Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 634/2005 účinný od 01.02.2013


Platnosť od: 30.12.2005
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 634/2005 účinný od 01.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 634/2005 s účinnosťou od 01.02.2013 na základe 22/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 18 ods. 4, § 19 ods. 12, ...

§ 1
Obsah kvalifikačnej skúšky

Kvalifikačná skúška sa vykonáva

a)

z vybraných problémov trestného práva hmotného,

b)

z vybraných problémov trestného práva procesného,

c)

z vybraných problémov kriminalistiky,

d)

z vybraných problémov kriminológie a

e)

zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

§ 2
Priebeh kvalifikačnej skúšky
(1)

Termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky oznámi ministerstvo uchádzačovi o kvalifikačnú skúšku najmenej ...

(2)

Uchádzačovi o kvalifikačnú skúšku, ktorý sa na kvalifikačnú skúšku nedostavil alebo sa nemôže dostaviť ...

(3)

Na uchádzača o kvalifikačnú skúšku, ktorý sa na kvalifikačnú skúšku nedostavil bez riadneho a včasného ...

(4)

Kvalifikačná skúška sa vykonáva ústne.

(5)

Uchádzač o kvalifikačnú skúšku si vyberá dve skúšobné otázky; na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas ...

§ 3
Činnosť skúšobnej komisie na vykonanie kvalifikačnej skúšky
(1)

Skúšobná komisia na vykonanie kvalifikačnej skúšky vedomosti hodnotí takto:

a)
vyhovel, ak preukázal odborné vedomosti v potrebnom rozsahu,
b)
nevyhovel, ak nepreukázal odborné vedomosti v potrebnom rozsahu.
(2)

Skúšobná komisia na vykonanie kvalifikačnej skúšky sa uznáša väčšinou hlasov.

(3)

Ak sa uchádzač o kvalifikačnú skúšku na kvalifikačnej skúške správa nedovoleným spôsobom, predseda skúšobnej ...

a)
používanie písomných, zvukových, obrazových alebo iných pomôcok, ktoré nie sú určené na vykonanie kvalifikačnej ...
b)
získavanie informácií od iných uchádzačov o kvalifikačnú skúšku alebo iných osôb,
c)
poskytovanie informácií iným uchádzačom o kvalifikačnú skúšku,
d)
opustenie miestnosti konania kvalifikačnej skúšky bez súhlasu predsedu skúšobnej komisie,
e)
vyrušovanie alebo iné marenie priebehu kvalifikačnej skúšky.
(4)

O priebehu kvalifikačnej skúšky vypracuje skúšobná komisia protokol, v ktorom uvedie meno, priezvisko, ...

§ 4
Odborná príprava
(1)

Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška”) typu S sa vykonáva v tomto rozsahu: ...

a)
základy právneho poriadku Slovenskej republiky 1 hodina,
b)
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 2 hodiny,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 14 ...
d)
základy trestného práva 8 hodín,
e)
základy kriminalistiky 6 hodín,
f)
zákon o priestupkoch 3 hodiny,
g)
zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej ...
h)
teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 8 hodín,
i)
praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 12 hodín,
j)
poskytovanie prvej pomoci 8 hodín,
k)
požiarna príprava 5 hodín,
l)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín.
(2)

Odborná príprava na skúšku typu P sa vykonáva v tomto rozsahu:

a)
základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín,
b)
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 15 ...
d)
základy trestného práva 8 hodín,
e)
základy kriminalistiky a kriminológie 6 hodín,
f)
zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín,
g)
zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej ...
h)
teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 8 hodín,
i)
praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 12 hodín,
j)
poskytovanie prvej pomoci 8 hodín,
k)
požiarna príprava 5 hodín,
l)
manažment (starostlivosť o zákazníka, komunikácia, základné pracovnoprávne vzťahy) 6 hodín,
m)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín.
(3)

Odborná príprava na skúšku typu CIT sa vykonáva v tomto rozsahu:

a)
základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín,
b)
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 25 ...
d)
základy trestného práva 15 hodín,
e)
základy kriminalistiky a kriminológie 10 hodín,
f)
zákon o priestupkoch a správny poriadok 8 hodín,
g)
zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej ...
h)
teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 15 hodín,
i)
praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 30 hodín,
j)
poskytovanie prvej pomoci 9 hodín,
k)
požiarna príprava 5 hodín,
l)
manažment (Zákonník práce, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník) 15 hodín,
m)
základy sebaobrany 20 hodín,
n)
uplatňovanie oprávnení zamestnanca bezpečnostnej služby v praxi 14 hodín,
o)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín,
p)
predpisy týkajúce sa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými ...
(4)

Vyučovacia hodina podľa odsekov 1 až 3 trvá 45 minút. Pri prednáške možno spojiť dve vyučovacie hodiny. ...

(5)

Odbornú prípravu možno vykonávať v skupine s počtom najviac 30 účastníkov, okrem odbornej prípravy z ...

a)
obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,
b)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,
c)
termín konania odbornej prípravy,
d)
podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby. ...
Obsah a priebeh skúšky a činnosť skúšobnej komisie
§ 5
(1)

Skúška má dve časti, písomný test a ústnu skúšku. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podmienkou ...

(2)

Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť účastníka, ktorý absolvoval odbornú prípravu alebo ...

(3)

Skúšky jednotlivých typov sa konajú oddelene.

§ 6
(1)

Písomný test na skúšku typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.

(2)

Písomný test na skúšku typu P obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.

(3)

Písomný test na skúšku typu CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. ...

(4)

Odpoveď uchádzač označí krížikom v zápisnici o vykonaní skúšky. Opravu označenej odpovede vykoná uchádzač ...

(5)

Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút vrátane vypísania osobných údajov. Jednotlivé otázky ...

§ 7
(1)

Na ústnej skúške si uchádzač vyberie dve otázky. Na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. ...

(2)

Hodnotenie ústnej skúšky na návrh jednotlivých členov skúšobnej komisie schvaľuje skúšobná komisia väčšinou ...

§ 8
Hodnotenie skúšky
(1)

Uchádzač na skúške vyhovel, ak získal potrebný počet bodov z písomného testu a na ústnej skúške preukázal ...

(2)

Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšobnej komisie po skončení skúšky.

(3)

Ak sa uchádzač na skúške správa nedovoleným spôsobom, predseda skúšobnej komisie môže uchádzača vylúčiť ...

§ 9
(1)

Na skúške môže byť prítomná osoba zodpovedná za riadne vykonávanie odbornej prípravy, zástupca akreditovanej ...

(2)

Skúšobná komisia umožní na požiadanie uchádzača, ktorý na písomnom teste nevyhovel, nahliadnuť do zápisnice ...

§ 10
Preukaz odbornej spôsobilosti

Vzory preukazov odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 2.

Vzory žiadostí o udelenie licencie, požiadavky na farebné vyobrazenie rovnošaty a vzory licencií
§ 11

Vzory žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a licencie na prevádzkovanie ...

§ 12

Farebné vyobrazenie rovnošaty znázorňuje rovnošatu z prednej strany, z obidvoch bočných strán a zo zadnej ...

§ 13

Vzory licencií na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a vzory licencií na prevádzkovanie technickej ...

§ 14
Evidencia zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a zmlúv o poskytovaní technickej služby
(1)

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby a prevádzkovateľ technickej služby v evidencii zmlúv o poskytovaní ...

a)
číslo zmluvy,
b)
obchodné meno, sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a miesto činnosti fyzickej osoby, ktorá ...
c)
druh služby podľa § 3 až 5 alebo § 7 zákona s uvedením vykonávaných činností,
d)
dátum poskytovania služby podľa § 3 až 5 alebo § 7 zákona s uvedením vykonávaných činností,
e)
prílohy k zmluve,
f)
a ak ide o detektívnu službu, meno, priezvisko a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej pátraním, ...
(2)

Zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby a zmluvy o poskytovaní technickej služby sa ukladajú v samostatnom ...

§ 15
Obsah štatistických údajov a vzor výkazu štatistických údajov

Obsah štatistických údajov a vzor výkazu štatistických údajov je uvedený v prílohe č. 14.

§ 16
Identifikačný preukaz
(1)

Identifikačný preukaz je biele tlačivo s čiernou predtlačou, ktoré má rozmery 99 x 68 mm, ktoré je po ...

(2)

Identifikačný preukaz na výkon fyzickej ochrany má označenie S, identifikačný preukaz na výkon profesionálnej ...

§ 17
Znak bezpečnostnej služby
(1)

Znak bezpečnostnej služby (ďalej len „znak“) je elipsovitého tvaru s pozdĺžnou osou, ktorá má najmenej ...

(2)

Znak uvedený v odseku 1 sa viditeľne umiestňuje na ľavú stranu rovnošaty vo výške pŕs a je v kontrastnom ...

(3)

Vzor znaku, ktorým sa označuje, že ide o súkromnú bezpečnostnú službu, je uvedený v prílohe č. 16. Vzor ...

Evidencie vedené prevádzkovateľmi bezpečnostných služieb
§ 18
Evidencia osôb

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v samostatnej evidencii osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, ...

a)

priezvisko, meno, titul, rodné číslo, adresu pobytu, dátum prijatia do pracovného pomeru, miesto výkonu ...

b)

číslo preukazu odbornej spôsobilosti,

c)

číslo identifikačného preukazu.

§ 19
Evidencia služieb
(1)

Prevádzkovateľ strážnej služby v evidencii služieb vedie

a)
dátum služby, druh služby v členení podľa § 3 zákona, časové vymedzenie služby (hodina, minúty od - ...
b)
miesto výkonu služby (adresa chráneného objektu, chránenej osoby, strážneho stanoviska, miesto zdržiavania ...
c)
priezvisko, meno, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany.
(2)

Prevádzkovateľ strážnej služby alebo ním poverená osoba vyplní údaje uvedené v odseku 1 najmenej šesť ...

§ 20
Evidencia zásahov a záznam o zásahu
(1)

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v evidencii zásahov vedie

a)
dátum služby a druh služby v členení podľa § 3 a 4 zákona,
b)
presné časové vymedzenie zásahu, presné miesto a dôvod zásahu,
c)
priezvisko, meno, titul, adresu pobytu a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah vykonala ...
d)
vecné bezpečnostné prostriedky alebo iné technické prostriedky použité pri zásahu,
e)
priezvisko, meno, titul, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby, proti ktorej bol zásah vedený, ...
f)
výsledok zásahu s uvedením, či došlo k zraneniu osoby, usmrteniu osoby, poškodeniu majetku, s uvedením ...
g)
dátum a čas oznámenia zásahu miestne príslušnému útvaru Policajného zboru; meno, priezvisko, adresu ...
(2)

Údaje uvedené v odseku 1 uvedie zasahujúca osoba aj v zázname o zásahu.

§ 21
Inšpekčná kniha dozoru

V inšpekčnej knihe dozoru sú dva po sebe nasledujúce listy označené rovnakým poradovým číslom. Uvádza ...

a)

dátum vykonania štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti,

b)

miesto vykonania štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti,

c)

priezvisko, meno a funkčné zaradenie toho, kto štátny dozor, kontrolu alebo kontrolu činnosti vykonal, ...

d)

priezvisko, meno a funkčné zaradenie toho, kto bol pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly ...

e)

zistenia štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti s uvedením, čo konkrétne bolo kontrolované, ...

f)

priezviská, mená a podpisy osôb vykonávajúcich štátny dozor, kontrolu alebo kontrolu činnosti,

g)

priezviská, mená a podpisy osôb prítomných pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti. ...

§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)

Evidencie podľa § 14 a 18 až 20 sa vedú v knihách, v ktorých sú listy očíslované, previazané špagátom, ...

(2)

Evidencie uvedené v § 14 a 18, a ak ide o prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva, inšpekčná ...

§ 23
Preukaz kontrolóra
(1)

Preukaz kontrolóra je tlačivo, ktoré má rozmery 99 x 68 mm, s nápisom v záhlaví MINISTERSTVO VNÚTRA ...

(2)

Na zadnej strane preukazu kontrolóra sú uvedené oprávnenia kontrolóra podľa § 85 ods. 1 a § 86 ods. ...

(3)

Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 18.

§ 24
Obsah evidencií informačného systému súkromnej bezpečnosti
(1)

Evidencie uvedené v § 93 ods. 2 písm. a) až f) zákona obsahujú

a)
údaje zo žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo technickej služby, ...
b)
podmienky prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo prevádzkovania technickej služby určené krajským ...
c)
zmeny údajov uvedených v písmenách a) a b),
d)
záznamy o výsledku štátneho dozoru alebo záznamy o výsledku kontroly vrátane uložených sankcií a evidenciu ...
e)
údaje o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo licencie na ...
(2)

Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. g) zákona obsahuje údaje žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie ...

(3)

Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. h) obsahuje

a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a obchodné meno fyzickej ...
b)
identifikačné údaje osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy v rozsahu písmena a),
c)
identifikačné číslo, ak je udelené,
d)
adresu školiaceho zariadenia,
e)
identifikačné údaje osôb vykonávajúcich odbornú prípravu v rozsahu písmena a),
f)
rozhodnutie o udelení akreditácie.
(4)

Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. i) zákona obsahuje

a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo a adresu pobytu osoby, ktorá sa prihlásila na kvalifikačnú skúšku, ...
b)
dátum vykonania kvalifikačnej skúšky,
c)
výsledok vykonania kvalifikačnej skúšky,
d)
číslo osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky.
(5)

Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. j) zákona obsahuje

a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo a adresu pobytu osoby, ktorá sa prihlásila na skúšku,
b)
dátum vykonania skúšky,
c)
výsledok vykonania skúšky,
d)
meno, priezvisko, obchodné meno a adresu pobytu akreditovanej fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo ...
e)
číslo preukazu odbornej spôsobilosti.
(6)

Evidencie uvedené v § 93 ods. 2 písm. k) až o) zákona obsahujú

a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu fyzických osôb alebo obchodné ...
b)
dátum vydania preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 93 ods. 2 písm. k) zákona,
c)
dátum odňatia preukazu odbornej spôsobilosti, uloženia zákazu činnosti, uloženia inej sankcie ako zákazu ...
d)
dôvody vykonania opatrenia uvedeného pod písmenom c).
(7)

Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. p) zákona obsahuje údaje uvedené vo výkaze štatistických údajov ...

(8)

Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. q) zákona obsahuje identifikačné údaje osôb, ktorých spoľahlivosť ...

§ 24a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013

Odborná príprava začatá pred 1. februárom 2013 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. januára 2013. ...

§ 25

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Vladimír Palko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor osvedčenia

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor preukazu

  Prevziať prílohu - Vzor 02a

  Vzor preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT


  Preukaz odbornej spôsobilosti je tlačivo, ktoré má rozmery 99 x 68 mm.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, vlastnej ochrany alebo technickej služby

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 06

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 07

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 08

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 09

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 10

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 11

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 12

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 13

  Príloha č. 13a k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor licencie

  Prevziať prílohu - Vzor 13a

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok .............................

  Prevziať prílohu - Vzor 14

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzory identifikačných preukazov

  Prevziať prílohu - Vzor 15

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor znaku súkromnej bezpečnostnej služby

  Prevziať prílohu - Vzor 16

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor znaku vlastnej ochrany

  Prevziať prílohu - Vzor 17

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.

  Vzor prednej strany preukazu kontrolóra

  Prevziať prílohu - Vzor 18a

  Vzor zadnej strany preukazu kontrolóra

  Prevziať prílohu - Vzor 18b

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore