Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 06.04.2020 do 31.12.2023


Platnosť od: 31.03.2018
Účinnosť od: 06.04.2020
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Správne poplatky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Zdravé životné podmienky, Živnostenské podnikanie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 06.04.2020 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 87/2018 s účinnosťou od 06.04.2020 na základe 69/2020

Legislatívny proces k zákonu 69/2020§ 49
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

(1)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá fyzickej osobe osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky, ak skúšobná komisia na základe posúdenia predložených dokladov uzná, že žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti získal teoretické aj praktické vedomosti v požadovanom rozsahu pre príslušnú registrovanú činnosť do 30 dní odo dňa podania žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti.
(2)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá fyzickej osobe, ktorá splnila požiadavky uvedené v § 44 ods. 1, osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa úspešného vykonania skúšky overujúcej odbornú spôsobilosť pred skúšobnou komisiou.
(3)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia.
(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na neurčitý čas.
(5)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný absolvovať každých päť rokov od dátumu vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu v rozsahu určenom v § 54 ods. 2; doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je držiteľ osvedčenia povinný predložiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe najneskôr do 30 dní po jej absolvovaní.
(6)
Príslušný orgán radiačnej ochrany odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak
a)
dodatočne zistí, že žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje,
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 5.
(7)
Príslušný orgán radiačnej ochrany oznámi odobratie osvedčenia o odbornej spôsobilosti jeho držiteľovi a prevádzkovateľovi pracoviska, na ktorom vykonáva funkciu odborného zástupcu.
(8)
O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti možno opätovne požiadať najskôr po uplynutí najmenej
a)
šiestich mesiacov odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 písm. a) a c),
b)
jedného roka odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 písm. b).
(9)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(10)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad.
(11)
Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) sa nevydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu sa musí vykonať najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.
zobraziť paragraf
§ 53
Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava

(1)
Odborná príprava je systém kontinuálneho odborného vzdelávania pracovníkov určených na vykonávanie funkcie odborného zástupcu, osoby s priamou zodpovednosťou a odborného garanta; pozostáva z odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy.
(2)
Absolvovanie odbornej prípravy je podmienkou na vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu a podmienkou na vykonávanie funkcie
a)
odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 a § 29 ods. 1 písm. b) až d),
b)
osoby s priamou zodpovednosťou.
(3)
Aktualizačnú odbornú prípravu je odborný zástupca, odborný garant a osoba s priamou zodpovednosťou povinná absolvovať každých päť rokov v rozsahu podľa § 54.
(4)
Odborná príprava pozostáva zo všeobecnej časti a špecifickej časti.
(5)
Všeobecná časť odbornej prípravy je zameraná na získanie znalostí z právnych predpisov, poznatkov o vlastnostiach a škodlivých účinkoch ionizujúceho žiarenia, o spôsoboch ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, o základných princípoch, zásadách a postupoch radiačnej ochrany, o organizácii práce a požiadavkách na vedenie dokumentácie.
(6)
Špecifická časť odbornej prípravy je zameraná na špecifické otázky v závislosti od charakteru vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.
(7)
Obsah všeobecnej časti a špecifickej časti odbornej prípravy a rozsah vedomostí a znalostí, ktoré je potrebné preukázať pri skúške odbornej spôsobilosti, je uvedený vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 162 ods. 1 písm. a).
(8)
Odbornú prípravu v radiačnej ochrane môže poskytovať len fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má na jej vykonávanie povolenie podľa § 29 ods. 1 písm. a); o absolvovaní odbornej prípravy je povinná vydať potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
(9)
V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy.
zobraziť paragraf
§ 72
Zdravotná spôsobilosť na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu

(1)
Zdravotná spôsobilosť na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu fyzických osôb a pracovníkov sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti na prácu37) (ďalej len „lekársky posudok“), ktorý vydá lekár na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky.
(2)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre pracovníka kategórie A tieto lekárske preventívne prehliadky:
a)
pred zaradením pracovníka do kategórie A; jej účelom je posúdiť zdravotnú spôsobilosť vykonávať práce ako pracovník kategórie A,
b)
v súvislosti s výkonom práce u pracovníka kategórie A najmenej jedenkrát ročne; jej účelom je overiť, či pracovník je zdravotne spôsobilý plniť povinnosti s vykonávaním činnosti vedúcej k ožiareniu,
c)
mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku, ak
1.
ju nariadil príslušný orgán radiačnej ochrany,
2.
u pracovníka došlo k prekročeniu niektorého z limitov ožiarenia pracovníka podľa § 15 ods. 3 a je potrebné posúdiť jeho ďalšie vystavenie vplyvom ionizujúceho žiarenia pri práci,
3.
posúdil lekár, že existuje odôvodnené podozrenie, že došlo ku zmene zdravotného stavu pracovníka,
d)
pri opakovanom výskyte choroby z povolania pri rovnakej profesii na tom istom pracovisku,
e)
ak pracovník kategórie A, ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov,
f)
pri skončení zaradenia pracovníka do kategórie A alebo pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.
(3)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre pracovníka kategórie A lekársku preventívnu prehliadku po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu raz za tri roky, ak o to pracovník požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával činnosť vedúcu k ožiareniu, alebo ak lekár rozhodol o kratších intervaloch, a to aj opakovane a počas takého dlhého času, ktorý považuje za nevyhnutný na zabezpečenie ochrany jeho zdravia na včasné zistenie možných zmien zdravotného stavu súvisiacich s ožiarením počas výkonu práce.
(4)
V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu nevykonáva. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu sa musí vykonať najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore