Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva, Vyživovacia povinnosť, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 397/2022 s účinnosťou od 01.01.2024

Legislatívny proces k zákonu 397/2022

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 397/2022, dátum vydania: 29.11.2022

A. Všeobecná časť

Návrh na vydanie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková a Jozef Hlinka.

Predkladaný návrh zákona je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 2024, v ktorom sa vláda zasadila o podporu rodiny, ako základnej bunky spoločnosti, a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie rodín s nezaopatrenými deťmi.

Hlavným cieľom návrhu zákona je zvýšenie prídavku na dieťa na sumu 50 eur mesačne na každé nezaopatrené dieťa. Súčasne je cieľom návrhu zákona opätovné zavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy v sume 110 eur.

Predkladaný návrh zákona ďalej precizuje niektoré zákonné ustanovenia ďalších právnych predpisov, ktorých úprava bola vynútená aplikačnou praxou.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

2

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1, 3 a 4

Úprava v súvislosti s novelizačným bodom 2.

K bodu 2

Navrhuje sa zvýšiť prídavok na dieťa na sumu 50 eur mesačne pre každé nezaopatrené dieťa. Súčasne sa navrhuje znovuzavenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy v sume 110 eur.

Uvedené zmeny sa navrhujú za účelom podpory rodín s nezaopatrenými deťmi.

K čl. II

Navrhuje sa na účely zákona o životnom minime jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pre deti, ktoré prvýkrát nastupujú do prvého ročníka základnej školy nepovažovalo za príjem.

K čl. III

K bodu 1

Navrhuje sa upraviť, aby sa náhradné výživné určené pre siroty, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo tento je nižší ako suma náhradného výživného považovalo za príjem na účely poskytovania opakovaného príspevku dieťaťu zvereného do náhradnej starostlivosti.

K bodu 2

Navrhuje sa aby sa mohol opakovaný príspevok dieťaťu poskytovať preddavkovo ak sa koná o náhradnom výživnom určenom pre siroty.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava.

K čl. IV

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2

Navrhuje sa aby úrad práce sociálnych vecí a rodiny mohol platby výživného určeného k rukám úradu previesť na samostatný účet vzhľadom k tomu, že tieto finančné prostriedky patria dieťaťu a nemôžu byť vrátené do štátneho rozpočtu.

K čl. V

Účinnosť sa navrhuje 1. decembra 2022, okrem čl. I bodov 1 a 2, čl. II a čl. III, ktorých účinnosť sa navrhuje 1. januára 2023 a čl. I bodov 3 a 4, ktorých účinnosť sa navrhuje 1. januára 2024.

3

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRIŠTÚFKOVÁ a Jozef HLINKA

2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3.Predmet návrhu zákona:

a)v primárnom práve (uviesť názov zmluvy a číslo článku)

-čl. 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

b)v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku)

-Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. L 166, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5 / zv. 5) v platnom znení, gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení, gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety)

-bezpredmetné

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení,

-bezpredmetné

b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy,

-bezpredmetné

c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.

-bezpredmetné

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

4

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková a Jozef Hlinka

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*

2.Definovanie problému

Zvýšenie prídavku na dieťa a jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pre deti, ktoré prvýkrát nastúpia do prvého ročníka základnej školy. Precizovanie niektorých ustanovení zákonov.

3.Ciele a výsledný stav

Zlepšenie finančnej situácie rodín s nezaopatrenými deťmi. Navrhuje sa zvýšenie prídavku na dieťa a znovuzavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pre deti, ktoré prvýkrát nastúpia do prvého ročníka základnej školy.

4.Dotknuté subjekty

Rodiny s nezaopatrenými deťmi

5.Alternatívne riešenia

Alternatívne riešenia neboli zvažované..

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7.Transpozícia práva EÚ

Nevzťahuje sa .

8.Preskúmanie účelnosti

5

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.

9.Vybrané vplyvy materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho

vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Mechanizmus znižovania byrokracie

a nákladov sa uplatňuje:

Áno

Nie

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

Návrh zakladá finančný vplyv na rozpočet MPSVR SR, nakoľko hlavným cieľom je zvýšenie prídavku na dieťa na sumu 50 a znovuzavedenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pre deti, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy.

Vplyv na rok 2023 predstavuje cca 17 303 500 €, na rok 2024 cca 17 350 000 a na rok 2025 cca 17 402 000 €.

11.Kontakt na spracovateľa

12.Zdroje

ISP, RSD MIS, UPSVaR

13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........

6

(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore