné ustanovenie účinné od 2. januára 2016

V roku 2016 je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku najviac 4 % z celkovej sumy príjmov podľa ...

§ 30
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 31
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Žiadosti predložené fondu do 31. augusta 2018 vybaví fond podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. ...

Čl. II

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ...

1.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

2.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
právnická osoba podľa osobitného predpisu.12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...

3.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová "§ 2 ods. 1 písm. g)" nahrádzajú slovami "§ 2 ods. 1 písm. f)".

4.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky,15) ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak, možno poskytnúť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 16a znejú:

„16) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 16a) § ...

5.

V § 3 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom,16b) možno poskytnúť vlastníkom ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16b a 16c znejú:

„16b) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. 16c) § ...

6.

V § 4 ods. 2 písm. h) sa slová "podľa § 3 ods. 3" nahrádzajú slovami "podľa § 3 ods. 3 až 5".

7.

V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Člen komisie, ktorý sa vo vzťahu k žiadateľovi považuje za zaujatého, je vylúčený z rokovania o ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

8.

V § 6 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) zoznam neschválených žiadostí s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena ...

9.

Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015 Žiadosti o dotáciu na obnovu národnej ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. II prvého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 2a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších ...
 • 4)  § 3 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 176/2004 Z. ...
 • 7)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 9a)  § 2 a 15 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
 • 9aa)  § 223 až 228a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 657 a 658 Občianskeho zákonníka.
 • 11)  Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), nariadenie ...
 • 12)  § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 14)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
 • 15)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 16)  § 3 písm. u) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. ...
 • 16a)  § 3 písm. v) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17a)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17aa)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. ...
 • 18)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 19)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 20)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 20a)  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  § 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22)  Zákon č. 431/2002 Z. z v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 24)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 24b)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z.
 • 26)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 27)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 28a)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 29)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore